ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU

NN 3/1994 (14.4.1994.), ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-29/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O POTVRĐNANJU (RATIFIKACIJI) KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU

Članak 1.

Potvrđuje (ratificira) se Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju prihvaćena u Baselu 22. ožujka 1989. godine u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Konvencija u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi

 

BASELSKA KONVENCIJA O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU

Članak 1.

Predmet Konvencije

1. Za potrebe ove Konvencije,sljedeće vrste otpada koje se nalaze u prekograničnom prometu smatrat će se "opasnim otpadom":

(a) Otpad koji spada u bilo koju kategoriju iz Dodatka I, osim onog otpada koji nema niti jedno od obilježja navedenih u Dodatku III, i

(b) Otpad koji nije obuhvaćen stavkom (a), ali je definiran kao, ili se smatra, opasnim otpadom prema domaćem zakonodavstvu države Potpisnice koja ga izvozi, uvozi ili prevozi u prolazu.

2. Za potrebe ove Konvencije, otpad koji spada u bilo koju kategoriju iz Dodatka II, a nalazi se u prekograničnom prometu, smatrat će se “drugiih vrstama otpada”.

3. Otpad koji, stoga što je radioaktivan, podliježe drugim ustrojima međunarodnog nadzora primjenjivima posebno na radioaktivne materijale, uključujući i međunarodne instrumente, nije predmet ove Konvencije.

4. Otpad koji nastaje usljed uobičajenog pogona brodova, ispuštanje s kojih je obuhvaćeno drugim međunarodnim instrumentom, nije uključen u opseg ove Konvencije.

Članak 2.

Definicije Za potrebe ove Konvencije:

1. “Otpad” su materije ili predmeti koji se odlažu, namjera,vaju ili , moraju odlagati prema odredbama domaćih propisa;

2. “Zbrinjavanje” podrazumijeva skupljanje, odvoz i odlaganje opasnog i drugih vrsta otpada, uključujući i naknadnu brigu o odlagališnim lokacijama;

3. “Prekogranični promet” podrazumijeva promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada s područja pod nacionalnom jurisdikcijom jedne države na ili kroz područje pod nacionalnom jurisdikcijom druge države ili na ili kroz područje koje nije pod nacionalnom jurisdikcijom nlti jedne države, pod uvjetom da su u promet uključene barem dvije države;:

4. “Odlaganje” podrazumijeva bilo koju od radnji propisanih u Dodatku IV ovoj Konvenciji;

5. “Odobrena lokacija ili objekt” podrazumijeva lokaciju ili objekt za odlaganje opasnog otpada ili drugih vrsta otpada za koje je izdano ovlaštenje ili dozvola od strane državne ustanove nadležne za područje na kojemu se objekt nalazi;

6. “Ovlaštena ustanova” podrazumijeva neku vladinu ustanovu na koju je Potpisnica ove Konvencije, za odgovarajuća geografška područja, prenijela odgovornost za primanje obavijesti o prekogranićnom kretanju opasnog otpada ili drugih vrsta otpada, kao i svih drugih uz to vezanih obavijesti, te za odgovaranje na takve obavijesti, prema Članku 6; ,

7. "Središte" podrazumijeva pravnu osobu Potpisnice na koju se poziva Članak 5, a koja je odgovorna za prihvat, prijem i dostavljanje obavijesti prema Člancima 13. i 18;

8. “Zbrinjavanje opasnog i drugih vrsta otpada neštetno za okolinu" podrazumijeva poduzimanje svih praktićnih koraka da bi se osiguralo da se opasni otpad ili druge vrste otpada zbrinjavaju tako da se zaštiti Ijudsko zdravlje i okolina od atetnog djelovanja takvog otpada;

9. “područje pod nacionalnom jurisdikcijom dri,ave” podrazumijeva teritorij, morski ili zračni prostor na kojemu ta država ima upravnu i zakonodavnu odgovornost u skladu s međunarodnim pravom koje se odnosi na zaštitu ljudskog zdravlja ili okoline;

10. “Država izvoznica” podrazumijeva Potpisnicu iz koje se planira pokrenuti ili je pokrenut prekogranićni promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada;

11. “Država, uvoznica” podrazumijeva Potpisnicu u koju je planiran prekogranični promet opasnog otpada i drugih vrsta otpada, u svrhu odlaganja u toj državi ili utovara prije odlaganja na području koje nije pod jurisdikcijom ni jedne države;

12. “Tranzitna država” podrazumijeva državu, osim države izvoznice ili uvoznice, kroz koju je planiran promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada;

13. “Zainteresirane države” podrazumijeva Potpisnice koje su države izvozriice ili uvoznice, ili tranzitne države bez obzira da li su' Potpisnice Konvencije;

14. “Osoba” podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu;

15. “Izvoznik” podrazumijeva bilo koju osobu pod jurisdikcijom države izvoznice koja organizira izvoz opasnog otpada i drugih vrsta otpada;

18. “Uvoznik” podrazumijeva bilo koju osobu pod jurisdikcijom države uvoznice koja organizira uvoz opasnog otpada i drugih vrsta otpada;

17. “Prijevoznik” podrazumijeva bilo koju osobu koja obavlja prijevoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada;

18. “Proizvodač” podrazumijeva bilo koju osobu čijom djelatnošču nastaje opasni otpad ili druge vrste otpada ili, ako ta osoba nije poznata, osobu koja posjeduje, odnosno nadzire taj otpad;

18. “Odlagać” podrazumijeva bilo koju osobu kojoj se isporućizje opasni otpad ili druge vrste otpada i koja obavlja odlaganje takvog otpada;

20. “Organizacija za političko, odnosno gospodarsko udruživanje” podrazumijeva organizaciju koju čine suverene države, a na koju su države članice prenijele ovlasti vezane za pitanja koja se ureduju ovom Konvecijom i na koju su prenesena potrebna ovlaštenja, u skladu s međunarodnim postupcima, za potpisvanje; potvrdivanje, prihvaćanje, odobrenje, formalnu potvrdu ili pristupanje ovoj Konvenciji;

21. “Nezakonit promet” podrazumijeva bilo kakav prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada prema Članku 9.

Članak 3.

Nacionalne definicije opasnog otpada

1. Svaka Potpisnica Konvencije treba, u roku od šest mjeseci od pristupanja Konvenciji, obavijestiti Tajništvo Konvencije o otpadu, osim otpada navedenog u Đodacima I i II, koji se prema domaćem zakonodavstvu smatra ili definira opasnim, kao i o svim zahtjevima koji se odnose na postupke prekograničnog prometa primjenjive na takav otpad.

2. Svaka Potpisnica treba obavijestiti Tajništvo o svim znaćajnim promjenama u odnosu na obavijest koju je dala prema zahtjevima stavka 1, gore.

3. Tajništvo će potom obavijestiti sve Potpisnice o obavijesti koju je primilo vezano za stavke 1, i 2.

4. Potpisnice su odgovorne da obavijesti koje su dobile od Tajništva prema stavku 3. stave na raspolaganje svojim izvoznicima.

Članak 4.

Opće obveze

1. (a) Potpisnice koje koriste svoje pravo da zabrane uvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada u svrhu njegova odlaganja obavijestit će druge Potpisnice o svojoj odluci, prema Članku 13.

(b) Potpisnice će zabraniti ili neće dozvoliti izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada Potpisnicama koje su zabranile uvoz takvog otpada, kada su o tome obaviještene u skladu s podstavkom (a), gore.

(c) Potpisnice će zabraniti ili neće dozvoliti izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada u državu uvoznicu koja nije zabranila uvoz ta,kvog otpada, ako država uvoznica nije dala pismeni pristanak na određeni uvoz.

2. Svaka Potpisnica treba poduzeti odgovarajuće mjere da:

(a) Osigura da se proizvodnja opasnog otpada i drugih vrsta otpada na njezinu teritoriju svede na najmanju mjeru, uzimajući u obzir društvene, tehnološke i privredne aspekte.

(b) Osigura raspoloživost odgovarajućih odlagališnih objekata za po okolinu neštetno zbrinjavanje opasnog otpada i drugih vrsta otpada koji će se, u najvećoj mogućoj mjeri, smjestiti na njezinu teritoriju, bez obzira na to koje je mjesto njegova odlaganja.

(c) Osigura da osobe koje u njoj rade na zbrinjavanju opasnog otpada ili drugih vrsta otpada poduzmu sve potrebne korake da se sprijeći zagadivanje usljed zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada i da, u slučaju da dode do zagadenja, smanje na najmanju mjeru posljedice tog zagadivanja po ljudsko zdravlje i okolinu.

(d) Osigura da se prekogranični promet opasnog otpada i drugih vrsta otpada smanji na najmanju mjeru, u skladu sa zbrinjavanjem otpada koje će biti neštetno za okolinu i djelotvorno, kao i da se provodi tako da se Ijudsko zdravlje i okolina zaštite od šetnih posljedica takvog prometa.

(e) Ne dozvoli izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada u državu ili grupu država koje spadaju u organizaciju za privredno, odnosno političko udruživanje u kojoj su Potpisnice Konvencije, a posebno zemlje u razvoju, koje su svojim zakonodavstvom zabranile bilo kakav uvoz, ili ako postoji razlog za sumnju da otpad o kojemu je riječ neće biti zbrinut ispravno i neštetno po okolinu, prema mjerilima o kojima Potpisnice trebaju odlučiti na svom prvom sastanku.

(f) Zahtijeva da se obavijest o prijedlogu za međunarodni promet opasnog otpada i drugih vrsta otpada dostavi zainteresiranim državama, u skladu s Dodatkom V A, da bi se jasno naveli učinci predloženog prometa na ljudsko zdravlje i okolinu.

(g) Spriječi uvoz opasnog otpada i drugih vrsta otpada ako ima razloga vjerovati da se_ predmetni otpad neće zbrinuti na način neštetan za okolinu;

(h) Surađivati s drugim Potpisnicama i zainteresiranim organizacijama, izravno ili preko Tajništva, u djelatnostima koje uključuju i širenje obavijesti o prekogranićnom prometu opasnog otpada i drugih vrsta otpada, u cilju poboljšanja zbrinjavanja takvog otpada na način neštetan za okolinu i sprečavanje nezakonitog prometa;

3. Potpisnice smatraju nezakoniti promet opasnog otpada ili drugih vrsta.otpada kriminalnom radnjom.

4. Svaka Potpisnica treba poduzeti odgovarajuće zakonske, upravne i druge mjere za primjenu i provođenje odredbi ove Konvencije, uključujući i mjere za sprečavanje i kažnjavanje ponašanja koje je u suprotnosti s Konvencijom.

5. Potpisnica neće dozvoliti izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada u državu nepotpisnicu, niti uvoz iz države nepotpisnice.

6. Potpisnice su suglasne da neće dozvoliti izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada koji bi trebao,biti odložen u područje južno od 60° južne geografske širine, bez obzira da li je takav otpad predmet prekogranićnog prometa.

7. Nadalje, svaka Potpisnica treba:

(a) Zabraniti svim osobama koje su pod njihovom nacionalnom jurisdikcijom da prevoze ili odlažu opasni otpad ili druge vrste otpada, osim kada su takve osobe ovlaštene ili imaju dozvolu za obavljanje takve djelatnosti;

(b) Zahtijevati da opasni otpad i druge vrste otpada koje su predmet prekogranićnog prometa budu pakirani, označeni i prevezeni u skladu s općeprihvaćenim i priznatim međunarodnim pravilima i standardima za pakiranje, označavanje i prijevoz, vodeći raćuna o međunarodnom prihvaćenom djelovanju u tom području;

(c) Zahtijevati da opasni otpad i druge vrste otpada budu popraćeni dokumentom o prometu od točke iz koje prekogranični promet kreće do točke odlaganja.

8. Svaka Potpisnica treba zahtijevati da se opasni otpad i druge vrste otpada koje se izvoze zbrinjavaju na način neštetan za okolinu u državi uvoznici ili drugdje. O tehničkim uputama za zbrinjavanje otpada na način neštetan za okolinu prema odredbama ove Konvencije odlučit će Potpisnice na svom prvom sastanku.

9. Potpisnice trebaju poduzeti odgovarajuće mjere da se osigura da se prekogranični promet opasnog otpada i drugih vrsta otpada dozvoli samo u slućaju:

(a) da država izvoznica nema tehničke mogućnosti i potrebna postrojenja, kapacitete ili odgovarajuće odlagališne lokaćije za odlaganje predmetnog otpada na djelotvoran i za okolinu neštetan način; ili

(b) da je otpad o kojemu je riječ potreban kao sirovina za reciklažnu ili regeneracijsku industriju države uvoznice, ili

(c) da je prekogranićni promet o kojemu je rijeć u skladu s drugim mjerilima o kojima odlućuje Potpisnica, pod uvjetom da se ta mjerila ne razlikuju od ciljeva ove Konvencije.

10. Obaveze koje prema ovoj Konvenciji imaju zemlje u kojima nastaje opasni otpad i druge vrste otpada u pogledu zahtjeva da se tim otpadom rukuje na način koji je neštetan za okolinu ne mogu se ni pod kojim uvjetima prenijeti na države uvoznice ili tranzitne države.

11. Ništa iz ove Konvencije neće sprećavati Potpisnicu da postavi dodatne zahtjeve koji su u skladu s odredbama ove Konvencije i pravilima međunarodnpg prava, s ciljem bolje zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

12. Ništa iz ove Konvencije neće ni na koji način utjecati na suverenitet država nad njihovim teritorijalnim morem koji je ustanovljen prema međunarodnom pravu, kao ni na suverena prava i ovlasti koju te države imaju u svojim posebnim privrednim područjima i na svojim kopnenim teritorijima u skladu s međunarodnim pravom, kao ni na korištenje navigacijskih prava i sloboda od strane brodova i zrakoplova svih država, prema odredbama međunarodnog prava koje se prenosi i u odgovarajuće međunarodne instrumente.

13. Potpisnice trebaju poduzeti periodičke preglede mogućnosti smanjenja količine, odnosno zagađivaćkog potencijala opasnog otpada i drugih vrsta otpada koji se izvozi u druge države, posebno u zemlje u razvoju.

Članak 5.

Određivanje ovlaštenih ustanova i središta

Da bi se olakšala primjena ove Konvencije, njezine I Potpisnice će:

1. Imenovati ili ustanoviti jednu ili više ovlaštenih ustanova i jedno središte. Kada je riječ o tranzitnoj državi, za prijem obavijesti bit će imenovana jedna ovlaštena ustanova.

