KONVENCIJU O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA SPECIJALIZIRANIH USTANOVA

NN 10/1999 (31.8.1999.), KONVENCIJU O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA SPECIJALIZIRANIH USTANOVA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« broj 12/93), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske objavljuje

KONVENCIJU

O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA SPECIJALIZIRANIH USTANOVA

te Priloga I, Priloga II, Priloga IV, Priloga V, Priloga VI, Priloga VII, Priloga VIII, Priloga IX, Priloga XI, Priloga XII, Priloga XIII, Priloga XIV, Priloga XV i Priloga XVI uz tu Konvenciju

koji su za Republiku Hrvatsku na snazi od 8. listopada 1991, a o čemu je odgovarajuća notifikacija o sukcesiji položena kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 12. listopada 1999.

Konvenciju o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova Opća skupština Ujedinjenih naroda odobrila je 21. studenoga 1947, dok su niže navedene Priloge, koji se primjenjuju u odnosu na Republiku Hrvatsku, odgovarajuće specijalizirane ustanove dostavile glavnom tajniku Ujedinjenih naroda kako slijedi:

- Prilog I. koji se odnosi na Međunarodnu organizaciju rada dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 14. rujna 1948;

- drugi revidirani tekst Priloga II. koji se odnosi na Organizaciju Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 28. prosinca 1965;

- Prilog IV. koji se odnosi na Organizaciju Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 7. veljače 1949;

- Prilov V. koji se odnosi na Međunarodni monetarni fond dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 9. svibnja 1949;

- Prilog VI. koji se odnosi na Međunarodnu banku za obnovu i razvoj dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 29. travnja 1949;

- treći revidirani tekst Priloga VII. koji se odnosi na Svjetsku zdravstvenu organizaciju dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 25. srpnja 1958;

- Prilog VIII. koji se odnosi na Svjetsku poštansku uniju dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 11. srpnja 1949;

- Prilog IX. koji se odnosi na Međunarodnu telekomunikacijsku uniju dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 16. siječnja 1951;

- Prilog XI. koji se odnosi na Svjetsku meteorološku organizaciju dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 29. prosinca 1951;

- Prilog XII. koji se odnosi na Međunarodnu pomorsku savjetodavnu organizaciju (kasnije nazvana: Međunarodna pomorska organizacija) dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 12. veljače 1959;

- Prilog XIII. koji se odnosi na Međunarodnu financijsku korporaciju dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 22. travnja 1959;

- Prilog XIV. koji se odnosi na Međunarodnu udrugu za razvoj dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 15. veljače 1962;

- Prilog XV. koji se odnosi na Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 19. listopada 1977;

- Prilog XVI. koji se odnosi na Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede dostavljen je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda 16. prosinca 1977.

Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova te Prilozi br. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glase:

Klasa: 018-05/98-02/70
Urbroj: 521-05-01/03-99-08
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Potpredsjednik Vlade i
ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.

KONVENCIJA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA SPECIJALIZIRANIH USTANOVA

S obzirom na to da je Opća skupština Ujedinjenih naroda 13. veljače 1946. usvojila rezoluciju usmjerenu na ujednačavanje, u najvećoj mogućoj mjeri, povlastica i imuniteta koje uživaju Ujedinjeni narodi i različite specijalizirane ustanove; te

s obzirom na to da su između Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova održana savjetovanja glede primjene gore navedene rezolucije;

stoga je Opća skupština Rezolucijom 179 (II) usvojenom 21. studenoga 1947. odobrila sljedeću Konvenciju, koja se radi pristupanja podnosi specijaliziranim ustanovama, svakoj članici Ujedinjenih naroda i svakoj drugoj državi koja je članica jedne ili više specijaliziranih ustanova.

Članak 1.

DEFINICIJE I POLJE PRIMJENE

Odjeljak 1.

U ovoj Konvenciji:

(i) Riječi "standardne klauzule" odnose se na odredbe članaka II. do IX.

(ii) Riječi "specijalizirane ustanove" znače:

a) Međunarodnu organizaciju rada;

b) Organizaciju Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu;

c) Organizaciju Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu;

d) Međnarodnu organizaciju za civilno zrakoplovstvo;

e) Međunarodni monetarni fond;

f) Međunarodnu banku za obnovu i razvoj;

g) Svjetsku zdravstvenu organizaciju;

h) Svjetsku poštansku uniju;

i) Međunarodnu telekomunikacijsku uniju; te

j) svaku drugu ustanovu povezanu s Ujedinjenim narodima u skladu s člancima 57. i 63. Povelje.

