Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa

NN 10/1997 (18.6.1997.), Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. lipnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐIVANJU VODNOGOSPODARSKIH ODNOSA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa, potpisan u Zagrebu, 25. listopada 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐIVANJU VODNOGOSPODARSKIH ODNOSA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke) s namjerom uređenja vodnogospodarskih odnosa od zajedničkog interesa i interesa prema susjednim zemljama, uzimajući u obzir:

Konvenciju o zaštiti i uporabi graničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki, 17. ožujka 1992. godine),

Konvenciju o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Sofija, 29. lipnja 1994. godine) i

Konvenciju o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja (Barcelona, 16. veljače 1976. godine) te sve prihvaćene protokole donijete na osnovi te Konvencije,

dogovorile su se o sljedećem:

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha Ugovora

Ugovorne stranke će na načelu ravnopravnosti i uzajamnosti, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i odredbama ovog Ugovora, proučiti i sporazumno rješavati sve vodnogospodarske odnose uključujući radove i djelatnosti koje mogu utjecati na promjenu količine i kakvoće vode, a koji u interesu obje Ugovorne stranke ili u interesu jedne od njih, zahtijevaju usuglašene mjere s drugom Ugovornom strankom, pri čemu će obje Ugovorne stranke poštivati cjelovitost vodnogospodarskih odnosa kao i prava i obveze koje iz te cjelovitosti proizlaze.

Članak 2.

Predmet Ugovora

Odredbe ovog Ugovora odnose se na sve vodnogospodarske odnose, poduzete mjere i radove na graničnim vodotocima i vodotocima koji su presječeni državnom granicom i na njihovim slivnim područjima te vodama teritorijalnog mora, koji mogu s vodnogospodarskog stajališta imati značajniji utjecaj na spomenute vodotoke i vode teritorijalnog mora, a osobito na:

a) određivanje vodnih bilanca površinskih i podzemnih voda,

b) zaštitu i obranu od štetnog djelovanja voda,

c) uređivanje i održavanje vodotoka,

d) korištenje voda i voda teritorijalnog mora,

e) zaštitu voda i voda teritorijalnog mora od onečišćenja,

f) zaštitu vodnog okoliša od štetnih utjecaja i zahvata,

g) prikupljanje i razmjenu podataka, istraživanja, projektiranja, izvođenja i opažanja u svezi točaka »a« do »f« ovog članka,

h) međusobno obavješćivanje, informiranje i konzultiranje.

II. OBVEZE

Članak 3.

Održavanje, upravljanje i građenje

Ugovorne stranke se obvezuju da će:

1. svaka na svom području, i zajednički, održavati u dobrom stanju korita vodotoka i kanala te sve vodnogospodarske objekte i postrojenja na njima, a koje su predmet ovog Ugovora;

2. sporazumno postupati u upravljanju vodnogospodarskim objektima i pogonu postrojenja;

3. sporazumno obavljati na području jedne ili druge Ugovorne stranke promjenu postojećih ili izgradnju novih vodnogospodarskih objekata i postrojenja, kao i poduzimati nove radove i mjere koji bi mogli imati značajniji utjecaj na vodni režim graničnih vodotoka i vodotoka koji su presječeni državnom granicom kao i njihovih slivnih područja te na vode teritorijalnog mora.

Članak 4.

Topografski znakovi

Ugovorne stranke, suglasne su, da će svaka na svom području čuvati, održavati i obnavljati postojeće i nove topografske znakove kao što su: triangulacijske i stalne visinske točke, kilometarski i hektometarski znakovi te vodomjeri, koji služe za obavljanje vodnogospodarske djelatnosti na vodotocima koji su predmet ovog Ugovora.

Ugovorne stranke suglasne su da će svaka na svoj trošak održavati i obnavljati topografske znakove iz stavka 1. ovog članka, te da se obje mogu njima koristiti u opsegu koji odredi Stalna hrvatsko-slovenska komisija za vodno gospodarstvo iz članka 12. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 5.

