KONVENCIJU O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA UJEDINJENIH NARODA

NN 10/1999 (31.8.1999.), KONVENCIJU O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA UJEDINJENIH NARODA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« broj 12/93), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske objavljuje

KONVENCIJU

O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA UJEDINJENIH NARODA

koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila 13. veljače 1946. i koja je za Republiku Hrvatsku na snazi od 8. listopada 1991. godine, a odgovarajuća notifikacija o sukcesiji položena je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 12. listopada 1992.

Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Klasa: 018-05/98-02/70
Urbroj: 521-05-01/03-99-07
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Potpredsjednik Vlade i
ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.


KONVENCIJA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA

UJEDINJENIH NARODA

S obzirom na to da članak 104. Povelje Ujedinjenih naroda propisuje da Organizacija uživa na području svake svoje članice povlastice i imunitete potrebne za obavljanje svojih funkcija i za postizanje svojih ciljeva;

s obzirom na to da članak 105. Povelje Ujedinjenih naroda propisuje da Organizacija uživa na području svake svoje članice povlastice i imunitete potrebne za postizanje svojih ciljeva i da predstavnici članica Ujedinjenih naroda i službenici Organizacije također uživaju povlastice i imunitete potrebne za neovisno obavljanje svojih funkcija u vezi s Organizacijom;

stoga je Opća skupština Rezolucijom usvojenom 13. veljače 1946. odobrila sljedeću Konvenciju i predložila je za pristupanje svakoj članici Ujedinenih naroda.

Članak I.

PRAVNA OSOBNOST

Odjeljak 1. Ujedinjeni narodi pravna su osoba. Oni imaju sposobnost:

a) sklapati ugovore;

b) stjecati i otuđivati pokretnu i nepokretnu imovinu;

c) izlaziti pred sud.

Članak II.

IMOVINA, FONDOVI I SREDSTVA

Odjeljak 2. Ujedinjeni narodi, njihova imovina i sredstva, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od sudbenosti, osim kad ga se u određenom slučaju izrijekom odreknu. Podrazumijeva se, međutim, da se odreknuće od imuniteta ne proteže na mjere ovrhe.

Odjeljak 3. Prostorije Ujedinjenih naroda nepovredive su. Imovina i sredstva Ujedinjenih naroda, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od pretresa, rekvizicije, konfiskacije, izvlaštenja ili bilo kakvoga drugog oblika izvršnog, upravnog, sudskog ili zakonodavnog uplitanja.

Odjeljak 4. Arhivi Ujedinjenih naroda i uopće svi dokumenti koji im pripadaju ili koje posjeduju nepovredivi su bez obzira na to gdje se nalaze.

Odjeljak 5. Bez da su ograničeni financijskim nadzorima, propisima ili moratorijima bilo koje vrste,

a) Ujedinjeni narodi mogu posjedovati fondove, zlato ili valutu bilo koje vrste i imati račune u bilo kojoj valuti;

b) Ujedinjeni narodi mogu slobodno prenositi svoje fondove, zlato ili valutu iz jedne u drugu zemlju ili unutar svake zemlje te promijeniti svaku valutu koju posjeduju u svaku drugu valutu.

Odjeljak 6. U ostvarivanju svojih prava na temelju gornjeg odjeljka 5, Ujedinjeni narodi vodit će računa o svim primjedbama vlade svake članice u onoj mjeri u kojoj smatraju da se takve predstavke mogu uvažiti bez štete za interese Ujedinjenih naroda.

Odjeljak 7. Ujedinjeni narodi, njihova sredstva, prihodi i ostala imovina:

a) oslobađaju se od svih neposrednih poreza; podrazumijeva se, međutim, da Ujedinjeni narodi neće tražiti oslobođenje od poreza koji nisu ništa doli komunalne naknade;

b) oslobađaju se od carina, zabrana i ograničenja uvoza i izvoza glede predmeta koje su Ujedinjeni narodi uvezli ili izvezli za svoju službenu uporabu. Podrazumijeva se, međutim, da se predmeti uvezeni uz takvo oslobođenje ne smiju prodavati u zemlji u koju su uvezeni, osim pod uvjetima koji su dogovoreni s vladom te zemlje;

c) oslobađaju se od carina, zabrana i ograničenja uvoza i izvoza svojih izdanja.

