Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

NN 38/2008, Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

1305

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravinikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike sukladno odredbi članka 3. i članka 16. stavka 2., pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavaka 2. Zakona o računovodstvu.
(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovog Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i ovog Pravilnika.

Članak 2.

(1) Poduzetnici iz članka 3. i članka 16. stavka 2., pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavaka 2. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti:
1. bilancu,
2. račun dobiti i gubitka, i
3. bilješke uz financijske izvještaje u skladu s odredbama članka 4. ovog Pravilnika.
(2) Poduzetnici iz članka 3. stavka 3. i 4. i članka 16. stavka 2. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 15. stavak 2. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti uz izvještaje navedene u prethodnom stavku i:
1. izvještaj o novčanom tijeku po indirektnoj ili direktnoj metodi, i
2. izvještaj o promjenama kapitala.

Članak 3.

Podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 4.

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Članak 5.

(1) Poduzetnici koji su obvezni primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovog Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
(2) Poduzetnici koji su obvezni primjenjivati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovog Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.
(3) Poziciju godišnjeg financijskog izvještaja bilance pod brojem VII. Manjinski interes popunjavaju samo oni poduzetnici koji izrađuju konsolidirane financijske izvještaje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za 2008. godinu i kasnije.

Klasa: 011-01/08-01/43
Urbroj: 513-11/08-1
Zagreb, 28. ožujka 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PODUZETNIKE

BILANCA
 

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije

 

AKTIVA

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B

DUGOTRAJNA IMOVINA

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Izdaci za razvoj

2.

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softwer i ostala prava

3. 

Goodwill

4.

Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5.

Nematerijalna imovina u pripremi

6. 

Ostala nematerijalna imovina

II

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5.

Biološka imovina

6.

Predujmovi za materijalnu imovinu

7.

Materijalna imovina u pripremi

8.

Ostala materijalna imovina

9.

Ulaganje u nekretnine

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3.

Sudjelujući interesi (udjeli)

4.

Ulaganja u vrijednosne papire

5.

Dani zajmovi, depoziti i slično

6.

Vlastite dionice i udjeli

7.

Ostala dugotrajna financijska imovina

IV

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od povezanih poduzetnika

2.

Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3.

Ostala potraživanja

V

Odgođena porezna imovina

C

KRATKOTRAJNA IMOVINA

I

ZALIHE

1.

Sirovine i materijal

2.

Proizvodnja u tijeku

3.

Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi

4.

Gotovi proizvod 

5.

Trgovačka roba

6.

Predujmovi za zalihe

7.

Ostala imovina namijenjena prodaji

II

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od povezanih poduzetnika

2.

Potraživanja od kupaca

3.

Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5.

Potraživanja od države i drugih institucija

6.

Ostala potraživanja

III

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3.

Sudjelujući interesi (udjeli)

4.

Ulaganja u vrijednosne papire

5.

Dani zajmovi, depoziti i slično

6.

Vlastite dionice i udjeli

7.

Ostala financijska imovina

IV

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E

GUBITAK IZNAD KAPITALA

F

UKUPNO AKTIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

PASIVA

A

KAPITAL I REZERVE

I

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II

KAPITALNE REZERVE

III

REZERVE IZ DOBITI

1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za vlastite dionice

3. 

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4.

Statutarne rezerve

5.

Ostale rezerve

IV

REVALORIZACIJSKE REZERVE

V

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

1.

Zadržana dobit

2.

Preneseni gubitak

VI

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.

Dobit poslovne godine

2.

Gubitak poslovne godine

VII

MANJINSKI INTERES

B

REZERVIRANJA

1.

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obvez 

2.

Rezerviranja za porezne obveze

3.

Druga rezerviranja

C

DUGOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema povezanim poduzetnicima

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično

3.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4.

Obveze za predujmove

5.

Obveze prema dobavljačima

6.

Obveze po vrijednosnim papirima

7.

Ostale dugoročne obveze

8.

Odgođena porezna obveza

D

KRATKOROČNE OBVEZ 

1.

Obveze prema povezanim poduzetnicima

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično

3.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4.

Obveze za predujmove

5.

Obveze prema dobavljačima

6.

Obveze po vrijednosnim papirima

7.

Obveze prema zaposlenicima

8.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

9.

Obveze s osnove udjela u rezultatu

10.

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

11.

Ostale kratkoročne obveze

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F

UKUPNO PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

DODATAK BILANCI
 

Oznaka
pozicije
 

Naziv pozicije

A

KAPITAL I REZERVE

1. 

Pripisano imateljima kapitala matice

2.

Pripisano manjinskom interesu


Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.
Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala.

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije

I

POSLOVNI PRIHODI

1.

Prihodi od prodaje

2.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 

3.

Ostali poslovni prihodi

II

POSLOVNI RASHODI

1.

Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

2.

Materijalni troškovi

a)

a) Troškovi sirovina i materijala

b)

b) Troškovi prodane robe

c)

c) Ostali vanjski troškovi

3.

Troškovi osoblja

a)

a) Neto plaće i nadnice

b)

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c)

c) Doprinosi na plaće

4.

Amortizacija

5.

Ostali troškovi

6.

Vrijednosno usklađivanje

a)

d) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b)

e) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7.

Rezerviranja

8.

Ostali poslovni rashodi

III

FINANCIJSKI PRIHODI

1.

Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

2.

Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3.

Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4.

Nerealizirani dobici (prihodi)

5.

Ostali financijski prihodi

IV

FINANCIJSKI RASHODI

1.

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2.

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3.

Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

4.

Ostali financijski rashodi 

V

IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VI 

IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

VII

UKUPNI PRIHODI

VIII

UKUPNI RASHODI

IX

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

X

POREZ NA DOBIT

XI

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja

XII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisano imateljima kapitala matice

2.

Pripisano manjinskom interesu

Napomena: Stavke pod brojem XII. dobit ili gubitak razdoblja popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.
 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

INDIREKTNA METODA
 

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije,

 

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Dobit prije poreza

2.

Amortizacija

3.

Povećanje kratkoročnih obveza

4.

Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

5.

Smanjenje zaliha

6.

Ostalo povećanje novčanog tijeka

I

Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

1.

Smanjenje kratkoročnih obveza

2.

Povećanje kratkotrajnih potraživanja 

3.

Povećanje zaliha

4.

Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II

Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti

A

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI

 

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 

IV

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

 

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2. 

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 

3.

Ostali primici od financijskih aktivnosti

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK

 

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RADZOBLJA

 

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

 

POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATADIREKTNA METODA
 

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije

 

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od kupaca

2.

Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično

3.

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4.

Novčani primici s osnove povrata poreza

5.

Ostali novčani primici

I

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci dobavljačima

2.

Novčani izdaci za zaposlene

3.

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

4.

Novčani izdaci za kamate

5.

Novčani izdaci za poreze

6.

Ostali novčani izdaci

II

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

 

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 

2.

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3.

Ostali primici od financijskih aktivnosti

V

UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

UKUPAN NETO NOVČANI TIJEK

 

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RADZDOBLJA

 

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

 

POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

Napomena: Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A).
 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Oznaka
pozicije

Naziv pozicije

1.

Upisani kapital

2.

Kapitalne rezerve

3.

Rezerve iz dobiti

4.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. 

Dobit ili gubitak tekuće godine

6.

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

7.

Revalorizacija nematerijalne imovine

8.

Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9.

Ostala revalorizacija

10.

Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

11.

Tekući i odgođeni porezi (dio)

12.

Zaštita novčanog tijeka

13.

Promjene računovodstvenih politika

14.

Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

15.

Ostale promjene kapitala

16.

Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala

a)

Pripisano imateljima kapitala matice

b)

Pripisano manjinskom interesu

Napomena: Redni broj 16.a i 16. b popunjavaju samo poduzetnici koji su obvezni izrađivati konsolidirane godišnje financijske izvještaje.