ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KANADE

NN 16/1998 (3.12.1998.), ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KANADE

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KANADE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1998.

Broj: 081-98-2076/1
Zagreb, 18. studenoga 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KANADE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade, potpisan u Zagrebu 22. travnja 1998. u izvorniku na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE i VLADE KANADE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA KANADE

u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

U NAKANI suradnje na području socijalnog osiguranja,

ODLUČILE SU sklopiti ugovor u tu svrhu i

DOGOVORILE SE O SLJEDEĆEM

I. DIO

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ZNAČENJE IZRAZA

1. Za potrebe ovog ugovora:

»davanje« označava, u odnosu na bilo koju ugovornu stranku, svako novčano davanje, mirovinu ili doplatak predviđen zakonodavstvom te ugovorne stranke, i uključuje sve dodatke ili povećanja koja vrijede za takvo novčano davanje, mirovinu ili doplatak;

»nadležno tijelo« označava, u odnosu na Hrvatsku, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a u odnosu na Kanadu, ministra ili ministre odgovorne za primjenu kanadskog zakonodavstva;

»nadležna ustanova« označava, u odnosu na Hrvatsku, ustanovu odgovornu za primjenu hrvatskog zakonodavstva navedenog u članku 2. stavku 1., a u odnosu na Kanadu, nadležno tijelo;

»razdoblje koje se priznaje« označava, u odnosu na Hrvatsku, razdoblje osiguranja koje služi za stjecanje prava na davanja prema hrvatskom zakonodavstvu, te uključuje sva razdoblja koja su prema tom zakonodavstvu definirana kao razdoblja izjednačena s razdobljima osiguranja ili se kao takva priznaju, a u odnosu na Kanadu, razdoblje doprinosa ili prebivanja koje služi za stjecanje prava na davanja prema kanadskom zakonodavstvu, te uključuje sva razdoblja isplate invalidske mirovine prema Kanadskom mirovinskom planu;

»Hrvatska« označava Republiku Hrvatsku;

»zakonodavstvo« označava, u odnosu na bilo koju ugovornu stranu, zakone i odredbe navedene u članku 2. stavku 1. koji se odnose na dotičnu ugovornu stranku.

2. Svi izrazi koji nisu definirani u ovom članku imaju značenje koje im pripada prema zakonodavstvu koje se primjenjuje.

Članak 2.

ZAKONODAVSTVO NA KOJE SE UGOVOR PRIMJENJUJE

1. Ovaj se ugovor primjenjuje na sljedeće zakonodavstvo:

u odnosu na Hrvatsku:

zakone i druge propise o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

u odnosu na Kanadu:

Zakon o starosnoj sigurnosti i propise koji se na njemu temelje, te

Kanadski mirovinski plan i propise koji se na njemu temelje.

2. Ovisno o stavku 3. ovog članka Ugovor se primjenjuje i na zakon i propise kojima se mijenja, dopunjuje, konsolidira ili zamjenjuje zakonodavstvo navedeno u stavku 1. ovog članka.

3. Ovaj ugovor primjenjuje se na zakone i propise koje zakonodavstvo jedne od stranaka proširuje na nove kategorije korisnika ili na nova davanja, osim ako je ta stranka u roku od najviše tri mjeseca nakon stupanja na snagu takvih zakona i propisa poslala drugoj stranci protivnu obavijest.

Članak 3.

OSOBE NA KOJE SE UGOVOR ODNOSI

Ovaj se ugovor odnosi na sve osobe koje podliježu ili su podlijegale zakonodavstvu Hrvatske ili Kanade, te na uzdržavane i nadživjele članove obitelji takve osobe prema zakonodavstvu bilo koje ugovorne stranke koje se primjenjuje.

Članak 4.

JEDNAKOST U POSTUPKU

Za sve osobe koje podliježu ili su podlijegale zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, kao i za uzdržavane i nadživjele članove obitelji takvih osoba, vrijedit će obveze iz zakonodavstva druge stranke i prava na davanja prema tom zakonodavstvu, pod istim uvjetima kao i za državljane druge stranke.

Članak 5.

IZVOZ DAVANJA

1. Ne određuje li ovaj ugovor drukčije, davanja koja se isplaćuju prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke osobi navedenoj u članku 3. ovog ugovora, uključujući davanja stečena na osnovi ovog ugovora, ne smiju se smanjivati, mijenjati, obustavljati, ukidati ili plijeniti samo zato što osoba prebiva na području ugovorne stranke, te će se davanja isplaćivati na području druge ugovorne stranke.