Odjeljak 8. Iako Ujedinjeni narodi, u načelu, neće zahtijevati oslobođenje od trošarina i od poreza na prodaju koji ulaze u cijenu pokretne i nepokrene imovine koja se prodaje, ipak će u slučaju kad Ujedinjeni narodi u službene svrhe kupuju imovinu veće vrijednosti u čiju su cijenu uračunati ili se mogu uračunati takva davanja i porezi, članice usvojiti, kad je god to moguće, prikladne administrativne mjere radi povrata ili naknade iznosa tih davanja ili poreza.

Članak III.

OLAKŠICE GLEDE KOMUNIKACIJA

Odjeljak 9. Ujedinjeni narodi uživaju na području svake članice, za svoje službene komunikacije, postupak koji nije ništa nepovoljniji od onoga koji vlada te članice odobrava svakoj drugoj vladi, uključujući njezine diplomatske misije, glede prioriteta, tarifa i pristojbi za poštu, kablograme, brzojave, radiograme, telefota, telefone i druge komunikacije, kao i novinarskih tarifa za izvješćivanje putem tiska i radija. Službena korespondencija i ostale službene komunikacije Ujedinjenih naroda ne cenzuriraju se.

Odjeljak 10. Ujedinjeni narodi imaju pravo rabiti kodove te slati i primati svoju korespondenciju putem kurira ili valize, koji uživaju iste imunitete i povlastice kao diplomatski kuriri i valize.

Članak IV.

PREDSTAVNICI ČLANICA

Odjeljak 11. Predstavnici članica u glavnim i pomoćnim organima Ujedinjenih naroda i na konferencijama koje sazivaju Ujedinjeni narodi, dok obavljaju svoje funkcije i za vrijeme putovanja na mjesto ili s mjesta sastanka, uživaju sljedeće povlastice i imunitete:

a) imunitet od uhićenja ili zatočenja i od zapljene njihove osobne prtljage te, glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina koje počine u svojstvu predstavnika, imunitet od svake sudbenosti;

b) nepovredivost svih spisa i dokumenata;

c) pravo na uporabu kodova te na primanje dokumenata ili korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama;

d) oslobođenje što se tiče njih samih i njihovih bračnih drugova od ograničenja useljavanja, formalnosti prijavljivanja stranaca i vojne obveze u državi koju posjećuju ili kroz koju prolaze u obavljanju svojih funkcija;

e) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute ili njezine zamjene kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

f) iste imunitete i olakšice glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju diplomatskim predstavnicima te, također,

g) ostale povlastice, imunitete i olakšice kakve uživaju diplomatski predstavnici, a koje nisu nespojive s gore navedenim, isključujući pravo zahtjevati oslobođenje od carina na uvezenu robu (koja nije dio njihove osobne prtljage), od trošarina ili od poreza na prodaju.

Odjeljak 12. Radi osiguranja predstavnicima članica pri glavnim i pomoćnim organima Ujedinjenih naroda i na konferencijama koje sazivaju Ujedinjeni narodi potpune slobode govora i potpune neovisnosti u obavljanju njihovih dužnosti, imunitet od sudbenosi glede izgovorenih i napisanih riječi i svih čina počinjenih u obavljanju njihovih dužnosti odobrit će se tim osobama i nakon što su prestale biti predstavnici članica.

Odjeljak 13. Kad potpadanje pod neki oblik oporezivanja ovisi o nastanjenju, razdoblja u kojima predstavnici članica pri glavnim i pomoćnim organima Ujedinjenih naroda i na konferencijama koje sazivaju Ujedinjeni narodi borave na području neke države članice radi obavljanja njihovih dužnosti neće se smatrati razdobljima nastanjenja.

