Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanje Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine

NN 8/1997 (6.6.1997.), Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanje Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

46

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE FONDU VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I POTVRĐIVANJU STATUTA FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK OD 8. LIPNJA 1993. GODINE

Proglašavam Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanju Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hr-vatske na sjednici 16. svibnja 1997.

Broj: 01-97-804/1

Zagreb, 22. svibnja 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE FONDU VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK I POTVRĐIVANJU STATUTA FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK OD 8. LIPNJA 1993. GODINE

Članak 1.

Republika Hrvatska pristupa Fondu vijeća Europe za socijalni razvitak (u daljnjem tekstu: Fond) prema postupku i uz uvjete utvrđene za države članice Vijeća Europe u skladu sa Statutom Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine.

Članak 2.

Potvrduje se Statut Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine usvojen Odlukom 248 (1993.) Upravnog odbora Fonda u izvorniku na francuskom i na engleskom jeziku.

Članak 3.

Tekst Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine usvojen Odlukom 248 (1993.) Upravnog odbora Fonda u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

STATUT FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVITAK

Članak 1.

UTEMELJENJE FONDA

Utemeljuje se Fond Vijeća Europe za socijalni razvitak (u daljnjem tekstu »Fond«).

Fond će biti pridružen Vijeću Europe i bit će pod njegovom vrhovnom vlašću.

Članak II. i

SVRHA FONDA

a. Osnovna je svrha Fonda pomaganje pri rješavanju socijalnih problema s kojima se suočavaju ili mogu suočiti europske zemlje, a koji su posljedica prisutnosti izbjeglica, prognanika ili migranata, i nastali su uslijed kretanja izbjeglica ili drugih prisilnih kretanja stanovništva, ili kao rezultat prisustva žrtava prirodnih ili ekoloških katastrofa.

Projekti ulaganja koje će sufinancirati Fond mogu biti namijenjeni pomoći tim ljudima u zemljama u kojima se nalaze, ili omogućavanju njihovog povratka u domovinu kad se za to stvore uvjeti, odnosno ukoliko je moguće, njihovom smještanju u drugoj zemlji. Sve takve projekte mora odobriti članica Fonda.

b. Fond, takoder, može sudjelovati u ostvarenju projekata ulaganja koje je odobrila članica Fonda, a koji omogućuju stvaranje novih radnih mjesta u manje razvijenim područjima, smještaj ljudi s niskim prihodima ili razvoj socijalne infrastrukture.

Članak II1.

ČLANSTVO U FONDU

a. Svaka zemlja članica Vijeća Europe može postati članica Fonda upućivanjem izjave glavnom tajniku. Ta izjava mora sadržavati prihvaćanje ovog Statuta od strane Vlade države koja izjavu upućuje i upis, od strane te Vlade, potvrda o udjelima u broju dogovorenim s Upravnim vijećem, a prema odredbama članka IX., odjeljka 3., stavka 1., točke a. ovog Statuta.

b. Europska zemlja koja nije članica Vijeća Europe može:

i. biti primljena kao članica Fonda pod posebnim uvjetima koje će Fond odrediti za svaki pojedinačni slučaj zasebno, u skladu s odredbama članka IX. odjeljka 3., stavka 1., točke b. Država, u čiju je korist donesena takva odluka ili primanje u članstvo, postaje članica Fonda pohranjivanjem izjave kod glavnog tajnika Vijeća Europe, u kojoj potvrđuje prihvaćanje ovog Statuta, upis potvrda o udjelima i to u broju dogovorenom s Upravnim odborom, poduzimanje neophodnih mjera za ispunjavanje svih obveza koje proizlaze iz ovog Statuta, te zadovoljavanje svih uvjeta za pristupanje koje je odredio Upravni odbor.

ii. odnosno, zaključiti ugovor o udruživanju s Fondom pod posebnim uvjetima koje Fond određuje za svaki pojedinačni slučaj zasebno.

c. Pod uvjetima koje određuje Upravni odbor, međunarodne institucije europske orijentacije, takoder, mogu postati članica Fonda ili zaključiti ugovor o udruživanju.

d. Svaka zemlja koja postaje članica Fonda mora potvrditi, bilo u izjavi ili instrumentu prihvaćanja Statuta svoju namjeru o:

i. pristupanju, i to prvom prilikom, Trećem protokolu Općeg sporazuma o povlasticama imuniteta Vijeća Europe;

ii. do pristupanja, primjenu pravnog režima koji proizlazi iz Protokola o imovini, sredstvima i poslovanju Fonda, te o dodjeljivanju pravnog statusa tijelima i osoblju Fonda koji proizlazi iz Prokotokola.

Članak IV.

OBVEZE ČLANICA

Odjeljak 1. – Potvrde o udjelima

Fond izdaje potvrde o udjelima, izražene u europskoj valutnoj jedinici (ECU) radi upisa od strane svojih članica. Svaka potvrda ima istu nominalnu vrijednost od 1.000 ECU-a. Članice uplaćuju udjele u ECU-ima.

Odjeljak 2. – Dodjela i uplaćivanje potvrda o udjelu

a. Tablica u dodatku ovog Statuta pokazuje postotke dodjele potvrda o udjelu ponuđenih na upisivanje svim članicama Fonda.

b. Broj potvrda o udjelima za novu članicu Fonda mora se odrediti u dogovoru s Upravnim odborom Fonda, a u skladu s člankom IX., odjeljkom 3., stavkom 1., točkama a. i b. ovog Statuta.

c. Minimalne postotke upisanih potvrda o udjelima koje treba platiti, kao i rokove plaćanja, odredit će Upravni odbor.

d. Kad se poveća kapital Fonda, Upravni odbor će odrediti, pod jednakim uvjetima za sve članice, postotak koji treba isplatiti kao i rokove plaćanja.

Odjeljak 3. – Ograničenje odgovornosti

Niti jedna članica nema obvezu prema trećoj stranki za bilo kakvu obvezu Fonda.

Članak V.

POSTUPCI ZADUŽIVANJA I DOPRINOSI

Fond može, za namjenu u skladu s utvrđenim ciljevima, posuđivati sredstva. Takoder, može vršiti i druge financijske transakcije korisne za ostvarenje tih ciljeva, pod uvjetima koje određuje Upravno vijeće.