2. Davanja koja se prema ovom ugovoru isplaćuju osobi koja podliježe ili je podlijegala zakonodavstvu obiju ugovornih stranaka, kao i uzdržavanim ili nadživljelim članovima obitelji takve osobe, isplaćivat će se na području treće države.

II. DIO

ODREDBE O ZAKONODAVSTVU KOJE SE PRIMJENJUJE

Članak 6.

PRAVILA O PRIMJENI ZAKONODAVSTVA

1. Ovisno o odredbama ovog članka koje slijede:

a) na zaposlenu osobu koja radi na području jedne od ugovornih stranaka primjenjivat će se, u odnosu na taj posao, isključivo zakonodavstvo te ugovorne stranke; a

b) na samostalnost privrednika koji prebiva na području jedne ugovorne stranke, a radi za vlastiti račun na području druge ugovorne stranke ili na području obiju ugovornih stranaka primjenjivat će se, u odnosu na taj posao, isključivo zakonodavstvo prve ugovorne stranke.

2. Na zaposlenu osobu koja podliježe zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, a obavlja posao na području druge ugovorne stranke za istog ili ovisnog poslodavca primjenjivat će se, u odnosu na taj posao, isključivo zakonodavstvo prve ugovorne stranke, kao da dotični posao obavlja na njenom području. U slučaju detašmana, primjena tog zakonodavstva ne može trajati duže od 60 mjeseci bez prethodnog pristanka nadležnih tijela obiju ugovornih stranaka.

3. Za osobu koja bi, da nema ovog ugovora, podlijegala zakonodavstvu obiju ugovornih stranaka glede zaposlenja u svojstvu člana posade broda, vrijedit će, u odnosu na to zaposlenje, isključivo kanadsko zakonodavstvo - prebiva li takva osoba u Kanadi, a isključivo hrvatsko zakonodavstvo - u svim ostalim slučajevima.

4. Za zaposlenu osobu vrijedit će, u odnosu na državnu službu, za ugovornu stranku, koju obavlja na području druge ugovorne stranke, zakonodavstvo druge ugovorne stranke samo onda ako je ta osoba njen državljanin ili prebiva na njenom području. U potonjem slučaju, međutim, osoba može birati isključivo primjenu zakonodavstva prve ugovorne stranke ako je njen državljanin.

5. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu sporazumno mijenjati primjenu odredaba ovog članka u odnosu na bilo koju osobu ili kategoriju osoba.

Članak 7.

UTVRĐIVANJE POJEDINIH RAZDOBLJA
PREBIVANJA U ODNOSU NA KANADSKO
ZAKONODAVSTVO

1. Radi izračunavanja svote davanja prema Zakonu o starosnoj sigurnosti:

a) ako se na osobu tijekom bilo kojeg razdoblja njenog boravka ili prebivanja u Hrvatskoj primjenjuje Kanadski mirovinski plan ili opći mirovinski plan neke od kanadskih provincija, to će se razdoblje smatrati razdobljem prebivanja u Kanadi za tu osobu, kao i za njenog supružnika i uzdržavane članove obitelji koji s njom prebivaju, a koji ne podliježu hrvatskom zakonodavstvu na osnovi zaposlenja ili samostalne djelatnosti, a

b) ako se ne osobu tijekom bilo kojeg razdoblja boravka ili prebivanja u Kanadi primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo, to se razdoblje neće smatrati razdobljem prebivanja u Kanadi za tu osobu, njenog supružnika i uzdržavane članove obitelji koji s njom prebivaju, a ne podliježu Kanadskom mirovinskom planu ili općem mirovinskom planu neke od kanadskih provincija na osnovi zaposlenja ili samostalne djelatnosti.

U primjeni stavka 1. ovog članka:

a) smatrat će se da osoba za vrijeme boravka ili prebivanja u Hrvatskoj podliježe Kanadskom mirovinskom planu ili općem mirovinskom planu neke od kanadskih provincija samo onda ako ta osoba tijekom navedenog razdoblja uplaćuje doprinose za dotični mirovinski plan na osnovi zaposlenja ili samostalne djelatnosti; a

b) smatrat će se da osoba za vrijeme boravka ili prebivanja u Kanadi podliježe hrvatskom zakonodavstvu samo onda ako ta osoba tijekom navedenog razdoblja uplaćuje obvezne doprinose prema tome zakonodavstvu na osnovi zaposlenja ili samostalne djelatnosti.