Odjeljak 14. Povlastice i imuniteti ne odobravaju se predstavnicima članica radi njihove osobne koristi, već radi osiguranja potpune neovisnosti u obavljanju njihovih dužnosti u vezi s Ujedinjenim narodima. Prema tomu, članica ne samo da ima pravo, nego i dužnost odreći se imuniteta svojega predstavnika u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti svrsi u koju je odobren.

Odjeljak 15. Odredbe odjeljaka 11, 12. i 13. nisu primjenjive u odnosu između predstavnika i vlasti države čiji je on državljanin ili čiji je predstavnik ili je bio predstavnik.

Odjeljak 16. U smislu ovoga članka izraz "predstavnici" obuhvaća sve izaslanike, zamjenike izaslanika, savjetnike, tehničke stručnjake i tajnike izaslanstava.

Članak V.

SLUŽBENICI

Odjeljak 17. Glavni tajnik određuje kategorije službenika na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka i članka VII. Taj popis on podnosi Općoj skupštini te, nakon toga, te kategorije priopćava vladama svih članica. O imenima službenika uključenih u te kategorije s vremena na vrijeme obavještava vlade članica.

Odjeljak 18. Službenici Ujedinjenih naroda:

a) uživaju imunitet od sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i svih čina počinjenih u službenom svojstvu;

b) oslobođeni su od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi;

c) oslobođeni su vojne obveze;

d) nisu podvrgnuti, kao ni njihovi bračni drugovi i članovi obitelji o kojima skrbe, ograničenjima useljavanja i formalnostima prijavljivanja stranaca;

e) uživaju iste povlastice glede olakšica zamjene valuta kao i službenici odgovarajućeg ranga koji pripadaju diplomatskoj misiji pri dotičnoj vladi;

f) uživaju, kao i njihovi bračni drugovi i članovi obitelji o kojima skrbe, iste olakšice što se tiče repatrijacije u vrijeme međunarodne krize kao i diplomatski predstavnici;

g) imaju pravo bez carine uvesti svoj namještaj i druge stvari kad prvi put preuzimaju dužnost u dotičnoj zemlji.

Odjeljak 19. Uz povlastice i imunitete predviđene u odjeljku 18, glavnom tajniku, pomoćnicima glavnog tajnika te njihovim bračnim drugovima i malodobnoj djeci odobravaju se povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice koje se odobravaju diplomatskim predstavnicima u skladu s međunarodnim pravom.

Odjeljak 20. Povlastice i imuniteti jamče se službenicima u interesu Ujedinjenih naroda, a ne radi njihove osobne koristi. Glavni tajnik ima pravo i dužnost odreći se imuniteta bilo kojeg službenika u svakom slučaju kad bi, po njegovu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Ujedinjenih naroda. Vijeće sigurnosti ima pravo odreći se imuniteta glavnog tajnika.

Odjeljak 21. Ujedinjeni narodi će u svako doba surađivati s odgovarajućim tijelima članica da bi se olakšalo pravilno djelovanje pravosuđa, osiguralo poštivanje policijskih propisa i spriječila svaka zlouporaba u vezi s povlasticama, imunitetima i olakšicama navedenim u ovome članku.

Članak VI.

STRUČNJACI NA ZADATKU ZA UJEDINJENE
NARODE

Odjeljak 22. Stručnjacima (različitim od službenika koji su obuhvaćeni člankom V) koji obavljaju zadatke za Ujedinjene narode odobravaju se povlastice i imuniteti koji su potrebni za neovisno obavljanje njihovih funkcija za vrijeme trajanja njihovih zadataka, uključujući vrijeme provedeno na putovanjima u vezi s njihovim zadacima. Posebice, odobrava im se:

a) imunitet od uhićenja ili zatočenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i svih čina počinjenih u obavljanju njihovih zadataka, koji se im se odobrava i nakon što su te osobe prestale obavljati zadatke za Ujedinjene narode;

c) nepovredivost svih spisa i dokumenata;

d) pravo na uporabu kodova te na primanje dokumenata i korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama u svrhu komunikacije s Ujedinjenim narodima;

e) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute ili njezine zamjene kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

f) iste imunitete i olakšice glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju diplomatskim predstavnicima.

