UREDBA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VODNOGOSPODARSKIM ODNOSIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

NN 10/1994 (24.10.1994.), UREDBA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VODNOGOSPODARSKIM ODNOSIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine., br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 1994. donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VODNOGOSPODARSKIM ODNOSIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o vodnogospodarskim odnosima, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: Sporazum), potpisan u Pećuhu, 10. lipnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i madarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O VODNOGOSPODARSKIM ODNOSIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: Stranke) odlučile su u interesu rješavanja vodnogospodarskih odnosa od zajedničkog interesa kod uređenja slivnih područja i vodotoka koji čine ili su zajedničkom državnom granicom presjećeni te vodnih sustava, uzimajući u obzir:

- Deklaraciju o sudjelovanju podunavskih zemalja u rješavanju vodnogospodarskih pitanja, a naročito zaštite od zagadivanja Dunava (Bukurešt, prosinac 1985. godine), te

- Konvenciju o zaštiti i korištenju graničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki, ožujak 1992. godine) sklopiti Sporazum o vodnogospodarskim odnosima

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj Sporazuma

Uzimajući u obzir održavanje jedinstvenosti vodnogospodarskih odnosa i priznavajući iz te jedinstvenosti proizašla prava i obveze. Stranke će na osnovi odredaba ovog Sporazuma istražiti i sporazumno riješiti sva vodnogospodarska pitanja uključujući radove i djelatnosti koje utjeću na stanje okoliša, na količinu i kakvoću voda, a koja su u interesu obiju strana ili u interesu jedne od njih zahtijevaju usuglašene mjere s drugom Strankom.

Članak 2.

Predmet Sporazuma

Odredbe ovog Sporazuma odnose se na sve gospodarske odnose, poduzete mjere i radove na vodotocima koji čine zajednićku državnu granicu ili su njome presječeni na navedene vodotoke, vodne gradevine i uredaje za korištenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda, a osobito na:

a) vodnu bilancu površinskih i podzemnih voda,

b) režim voda, unutar toga na velike i aa male vode,

c) zaštitu i obranu od štetnog djelovanja voda,

d) uporabu voda i na zaštitu od neracionalne uporabe voda,

e) zaštitu doda od zagadivanja i očuvanje vodnih staništa,

f) istraživanje utjecaja vodogradevnih zahvata na okoliš,

g) razmjenu mišljenja, informacija i podataka, istraživanja, projektiranja, izvodenja i opažanja u svezi točke a) do f) ovog Članka.

Članak 3.

Vodogradevni radovi

Stranke će, uzimajući u obzir odredbe alineje e) i f) Članka 2. ovog Sporazuma:

1. u okviru svojih nadlei.nosti i po potrebi zajednićki održavati u dobru stanju korita rijeka, vodotoka, kanala, te sve vodne gradevine i uredaje na njima, a koje su predmet ovog Sporazuma;

2, suglasno postupati u rukovanju i pogonu vodnih gradevina i uredaja;

3. sporazumno obavljati na području jedne ili druge države promjenu postojećih ili izgradnju novih vodnih gradevina i uredaja, kao i poduzimati nove radove i mjere koje bi mogle imati utjecaj na vodni režim vodotoka koji čine državnu granicu ili su njome presječeni kao i njihovih slivnih područja;

4. na vlastitom području očuvati i održavati po potrebi dopuniti i obnoviti granićne stalne visinske i položajne osnovne točke koje služe za vodnogospodarsku djelatnost. Obje se Stranke mogu koristiti tim osnovnim točkama.

Članak 4.

Uporaba i zaštita voda

Stranke će nastojati koristiti vode iz ovog Sporazuma na racionalan, pravićan i glede okoliša pravilan način te će poduzimati potrebne mjere i radove za ogranićenje točkastih i raspršenih zagadenja i neoprezne uporabe voda koja u znatnoj mjeri nanose štetu na stanje ovih voda.

Članak 5.

Troškovi

1. Stranke će sporazumno utvrditi troškove, podjelu troškova i način plaćanja održavanja, rada, planiranja. projektiranja i izgradnje postojećih i budućih vodnih gradevina i uredaja koji su od zajedničkog interesa.

2. Troškovi koji nastaju u svezi s izgradnjom održavanjem i pogonom objekata, postrojenja i vodnih gradevina kao i upravljanjem tih radova koji se nalaze na području jedne Stranke, a služe interesima druge Stranke, snosit će u cijelosti zainteresirana Stranka.

Članak 6.

Opažanja

Stranke će:

1. usuglašavati aktivnosti glede mjerenja i opažanja na granićnim vodotocima i njihovim slivovima ukljućujući vodnu bilancu, hidrometeorologiju, hidrografiju, popiavne vode, kretanje leda i kakvoću voda;

2. usuglašavati hidrološke parametre i parametre kakvoće voda koji se ukljućuju u mjerenja i opažanja, te popis stanica koje će se uključiti u redovitu razmjenu podataka;

3. redovito ocijenjivati stanje granićnih voda i uskladivati poduzimanje potrebnih mjera.

Članak 7.

Obavješćivanje i uzbunjivanje

Nadleina tijela Stranaka uzajamno će se na najbrži mogući način izvješćivati o opasnostima od poplava i leda, izvanrednim zagadenjima vode, kao i o drugim prijetećim opasnostima glede vodotoka i slivova iz ovog Sporazuma.

Članak 8.

Razmjena informacija

Stranke će se uzajamno - na temelju zamolbe - izvješćivati i o onim podacima i rezultatima mjerenja i analiza koji su javni, koji ne podliježu uskladivanju iz Članka 6. ovog Sporazuma, a odnose se na vodnogospodarske i druge aktivnosti na vodni režim, stanje voda i vodnih staništa.

