ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

NN 8/1996 (12.7.1996.), ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 7. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1125/1
Zagreb, 11. lipnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU
OZONSKI OMOTAČ

Članak 1.

Potvrđuje se Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač usvojena u Kopenhagenu 25. studenog 1992. u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

IZMJENA MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

A. ČLANAK 1.: IZMJENA
A. Članak 1. stavak 4.

U stavku 4. članka 1. Protokola, riječi:

»ili u Dodatku B«

zamjenjuju se sa:

»Dodatak B, Dodatak C ili dodatak E«

B. Članak 1. stavak 9.

Stavak 9. članka 1. Protokola se ispušta.

C. Članak 2. stavak 5.

U stavku 5. članka 2. Protokola iza riječi:

»Članak 2A do 2E«

dodaje se:

»i Članak 2H«

D. Članak 2. stavak 5. ponovljeno

Sljedeći stavak dolazi iza stavka 5. članka 2. Protokola:

5. Ponovljeno. Svaka stranka na koju se ne odnosi stavak 1. članka 5. može, u jednom ili više kontrolnih razdoblja prenijeti na drugu stranku jedan dio svoje izračunate razine potrošnje utvrđene u članku 2F, pod uvjetom da razina potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka A za stranku koja prenosi dio svoje izračunate razine potrošnje u 1989. godini nije bio veći od 0,25 kg po stanovniku te da ukupni iznos kombiniranih izračunatih razina potrošnje dotičnih stranaka ne prelazi granice potrošnje utvrđene u članku 2F. O tom prijenosu potrošnje svaka uključena stranka obavijestit će Tajništvo, navodeći uvjete tog prijenosa i razdoblje na koje će se odnositi.

E. Članak 2. stavak 8. (a) i 11.

U stavku 8. (a) i 11. članka 2. Protokola riječi:

»Članak 2A do 2E«

Svaki put kad se pojavljuju zamijenit će se sa:

»Članak 2A do 2H«.

F. Članak 2. stavak 9. (a) (i)

U stavku 9. (a) (i) članka 2. Protokola riječi:

»i/ili Dodatak B«

zamjenjuju se riječima:

»Dodatak B, Dodatak C i/ili Dodatak E«.

G. Članak 2F: Klorofluorougljikovodici

1. Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 1996. te u svakom sljedećem razdoblju od 12 mjeseci izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti godišnji iznos od:

(a) tri zarez jedan posto izračunate razine potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka A u 1989. godini,

(b) izračunatu razinu potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine 1. Dodataka C u 1989. godini.

2. Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 2004., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti godišnje šezdesetpet posto iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka.

3. Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 2010., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti godišnje tridesetepet posto iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka.

4. Svaka stranka treba osigurati da u razdobju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 2015., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti godišnje deset posto od iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka.

5. Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 2020., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti godišnje nula cijelih pet posto od iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka.

6. Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 2030., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, izračunata razina njene potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C neće prelaziti nulu.

7. Od 1. siječnja 1996. svaka stranka nastojat će osigurati:

(a) da se upotreba kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C ograniči na slučajeve kada nisu dostupne druge ekološki prihvatljive alternativne tvari ili tehnologije,

(b) da upotreba kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C ne leži izvan područja primjene na koje se trenutno odnose kontrolirane tvari iz Dodatka A, B i C, osim u rijetkim slučajevima zaštite ljudskih života ili ljudskog zdravlja.

(c) da se kontrolirane tvari iz Skupine I. Dodatka C izabiru za upotrebu na takav način da se oštećenje ozona svede na minimum, pored toga što moraju biti udovoljeni ostali ekološki, sigurnosni i gospodarski preduvjeti.

H. Članak 2G: Bromofluorougljikovodici

Sljedeći članak treba umetnuti iz članka 2F Protokola:

Članak 2G: Bromofluorougljikovodici

Svaka stranka treba osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 1996., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, njena izračunata razina potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine II. Dodatka C neće prelaziti nulu. Svaka će stranka koja proizvodi te tvari u istim razdobljima osigurati da njena izračunata razina proizvodnje tih tvari neće prelaziti nulu. Taj stavak primjenjuje se uvijek osim ako se stranke suglase da se odobri razina proizvodnje ili potrošnje koja je potrebna da bi se udovoljilo potrebama za koje su se sporazumjele da su osnovne.