2. Obavijestiti Tajništvo, u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Konvencije za njih, koje su ustanove imenovali kao svoja središta i ovlaštene ustanove.

3. Obavijestiti Tajništvo, u roku od mjesec dana od donošenja odluke, o svim promjenama koje se odnose na I odluke iz stavka 2, gore.

Članak 6.

Prekogranični promet između Potpisnica

1. Država izvoznica obavijestit će, ili će zahtijevati od proizvodača ili izvoznika otpada da pismeno obavijesti, putem ovlaštene ustanove države izvoznice, ovlaštenu ustanovu zainteresirane države o svakom predloženom prekograničnom prometu opasnog otpada ili drugih vrsta otpada. Takve obavijesti trebaju sadržavati izričaje i obavijesti propisane u Dodatku V A, napisane na jeziku prihvatljivom za državu uvoznicu. Svakoj od zainteresiranih zemalja treba poslati samo jednu obavijest.

2. Država uvoznica treba pismeno odgovoriti pošiljaocu obavijesti, suglašavajući se s prometom uz uvjete ili bez njih, odbijajući dozvolu za promet ili zahtijevajući dodatne podatke. Kopiju konaćnog odgovora države uvoznice treba poslati ovlaštenim ustanovama zainteresiranih država koje su Potpisnice Konvencije.

3, Država izvoznica neće dozvoliti proizvodaću ili izvozniku otpada da zapoćne prekogranićni promet dak ne dobije pismenu potvrdu da je:

(a) Pošiljalac obavijesti primio pismenu suglasnost države uvoznice, i

(b) Pošiljalac obavijesti dobio od države uvoznice potvrdu o postojanju ugovora između izvoznika i odlagača u kojoj se propisuje po okolinu neštetno odlaganje otpada o kojemu je rijeć.

4. Svaka tranzitna država koja je i Potpisnica treba prijem obavijesti odmah potvrditi pošiljaocu. Može potom odgovoriti pošiljaoću i pismeno, u roku od 80 dana, suglašavajući se s prometom uz uvjete ili bez njih, odbijajući dozvolu za promet ili zahtijevajući dodatne podatke. Država izvoznica neće dozvoliti započinjanje prekograničnog prometa prije nego primi pismeni pristanak tranzitne države. Međutim, ako u bilo kojem trenutku neka Potpisnica odlući da ne zahtijeva, općenito ili pod određenim uvjetima, prethodnu pismenu suglasnost za tranzitni prekogranićni promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada, ili da izmijeni svoje zahtjeve u tom pogledu, ona će unaprijed obavijestiti druge Potpisnice o svojoj odluci u škladu s Člankom 13. U ovakvom slućaju, ako država izvoznica ne dobije nikakav odgovor u roku od 60 dana nakon što je država tranzita primila obavijest, država izvoznica može dozvoliti da izvoz krene preko tranzitne države.

5. U slučaju prekograničnog prometa otpada kod kojega se otpad pravno definira ili smatra opasnim samo:

(a) Od strane države izvoznice, zahtjevi stavka 9. ovog Članka koji se odnosi na uvoznika ili odlagača i države uvoznice primjenjivat će se mutatis mutandis na izvoznika, odnosno državu izvoznicu;

(b) Od strane države uvoznice, ili od strane država uvoznica i tranzitnih država koje su Potpisnice ove Konvencije, zahtjevi stavaka 1, 3, 4 i 6 ovoga Članka koji se primjenjuju na izvoznika i državu izvoznicu odnosit će se mutatis mutandis na uvoznika ili odlagača, odnosno državu uvoznicu; ili

(c) -Od strane tranzitne države koja je Potpisnica, odredbe stavka 4. primjenjivat će se na takvu državu. e. Država izvoznica može, uz pismenu suglasnost za

interesiranih država, dozvoliti proizvodaću ili izvozniku otpada da koristi opću obavijest kada se opasni otpad ili druge vrste otpada istih fizikalnih i kemijskih obilježja redovito otpremaju istom odlagaču preko iste izlazne carinske ispostave države izvoznice, preko iste ulazne carinske ispostave zemlje uvoznice i, u slučaju prolaza, preko iste ulazne i izlazne carinske ispostave tranzitne države ili država,

7. Zainteresirane države mogu izdati svoju pismenu suglasnost na primjenu opće obavijesti iz stavka 6, uz dostavu određenih podataka, kao što su toćne količine ili periodički popisi opasnog otpada ili drugih vrsta otpada koji se otprema.

8. Opća obavijest i pismena suglasnost iz stavka 6. i 7. mogu pokrivati višekratne otpreme opasnog otpada i drugih vrsta otpada tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci.

9. Potpisnice će zahtijevati da svaka osoba koja preuzme odgovornost za prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada potpiše dokument o prometu po isporuci ili po prijemu otpada o kojemu je riječ. One će zahtijevati da odlagač obavijesti i izvoznika i ovlaštenu ustanovu države izvoznice o prijemu predmetnog otpada od strane odlagača i, u određenom roku, o završetku odlaganja prema zahtjevima iz obavijesti. Ako država izvoznica ne primi takvu obavijest, ovlaštena ustanova države izvoznice ili izvoznik obavijestit će o tome državu uvoznicu.

10. Obavijest i odgovor koji se zahtijevaju ovim Člankom prenijt će se ovlaštenim ustanovama zainteresiranih Potpisnica ili odgovarajućim vladinim ustanovama u slučaju zemalja nepotpisnica.

11. Svaki prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada treba biti pokriven osiguranjem, jamstyom ili drugom garancijom koju može zahtijevati država uvoznica ili bilo koja tranzitna država koja je Potpisnica.

Članak 7.

Prekogranfčni promet iz države Potpisnice kroz države koje nisu Potpisnice

Stavak 2. Članka 6. Konvencije primjenjivat će se mutatis mutandis na prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada iz Potpisnice preko države ili država koje nisu Potpisnice.

Članak 8.

Obaveza ponovnog uvoza

Kada se prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada za koji je dobivena suglasnost zainteresiranih zemalja, prema odredbama ove Konvencije, ne može izvršiti u skladu s odredbama ugovora, država izvoznica osigurat će da predmetni otpad bude vraćen u državu izvoznicu, preko izvoznika, ako nije moguće postići alternativne dogovore za njihovo odlaganje na način neopasan po okolinu, u roku od 90 dana od vremena kada je država uvo znica obavijestila državu izvoznicu i Tajništvo, ili u nekom drugom vremenskom razdoblju' o kojemu se zainteresirane države dogovore. S tim ciljem, država izvoznica i bilo koja Potpisnica koja je tranzitna zemlja neće se suprotstaviti, ograničiti ili sprijeđiti povratak ovog otpada u državu izvoznicu.

Članak 9.

Nezakonit promet

l. Za potrebe ove Konvencije, sav prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada:

(a) bez obavijesti svim zainteresiranim državama, u skladu s odredbama ove Konvericije, ili

(b) bez pristanka svih zainteresiranih država, u skladu s odredbama ove Konvencije, ili

(c) uz suglasnost dobivenu od zainteresiranih država krivotvorenjem, krivim tumaćenjem ili prevarom, ili

(d) koji materijalno odstupa od dokumentacije, ili (e) koji dovodi do namjernog odlaganja (npr. na smetlište) opasnih otpada ili drugih vrsta:otpada koji je u suprotnosti s ovom Konvencijom i općirn načelima međunarodnog prava, smatrat će se nezakonitim prometom.

2. U slučaju prekograničnog prometa opasnog otpada ili drugih vrsta otpada koji se smatra nezakonitim prometom zbog ponašanja izvoznika ili proizvodača otpada, država izvoznica osigurat će da predmetni otpad:

(a) preuzme izvoznik ili proizvodač otpada ili, ako je potrebno, sama država izvoznica na svoj teritorij ili, ako to nije praktično,

(b) bude odložen u skladu s odredbama ove Konvencije, u roku od 30 dana od dana kada je država izvoznica bila obaviještena o nezakonitom prometu, ili u nekom drugom vremenskom razdoblju o kojemu se dogovore zainteresirane države. U tu svrhu, zainteresirane Potpisnice neće se suprotstaviti, ograničavati ili sprečavati povratak tog otpada u državu izvoznicu.

3. U slučaju da je prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada nezakonit zbog ponašanja uvoznika ili odlagača, država uvoznica treba osigurati da uvoznik ili odlagač, ili ona sama, odloži predmetni otpad na način koji je neštetan za okolinu u roku 30 dana od trenutka kada je država uvoznica saznala za nezakoniti promet, ili u nekom drugom vremenskom razdoblju o kojemu se dogovore zainteresirane države. U tu svrhu zainteresirane Potpisnice će, ako je to potrebno, surađivati na odlaganju otpada na način koji je neštetan za okolinu.

4. U slučajevima kada se odgovornost za nezakonit promet ne može pripisati izvozniku ili proizvodaću otpada, ali ni uvozniku ili odlagaču, zainteresirane Potpisnice ili druge Potpisnice, kako bude pogodno, s~tradnjom će osigurati da predmetni otpad bude odložen u što kraćem roku na način neštetan za okolinu ili u državi izvoznici ili u državi uvoznici, ili na nekom drugom odgovarajućem mjestu.

5. Svaka Potpisnica uvodi odgovarajuće domaće zakonodavstvo za sprečavanje i kažnjavanje nezakonitog prometa. Potpisnice trebaju surađivati s ciljem da se dostignu ciljevi ovog Članka.

Članak 10.

Međunarodna suradnja

1. Potpisnice će surađivati s ciljem da se poboljša i ostvari za okolinu neštetno zbrinjavanje opasnog otpada i drugih vrsta otpada.

2. U tom cilju, Potpisnice će:

(a) Na zahtjev dati na raspolaganje obavijesti, na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, da bi se potaklo zbrinjavanje opasnog i drugih vrsta otpada na način neštetan za okolinu, što uključuje uskladivanje tehničkih standarda i djelovanja zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada na odgovarajući način,

(b) Surađivati na praćenju učinaka odlaganja opasnog otpada na ljudsko zdravlje i okolinu,

(c) Surađivati, prema odredbama nacionalnih zakona, propisa i načela, na razvoju i primjeni novih niskootpadnih tehnologija neštetnih za okolinu i poboljšanju postojećih tehnologija s ciljem da se, u najvećoj mogućoj mjeri, spriječi nastajanje opasnog otpada i drugih vrsta otpada i osiguraju djelotvornije i učinkovitije metode zbrinjavanja neštetnog za okolinu, što uključuje i analize utjecaja prihvaćanja takvih novih ili poboljšanih tehnologija na privredu, društvo i okolinu,

(d) Učinkovito surađivati, prema odredbama nacionalnih zakona, propisa i načela, na prijenosu tehnologije i sustava zbrinjavanja koji se odnose na zbrinjavanje opasnog otpada i drugih vrsta otpada na način neštetan za okolinu. Jednako će tako surađivati na razvoju tehničkih mogućnosti Potpisnica, posebno onih koje bi mogle zahtijevati tehničku pomoć u ovom području;

(d) Surađivati na razradi odgovarajućih tehničkih uputa, odnosno postupaka.

3. Potpisnice će koristiti odgovarajuća sredstva suradnje da bi pomogle zemljama u razvoju pri primjeni podstavaka a, b, c i d stavka 2, Članka 4.

4. Imajući u vidu potrebe zemalja u razvoju, podstiće se suradnja između Potpisnica i ovlaštenih međunarodnih organizacija s ciljem da se, inter alia, potakne svijest javnosti, razvoj neštetnog zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada i prihvaćanje novih niskootpadnih tehnologija.

Članak 11.

Bilateralni, multilateralni i regionalni sporazumi

1. Bez obzira na odredbe Članka 4, stavka 5, Potpisnice mogu sklapati biltateralne, multilateralne ili regionalne sporazume ili dogovore glede prekograničnog prometa opasnog otpada i drugih vrsta otpada s Potpisnicama ili nepotpisnicama Konvencije, pod uvjetom da takvi sporazumi ili dogovori ne odstupaju od naćela zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada na način koji je neštetan za okoiinu, kako se zahtijeva ovom Konvencijom. Ovakvi sporazumi ili dogovori poticat će odredbe koje su jednako korisne za okolinu kao i odredbe ove Konvencije, posebno imajući u vidu interese zemalja u razvoju.

2. Potpisnice će obavijestiti Tajništvo o svim bilateralnim, multilateralnim ili regionalnim sporazumima i dogovorima o kojima je riječ u stavku 1, kao i o onima koje su sklopile prije stupanja ove Konvencije na snagu za njih, s ciljem nadziranja prekograničnog prometa opasnog otpada i drugih vrsta otpada koji se odvija u cijelosti između Potpisnica takvog sporazuma. Odredbe ove Konvencije neće utjecati na prekogranični promet u skladu s takvim sporazumima, pod uvjetom da su ti sporazumi u skladu sa zbrinjavanjem opasnog otpada i drugih vrsta otpada neštetnim za okolinu, prema zahtjevima iz ove Konvencije.

Članak 12.

Konzultacije o odgovornosti

Potpisnice će surađivati na što bržem prihvaćanju protokola kojim se utvrđuju pravila i postupci koji se odnose na odgovornost i naknade za štete nastale usljed prekograničnog prometa i odlaganja opasnog otpada i drugih vrsta otpada.

Članak 13.

Prenošenje obavijesti

1. Kad god saznaju za nesreću prilikom prekograničnog prometa opasnog otpada i drugih vrsta otpada, ili za njihovo odlaganje na način koji bi mogao predstavljati opasnost po ljudsko zdravlje i okolinu u drugim državama, Potpisnice trebaju osigurati da države na koje se to odnosi budu o tome odmah obaviještene.

2. Potpisnice će obavijestiti jedna drugu, preko Tajništva, o:

(a) Promjenama koje se odnose na imenovanje ovlaštenih ustanova, odnosno središta, u skladu s Člankom 5, (b) Promjenama u njihovim nacionalnim određenjima opasnog otpada, u skladu s Člankom 3; i u najkraćem roku o:

(c) Odlukama koje su one donijele o tome da, u potpunosti ili djelomično, nisu suglasne s uvozom opasnog otpada ili drugih vrsta otpada koji trebao biti odložen na području koje je pod njihovom nacionalnom jurisdikcijom;

(d) Odlukama koje su donijele da bi ograničile ili za,branile izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada, (e) Svim drugim obavijestima zahtijevanima prema stavku 4 ovog Članka.