III. DIO

ODREDBE O DAVANJIMA

1. POGLAVLJE

Zbrajanje razdoblja

Članak 8.

RAZDOBLJA PREMA HRVATSKOM I KANADSKOM ZAKONODAVSTVU

1. Ako osoba nema pravo na neko davanje, jer nije navršila dovoljno razdoblja koja se priznaju prema zakonodavstvu jedne od ugovornih stranaka, pravo osobe na to davanje odredit će se zbrajanjem tih razdoblja i razdoblja navedenih u stavcima 2. do 4. ovog članka, pod uvjetom da se ona ne preklapaju.

2. a) Radi utvrđivanja prava na isplatu davanja prema Zakonu o starosnoj sigurnosti Kanade, razdoblje koje se priznaje prema hrvatskom zakonodavstvu, smatrat će se razdobljem prebivanja u Kanadi.

b) Radi utvrđivanja prava na isplatu davanja prema Kanadskom mirovinskom planu, kalendarska godina koja uključuje najmanje 13 tjedana razdoblja koja se priznaju prema hrvatskom zakonodavstvu smatrat će se godinom koja se priznaje prema Kanadskom mirovinskom planu.

3. Radi utvrđivanja prava na starosnu mirovinu prema hrvatskom zakonodavstvu:

a) kalendarska godina koja je razdoblje koje se priznaje prema Kanadskom mirovinskom planu smatrat će se razdobljem od 52 tjedna koje se priznaje prema hrvatskom zakonodavstvu; a

b) tjedan koji je razdoblje koje se priznaje prema Zakonu o starosnoj sigurnosti Kanade, a nije dio razdoblja koje se priznaje prema Kanadskom mirovinskom planu, smatrat će se tjednom koji se priznaje prema hrvatskom zakonodavstvu.

4. Radi utvrđivanja prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu prema hrvatskom zakonodavstvu, kalendarska godina koja je razdoblje koje se priznaje prema Kanadskom mirovinskom planu smatrat će se razdobljem od 52 tjedna koje se priznaje prema hrvatskom zakonodavstvu.

Članak 9.

RAZDOBLJA PREMA ZAKONODAVSTVU TREĆE DRŽAVE

1. Ako osoba nema pravo na davanje na osnovi razdoblja koja se priznaju, navršenih prema zakonodavstvima ugovornih stranaka i zbrojenih sukladno članku 8. ovog ugovora, pravo te osobe na dotično davanje odredit će se zbrajanjem tih razdoblja i razdoblja koja se priznaju, navršenih prema zakonodavstvu treće države s kojom su obje države vezane ugovorima o socijalnom osiguranju koji predviđaju zbrajanje razdoblja.

2. Ako je samo Hrvatska vezana ugovorom s nekom trećom državom, pravo hrvatskim državljanima na davanje prema hrvatskom zakonodavstvu odredit će se zbrajanjem razdoblja koja se priznaju, navršenih prema zakonodavstvu te treće države, ako tim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 10.

NAJMANJE RAZDOBLJE KOJE SE ZBRAJA

Unatoč drugim odredbama ovog ugovora, ako je ukupno trajanje razdoblja koja se priznaju, a koja je osoba navršila prema zakonodavstvu jedne od ugovornih stranaka, kraće od jedne godine, i ako, uzimajući u obzir samo ta razdoblja, ne postoji pravo na davanje prema tom zakonodavstvu, mjerodavna ustanova te ugovorne stranke nije obavezna na osnovi ovog ugovora isplaćivati davanje dotičnoj osobi za ta razdoblja.

2. POGLAVLJE

Davanja prema zakonodavstvu Kanade

Članak 11.

DAVANJA PREMA ZAKONU O STAROSNOJ
SIGURNOSTI

1. Ako osoba ima pravo na isplatu mirovine iz starosne sigurnosti ili supružničkog dodatka isključivo primjenom odredaba o zbrajanju iz 1. poglavlja III. dijela ovog ugovora, nadležna kanadska ustanova izračunava svotu mirovine ili supružničkog dodatka koji će se isplaćivati toj osobi sukladno odredbama Zakona o starosnoj sigurnosti koje reguliraju isplatu djelomičnih mirovina ili supružničkog dodatka, i to isključivo na osnovi razdoblja prebivanja u Kanadi koja dolaze u obzir prema tom zakonu.

