ODLUKU O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

NN 5/1998 (3.4.1998.), ODLUKU O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

I.

Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju od 9. svibnja 1997., potpisan 9. svibnja 1997., objavljuje se u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju glasi:

SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na osnovi članka 39. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju od 9. svibnja 1997. (u daljnjem tekstu: »Ugovor«) mjerodavna tijela za primjenu Ugovora sporazumjela su se o sljedećem:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ODREĐIVANJE POJMOVA

U ovom sporazumu izrazi iz članka 1. Ugovora upotrebljavat će se u istom značenju kao i u navedenom članku.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

Tijela za vezu prema članku 39. stavka 2. Ugovora jesu:

u Republici Hrvatskoj:

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

Za mirovinsko i invalidsko osiguranje

osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti

i doplatak za djecu:

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske;

Za davanja u slučaju nezaposlenosti:

Zavod za zapošljavanje;

u Republici Makedoniji:

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalnu bolest:

Fond za zdravstveno osiguranje;

Za mirovinsko i invalidsko osiguranje, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti:

Fond za mirovinsko i invalidsko osiguranje Makedonije;

Za dodatak na djecu:

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku;

Za davanja za slučaj nezaposlenosti:

Republički zavod za zapošljavanje.

Članak 3.

OBVEZE TIJELA ZA VEZU

(1) Tijela za vezu dužna su ispuniti obveze utvrđene ovim sporazumom. U provedbi Ugovora ona se mogu međusobno povezivati, a mogu se i izravno obraćati mjerodavnim tijelima, nositeljima i osobama na koje se Ugovor primjenjuje.

Pri provedbi Ugovora tijela za vezu se moraju međusobno pomagati.

(2) Tijela za vezu obvezna su se potanje dogovoriti o načinu provedbe pojedinih odredaba Ugovora i ovoga sporazuma i utvrditi dvojezične tiskanice.

ODJELJAK II.

PRIMJENA ODREDABA O VAŽEĆIM PRAVNIM PROPISIMA

Članak 4.

SLANJE ZAPOSLENIKA U INOZEMSTVO, IZUZEĆE PRAVNIH PROPISA UGOVORNE STRANKE KOJA ŠALJE ZAPOSLENIKA

(1) U slučajevima iz članka 9. Ugovora ili u slučajevima izuzeća, prema članku 11. Ugovora, nositelj ugovorne stranke, čiji će se pravni propisi primjenjivati, dužan je na zahtjev izdati potvrdu da će, u svezi s određenim zaposlenicima, vrijediti ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovoga članka izdaju:

- pri primjeni hrvatskih pravnih propisa: Područni ured Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje;

- pri primjeni makedonskih pravnih propisa: Područna služba Fonda za zdravstveno osiguranje.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1.

Bolest i majčinstvo

Članak 5.

Nositelj mjerodavan za izdavanje potvrda o razdoblju osiguranja

(1) Radi primjene članka 7. Ugovora od strane nositelja jedne ugovorne stranke podnositelj zahtjeva je obvezan predočiti potvrdu o razdoblju osiguranja, priznatom prema pravnim propisima druge ugovorne stranke. Takvu potvrdu na zahtjev podnositelja izdaje:

- u Republici Hrvatskoj

Područni ured Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje;

- u Republici Makedoniji

Područna služba Fonda za zdravstveno osiguranje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne donese potvrdu, mjerodavni nositelj osiguranja može zatražiti izdavanje i slanje potvrde izravno od mjerodavnog nositelja druge ugovorne stranke, imenovanog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 6.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

(1) Radi primjene članka 12. do 17. Ugovora podnositelj zahtjeva je obvezan nositelju mjesta boravka ili prebivališta donijeti potvrdu mjerodavnog nositelja kao dokaz o postojanju prava. Ako podnositelj zahtjeva ne donese potvrdu, mjerodavni nositelj može, na zahtjev nositelja koji pruža davanje u mjestu boravka ili prebivališta, naknadno izdati tu potvrdu.

(2) Nositelj mjesta boravka ili prebivališta obvezan je osiguraniku, osiguranom prema pravnim propisima druge ugovorne stranke, osigurati zdravstvenu zaštitu kao da se radi o vlastitom osiguraniku, a u slučaju utvrđene nesposobnosti za rad treba neodgodivo izvijestiti mjerodavnog nositelja osiguranja.

(3) Ako je odobreno bolničko liječenje nositelj mjesta boravka ili prebivališta obvezan je neodgodivo izvijestiti mjerodavnog nositelja o datumu primitka bolesnika u bolnicu, predviđenom trajanju liječenja i danu otpuštanja iz bolnice.