I. Članak 2H: Metil bromid

Sljedeći članak treba umetnuti iz članka 2G Protokola:

Članak 2H: Metil bromid

Svaka će stranka osigurati da u razdoblju od dvanaest mjeseci počevši od 1. siječnja 1995., te u svakom sljedećem razdoblju od dvanaest mjeseci, njena izračunata razina potrošnje kontroliranih tvari iz Dodatka E neće prelaziti godišnje njenu izračunatu razinu potrošnje u 1991. godini. Svaka stranka, koja proizvodi tvari osigurat će za isto razdoblje da njena izračunata razina proizvodnje te tvari neće godišnje prelaziti izračunatu razinu proizvodnje iz 1991. godine. Međutim, kako bi se udovoljilo osnovnim domaćim potrebama stranaka na koje se odnosi stavak 1. članka 5., izračunata razina proizvodnje može prijeći tu granicu za do deset posto od izračunate razine proizvodnje u 1991. godini. Izračunata razina potrošnje i proizvodnje prema ovom članku ne uključuje količine koje stranke koriste za karantene i primjenu prije otpreme.

J. Članak 3.

U članku 3. Protokola, riječi:

»2A do 2E«

zamjenjuju se sa:

»2A do 2H«,

a riječi: »ili Dodatka B«

se svaki put kad se pojave zamjenjuju sa:

»Dodatak B, Dodatak C ili Dodatak E«.

K. Članak 4. stavak 1. tri puta

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 1. ponovljeno članka 4. Protokola:

1. tri puta. U roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga stavka, svaka će stranka zabraniti uvoz svih kontroliranih tvari iz Skupine II. Dodatka C iz država koje nisu stranke ovog Protokola.

L. Članak 4. stavak 2. tri puta

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 2. ponovljeno članka 4. Protokola:

2. tri puta. Počevši od godinu dana nakon dana stupanja na snagu ovoga stavka, svaka će stranka zabraniti izvoz svih kontroliranih tvari iz Skupine II. Dodatka C u svaku državu koja nije stranka ovoga Protokola.

M. Članak 4. stavak 3. tri puta

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 3. ponovljeno članka 4. Protokola:

3. tri puta. U roku od tri godine od datuma stupanja na snagu ovoga stavka, stranka će, na temelju procedure iz članka 10. Konvencije, sastaviti dodatak sa popisom proizvoda koji sadrže kontrolirane tvari iz Skupine II. Dodatka C. Stranke koje nisu dale nikakvu primjedbu na dodatak u skladu s tim procedurama, u roku od godinu dana od stupanja dodatka na snagu zabranit će uvoz tih proizvoda iz svake države koja nije stranka ovoga Protokola.

N. Članak 4. stavak 4. tri puta

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 4. ponovljeno članka 4. Protokola:

4. tri puta. U roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga stavka stranke će donijeti odluku o provedivosti zabrane ili ograničenja uvoza proizvoda koji se izrađuju od, ali ne sadrže kontrolirane tvari iz Skupine II. Dodatka C, iz država koje nisu stranke ovoga Protokola. Ako se odluči da je to provedivo, stranke će na temelju procedure iz članka 10. Konvencije sastaviti dodatak sa popisom tih proizvoda. Stranke koje nisu dale primjedbe na dodatak u skladu sa dotičnom procedurom, u roku od godinu dana od stupanja dodatka na snagu zabranit će ili ograničiti uvoz tih proizvoda iz svake države koja nije stranka ovoga Protokola.

O. Članak 4. stavci 5., 6. i 7.

U stavcima 5., 6. i 7. članka 4. Protokola, riječi:

»kontrolirane tvari«

zamjenjuju se riječima:

»kontrolirane tvari iz Dodatka A i B i Skupine II. Dodatka C.«

P. Članak 4. stavak 8.

U stavku 8. članka 4. Protokola, riječi:

»navedeno u stavcima 1., 1 ponovljeno, 3, 3 ponovljeno, 4 i 4 ponovljeno, te izvoz naveden u stavcima 2 i 2 ponovljeno«

zamjenjuju se riječima:

»i izvoz naveden u stavku 1. do 4. tri puta ovoga članka«

a iza riječi:

»Članak 2A do 2E«

dodaje se:

»Članak 2G«.