(iii) Riječ "Konvencija", kad se odnosi na pojedinu specijaliziranu ustanovu, znači standardne klauzule onako kako su izmijenjene konačnim (ili revidiranim) tekstom priloga koji je ta ustanova dostavila u skladu s odjeljcima 36. i 38.

(iv) U smislu članka III, riječi "imovina i sredstva" također uključuju imovinu i fondove kojima upravlja specijalizirana ustanova obavljajući funkcije zbog kojih je ustanovljena.

(v) U smislu članaka V. i VII, smatra se da izraz "predstavnici članica" uključuje sve predstavnike, njihove zamjenike, savjetnike, tehničke stručnjake i tajnike izaslanstava.

(vi) U odjeljcima 13, 14, 15. i 25. izraz "sastanci koje saziva specijalizirana ustanova" znači sastanke: 1. njezine skupštine ili njezinoga izvršnog organa (neovisno o nazivu) te 2. svakog povjerenstva koje je predviđeno njezinim ustavnim aktom; 3. svake međunarodne konferencije koju ona saziva; i 4. svakoga odbora nekog od tih organa.

(vii) Izraz "vrhovni ravnatelj" znači glavnog izvršnog službenika dotične specijalizirane ustanove, bez obzira na to naziva li se "glavni direktor" ili drukčije.

Odjeljak 2.

Svaka će država stranka ove Konvencije odobriti specijaliziranim ustanovama navedenim u njezinoj ispravi o pristupu, a na koje je Konvencija postala primjenjiva u skladu s odjeljkom 37, povlastice i imunitete izložene u standardnim klauzulama pod tamo navedenim uvjetima, podložno izmjenama tih klauzula koje proizlaze iz odredaba konačnog (ili revidiranog) priloga koji se odnosi na pojedinu ustanovu i koji je dostavljen u skladu s odjeljcima 36. ili 38.

Članak II.

PRAVNA OSOBNOST

Odjeljak 3.

Specijalizirane ustanove pravne su osobe. One imaju sposobnost: a) sklapati ugovore; b) stjecati i otuđivati pokretnu i nepokretnu imovinu, c) izlaziti pred sud.

Članak III.

IMOVINA, FONDOVI I SREDSTVA

Odjeljak 4.

Specijalizirane ustanove, njihova imovina i sredstva, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od sudbenosti, osim kad ga se u određenom slučaju izrijekom odreknu. Podrazumijeva se, međutim, da se odreknuće od imuniteta ne proteže na mjere ovrhe.

Odjeljak 5.

Prostorije specijaliziranih ustanova nepovredive su. Imovina i sredstva specijaliziranih ustanova, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od pretresa, rekvizicije, konfiskacije, izvlaštenja ili bilo kakvoga drugog oblika izvršnog, upravnog, sudskog ili zakonodavnog uplitanja.

Odjeljak 6.

Arhivi specijaliziranih ustanova i uopće svi dokumenti koji im pripadaju ili koje posjeduju nepovredivi su bez obzira na to gdje se nalaze.

Odjeljak 7.

Bez da su ograničene financijskim nadzorima, propisima ili moratorijima bilo koje vrste:

a) specijalizirane ustanove mogu posjedovati fondove, zlato ili valutu bilo koje vrste i imati račune u bilo kojoj valuti;

b) specijalizirane ustanove mogu slobodno prenostiti svoje fondove, zlato ili valutu iz jedne zemlje u drugu ili unutar svake zemlje te promijeniti svaku valutu koju posjeduju u svaku drugu valutu.

Odjeljak 8.

U ostvarivanju svojih prava na temelju gornjeg odjeljka 7, svaka će specijalizirana ustanova voditi računa o svim primjedbama vlade svake države stranke ove Konvencije u onoj mjeri u kojoj smatra da se takve primjedbe mogu uvažiti bez štete za interese ustanove.

Odjeljak 9.

