Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2528 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 10/2008, (301), naredba, 23.1.2008.
U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno ... osiguranje člana posade broda u međunarod­noj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda ... u međunarodnoj plovidbi « koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine ... osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi ... U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI U 2008. GODINI KategorijaRadno mjesto Osnovica osiguranja1zapovjednik
12. 
NN 20/2010, (506), pravilnik, 12.2.2010.
PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBEČlanak 1.U Pravilniku o najmanjem broju članova posade ... za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 138/08) u članku 24. stavak 3. mijenja ... grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu.«Članak 2.Ovaj ... 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora ... se i glasi:»(3) Neka plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi, uključujući
13. 
NN 21/2010, (527), zakon, 15.2.2010.
PLOVILA I ZRAKOPLOVEProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače ... AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVEČlanak 1.U Zakonu o posebnim porezima na osobne ... automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00 ... automobile, motocikle, plovila i zrakoplove plaća se:« zamjenjuju se riječima: »Posebni porez na osobne
14. 
NN 13/1990, (180), naredba, 30.3.1990.
13 30.03.1990 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu REPUBLIČKI ... za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled ... čamaca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava ... pristaništa na temelju člana 5, 7, 8. i 9. Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamca za plovidbu ("Narodne ... u svrhu određivanja granice plovidbe na temelju člana 20. stava 2. Pravilnika o utvrđivanju
15. 
NN 80/2000, (1698), ostalo, 9.8.2000.
OPASNIM TVARIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje ... se: 1. način obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe i čamcima ... plovidbe te rukova­nje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje ... plovnim putovima (ADN), 2. Pravila za tehnički nadzor brodova unutar­nje plovidbe Hrvatskog re­gistra ... granice plovidbe, vrijeme traja­nja plovidbe, uk­lju­ču­ju­ći i vrijeme boravka u luci, veličina broda
16. 
NN 8/2002, (214), pravilnik, 24.1.2002.
plovidbi; / dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti ... ovlasti; Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 4, časnik plovidbene straže mora imati sljedeće svjedodžbe ... o osposobljenosti za rad na brzom plovilu. IX. JAHTA BROD Članak 28. Na jahti brodu u plovidbi mora ... , donosi PRAVILNIK o najmanjem broju Članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski ... propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke
17. 
NN 50/2002, (981), pravilnik, 7.5.2002.
od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, plovid­ba plovila za vrijeme gradnje ili nakon nje ... odrediti zapovjednik. (3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik ... je na svom plovilu ili svom sastavu odgovoran za pridržavanje odredbi Zakona o plovidbi unutarnjim ... nadležna tijela sigurnosti plovidbe. U tegljenom sastavu zapovjednici tegljenih plovila moraju ... u cilju sigurnosti plovidbe i reda na plovilu. (3) Član posade koji samostalno u smjeni upravlja plovilom
18. 
NN 29/2001, (500), uredba, 4.4.2001.
BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ZASTAVOM Članak 1. Osnovice osigura­nja ... na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona ... . časnik palube-časnik plovidbene straže na palubi i 3. časnik stroja-časnik plovidbene straže ... od 3.500,00 kuna, 7. član plovidbene straže na palubi (kormilar), član plovidbene straže u strojarnici ... na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom (»Narodne novine«, broj 74/2000
19. 
NN 46/2001, (776), odluka, 23.5.2001.
UNUTRAŠNJE PLOVIDBE (2001.) 1. Donose se Pravila za baždare­nje brodova unutraš­nje plovidbe (2001.) koja
20. 
NN 3/2002, (104), naredba, 11.1.2002.
ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU I VISINI PRISTOJBE ... ZA IZMJENU POSADE NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I. Naknada za sigurnost plovidbe, koju plaćaju ... strane jahte i brodice namije­njene razonodi ili športu (u da­lj­njem tekstu: strana plovila) prilikom ... točke priznaje se uzastopnost prijave vlasnika stranog plovila ili uzastopnost prijave plovila ... . Članak I. ove naredbe ne odnosi se na strana plovila koja se nalaze u najmu hrvatske pravne i fizičke
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|