Korištenje i zaštita voda

Ugovorne stranke su suglasne da će vode i pripadajuće vodno dobro graničnih vodotoka koji su presječeni državnom granicom, granične podzemne vode, jezera i vode teritorijalnog mora uređivati, održavati i koristiti na način na koji neće nastati šteta drugoj Ugovornoj stranci.

Članak 6.

Obavješćivanje i uzbunjivanje

Nadležna tijela Ugovornih stranaka uzajamno će se na najbrži mogući način izvješćivati o opasnostima od poplava i leda, iznenadnim i izvanrednim zagađenjima površinskih i podzemnih voda, kao i drugim prijetećim opasnostima glede vodotoka, slivnih područja i voda teritorijalnog mora iz ovog Ugovora.

Članak 7.

Troškovi

Ugovorne stranke će sporazumno utvrditi troškove, podjelu troškova i način plaćanja održavanja i pogona, planiranja, projektiranja i izgradnje postojećih i budućih vodnogospodarskih objekata i postrojenja koji su od zajedničkog interesa, zasvaki pojedini slučaj posebno, poštujući pri tome načelo ravnopravnosti i uzajamne koristi.

Troškove koji nastaju u svezi s izgradnjom, održavanjem i upravljanjem vodnogospodarskim objektima i pogonom postrojenja, koja se nalaze na području jedne Ugovorne stranke, a služe interesima druge Ugovorne stranke, snosi u cijelosti zainteresirana Ugovorna stranka.

III. CARINSKE ODREDBE I PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE

Članak 8.

Posebne carinske odredbe

Građevinski materijal, ostala potrošna sredstva, strojevi i ostala sredstva rada koja su potrebna za izvođenje radova iz članka 2. i 3. ovog Ugovora, a koja su sukladno s ovim Ugovorom prenose s područja jedne Ugovorne stranke na područje druge Ugovorne stranke, oslobođena su svih uvoznih i izvoznih pristojbi.

Građevinski materijal, ostala potrošna sredstva, strojevi i ostala sredstva rada, iz stavka 1. ovoga članka mogu se uvoziti uz uvjet da se prijave carinskim tijelima zbog identifikacije, te da se građevni materijal i potrošna sredstva, koja se neće ugraditi, vrate u roku kojeg odrede carinska tijela. Pri tome nije potrebno položiti garancije za propisane pristojbe. Za ona sredstva koja se do određenog roka ne vrate potrebno je obračunati i naplatiti pristojbe. Sredstva koja su zbog potpunog iskorištenja i dotrajalosti neupotrebljiva, te se zato ne vraćaju, oslobađaju se carine.

Ugovorne stranke uzajamno osiguravaju olakšani carinski postupak za prijenos građevinskog materijala, potrošnih sredstava, strojeva i ostalih sredstava rada koja su oslobođena carine.

Carinske službe Ugovornih stranaka nadziru građevni materijal, ostala potrošna sredstva, strojeve i ostala sredstva rada, iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Objekte, opseg i uvjete korištenja pogodnosti, koje proizlaze iz ovog članka, utvrđivat će za svaki pojedinačni slučaj Komisija.

Članak 9.

Vodnogospodarska propusnica

Članovima Komisije, ekspertima i zaposlenicima nadležnih vodnogospodarskih tijela i ustanova Ugovornih stranaka, na prijedlog Komisije izdaju se vodnogospodarske propusnice (u daljnjem tekstu: propusnica).

Propusnica iz stavka 1. ovog članka izdaje se za prijelaz državne granice na graničnim prijelazima i izvan njih. U propusnici se određuje područje na kojem se imatelj propusnice smije kretati i vrijeme kada se smije kretati u tom području.

Ukoliko se imatelj propusnice, zbog više sile ili iz drugih razloga, ne može vratiti u određenom roku, dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju, koja o tome obavještava nadležno državno tijelo druge Ugovorne stranke.