Specijalizirane ustanove, njihova sredstva, prihodi i ostala imovina:

a) oslobađaju se od svih neposrednih poreza; podrazumijeva se, međutim, da specijalizirane ustanove neće tražiti oslobođenje od poreza koji nisu ništa doli komunalne naknade;

b) oslobađaju se od carina, zabrana i ograničenja uvoza i izvoza glede predmeta koje su specijalizirane ustanove uvezle ili izvezle za svoju službenu uporabu; podrazumijeva se, međutim, da se predmeti uvezeni uz takvo oslobođenje ne smiju prodavati u zemlji u koju su uvezeni, osim pod uvjetima koji su dogovoreni s vladom te zemlje;

c) oslobađaju se od carina, zabrana i ograničenja uvoza i izvoza svojih izdanja.

Odjeljak 10.

Iako specijalizirane ustanove, u načelu, neće zahtijevati oslobođenje od trošarina i od poreza na prodaju koji ulaze u cijenu pokretne i nepokretne imovine koja se prodaje, ipak će u slučaju kad specijalizirane ustanove u službene svrhe kupuju imovinu veće vrijednosti u čiju su cijenu uračunati ili se mogu uračunati takva davanja i porezi, države stranke ove Konvencije usvojiti, kad je god to moguće, prikladne administrativne mjere radi povrata ili naknade iznosa tih davanja ili poreza.

Članak IV.

OLAKŠICE GLEDE KOMUNIKACIJA

Odjeljak 11.

Svaka specijalizirana ustanova glede svojih službenih komunikacija uživa, na području svake države koja je stranka ove Konvencije u odnosu na dotičnu ustanovu, postupak koji nije ništa nepovoljniji od onoga koji vlada te države odobrava svakoj drugoj vladi, uključujući njezine diplomatske misije, u pogledu prioriteta, tarifa i pristojbi za poštu, kablograme, brzojave, radiograme, telefota, telefone i druge komunikacije, kao i novinarskih tarifa za izvješćivanje putem tiska i radija.

Odjeljak 12.

Službena korespondencija i ostale službene komunikacije specijaliziranih ustanove ne cenzuriraju se.

Specijalizirane ustanove imaju pravo rabiti kodove te slati i primati korespondenciju putem kurira ili zapečaćene valize, koji uživaju iste imunitet i povlastice kao diplomatski kuriri i valize.

Ne može se smatrati da išta u ovomu odjeljku sprječava da država stranka Konvencije i specijalizirana ustanova sporazumno usvoje prikladne sigurnosne mjere.

Članak V.

PREDSTAVNICI ČLANICA

Odjeljak 13.

Predstavnici članica na sastancima koje saziva specijalizirana ustanova, dok obavljaju svoje funkcije i za vrijeme putovanja na mjesto ili s mjesta sastanka, uživaju sljedeće povlastice i imunitete:

a) imunitet od uhićenja ili zatočenja i od zapljene njihove osobne prtljage te, glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina koje počine u službenom svojstvu, imunitet od svake sudbenosti;

b) nepovredivost svih spisa i dokumenata;

c) pravo na uporabu kodova te na primanje dokumenata i korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama;

d) oslobođenje što se tiče njih samih i njihovih bračnih drugova od ograničenja useljavanja, formalnosti prijavljivanja stranaca i vojne obveze u državi koju posjećuju ili kroz koju prolaze u obavljanju svojih funkcija;

e) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute ili njezine zamjene kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

f) iste imunitete i olakšice glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju članovima diplomatske misije usporedivog ranga.

Odjeljak 14.

Radi osiguranja predstavnicima članica specijaliziranih ustanova na sastancima koje one sazivaju potpune slobode govora i potpune neovisnosti u obavljanju njihovih dužnosti, imunitet od sudbenosti glede izgovorenih i napisanih riječi i svih čina počinjenih u obavljanju njihovih dužnosti odobrit će se tim osobama i nakon isteka mandata.

Odjeljak 15.

Kad potpadanje pod neki oblik oporezivanja ovisi o nastanjenju, razdoblja u kojima predstavnici članica specijaliziranih ustanova na sastancima koje one sazivaju borave na području neke države članice radi obavljanja njihovih dužnosti neće se smatrati razdobljima nastanjenja.

Odjeljak 16.

Povlastice i imuniteti ne odobravaju se predstavnicima članica radi njihove osobne koristi, već radi osiguranja potpune neovisnosti u obavljanju njihovih funkcija u vezi sa specijaliziranim ustanovama. Prema tomu, članica ne samo da ima pravo, nego i dužnost odreći se imuniteta svojega predstavnika u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti svrsi u koju je odobren.

