ODLUKU O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U č SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

NN 9/1998 (7.7.1998.), ODLUKU O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U č SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike . Hrvatske je na , sjednici održanoj 2. srpnja 1998. godine, donijela ž

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U č SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

I.

Objavljuje se Sporazum izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, sklopljen u Otočcu; 22. travnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE 0 PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

Republika Hrvatska i Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: ugovome stranke), želeći potpuno i u cijelosti ostvariti odredbe zaključnih dokumenata Konferencije o sigumosti i suradnji u Europi i na taj naćip promicati prijateljske odnose jčnedu: ugovomih stranaka,

u uvjerenju da je potrebno da ugovorne stranke što prije osiguraju značajne informacije o radiološkim opasnostima, kako bi moguće posljedice koje se protežu i preko granice, bile što manje,

u uvjerenju da pravovremena razmjena informacija i iskustava o nuklearnoj sigurnosti i radiološkoj sigurnosti u značajnoj mjeri pridonosi općoy sigurnosti stanovništva ugovornih stranaka,

imajući na umu konvenciju o ranom obavješćivanju, o nuklearnim nesrećama (1986.), Konvenciju o pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radioloških opasnosti (1986.) i Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti (1994.) kao i priznata načela suradnje u okviru Međunarodne agencije za atomsku energiju,

želeći slijediti odredbe sporazuma Europske zajednice o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti ( 1987.), sporazumjele su se kako slijedi:

Članak l.

OPSEG PRIMJENE

1. Ovaj Sporazum primjenjivat će se za obavješćivanje i slanje informacija kad god se ugovoma stranka odluči za poduzimanje mjera širokog opsega sa svrhom da se zaštiti stanovništvo u slučaju sljedećih opasnosti:

a) nesreća na njezinom teritoriju koja obuhvaća postrojenja i djelatnosti kao što su navedene u stavku 2. i koje su prouzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštčnje radioaktivnih tvari;

b) zapažanja, na svom teritoriju iti izvan njega, nenoimalnih stupnjeva radioaktivnosti koji bi mogli biti štetni po zdravlje stanovništva ugovorne stranke;

c) nesreće koje ne spadaju u krug onih pod a) koje uključuju postrojenja i djelatnosti kao što su navedene u stavku 2. i koje su prouzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštanje radioaktivnih tvari;

d) ostalih nesreća koje su pro4tzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštanje radioaktivnih tvari.

2. Postrojenja ili djelatnosti navedene u stavku 1. a) i c) su sljedeće:

a) svaki nuklearni reaktor,..bez obziča na lokaciju;

b) svako drugo postrojenje nuklearnog gorivog ciklusa; c) svako postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada; d) prijevoz i skladištenje nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada;

e) izrada, uporaba, skladištenje, odlaganje i prijevoz radioaktivnog izotopa za poljoprivredne, industrijske, medicinske svrhe i s, njima povezane znanstvene i istraživačke svrhe;

(f) uporaba radioaktivnih izotopa za proizvodnju električne eneregije u svemirskm objektima.

Članak 2.

OBAVIJESTI I INFORMACIJE

U slučaju radioloških opasnosti odredenih u članku 1., zbog kojih se može sa sigumošću isključiti ugrožavanje stanovništva druge ugovome stranke, ugovorna stranka navedena u tom ćlanku poduzet će sljedeće korake: ; , ;

a) odrrčh obavijestiti o radiočkuj: opasnosti, ..čtjezinoj vrsti, vremenu nastanka i ,točnoj lokaciji drugu ugovomu stranku koja je iji bi mogla biti ugrožena na način navedep q članku 1.;

b) bez odgadanja poslati .drugojvugovomoj. stranci takve ra,, spoložive informacije navedene u člarlku 3" relevanme za smanjivanje na najmanju moguću mjčcč radioloških posljedica u toj državi.

Članak 3.