3. Potpisnice trebaju, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, prije kraja svake kalendarske godine preko Tajništva podnijeti Konferenciji Potpisnica Konvencije izvještaj o prethodnoj kalendarskoj godini, s podacima o:

(a) Ovlaštenim ustanovama i središtima koje su imenovale u skladu s Člankom 5;

(b) Obavijestima koje se odnose na prekogranični promet opasnog otpada ili drugih vrsta otpada; uključujući: (i) Kolićinu izvezenog opasnog otpada i drugih vrsta otpada, njihovu kategoriju, obilježja, odredište, sve tranzitne države i način odlaganja, kao što je navedeno u odgovoru na obavijest;

(ii) Količinu uvezenog opasnog otpada i drugih vrsta otpada, njihovu kategoriju, obilježja, porijeklo i način odlaganja;

(iii) Odlaganja koja nisu tekla prema planu;

(iv) Nastojanja da se postigne smanjenje količine opasnog otpada ili drugih vrsta otpada uključenog u prekogranični promet;

(c) Obavijestima o mjerama koje su prihvatili tijekom primjene ove Konvencije;

(d) Obavijestima o raspoloživim prikupljenim valjanim statističkim podacima o učincima koje na ljudsko zdravlje i okolinu ima proizvodnja, prijevoz i odlaganje opasnog otpada i drugih vrsta otpada;

(e) Obavijestima koje se odnose na bilateralne, multilateralne i regionalne sporazume i dogovore sklopljene u skladu s Člankom il ove Konvencije;

(f) Obavijestima o nesrećama koje su se dogodile tijekom prekograničnog prometa i odlaganja opasnog otpada i drugih vrsta otpada i o mjerama koje su poduzete da bi se to riješilo;

(g) Obavijestima o mogućnostima odlaganja na području koje je pod njihovom nacionalnom jurisdikcijom; (h) Obavijestima o mjerama poduzetima za razvoj tehnologija za smanjenje, odnosno izbjegavanje proizvodnje opasnog otpada i drugih vrsta otpada; I

(i) Svemu drugome što Konferencija potpisnica može smatrati bitnim.

4. Potpisnice trebaju, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, osigurati da kopije svake obavijesti koja se odnosi na svaki prekogranični promet opasnog materijala ili drugih vrsta otpada, kao i kopije odgovora na tu obavijest, budu poslane u Tajništvo kada to zahtijeva Potpisnica koja smatra da bi takav prekogranični promet mogan utjecati na njezinu okolinu.

Članak 14.

Financijski aspekti

1. Potpisnice su sporazumne da, u skladu s posebnim potrebama različitih regija i podregija, ustanove regionalne i podregionalne centre za obuku i prijenos tehnologije za zbrinjavanje opasnog otpada i drugih vrsta otpada i započnu smanjenje proizvodnje otpada na najmanju mjeru. Potpisnice trebaju odlučiti o utvrđivanju odgovarajućih mehanizama financiranja na dobrovoljnoj osnovi.

2. Potpisnice će razmotriti osnivanje obrtnog fonda koji bi služio kao privremeno sredstvo u iznimnim okolnostima za smanjenje štete od nesreća uzrokovanih prekograničnim prometom opasnog otpada i drugih vrsta otpada i njihova odlaganja.

Članak 15.

Konferencija Potpisnica

1. Ovime se osniva Konferencija Potpisnica. Prvo zasjedanje Konferencije Potpisnica sazvat će Izvršni direktor Programa UN za zaštitu okoliša, najkasnije godinu dana po stupanju ove Konvencije na snagu. Potom će se normalna zasjedanja Konferencije Potpisnica održavati u redovitim razdobljima koje će odrediti Konferencija na svom prvom zasjedanju.

2. Izvanredna zasjedanja Konferencije Potpisnica održavat će se kada to Konferencija bude smatrala potrebnim, ili na pismeni zahtjev bilo koje od Potpisnica, pod uvjetom da dobije podršku od najmanje jedne trećine Potpisnica u roku od šest mjeseci po obavijesti koju tajništvo uputi Potpisnicama.

3. Konferencija Potpisnica treba konsenzusom dostići suglasnost i prihvatiti pravila postupka za sebe i za bilo koje drugo tijelo koje će osnovati, kao i financijska pravila da bi se posebno utvrdilo financijsko sudjelovanje Potpisnica ove Konvencije.

4. Potpisnice će na svom prvom zasjedanju razmotriti sve dodatne mjere potrebne da bi udovoljile svojim odgovornbstima obzirom na ža,štitu i očuvanje morske sredine u skladu s ovom Konvencijom.

5. Konferencija Potpisnica treba neprekidno revidirati i procjenjivati djelotvornost primjene ove Konvencije i, dodatno:

(a) Poticati uskladivanje odgovarajućih načela, strategija i mjera za smanjivanje na najmanju mjeru štetnog djelovanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada na ljudsko zdravlje i okolinu;

(b) Razmotriti i prihvatiti, prema zahtjevu, dopune ove Konvencije i njezinih dodataka uzimajući u obzir, inter alia, raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske obavijesti i obavijesti o okolini;

(c) Razmotriti i poduzeti dodatne djelatnosti koje mogu biti potrebne da bi se postigla svrha ove Konvencije, u svjetlu iskustva stečenog tijekom njezine primjene i primjene sporazuma i dogovora predviđenih Člankon 11;

(d) Razmotriti i prihvatiti protokole prema potrebi; I

(e) Ustanoviti takva podtijela kakva se smatraju potrebnima za provedbu ove Konvencije.

6. Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane agencije, kao i sve države koje nisu Potpisnice ove Konvencije, mogu se pojavljivati kao promatraći na zasjedanjima Konferencije Potpisnica. Svako drugo tijelo ili agencija, nacionalno ili međunarodno, vladino ili nevladino, koje je kvalificirano u područjima koja se odnose na opasni otpad ili druge vrste otpada, a koje je obavijestilo Tajništvo o svojoj želji da bude zastupljeno kao promatrać na zasjedanju Konferencije Potpisnica, može dobiti pravo pristupa, osim kada se tome suprotstavlja najmanje trećina prisutnih Potpisnica. Pravo pristupa i sudjelovanje promatraća podliježe pravilima postupka kojeg će prihvatiti Konferencija Potpisnica.

7. Konferencija Potpisnica treba, tri godine po stupanju ove Konvencije na snagu; a potom najmanje svakih šest mjeseci, obaviti procjenu svoje djelotvornosti i, ako smatra potrebnim, razmotriti prihvaćanje potpune ili djelomićne zabrane prekograničnog prometa opasnog otpada i drugih vrsta otpada u svjetlu najnovijih znanstvenih, ekoloških, tehničkih i gospodarskih obavijesti.

Članak 16.

Tajništvo

1. Djelatnost Tajništva bit će:

(a) Organiziranje i pružanje usluga za sjednice iz Članaka 15. i 17;

(b) Priprema i slanje izvještaja koji se temelje na obavijestima dobivenima u skladu s Člancima 3, 4, 6, 11 i 13, kao i na obavijestima koje su rezultat zasjedanja podtijela osnovanih u skladu s Člankom 15. i, kada je to pogodno, na obavijestima koje dostavljaju odgovarajuća međuvladina i nevladina tijela;

(c) Priprema izvještaja o djelatnostima Tajništva u okviru njegovih uloga u skladu s ovom Konvencijom i podnošenje izvještaja na Konferenciji i Potpisnica.

(d) Osiguravanje potrebnog uskladivanja s odgovarajućim međunarodnim tijelima i, posebno, ostvarivanje upravnih i ugovornih odnosa neophodnih za djelotvorno obavljanje uloge Tajništva;

(e) Održavanje veza sa središtima i ovlaštenim ustanovama koje su ustanovile Potpisnice u skladu s Člankom 5. ove Konvencije;

(f) Prikupljanje podataka koji se odnose na odobrene lokacije i objekte u zemljama Potpisnicama raspoložive za odlaganje njihova opasnog otpada i drugih vrsta otpada, i razmjena obavijesti među Potpisnicama;

(g) Primanje od i prenošenje Potpisnicama obavijesti o: - izvorima tehničke pomoći i obuke,

- raspoloživom tehničkom i znanstvenom znanju, - izvorima savjeta i stručnog znanja,

- raspoloživosti sredstava,

s ciljem da im se, na zahtjev, pomogne u:

- snalaženju u sustavu obavještavanja iz ove Konvencije, “ zbrinjavanju opasnog otpada i drugih vrsta otpada, - tehnologijama neštetnim za okolinu u svezi s opasnim otpadom i drugim vrstama otpada, posebno niskootpadnim i bezotpadnim tehnologijama,

- procjeni odlagališnih kapaciteta i lokacija,

- odlaganju opasnih otpada i drugih vrsta otpada, i - djelovanju u iznimnim okolnostima;

(h) Dostavljanje Potpisnicama, na njihov zahtjev, obavijesti o savjetnicima ili poduzećima za inženjering koja imaju potrebno tehničko znanje u ovom području i mogu pomoći pri provjeri obavijesti o prekograničnom prometu, uskladenosti otpreme opasnog otpada i drugih vrsta otpada s odgovarajućim obavijestima, odnosno činjenicama vezanih za neštetnost za okolinu objekata predloženih za odlaganje opasnog otpada i drugih vrsta otpada, u slučajevima kada imaju razloga vjerovati da predmetnim otpadom nije rukovano na način koji je neštetan za okolinu. Takve provjere neće ići na trošak Tajništva;

(i) Pružanje pomoći Potpisnicama, na njihov zahtjev, pri utvrđivanju slučajeva nezakonitog prometa i trenutno obavještavanje svih zainteresiranih Potpisnica o svim obavijestima koje se odnose na nezakoniti promet;

(j) Suradnja s Potpisnicama i odgovarajućim i ovlaštenim mec3unarodnim organizacijama i agencijama koje rade na pronalaženju stručnjaka i opreme za brzu pomoć državama u iznimnim okolnostima; i

(k) Obavljanje djelatnosti bitnih za ostvarenje ciljeva ove Konvencije koje će utvrditi Konferencija Potpisnica. 2. Ulogu Tajništva privremeno će obavljati Program UN za zaštitu okoliša, do završetka prvog zasjedanja Konferencije Potpisnica koje će se održati u skladu s Člankom 15.

3. Na prvom zasjedanju Konferencija Potpisnica treba odrediti Tajništvo, od postoj®ćih ovlaštenih međuvladinih organizacija koje su potpisale da su voljne obavljati ulogu Tajništva prema odredbama Konvencije. Na ovom zasjedanju Konferencija Potpisnica će također ocijeniti provedbu uloga koje je imalo prelazno Tajništvo, posebno u skladu sa stavkom 1. gore i odlučiti o strukturama odgovarajućima za ove djelatnosti.

Članak 17.

Izmjene i dopune Konvencijie

1. Svaka Potpisnica može predložiti izmjene i dopune ove Konvencije, a svaka od Potpisnica protokola može predložiti izmjene i dopune tog protokola. Takve izmjene i dopune uzet će u obzir, inter alia, bitna znanstvena i tehnička dostignuća.

2. Izmjene i dopune ove Konvencije prihvatit će se na zasjedanju Konferencije Potpisnica. Izmjene i dopune svih protokola pri.hvaćat će se na sastanku Potpanica predmetnog protokola. Tekst predloženih izmjena i dopuna ove Konvencije ili bilo kojeg protokola, ako nije drugačije navedeno u samom protokolu, Potpisnicama će dostaviti Tajništvo najmanje šest mjeseci prije sastanka na kojem će biti predložene na prihvaćanje. Tajništvo će predložene izmjene i dopune dostaviti i supotpisnicima ove Kor.vencije kao obavijest.

3. Potpisnice će nastojati dostići sporazum o svim predloženim izmjenama i dopunama ove Konvencije konsenzusom. Ako se iscrpe sve mogućnosti oko konsenzusa, a sporazum se ne postigne, zadnja mogućnost za prihvaćanje izmjena i dopuna je troćetvrtinskom većinom prisutnih Potpisnica koje glasuju na zasjedanju; potom će depozitar izmjene i dopune predložiti svim Potpisnicama na potvrđivanje, odobrenje, formalnu potvrdu ili prihvaćanje.

4. Postupak opisan u stavku 3, gore, primjenjivat će se na izmjene i dopune svakog protokola, osim kada su dvije trećine Potpisnica tog' protokola prisutne i glasuju na zasjedanju, što je dostatno za njegovo prihvaćanje.

5. Instrumenti za potvrdivanje, odobrenje, formalnu potvrdu ili prihvaćanje izmjena i dopuna pohranit će se kod depozitara. Izmjene i dopune koje su prihvaćene u skladu sa stavcima 3. i 4. gore stupit će na snagu za Potpisnice koje su ih prihvatile devedesetog dana nakon što je depozitar primio instrumente potvrđivanja, odobrenja, formalne potvrde ili prihvaćanja od strane najmanje tri četvrtine Potpisnica koje su prihvatile izmjene i dopune predmetnog protokola, osim ako je protokolom drugačije određeno. Dopune će stupiti na snagu za sve druge Potpisnice devedesetog dana po podnošenju instrumenta na potvrđivanje, odobrenje, formalnu potvrdu ili prihvaćanje izmjena i dopuna od strane tih Potpisnica.

5. Za potrebe ovog Članka "Potpisnice koje su prisutne i glasuju" znaći Potpisnice koje su prisutne i dale su svoj glas za ili protiv.

Članak 18.

Prihvaćanje i izmjene i dopune dodataka

1. Dodaci ovoj Konvenciji ili bilo kojem protokolu tvorit će sastavni dio ove Konvencije, ili protokola o kojemu je riječ i, osim kada je izričito određeno drugačije, pozivanje na ovu Konvenciju ili njezine protokole istodobno predstavlja i pozivanje na bilo koji njezin dodatak. Takvi dodaci ograničit će se na znanstvena, tehnička i upravna pitanja.