Odjeljak 17.

Odredbe odjeljaka 13, 14. i 15. nisu primjenjive u odnosu na vlasti države čiji je državljanin dotična osoba ili čiji je ona predstavnik ili je bila predstavnik.

Članak VI.

SLUŽBENICI

Odjeljak 18.

Svaka specijalizirana ustanova određuje kategorije službenika na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka i članka VIII. Ona ih priopćava vladi svake države koja je stranka ove Konvencije u odnosu na tu ustanovu i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. O imenima službenika uključenih u te kategorije s vremena na vrijeme obavještavaju se spomente vlade.

Odjeljak 19.

Službenici specijaliziranih ustanova:

a) uživaju imunitet od sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i svih čina počinjenih u službenom svojstvu;

b) uživaju isto oslobođenje od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju specijalizirane ustanove pod istim uvjetima kao i službenici Ujedinjenih naroda;

c) nisu podvrgnuti, kao ni njihovi bračni drugovi i članovi obitelji o kojima skrbe, ograničenjima useljavanja i formalnostima prijavljivanja stranaca;

d) uživaju iste povlastice glede olakšica zamjene valuta kao i službenici odgovarajućeg ranga koji pripadaju diplomatskoj misiji;

e) uživaju, kao i njihovi bračni drugovi i članovi obitelji o kojima skrbe, iste olakšice što se tiče repatrijacije u vrijeme međunarodne krize kao i službenici odgovarajućeg ranga koji pripadaju diplomatskoj misiji;

f) imaju pravo bez carine uvesti svoj namještaj i druge stvari kad prvi put preuzimaju dužnost u dotičnoj zemlji.

Odjeljak 20.

Službenici specijaliziranih ustanova oslobođeni su od vojne obveze. Međutim, takvo je oslobođenje, u odnosu na državu čiji su državljani, ograničeno na službenike čija su imena, s obzirom na njihove funkcije, uvrštena u popis koji sastavlja vrhovni ravnatelj specijalizirane ustanove, a koji odobrava dotična država.

U slučaju da službenici specijaliziranih ustanova budu pozvani na služenje vojne obveze, dotična će država, na zahtjev specijalizirane ustanove, odobriti privremenu odgodu vojne obveze takvim službenicima kad je to potrebno da bi se izbjegao prekid u obavljanju bitnih poslova.

Odjeljak 21.

Uz povlastice i imunitete predviđene u odjeljcima 19. i 20, vrhovnom ravnatelju svake specijalizirane ustanove, uključujući i svakog službenika koji djeluje u njegovo ime za vrijeme njegove odsutnosti, te njihovim bračnim drugovima i malodobnoj djeci, odobravaju se povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice koje se odobravaju diplomatskim predstavnicima u skladu s međunarodnim pravom.

Odjeljak 22.

Povlastice i imuniteti odobravaju se službenicima jedino u interesu specijaliziranih ustanova, a ne radi njihove osobne koristi. Svaka specijalizirana ustanova ima pravo i dužnost odreći se imuniteta bilo kojeg službenika u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima specijalizirane ustanove.

Odjeljak 23.

Svaka će specijalizirana ustanova u svako doba surađivati s odgovarajućim tijelima država članica da bi se olakšalo pravilno djelovanje pravosuđa, osiguralo poštivanje policijskih propisa i spriječila svaka zlouporaba u vezi s povlasticama, imunitetima i olakšicama navedenim u ovome članku.

Članak VII.

ZLOUPORABA POVLASTICA

Odjeljak 24.

Ako neka država stranka ove Konvencije smatra da je došlo do zlouporabe povlastica ili imuniteta odobrenih ovom Konvencijom, obavit će se konzultacije između te države i dotične specijalizirane ustanove da bi se ustanovilo je li se takva zlouporaba dogodila te, ako je, da bi se pokušalo spriječiti da se ona ponovi. Ako se takvim konzulatacijama ne postigne rješenje zadovoljavajuće za državu i za dotičnu specijaliziranu ustanovu, pitanje da li se je dogodila zlouporaba povlastica ili imuniteta podnijet će se Međunarodnom sudu u skladu s odjeljkom 32. Ako Međunarodni sud ustanovi da se je takva zlouporaba dogodila, država stranka ove Konvencije koja je takvom zlouporabom oštećena, ima pravo, nakon notifikacije dotičnoj specijalizanoj ustanovi, uskratiti toj specijaliziranoj ustanovi pogodnosti povlastica i imuniteta koje su zlouporabljene.

