DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), članka 37. stavka 1. točke 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94) ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA SISAVACA (MAMMALIA)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeći sisavci:

1. kukcojedi (Insectivora), i to:

2. šišmiši (Chiroptera), sve vrste;

3. glodavci (Rodentia); i to:

4. kitovi (Cetacea), i to:

5. zvijeri (Carnivora), i to:

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa ne snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl.oznaka: 011-04/95-04-18

Urbroj:532/1-10-3/6-95-02

Zagreb, 27. travnje 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof. v. r.