2. Na prijedlog, prihvaćanje i stupanje na snagu dopunskih dodataka ovoj Konvenciji ili dodataka protokolu primjenjivat će se sljedeći postupak, osim kada je u nekom protokolu drugačije predvi8eno:

(a) Dodaci ovoj Konvenciji i njezini protokoli trebaju biti predloieni i prihvaćeni u skladu s postupkom iznesenim u Članku 17, stavcima 2, 3 i 4;

(b) Svaka Potpisnica koja nije u mogućnosti prihvatiti dopunske dodatke ovoj Konvenciji ili dodatke nekome od protokola kojemu je Potpisnica, o tome treba pismeno obavijestiti depozitara u roku od šest mjeseci od obavijesti depozitara o prihvaćanju.. Potpisnica moie u svakom trenutku zamijeniti raniju izjavu o primjedbama na dodatke njihovim prihvaćanjem, čime će dodaci stupiti na snagu za tu Potpisnicu;

(c) Po isteku šest mjeseci od datuma odašiljanja obavijesti od strane depozitara, dodatak stupa na snagu za sve Potpisnice ove Konvencije ili bilo kojeg predmetnog protokola koje nisu dostavile obavijest u skladu s odredbama podstavka (b), gore.

3. Prijedlog, prihvaćanje i stupanje na snagu izmjena i dopuna dodataka ovoj Konvenciji ili bilo kojem protokolu podlijeiu istom postupku kao prijedlog, prihvaćanje i stupanje na snagu dodataka Konvenciji ili dodataka protokolu. Dodaci i njihove izmjene i dopune trebaju, inter alia, u cijelosti uvažavati odgovarajuća znanstvena i tehnička dostignuća.

4: Ako dopunski dodatak ili izmjene i dopune dodataka traie i izmjene i dopune ove Konvencije ili bilo kojeg protokola, dopunski ili izmijenjeni i dopunjeni dodatak neće stupiti na snagu prije nego izmje~ie i dopune ove Konvencije ili protokola stupe na snagu.

Članak 19.

Provjera

Svaka Potpisnica koja ima razloga vjerovati da druga Potpisnica djaluje ili je djelovala tako da krši obveze iz ove Konvencije moie o tome obavijestiti Tajništvo, a u takvom slučaju treba istovremeno i trenutno obavijestiti, izravno ili preko Tajništva, Potpisnicu na koju se odnose optuibe. Sve vaine obavijesti Tajništvo bi trebalo dostaviti Potpisnicama.

Članak 20.

Rješavanje sporova

1. U slučaju spora među Potpisnicama u pogledu tumačenja i primjene, ili pridržavanja odredbi ove Konvencije ili bilo kojeg njezina protokola, potražit će rješenje spora pregovorima ili bilo kojim drugim miroljubivim sredstvima po vlastitom izboru.

2. Ako strane u sporu nisu u stanju svoj spor riješiti na način naveden u prethodnom stavku spor će se, ako se strane u sporu suglase, predati Međunarodnom sudu ili arbitraži pod uvjetima određenima u Dodatku VI o arbitraži. Nfedutim, ako se ne uspije postići zajednički sporazum niti po iznošenju spora pred Međunarodnim sudom ili arbitražom, to Potpisnice ne oslobada odgovornosti da nastave tražiti rješenje spora sredstvima navedenima u stavku i.

3. Pri potvrđivanju, prihvaćanju, odobravanju, formalnoj potvrdi ili pristupanju ovoj Konvenciji, ili u bilo kojem trenutku nakon toga, država ili organizacija za političko, odnosno gospodarsko udruživanje može izjaviti da u odnosu s bilo kojom Potpisnicom koja prihvaća iste obveze i sama prihvaća kao obvezujuće, ipso facto i bez posebnog sporazuma, sljedeće:

(a) predavanje spora Međunarodnom sudu; odnosno (b) arbitražu u skladu s postupcima utvrđenima u Dodatku VI.

O takvoj izjavi treba biti pisrrieno obaviješteno Tajništvo koje će tu obavijest prenijeti Potpisnicama.

Članak 21.

Potpisivanje

Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje državama, Namibiji koju u Ujedinjenim narodima predstavlja Vijeće za Namibi~~s i organizacijama za političko, odnosno gospodarsko udruživanje, u Baselu 22. 3. 1889, u Saveznom Ministarstvu za vanjske poslove švicarske u Bernu od 23. 3. 1989. do 30. e. 1989, kao i u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od i. 7. 1989. do 22. 3. 1990.

Članak 22.

Potvrđivanje, prihvaćanje, formalna potvrda i odobrenje 1. Ova Konvencija podliježe potvrđivanju, prihvaćanju ili odobrenju od strane država i Namibije, koju predstavlja Vijeće za Namibiju Ujedinjenih naroda, kao i formalnoj potvrdi ili odobrenju od strane organizacija ze, političko, odnosno gospodarsko udruživanje. Instrumenti potvrdivanja, prihvaćanja, formalne potvrde ili odobrenja trebaju se pohraniti kod depozitara.

2. Bilo koja organizacija iz stavka i, gore, koja postane Potpisnica ove Konvencije dok niti jedna od zemalja njezinih Članica nije Potpisnica Konvencije bit će vezana svini obvezama iz Konvencije. U slučaju takvih organizacija čije je jedna ili više zemalja Članica Potpisnica Konvencije, organizacija i njezine države članice odlučit će o svojim odgovornostima za izvršenje svojih obveza prema ovoj Konvenciji. U takvim slučajevima, organizacije i države članice neće moći istodobno ostvarivati prava prema Konvenciji.

3. U instrumentima za formalno potvrdivanje ili odobrenje, organizacije navedene u stavku i, gore, izjasnit će se o opsegu svojih ovlasti u odnosu na pitanja koja se rješavaju ovom Konvencijom. Ove organizacije također će obavijestiti depozitara, koji će obavijestiti Potpisnice. o svim bitnim promjenama u opsegu njihovih ovlasti.

Članak 23.

Pristupanje

1. Ova Konvencija bit će otvorena za pristupanje državama, Namibiji koju u Ujedinjenim narodima predstavlja Vijeće za Namibiju i organizacijama za političko, odnosno gospodarsko udruživanje, dan nakon datuma njezina zatvaranja za potpisivanje. Instrumenti pristupanja bit će pohranjeni kod depozitara.

2. U instrumentima pristupanja, organizacije iz stavka 1, gore; izjasnit će se o stupnju svojih ovlasti u svezi s pitanjima koja obuhvaća ova Konvencija. Ove organizacije također će obavijestiti depozitora o svim bitnim promjenama u pogledu opsega njihovih ovlasti.

3. Odredbe Članka 22, stavka 2, primjenjivat će se na organizacije za političko, odnosno gospodarsko udruiivanje koje pristaju na ovu Konvenciju.

Članak 24.

Pravo glasa

1. Osim kada se primjenjuju odredbe iz stavka 2, dolje, sve Potpisnice ove Konvencije imat će jedan glas.

2. Organizacije za političko, odnosno gospodarsko udruživanje, u pitanjima iz okvira njihovih ovlasti, a u skladu s Člankom 22, stavkom 3, Člankom 23, stavkom 2, koristit će svoje pravo glasa s brojem glasova jednakim broju njihovih zemalja Članica koje su Potpisnice Konvencije ili odgovarajućeg protokola. Takve organizacije neće koristiti svoje pravo glasa kada ga budu koristile njihove države članice, i obratno.

Članak 25.

Stupanje na snagu

1. Ova Konvencija stupit će na snagu devedesetog dana po pohranjivanju dvadesetog instrumenta potvrdivanja, prihvaćanja, formalne potvrde, odobrenja ili pristupanja.

2. Za svaku državu ili organizaciju političkog, odnosno gospodarskog udruživanja koja potvrdi, prihvati, odobri ili formalno potvrdi ovu Konvenciju ili joj pristupi po datumu pohranjivanja dvadesetog instrumenta potvrdivanja, prihvaćanja, odobrenja, formalne potvrde ili pristupanja, ova će Konvencija stupiti na snagu devedesetog dana nakon dana pohranjivanja instrumenata potvrdivanja, prihvaćanja, odobrenja, formalne potvrde ili pristupanja od strane te države ili organizacije političkog, odnosno gospodarskog udruživanja.

3. Za potrebe iz stavka 1 i 2, gore, istrumenti pohranjeni od strane organizacije političkog, odnosno gospodarskog udruživanja neće se pribrajati instrumentima koje su pohranile države čianice takvih organiz,a,cija.

Članak 26. Ograde i dekleracije

1. U odnosu na ovu Konvenciju ne može biti ograda ili iznimaka.

2. Stavak 1 ovog Članka ne sprečava državu ili organizaciju političkog, odnosno gospodarskog udruživanja da pri potpisivanju, potvrđivanju, prihvaćanju, odobravanju, formalnom potvrđivanju ili pristupanju na ovu Konvenciju izda deklaracije ili izjave, bez obzira kako će se zvati, s ciljem da. inter alia, uskladi svoje zakone i propise s odredbama Konvencije, pod uvjetom da takvim deklaracijama ili izjavama ne namjerava odstraniti ili izmijeniti zakonske učinke odredbi Konvencije tijekom njezine primjene u toj državi.

Članak 27.

Istupanje

1. U bilo kojem trenutku, a tri godine nakon što ova Konvencija stupi na snagu za neku Potpisnicu, može ta Potpisnica istupiti iz Konvencije putem pismene obavijesti depozitaru.

2. Istupanje stupa na snagu godinu dana po uručenju obavijesti depozitaru, ili nekog kasnijeg datuma navedenog u obavijesti.

Članak 28.

Depozitar Glavni tajnik Ujedinjenih naroda bit će depozitar za ovu Konvenciju i sve njezine protokole.

Članak 29.

Vjerotiostojni tekstovi

Izvorni tekstovi ove Konvencije na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku jednako su vjerodostojni.

U SUGLASNOSTI S TIME, dolje potpisani koji za to imaju sva potrebna ovlaštenja, potpisali su ovu Konvenciju. Učirijeno u Baselu dana 22. ožujka 1989.

Dodatak I

KATEGORIJE OTPADA KOJEGA TREBA NADZIRATI

Tokovi otpada

Yl Klinički otpad nastao medicinskim tretmanom u bolnicama, medicfnskim centrima i klinikama

Y2 Otpad iz proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda

Y3 Otpadni farmaceutski proizvodi, preparati i lijekovi

Y4 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene biocida i fitofarmakoloških proizvoda

Y5 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene kemikalija za zaštitu drveta

Y6 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene organskih otapala

Y7 Otpad iz toplinske obrade i postupaka otpuštanja uz primjenu cijanida

Y8 Otpadna nafta neupotrebljiva za namjeravanu primjenu

Y9 Otpadne smjese ulje-voda, ugljikohidrati-voda, emulzije

Y10 Otpadne materije i predmeti koji sadrže ili su zagadeni polikloriranim bifenilima (PCB), odnosno polikloriranim terfenilima (PCT), odnosno polibroriiiranim bifenilima (PBB)

Y11 Otpadni katranski ostaci iz procesa prerade nafte, destilacije ili bilo kojeg pirolitičkog postupka

Y12 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene tiskarskog crnila, raznih vrsta boja, pigmenata, običnih i uljnih lakova

Y13 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene smola, lateksa (kaučukovo mlijeko), plastifikatora i ljepila

Y14 Otpadne kemijske materije iz djelatnosti istraživanja i razvoja, nastavnih djelatnosti koje nisu identificirane, odnosno koje su nove, a čije djelovanje na čovjeka, odnosno okolinu nije poznato

Y15 Otpad eksplozivne naravi koji ne potpada pod drugo zakonodavstvo

Y16 Otpad iz proizvodnje, formulacije i primjene fotografskih kemikalija i materijala za izradu fotografija

Y17 Otpad koji nastaje pri površinskoj obradi metala i plastika

Y18 Ostaci nastali pri odlaganju industrijskog otpada

Otpad koji sadrži

Y19 Metalne karbonile

Y20 Berilij, spojeve berilija

Y21 šestovalentne spojeve kroma

Y22 Spojeve bakra

Y23 Spojeve cinka

Y24 Arsen, spojeve arsena

Y25 Selen, spojeve selena

Y26 Kadmij, spojeve kadmija .

Y27 Antimon, spojeve a,ntimona

Y28 Telur, spojeve telura

Y29 Živu, spojeve žive

Y30 Talij, spojeve talija

Y31 Olovo, spojeve olova

Y32 Neorganske spojeve flora, osim kalcijeva florida

Y33 Neorganske cijanide

Y34 Kisele otopine ili kiseline u čvrstom stanju

Y35 Otopine baza ili baze u čvrstom stanju

Y36 Azbest (prah i vlakna)

Y37 Organske spojeve fosfora

Y38 Organske cijanide

Y39 Fenole; spojeve fenola uključujući i klorofenole

Y40 Etere

Y41 Halogenizirana organska otapala

Y42 Organska otapala osim halogeniziranih otapala

Y43 Sve kogeneri (cogenor) polikloriranog dibenzofurana

Y44 Sve kogeneri (cogenor) polikloriranog dibenzo-p-dioksida

Y45 Organske spojeve halogena, osim tvari navedenih u ovom Dodatku (npr. Y39, Y41, Y42, Y44)

Dodatak II

KATEGORIJE OTPADA KOJI ZAHTIJEVA POSEBNU PAŽNJU

Y46 Otpad prikupljen iz kućanstva

Y47 Ostaci od spaljivanja kućnog otpada

Dodatak III

POPIS OPASNIH OBILJEŽJA

Klasa UN Oznaka Obilježja

H 1 Eksploziv

Eksplozivne materije ili otpad krute su ili tekuće materije ili otpad (ili smjesa materija ili otpada) koje su same po sebi sposobne da kemijskom reakcijom proizvedu plin takve temperature i tlaka i takvom brzinom da izazovu štete za okolinu.

H3 Zapaljive tekućine

Riječ “Zapaljiv” ima isto značenje kao “upaljiv". Zapaljive tekućine su tekućine ili smjese tekućina, ili tekućine koje sadrže krute tvari u otopini ili suspenziji (primjerice boje, lakovi, uljni lakovi itd, ali bez tvari ili otpada koje spadaju u drugu klasu radi njihovih opasnih obilježja), a koje oslobadaju zapaljive pare pri temperaturi koja nije viša od 80,5°C kod probe u zatvorenoj posudi, ili nije viša od 85,8°C kod probe u otvorenoj posudi. (Budući da rezultati ovih proba nisu izravno usporedivi, a čak i pojedini rezultati iste probe variraju, propisi koji odstupaju od gornjih vrijednosti radi takvih razlika u duhu su ove definicije).