Odjeljak 25.

1. Od predstavnika članica na sastancima koje sazivaju specijalizirane ustanove, dok obavljaju svoje funkcije i za vrijeme putovanja na mjesto i s mjesta sastanka, kao i od službenika u smislu odjeljka 18, teritorijalne vlasti neće zahtijevati da napuste zemlju u kojoj obavljaju te funkcije zbog bilo koje djelatnosti koju vrše u službenom svojstvu. Međutim, u slučaju da neka takva osoba djelujući u toj zemlji izvan svojih službenih funkcija zlouporabi povlasticu boravka, vlada te zemlje može od nje zahtijevati da napusti zemlju, uz uvjet:

2. I. Od predstavnika članica ili osoba koje uživaju diplomatski imunitet prema odjeljku 21. smije se zahtijevati da napuste zemlju samo u skladu s diplomatskim postupkom koji se primjenjuje na diplomatske predstavnike akreditirane u toj zemlji.

II. U slučaju službenika na kojega se ne primjenjuje odjeljak 21, naredba za napuštanje zemlje može se izdati jedino uz odobrenje ministra vanjskih poslova dotične zemlje, a takvo se odobrenje može dati tek nakon konzultacija s izvršnim rukovoditeljem dotične specijalizirane ustanove; ako se protiv nekog službenika pokrene postupak protjerivanja, vrhovni ravnatelj ima pravo sudjelovati u tom postupku u ime osobe protiv koje je postupak pokrenut.

Članak VIII.

PROPUSNICA (LAISSEZ-PASSER)

Odjeljak 26.

Službenici specijaliziranih ustanova imaju pravo na propusnicu (laissez-passer) Ujedinjenih naroda u skladu s administrativnim sporazumima koji će biti sklopljeni između glavnog tajnika Ujedinjnih naroda i nadležnih tijela specijaliziranih ustanova, pri čemu se na te ustanove može prenijeti posebna ovlast za izdavanje propusnica. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će svaku državu stranku ove Konvencije o svakom tako zaključenom administrativnom sporazumu.

Odjeljak 27.

Države stranke ove Konvencije priznat će i prihvatiti propusnice Ujedinjenih naroda izdane službenicima specijaliziranih ustanova kao valjane putne isprave.

Odjeljak 28.

S molbama za izdavanje viza (ako su vize potrebne) službenicima specijaliziranih ustanova koji su nositelji propusnice Ujedinjenih naroda, kad im je priložena potvrda o tomu da putuju radi obavljanja službe za specijaliziranu ustanovu, postupat će se što je žurnije moguće. Uz to se takvim osobama odobravaju olakšice radi brzog putovanja.

Odjeljak 29.

Olakšice slične onima određenim u odjeljku 28. odobravaju se stručnjacima i drugim osobama koje, iako nemaju propusnicu Ujedinjenih naroda, imaju potvrdu o tomu da putuju radi obavljanja službe za specijaliziranu ustanovu.

Odjeljak 30.

Vrhovni ravnatelj, pomoćnici vrhovnih ravnatelja, voditelji odjela i drugi službenici čiji rang nije niži od voditelja odjela specijalizirane ustanove, kad putuju s propusnicom Ujedinjenih naroda, a radi obavljanja službe za specijalizirane ustanove, uživaju iste olakšice kakve se odobravaju diplomatskim predstavnicima.

Članak IX.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Odjeljak 31.

Svaka specijalizirana ustanova donijet će pravila o načinima prikladnog rješavanja:

a) sporova koji se tiču ugovora ili drugih sporova privatnopravnog karaktera kojih je specijalizirana ustanova stranka;

b) sporova u koje je uključen neki službenik specijalizirane ustanove koji s obzirom na svoj službeni položaj uživa imunitet, ako nije došlo do odreknuća imuniteta u skladu s odredbama odjeljka 22.

Odjeljak 32.