INFORMACIJE KOJE JE POTREBNO POSLATI

1. Informacije koje je potrebno poslati sukladno članku 2. b) obuhvaćaju sljedeće podatke , s kojima raspolaže ugovoma stranka:

a) vrstu i vrijeme nesreće, njezinu točnu lokaciju, ukoliko je to primjereno, i postrojenje odnosno djelamost o kojoj se radi;

b) pretpostavljeni ili utvrđeni uzrok i pretpostavljeni razvoj događaja značajnog za ispuštanje radioaktivnih tvari;

c) opća svojstva radioaktivnog ispuštanja, uključivo vrstu, vjerojatne fizikalne i kemijske oblike i količine, sastav i efektivnu visinu radioaktivnog ispuštanja;

d) podatke o trenumim i prognoziranim meteorološkim i hidrološkim uvjetima koji su potrebni za prognozu širenja radioaktivnog ispuštanja;

e) rezultate nadzora okoliša;

f) rezultate mjerenja prehrambenih proizvoda, stočne hrane i pitke vode;

g) prihvaćene ili planirane sigurnosne mjere;

h) prihvaćene ili planirane mjere za obavješćivanje javnosti; i) pretpostavljeno ponašanje radioaktivnog ispuštanja u odredenom periodu;

j) izvor informacija.

2. Informacije će se dopunjavati u primjerenim vremenskim razmacima daljnjim relevantnim informacijama uključivo s razvojem kriznog stanja i njegovim pretpostavljenim ili stvarnim prestankom.

3. Te informacije i sve dopune prosljeQivat će se kako je odredeno u članku 2. tako dugo dok se takve prilike ne okončaju ili dok se ne prikupi dovoljno informacija za procjenu stvarnog stanja.

Članak 4.

SUDJELOVANJE U PODUZIMANJU MJERA

1. U prilikama navedenim u članku 2. ugovome stranke prihvaćaju bez odgode dogovor o potrebnom sudjelovanju u poduzimanju mjera za zaštitu zdravlja i imovine stanovništva kao i za moguću pomoć.

2. Ugovorne stranke dogovorit će se o svim daljnjim mjerama.

3. Sa svrhom da se što više smanje radiološke posljedice u drugoj državi, .ugovoma stranka koja šalje informacije sukladno članku 2. b), odmah će odgovoriti drugoj ugovotnoj strnnci u opsegu u kojem je to izvodljivo, za njezin zahtjev za daljnjim informacijama ili njezinu molbu za suradnjom.

Članak 5.

NADLEŽNA TIJELA I KONTAKTNA MJESTA

1. Ugovorne se stranke medusobno diplomatskim putem obavještavaju o tome koja su njihova nadležna tijela i kontaktna mjesta odgovorna za davanje i primanje obavijesti iz članka 2. Takva kontaktna mjesta bit će na raspolaganju 24 sata dnevno.

2. Dalje se ugovorne stranke obavještavaju o svakoj izmjeni koja bi mogla nastati u vezi s informacijama iz stavka 1.

3. Neposredno poslije svog osnivanja kontaktna mjesta se sporazumijevaju o načinu slanja informacija. Djelovanje sustava slanja informacija provjerava se najmanje jednom godišnje.

Članak 6.

OSTALE INFORMACIJE

l. Ugovome se stranke jednom godišnje medusobno obavještavaju o vlatitim nuklearnim programima, o iskustvima iz rada nnklearnih postrojenja navedenih u članku l. stavak 2. a) c), planovima za slučaj nesreće izvan lokacije postrojenja i o pravnim propisima s područja nukleame sigurnosti i radiološke sigurnosti.

2. Ugovorne se stranke međusobno obavještavaju i o postojećim nukleamim postrojenjima iz stavka I., onima u izgradnji i onima planiranim. Medusobno se razmjenjuju sljedeće informacije:

- naziv postrojenja;

- mjesto i adresa postrojenja; - korisnik;

- osnovni tehnički podaci o postrojenju; - trenutni status;

- pogonski podaci;

- osnovni opis mjesta postrojenja;

- odgovarajući podaci za planiranje i reagiranje u slučaju izvanrednog događaja.

3. Daljnje informacije za nuklearna postrojenja navedena u stavku 1. koje su značajne za ekološki utjecaj, nuklearnu sigurnost i radiološku sigurnost, bit će predmetom rasprave tijekom savjetovanja sukladno članku 9.

4. Informacije o planiranim postrojenjima sukladno stavku 2. proslijedit će se poslije izdavanja građevinske dozvole. O predviđenom početku rada postrojenja u izgradnji ugovome stanke se medusobno obavještavaju šest mjeseci unaprijed.

Članak 7.

PROGRAM MJERENJA

I. Svaka ugovorna stranka izvodi na svom teritoriju program mjerenja ionizirajućeg zračenja i radionuklida u okolišu, posebno uz nuklearna postrojenja iz članka 6. stavak 1.