(4) Davanja za koja je potrebno odobrenje mjerodavnog nositelja, prema stavku 3. članka 12. i davanja veće vrijednosti prema stavku 2. članka 16. ugovora je svako davanje čija vrijednost prelazi svotu od 300 DEM izraženu u domaćoj valuti.

Članak 7.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI U SLUČAJU ODSTUPANJA OD PREDVIĐENOG POSTUPKA

Na zahtjev osiguranika mjerodavni nositelj je obvezan naknaditi nastale troškove, prema cjeniku koji vrijedi za nositelja mjesta boravka ili prebivališta, ako se moralo odstupiti od predviđenog postupka. Nositelj mjesta boravka ili prebivališta dužan je mjerodavnom nositelju, na njegov zahtjev, dostaviti potrebna izvješća o tome.

Članak 8.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Mjerodavni nositelj izravno isplaćuje novčana davanja korisnicima prava.

Članak 9.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI UMIROVLJENICIMA

Radi primjene članka 14. stavka 2. Ugovora nositelju osiguranja mjesta prebivališta, mora se, kao dokaz za postojanje prava na davanja, u naravi dostaviti potvrda mjerodavnih nositelja na način i u obliku koji odgovorno utvrde tijela za vezu.

Poglavlje 2.

Starost, invalidnost i smrt

Članak 10.

DAVANJA U NOVCU

(1) Mjerodavni nositelji obvezni su se međusobno, neodgodivo, izvješćivati o svakom zahtjevu za davanje na koji se primjenjuje odjeljak III. poglavlje 2., a u svezi s člankom 45. Ugovora.

(2) Mjerodavni nositelji obvezni su međusobno priopćavati i druge činjenice koje su bitne za stjecanje prava i utvrđivanje visine davanja.

(3) Potvrđivanje podataka u ugovorenim dvojezničnim tiskanicama zamjenjuje dostavu dokumentacije između nositelja dviju ugovornih stranaka.

(4) Mjerodavni nositelji obvezni su se međusobno izvješćivati o odlukama tijekom postupka utvrđivanja davanja.

Članak11.

ISPLATA MIROVINA

(1) Mjerodavni nositelji mirovine i druga novčana davanja isplaćuje izravno korisnicima prava.

(2) Mjerodavni nositelji obvezni su se jednom godišnje, krajem veljače u tekućoj godini, izvijestiti o isplaćenim davanjima u novcu drugoj ugovornoj stranci za prethodnu godinu.

Poglavlje 3.

Nesreća na poslu i profesionalne bolesti

Članak 12.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

U slučajevima iz članka 27. Ugovora jednako se primjenjuju članak 6. i 7. ovoga sporazuma.

Članak 13.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Mjerodavni nositelj isplaćuje novčana davanja izravno korisnicima prava.

Poglavlje 4.

Nezaposlenost

Članak 14.

POSTUPAK

U slučajevima iz članka 35. ugovora podnositelj zahtjeva obvezan je mjerodavnom nositelju jedne ugovorne stranke poslati potvrdu mjerodavnog nositelja druge ugovorne stranke iz koje se vidi razdoblje osiguranja, navršeno prema pravnim propisima druge ugovorne stranke, kao i razdoblja u kojima je ta osoba primala naknadu za slučaj nezaposlenosti od druge ugovorne stranke. Ako podnositelj zahtjeva ne pošalje takvu potvrdu, tijelo za vezu jedne ugovorne stranke može zatražiti izdavanje i slanje takve potvrde od tijela za vezu druge ugovorne stranke.

Poglavlje 5.
Davanja za djecu

Članak 15.

POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU

Radi priznavanja prava na davanja za djecu prema članku 36. do 38. Ugovora podnositelj zahtjeva je obvezan mjerodavnom nositelju dostaviti zahtjev s potrebnom dokumentacijom koju će, dogovorno, utvrditi tijela za vezu.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKA ODREDBA

Članak 16.

NAKNADA TROŠKOVA ZA DAVANJA U NARAVI

(1) Nositelj mjesta boravka ili prebivališta zatražit će od mjerodavnih nositelja, tromjesečno naknadu troškova za davanja u naravi.

(2) Mjerodavni nositelj je obvezan naknaditi te troškove u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom.

Sastavljen u Skopju dne 9. svibnja 1997. u dva izvornika, na hrvatskom i makedonskom jeziku i oba su teksta jednako vrijedna.

Sporazum su potpisali:

ZA REPUBLIKU ZA REPUBLIKU

HRVATSKU MAKEDONIJU

Joso Škara, v. r. Naser Ziberi, v. r.

ministar rada i socijalne skrbi ministar za rad i socijalnu politiku

III.

Za provedbu Sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/94-01/02
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.