4.1 H4.1 Zapaljive krute tvari

Krute tvari ili kruti otpad, osim onih koje su klasificirane kao eksplozivi i koje se u uvjetima prijevoza smatraju lako gorivima, ili mogu usljed trenja podržati vatru:

4.2. H4.2 Tvari ili otpad podložni samozapaljenju

4.3 H4.3 Tvari ili otpad podložni samozagrijavanju u uobičajnim uvjetirna prijevoza, ili zagrijavanju pri dodiru sa zrakom, podložne su zapaljenju. Tvari ili otpad koji u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove

'Ibari ili otpad koji su u dodiru s vodom podložni samozapaljenju ili ispuštanju zapaljivih plinova u opasnim količinama.

5. 1 H5. 1

Oksidacija

Tvari ili otpad koji sami po sebi nisu zapaljivi, ali ispuštajući kisik mogu uzrokovati ili doprinijeti zapaljenju drugih materijala.

5.2 H5.2 Organski peroksidi

Organske tvari ili otpad koji sadrži dvovalentnu -o-o-strukturu toplinski su nestabilne tvari koje mogu biti izložene egzotermičkom samoubrzanom razlaganju.

6. 1 He. 1 Otrovi (akutno djelovanje)

'Ibari ili otpad koji su u stanju izazvati smrt ili ozbiljnu povredu ili štetu Ijudskome zdravlju u slučaju da se progutaju ili udahnu ili unesu preko kože.

B.2 H6.2 Infektivne tvari

Tvari ili otpad koji sadrži žive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna ili sumnja da uzrokuju bolesti životinja i ljudi.

H8 Korozivi

Tvari ili otpad koji kemijskim djelovanjem izazivaju ozbiljna oštećenja kada su u dodiru sa živim tkivom ili će, u slućaju istjecanja, oštetiti ili čak uništiti druge predmete ili prijevozna sredstva; one mogu izazvati i druge opasnosti.

H10 Oslobadanje otrovnih plinova u dodiru sa zrakom i vodom

Tvari ili otpad koji u reakciji sa zrakom ili vodom rnogu osloboditi otrovne plinove u opasnim količinama.

H11 Toksične materije (naknadno ili kronično djelovanje)

Tvari ili otpad koji, ako se udahnu ili progutaju, ili ako prodru kroz kožu, mogu izazvati naknadno ili kronično djelovanje, uključujući karcinogenost.

H12 Ekološki toksične materije

Tvari ili otpad koji, ako se ispuste, predstavljaju ili mogu predstavljati trenutnu ili naknadnu opasnost za okolinu svojom bioakumulacijom, odnosno toksiđnim učinkom na biotički sustav.

H13 Koji je u stanju nakon odlaganja proizvesti drugu materiju što će imati neko od gore navedenih, obilježja, kao npr. kod ocjedivanja.

Probe Potencijalna opasnost koju predstavljaju određene vr

ste otpada nije u potpunosti dokumentirana; probe kojima

bi se kolićinski prikazale ove opasnosti ne postoje. Potrebna su daljnja istraživanja da bi se razvila sredstva za iskazivanje obilježja potencijalne opasnosti koju ovaj otpad predstavlja za čovjeka, odnosno okolinu. Standardizirane probe izvode se na ćistim materijama i materijalima. Mnoge zemlje razvile su svoje probe koje se mogu primjenjivati na materijale navedene u Dodatku I, s ciljem da se utvrdi da li ti materijali pokazuju bilo koje od obilježja navedenih u ovom Dodatku.

Dodatak IV

DJELATNOSTI ODLAGANJA

A. DJELATNOSTI KOJE NE OTVARAJU MOGUĆNOST REGENERACIJE, RECIKLAŽE, PRERADE, IZRAVNE PONOVNE UPOTREBE ILI ALTERNATIVNIH UPOTREBA IZVORA

U odsječku A obuhvaćene su sve djelatnosti odlaganja koje se pojavljuju u djelovanju.

D1 Odlaganje u ili na zemljištu (npr. odlagalište itd.) D2 Obrada zemljišta (npr. biodegradacija tekućina i mulja ispuštenih u tlo, itd.)

D3 Duboko injektiranje (npr. injektiranje pumpabilnog ispusta u bunare, solne kupole ili prirodna odlagalištaj

D4 Površinski bazeni (npr. odlaganje tekućeg i muljnog ispusta u jame, jezera ili lagune, itd.)

D5 Posebno pripremljeno odlagalište (npr. odlaganje u obložene odvojene pregratke s poklopcem, odvojene međusobno i od prirodne okoline, itd.)

D6 Oslobadanje u vodnu masu, osim mora/oceana

D7 Ispuštanje u mora/oceane, uključujući odlaganje na morsko dno

D8 Biološka obrada koja nije specificirana nigdje drugdje u ovom Dodatku, a koja daje konačne spojeve i smjese koje se odlažu jednim od postupaka iz Odsječka A

D9 Fizikalno-kemijska priprema koja nije specificirana nigdje drugdje u ovom Dodatku, a koja daje konaćne spojeve i smjese koje se odlažu jednim od postupaka iz Odsječka A (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija, neutralizacija, taloženje, itd.)

D10 Spaljivanje na tlu

D11 Spaljivanje na moru

D12 Trajno skladištenje (npr. smještanje spremnika u rudnike, itd.)

D13 Stapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka iz Odsječka A

D14 Prepakiranje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka iz Odsječka A

D15 Skladištenje pridržavajući se bilo kojeg od postupaka iz Odsjećka A

B. DJELATNOSTI KOJE MOGU OTVORITI MOGUĆNOST REGENERACIJE, RECIKLAŽE, PRERADE, IZRAVNE PONOVNE UPOTREBE ILI ALTERNATIVNIH UPOTREBA IZVORA

U odsječku B sadržane su sve djelatnosti koje se odnose na materijale koji se pravno definiraju ili smatraju opasnim otpadom, a koji bi inaće bili predviđeni za postupke iz Odsjećka A

R1 Primjena kao goriva (osim izravnog spaljivanja) ili drugi načini proizvodnje energije

R2 Reciklaža/prerada otapala

R3 ReCiklaža/prerada tvari koje se ne koriste kao otapala

R4 Reciklaža/prerada metala i metalnih spojeva

R5 Reciklaža/prerada drugih neorganskih materijala

R6 Regeneracija kiselina i baza

R7 Regeneracija sastojaka koji se koriste za suzbijanje zagadenja

R8 Regeneracija sastojaka iz katalizatora

R9 Ponovna prerada iskorištene nafte ili drugi načini ponovne upotrebe nafte

R10 Priprema zemljišta korisna za poljoprivredu i ekološka poboljšanja

R11 Upotreba otpadnog materijala dobivenog iz bilo kojeg od postupa.ka pobrojanih od R1-R10

R12 Razmjena otpada radi podvrgavanja bilo kojem od postupaka pobrojanih od Rl-Rll

R13 Skupljanja materijala predviđenog za bilo koji od postupaka u Odsječku B

Dodatak V A

PODACI KOJE TREBA DATI UZ OBAVIJEST

1. Razlozi za izvoz otpada

2. Izvoznik otpada 1/

3. Proizvodač(i) otpada i mjesto nastanka i/

4. Odlagać otpada i stvarna lokacija odlaganja 1/

5. Planirani prevoznik(ci) otpada ili njegov zastupnik, ako je poznat 1/

6. Zemlja izvoza otpada Ovlaštena ustanova 2/

7. Očekivane tranzitne zemlje Ovlaštena ustanova 2/ž

8. Zemlja uvoznica otpada Ovlaštena ustanova 2/

9. Opća ili pojedinačna obavijest

10. Planirani datum(i) otpreme i vremensko razdoblje u kojemu će otpad biti izvezen, i predloženi itenerar (uključujući ulazak i izlazak) 3/

11. predviđena prijevozna sredstva (cestovna, željeznička, zračna, kopneni i vodeni putovi)

12. Obavijest o osiguranju 4/

13. Odredište i fizički opis otpada, uključujući Z broj i UN broj i njegov sastav 5/, kao i obavijesti o svim posebnim manipulacijskim zahtjevima uključujući odredbe za iznimne okolnosti u slučaju nesreće

14. predviđeni tip pakovanja (rasuto, u bačvama, tanker)

15. Procijenjena količina u težini/zapremini 8/

16. Proces kojim je otpad proizveden 7/

17. Za otpade navedene u Dodatku I, klasifikacija iz Dodataka III: opasna obilježja, H broj, UN klasa

18. Metoda odlaganja prema Dodatku IV

19. Izjava proizvodača i izvoznika otpada o točnosti obavijesti

20. Obavijesti (uključujući i tehnički opis postrojenja) dostavljene izvozniku ili proizvodaču od odlagača otpada na temelju kojih je odlagač procijenio da nema razloga sumnjati da će se otpadom manipulirati na način koji bi bio štetan za okolinu u skladu sa zakonima i propisima zemlje uvoznice.

21. Obavijesti o ugovoru između izvoznika i odlagača.

Napomene 1/ Puno ime i adresa, broj telefona, teleksa ili telefaksa i ime, adresa, broj telefona, teleksa ili telefaksa osobe za kontakt.

27 Puno ime i broj telefona, teleksa ili telefaksa.

3/ U slućaju opće obavijesti koja pokriva nekoliko otprema, očekivane datume svake otpreme ili, ako nisu poznati, traii se ođekivana učestalost otprema.

4/ Dostaviti obavijesti o odgovarajućim zahtjevima za osiguranje i način na koji im udovoljava izvoznik, prijevoznik i odlagać.

5/ Priroda koncentracije najopasnijih sastojaka, u pogledu toksičnosti i drugih opasnosti koje otpad predstavlja i pri manipuliranju i u vezi s metodom odlaganja.

6/ U slučaju opće obavijesti koja pokriva nekoliko otprema, zahtijeva se procijenjena ukupna količina i procijenjene količine svake pojedinačne otpreme.

7/ U slučaju kada je potrebno radi procjene opasnosti i utvrđivanja pogodnosti predloienog postupka. Dodatak V B

PODACI KOJE TREBA SADRŽAVATI DOKUMENT O PROMETU

1. Izvoznik otpada 1/

2. Proizvodač(i) otpada i mjesto nastanka 1/

3. Odlagač otpada i stvarna lokacija odlaganja 1/

4. Prevoznik(ci) otpada ili njegov zastupnik

5. Predmet opće ili pojedinačne obavijesti

6. Datum početka prekograničnog prometa i datum(i) i potpis na primki svake od osoba koja preuzima odgovornost za otpad

7. predviđena prijevozna sredstva (cestovna, ieljeznička, kopneni i vodeni putovi, morska, zračna) uključujući i zemlje izvoznice, tranzitne zemlje i zemlje uvoznice, točku ulaska i izlaska kada su one utvrdene

8. Opći opis otpada (fizikalno stanje, odgovarajući naziv UN za otpremu i klasa, UN broj, Y broj i H broj, kada je primjenjivo)

9. Obavijesti o posebnim manipulacijskim zahtjevima, ukljućujući i odredbe za iznimne okolnosti u slučaju nesreće

10. Tip i broj paketa

11. Količina u teiini/zapremini

12. Izjava proizvodaća i izvoznika o toćnosti obavijesti

13. Izjava proizvociača i izvoznika otpada o tome da nema prigovora ovlaštenih ustanova svih zainteresiranih država koje su Potpisnice

14. Potvrda odlagaća o prijemu u označenom odlagališnom objektu i navođenje metoda odlaganja i pribliinog datuma odlaganja.

Napomene Podaci potrebni za dokument o prometu trebaju s dokumentom zahtijevanim prema pravilima o prijevozu, gdje je moguće, biti objedinjeni u jedan dokument. Kada to nije moguće, podaci se trebaju dopunjavati, a ne udvostručavati s podacima zahtijevanima prema pravilima o prijevozu. Dokument o prometu sadržavat će upute o tome tko treba osigurati podatke i ispuniti svaki obrazac.

i/ Puno ime i adresa, broj telefona, teleksa ili telefaksa i ime, adresa broj telefona, teleksa ili telefaksa osobe kojoj se treba obratiti u iznimnim okolnostima.

Dodatak VI

ARBTTRAŽA

Članak 1.

Ako sporazum o kojemu je riječ u Članku 20. ove Konvencije ne odreduje drugačije, arbitražni postupak provodit će se u skladu s Člancima 2. do 10, dolje.

Članak 2.

Strana tražilac arbitraže obavijestit će Tajništvo da su se Potpisnice suglasile da spor podnesu na arbitražu u skladu sa stavkom 2. ili stavkom 3. Članka 20, posebno navodeći Članke Konvencije o čijem tumačenju i primjeni je riječ. Tajništvo će takvu primljenu obavijest proslijediti svim Potpisnicama Konvencije.

Članak 3.

Arbitražno vijeće treba se sastojati od tri Člana. Svaka od strana u sporu imenovat će arbitra, a dva tako imenovana arbitra sporazumno će odrediti trećega, koji će biti predsjedavajući arbitražnog vijeća. Ovaj arbitar neće biti sunarodnjak niti jedne od strana u sporu, niti će imati stal” no mjesto prebivanja na teritoriju jedne od strana, niti će biti zaposlen kod njih, niti će imati veze sa slučajem u bilo kakvoj drugoj ulozi.

Članak 4.

1. Ako predsjedatelj arbitražnog tijela nije imenovan u roku od dva mjeseca po imenovanju drugog arbitra, treba da odrediti Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, na zahtjev jedne od strana, u roku od sljedeća dva mjeseca.

2. Ako jedna od strana u sporu ne imenuje arbitra u roku od dva mjeseca po prijemu zahtjeva, druga strana može obavijestiti Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda koji će odrediti predsjedatelja arbitražnog vijeća u roku od daljnja dva mjeseca. Kada je ovaj .imenovan, predsjedatelj arbitražnog vijeća zahtijevat će od strane koja nije imenovala arbitra da to učini u roku od dva mjeseca. Po isteku tog vremena, on će obavijestiti Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, koji će to imenovanje provesti u sljedeća dva mjeseca.

Članak 5.

1. Arbitražno vijeće treba donijeti svoju odluku u skladu s međunarodnim zakonima i odredbama ove Konvencile.

2. Svako arbitraino vijeće konstituirano prema odredbama ovog Dodatka izradit će svoja proceduralna pravila.

Članak 6:

1. Odluka arbitražnog vijeća o postupku i sadržaju donijet će se većinom glasova njegovih Članova.

2. Vijeće može poduzeti sve odgovarajuće mjere da bi utvrdilo činjenice. Po zahtjevu jedne od strana moguće je predložiti osnovne privremene mjere zaštite.