Sve nesuglasice koje se tiču tumačenja ili primjene ove Konvencije podnijet će se Međunarodnom sudu, osim ako se u pojedinačnom slučaju stranke suglase pribjeći drugom obliku rješavanja. Ako se pojavi spor između specijalizirane ustanove s jedne i neke članice s druge strane, zatražit će se, u skladu s člankom 96. Povelje i člankom 65. Statuta Suda te s relevantnim odredbama sporazuma sklopljenih između Ujedinjenih naroda i dotične specijalizirane ustanove, savjetodavno mišljenje o svakom pravnom pitanju koje se je pojavilo. Mišljenje koje daje Sud stranke prihvaćaju kao konačno.

Članak X.

PRILOZI I PRIMJENA NA POJEDINE SPECIJALIZIRANE USTANOVE

Odjeljak 33.

Standardne klauzule primjenjuju se na svaku specijaliziranu ustanovu podložno izmjenama koje proizlaze iz konačnog (ili revidiranog) teksta priloga koji se odnosi na tu ustanovu, kako je propisano u odjeljcima 36. i 38.

Odjeljak 34.

Odredbe Konvencije moraju se, u odnosu na pojedinu specijaliziranu ustanovu, tumačiti u svjetlu funkcija koje su toj ustanovi dodijeljene njezinim ustavnim aktom.

Odjeljak 35.

Nacrti priloga 1 - 9. preporučuju se specijaliziranim ustanovama koje su u njima navedene. U slučaju da neka specijalizirana ustanova nije poimenično navedena u odjeljku 1, glavni tajnik Ujedinjenih naroda toj će ustanovi dostaviti nacrt priloga koji preporuči Ekonomsko i socijalno vijeće.

Odjeljak 36.

Konačni tekst svakog priloga odobrava dotična specijalizirana ustanova u skladu sa svojim ustavnim postupkom. Svaka specijalizirana ustanova dostavlja glavnom tajniku Ujedinjenih naroda primjerak priloga koji je odobrila, a koji time zamjenjuje nacrt spomenut u odjeljku 35.

Odjeljak 37.

Ova Konvencija postaje primjenjiva na pojedinu specijaliziranu ustanovu kad ona glavnom tajniku Ujedinjenih naroda dostavi konačni tekst priloga koji se na nju odnosi i obavijesti ga da prihvaća standardne klauzule onako kako su izmijenjene tim prilogom, te da se obvezuje primijeniti odjeljke 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42. i 45 (podložno preinakama odjeljka 32. koje su nužne radi usklađivanja konačnog teksta priloga s ustavnim aktom te ustanove), kao i sve odredbe priloga koje nameću neku obvezu toj ustanovi. Glavni tajnik dostavit će članicama Ujedinjenih naroda i drugim državama članicama specijaliziranih ustanova ovjerovljene primjerke svih ankesa koji su mu dostavljeni prema ovom odjeljku i revidiranih priloga dostavljenih prema odjeljku 38.

Odjeljak 38.

Ako neka specijalizirana ustanova, nakon što je dostavila konačni prilog prema odjeljku 36, odobri njegove izmjene u skladu sa svojim ustavnim postupkom, revidirani prilog dostavit će se glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Odjeljak 39.

Odredbe ove Konvencije neće ni na koji način ograničavati ili dirati u povlastice i imunitete koji je neka država dodijelila ili će dodijeliti pojedinoj specijaliziranoj ustanovi zato što ona na području te države ima sjedište ili područne urede. Ova Konvencija ne priječi sklapanje dopunskih sporazuma između neke države stranke i specijalizirane ustanove, kojima se odredbe ove Konvencije prilagođavaju ili se proširuju ili sužuju povlastice i imuniteti koje ona jamči.

Odjeljak 40.

Podrazumijeva se da su standardne klauzule, onako kako su preinačene konačnim tekstom priloga koji je specijalizirana ustanova dostavila glavnom tajniku Ujedinjenih naroda prema odjeljku 36 (ili revidirani tekst dostavljen prema odjeljku 38), u skladu s odredbama ustavnog akta koji je na snazi za dotičnu ustanovu, a ako je potrebna izmjena toga akta radi njegova usklađivanja, takva izmjena treba stupiti na snagu u skladu s ustavnim postupkom prije nego što se dostavi konačni (ili revidirani) prilog.

Ova se Konvencija neće primjenjivati tako da se njome stavi izvan snage ili ograniči bilo koja odredba ustavnog akta specijalizirane ustanove ili bilo koje pravo ili obveza koju bi ta specijalizirana ustanova inače mogla imati, steći ili preuzeti.