2. Stavak 1. ovog članka vrijedi i za osobu izvan Kanade koja bi imala pravo na isplatu pune mirovine u Kanadi, ali nije prebivala u Kanadi u minimalnom razdoblju propisanom Zakonom o starosnoj sigurnosti za stjecanje prava na isplatu mirovine izvan Kanade.

3. Unatoč drugim odredbama ovog ugovora:

a) mirovina iz starosne sigurnosti isplaćivat će se osobi izvan Kanade samo onda ako su razdoblja prebivanja te osobe, zbrojena sukladno 1. poglavlju III. dijela ovog ugovora, barem jednaka minimalnom razdoblju prebivanja u Kanadi, propisanom Zakonom o starosnoj sigurnosti za stjecanje prava na isplatu mirovine izvan Kanade; a

b) supružnički dodatak i doplatak za zajamčeni prihod isplaćivat će se osobi izvan Kanade samo do razine koju dopušta Zakon o starosnoj sigurnosti.

Članak 12.

DAVANJA PREMA KANADSKOM MIROVINSKOM PLANU

Ako osoba ima pravo na isplatu davanja isključivo primjenom odredaba o zbrajanju iz 1. poglavlja III. dijela ovog ugovora, nadležna kanadska ustanova izračunava svotu davanja toj osobi na sljedeći način:

a) dio davanja koji ovisi o zaradi određuje se sukladno odredbama Kanadskog mirovinskog plana, isključivo na osnovi zarada koje se uračunavaju za mirovinu prema tom Planu; a

b) fiksni dio davanja određuje se tako da se

i) svota fiksnog dijela davanja, određena sukladno odredbama Kanadskog mirovinskog plana, pomnoži

ii) razlomkom koji predstavlja omjer između razdoblja uplaćivanja doprinosa u Kanadski mirovinski plan i minimalnog mirovinskog staža koji je prema tom Planu potreban za stjecanje prava na dotično davanje, s tim da taj razlomak ne prelazi vrijednost jedan.

3. POGLAVLJE

Davanja prema hrvatskom zakonodavstvu

Članak 13.

IZRAČUNAVANJE SVOTE DAVANJA ZA ISPLATU

Ako osoba ima pravo na davanje isključivo primjenom odredaba o zbrajanju razdoblja iz 1. poglavlja III. dijela ovog ugovora, nadležna hrvatska ustanova određuje svotu davanja isključivo na osnovi hrvatskih razdoblja koja se priznaju i, po mogućnosti, prema hrvatskom zakonodavstvu koje se primjenjuje. Ako se svota davanja ne može odrediti sukladno prethodnoj rečenici, određuje se na sljedeći način:

a) nadležna hrvatska ustanova utvrđuje postoji li pravo na davanje, uzimajući u obzir ukupna razdoblja koja se priznaju, kao da su sva navršena prema hrvatskom zakonodavstvu, a svota davanja za isplatu određuje se u omjeru između razdoblja koja se priznaju prema hrvatskom zakonodavstvu i zbroja svih razdoblja koja se priznaju;

b) unatoč odredbi točke a) ovog stavka, ako ukupna dužina razdoblja koja se priznaju, zbrojenih prema odredbama 1. poglavlja III. dijela ovog ugovora, prelaze najduže razdoblje koje je prema hrvatskom zakonodavstvu propisano za izračunavanje davanja, razmjerni se dio davanja iz hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja određuje u omjeru između razdoblja koja se priznaju prema hrvatskom zakonodavstvu i tog najdužeg razdoblja.

Osnovica za davanje odredit će se isključivo na osnovi razdoblja koja se priznaju, navršenih prema hrvatskom zakonodavstvu.

IV. DIO

ADMINISTRATIVNE I RAZNE ODREDBE

Članak 14.

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM

Nadležna tijela ugovornih stranaka utvrdit će mjere za provedbu ovog ugovora putem Administrativnog sporazuma.

Tim će se sporazumom odrediti tijela za vezu ugovornih stranaka.

Članak 15.