Q. Članak 4. stavak 10.

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 9. članka 4. Protokola:

10. Do 1. siječnja 1996. stranke će razmatrati treba li dopuniti ovaj Protokol kako bi se mjere sadržane u ovom članku proširile na trgovinu kontroliranim tvarima iz Skupine I. Dodatka C i iz Dodatka E sa državama koje nisu stranke ovoga Protokola.

R. Članak 5. stavak 1.

Sljedeće riječi treba dodati na kraj stavka 1. članka 5. Protokola:

»...pod uvjetom da će se sve daljnje izmjene na načine reguliranja ili izmjene prihvaćene na Drugom sastanku stranaka u Londonu 29. lipnja 1990. odnositi na stranke koje djeluju prema ovom stavku nakon što se obavi pregled određen u stavku 8. ovoga članka te da će se temeljiti na zaključcima tog pregleda.«

S. Članak 5. stavak 1. ponovljeno

Sljedeći stavak dodaje se iza stavka 1. članka 5. Protokola:

1 ponovljeno. Uzimajući u obzir pregled naveden u stavku 8. ovoga članka, procjene izvršene u skladu sa člankom 6. i sve druge relevantne informacije stranke će, na temelju postupka utvrđenog u stavku 9. članka 2., donijeti odluku:

(a) S obzirom na stavke 1. do 6. članka 2F, koja će se osnovna godina, koje početne razine, planovi kontrole i datum za povlačenje iz potrošnje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C primjenjivati na stranke na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka,

(b) S obzirom na članak 2G, koji će se datum za povlačenje kontroliranih tvari iz Skupine II. Dodatka C iz proizvodnje i potrošnje odnositi na stranke na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka,

(c) S obzirom na članak 2H, koja će se osnovna godina, koje početne razine i planovi kontrole potrošnje i proizvodnje kontroliranih tvari iz Dodatka E primjenjivati na stranke na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka.

T. Članak 5. stavak 4.

U stavku 4. članka 5. Protokola, riječi:

»Članak 2A do 2E«

zamjenjuju se sa riječima:

»Članak 2A do 2H«.

U. Članak 5. stavak 5.

U stavku 5. članka 5. Protokola iza riječi:

»utvrđeno u članku 2A do 2E«

treba dodati:

», i sve mjere kontrole iz članaka 2F do 2H koje su donesene u skladu sa stavkom 1. ponovljeno iz ovoga članka.«

V. Članak 5. stavak 6.

U stavku 6. članka 5. Protokola iza riječi:

»obveze utvrđene u člancima 2A do 2E«

treba dodati:

», ili bilo koja ili sve obveze iz članaka 2F do 2H koje su utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.«

W. Članak 6.

Sljedeće riječi treba brisati iz članka 6. Protokola:

Članci 2A do 2E i siuacija u vezi sa proizvodnjom, uvozom i izvozom prijelaznih tvari iz Skupine I. Dodatka C«

i zamijeniti ih riječima:

»Članak 2A do 2H«.

X. Članak 7. stavak 2. i 3.

Stavak 2. i 3. članka 7. Protokola treba zamijeniti sljedećim:

2. Svaka će stranka Tajništvu dostaviti statističke podatke o svojoj proizvodnji, uvozu i izvozu svake od kontroliranih tvari

- iz Dodatka B i C, za godinu 1989.,

- iz Dodatka E, za godinu 1991.,

ili najtočnije moguće procjene tih podataka ako stvarni podaci nisu raspoloživi, i to najkasnije tri mjeseca nakon dana kada za tu stranku stupaju na snagu odredbe utvrđene Protokolom a u vezi sa tvarima iz Dodatka B, C i E.

3. Svaka će stranka Tajništvu dostaviti statističke podatke o svojoj godišnjoj proizvodnji (kako je definirano u stavku 5. članka 1). svake od kontroliranih tvari iz Dodatka A, B, C i E te posebno za svaku tvar:

- o količinama koje se koriste za zalihe,

- o količinama uništenim od tehnologija koje su stranke odobrile, i

- o uvozu i izvozu u države koje su, odnosno nisu stranke, za godinu u kojoj su za dotičnu stranku stupile na snagu odredbe u vezi sa tvarima iz Dodatka A, B, C i E te za svaku narednu godinu. Podatke treba dostaviti najkasnije devet mjeseci nakon kraja godine na koju se podaci odnose.