Odjeljak 23. Povlastice i imuniteti odobravaju se stručnjacima u interesu Ujedinjenih naroda, a ne radi njihove osobne koristi. Glavni tajnik ima pravo i dužnost odreći se imuniteta bilo kojega stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njegovu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Ujedinjenih naroda.

Članak VII.

PROPUSNICA (LAISSEZ-PASSER) UJEDINJENIH NARODA

Odjeljak 24. Ujedinjeni narodi mogu izdati svojim službenicima propusnice (laissez-passer) Ujedinjenih naroda. Vlasti članica priznat će i prihvatiti takve propusnice kao valjane putne isprave, uzimajući u obzir odredbe odjeljka 25.

Odjeljak 25. S molbama za izdavanje viza (ako su vize potrebne) osobama koje su nositelji propusnice Ujedinjenih naroda, kad im je priložena potvrda o tomu da te osobe putuju radi obavljanja službe za Ujedinjene narode, postupat će se što je žurnije moguće. Uz to se takvim osobama odobravaju olakšice radi brzog putovanja.

Odjeljak 26. Olakšice slične onima određenim u odjeljku 25. odobravaju se stručnjacima i drugim osobama koje, iako nemaju propusnicu Ujedinjenih naroda, imaju potvrdu o tomu da putuju radi obavljanja službe za Ujedinjene narode.

Odjeljak 27. Glavni tajnik, pomoćnici glavnog tajnika i direktori, kad putuju s propusnicom Ujedinjenih naroda, a radi obavljanjanja službe za Ujedinjene narode, uživaju iste olakšice kakve se odobravaju diplomatskim predstavnicima.

Odjeljak 28. Odredbe ovoga članka mogu se primijeniti na usporedive službenike specijaliziranih ustanova ako je tako određeno u sporazumima kojima se, prema članku 63. Povelje, uređuju njihovi odnosi s Organizacijom.

Članak VIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Odjeljak 29. Ujedinjeni narodi donijet će pravila o načinima prikladnog rješavanja:

a) sporova koji se tiču ugovora ili drugih sporova privatnopravnog karaktera kojih su Ujedinjeni narodi stranka;

b) sporova u koje je uključen neki službenik Ujedinjenih naroda koji s obzirom na svoj službeni položaj uživa imunitet, ako se glavni tajnik nije odrekao tog imuniteta.

Odjeljak 30. Sve nesuglasice koje se tiču tumačenja ili primjene ove Konvencije podnijet će se Međunarodnom sudu, osim ako se u pojedinačnom slučaju stranke suglase pribjeći drugom obliku rješavanja. Ako se pojavi spor između Ujedinjenih naroda s jedne i neke članice s druge strane, zatražit će se, u skladu s člankom 96. Povelje i člankom 65. Statuta Suda, savjetodavno mišljenje o svakom pravnom pitanju se je pojavilo. Mišljenje koje daje Sud stranke prihvaćaju kao konačno.

ZAKLJUČNI ČLANAK

Odjeljak 31. Ova se Konvencija podnosi svakoj članici Ujedinjenih naroda radi pristupanja.

Odjeljak 32. Pristupanje se vrši polaganjem isprave kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, a Konvencija stupa na snagu za svaku članicu danom polaganja njezine isprave o pristupu.

Odjeljak 33. Glavni tajnik obavještava sve članice Ujedinjenih naroda o polaganju svake isprave o pristupu.

Odjeljak 34. Polaganje isprave o pristupu u ime neke članice podrazumiWjeva da je ta članica u mogućnosti kroz svoje pravo primjenjivati odredbe ove Konvencije.