Fond je ovlašten primati doprinose dane za posebne svrhe koji su unutar njegovih utvrđenih ciljeva djelovanja.

Članak VI.

ULAGANJA

Likvidna sredstva, kapital pričuve Fonda mogu se ulagati pod uvjetima koje odreduje Upravno vijeće, a u skladu s načelima zdravog upravljanja financijama.

Članak VII.

SREDSTVA FONDA

Odjeljak L – Zajmovi

Zajmovi dodijeljeni od strane Fonda bit će u jednom od sljedećih oblika:

a. zajmovi članicama Fonda;

b. zajmovi uz jamstvo pojedine članice Fonda, dodijeljeni pravnoj osobi koju je ta članica odobrila;

c. zajmovi dodijeljeni pravnoj osobi koju odobri članica Fonda, uz ocjenu Upravnog vijeća da je zatraženi zajam osiguran odgovarajućim jamstvima.

Odjeljak 2. – Jamstva

Pod uvjetima koje odredi Upravno vijeće za svaki pojedinačni slučaj zasebno, Fond može dodijeliti jamstvo pojedinoj financijskoj instituciji koju odobri članica, i to za zajmove čija je svrha ostvarenje ciljeva navedenih u članku II.

Odjeljak 3. – Zakladni račun

Fond može otvoriti i upravljati zakladnim računom za primanje dobrovoljnih doprinosa od svojih članica, od Fonda i od Vijeća Europe.

Odjeljak 4. – Smanjenje kamata

Moguće je djelomično ili potpuno smanjenje kamata na zajmove.

Dio dobiti, koju Fond ostvari, kao i dobrovoljni doprinosi članica, koristit će se za subvencioniranje kamatne stope nekih zajmova pod uvjetima koje odredi Upravno vijeće.

Odjeljak 5. – Uvjeti za odobravanje zajmova – Podaci

koje je potrebno podastrijeti

Upravno će vijeće odrediti opće uvjete za odobravanje zajmova i kao i podatke, koje zajmoprimac treba dostaviti kao potporu svom zahtjevu.

Odjeljak 6. – Obustava plaćanja

Transakcije Fonda u korist članica ili pravne osobe kako je određeno u odjeljku 1. ovog članka, bit će obustavljene ukoliko zajmoprimac ili, u slučaju da kasnije, jamac ne ispuni dospjele obveze plaćanja po zajmovima ili jamstvima dodijeljenih mu od strane Fonda.

Članak VIII.

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I NADZOR FONDA

Organizaciju, upravljanje i nadzor Fonda dijele sljedeća tijela:

          Upravni odbor,

– Upravno vijeće,

– Guverner,

          Odbor za reviziju,

U skladu sa sljedećim člancima.

Tekst ovog članka usvojio je Odbor ministra na 49. sjednici Ministarskih poslanika rezolucijom (93) 22 koja se nalazi u dodatku.

Članak IX.

UPRAVNI ODBOR

Odjeljak L

Upravni se odbor sastoji od predsjednika i po jednog predstavnika izabranog od strane svake članice, koji može odrediti zamjenika. Glavni tajnik Vijeća Europe može sudjelovati ili ga netko može predstavljati na sjednicama.

Odjeljak 2.

Upravni je odbor vrhovno tijelo Fonda; povjerene su inu ovlasti, osim prava promjene ciljeva Fonda navedenih u članku II. ovog Statuta.

 

Odjeljak 3. 1. Upravni odbor:

a. određuje uvjete pod kojima zemlje članice Vijeća Europe postaju članice Fonda;

b. odobrava europskim zemljama koje nisu članice Vijeća Europe i međunarodnim institucijama europske orijentacije pristup u članstvo Fonda i postavlja uvjete za takva odobrenja te određuje broj potvrda o udjelu koje moraju upisati te članice;

c. određuje raspodjelu kapitala među članicama kako je prikazano u tablici u dodatku ovom Statutu;

d. povećava ili smanjuje odobreni kapital i određuje postotak od upisanih udjela koje treba uplatiti, te rokove za uplatu;

e. osigurava pridržavanje ciljeva utvrđenih Statutom;

odobrava godišnji izvještaj Fonda, bilancu i druga financijska izvješća;

izdaje opće smjernice u svezi s aktivnošću institucije;

f. obustavlja ili završava poslovanje Fonda i, u slučaju likvidacije, dijeli njegovu imovinu;

g. suspendira članice;

h. dopunjava ovaj Statut, ali bez ikakvih izmjena navedenih ciljeva;

i. tumači ovaj Statut i odlučuje o žalbama protiv odluka koje se odnose na tumačenje ili primjenu ovog Statuta;

j. odobrava zaključivanje općih ugovora o suradnji s drugim međunarodnim organizacijama;

k. bira predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Upravnog vijeća;

1. imenuje guvernera i, ako je potrebno, na prijedlog guvernera, jednog ili više zamjenika guvernera, od kojih jedan zamjenjuje guvernera u njegovu odsustvu, i opoziva ih s tog položaja, te prihvaća njihovu ostavku;

m. imenuje članove Odbora za reviziju;

n. imenuje vanjskog revizora i određuje njegove zadaće;

o. sastavlja poslovnik;

p. izvršava sve druge ovlasti izričito dodijeljene Upravnog odboru ovim Statutom.

2. Upravni odbor donosi odluke i o točkama d. i f., na temelju prijedloga Upravnog vijeća, i točkama c., m. i n. nakon savjetovanja s istim. Upravno vijeće iznosi svoj stav o svim drugim odlukama koje imaju financijske učinke.

3. Sve ovlasti osim onih navedenih u odjeljku 3., stavku 1. ovog članka, dodjeljuju se Upravnom vijeću.

Ovlasti dodijeljene Upravnom vijeću ovim Statutom mogu se ponovo razmatrati- samo pod posebnim uvjetima i na određeno vrijeme.

4. Upravni se odbor sastaje jednom godišnje. Ukoliko je potrebno, može održavati i dodatne sastanke.

5. Ukoliko je potrebno, Upravni odbor može pozvati predstavnike međunarodnih organizacija ili drugih zainteresiranih osoba da sudjeluju u njegovom radu bez prava glasa.

