Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

NN 12/1993 (15.10.1993.), Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/9t, 53A/92, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 30. rujrra 1993. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je

ODLUKU

o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

Notifikacijama o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora:

1.

1.Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora

(Beč, 23. svibnja 1969.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 30/1972

2. Bečka konvencija o sukcesiji Država glede međunarodnih ugovora

(Beč, 23. kolovoza 1978.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj i/1980

3. Protokol o Europskoj konferenciji ministara transporta s Poslovnikom Europske konferencije ministara transporta i Završnim aktom od 17. listopada 1953.

(Bruxelles, 17. listopada 1953.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori, br. 37/ 1956.

4. Konvencija o prekograničnom onećišćenju zraka na velikim udaljenostima od 13. studenog 1979.

(Ženeva, 13. studenog 1979.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. t 1 / 1986.

5. Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onećišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoroćnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečiščujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP( od 28. rujna 1984.

(Ženeva, 28. rujna 1984.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 2/ 1987.

6. Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača od 22. ožujka 1985.

(Beč, 22. ožujka 1985.)

Službeni list SFR.1, Međunarodni ugovori, br. 1 / 1990.

7. Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotać od 16. rujna 1987.

(Montreal, 16. rujna 1987.) Službeni list SFR.1, Međunarodni ugovori, br. 16/ 1990.

8. Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo od 14. srpnja 1967.

(Stockholm, 14. srpnja 1967.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 31/1972.

9. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., revidirana u Bruxellesu 14, prosinca

1990., u Washingtonu 2. lipnja 1911., u Haagu 6. studenog 1925., u Londonu lipnja 1934. i u Lisabonu 31. listopada 1958.

(Lisabon, 31. listopada 1958.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 6/1965.

10. Madridski sporazum o Međunarodnoj registraciji žigova od 14. travnja 1891., revidiran u Stockholmu 14. srpnja 1967.

(Stockholm, 14. srpnja 1967.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 2/1974.

11. Nićanski sporazum o Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957. (Nica, 15. lipnja 1957.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1965.

12. Lokarnski sporazum o Međunarodnoj klasifikaciji industrijskih uzoraka i modela od 8. listopada 1968. (Locarno, 8. listopada 1968.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1965. .

13. Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetnićkih djela od 9. rujna 1886. dopunjena posljednji put u Rimu 2. lipnja 1928. i revidirana 26. lipnja 1948. u Bruxellesu

(Bruxelles, 26. lipnja 1948.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ. br. 13/1951.

14. Bečka konvencija o gradanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963.

(Beč, 21. svibnja 1963.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 5/1977.

15. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala od 26. listopada 1979.

(Beč, 26. listopada 1979.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 9/1985. 16. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći od 26.rujna 1986.

(Beč, 26. rujna 1986.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 15/1989.

17. Konvencija o pomoći u slućaju nuklearne nesreće radiološke opasnosti od 26. rujna 1986.

(Beč, 26. rujna 1986.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 3/1991.

18. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama od 18. prosinca 1979.

(New York, 18. prosinca 1979.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 11/1981.

19. Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih naroda od 13. veljaće 1946.

(New York, 13. veljače 1946.) Službeni list FNRJ, br. 20/1950.

20. Konvencija o privilegijama i imunitetima specijaliziranih ustanova od 21. studenog 1947.

(New York, 21. studenog 1947.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, broj 25/1951.

21. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.

(Beč, 18. travnja 1961.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 2/1964.

22. Bečka konvencija o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963.

(Beč, 24. travnja 1963.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 5/1966.

23. Konvencija o specijalnim misijama od 8. prosinca 1969. (New York, 8. prosinca 1969.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi ' sporazumi, br. 19/1975.

24. Konvencija o sprećavanju i kažnjavanju krivićnih djela protiv osoba pod me8unarodnom zaštitom, ukljućujući diplomatske agente od 14, prosinca 1973.

(New York, 14. prosinca 1973.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 54/1976.

25. Bečka konvencija o predstavljanju država u njihovim odnosima s Međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera od 14. ožujka 1975.

(Beč, 14. ožujka 1975.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 3/1977. 26. Konvencija o sprećavanju i kažnjavanju zloćina genocida od 9. prosinca 1948.

(Pariz, 9. prosinca 1948.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, broj 2/1950.

27. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 7. ožujka 1966.

(New York, 16. prosinca 1966.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1967.

28. Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima od 16. prosinca 1966.

(New York, 16. prosinca 1966.) Službeni list SFRJ, br. 7/1971.

29. Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.

(New York, 16. prosinca 1966.) Službeni list SFRJ, br. 7/1971.

30. Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zloćina protiv ćovjećnosti od 26. studenog 1968.

(New York, 26. studenog 1968.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 50/1970.

31. Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zloćina apartheida od 30. studenog 1973.

(New York, 30. studenog 1973.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 14/1975.

32. Konvencija protiv torture i drugih načina okrutnog, nećovjećnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja od 10. prosinca 1984.

(New York, l0. prosinca 1984.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 9/1991.

33. Međunarodna konvencija protiv apartheida u sportu od 10. prosinca 1985.

(New York, 10. prosinca 1985.)

