DRŽAVNA UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavkom 1. točkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAšTITI POJEDINIH VRSTA PTICA (AVES)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeće ptice:

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:011-04/95-04-19

Urbroj: 532/I-10-3/6-95-01

Zagreb, 27. travnja 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof., v. r.