3. Strane u sporu osigurat će svu potrebnu ispomoć za djelotvorno provođenje postupaka.

4. Odsutnost ili nemar jedne strane u sporu ne čini zapreku postupku.

Članak 7.

Vijeće može saslušati i utvrditi protuzahtjeve koji izravno proizlaze iz predmeta spora.

Članak 8.

Ako arbitražno vijeće ne odredi drugačije zbog posebnih okolnosti slučaja, troškove za vijeće, uključujući i naknade njegovim `Članovima, snosit će podjednako strane u sporu. Vijeće će voditi evidenciju o svojim troškovima, a o tome će stranama podnijeti konačni obračun.

Članak 9.

Svaka strana koja u pitanju spora ima interes pravne naravi na koji moie utjecati odluka o slućaju, moie se umiješati u postupak uz pristanak vijeća.

Članak 10.

1. Vijeće će svoju odluku donijeti u roku od pet mjeseci od dana kada je ustanovljeno, osim ako bude smatralo potrebnim da produii vremenski rok za razdoblje ne duže od pet mjeseci.

2. Odluka arbitrainog vijeća bit će popraćena obrazloienjem. Bit će konačna i obvezujuća za strane u sporu.

3. Svaki spor koji moie nastati između strana u pogledu tumačenja ili izvršenja odluke bilo koja strana moie dostaviti arbitrainom vijeću koje je donijelo odluku, ili, ako je ono nedostupno, drugom vijeću koje je u tu svrhu osnovano na isti način kao i prvo.

 

 

 

 


 

 

 

BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL

Article 1

Scope of the Convention

1. The following wastes,that are subject to transboundary movement shall be >hazardous wastes" fot the purposes of this Convention:

(a) Wastes that belong to any category contained in Annex I, unless they do not possess any of the characteristics contained in Annex III; and

(b) Wastes that are not covered under paragraph (a) but are defined as, or are considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation of the Party of export, import or transit.

2. Wastes that belong to any category contained in Annex II that are subject to transboundary movement shall be >other wastes" for the purposes of this Convention.

3. Wastes which, as a result of being radioactive, are subject to other international control systems, including international instruments, applying specifically to radioactive materials, are excluded from the scope of this Convention.

4. Wastes which derive from the normal operations of a ship, the discharge of whicli is covered by another international instrument, are excluded from the scope of this Convention.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. >Wastes" are substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law;

2. >Management" means the collection, transport and disposal of hazardous wastes or other wastes, including after-care of disposal sites;

3. >Transboundary movement" means any movement of hazardous wastes or other wastes from an area under the national jurisdiction of one State to or through an area under the national jurisdiction of another State or to or through an area not under the national jurisdiction of any State, provided at least two States are involved in the movement;

4. >Disposal" means any operation specified in Annex IV to this Convention;

5. >Approved site of facility" means a site or facility for the disposal of hazardous wastes or other wastes which is authorized or permitted to operate for this purpose by a relevant authority of the State where the site or facility is located;

6. >Competent authority" means one governmental authority designated by a Party to be responsible, within such geographical areas as the Party may think fit,'for receiving the notification of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes, and any information related to it, and for responding to such a notification, as provided in Article 6;

7. ~"Focal point~ means the entity of a Party referred to in Article 5 responsible for receiving and submitting information as provided for in Articles 13 and Is;

8. >Environmentally sound management of hazardous wastes or other wastesr means taking all practicable steps to ensure that hazardous wastes or other wastes are managed in a manner which will protect human health and the environment against the adverse effects which may result from such wastes;

9. .Area under the national jurisdiction of a State" means any land, marine area or air space within which a State exercises administrative and regulatory responsibility in accordance with international law in regard to the protection of human health or the environment;

i0. "State of export" menans a Party from which a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes is planend to be initiated or is initiated;

i i. -State of import" means a Party to which a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes is planned or takes place for the purpose of disposal therein or for the purpose of loading prior to disposal in an area not under the national jurisdiction of any State;

12. "State of transit" means any State, other than the State of export or import, through which a movement of hazardous wastes or other wastes is planned or takes place;

13. "States concerned" means Parties which are -States of export or import, or transit States, whether or not Parties;

14. "Person" means any natural or legal person;

15. "Exporter" means any person under the jurisdiction of the State of export who arranges for hazardous wastes or other wastes to be exported;

is. "Importer" means any person under the jurisdiction of the State of import who arranges for hazardous wastes or other to be imported;

17. "Carrier" means any person who carries out the transport of hazardous wastes or other wastes;

18. "Generator" means any person whose activity produces hazardous wastes or other wastes or, if that person is not known, the person who is in possešsion and/or control of those wastes;

19. “Disposer" means any person to whom hazardous wastes or other wastes are shipped and who carries out the disposal of such wastes;

20. “political and/or economic integration organization" means an organization constituted by sovereing States to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sing, ratify, accept, approve, formally confirm or accede to it;

21. “Illegal traffic" means any transboundary move; ment of hazardous wastes or other wastes as specified in Article 9.

Article 3.

National Definitions of Hazardous Wastes

1. Each Party shall, within six months of becoming a Party to this Convention, inform the Secretariat of the Convention of the wastes, other than those listed in Annexes I and II, considered or defined as hazardous under its national legislation and of any requirements concerning transboundary movement procedures applicable to such wastes.

2. Each Party shall subsequently inform the Secretariat of any significant changes to the information it has provided pursuant to paragraph 1.

3. The Secretariat shall forthwith inform all Parties of Llrc irifm-mriainn it hag ns:ccivod pursuant to paragraph5 1 and 2.

4. Parties shall be responsible for making the information transmitted to them by the secretariat under paragraph 3 available to their exporters.

Article 4

General Obligations

1. (a) Parties exercising their right to prohibit the import of hazardous wastes or other wastes for disposal shall inform the other Parties of their decision pursuant to Article 13.

(b) Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous wastes and other wastes to the Parties which have prohibited the import of such wastes, when notified pursuant to subparagraph (a) above.

(c) Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous wastes and other wastes if the State of import does not consent in writing to the specific import, in the case where that State of import has not prohibited the import of such wastes.

2. Each Party shall take the appropriate measures to:

(a) Ensure that the generation of hazardous wastes and other wastes within it is reduced to a minimum, taking into acount social, technological and economic aspects;

(b) Ensure the availability of adequate disposal facilities, for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes, that shall be located, to the extent possible, within it, whatever the place of their disposal;

(c) Ensure that persons involved in the mariagement of hazardous wastes or other wastes within it take such steps as are necesary to prevent pollution due to hazardous wastes and other wastes arising from such management and, if such pollution occurs, to minimize the consequences thereof for human health and the environment;

(d) Ensure that the transboundary movement of hazardous wastes and other wastes is reduced to the minimum consistent with the environmentaly sound and efficient management of such wastes, and is conducted in a manner which will protect human health and the environment against the adverse effects which may result from such movement;

(e) Not allow the export of hazardous wastes or other wastes to a State or group of States belonging to an economic and/or political integration organization that are Parties, particularly developing countries, which have prohibited by their legislation all imports, ox if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner, according to criteria to be decided on by the Parties at their first meeting.

(f) Require that information about a propesed transboundary movement of hazardous wastes and other wastes be provided to the States concerned, according to Annex V A, to state clearly the effects of the proposed movement on human health and the environment;

(g) Prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner;

(h) Co-operate in activities with other Parties and interested organizations, dirPCtly and through the Secretariat, including the dissemination of information on the transboundary movement of hazardous wastes and other wastes, in order to improve the environmentally sound management of such wastes and to achive the prevention of illegal traffic.

3.The Parties consider that illegal traffic in hazardous wastes or other wastes is criminal.

4. Each Party shall take appropriate legal, administrative and other measures to implement and enforce the provisions of this Convention, including measures to prevent and punish conduct in contravention of the Convention.

5. A Party shall not permit hazardous wastes or other wastes to be exported to a non-Party or to be imported from a non-Party.

6. The Parties agree not to allow the export of hazardous wastes or other wastes for disposal within the area south of 60° South latitude, whether or not such wastes are subject to transboundary movement.

7. Furthermore, each Party shall:

(a) Prohibit all persons under its national jurisdiction from transporting or disposing of hazardous wastes or other wastes unless such persons are authorized or allowed to perform such types of operations;

(b) Require that hazardous wastes and other wastes that are to be the subject of a transboundary movement be packaged, labelled, and transported in conformity with generally accepted and recognized international rules and standards in the field of packaging, labelling, and transport, and that due account is taken of relevant internationally recognized practices;

(c) Require that'hazardous wastes and other wastes be accompanied by a movement document from the point at which a transboundary commences to the point of disposal.

8. Each Party shall require that hazardous wastes or other wastes,.to be exported, are managed iri an environmentally sound manner in the State of import or elsewhere. Technical guidelines for the environmentally sound management of wastes subject to this Convention shall be decided by the Parties at their first meeting.

9. Parties shall take the appropriate measures to ensure that the transboundary movement of hazardous wastes and other wastes only be allowed if:

(a) The State of export does not have the technical capacity and the necessary facilities, capacity or suitable disposal sites in order to dispose of the wastes in question in an environmentally sound and efficient manner; or

(b) The wastes in question are required as a raw material for recycling or'recovery industries in the State of import; or

(c) The transboundary movement in question is in accordance with other criteria to be decided by the Parties, provided those criteria do not differ from the objectives of this Convention.

10. The obligation under this Convention of States in which hazardous wastes and other wastes are generated to require that those wastes are managed in an environmentally sound manner may not under any circumstances be transferred to the States of import or transit.

11. Nothing in this Convention shall prevent a Party from imposing additional requirements that are consistent with the provisions of this Convention, and are in accordance with the rules of international law, in order better to protect human health and the environment.

12. Nothing in this Convention shall affect in any way the sovereignty of States over their territorial sea established in accordance with international law, and the sovereign rights and the jurisdiction which States have in their exclusive economic zones and their continental shelves in accordance with international law, and the exercise by ships and aircraft of all States of navigational rights and freedoms as provided for in international law and as reflected in relevant international instruments.

13. Parties shall undertake to review periodically the possibilities for the reduction of the amount and/or the pollution potential of hazardous wastes and other wastes which are exported to other States, in particular to developing countries.

Article 5

Designation of Competent Authorities and Foca1 Point To facilitate the implementation of this Convention, the Parties shall:

1. Designate or establish one oi° more competent authorities and one focal point. One competent authority shall be designated to receive the notification in case of a State of transit.

2. Inform the Secretariat, within three months of the date of the entry into force of this Convention for them, which agencies they have designated as their focal point and their competent authorities.

3. Inform the Secretariat, within one month of the date of decision, of any changes regarding the designation made by them under paragraph 2 above.

Article 6

Transboundary Movement between Parties

1. The State of export shall notify, or shall require the generator or exporter to notif'y, in writing, through the channel of the competent authority of the State of export, the competent authority of the States concerned of any proposed transboundary movement of hazardous wastes or other wastes. Such notification shall contain the declarations and information specified in Annex V A, written in a language accepta,ble to the State of import. Only one notification needs to be sent to each State concerned.

2. The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting to the movement with or without conditions, denying permission for the movement, or requesting additional information. A copy of the final response of the State of import shall be sent to the competent authorities of the States concerned which are Parties.

3. The State of export shall not allow the generator or exporter to commence the transboundary movement until it has received written confirmation that:

(a) The notifier has received the written consent of the State of import; and

(b) The notifier has received from the State of import confirmation of the existence of a contract between the exporter and the disposer sepcifying environmentally sound management of the wastes in question.

4. Each State of transit which is a Party shall promptly acknowledge to the notifier receipt of the notification. It may subsequently respond to the notifier in writing, within 60 days, consenting to the movement with or without conditions, denying permission for the movement, or requesting additional information. The State of export shall not allow the transboundary movement to commence until it has received the written consent of the State of transit. However; if at any time a Party decides not to require prior written cbnsent, either generally or under specific conditions, for transit transboundary movements of hazardous wastes or other wastes, or modifies its requirements in this respect, it shall forthwith inform the other Parties of its decision pursuant to Article 13. In this latter case, if no response is received by the State of export within s0 days of the receipt of a given notification by the State of transit, the State of export may allow the export to proceed throught the State of transit.

5. In the case of a transboundary movement of wastes where the wastes are legally defined a,s or considered to be hazardous wastes only:

(a) By the State of export, the requirements of paragraph 9 of this Article that apply to the importer or disposer and the State of import shall apply mutatis mutandisto the exporter and State of export, respectively;

(b) By the State of import, or by the States of import and transit which are Parties, the requirements of paragraphs 1, 3, 4 and 6 of this Article that apply to the exporter and State of export shall apply mutatis mutandis to the imponter or disposer and State of import, respectively; or

(c) By any State of transit which is a Party, the provisions of paragraph 4 shall apply to such State.

6. The State of export may, subject to the written consent of the States concerned, allow the generator or the exporter to use a general notification where hazardous wastes or other wastes having the same physical and chemical characteristics are shipped regularly to the same disposer via the same customs office of exit of the State of export via the same customs office of entry of the State of import, and, in the case of transit, via the same customs office of entry and exit of the State or States of transit.

7. The States concerned may make their written consent to the use of the general notification referred to in paragraph 6 subject to the supply of certain information, such as the exact quantities or periodical lists of hazardous wastes or other wastes to be shipped.

8. The general notification and written consent referred to in paragraphs 6 and 7 may cover multiple shipments of hazardous wastes or other wastes during a maximum period of 12 months.

9. The Parties shall require that each person who takes charge of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes sign the movement document either upon delivery or receipt of the wastes in question. They shall also require that the disposer inform both the exporter and the competent authority of the State of export of receipt by the disposer of the wastes in question and, in due course, of the completion of disposal as specified in the notification. If no such information is received within the State of export, the competent authority of the State of export or the exporter shall so notify the State of import.

10. The notification and response required by this Article shall be transmitted to the competent authority of the Parties concerned or to such governmental authority as may be appropriate in the case of non-Parties.

11. Any transboundary movement of hazardous wastes or other wastes shall be covered by insurance, bond or other guarantee as may be required by the State of import or any State of transit which is a Party.

Article 7

Transboundary Movement from a Party through States which are not Parties

Paragraph 2 of Article 6 of the Convention shall apply mutatis mutandis to transboundary movement of hazardous wastes or other wastes from a Party through a State or States which are not Parties.