Y. Članak 7. stavak 3. ponovljeno

Sljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 3. članka 7. Protokola:

3. ponovljeno. Svaka stranka će Tajništvu dostaviti posebne statističke podatke o svojem godišnjem uvozu i izvozu svih kontroliranih tvari navedenih u Skupini II. Dodatka A i Skupini I. Dodatka C koje su reciklirane.

Z. Članak 7. stavak 4.

U stavku 4. članka 7. Protokola, riječi:

»u stavcima 1., 2. i 3.«

zamjenjuju se riječima:

»u stavcima 1., 2., 3. i 3. do«

AA. Članak 9. stavak 1 (a)

Sljedeće riječi brišu se iz stavka 1. (a) članka 9. Protokola:

»i prijelazni«

BB. Članak 10. stavak 1.

U stavku 1. članka 10. Protokola iza riječi:

»Članak 2A do 2E«

treba dodati riječi:

», te sve mjere kontrole iz članka 2F do 2H koje su donesene u skladu sa stavkom 1. ponovljeno članka 5.«

CC. Članak 11. stavak 4. (g)

Sljedeće se riječi brišu iz stavka 4. (g) članka 11. Protokola:

»i situacija koja se odnosi na prijelazne tvari«

DD. Članak 17.

U članku 17. Protokola, riječi:

»Članak 2A do 2E«

se zamjenjuje sa riječima:

»Članak 2A do 2H«

EE. DODACI

1. Dodatak C

Sljedeći Dodatak zamjenjuje Dodatak C Protokola:

Dodatak C

Kontrolirane tvari


Skupina Tvar Broj Faktor oštećenja

izomera ozona * (ODP)Skupina Tvar Broj Faktor oštećenja

izomera ozona * (ODP)


Skupina I.

