ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA

NN 15/1997 (14.10.1997.), ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997.

Broj: 081-97-1519/1
Zagreb, 29. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE
O PRAVIMA MANJINA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, potpisan u Zagrebu, 5. studenoga 1996. godine na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina u izvorniku na engleskom jeziku, uz prijevod na hrvatskom jeziku, glasi:


TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING MINORITY RIGHTS

The Republic of Croatia and the Italian Republic (hereinafter »the Parties«),

Considering that the best protection of minorities as described in the provisions of this Treaty is in the interes of the Parties:

Mindful of the treaties concerning the protection of human and minority rights, in particular:

- International Covenant on Civil and Political Rights;

- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

- Convention against Discrimination in Education

- Convention of the Rights of the Child;

- Framework Convention for the Protection of National Minorities;

- Convetion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Taking into account the relevant international instruments adopted both in universal of regional organizations:

- Universal Declaration of Human Rights;

- Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities;

- Basic OESCE documents, especially those concerning the human dimension and the protection of minorities;

- Central European Initiative Instruments for the Protection of Minority Rights;

Taking into account that the Republic of Croatia is one of the successor States of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Considering the necessity of a close co-operation between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia in order to achieve the highest common standards of the protection of the Italian Minority in both States as well as an efficient communication between the members of the Italian Minority living in both States:

Determined to implement the Memorandum of Understanding on the protection of the Italian Minority in Croatia and Slovenia, signed by Italy and Croatia in Rome on January 15, 1992, in view of remedying the consequences of the separation of the Italian Minority in two separate States;

have agreed as follows:

Art 1.

The Republic of Croatia confirms, in accordance with its Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and the Rights of National and Ethnic Communities of Minorities in the Republic of Croatia, of December 4, 1991, the recognition of the autochthonous character and the unity of the Italian Minority and its specific characteristics. In this context the Republic of Croatia will take the necessary steps for the protection of the Italian Minority in compliance with the said principles.

Art 2.

The Republic of Croatia undertakes to guarantee the respect of the acquired rights of the Italian Minority under international treaties and domestic legal order of the predecessor State in the territory of the Republic of Croatia, as well as the respect of the new rights of the Italian Minority contained in the domestic legal order of the Republic of Croatia.

Art 3.

Taking into account the relevant international documents mentioned in the preamble, the Republic of Croatia undertakes to grant, at the highest achieved level, the uniformity of treatment in its legal order of the Italian Minority withing its territory; this uniformity may be achieved through the gradual extension of the treatment granted to the Italian Minority in the former Zone B to the areas of the Republic of Croatia traditionally inhabited by the Italian Minority and its Members.

Art 4.

The Republic of Croatia recognizes the »Unione Italiana«, which under the Croatian legislation possesses the legal personality, as the organization representing the Italian Minority.

Art 5.

The Republic of Croatia guarantees full freedom of movement to the members of the Italian Minority from and to the Republic of Slovenia in view of maintaining the close relations existing before 1992.

Art 6.

The Republic of Croatia guarantess freedom of work in its own territory to Slovenian citizens, members of the Italian Minority, engaged in the minority related activities, such as »Unione Italiana«, other institutions, schools, media, etc.

Art 7.

The Republic of Croatia commits itself to protect the Slovenian citizens belonging to the Italian Minority and currently employed in its own territory against discrimination in their working activities on grounds of citizenship, in accordance with ILO standards.

Art 8.

Without prejudice to the implementation by the Parties of all the provisions included in the present Treaty, and taking into account the provisions contained in the »Statuto« of the Molise Region, the Italian Republic undertakes to grant the Croatian autochthonous Minority in the territory of traditional settlement where its presence has been ascertained, to preserve and freely express its cultural identity and heritage, to use its mother tongue in private and in public and to establish and maintain its cultural institutions and associations.

Art 9.

This Treaty shall be ratified and shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.