Article 8

Duty to Import

When a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes to which the consent of the States concerned has been given, subject to the provisions of this Convention, cannot be completed in accordance with the terms of the contract, the State of export shall ensure that the wastes in question are taken back into the State of export, by the exporter, if alternative arrangements- cannot be made for their disposal in an environmentally sound manner within 90 days from the time that the importing State informed the State of export and the Secretariat, or such other period of time as the States concerned agree. To this end, the State of export and any party of transit shall not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State of export.

Article 9

Illegal Traffic

1. For the purpose of this Convention, any transboundary movement of liazardous wastes or other wastes:

(a) without notification pursuant to the provisions of this Convention to all States concerned; or

(b) without the consent pursuant to the provisions of this Convention of a State concerned; or

(c) with consent obtained from States concerned through falsification, misrepresentation or fraud; or

(d) that does not conform in a material way with the documents; or

(e) that results in. deliberate disposal (e.g. dumping) of hazardous wasteš or other wastes in contravention of this Convention and of general principles of international law, shall be deemed to be illegal traffic.

2. In case of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the exporGer or generator, the State of export shall ensure that the wastes in question are:

(a) taken back by the exporter or the generator or, if necessary, by itself into the State of export, or, if impracticable,

(b) are otherwise disposed of in accordance with the provisions of this Convention, within 30 days from the time the State of export has been informed about the illegal traffic or such other period of time as States concerned may agree. To this end the Parties concerned shall not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State of export.

3. In the case of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the importer or disposer, the State of import shall ensure that the wastes in question are disposed of in an environmentally sound manner by the importer or disposer or, if necessary, by itself within 30 days from the time the illegal traffic has come to the attention of the State of import or such other period of time as the States concerned may agree. To this end, the Parties concerned shall co-operate, as necessary, in the disposal of the wastes in an environmentally sound manner.

4. In cases where the responsibility for the illegal traffic cannot be assigned either to the exporter or generator or to the importer or disposer, the Parties concerned or other Parties, as appropriate, shall ensure, through co-operation, that the wastes in question are disposed of as soon as possible in an environmentally sound manner either in the State of export or the State of import or elsewhere as appropriate.

5. Each Party shall introduce appropriate national/domestic legislation to prevent and punish illegal traffic. The Parties shall co-operate with a view to achieving the objects of this Article.

Article 10

International Co-operation

1. The Parties shall co-operate with each other in order to improve and achieve environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes.

2. To this end, the Parties shall:

(a) Upon request, make available information, whether on a bilateral or multilateral basis, with a view to promoting the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes, including harmonization of technical standards and practices for the adequate management of hazardous wastes and other wastes;

(b) Co-operate in monitoring the effects of the management of hazardous wastes on human health and the environment;

(c) Co-operate, subject to their national laws, regulations and policies, in the development and implementation of new environmentally sound low-waste technologies and the improvement of existing technologies with a view to eliminating, as far as practicable, the generation of hazardous wastes and other w,astes and achieving more effective and efficient methods of ensuring their management in an environmentally sound manner, including the study of the economic, social and environmental effects of the adoption of such new or improved technologies;

(d) Co-operate activeIy, subject to their nationaI laws, regulations and policies, in the transfer of technology and management systems related to the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes. They shall also co-operate in developing the technical capacity among Parties, especially those which may need and request technical assitance in this field;

(e) Co-operate in developing appropriate technical guidelines and/or codes of practice.

3. The Parties shall employ appropriate means to co-operate in order to assist developing countries in the implementation of subparagraphs a, b, c and d of paragraf 2 of Article 4.

4. Taking into account the needs of developing countries, co-operation between Parties and the competent international organizations is encouraged to promote, inter alia, public awareness, the development of sound management of hazardous wastes and other wastes and the adoption of new low-waste technologies.

Article 11

Bilateral, Multilateral and Regional Agreements

1. Notwithstanding ihe provisions of Article 4 paragraph 5, Parties may enter into bilateral, multilateral, or regional agreements or arrangements regarding transboundary movement of hazardous wastes or other wastes with Parties or non-Parties provided that such agreements or arrangements do not derogate from the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes as required by this Convention. These 'agreements or arrangements shall stipulate provisions which are not less environmentally sound than those provided for by this Convention in particular taking into accound the interests of developing countries.

2. Parties shall notify the Secretariat of any bilateral, multilateral or regional agreements or arrangements referred to in paragraph 1 and those which they have entered into prior to the entry into force of this Convention for them, for the purpose of controlling transboundary movements of hazardous wastes and other wastes which take place entirely among the Parties to such agreements. The provisions of this Convention shall not affect transboundary movements which take place pursuant to such agreements provided that such agreements are compatible with the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes as required by this Convention.

Article 12

Consultations on Liabilty

The Parties shall co-operate with a view to adopting, as soon as practicable, a protocol setting out appropriate rules and procedures in the field of liability and compensation for damage resulting from the transboundary movement and disposal of hazardous wastes and other wastes.

Article 13

Transmission of Information

1. The Parties shall, whenever it comes to their knowledge, ensure that, in the case of an accident occurring during to transboundary movement of hazardous wastes or other wastes or their disposal, which are likely to present risks to human health and the environment in other States, those states are immediately informed.

2. The Parties shall inform each other, through the Secretariat, of:

(a) Changes regarding the designation of competent authorities and/or focal points, pursuant to Article 5;

(b) Changes in their national definition of hazardous wastes, pusuant to Article and, as soon as possible,

(c) Decisions made by them not to consent totally or partially to the import of hazardous wastes or other wastes for disposal within the area under their national jurisdiction;

(d) Decisions taken by them to limit or ban export of hazardous wastes or other wastes;

(e) Any other information required pursuant to paragraph 4 of this Article.

3. The Parties, consistent with national laws and regulations, shall transmit, through the Secretariat, to the Conference of the Parties established under Article 15, before the end of each calendar year, a report on the previous calendar year, containing the following information:

(a) Competent authorities and focal points that have been designated by them pursuant to Article 5;

(b) Information regarding transboundary movements of hazardous wastes or other wastes in which they have been involved, including:

(i) The amount of hazardous wastes and other wastes exported, their category, characteristics, destination, any transit country and disposal method as stated on the res-, ponse to notification;

(ii) The amount of hazardous wastes and other wastes imported, their category, characteristics, origin, and disposal methods;

(iii) Disposals which did not proceed as intended;

(iv) Efforts to achieve a reduction of the amount of hazdous wastes or other wastes subject to transboundary movement;

(c) Information on the measures adopted by them in implementation of this Convention;

(d) Information on available qualified statistics which have been compiled by them on the effects on human health and the environment of the generation, transportation and disposal of haza.rdous wastes or other wastes;

(e) Information concerning bilateral, multilateral and regional agreements and arrangements entered into pursuant to Article 11 of this Convention;

(f) Information on accidents occurring during the transboundary movement and disposal of hazardous wastes and other wastes and on the measures undertaken to deal with them;

(g) Information on disposal options operated within the area of thQir national jurisdiction;

(h) Information on measures undertaken for development of technologies for the reduction and/or elimination of production of hazardous wastes and other wastes; and

(i) Such other matters as the Conference of the Parties shall deem relevant.

4. The Parties, consistent with national laws and regulations, shall ensure that copies of each notification concerning any given transboundary movement of hazardous wastes or other wastes, and the response to it, are sent to the Secretariat when a Party considers that its environment may be affected by that transboundary movement has requested that this should be done.

Article 14

Financial Aspects

1. The Parties agree that, according to the specific needs of different regions and subregions, regional or sub-regional centres for training and technology transfers regarding the management of hazardous wastes and other wastes and the minimization of their generation should be established. The Parties shall decide on the establishment of appropriate funding mechanisms of a voluntary nature.

2. The Parties shall consider the establishment of a revolving fund to assist on an interim basis in case of emergency situations to minimize damage from accidents arising from transboundary movements of hazardous wastes and other wastes or during the disposal of those wastes.

Artlcle 15

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP not later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by ther Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may establish, as well as financial rules to determine in particular the financial participation of the Parties under this Convention.

4. The Parties at their first meeting shall consider any additional measures needed to assist them in fulfilling their responsibilities with respect to the protection and the preservation of the marine environment in the context of this Convention.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the effective implementation of this Convention, and, in addition, shall:

(a) Promote the harmonization of appropriate policies, strategies and measures for minimizing harm to human health and the environment by hazardous wastes and other wastes;

(b) Consider and adopt, as required, amendments to this Convention and its annexes, taking into consideration, inter alia, available scientifie, technical, economic and environmental information;

(c) Consider and i:;adertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Convention in the light of experience gained in its operation and in the operation of the agreements and arrangements envisaged in Article 11;

(d) Consider and adopt protocols as reguired; and

(e) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Convention.

6. The United Nations, its specialized agencies, as well as any State not Party to this Convention, may be represented as observers at meetings of the Conference of the Parties. Any other body or agency, whether national or international, governmental or nongovernmental, qualified in fields relating to hazardous wastes or other wastes which has informed the Secretariat of its wish to be represented as an observer at a meeting of the Conference of Parties, may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

7. The Conference of the Parties shall undertake three years after the entry into force of this Convention, and at least every six years thereafter, an evaluation of its effectiveness and, if deemed necessary, to consider the adoption of a complete or partial ban of transboundary movements of hazardous wastes and other wastes in light of the latest scientific, environmental, technical and economic information.

Article 16

Secretariat

1. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To arrange for and service meetings provided for in Articles 15 and 17;

(b) To prepare and transmit reports based upon information received in accordance with Articles 3, 4, 6, 11 and 13 as well as upon information derived from meetings of subsidiary bodies established under Article 15 as well as upon, as appropriate, information provided by relevant intergovernmental and nongovernmental entities;

(c) To prepare reports on its activities carried out in implementation of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties;

(d) To ensure the necessary coordination with relevant international bodies, and in particular to enter into such administrative and contractural arrangements as may be required for the effective discharge of its function;

(e) To communicate with Focal Points and Competent Authorities established by the Parties in accordance with Article 5 of this Convention;

(f) To compile information oncerning authorized national sites and facilities of Parties available for the disposal of their hazardous wa,stes and other wastes and to cirulate this information among Parties;

(g) To receive and convey information from and to Parties on:

- sources of technical assistance and training; - available technical and scientific know-how; - sources of advice and expertise; and

- availability of resources with a view to assisting them, upon request, in such areas as:

- the handling of the notification system of this Convention;

- the managernent of hazardous wastes and other wastes;

- environmentally sound technologies relating to hazardous wastes and other wastes, such as low- and non-waste technology;

- the assessment of disposal capabilities and sites;

- the monitoring of hazardous wastes and other wastes; and

- emergency responses;

(h) To provide Parties, upon request, with information or consultants or consulting firms having the necessary technical competence in the field, which can assist them to examine a notification for a transboundary movement, the concurrence of a shipment of hazardous wastes or other wastes with the relevant notification, and/or the fact that the proposed disposal facilities for hazardous wastes or other wastes are environmentally sound, when they have reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner. Any such examination would not be at the expense of the Secretariat;

(i) To assist Parties upon request in their identification of cases of illegal traffic and to circulate immediately to the Parties concerned any information it has received regarding illegal traffic;

(j) To co-operate with Parties and with relevant and competent international organizations and agencies in the provision of experts and equipment for the purpose of rapid assistance to States in the event of an emergency situation; and

(k) To perform such other functions relevant to the purposes of this Convention as may be determined by the Conference of the Parties.

2. The Secretariat functions will be carried out on an interim basis by UNEP until the completion of the first meeting of the Conference of the Parties held pursuant to Article 15.

3. At its first meeting, the Conference of the Parties shall designate the Secretariat from among those existing competent intergovernmental organizations which have signified their willingness to carry out the Secretariat functions under this Convention. At this meeting, the Conference of the Parties shall also evaluate the implementation by the interim Secretariat of the functions assigned to it, in particular under paragraph 1 above, and decide upon the structures appropriate for those functions.

Article 17

Amendment of the Convention

1. Any Party may propose amendments to this Convention and any Party to a protocol may propose amendments to that protocol. Such amendments shall take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopLed at a meeting of the Parties to the protocol in question. The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the Signatories to this Convention for information.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority of the Parties present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratif'ication, approval, formal confirmation or acceptance.

4. The procedure mentioned in paragraph 3 ab.ove shall apply to amendments to any protocol, except that a twd-thirds majority of the Parties to that protocol present and voting at the meeting shall suffice for their adoption.

5. Instruments of ratification, approval, foxmal confirmation or acceptance of amendments shall be deposited with the Depositary. Amendments adopted in accordance with paragraphs 3 or 4 above shall enter into force between Parties having accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of their instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths of the Parties who accepted the arriendments to the protocol concerned, except as may otherwise be provided in such protocol. The amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of the amendments.

6. For the purpose of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Artice 18

Adoption and Amendment of Annexes

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral part of this Convention or of such protoćol, as the case may be and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to scientific, technical and administrative matters.

2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes to a protocol:

(a) Annexes to this Convention and its protocols shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Article 17, paragraphs 2, 3 and 4;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex to this Convention or an annex to any protocol to which it is party shall so notify the Depositary, in writing, within six months from the date of the communićation of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time substitute an acceptance for a previous declaration of objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party;

(c) On the expiry of six months from the date of the circulation of the communication by the Depositary, the annex shall become effective for all Parties to this Convention or to any protocol concerned, which have not submitted a notification in accordance with the provision of subparagraph (b) above. ,

3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention or annexes to a protocol. Annexes and amendments thereto shall take due account, inter alia, of relevant scientific and technical considerations.

4. If an additional annex or an amendment to an annex involves an amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or amended annex shall not enter into force until such time the amendment to this Convention or to the protocol enters into force.

Article 19

Verification

Any Party which has reason to believe that another Party is acting or has acted in breach of its obligations under this Convention may inform the Secretariat thereof, and in such an event, shall simultaneously and immediately inform, directly or through the Secretariat, the Party against whom the allegations are made. All relevant information should be submitted by the Secretariat to the Parties.

Article 20

Settlement of Disputes

1. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with this Ćonvention or any protocol thereto, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.

2. If the Parties concerned cannot settle their dispute through the means mentioned in the preceding paragraph, the dispute, if the,Parties to the dispute agree, shall be submitted to the International Court of Justice or to arbitration under the conditions set out in Annex VI on Arbitration. However, failure to reach common agreement on submission of the dispute to the International Court of Justice or to arbitration shall not absolve the Parties from the responsibility of continuig to seek to resolve it by the means referred to in paragraph 1.