Odjeljak 35. Ova Konvencija ostaje na snazi između Ujedinjenih naroda i svake članice koja je položila ispravu o pristupu sve dok ta članica ima svojstvo članice Ujedinjenih naroda, ili dok Opća skupština ne odobri revidiranu opću konvenciju i ta članica postane strankom revidirane konvencije.

Odjeljak 36. Glavni tajnik može sa svakom članicom ili članicama sklopiti dopunske sporazume kojima se odredbe ove Konvencije prilagođavaju što se tiče te članice ili članica. Svaki takav dopunski sporazum podliježe odobrenju Opće skupštine.


CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS

Whereas Article 104 of the Charter of the United Nations provides that the Organization shall enjoy in the territory of each of is Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes and

Whereas Article 105 of the Charter of the United Nations provides that the Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes and that representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

Consequently the General Assembly by a Resolution adopted on the 13 February 1946, approved the following Convention and proposed it for accession by each Member of the United Nations.

Article I

JURIDICAL PERSONALITY

Section 1. The United Nations shall possess juridical personality. It shall have the capacity:

(a) To contract;

(b) To acquire and dispose of immovable and movable property;

(c) To institute legal proceedings.

Article II

PROPERTY, FUNDS AND ASSETS

Section 2. The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity shall extend to any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

Section 3. The premises of the United Nations shall be inviolable. The property and assets of the United Nations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

Section 4. The archives of the United Nations, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable wherever located.

Section 5. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind,

(a) The United Nations may hold funds, gold or currency of any kind and operate accounts in any currency;

(b) The United Nations shall be free to transfer its funds, gold or currency from one country to another or within any country and to convert any currency held by it into any other currency.

Section 6. In exercising its rights under Section 5 above, the United Nations shall pay due regard to any representations made by the Government of any Member insofar as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of the United Nations.

Section 7. The United Nations, its assets, income and other property shall be:

(a) Exempt from all direct taxes; it is understood, however, that the United Nations will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;

(b) Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the United Nations for its official use. It is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the country into which they were imported except under conditions agreed with the Government of that country;

(c) Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of its publications.

Section 8. While the United Nations will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the United Nations in making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, Members will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

Article III

FACILITIES IN RESPECT OF COMMUNICATIONS

Section 9. The United Nations shall enjoy in the territory of each Member for its official communications treatment not less favourable than that accorded by the Government of that Member to any other Government including its diplomatic mission in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications; and press rates for information to the press and radio. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the United Nations.

Section 10. The United Nations shall have the right to use codes and to despatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.

Article IV

THE REPRESENTATIVES OF MEMBERS

Section 11. Representatives of Members to the principal and subsidiary organs of the United Nations and to conferences convened by the United Nations, shall, while exercising their functions and during the journey to and from the place of mecting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their capacity as representatives, immunity from legal process of every kind;

(a) Inviolability for all papers and documents;

(c) The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(d) Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions, aliens registration or national service obligations in the state they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;

(e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys, and also;

(g) Such other privileges, immunities and facilities not inconsistent with the foregoing as diplomatic envoys enjoy, except that they shall have no right to claim exemption from customs duties on goods imported (otherwise than as part of their personal baggage) or from excise duties or sales taxes.

Section 12. In order to secure, for the representatives of Members to the principal and subsidiary organs of the United Nations and to conferences convened by the United Nations, complete freedom of speech and independance in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer the representatives of Members.

Section 13. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives of Members to the principal and subsidiary organs of the United Nations and to conferences convened by the United Nations are present in a state for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

Section 14. Privileges and immunities are accorded to the representatives of Members not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the United Nations. Consequently a Member not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representative in any case where in the opinion of the Member the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Section 15. The provisions of Sections 11, 12 and 13 are not applicable as between a representative and the authorities of the state of which he is a national or of which he is or has been the representative.

Section 16. In this article the expression »representatives« shall be deemed to include all delegates, deputy delegates, advisers, technical experts and secretaries of delegations.