CHFCI2 (HCFC-21)** 1 0.04

CHF2CI (HCFC-22)** 1 0.055

CH2FCI (HCFC-31) 1 0.02

C2HFCI4 (HCFC-121) 2 0.01 - 0.04

C2HF2CI3 (HCFC-122) 3 0.02 - 0.08

C2HF4CI2 (HCFC-123) 3 0.02 - 0.06

CHC12CF3 (HCFC-123)** - 0.02

C2HF4CI (HCFC-124) 2 0.02 - 0.04

CHFCICF3 (HCFC-124)** - 0.022

C2H2FCI3 (HCFC-131) 3 0.007 - 0.05

C2H2F2CI2 (HCFC-132) 4 0.008 - 0.05

C2H2F3CI (HCFC-133) 3 0.02 - 0.06

C2H3FCI2 (HCFC-141) 3 0.005 - 0.07

CH3CFCI2 (HCFC-141b)** - 0.11

C2H3F2CI (HCFC-142) 3 0.008 - 0.07

CH3CF2CI (HCFC-142b)** - 0.065

C2H4FCI (HCFC-151) 2 0.003 - 0.005

C3HFCI6 (HCFC-221) 5 0.015 - 0.07

C3HF2CI5 (HCFC-222) 9 0.01 - 0.09

C3HF3CI4 (HCFC-223) 12 0.01 - 0.08

C3HF4CI3 (HCFC-224) 12 0.01 - 0.09

C3HF5CI2 (HCFC-225) 9 0.02 - 0.07

CF3CF2CHCI2 (HCFC-225ca)** - 0.025

CF2CICF2CHCIF (HCFC-225cb)** - 0.033

C3HF6CI (HCFC-226) 5 0.02 - 0.10

C3H2FCI5 (HCFC-231) 9 0.05 - 0.09

C3H2F2CI4 (HCFC-232) 16 0.008 - 0.10

C3H2F3CI3 (HCFC-233) 18 0.007 - 0.23

C3H2F4CI2 (HCFC-234) 16 0.01 - 0.28

C3H2F5CI (HCFC-235) 9 0.03 - 0.52

C3H3FCI4 (HCFC-241) 12 0.004 - 0.09

C3H3F2CI3 (HCFC-242) 18 0.005 - 0.13

C3H3F3CI2 (HCFC-243) 18 0.007 - 0.12

C3H3F4CI (HCFC-244) 12 0.009 - 0.14

C3H4FCI3 (HCFC-251) 12 0.001 - 0.01

C3H4F2CI2 (HCFC-252) 16 0.005 - 0.04

C3H4F3CI (HCFC-253) 12 0.003 - 0.03

C3H5FCI2 (HCFC-261) 9 0.002 - 0.02

C3H5F2CI (HCFC-262) 9 0.002 - 0.02

C3H6FCI (HCFC-271) 5 0.001 - 0.03

Skupina II.

CHFBr2 1 1.00

CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0.74

CH2FBr 1 0.73

C2HFBr4 2 0.3 - 0.8

C2HF2Br3 3 0.5 - 1.8

C2HF3Br2 3 0.4 - 1.6

C2HF4Br 2 0.7 - 1.2

C2H2FBr3 3 0.1 - 1.1

C2H2F2Br2 4 0.2 - 1.5

C2H2F3Br 3 0.7 - 1.6

C2H3FBr2 3 0.1 - 1.7

C2H3F2Br 3 0.2 - 1.1

C2H4FBr 2 0.07 - 0.1

C3HFBr6 5 0.3 - 1.5

C3HF2Br5 9 0.2 - 1.9

C3HF3Br4 12 0.3 - 1.8

C3HF4Br3 12 0.5 - 2.2

C3HF5Br2 9 0.9 - 2.0

C3HF6Br 5 0.7 - 3.3

C3H2FBr5 9 0.1 - 1.9

C3H2F2Br4 16 0.2 - 2.1

C3H2F3Br3 18 0.2 - 5.6

C3H2F4Br2 16 0.3 - 7.5

C3H2F5Br 8 0.9 - 14

C3H3FBr4 12 0.08 - 1.9

C3H3F2Br3 18 0.1 - 3.1

C3H3F3Br2 18 0.1 - 2.5

C3H3F4Br 12 0.3 - 4.4

C3H4FBr3 12 0.03 - 0.3

C3H4F2Br2 16 0.1 - 1.0

C3H4F3Br 12 0.07 - 0.8

C3H5FBr2 9 0.04 - 0.4

C3H5F2Br 9 0.07 - 0.8

C3H6FBr 5 0.02 - 0.7


* Tamo gdje je naveden raspon ODP, za potrebe Protokola će se koristiti najviša vrijednost u tom rasponu. ODP-i navedeni kao samo jedna vrijednost dobivaju se iz kalkulacija na bazi laboratorijskih mjerenja. Oni navedeni u određenom rasponu baziraju se na procjenama i manje su pouzdani. Jedan se raspon odnosi na izomeričku grupu. Gornja vrijednost je procjena ODP kod izomera sa najvišim ODP, a donja vrijednost je procjena ODP kod izomera sa najnižim ODP.

** Označava za život komercijalno najsposobnije tvari sa specificiranim vrijednostima ODP koje se primjenjuju za potrebe Protokola.

2. Dodatak E

Protokolu treba dodati sljedeće:

Dodatak E

Kontrolirane tvari

Skupina     Tvar Faktor oštećenja ozona


Skupina I.

CH3Br Metil bromid        0,7


ČLANAK 2: ODNOS PREMA IZMJENI IZ GODINE 1990.

Niti jedna država niti regionalna organizacija ekonomske integracije ne može deponirati instrument potvrđivanja, prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja ovoj Izmjeni ukoliko prethodno ili istovremeno nije deponirala takav instrument za Izmjenu usvojenu na drugom sastanku stranaka održanom u Londonu 29. lipnja 1990.

ČLANAK 3: STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Izmjena stupa na snagu 1. siječnja 1994. godine pod uvjetom da su države ili regionalne organizacije ekonomske integracije, koje su stranke Montrealskog protokola, o tvarima koje oštećuju ozonski omotač deponirale najmanje dvadeset instrumenata potvrđivanja, prihvaćanja ili odobrenja Izmjene. U slučaju da do tog datuma ovaj uvjet nije ispunjen, Izmjena će stupiti na snagu devedesetog dana od dana kada bude ispunjen.