3. When ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or political and/or economic integration organization may declare that it recognizes as compulsory ipso facto and without špecial agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or

(b) arbitration in accordance with the procedures set out in Annex VI.

Such declaration shall be notified in writing to the Secretariat which shall communicate it to the Parties.

Article 21

Signature

This Convention shall be open for signature by States, by Namibia, represented by the United Nations Gouncil for Namibia, and by political and/or economic integration organizations, in Basel on 22 March 1989, at the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland in Berne from 23 March 1989 to 30 June 1989 and at United Nations Headquarters in New York from 1 July 1989 to 22 March 1990.

Article 22

Ratification, Acceptance, Formal Confirmation or Approval

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and to formal confirmation or approval by political and/or economic integration organizations. Instruments of ratification, acceptance, formal confirmation, or approval shall be deposited with the Depositary.

2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a Party to this Convention without any of its members States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to the Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Conyention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In their instruments of formal confirmation or approval, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary, who will inform the Parties of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 23

Accession

1. This Convention shall be open for accession by States, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by political and/or economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature~ The instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

2. In their instruments of accession, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification in the extent of their competence.

3. T`he provisions of Article 22, paragraph 2, shall apply to political and/or economic integration organizations which accede to this Convention.

Article 24

Right to Vote

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Contracting Party to this Convention shall have one vote.

2. Political and/or economic integration organizations, in matters within their competence, in accordance with Article 22, paragraph 3, and Article 23, paragraph 2, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to the Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 25

Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the day of deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, formal confirmation, approval or accession.

2. For each State or political and/or economic integration organization which ratifies, accepts, approves or formally confirms this Convention or accedes thereto after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or political and/or economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, appraval, formal confirmation or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a political and/or economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 26

Reservations and Declarations

1. No reservation or exception may be made to this Convention.

2. Paragraph 1 of this Article does not preclude a State or political and/or economic integration organization, when signing, ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to this Convention, from making declarations or statements, however phrased or named, with a view, interalia, to the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effects of the provisions of the Convention in their application to that State.

Article 27

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Withdrawal shall be effective one year from receipt of notification by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification.

Article 28

Depository

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depository of this Convention and of any protocol thereto.

Article 29

Authentic texts

The original Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Conventiori. Done at ....................... on the .............. day of ........................... 1989

Annex I

CATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLED

Waste Streams

YI Clinical wastes from medical care in hospitals, medical centers and clinics '

Y2 Wastes from the production and preparation of pharmaceutical products

Y3 Wastes pharmaceuticals, drugs and medicines

Y4 Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals

Y5 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood preserving chemicals

Y6 Wastes from the production, formulation and use of organic solvents

Y7 Wastes from heat treatment and tempering operations containing cyanides

Y8 Wastes mineral oils unfit for their originally intended use

Y9 Wastes oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions

Yi0 Wastes substances and articles containing or contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated terphenyls (PCTs) and/or polybrominated biphenyls (PBBs)

Y11 Wastes tarry residues arising from refining, destillation and any pyrolytic treatment

Y12 Wastes from production, formi~lation and use of inks, dyes, ppigments, paints, lacquers, varnish

Y13 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives

Y14 Wastes chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on man and/or the environment are not known

Y15 Wastes of an explosive nature not subject to other legislation

Y16 Wastes from production, formulation and use of photographic chemicals and processing materials

Y17 Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics

Y18 Residues arising from industrial waste disposal operations

 

Wastes having as constituents:

Y19 Metal Carbonyls

Y20 Beryllium; beryllium compounds

Y21 Hexavalent chromium compounds

Y22 Copper.compounds

Y23 Zinc compounds

Y24 Arsenic; arsenic compounds

Y25 Selenium; selenium compounds

Y26 Cadmium; cadmium compounds

Y27 Antimony; antimony compounds

Y28 Tellurium; tellurium compounds

Y29 Mercury; mercury compounds

Y30 Thallium; thallium compounds

Y31 Lead; lead compounds

Y32 Inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride

Y33 Inorganic cyanides

Y34 Acidic solutions or acids in solid form

Y35 Basic solutions or bases in solid form

Y36 Asbestos (dust and fibres)

Y37 Organic phosphorus compounds

Y38 Organic cyanides

Y39 Phenols; phenol compounds including chlorophenols

Y40 Ethers

Y41 Halogenated organic solvents

Y42 Organic solvents excluding halogenated solvents

Y43 Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan

Y44 Any congenor of polychlorinated dibenzo-p-dioxin

Y45 Organohalogen compounds other than substances referred to in this Annex (eg. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Annex II

CATEGORIES OF WASTES REQUIRING SPECIAL CONSIDERAT10N Y46 - Wastes collected from households

Y47 - Residues arising from the incineration of household wastes

Annex III

LIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICS

UN Class' Code Characteristics

1 H1 Explosive

An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such speed as to cause damage to the surroundings.

3 H3 Flammable liquids

The word "aflammable” has the same meaning as "inflammable.” Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc., but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5° C, closed-cup test, or not more than 65.6°C, open-cup test. (Since the results of open-cup tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition.)

"Corresponds to the hazard classification system included in the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC.10/1 Rev.5. United Nations, New York, 1988)

4.1 H4.1 Flammable solids

Solids, or waste solids, other than those

classed as explosives, which under conditi-

ons encountered in transport are readily

combustible, or may cause or contribute to

fire through friction.

4.2 H9.2 Substances or wastes liable to spontaneous

combustion

Substances or wastes which are liable to

spontaneous heating under normal conditi-

ons encountered in transport, or to heating

up on contact with air, and being then liab-

le to catch fire.

4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with

water emit flammable gases

Substances or wastes which, by interaction

with water, are liable to become spontaneo-

usly flammable or to give off flammable

gases in dangerous quantities.

5.1. H5.1 Oxidizing

Substances or wastes which, while in them-

selves not necessarily combustible, may,

generally by yielding oxygen cause, or con-

tribute to, the combustion of olher materi-

als.

5.2 H5.2 Organic Peroxides

Organic substances or wastes whieh conta-

in the bivalent-O-O-structure are thermally

unstable substances which may undergo

exothermic self-accelerating decompositi-

on.

6.1 H6.1 Poisonous (Acute)

Substances or wastes liable either to cause

death or serious injury or to harm health if

swallowed or inhaled or by skin contact.

6.2 H6.2 Infectious substances

Substances or wastes containing viable

micro organisms or their toxins which are

known or suspected to cause disease in ani-

mals or humans.

8 HS Corrosives

Substances or wastes which, by chemical

action, will cause severe damage when in

contact with living tissue, or, in the case of

leakage, will materially damage, or even

deslroy, other goods or the means of tran-

sport; they may also cause other hazards.

9 H1o Liberation of toxic gases in contact with air

or water

Substances or wastes which, by interaction

with air or water, are liable to give off toxic

gases in dangerous quantities.

9 H11 Toxic (Delayed or chronic)

Substances or wastes which, if they are in-

haled or ingested or if they penetrate the

skin, may involve delayed or chronic effec-

ts, including carcinogenicity.

9 H12 Ecotoxic

Substances or wastes which if released pre-

sent or may present immediate or delayed

adverse impacts to the environment by me-

ans of bioaccumulation and/or toxic effec-

ts upon biotic systems.

9 H13 Capable, by any means, after disposal, of

yielding another material, e.g., leachate,

which possesses any of the characteristics

listed above.

Tests

The poten tial hazards posed by certain types of wastes

are not yet ful ly documented; tests to define quantitatively

these hazards do not exist. Further research is necessary in order to develop means to characterize potential hazards posed to man and/or the environment by these wastes.. Standardized tests have been derived with respect to pure substances and materials. Many countries have developed national tests which can be applied to materials listed in Annex I, in order to decide if these materials exhibit any of the characteristics listed in this Annex. .

Annex IV

DISPOSAL OPERATIONS

A. OPERATIONS WHICH DO NOT LEAD TO THE POSSIBILITY OF RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION, DIRECT RE-USE OR ALTERNATIVE USES

Section A encompasses all such disposal operations which occur in practice.

D1 Deposit into or onto land, (e. g., landfill, etc.)

D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes of naturally occurring repositories, etc.)

D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)

D6 Release into a water body except seas/oceans

D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion

D8 Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A

D9 Physico chemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A, (e.g., evaporation, drying, calcination, neutralization, precipitation, etc.)

D10 Incineration on land Dii lncineration at sea

D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)

D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in Section A

D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in Section A

D15 Storage pending any of the operations in Section A

B. OPERATIONS WHICH MAY LEAD TO RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION, DIRECT RE-USE OR ALTERNATIVE USES

Section B encompasses all such operations with respect to materials legally defined as or considered to be hazardous wastes and which otherwise would have been destined for operations included iin Section A

R1 Use as a fuel (oher than in direct incineration) or other means to generate energy

R2 Solvent reclamation/regeneration

R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases

R7 Recovery of components used for pollution abatement

R8 Recovery of components from catalysts

R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10

R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11

R13 Accumulation of material intended for any operation in Section B

Annex V A

INFORMATION TO BE PROVIDED ON NOTIFICATION

1. Reason for waste export

2. Exporter of the waste 1/

3. Generator(s) of the waste and site of generation 1/

4. Disposer of the waste and actual site of disposal 1/

5. Intended carrier(s) of the waste or their agants, if known i/

6. Country of export of the waste Competent authority 2/

7. Expected countries of transit Competent authority 2/

8. Country of import of the waste Competent authority 2/

9. General or single notification

10. Projected date(s) of shipment(s) and period of time over which waste is to be exported and proposed itinerary (including point of entry and exit) 3/

11. Means of transport envisaged (road, rail, sea, air, inland waters)

12. Information relating to insurance 4/

13. Designation and physical description of the waste including Y number and UN number and its composition 5/ and information on any special handling requirements including emergency provisions in case of accidents

14. Type of packaging envisaged (e.g. bulk, drummed, tanker)

15. Estimated quantity in weight/volume 6/

16. Process by which the waste is generated 7/

17. For wastes listed in Annex I, classifications from Annex III: hazardous characteristic, H number, and UN class

18. Method of disposal as per Annex IV

19. Declaration by the generator and exporter that the information is correct

20. Information transmitted (including technical description of the plant) to the exporter or generator from the disposer of the waste upon which the latter has based his assessment that there was no reason to believe that the wastes will not be managed in an environmentally sound manner in accordance with the laws and regulations of the country of import.

21. Information concerning the contract between the exporter and disposer.

Notes 1/ Full name and address, telephone or telefax number and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person to be contacted.

2/ Full name and address, telephone, telex or telefax number.

3/ In the case of a general notification covering several shipments, either the expected dates of each shipment or, if this is not known, the expected frequency of the shipments will be required.

4/ Information to be provided on relevant insurance requirements and how they are met by exporter, carrier and disposer.

5/ The nature and the concentration of the most hazardous components, in terms of toxicity and other dangers presented by the waste both in handling and in relation to the proposed disposal method.

6/ In the case of a general notification covering several shipments, both the estimated total quantity and the estimated quantities for each individual shipment will be required.

7/ Insofar as this is necessary to assess the hazard and determine the appropriateness of the proposed disposal operation.

Annex V B

INFORMATION TO BE PROVIDED ON THE MOVEMENT DOCUMENT

1. Exporter of the waste 1/

2. Generator(s) the waste and site of generation 1/

3. Disposer of the waste and actual site of disposal 1/

4. Carrier(s) of the waste 1/ or his agent(s)

5. Subject of general or single notification

6. The date the transboundary movement started and date(s) and signature on receipt by each person who takes charge of the waste

7. Means of transport (road, rail, inland waterway, sea,, air) including countries of export transit and import, also point of entry and exit where these have been designated

8. General description of the waste (physical state, proper UN shipping name and class, UN number, Y number and H number as applicable)

9. Information on special handling requirements including emergency provision in case of accidents

10. Type and number of packages

11. Quantity in weight/volume

12. Declaration by the generator or exporter that the information is correct

13. Declaration by the generator or exporter indicating no objection from the competent authorities of all States concerned which are Parties

14. Certification by disposer of receipt at designated disposal facility and indication of method of disposal and of the approximate date of disposal.

Notes The information required on the movement document shall where possible be integrated in one document with that required under transport rules. Where this is not possible the information should complement rather than duplicate that required under the transport rules. The movement document shall carry instructions as to who is to provide information and fill-out any form.

1/ Full name and address, telephone or telefax number and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person to be contacted in ca,se of emergency.

Annex VI

ARBITRATION

Article 1

Unless the agreement referred to in Article 20 of the Convention provides otherwise, the arbitration procedure shall be conducted in accordance with Articles 2 to 10 below.

Article 2

The claimant party shall notify the Secretariat that the Parties have agreed to submit the dispute to arbitration pursuant to paragraph 2 or paragraph 3 of Article 20 and include, in particular, the Articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue. The Secretariat shall forward the information thus received to all Par-ties to the Convention.

Article 3

The arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the Parties to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the chairman of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the Parties to the dispute, nor have his usual place of residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

Article 4

1. If the chairman of the arbitral tribunal has not beem designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of either Party, designate him within a further two months period.

2. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the receipt of the request, the other Party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall designate the chairman of the arbitral tribunal within a further two months' period. Upon designation, the chairman of the arbitral tribunal shall request the Party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. Aftei- such period, he shall inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make this appointment within a further two monthš period,

Article 5

1. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with international law and in accordance with the provisions of this Convention.

2. Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this Annex shall draw up its own rules of procedure.

Article 6

1. The decisions of the arbitral tribunal both od procedure and on substance, shall be taken by majority vote of its members.

2. The tribunal may take all appropriate measures in order to establish the facts. It may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection.

3. The Parties to the dispute shall provide all facilities necessary for the effective conduct of the proceedings.

4. The absence or default of a Party in the dispute shall not constitute an impediment to the proceedings.

Article 7

The tribunal may hear and determine counter-claims arising directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 8

Unless the arbitral tribunal determiiles otherwise because of the particular circumstances of the case, the expenses of' the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne by the Parties to he dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, and shall furnish a final statement thereof to the Parties.

Article 9

Any Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 10

1. The tribunal shall render its award within five monthes of the date on which it is established unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which should not exceed five months.

2. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon the Parties to the dispute.

3. Any.dispute which may arise between the Parties concerning the interpretation or execution of the award may be submitted by either Party to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first.

Članak 3.

O provođenju ovoga Zakona brinut će se Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje bližih propisa za izvršenje ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 310-33/92-O1/04
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.