Propusnica se izdaje na obrascu koji je prilog ovom Ugovoru.

Propusnica se može izdati s rokom važenja do pet godina i može se produživati.

Ugovorne stranke razmjenjuju na dogovoreni način popis osoba kojima će se izdati vodnogospodarska propusnica, te ga potvrđuju i vraćaju drugoj Ugovornoj stranci u roku od četiri tjedna od dana njegovog primitka.

Propusnicu izdaje nadležno državno tijelo za vodno gospodarstvo one Ugovorne stranke čiji je državljanin imatelj propusnice. Propusnica se izdaje na temelju prethodne suglasnosti nadležnih državnih tijela unutarnjih poslova obje Ugovorne stranke.

Članak 10.

Oduzimanje vodnogospodarske propusnice

Propusnica iz članka 9. ovog Ugovora oduzet će se ako to zahtijeva nadležno državno tijelo unutarnjih poslova jedne ili druge Ugovorne stranke.

Članak 11.

Privremena dozvola za prijelaz državne granice

Zaposlenicima ovlaštenih izvođača vodnogospodarskih radova, a radi provedbe ovog Ugovora, mogu se izdavati privremene dozvole za prijelaz državne granice na graničnim prijelazima i izvan njih.

Ugovorne stranke dužne su, u skladu sa svojim zakonodavstvom, koje regulira prelazak državne granice iz stavka 1. ovog članka, osigurati pravovremeno izdavanje svih privremenih dozvola za prijelaz državne granice.

IV. STALNA HRVATSKO-SLOVENSKA KOMISIJA ZA VODNO
GOSPODARSTVO

Članak 12.

Osnivanje i rad

Ugovorne stranke će radi dogovaranja pitanja, mjera i radova koji su predmet ovog Ugovora osnovati stalnu hrvatsko-slovensku komisiju za vodno gospodarstvo.

Svaka Ugovorna stranka imenuje predsjednika i tri člana svog dijela Komisije te njihove zamjenike. Predsjednici mogu prema potrebi uključivati u rad Komisije eksperte.

Nadležnost i postupak rada Komisije propisani su Pravilnikom stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo, koji će se potpisati istodobno s ovim Ugovorom.

Komisija donosi zajedničke akte za provedbu zaštite od štetnog djelovanja voda, obranu od leda, zaštitu kakvoće voda i druge akte za provedbu ovog Ugovora.

Komisija o zasjedanju sastavlja zapisnik, na hrvatskom i slovenskom jeziku, kojega podnosi Vladama na odobrenje.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Rješavanje sporova

U pitanjima, o kojima se na razini Komisije ne postigne suglasnost, rješavat će Ugovorne stranke.

Ako se obje Ugovorne stranke ne usuglase oko tumačenja ili primjene ovog Ugovora, predložit će rješavanje spora arbitražnom sudu, kao što je to određeno u poglavlju 2. članka 22. Konvencije o zaštiti i uporabi graničnih vodotoka i međunarodnih jezera od 17. ožujka 1992. godine, odnosno njezinom prilogu IV.

Članak 14.

Rok važnosti, izmjena i otkaz

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka Ugovorna stranka može predložiti izmjenu Ugovora ili ga otkazati. Otkazni rok je godinu dana od dana obavijesti o otkazu.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ugovorne stranke obavijestit će se diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uvjeti propisani nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu Ugovora.

Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od primitka posljednje obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 16.

Ugovor i pitanje utvrđivanja granice

Odredbama ovog Ugovora kao i njegovom primjenom, ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavne granice.

Ovaj Ugovor je zaključen u Zagrebu dana 25. listopada 1996. godine u po dva izvorna primjerka, na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Mate Granić, dr. Davorin Kračun,

potpredsjednik ministar

Vlade Republike Hrvatske i vanjskih poslova Republike

ministar vanjskih poslova Slovenije

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležna je Državna uprava za vode.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/97-01/04
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 12. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.