Article V

OFFICIALS

Section 17. The Secretary-General will specify the categories of officials to which the provisions of this Article and Article VII shall apply. He shall submit these categories to the General Assembly. Thereafter these categories shall be communicated to the Governments of all Members. The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known to the Governments of Members.

Section 18. Officials of the United Nations shall:

(a) Be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

(b) Be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations;

(c) Be immune from national service obligations;

(d) Be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

(e) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of diplomatic missions to the Government concerned;

(f) Be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;

(g) Have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country in question.

Section 19. In addition to the immunities and privileges specified in Section 18, the Secretary-General and all Assistant Secretaries-General shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

Section 20. Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the United Nations and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the United Nations. In the case of the Secretary-General, the Security Counsil shall have the right to waive immunity.

Section 21. The United Nations shall co-operate at all times with the appropriate authorities of Members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with this privileges, immunities and facilities mentioned in this Article.

Article VI

EXPERTS ON MISSIONS FOR THE UNITED NATIONS

Section 22. Experts (other than officials coming within the scope of Article V) performing missions for the United Nations shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions during the period of their missions, including the time spent on journeys in connection with their missions. In particular they shall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written and acts done by them in the course of the performance of their mission, immunity from legal process of every kind. This immunity from legal process shall continue to be accorded notwithstanding that the persons concerned are no longer employed on missions for the United Nations;

(c) Inviolability for all papers and documents;

(d) For the purpose of their communications with the United Nations, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(e) The Same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

Section 23. Privileges and immunities are granted to experts in the interests of the United Nations and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations.

Article VII

UNITED NATIONS LAISSEZ-PASSER

Section 24. The United Nations may issue United Nations laissezpasser to its officials. These laissez-passer shall be recognized and accepted as valid travel documents by the authorities of Members, taking into account the provisions of Section 25.

Section 25. Applications for visas (where required) from the holders of United Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business of the United Nations, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities for speedy travel.

Section 26. Similar facilities to those specified in Section 25 shall be accorded to experts and other persons who, though not the holders of United Nations laissez-passer, have a certificate that they are travelling on the business of the United Nations.

Section 27. The Secretary-General, Assistant Secretaries-General and Directors travelling on United Nations laissez-passer on the business of the United Nations shall be granted the same facilities as are accorded to diplomatic envoys.

Section 28. The provisions of this article may be applied to the comparable officials of specialized agencies if the agreements for relationship made under Article 63 of the Charter so provide.

Article VIII

SETTLEMENTS OF DISPUTES

Section 29. The United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement of:

(a) Disputes arising out of contracts or other disputes of a private law character to which the United Nations is a party;

(b) Disputes involving any official of the United Nations who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived by the Secretary-General.

Section 30. All differences arising out of the interpretation or application of the present convention shall be referred to the International Court of Justice, unless in any case it is agreed by the parties to have recourse to another mode of settlement. If a difference arises between the United Nations on the one hand and a Member on the other hand, a request shall be made for an advisory opinion on any legal question involved in accordance with Article 96 of the Charter and Article 65 of the Statute of the Court. The opinion given by the Court shall be accepted as decisive by the parties.

FINAL ARTICLE

Section 31. This convention is submitted to every Member of the United Nations for accession.

Section 32. Accession shall be affected by deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations and the convention shall come into force as regards each Member on the date of deposit of each instrument of accession.

Section 33. The Secretary-General shall inform all Members of the United Nations of the deposit of each accession.

Section 34. It is understood that, when an instrument of accession is deposited on behalf of any Member, the Member will be in a position under its own law to give effect to the terms of this convention.

Section 35. This convention shall continue in force as between the United Nations and every Member which has deposited an instrument of accession for so long as that Member remains a Member of the United Nations, or until a revised general convention has been approved by the General Assembly and that Member has become a party to this revised convention.

Section 36. The Secretary-General may conclude with any Member or Members supplementary agreements adjusting the provisions of this convention so far as that Member or those Members are concerned. These supplementary agreements shall in each case be subject to the approval of the General Assembly.