2. Program mjerenja mora sadržavati mjerenja koncentracije radionuklida u sljedećim tvarima: zraku (uključujući aerosole), pitkoj vodi, površinskoj vodi, zemlji, padalinama, prehrambenim proizvodima i stočnoj hrani, kao i podatke o emisijama. Rezultati mjerenja moraju biti uzajamno usporedivi i sadržavati dovoljne podatke za izračun izlaganja zračenja vlastitog stanovništva.

3. Rezultati mjerenja šalju se drugoj ugovornoj stranci jednom godišnje. Kod značajnih odstupanja od normalnog stanja te informacije se odmah šalju drugoj ugovornoj stranci. Ugovoma stranka šalje dopunske podatke ukoliko se to od nje zatraži.

Članak 8.

RAZMJENA PODATAKA IZ SUSTAVA PRAVODOBNOG RADIOLOŠKOG UPOZORAVANJA

Ugovorne stranke uspostavit će sustav za razmjenu podataka iz svojih sustava pravodobnog radiološkog upozoravanja u roku od dvije godine nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu, prema dogovoru koordinatora.

Članak 9.

SAVJETOVANJA

1. Ugovorne stranke jednom godišnje izvode zajedničko stručno savjetovanje koje prije svega:

a) utvrduje primjenu ovog Sporazuma;

b) razmatra dane informacije sukladno članku 6.,

c) utvrduje rezultate programa mjerenja sukladno članku 7.

d) razmatra druga aktualna pitanja nuklearne sigunčosti i radiološke sigurnosti.

2. Ugovorne stranke se dogovaraju preko koordinatora o vremenu, mjestu i sudionicima zajedničkog stručnog savjetovanja. 3. Po potrebi, prema dogovoru izmedu koordinatora, mogu

se provesti dodatna stručna savjetovanja sukladno stavku I.

Članak 10.

KOORDINATORI

1. Svaka ugovorna stranka odreduje jednog koordinatora za provodenje ovog Sporazuma, i to:

a) za Republiku Hrvatsku - Ministarstvo gospodarstva

b) za Republiku Sloveniju - Uprava Republike Slovenije za nukleamu sigumost.

2. Koordinatori se brinu prije svega o:

a) razmjeni svih stručnih podloga i informacija koje je potrebno prosljedivati u okviru suradnje sukladno člancima 6., 7. i 8., ukoliko u pojedinim slučajevima ne dolazi u obzir posebni način informiranja;

b) organizaciji zajedničkog stručnog savjetovanja prema članku 9.

3. Ugovorne stranke prosljeduju diplomatskim putem moguće izmjene u odredivanju koordinatora.

Članak 11.

OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI

Sadržaj informacija koje je ugovorna stranka primila od druge ugovorne stranke sukladno člancima 2., 3., 6., 7. i 8. svaka ugovorna stranka može upotrijebiti za infonniranje javnosti, ukoliko tu informaciju druga ugovorna stranka nije proglasila povjerIjivom.

Članak 12.

TROŠKOVI

Medusobna razmjena infonnacija po ovom Sporazumu je besplatna. Ukoliko su dopunske infonnacije povezane s većim troškovima, te troškove pokriva ugovoma stranka koja je tražila dopunu. I

Članak 13.

ODNOS S DRUGIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

Ovaj Sporazum ne utječe na uzajamna prava i obveze ugovomih stranki iz sadašnjih medunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovim Sporazumom ili budućim medunarodnim sporazumima.

Članak 14.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom zadnje obavijesti kojom ugovome stranke obavještavaju jedna drugu o ispunjavanju njihovih unutarnjepravnih pretpostavki za njegovo stupanje na snagu.

2. waj se Sporazum zaključuje na neodredeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može bilo kada otkazati ovaj Sporazum. Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila pisani otkaz diplomatskim putem.

Sastavljeno u Otočcu dana 22. travnla 1998. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja oko njegova tumačenja mjerodavan je engleski tekst.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU          ZA REPUBLIKU SLOVENIJU

mr. Nenad Porges, v. r.                                 dr. Pavel Gantar, v. r.

ministar gospodarstva                                  ministar za okoliš i prostor

Republike Hrvatske                                          Republike Slovenije

III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo gospodarstva. .

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: O l 8-OS/96-01 /01
Urbroj : 5030114-98-2
Zagreb, 2. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.