RAZMJENA OBAVIJESTI I MEĐUSOBNA POMOĆ

1. Nadležna tijela i ustanove, odgovorne za provedbu ovog ugovora:

a) priopćavat će jedni drugima, u granicama zakonodavstva, koje primjenjuju, sve informacije potrebne za provedbu ovog ugovora;

b) jedni drugima pružat će usluge i pomoć pri određivanju prava i isplati svih davanja prema ovom ugovoru ili zakonodavstvu na koje se Ugovor primjenjuje, kao da se radi o primjeni njihovog vlastitog zakonodavstva;

c) što prije će izvijestiti jedni druge o mjerama poduzetim radi provedbe ovog ugovora ili o promjenama u vlastitom zakonodavstvu, ako te promjene utječu na provedbu ovog ugovora.

2. Pomoć iz stavka 1. točke b) besplatna je, uz rezervu odredaba u Administrativnom sporazumu, sklopljenom na osnovi članka 14. ovog ugovora, o nadoknađivanju određenih vrsti troškova.

3. Osim ako zakoni jedne od stranaka zahtijevaju njihovo objavljivanje, svi podaci o osobi, koje sukladno ovom ugovoru jedna ugovorna stranka šalje drugoj, povjerljivi su i smiju se upotrijebiti isključivo u svrhu provedbe ovog ugovora i zakonodavstva na koje se Ugovor primjenjuje.

Članak 16.

OSLOBAĐANJE ILI SMANJENJE POREZA, PRISTOJBI I TROŠKOVA

1. Svako oslobađanje ili smanjenje poreza, zakonskih, konzularnih ili administrativnih pristojbi, predviđenih zakonodavstvom jedne od stranaka u svezi s izdavanjem potvrde ili isprave koja se podnosi radi primjene tog zakonodavstva, vrijedi i za potvrde ili isprave koje se podnose radi primjene zakonodavstva druge ugovorne stranke.

2. Sve službene isprave koje se podnose u primjeni ovog ugovora oslobođene su ovjere diplomatskih i konzularnih tijela i sličnih formalnosti.

Članak 17.

JEZIK KOMUNICIRANJA

U provedbu ovog ugovora mjerodavna tijela i ustanove ugovornih stranaka mogu međusobno izravno komunicirati na hrvatskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 18.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA, OBAVIJESTI I ŽALBA

1. Svaki zahtjev, obavijest ili žalba u svezi s određivanjem ili isplatom davanja prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke koji su, sukladno tom zakonodavstvu; u propisanom roku trebali biti predani nadležnom tijelu ili ustanovi te ugovorne stranke, a u istom su roku predani tijelu ili ustanovi druge ugovorne stranke, smatrat će se predanima nadležnom tijelu ili ustanovi prve ugovorne stranke. Datum predavanja zahtjeva, obavijesti ili žalba nadležnom tijelu ili ustanovi druge ugovorne stranke smatrat će se datumom predavanja nadležnom tijelu ili ustanovi prve ugovorne stranke.

2. Zahtjev za davanje prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, podnesen nakon stupanja na snagu ovog ugovora, smatrat će se zahtjevom za odgovarajuće davanje prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke, pod uvjetom da osoba pri podnošenju zahtjeva:

a) traži da se zahtjev smatra zahtjevom prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke, ili

b) dostavi dokaze o tome da su razdoblja koja se priznaju navršena prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke.

3. U svim slučajevima na koje se odnosi stavak 1. ili 2. ovog članka, tijelo ili ustanova kojima su zahtjev, obavijest ili žalba podneseni obvezni su neodgodivo proslijediti taj zahtjev, obavijest ili žalbu tijelima i ustanovama druge ugovorne stranke.

Članak 19.

ISPLATA DAVANJA

1. a) Nadležna kanadska ustanova namiruje svoje obveze iz ovog ugovora u kanadskoj valuti.

b) Nadležna hrvatska ustanova namiruje svoje obveze iz ovog ugovora:

i) prema korisniku s prebivalištem u Hrvatskoj, u hrvatskoj valuti;

ii) prema korisniku s prebivalištem u Kanadi, u kanadskoj valuti; a

iii) prema korisniku s prebivalištem u trećoj državi, u valuti te države ili u bilo kojoj valuti konvertibilnoj u toj državi.

2. Davanja koja se isplaćuju korisnicima oslobođena su svih odbitaka za administrativne troškove koji mogu nastati pri isplati davanja.

U slučaju da jedna od ugovornih stranaka uvede deviznu kontrolu ili slične mjere ograničavanja isplate, pošiljki ili doznaka novca ili financijskih instrumenata osobama izvan svojega područja, te je ugovorna stranka obvezna neodgodivo poduzeti odgovarajuće mjere za osiguranje isplate svih svota koje se sukladno ovom ugovoru moraju isplaćivati osobama navedenim u članku 3. ovog ugovora koje prebivaju na području druge ugovorne stranke.