Odjeljak 4.

a. Odluke koje donese Upravni odbor na svojim sastancima bit će važeće samo ako je prisutno dvije trećine njegovih predstavnika članica.

Odluke se donose glasovanjem. Samo glasovi za ili protiv brojat će se pri određivanju većine.

b. Odluke se mogu donositi i pisanim glasovanjem izmedu sjednica.

c. Svaka članica Fonda dobiva jedan glas za svaku potvrdu o udjelu koju posjeduje.

d. Svaka članica koja je propustila da na vrijeme uplati dužni udjel u kapitalu ne može, sve dok ne podmiri dugovanje, sudjelovati u glasovanju i to u omjeru koji odgovara iznosu neplaćenog dugovanja.

c. Odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova članova, koji glasuju za ili protiv.

f. Većina od tri četvrtine članica, koje glasuju za ili protiv, i koji drže tri četvrtine datih glasova, potrebna je za:

          odluku navedenu u odjeljku 3. stavku 3. ovog članka;

          promjene tablice postotaka u dodatku ovog Statuta, a koje promjene nisu nastale primitkom novih članica, koje se određuju u skladu s odjeljkom 3., stavkom 1., točkom c.

g. Odluke navedene u odjeljku 3., stavku 1., točki f. i h. donose se jednoglasnom odlukom članica.

Odjeljak 5.

a. Upravnim odborom predsjedat će predsjednik, kojeg ono bira na rok od tri godine.

Predsjednik kojem ističe mandat može biti ponovo izabran na rok od tri godine. Svaka članica Fonda ima pravo predložiti kandidata.

Predsjednik je odgovoran za političke odnose sa dužnosnicima država, Vijećem Europe i drugim međunarodnim institucijama, uz blisku suradnju s guvernerom.

Predsjednik mora redovito obavještavati Odbor ministara i Parlamentarnu skupštinu o aktivnostima Fonda i, između ostalog, proslijediti guvernerov izvještaj Odboru ministara, te održavati sve ostale neophodne kontakte s Vijećem Europe.

Članak X.

UPRAVNO VIJEĆE

Odjeljak 1.

Upravno vijeće ima sve ovlasti koje mu dodijeli Upravni odbor, a u skladu sa člankom IX.

Odjeljak 2.

a. Upravno se vijeće sastoji od predsjednika kojeg bira Upravni odbor na mandat od tri godine, uz mogućnost produženja na još tri godine, te po jednog predstavnika imenovanog od strane svake članice. Svaka članica može odrediti zamjenika. Glavni tajnik Vijeća Europe može sudjelovati ili ga netko može predstavljati na sjednicama.

b. Upravno vijeće se sastaje na poziv njegova predsjednika, ili na zahtjev petorice njegovih članova, a najmanje četiri puta godišnje.

c. Upravno vijeće može, ako je potrebno, pozvati predstavnike međunarodnih organizacija ili drugih zainteresiranih osoba da sudjeluju u njegovom radu bez sudjelovanja u glasovanju.

Odjeljak 3.

a. Odluke Upravnog vijeća donesene na njegovim sjednicama važeće su samo ukoliko je prisutno dvije trećine predstavnika članova.

b. Svaka članica dobiva po jedan glas za svaku potvrdu o udjelu koju posjeduje.

Odluke se donose većinom glasova. Samo glasovi za ili protiv se broje kod računanja većine ili većina.

c. Odluke se takoder mogu donositi pisanim glasovanjem između sjednica.

d. Svaka članica, koja je propustila uplatiti na vrijeme dužni udjel u kapitalu ne može, sve dok ne podmiri dugove, sudjelovati u glasovanju u omjeru, koji odgovara iznosu neplaćenog duga.

e. Upravno vijeće usvaja, međutim, sljedeće odluke većinom glasova svojih članova za ili protiv, te većinom danih glasova:

i) odluke o projektima ulaganja koji nisu dobili potrebnu većinu glasova Izvršnog odbora, u skladu s odjeljkom 5., točkom e., ovog članka;

ii) prijedloge i mišljenja upućena Upravnom odboru, a u skladu s odjeljkom 5., stavkom 1., točkom c., d., f., m. i n.;

iii) usvajanje ili dopunu poslovnika Upravnog vijeća;

iv) biranje članova Izvršnog vijeća.

f. Nadalje, Upravno vijeće dvotrećinskom većinom glasova članica za ili protiv, i koji čini tri četvrtine datih glasova, donosi odluke glede projekata ulaganja koji nisu dobili mišljenje o prihvatljivosti navedeno u članku XIII., točki c. ovog Statuta.

Odjeljak 4.

Upravno vijeće može u bilo koje vrijeme imenovati povjerenstva sastavljena od svojih članova i dodijeliti im ovlasti koje se odreduju za svaki pojedinačni slučaj zasebno.

Odjeljak 5,

a. Upravno vijeće uspostavlja Izvršni odbor, taj se odbor sastoji od 9 njegovih članova, izabranih na mandat od dvije godine s mogućnošću produženja na slijedeće dvije godine. Prilikom imenovanja tih članova, Upravno vijeće mora imati na umu da sve članice Fonda trebaju imati mogućnost sudjelovanja u Izvršnom odboru, a treba uzeti u obzir i broj upisanih potvrda o udjelima i važnost osiguranja ravnomjerne geografske raspodjele.

Izvršni će odbor, između ostalog:

i. preliminarno pregledi prijave za zajmove i jamstva;

ii. pratiti primjenu projekata ulaganja koje financira Fond, te donijeti odgovarajuće odluke u tom smislu;

iii. pratiti financijske aktivnosti Fonda, posebno njegovo financijsko poslovanje, te poduzeti sve neophodne mjere u tom smislu;

iv. dati svoje mišljenje o bilo kakvom drugom pitanju koje mu postavi Upravno vijeće;

v. sudjelovati u pripremama sjednica Upravnog vijeća u sve-zi s gore navedenim točkama.

b. Izvršni odbor će izvještavati o, svim svojim odlukama, radu i prijedlozima na svakoj sjednici Upravnog vijeća.

c. Svaka članica koja nije zastupljena u Izvršnom odboru može, na zahtjev, sudjelovati u raspravi o točkama dnevnog reda, koje su za nj od posebne važnosti.

d. Izvršni se odbor sastaje onoliko često koliko je to potrebno, ali barem osam puta godišnje.

c. Unutar smjernica i ograničenja koja određuje Upravno vijeće, Izvršni odbor donosi odluke većinom od sedam svojih članova. Ukoliko se ta većina ne postigne predmet o kojem se raspravlja bit će vraćen Upravnom vijeću.