2. Za potrebe stavka 1., niti jedan od tih instrumenata koje deponira neka regionalna organizacija ekonomske integracije, neće se smatrati dodatnim u odnosu na one koje je deponirala država članica takve organizacije.

3. Nakon stupanja na snagu ove Izmjene kako je utvrđeno u stavku 1., ona će za svaku drugu stranku Protokola stupiti na snagu devedesetog dana od dana deponiranja instrumenata potvrđivanja, prihvaćanja ili odobrenja.

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 1, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 1 of the Protocol, for the words: or in Annex B

there shall be substituted:

, Annex B, Annex C or Annex E

B. Article 1, paragraph 9

Paragraph 9 of Article 1 of the Protocol shall be deleted.

C. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, after the words:

Articles 2A to 2E

there shall be added:

and Article 2H

D. Article 2, paragraph 5 bis

The following paragraph shall be inserted after paragraph 5 of Article 2 of the Protocol:

5. bis. Any Party not operating under paragraph 1 of Article 5 may, for one or more control periods, transfer to another such Party any portion of its calculated level of consumption set out in Article 2F, provided that the calculated level of consumption of controlled substances in Group I of Annex A of the Party transferring the portion of its calculated level of consumption did not exceed 0.25 kilograms per capita in 1989 and that the total combined calculated levels of consumption of in Parties concerned do not exceed the consumption limits set out in Article 2F. Such transfer of consumption shall be notified to the Secretariat by each of the Parties concerned, stating the terms of such transfer and the period which to is to apply.

E. Article 2, paragraphs 8 (a) and 11

In paragraphs 8 (a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted each time they occur:

Articles 2A to 2H

F. Article 2, paragraph 9 (a) (i)

In paragraph 9 (a) (i) of Afticle 2 of the Protocol, for the words:

and/or Annex B

there shall be substituted:

, Annex B, Annex C and/or Annex E

G. Article 2F. Hydrochlorofluorocarbons

The following Article shall be inserted after Article 2E of the Protocol:

Article 2F: Hydrochlorofluorocarbons

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the sun of:

(a) Three point one per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

b) Its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, sixty-five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, thirty-five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, ten per cent of the sum-referred to in paragraph 1 of this Article.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, zero point five per cent of the sum referred to in paragraph 1 of this Article.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing od 1 January 2030, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero.

7. As of 1 January 1996, each Party shall endeavour to ensure that:

(a) The use of controlled substances in Group I of Annex C is limited to those applications where other more environmentally suitable alternative substances or technologies are not available;

(b) The use of controlled substances in Group I of Annex C is not outside the areas of application currently met by controlled substances in Annexes A, B and C, except in rare cases for the protection of human life of human health; and

(c) Controlled substances in Group I of Annex C are selected for use in a manner that minimizes ozone depletion, in addition to meeting other evironmental, safety and economic considerations.

H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbons

The following Article shall be inserted after Article 2F of the Protocol:

Article 2G: Hydrobromofluorocarbons

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group II of Annex C does not exceed zero. Each Party producing the substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

I. Article 2H. Methyl Bromide

The following Article shall be inserted after Article 2G of the Protocol:

Article 2H: Methyl Bromide

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991. The calculated levels of consumption and production under this Article shall not include the amounts used by the Party for quarantine and pre-shipment applications.

J. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words: 2A to 2E

there shall be substituted: 2A to 2H

and for the words or Annex B

there shall be substituted each time they occur: , Annex B, Annex C or Annex E

K. Article 4, paragraph 1 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 bis of Article 4 of the Protocol:

1 ter. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of any controlled substances in Group II of Annex C from any State not party to this Protocol.

L. Article 4, paragraph 2 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 bis of Article 4 of the Protocol:

2. ter. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of any controlled substances in Group II of Annex C to any State not party to this Protocol.

M. Article 4, paragraph 3 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 3 bis of Article 4 of the Protocol:

3 ter. Within three years of the date of entry into force of this paragraph, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products containing controlled substances in Group II of Annex C. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become efective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

N. Article 4, paragraph 4 ter

The following paragraph shall be inserted after paragraph 4 bis of Article 4 of the Protocol:

4 ter. Within five years of the date of entry into force of this paragraph, the Parties shall determine feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled substances in Group II of Annex C. If determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban or restrict, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.

O. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: controlled substances

there shall be substituted:

controlled substances in Annexes A and B and Group II of Annex C

P. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

referred to n paragraphs 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 and 4 bis and exports referred to in paragraphs 2 and 2 bis

there shall be substituted:

and exports referred to in paragraphs 1 to 4 ter of this Article and after the words:

Articles 2A to 2E

there shall be added:

Article 2G

Q. Article 4, paragraph 10

The following paragraph shall be inserted after paragraph 9 of Article 4 of the Protocol:

10. By 1 January 1996, the parties shall consider whether to amend this Protocol in order to extend the easures in this Article to trade in controlled substances in Group I of Annex C and in Annex E with States not party to the Protocol.

R. Article 5, paragraph 1

The following words shall be added at the end of paragraph 1 of Article 5 of the Protocol:

, provided that any further amendments to the adjustments or Amendments adopted at the Second Meeting of the Parties in London, 29 June 1990, shall apply to the Parties operating under this paragraph after the review provided for in paragraph 8 of this Article has taken place and shall be based on the conclusions of that review.

S. Article 5, paragraph 1 bis

The following paragraph shall be added after paragraph 1 of Article 5 of the Protocol:

1 bis. The Parties shall, taking into account the review referred to in paragraph 8 of this Article, the assessments made pursuant to Article 6 and any other relevant information, decide by 1 January 1996, through the procedure set forth in paragraph 9 of Article 2:

(a) With respect to paragraphs 1 to 6 of Article 2F, what base year, initial levels, control schedules and phase-out date for consumption of the controlled substances in Group I of Annex C will apply to Parties operating under paragraph 1 of this Article;

(b) With respect to Article 2G, what phase-out date for production and consumption of the controlled substances in Group II of Annex C will apply to parties operating under paragraph 1 of this Article; and

(c) With respect to Article 2H, shat base year, initial levels and control schedules for consumption and production of the controlled substance in Annex E will apply to parties operating under paragraph 1 of this Article.

T. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2H

U. Article 5, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 5 of the Protocol, after the words:

set out in Articles 2A to 2E

there shall be added:

, and any control measures in Articles 2F to 2H that are decided pursuant to paragraph 1 bis of this Article,

V. Article 5, paragraph 6

In paragraph 6 of Article 5 of the Protocol, after the words:

obligations laid down in Articles 2A to 2E

there shall be added:

, or any or all obligations in Articles 2F to 2H that are decided pursuant to paragraph 1 bis of this Article,

W. Article 6

The follwing words shall be deleted from Article 6 of the Protocol:

Articles 2A to 2E, and the situation regarding production, imports and exports of the transitional substances in Group I of Annex C

and replaced by

Articles 2A to 2H

X. Article 7, paragraphs 2 and 3

Paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Protocol shall be replaced by the following:

2. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its production, imports and exports of each of the controlled substances

- in Annexes B and C, for the year 1989;

- in Annex E, for the year 1991,

or the best possible estimates of such data where actual data are not available, not later than three months after the date shen the provisions set out in the Protocol with regard to the substances in Annexes B, C and E respectively enter into force for that Party.

3. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its annual production (as defined in paragraph 5 of Article 1) of each of the controlled substances listed in Annexes A, B, C and E and, separately, for each substance,

- Amounts used for feedstocks,

- Amounts destroyed by technologies approved by the Parties, and

- Imports from and exports to Parties and non-Parties respectively,

for the year during which provisions concerning the substances in Annexes A, B, C and E respectively entered into force for that Party and for each year thereafter. Data shall be forwarded not later than nine months after the end of the year to which the data relate.

Y. Article 7, paragraph 3 bis

The following paragraph shall be inserted after paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

3 bis. Each Party shall provide to the Secretariat separate statistical data of its annual imports and exports of each of the controlled substances listed in Group II of Annex A and Group I of Annex C that have been recycled.