Članak 20.

RJEŠAVANJE TEŠKOĆA

1. Sve teškoće koje nastanu pri tumačenju ili provedbi ovog ugovora nadležna su tijela ugovornih stranaka obvezna, koliko je to moguće, rješavati u duhu i prema temeljnim načelima Ugovora.

2. O pitanjima koja nadležna tijela nisu riješila sukladno stavku 1. ovog članka ugovorne će se stranke, na zahtjev bilo koje od njih, bez odgađanja posavjetovati.

3. Svi sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ovog ugovora, koji nisu riješeni ili završeni savjetovanjem, sukladno stavku 1.ili 2. ovog članka, upućuju se, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, arbitražnom sudu na arbitražu.

4. Ne dogovore li ugovorne stranke međusobno drukčije, arbitražni sud sastoji se od tri arbitražna suca od kojih svaka stranka imenuje po jednoga u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva za arbitražu. Dva tako imenovana arbitražna suca, u roku od dva mjeseca nakon objave posljednjeg imenovanja, imenuju trećega koji postaje predsjednikom. Ako bilo koja od stranka ne imenuje svoga arbitražnog suca ili ako dva imenovana arbitražna suca ne izaberu trećega, nadležno će tijelo druge ugovorne stranke pozvati predsjednika Međunarodnog suda pravde da imenuje arbitražnog suca prve ugovorne stranke, ili će dva imenovana arbitražna suca zatražiti od predsjednika Međunarodnog suda pravde da imenuje predsjednika arbitražnog suda.

5. Ako je predsjednik Međunarodnog suda pravde državljanin bilo koje od ugovornih stranaka, imenovanje će obaviti potpredsjednik ili sljedeći po položaju član toga suda, koji nije državljanin niti jedne ugovorne stranke.

6. Arbitražni sud sam određuje svoj postupak, a svoje odluke donosi većinom glasova.

7. Odluka arbitražnog suda konačna je i obvezujuća.

Članak 21.

SPORAZUMI S PROVINCIJAMA KANADE

Nadležna tijela Hrvatske i provincije Kanade mogu zaključivati sporazume o bilo kojim pitanjima iz socijalne sigurnosti u okviru nadležnosti provincija u Kanadi, ako ti sporazumi nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora.

V. DIO

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

PRIJELAZNE ODREDBE

1. Sva razdoblja koja se priznaju, navršena prije stupanja na snagu ovog ugovora, uzet će se u obzir za određivanje prava na davanje i njihove svote prema ovom ugovoru.

2. Nijedna odredba ovog ugovora ne daje pravo na isplatu davanja za razdoblje prije stupanja na snagu Ugovora.

3. Ovisno o stavku 2. ovog članka, davanja, s izuzetkom jednokratnih svota, isplaćuju se prema ovom ugovoru za slučajeve koji su se dogodili prije stupanja na snagu Ugovora.

4. Članak 5. ovog ugovora primjenjuje se na davanje stečaja prije stupanja na snagu ovog ugovora.

Članak 23.

TRAJANJE I OTKAZIVANJE

1. Ovaj ugovor ostaje na snazi bez vremenskog ograničenja. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati u bilo koje vrijeme putem pisane obavijesti drugoj stranci 12 mjeseci unaprijed.

2. U slučaju otkazivanja ovog ugovora, sukladno stavku 1. ovog članka, Ugovor i dalje vrijedi za sve osobe koje:

a) na dan otkazivanja primaju davanja, ili

b) su prije isteka razdoblja navedenog u tom stavku podnijele zahtjeve, te bi imale pravo na davanja na osnovi ovog ugovora.

Članak 24.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj ugovor stupa na snagu prvog dana četvrtog mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je svaka ugovorna stranka primila od druge ugovorne stranke pisanu obavijest o ispunjenju svih uvjeta za stupanje na snagu ovog ugovora.

U POTVRDU TOGA potpisnici su, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali ovaj ugovor.

SASTAVLJENO u dva izvornika u Zagrebu, dana 22. travnja 1998. godine na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU
HRVATSKE KANADE

Vera Babić, Viktor Rabinovitch,

zamjenica ministra pomoćnik zamjenika ministra

rada i socijalne skrbi ljudskih resursa

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/97-01/01
Zagreb, 12. studenoga 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.