SFRJ ratificirala konvenciju 4. listopada 1989., nije objavljena 34. Konvencija o pravima djeteta od 20. studenog 1989.

(New York, 20. studenog 1989.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 15/ 1990.

35. Konvencija o pravnom položaju izbjeglica od 28. srpnja 1951.

(Ženeva, 28. srpnja 1951.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 15/ l9so.

36. Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva od 28. rujna 1954.

(New York, 28. rujna 1954.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 9/1959.

37. Protokol o pravnom položaju izbjeglica od 31. siječnja 1967.

(New York, 31. siječnja 1967.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 15/1967.

38. Konvencija o suzbijanju trgovine osobama i iskorištavanja prostitucije drugih od 21. ožujka 1950.

(Lake Success, 21. ožujka 1950.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, br. 2/1951.

39. Konvencija o političkim pravima žena od 31. ožujka 1953.

(New York, 31. ožujka 1953.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7/1954.

40. Konvencija o državljanstvu udatih žena od 20. veljaće 1957. (New York, 20. veljače 1957.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7/1958.

41. Konvencija o pristanku na brak, minimalnoj starosti za sklapanje braka i registraciju brakova od 10. prosinca 1962.

(New York, 10. prosinca 1962.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 13/1964.

42. Protokol o izmjenama Konvencije o ropstvu potpisane u Ženevi 25. rujna 1926., od 7. prosinca 1953.

(New York, 7. prosinca 1953.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1955.

43. Konvencija o ropstvu potpisana u Ženevi 25. rujna 1926., izmijenjena Protokolom od 7. prosinca 1953.

(New York, 7. prosinca 1953.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 4/1956.

44. Konvencija o ropstvu od 25. rujna 1926. (Ženeva, 25. rujna 1926.)

Zbirka Ugovora Kraljevine Jugoslavie 1929. str. 607.

45. Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i prakse sličnih ropstvu od 7. rujna 1956. (Ženeva, 7. rujna 1956.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7/1958.

46. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onećiaćenja od 16. veljače 1976.

(Barcelona, 16. veljače 1976.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 12/1977.

47. Protokol o sprećavanju onečišćenja Sredozemnog mora zbog potapanja otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova od 16. veljače 1976.

(Barcelona, 16. veljače 1976.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi,'br. 12/1977`.

48. Protokol o suradnji u borbi protiv onećišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slućaju nezgode od 16. veljače 1976.

(Barcelona, 16. veljače 1976.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 12/1977.

49. Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onećišćenja s kopna od 17. svibnja 1980. ,

'(Atena, 17. svibnja 1980.)

Službeni list SFR.J, Međunarodni ugovori, br. 1/1990. 50. Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora od 3. travnja 1982.

(Ženeva, 3. travnja 1982.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 9/1985. 51. Europski sporazum o Međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) od 30. rujna 1957.

(Ženeva, 30. rujna 1957.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 59/1972.

52. Konvencija o cestovnom prometu od 8. studenog 1968. (Beč, 8. studenoga 1968.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1978.

53. Europski sporazum o dopunama Konvencije o cestovnom prometu iz 1968., od I. svibnja 1971.

(Ženeva, I. svibnja 1971.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 8/1977.

54. Sporazum o minimalnim uvjetima za izdavanje i važenje vozaćkih dozvola (APC) od 1. travnja 1975.

(Ženeva, t. travnja 1975.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 3/1978.

55. Konvencija o ugovoru u Međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (CVR) od 1. ožujka 1973. (Ženeva,1. ožujka, 1973.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 8/1977.

56. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i uskladištenja bakteriološkog (biološkog) i toksićnog oružja od 10. travnja 1972.

(Washington, London i Moskva, 10. travnja 1972.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 43/1974.

57. Ugovor o zabrani širenja nuklearnog oružja od 1. srpnja 1968.

(Washington, London i Moskva, 1. srpnja 1968.) Službeni list SFR.1, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 10/1970.

58. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slućaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija od 14. svibnja 1954.

(Haag, 14. svibnja 1954.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 4/1956.

59. Konvencija o borbi protiv diskriminacije u prosvjeti od 14. prosinca 1960.

(Pariz, 14. prosinca 1960.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 4/1964.

60. Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara od 14. studenoga 1970.

(Pariz, 14. studenoga 1970.) . Službeni list SFRJ, Međunarodni Bgovori. i drugi sporazumi, br. 50/I973.

61. Opća konvencija o autorskom pravu od 6. rujna 1952. (Ženeva, 6. rujna 1952.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 62. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine od 23. studenoga 1972.

(Pariz, 23. studenoga 1972.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 56/1974.

63. Konvencija o priznanju visokoškolskih studija, diploma i stupnjeva u arapskim i europskim Državama na Mediteranu od 17. prosinca 1976.

(Nica, 17. prosinca 1976.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 10/1977.

64. Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe od 21. prosinca 1879. (Pariz, 21. prosinca 1979.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 10/1977.

65. Konvencija o močvarama koje su od Međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica od 2. veljače 1971.

(Ramsar, 2. veljaće 1971.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 9/1977.

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovoara iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, vaie i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:018-05/93-01/24
Urbroj : 5030114-93-4
Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.