Z. Article 7, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 7 of the Protocol, for the words:

in paragraphs 1, 2 and 3

there shall be substituted:

in paragraphs 1, 2, 3 and 3 bis

AA. Article 9, paragraph 1 (a)

The following words shall be deleted from paragraph 1 (a) of Article 9 of the Protocol:

and transitional

BB. Article 10, paragraph 1

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, after the words:

Articles 2A to 2E

there shall be added:

, and any control measures in Articles 2F to 2H that are decided pursuant to paragraph 1 bis of Article 5.

CC. Article 11, paragraph 4 (g)

The following words shall be deleted from paragraph 4 (g) of Article 11 of the Protocol:

and the situation regarding transitional substances

DD. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2H

EE. ANNEXES

1. Annex C

The following annex shall replace Annex C of the Protocol:

Annex C

Controlled substances


Group Substance Number of Ozone Depleting

Isomers Potential*


Group I

CHFC12 (HCF-21)** 1 0.04

CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0.055

CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02

C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01 - 0.04

C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02 - 0.08

C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02 - 0.06

CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0.02

C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02 - 0.04

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0.022

C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007 - 0.05

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008 - 0.05

C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02 - 0.06

C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005 - 0.07

CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0.11

C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008 - 0.07

CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0.065

C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003 - 0.005

C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015 - 0.07

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01 - 0.09

C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01 - 0.08

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01 - 0.09

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02 - 0.07

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0.025

CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0.033

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02 - 0.10

C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05 - 0.09

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008 - 0.10

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007 - 0.23

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01 - 0.28

C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03 - 0.52

C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004 - 0.09

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005 - 0.13

* Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range shall be used for the purposes of the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of the isomer with the lowest ODP.

** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for the purposes of the Protocol.


Group Substance Number of Ozone Depleting

Isomers Potential*


C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0.007 - 0.12

C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009 - 0.14

C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001 - 0.01

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005 - 0.04

C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003 - 0.03

C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002 - 0.02

C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002 - 0.02

C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001 - 0.03

Group 2

CHFBr2 1 1.00

CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0.74

CH2FBr 1 0.73

C2HFBr4 2 0.3 - 0.8

C2HF2Br3 3 0.5 - 1.8

C2HF3Br2 3 0.4 - 1.6

C2HF4Br 2 0.7 - 1.2

C2H2FBr3 3 0.1 - 1.1

C2H2F2Br2 4 0.2 - 1.5

C2H2F3Br 3 0.7 - 1.6

C2H3FBr2 3 0.1 - 1.7

C2H3F2Br 3 0.2 - 1.1

C2H4FBr 2 0.07 - 0.1

C3HFBr6 5 0.3 - 1.5

C3HF2Br5 9 0.2 - 1.9

C3HF3Br4 12 0.3 - 1.8

C3HF4Br3 12 0.5 - 2.2

C3HF5Br2 9 0.9 - 2.0

C3HF6Br 5 0.7 - 3.3

C3H2FBr5 9 0.1 - 1.9

C3H2F2Br4 16 0.2 - 2.1

C3H2F3Br3 18 0.2 - 5.6

C3H2F4Br2 16 0.3 - 7.5

C3H2F5Br 8 0.9 - 14

C3H3FBr4 12 0.08 - 1.9

C3H3F2Br3 18 0.1 - 3.1

C3H3F3Br2 18 0.1 - 2.5

C3H3F4Br 12 0.3 - 4.4

C3H4FBr3 12 0.03 - 0.3

C3H4F2Br2 16 0.1 - 1.0

C3H4F3Br 12 0.07 - 0.8

C3H5FBr2 9 0.04 - 0.4

C3H5F2Br 9 0.07 - 0.8

C3H6FBr 5 0.02 - 0.7


2. Annex E

The following annex shall be added to the Protocol:

Annex E
Controlled substances


Group Substance Ozone-Depleting

Potential


Group I methyl bromide

CH3Br 0.7

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1990 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accesion to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Second Meeting of the Parties in London, 29 June 1990.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1994, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not bean fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force foy any other Party to the protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Državna uprava za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Dozvole za uvoz, odnosno izvoz tvari koje su pod režimom nadzora, prema Montrealskom protokolu, o tvarima koje oštećuju ozonski omotač i ovoga Zakona izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Državne uprave za zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa o provedbi ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/93-01/03
Zagreb, 7. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.