Članak 9.

Konzultacije

Na zamolbu jedne od Stranaka na temelju uzajamnosti, dobronamjernosti i dobrosusjedskih odnosa, Stranke će održati konzultacije u svezi pitanja koja su predmet Sporazuma.

Članak 10.

Stalna hrvatsko-madarska komisija za vodno gospodarstvo

1. Stranke će radi dogovaranja pitanja, mjera i radova koja su predmet ovog Sporazuma osnovati Stalnu hrvatsko-madarsku komisiju za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Komisija)

2. Komisija se sastoji od šest Članova. Svaka Stranka imenuje po tri Člana - predsjednika (rukovoditelja), zamjenika i tehničkog tajnika. Predsjednici (rukovoditelji) mogu prema potrebi, uključiti u rad Komisije eksperte.

3. Nadleinost i način rada Komisije sadržan je u posebnom Pravilniku o ćijem će prihvaćanju Stranke potpisati zapisnik.

4. Komisija je ovlaštena donijeti zajednićke pravilnike za zaštitu od štetnog djelovanja voda, obranu od leda i zaštitu kakvoće vode, a po potrebi i druge pravilnike.

5. Komisija o svojem zasjedanju sastavlja zapisnik na oba jezika koji podnosi Vladama na naknadno odobrenje.

Članak 11.

Prijelaz granice

1. U interesu radova iz Sporazuma, odnosno nastavka djelatnosti, osobe koje imenuje jedna ili druga Stranka, sastaju se na onim mjestima državne granice u određeno vrijeme koje su nadležna tijela prethodno sporazumno utvrdila.

2. Prijelaz osobe iz stavka 1. ovog Članka obavlja se na osnovi odredaba Sporazuma o ujednaćavanju dokumenata potrebnih za službeni prijelaz granice, potpisanog 27. studenoga 1975. gcdine u Budimpešti, sve do stupanja na snagu novog sporazuma koji će Stranke kasnije zaključiti.

Članak 12.

Posebne carinske odredbe

1. Gradevinski materijal, ostala potrošna sredstva, strojevi i ostala sredstva rada koja su potrebna za izvođenje radova iz Članka 2. i 3. ovog Sporazuma, a koja se u smislu ovog Sporazuma s teritorija jedne Stranke prenose na teritorij druge Stranke oslobodena su svih uvoznih i izvoznih pristojbi i ne podliježu uvoznim ni izvoznim ograničenjima.

2. Gradevinski materijal, ostala potrošna sredstva, strojevi i ostala sredstva rada iz stavka 1. ovog Članka mogu se uvoziti i izvoziti uz uvjet da se to prijavi carinskim organima zbog identifikacije, te da gradevinski materijal i potrošna sredstva koja se neće ugraditi vrate u roku kojeg odrede carinski organi. U tom slućaju nije potrebno položiti odgovarajuće garancije. Za ona sredstva koja se do određenog roka ne vrate potrebno je obraćunati i naplatiti odgovarajuće pristojbe. Sredstva koja su zbog potpunog iskorištenja i dotrajalosti neupotrebljiva, te se zato ne vraćaju, oslobadaju sa carine.

3. Stranke uzajamno osiguravaju olakšani carinski postupak za prijenos gradevinskog materijala, potrošnih sredstava, strojeva i ostalih sredstava rada koji su oslobodeni carine.

4. Carinske službe Stranaka nadziru gradevinski materijal, ostala potrošna sredstva, strojeve i ostala sredstva rada iz stavka 1. i 2. ovog Članka.

II. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Rješavanje sporova

1. O onim pitanjima o kojima na razini Komisije u okviru konzultacija prema Članku 9. ovog Sporazuma ne dode do suglasnosti, obje Stranke konzultirat će se na višoj razini.

2. Ukoliko se Stranke, glede tumaćenja i primjene ovoga Sporazuma, ne mogu sporazumjeti u među njima nastalim spornim pitanjima, predložit će rješavanje spora arbitražnom sudu kao što je to određeno u poglavlju 2. Članka 22. Helsinške konvencije, odnosno njezinom prilogu IV. od 17. oiujka 1992. godine, o zaštiti i uporabi granićnih vodotoka i međunarodnih jezera.

Članak 14.

Izmjena Sporazuma i Pravilnika

1. Ukoliko bilo koja Stranka smatra potrebnim izmijeniti neke odredbe Sporazuma, o tome će obavijestiti drugu Stranku. Usuglašena izmjena stupa na snagu sukladno Članku ls. stavak 1. ovoga Sporazuma.

2. Ukoliko Stranke, u svezi vodnogospodarskih odnosa, postanu sudionici nekog općenitog, multilateralnog sporazuma, ovaj Sporazum izmijenit će se u skladu s tim sporazumom.

3. Za izmjenu Pravilnika iz Članka 10. stavka 4. ovog Sporazuma nadležna je Komisija.

Članak 15.

Stupanje na snagu

1. Stranke će se obavijestiti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti propisani nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Sporazum stupa na snagu 30 dana od primitka posljednje obavijesti iz stavka 1. ovoga Članka.

 

Članak 16.

Otkazivanje

1. Sporazum se sklapa na neograničeno vrijeme.

2. Svaka Stranka može Sporazum otkazati najkasnije 6 mjeseci prije kraja kalendarske godine diplomatskim putem u kojem slučaju Sporazum gubi važnost istekom te kalendarske godine.

Ovaj Sporazum sastavljen je u Pećuhu, dana 10. lipnja 1994. godirie u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i madarskom jeziku pri ćemu su oba teksta jednako vjerodostoj na.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 325-01/93-01/O1
Urbroj : 5030114-94-4
Zagreb, 13. listopada 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.