Članak XI.

GUVERNER

Odjeljak 1. – Funkcije guvernera

a. Guverner je zakonski predstavnik Fonda. On je voditelj operativnih poslova Fonda i vodi svakodnevne poslove prema uputama Upravnog vijeća. U skladu s člancima V. i VII., neće sklapati nikakve financijske ugovore bez ovlaštenja Upravnog vijeća. Guverner je, pod općim nadzorom Upravnog vijeća odgovoran za organizaciju operativnih poslova, te za imenovanje i opoziv osoblja Fonda, u okviru pravila koje je prihvatilo Upravno vijeće.

b. Uz njega postoji jedan ili više zamjenika koji će ga zamijeniti ako je to potrebno.

c. Tijekom izvršavanja svojih obveza, guverner i osoblje se moraju potpuno posvetiti poslovima Fonda, i isključiti bilo kakvu drugu aktivnost. Svaka članica mora poštovati međunarodni karakter zadaće guvernera i osoblja u Fondu, te se suzdržati od bilo kakvog utjecaja na te osobe.

d. Pravilnik o osoblju Vijeća Europe primjenjivat će se na osoblje Fonda u svakom slučaju gdje Upravno vijeće nije donijelo posebnu odluku.

Odjeljak 2. – Izvješća Upravnom vijeću

Guverner daje Upravnom vijeću svoje mišljenje o tehničkim i financijskim aspektima projekata ulaganja predloženih Fondu.

Guverner podnosi redovita izvješća Upravnom vijeću o položaju Fonda i o predloženim poslovima i pruža sve podatke koje vijeće zatraži.

Guverner sastavlja cjelovito godišnje izvješće o svim poslovima obavljenim tijekom godine. Izvješću treba dodati godišnju bilancu Fonda i račune poslovanja, zajedno s izvješćem Odbora za reviziju o ovim ispravama.

Odjeljak 3. – Imenovanje i plaća guvernera

Guverner i zamjenici guvernera imenuju se svaki na mandat od 5 godina koji se može obnoviti. Visinu njihove plaće određuje Upravno vijeće.

Članak XII.

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju se sastoji od tri člana koje se imenuje pre-ma članku IX. odjeljku 3. točki m, radi njihove stručnosti u ekonomskim i financijskim pitanjima. Oni djeluju potpuno samostal-no.

Odbor za reviziju pregledava račune Fonda i provjerava točnost računa poslovanja i bilance.

U svom godišnjem izvješću Odbor za reviziju potvrđuje da su bilanca i računi poslovanja u skladu s računovodstvenom evidencijom, da daju točnu i vjerodostojnu sliku stanja poslova Fonda na kraju svakog financijskog razdoblja te da je upravljanje Fondom u skladu s načelima zdravog financijskog poslovanja.

Odbor mora dobiti primjerke svih isprava koji mu koriste u radu, poput izvješća vanjskih i unutarnjih revizora. Na zahtjev tijela Fonda, Odbor će izvršiti i svaki drugi zadatak koji se odnosi na nadgledanje financijske aktivnosti Fonda.

Članak XIII.

VIJEĆE EUROPE

a. U cilju osiguranja suradnje s Vijećem Europe, Odbor ministara i Parlamentarna skupština Vijeća Europe moraju biti redovito obaviješteni o aktivnostima Fonda. Upravni odbor daje svoj stav o preporukama i mišljenjima Odbora ministra i Parlamentarne skupštine.

b. Glavni tajnik Vijeća Europe sudjeluje u, ili može imati predstavnika na sjednicama Upravnog odbora i Upravnog vijeća, bez prava glasovanja.

On izvršava sve dužnosti koje su mu povjerene prema ovom Statutu ili Trećim protokolu o Općem sporazumu o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe. U tom smislu mora staviti na raspolaganje Fondu zatraženo osoblje.

On može izvršavati svaku drugu dužnost koju mu dodijele tijela Fonda, u skladu s odredbama Djelomičnog sporazuma o Fondu socijalnog razvitka.

c. Zahtjevi za zajmove ili jamstva podnose se Upravnom vijeću nakon primitka mišljenja glavnog tajnika o prihvatljivosti, koje se temelji na'podudarnosti projekta s političkim i socijalnim ciljevima Vijeća Europe.

Članak XIV.

SJEDIŠTE

Glavno sjedište Fonda je u Strasbourgu, u Francuskoj. Sjedište operativnih službi je u Parizu i može se promijeniti samo odlukom Upravnog odbora i vjerodostojno sročenom odlukom Upravnog vijeća.

Članak XV.

OBUSTAVA AKTIVNOSTI I LIKVIDACIJA FONDA

Odjeljak 1. – Povlačenje članica

Svaka se članica može povući iz Fonda pod uvjetima koje određuje Upravni odbor i ako ga o tome obavijesti šest mjeseci prije kraja tekuće kalendarske godine.

Odjeljak 2. – Obustava poslovanja

Ukoliko Upravni odbor odluči obustaviti aktivnosti, Fond će obustaviti sve poslove zajmova i jamstva.

Odjeljak 3. – Likvidacija Fonda

Ukoliko Upravni odbor odluči zaključiti poslovanje, Fond će obustaviti sve aktivnosti osim onih koje se odnose na namiru obveza i ostvarenje, očuvanje i zaštitu njegove imovine.

Nakon podmirenja ili ispunjenja svih obveza Fonda, uključujući ostvarenje prava po podjeli koju je Fond mogao dodijeliti ranije prihvaćanjem priloga na temelju članka V., članice Fonda će usvojiti plan raspodjele imovine koji će se temeljiti na sljedećim načelima:

a. Niti jedna članica Fonda prema kojoj Fond ističe potraživanja neće moći sudjelovati u raspodjeli prema planu dok se ne regulira njezin položaj;

b. Prednost će dati korištenju neto sredstava Fonda pri naknađivanju članicama iznosa koje su uplatile u skladu s člankom IV., razmjerno s brojem potvrda o uplaćenim udjelima.

U slučaju postojanja viška neto sredstava Fonda nakon podjele ukupne svote, on će biti dodijeljen svim članicama Fonda u omjeru prema broju potvrda o udjelima koje posjeduju.

c. Ukoliko postoje neto obveze, one će biti podijeljene među članicama Fonda u omjeru prema broju potvrda o udjelima koje svaka članica posjeduje. Svaka će članica morati platiti svoj udjel u Fondu, umanjen za iznos uplaćenih potvrda a maksimalno do iznosa upisanih potvrda.

Članak XVI.

TUMAČENJE OVOG STATUTA

Svaka odluka Upravnog vijeća koja uključuje tumačenje ovog Statuta, može se proslijediti Upravnom odboru na zahtjev bilo koje članice. Do trenutka odluke Upravnog odbora Fond može, ako to smatra potrebnim, djelovati na osnovi odluke Upravnog vijeća.          Članak XVII.

OBAVIJESTI

Glavni tajnik Vijeća Europe je dužan obavijestiti sve članice Fonda i guvernera o sljedećem:

a. o polaganju svake izjave ili instrumenta o prihvaćanju Statuta;

b. o svakoj ispravi kojom se mijenja Statut.

Glavni tajnik Vijeća Europe će proslijediti ovjerene primjerke ovog Statuta svakoj državi članici Vijeća Europe, i svakoj članici Fonda.   DODATAK

TABLICA PRILOŽENA STATUTU KOJA PRIKAZUJE POSTOTAK UDJELA ČLANICA FONDA NA TEMELJU POTVRDA O UDJELIMA PONUĐENIM NA UPIS (s dopunama nakon primitka Bugarske (28. 05. 94.), Slovenije (1. 02. 94.), Litve (4. 01. 96.) i Rumunjske (5. 03. 96.)

ZEMLJE ČLANICE               %

BELGIJA                                3,217

BUGARSKA                          1,223

CIPAR                                               0,389

DANSKA                               1,756

FINSKA                                 1,366

FRANCUSKA                       17,931

NJEMAČKA                          17,931

GRČKA                                  3,217

SVETA STOLICA                  0,003

ISLAND                                 0,199

ITALIJA                                  17,931

LIHTENŠTAJN                      0,095

LITVA                         0,248

LUKSEMBURG                     0,680

MALTA                                  0,199

NIZOZEMSKA                      3,893

NORVEŠKA                          1,366

PORTUGAL                           2,725

RUMUNJSKA                       1,173

SAN MARINO                      0,095

SLOVENIJA                           0,587

ŠPANJOLSKA                      11,694

ŠVEDSKA                              2,725

ŠVICARSKA                         1,756

TURSKA                                7,603

UKUPNO:                              100,00

 

ARTICLES OF AGREEMENT OF THE SOCIAL DEVELOPMENT FUND OF THE COUNCIL OF

EUROPE Article I

ESTABLISHMENT OF THE FUND

A Council of Europe Social Development Fund (hereinafter called »the Fund«) shall be established.

The Fund shall be attached to the Council of Europe and administered under its supreme authority.

Article II'

PURPOSE

a. The primary purpose of the Fund is to help in solving the social problems with which European countries are or may be faced as a result of the presence of refugees, displaced persons or migrants consequent upon movements of refugees or other forced movements of populations and as a result of the presence of victims of natura or ecological disasters.

The investment projects to which the Fund contributes may be intended either to help such people in the country in which they find themselves or to enable them to retum to their countries of origin when the conditions for retum are met or, where applicable, to settle in another host country. These projects must be approved by a Member of the Fund.

b. The Fund may also contribute to the realisation of investment projects approved by a Member of the Fund which enable jobs to be created in disadvantaged regions, people in low income groups to be housed or social infrastructure to be created.

Article III

MEMBERSHIP OF THE FUND

a. Any Member State of the Council of Europe inay become a Member of the Fund by addressing a declaration to the Secretary General. This declaration shall contain acceptance of the present Articles of Agreement by the Government of the State concerned and the subscription by that Government of the number of participating certificates fixed in agreement with the Governing Board, in pursuance of Article IX, Section 3. paragraph I. litt. a. of the Articles of Agreement.

b. A European State which is not a member of the Council of Europe may:

i. either be admitted as a Member of the Fund upon such special conditions as the Fund shall lay down in each case, in

accordance with the provisions of Article IX, Section 3. paragraph I. litt. b. A State in respect of which such a decision on admission has been made shall be able to become a Member of the Fund by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument stating that it accepts the present Articles of Agreement, subscribes the number of participating certificates fixed in agreement with the Governing Boards, has taken the measures necessary to enable it to meet all the obligaitons resulting from the Articles of Agreement and has met all the admission conditions laid down by the Governing Board;

ii. or conclude with the Fund an association agreement upon such special conditions as the Fund may lay down in each case.

c. Upon the conditions laid down by the Governing Board, international institutions with a European focus my also become Members of the Fund or conclude an association agreement.

d. Any State becoming a Member of the Fund shall confirm, in its declaration or its instrument of acceptance of the Articles of Agreement, its intention:

i, to accede at the earliest opportunity to the Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe;

ii, pending such accession, to apply the legal arrangeinents resulting from the Protocol to the property, assets and operations of the Fund and to grant to the organs and staff of the Fund the legal status resulting from the Protocol.

 

 

Article IV

OBLIGATIONS OF MEMBERS

Section 1 Participating certificates

The Fund shall issue for subscription by its Members participating certificates, expressed in terms of European Currency Units (ECU). Each certificate shall have the same noininal value of ECU 1,000. Members shall pay their subscriptions in ECU.

Section 2 – Apportionment and paying up of participa-

ting certificates

a. The table appended to the present Articles of Agreementt lays down the percentage apportionment of the participating certificates offered for subscription by each Member of the Fund.

b. The number of participating certificates to be held by new Members of the Fund shall be fixed in agreement with the Governing Board of the Fund, in accordance with Article IX, Section 3. paragraph I, litt. a. and b. of the present Articles of Agreement.

c. The minimum percentage of subscribed participating certificates to be paid up, and the dates of the relevant payments, shall be fixed by the Governing Board.

d. When the Fund's capital is increased, the Governing Board shall determine, upon uniform conditions for all Members, the percentage to be paid up and the corresponding payment dates.

Section 3 – Limitation of liability

No Member shall be liable to third parties for any obligation of the Fund.

Article V

BORROWING OPERATIONS AND CONTRIBUTIONS

For uses consistent with its purpose, the Fund may make borrowings. It may also carry out any other financial transactions useful for the achievement of its purpose under conditions laid down by the Administrative Council.

The Fund is empowered to receive contributions offered for specific purpose which come within its stated aims.

Article VI

INVESTMENTS

The Fund's liquid assets, capital and reserves may be invested upon conditions to be fixed by the Administrative Council in accordance with the principles of sound financial management.

Article VII

THE FUND'S MEANS OF ACTION

Section 1 – Loans

Loans made by the Fund shall be in one of the following forms:

a. loans to Members of the Fund;

b. loans guaranteed by a Member of the Fund granted to any legal person approved by that Member,

c. loans granted to any legal person approved by a Member of the Fund; when the Administrative Council is satisfied that the loan requested is covered by adequate guarantees.

Section 2 – Guarantees

Upon conditions to be fixed by the Administrative Council in each case, the Fund may grant its guarantee to financial institutions approved by a Member for loans to further the realisation of the purposes set out in Article II.

Section 3 – Trust account

The Fund may open and manage trust accounts for receiving voluntary contributions from its Members, from the Fund and from the Council of Europe.

Section 4 – Interest rebate

Loans may be accompanied by a full or partial interest rebate.

A propoaion of the profits realised by the Fund and voluntary contributions by Members shall be used to subsidise the interest rate on certain loans upon conditions decided by the Administrative Council.

Section 5 – Conditions for granting loans – Information

to be proviđed

The Administrative Council shall lay down the general conditions for granting loans and shall determine what information a borrower shall be required to furnish in support of its application.

Section 6 – Default

The Fund's transactions in favour of a Member or of a legal person as referred to in Section I. above shall be suspended if the borrower, or failing the latter, the guarantor defaults on payments due in respect of loans or guarantees granted to it by the Fund.

Article VIII

ORGANISATION, ADMINISTRATION AND SUPERVISION OF THE FUND

The organisation, administration and supervision of the Fund shall be divided between the following:

the Governing Board,

          the Administrative Council,

          the Governor,

– the Auditing Board,

as provided in the following Articles.

The text of this Article was adopted by the Commitee of Ministers at the 496th meeting of the Ministers Deputies by Resolution (93) 22 appended hereto

Article IX

GOVERNING BOARD

Section 1

The Governing Board shall consist of a Čhairinan and one representative appointed by each Member. Each Member inay appoint a substitute. The Secretary General of the Council of Europe may participate in or be represented at the meetings.

Section 2

The Goveming Board is the supreme organ of the Fund; it shall be vested with all powers in respect of the Fund, save the right to change its purposes as stipulated in Article II of the Articles of Agreement.

Section 3 – 1. The Goveming Board shall

a. determine the conditions upon which Council of Europe Member States become Members of the Fund;

b. authorise European States not members of the Council of Europe and international institutions with a European focus to become Members of the Fund and lay down the conditions for such authorisation and the number of participating certificates to be subscribed by such members;

c. adjust the apportionment of the capital among Members as shown in the table appended to the present Articles of Agreement;

d. increase or reduce the authorised capital and fix the proportion of the subscribed shares to be paid up and the dates by which payment must be made;

e. ensure compliance with the aims stated in the Articles of Agreement; approve the Fund's annual report, accounts and other financial statements; provide general guidelines concerning the institution's activity;

f. suspend or terminate the Fund's operations and, in the event of liquidation, distribute its assets;

g. suspend a Member;

h. amend these Articles of Agreement, without, howeyer, making any change in their stated aims;

i. interpret these Articles of Agreement and determine any appeals against decisions concerning the interpretation or application of the Articles of Agreement;

j. authorise the conclusion of general agreements on co-operation with other international organisations;

k. elect the Chairman of the Governing Board and the Chairman of the Administrative Council;

1. appoint the Goveror and, as necessary, on a proposal by the Governor, one or more Vice-Governors, one of whom shall replace the Governor in the latter's absence, and remove them from their posts and accept their resignation;

m. appoint the members of the Auditing Board;

n. appoint the external auditor and lay down his terms of reference;

o. draw up its Rules of Procedure;

p. exercise such other powers as are expressly assigned to the Governing Board in these Articles of Agreement.

2. The Governing Board shall make its decisions regarding litt. d. and f.on.a proposal by the Administrative Council, and on litt. c., m. and n., after hearing the latter. The Administrative Council shall give its opinion on all other decisions with financial consequences.

3. All powers other than those set forth in Section 3 paragraph 1 above shall be delegated to the Administrative Council.

The powers delegated to the Administrative Council in these Articles of Agreement may be reassumed only in exceptional circumstances and for a specified period.

4. The Governing Board shall meet once a year. It may, if necessary, hold additional meetings.

5. The Governing Board may when nessary invite representatives of international organisations or any other interested person to participate in its proceedings without the right to vote.

Section 4

a. Decisions taken by the Governing Board at its meetings shall be valid only if two-thirds of its Members's representatives are present.

Decisions shall be taken by voting. Only votes in favour and against shall count for the purpose of calculating majorities.

b. Decisions may also be taken in writing between meetings.

c. Each Member of the Fund shall have one vote for each participating certificate held by it.

d. Any Member which has failed to pay on time the part of the capital falling due may not, for as long as such non-payment persists, exercise the voting rights corresponding to the sum due and not paid up.

e. Decisions shall be reached by a majority of the Members voting in favour or against and holding two-thirds of the votes cast.

f. A majority of three-quarters of the Members voting in favour or against and holding three quarters of the votes cast, shall be required for:

– the decision provided for in Section 3. paragraph 3. of this Article;

– adjustments to the apportionment table appended to these Articles of Agreement not resulting from the admission of new Members which are made pursuant to Section 3. paragraph 1. litt. c.

g. The decisions referred to in Section 3. paragraph 1. litt. f. and h. shall be taken by an unanimous vote of the Members castin a yote.

Section 5

a. The Governing Board shall be chaired by a Chairman elected by it for a three-year term.

The outgoing Chairman may be re-elected for a further three-year term.

Each Member of the Fund is entitled to present a candidate.

The Chairman shall be responsible for political relations with officials of the States, the Council of Europe and other international institutions, in close co-operation with the Governor.

The Chairman shall keep the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly regularly informed of the Fund's activities; he shall, inter alia, forward the Govemor's report to the Committee of Ministers and maintain all other necessary contacts withh the Council of Europe.

Article X

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Section 1

The Administrative Council is vested with all the powers delegated to it by the Governing Board in pursuance of Article IX.

Section 2

a. The Administrative Council shall consist of a Chairman appointed by the Governing Board for a three-year term, renewable for a second three-year term, and one representative appointed by each Member. Each Member may appoint a substitute. The Secretary General of the Council of Europe may participate in or be represented at the meetings.

b. The Administrative Council shall be convened by its - Chairman or at the request of five of its members at least four times a year.

c. The Administrative Council may, when necessary, invite representatives of international organisations or any other interested person to participate in its proceedings without the right to

vote.    Section 3

a. Decisions of the Administrative Council at its meetings shall be valid only if two-thirds of its Members' representatives are present.

b. Each Member shall have one vote for each participating certificate held by it.

Decisions shall be taken by a majority vote. Only votes in favour or against shall count for the purpose of calculating the majority or majorities.

c. Decisions may also be taken in writing between meetings.

d. Any Member which has failed to pay on time the pan of the capital falling due may not, for as long as such non-payment persists, exercise the voting rights corresponding to the sum due and not paid up.

e. However, the Administrative Council shall adopt the following decisions by a majority of its members voting in fayour or against and by a majority of votes cast:

i) decisions relating to investment projects which have not obtained in the Executive Committee the majority required under Section 5. litt. e. of this Article;

ii) proposals and opinions addressed to the Governing Board in accordance with Article IX, Section 3. paragraph I litt. c., d., f., m. and n;

iii) adoption or amendment of the Rules of Procedure of the Administrative Council;

iv) election of members of the Executive Committee.

f) Furthermore, the Administrative Council shall take by a majority of Members voting in favour or against and holding twothirds of the votes cast decisions relating to investment projects. which have not received the opinion as to admissibility referred to in Article XIII, litt. c, of the Articles of Agreement.

Section 4

The Administrative Council may at any time appoint committees from among its members and delegate to such committees powers to be specified in each case.

Section 5

a. The Administrative Council shall set up an Executiye Committee; this committee shall consist of nine of its members, elected for a two-year renewable term. When appointing those members, the Administrative Council shall bear in mind the fact that all the Fund's Members should have the possibility of sitting on the Executive Committee, while also taking into consideration the participating certificates held and the importance of ensuring a balanced geographical distribution.

The Executive Committee shall, inter alia:

i. conduct an initial examination of applications for loans and guarantees;

ii monitor the implementation of the investinent projects financed by the Fund and take any appropriate decisions in this connection;

iii. monitor the Fund's financial activities, in particular its financial transactions, and take all the necessary measures in this connection;

iv. give its opinion on any other question put to it by the Administrative Council;

v. assist in the preparation of the Administrative Council's meetings in respect of the above mentioned items.

b. The Executive Committee shall report on its decisions, work and proposals at each meeting of the Administrative Council.

c. Any Member not represented on the Executive Committee may, on request, take pan in the discussion of agenda items of particular interest to it.

d The Executive Committee shall meet as frequently as necessary, but at least eight times a year.

e. Within the guidelines and limits laid down by the Administrative Council, the Executive Committee shall take its decisions by a majority of seven of its members. If this majority is not attained, the item under discussion shall be referred back to the

Administrative Council. Article XI GOVERNOR

Section 1 – Functions of the Goyernor

a. The Governor shall be the legal representative of the Fund. He shall be the head of the Fund's operational services and shall conduct day-to day business on the instructions of the Administrative Council. In accordance with Anicles V and VII, he shall not contract any financial obligations without the authorisation of the Administrative Councl. Under the general supervision of the Administrative Council, he shall be responsible for the organisation of the operational services and for the appointment and dismissal of the staff of the Fund, within the framework of the regulations adopted by the Administrative Council.

b. He shall be assisted by one or more Vice-Governors and replaced by one of them if necessary.

c. In the performance of their duties the Governor and staff must devote themselves fully to the service of the Fund, to the exclusion of any other activity. Each Member shall respect the international character of the task of the Governor and staff of the Fund and refrain from any attempt to influence these persons.

d. The Council of Europe Staff Regulations shall be applicable to the staff of the Fund in any matter not covered by a specific decision of the Administrative Council.

Section 2 – Reports to the Administrative Council

The Goyemor shall give his opinion to the Administrative Council on the technical and financial aspects of investment projects submitted to the Fund.

The Govemor shall submit to the Administrative Council regular reports on the position of the Fund and on proposed transactions and shall supply it with any information it may request.

The Govemor shall draw up a full annual report on all operations effected during the year. This report shall be accompanied by the balance sheet of the Fund and the operational accounts, together with the Auditing Board's report on these documents.

Section 3 –Appointment and salary of the Goyernor

The Govemor and Vice-Governors shall each be appointed for a renewable term of five years. The amount of their salary shall be fixed by the Administrative Council.

Article XII

AUDITING BOARD

The Auditing Board shall consist of three members appointed pursuant to Article IX, Section 3. litt m. for their competence in economic and financial matters. Thev shall act completely independently.

The Auditing Board shall inspect the Fund's accounts and verify that the operational accounts and balance sheet are in order.

In its annual report, the Auditing Board shall certify that the balance sheet and operational accounts accord with the books, that they give an accurate and true picture of the state of the Fund's affairs as at the end of each financial period and that the Fund is being managed according to the principles of sound financial management.

The Board shall receive copies of any documents useful to it in its work, such as the reports of the external and internal audi-

tors. At the request of the organs of the Fund, the Board shall perform any other task pertaining to the superyision of the Fund's financial activity.

Article XIII

COUNCIL OF EUROPE

a. With a view to ensuring relations with the Council of Europe, the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be regularly informed of the Fund's activities. The Goveming Board shall state a pisition on the recommendations and opinions of the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly transmitted to it.

b. The Secretary General of thc Council of Europe shall participate in, or may be represented at, meetings of the Goveming Board and Administrative Council, without the right to vote.

He shall carry out any duty entrusted to him in pursuance of the present Articles of Agreement or of the Third Protocol to thc General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. ln this connection he shall place the requisite staff at the disposal of the Fund.

He may perform any other duty entrusted to him by the Organs ofthe Fund in accordance with the provisions ofthe Partial Agreement on the Social Development Fund.

c. Applications for loans or guarantess shall be submitted to the Administrative Council after receipt of the Secretary General's opinion as to admissibility based on the project's conformity with the political and social aims of the Council of Europe.

Article XIV

HEADQUARTERS

The principal office of the Fund shall be at Strasbourg, France. The headquarters of the operational services shall be in Paris and may be changed only by a decision of the Governing Board and an identically worded decision of the Administrative Council.

Article XV

SUSPENSION OF OPERATIONS AND LIQUIDATION

OF THE FUND

Section 1. – Withadrawal of Members

Any Member may withdraw from the Fund on conditions laid down by the Goveming Board on giving notice of six months prior to the end of the current calendar year.

Section 2 – Suspension of operations

Should the Governing Board decide upon the suspension of activities, the Fund shall cease all loan and guarantte operations. Section 3 – Liquidation of the Fund

Should the Governing Board decide upon the termination of operations, the Fund shall forthwith cease all activities except those incidental to the settlement of its obligations and the realisation, conservation and preservation of its assets.

After all liabilities of the Fund, including satisfaction of rights upon distribution which may previously have been granted by the Fund upon accepting contributions under Article V, have been discharged or provided for, the Members of the Fund shall adopt a plan for the distribution of assets which shall be based on the following principles:

a. No Member of the Fund against which the Fund has an unsatisfied claim shall be eligible to participate in the distribution under the plan until it has regularised its position;

b. Priority shall be given to using the Fund's net assets to reimburse to Members the sums paid by them in pursuance of Anicle IV, in proportion to the number of certiticates paid up.

Any excess of the Fund's net assets over the aggregate total of such distributed shares shall be allotted to all Members of the Fund in proportion th the number of participating certiticates held by each;

c. Should there be net liabilities, they shall be distributed among the Members of the Fund in proportion to the number of participating certificates held by each. Each Member will be re-

quired to pay its share to the Fund, less the certificates paid up and up to a maximum of the certificates subscribed.

Article XVI

INTERPRETATION OF THE PRESENT ARTICLES OF

AGREEMENT

Any decision of the Administrative Council involving the interpretation of the present Articles of Agreement may be referred to the Governing Board at the request of any Member. Until such time as the Governing Board has made a ruling, the Fund may, to the extent it deems it necessary, act on the basis of the decision of the Administrative Council.

Article XVII

NOTIFICATIONS

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Members of thc Fund and the Govemor of:

a. the deposit of any declaration or instrument of acceptance of these Articles of Agreement:

b. any document amending these Articles of Agrecment.

The Secretary General of the Council of Europe shall forward a certified copy of these Articles of Agreement to each Member State of the Council of Europe and to every other Member of the Fund.

APPENDIX

TABLE APPENDED TO THE ARTICLES OF AGREEMENT SHOWING THE PERCENTAGE APPORTIONMENT AMONG MEMBERS OF THE FUND OF THE PARTICIPATING CERTIFICATES OFFERED FOR

SUBSCRIPTION (with amendments reflecting the accession of Bulgaria (28. 5. 94), Slovenia (1.2.94), Lithuania (4. 1. 96) and Romania (5. 3. 96)

 

MEMBER STATES                %

BELGIUM                              3.217

BULGARIA                            1.223

CYPRUS                                0.389

DENMARK                            1.756

FINLAND                              1.366

FRANCE                                17.931

GERMANY                            17.931

GREECE                                 3.217

HOLY-SEE                             0.003

ICELAND                               0,199

ITALY                         17.931

LIECHTENSTEIN                  0.095

LITHUANIA                           0.248

LUXEMBOURG                    0.680

MALTA                                  0.199

NETHERLANDS                   3.893

NORWAY                              1366

PORTUGAL                           2.725

ROMANIA                             1.173

SAN-MARINO                      0.095

SLOVENIA                            0.587

SPAIN                                                11.694

SWEDEN                               2.725

SWITZERLAND                    1.756

TURKEY                                7.603

TOTAL                                   100.000

 

Članak 4.

Republika Hrvatska prihvaća financijske obveze članstva u Fondu utvrđene Odlukom Upravnog vijeća Fonda od 19. prosinca 1996. godine:

          upis udjela u kapitalu Fonda u iznosu od 5.534.000 ECU,

          uplatu upisanog kapitala u iznosu od 611.000 ECU,

          uplatu udjela u zalihama Fonda u iznosu od 250.000 ECU i

          uplate izvrši u četiri godišnja obroka, s tim da prvi obrok dospijeva najkasnije u roku 30 dana nakon pristupanja

Fondu.

Članak 5.

Sredstva za podmirenje financijskih obveza Republike Hrvatske iz članka 4. ovoga Zakona osiguravaju se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna u razdoblju od 1997. do 2000. godine, a utvrđuju se proračunom za

svaku pojedinu godinu.

Članak 6.

Sredstva za podmirenje obveza koje za Republiku Hrvatsku kao članicu Fonda na temelju Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak iz članka 3. ovog Zakona osiguravat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna, a utvrđuju se državnim proračunom za pojedinu godinu.

Članak 7.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, putem Ministarstva vanjskih poslova, sukladno članku III.a. Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak iz članka 3. ovoga Zakona uputi glavnom tajniku Vijeća Europe Izjavu Vlade Republike Hrvatske o pristupu Republike Hrvatske Fondu.

Članak 8.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 9.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona vršit će Ministarstvo uprave.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/96-01 /04

Zagreb, 16. svibnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.