Done at Zagreb on November 5, 1996 in two originals, in English

For the Republic of Croatia For the Italian Republic

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA

Republika Hrvatska i Talijanska Republika (u daljnjem tekstu: »Stranke«)

Smatrajući da je najprikladnija zaštita manjina kako je opisano u odredbama ovog Ugovora u interesu Stranaka,

Vodeći računa o međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava i prava manjina, posebice:

- Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima,

- Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,

- Konvenciji protiv diskriminacije u obrazovanju,

- Konvenciji o pravima djeteta,

- Okvirnoj konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina,

- Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne instrumente koje su prihvatile kako svjetske tako i regionalne organizacije:

- Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

- Deklaraciju o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina,

- Osnovne dokumente OESS-a, nadasve one o ljudskoj dimenziji i zaštiti manjina,

- Instrument Srednjoeuropske inicijative o zaštiti prava manjina,

Uzimajući u obzir da je Republika Hrvatska jedna od država sljednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

S obzirom na potrebu tijesne suradnje između Republike Slovenije i Republike Hrvatske u cilju postizanja najviših zajedničkih standarda zaštite talijanske manjine u obje države, kao i učinkovite komunikacije između pripadnika talijanske manjine koji žive u te dvije države,

Odlučni u provedbi Memoranduma o razumijevanju o zaštiti talijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji, potpisanog u Rimu, 15. siječnja 1992. u cilju ublažavanja posljedica razdvajanja talijanske manjine u dvije odvojene države,

dogovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Republika Hrvatska potvrđuje, u skladu sa svojim Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, od 4. prosinca 1991., priznavanje autohtonog karaktera i jedinstva talijanske manjine i njezinih osobitosti. U tom kontekstu Republika Hrvatska poduzet će potrebne korake za zaštitu talijanske manjine u skladu s navedenim načelima.

Članak 2.

Republika Hrvatska obvezuje se jamčiti poštovanje prava talijanske manjine stečenih na temelju međunarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka države prednice na području Republike Hrvatske, kao i poštovanje novih prava talijanske manjine sadržanih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske.

Članak 3.

Uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne dokumente koji su spomenuti u preambuli, Republika Hrvatska obvezuje se osigurati na najvišoj mogućnoj razini jednakost postupka u svom pravnom poretku prema talijanskoj manjini unutar svog područja; ta se jednakost može postići putem postupnog proširenja postupka zajamčenog talijanskoj manjini u bivšoj zoni B na području Republike Hrvatske u kojima tradicionalno obitava talijanska manjina i njezini pripadnici.

Članak 4.

Republika Hrvatska priznaje Talijansku uniju, koja je po hrvatskom zakonu pravna osoba, kao organizaciju koja predstavlja talijansku manjinu.

Članak 5.

Republika Hrvatska jamči potpunu slobodu kretanja pripadnicima talijanske manjine iz i u Republiku Sloveniju u cilju održanja bliskih veza što su postojale prije 1992.

Članak 6.

Republika Hrvatska jamči slobodu rada na vlastitom području slovenskim državljanima pripadnicima talijanske manjine zaposlenim u djelatnostima u svezi s manjinom, kao što su to Talijanska unija, druge ustanove, škole, sredstva javnog priopćavanja, itd.

Članak 7.

Republika Hrvatska obvezuje se štititi slovenske državljane pripadnike talijanske manjine sada zaposlene na svom području od diskriminacije na radu na temelju državljanstva, u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada.

Članak 8.

Bez ugrožavanja provedbe od Stranaka svih odredbi sadržanih u ovom Ugovoru, a uzimajući u obzir odredbe sadržane u Statutu regije Molise, Talijanska Republika obvezuje se osigurati autohtonoj hrvatskoj manjini na području tradicionalne naseljenosti gdje je njena nazočnost utvrđena, očuvanje i slobodno izražavanje njezinoga kulturnog identiteta i nasljeđa, upotrebu materinjeg jezika u privatnom i javnom životu, te osnivanje i održavanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga.

Članak 9.

Ovaj će se Ugovor ratificirati, a stupit će na snagu po razmjeni isprava o ratifikaciji.

Sačinjeno u Zagrebu, 5. studenog 1996. godine u dva izvornika, na engleskom jeziku.

Za Republiku Hrvatsku Za Talijansku Republiku
dr. Mate Granić, ministar Lambero Dini, ministar
vanjskih poslova Republike vanjskih poslova
Hrvatske Talijanske Republike

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina nadležna su Ministarstvo prosvjete i športa i Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/97-02/01
Zagreb, 19. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić
, v. r.