UREDBU O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE IVLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

NN 6/1999 (18.5.1999.), UREDBU O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE IVLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na području zaštite bilja, potpisan u Ankari, 10. veljače 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) u želji da potaknu međusobnu suradnju na području zaštite bilja;

u nastojanju da poboljšaju zaštitu svojih teritorija od unošenja karantenskih štetočinja bilja i da ograniče gubitke koji nastaju kao posljedica njihovog djelovanja;

te da olakšaju međusobnu trgovinu i razmjenu bilja i biljnih proizvoda, sklopile su sljedeći Ugovor:

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora primjenjuju se sljedeće definicije:

a) bilje - živo bilje i biljni dijelovi uključujući i sjeme koje je namijenjeno za sjetvu, a ne za konzumaciju ili preradu;

b) biljni proizvodi - neprerađeni materijal biljnog podrijetla (uključujući i zrno) i prerađeni proizvodi koji uslijed načina njihove prerade mogu stvoriti rizik od širenja štetočinja bilja;

c) štetočinje bilja - svaki oblik biljnog i životinjskog svijeta kao i svaki patogeni agens štetan ili potencijalno štetan za bilje i biljne proizvode;

d) karantenske štetočinje bilja - štetočinje koje su potencijalno opasne za gospodarstvo zemlje uvoznice, koje u njoj ne postoje ili postoje, ali nisu široko rasprostranjene, pod aktivnom su kontrolom i djelotvorno se suzbijaju.

Članak 2.

Ugovorne stranke će razmijeniti Liste karantenskih štetočinja bilja kao i specifične karantenske zahtjeve koji se odnose na uvoz ili provoz bilja i biljnih proizvoda.

Sve promjene gore spomenutih odredaba bit će pismeno obznanjene drugoj ugovornoj stranci unutar 60 dana nakon primitka objave.

Članak 3.

Ugovorne stranke izvješćivat će se međusobno, bez kašnjenja, o značajnim promjenama u pojavi karantenskih štetočinja bilja, kao i o poduzetim mjerama suzbijanja istih.

Članak 4.

Ugovorne stranke osigurat će da se uvoz, reeksport i provoz pošiljaka u/kroz državni teritorij ugovorne stranke provodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice ili zemlje kroz koju se odvija provoz.

Članak 5.

Svaka pošiljka koja se izvozi i koja podliježe zdravstvenom pregledu treba biti popraćena svjedodžbom o zdravstvenom stanju bilja izrađenoj u skladu s modelom opisanom u Međunarodnoj konvenciji o zaštiti bilja i izdanom od nadležnog tijela ugovorne stranke.

Ukoliko je potrebno, svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja će sadržavati podatke koje zahtijeva nadležno tijelo zemlje uvoznice.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja ne isključuje pravo zemlje uvoznice da zdravstveni pregled provede na odgovarajući način i poduzme potrebne mjere.

Obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja bit će pripremljen izvorno na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja bit će popunjena na jednom od gore spomenutih jezika. Bilo koja izmjena, precrtavanje i brisanje učinit će je nevažećom.

Članak 6.

Ugovorne stranke izvijestit će jedna drugu o graničnim prijelazima kroz koje se odvija uvoz, izvoz i provoz pošiljaka.

Članak 7.

Ako se prilikom zdravstvenog pregleda nađu karantenske štetočinje bilja ili se utvrdi povreda propisa iz područja zaštite bilja zemlje uvoznice, ugovorna stranka je ovlaštena odbiti uvoz pošiljke ili uništiti takvu pošiljku ili poduzeti druge potrebne zdravstvene mjere.

Članak 8.

Ugovorne stranke će:

a) razmjenjivati pravne propise o zaštiti bilja, najkasnije 60 dana od njihovog stupanja na snagu;

b) podupirati razmjenu stručnjaka s ciljem upoznavanja organizacije biljne zaštite, kao i iskustava i znanstvenih dostignuća iz područja zaštite bilja;

c) razmjenjivati informacije o svim važnim stručnim časopisima, monografijama i publikacijama iz područja zaštite bilja koje se izdaju u njihovim državama.

Članak 9.

U svrhu ubrzanja prijevoza i smanjenja rizika unošenja karantenskih štetočinja bilja, u slučaju obostrane suglasnosti, ugovorne stranke mogu obaviti zdravstveni pregled na teritoriju druge ugovorne stranke.

Postupak i druge uvjete zdravstvenog pregleda ugovorne stranke će utvrditi za svaki pojedini slučaj.

Članak 10.

U svrhu rješavanja određenih pitanja nastalih u svezi s provedbom ovog Ugovora, ako je to potrebno ugovorne stranke organizirat će zajedničke sastanke. Sastanci će se održavati naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Turskoj. Vrijeme i mjesto održavanja svakog sastanka utvrdit će se na temelju međusobnog dogovora.

Svaka ugovorna stranka sama snosi troškove svoje delegacije.

Članak 11.

Nadležna tijela ugovornih stranaka koja će koordinirati i odgovarati za provedbu ovog Ugovora su:

- u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

- u Republici Turskoj: Ministarstvo poljoprivrede i sela.

Članak 12.

Nesporazume koji mogu nastati provedbom ovog Ugovora rješavat će mješovita komisija stručnjaka obiju ugovornih stranaka. Ukoliko se ne postigne željeni ishod, nesporazumi će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 13.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojih su one ugovorne stranke.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana primitka zadnje obavijesti upućene diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjavanju svih nacionalnih pravnih zahtjeva za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje od 5 godina te se automatski produžuje za sljedeća razdoblja od 5 godina, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano, diplomatskim putem, najkasnije 6 mjeseci prije isteka odnosnog razdoblja.

Sastavljeno u Ankari 10. veljače 1999. godine, u dva izvornika na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju nesuglasica u tumačenju, engleski tekst će biti mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Borislav Škegro, v. r.

potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar financija

ZA VLADU REPUBLIKE TURSKE

Hikmet Ulugbay, v. r.

potpredsjednik Vlade

Republike Turske

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 320-20/98-01/01
Urbroj: 5030114-99-4
Zagreb, 6. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.