NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

NN 7/2017, NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

(299)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– viši/a stručni/a savjetnik/ica – specijalist/ica I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu si­gurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,

– radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci te akademski stupanj i/ili za­vršeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Izabrane kandidate pozvat će se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ica – specijalist/ica I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode