2256

Nakon izvršenog usporeπiva­­­nja s izvornim tekstom utvrπena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i oθuva­­­nju kulturnih dobara koji je objav­­­ljen u »Narodnim novinama« broj 151 od 24. rujna 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OΘUVANJU KULTURNIH DOBARA

Nakon teksta Zakona treba stajati Obrazac SR, koji je sastav­ni dio Zakona i koji glasi:

Obrazac SR

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

PODRUΘNI URED ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ISPOSTAVA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                     nadležna prema sjedištu pravne/prebivalištu fiziθke osobe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   naziv obzvenika/ime i prezime                        MB

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

adresa sjedišta/prebivališta obveznika               šifra opζine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

              naziv djelatnosti                                  šifra djelatnosti

 

OBRAΘUN SPOMENIΘKE RENTE

 

Od –––––––––––––– do –––––––––––– 20 ––––––– godine

 

Red

 

 

 

br.

OPIS

AOP

SVOTA

1

2

3

4

1.

OSNOVICA – UKUPNI PRIHOD

01

 

2.

STOPA %

02

0,05

3.

OBRAΘUNATA SVOTA

03

 

4.

PLAΖENI PREDUJAM

04

 

5.

RAZLIKA ZA UPLATU (Red. br. 3-4)

05

 

6.

RAZLIKA ZA POVRAT (Red. br. 4-3)

06

 

7.

MJESEΘNI PREDUJAM ZA NAREDNO

 

 

 

RAZDOBLJE (Red. br. 3/br. mjeseci)

07

 

 

 

U –––––––––––––––––– 20 ––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

osoba odgovorna za sastav­­lja­­nje obrasca

 

                                          (M.P.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DATUM PEΘAT NADLEŽNE ISPOSTAVE

 

Klasa: 612-01/03-01/01
Zagreb, 2. listopada 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orθiζ, dipl. iur., v. r.