Članak XI.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Odjeljak 41.

članice Ujedinjenih naroda i (podložno odjeljku 42) svaka država članica specijalizirane ustanove pristupanje ovoj Konvenciji vrše polaganjem isprave o pristupu kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, koja učinke proizvodi danom polaganja.

Odjeljak 42.

Svaka specijalizirana ustanova dostavit će tekst ove Konvencije, zajedno s prilozima koji se na nju odnose, onim svojim članicama koje nisu članice Ujedinjenih naroda i pozvat će ih da pristupe Konvenciji u pogledu te ustanove, polaganjem isprave o pristupu koja se odnosi na nju bilo kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda ili kod vrhovnog ravnatelja specijalizirane ustanove.

Odjeljak 43.

Svaka će država stranka ove Konvencije u svojoj ispravi o pristupu naznačiti specijaliziranu ustanovu ili ustanove glede kojih se obvezuje primjenjivati odredbe ove Konvencije. Naknadnom pisanom notifikacijom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, svaka država stranka ove Konvencije može se obvezati primjenjivati odredbe ove Konvencije na jednu ili više drugih specijaliziranih ustanova. Takva notifikacija proizvodi učinke od dana kad je glavni tajnik primi.

Odjeljak 44.

Ova Konvencija stupa na snagu u između svake države stranke Konvencije i pojedine specijalizirane ustanove onda kad je ona, u skladu s odjeljkom 37, postala primjenjiva na tu ustanovu, a ta se je država stranka obvezala primjenjivati odredbe Konvencije na tu ustanovu u skladu s odjeljkom 43.

Odjeljak 45.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavještava sve članice Ujedinjenih naroda, kao i sve članice specijaliziranih ustanova i vrhovne ravnatelje specijaliziranih ustanova o polaganju svake isprave o pristupu primljene prema odjeljku 41. te o naknadnim notifikacijama primljenim prema odjeljku 43. Vrhovni ravnatelj specijalizirane ustanove obavijestit će glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i članice te ustanove kojih se to tiče o svakoj ispravi o pristupu koja je položena kod njega prema odjeljku 42.

Odjeljak 46.

Polaganje isprave o pristupu ili naknadna notifikacija u ime neke države podrazumijeva da je ta država u mogućnosti kroz svoje pravo primjenjivati odredbe ove Konvencije onako kako su preinačene konačnim tekstom priloga koji se odnosi na ustanovu obuhvaćenu takvim pristupom ili notifikacijom.

Odjeljak 47.

1. Podložno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga odjeljka, svaka država stranka ove Konvencije obvezuje se primjenjivati Konvenciju u pogledu svake specijalizirane ustanove obuhvaćene njezinim pristupom ili naknadnom notifikacijom, sve dok revidirana konvencija ili prilog ne postanu primjenjivi na tu ustanovu, a dotična država prihvati revidiranu konvenciju ili prilog. U slučaju revidiranog priloga države ga prihvaćaju notifikacijom upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, koja proizvodi učinak od dana kad je glavni tajnik primi.

2. Međutim, svaka država stranka ove Konvencije koja nije članica specijalizirane ustanove ili to prestane biti, može uputiti pisanu notifikaciju glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i vrhovnom ravnatelju dotične ustanove, obavještavajući ih da namjerava uskratiti toj ustanovi pogodnosti iz ove Konvencije, počevši od određenog dana koji ne smije nastupiti prije isteka tri mjeseca od dana prijama notifikacije.

3. Svaka država stranka ove Konvencije može pogodnosti iz Konvencije uskratiti svakoj specijaliziranoj ustanovi koja prestane biti povezana s Ujedinjenim narodima.

4. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavještava sve države članice stranke ove Konvencije o svakoj notifikaciji koja mu je dostavljena prema odredbama ovoga odjeljka.

Odjeljak 48.

Na zahtjev jedne trećine država stranaka ove Konvencije glavni tajnik Ujedinjenih naroda sazvat će konferenciju radi njezine revizije.

Odjeljak 49.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavit će primjerak ove Konvencije svakoj specijaliziranoj ustanovi i vladi svake članice Ujedinjenih naroda.

PRILOZI1

PRILOG I.

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA

U odnosu na Međunarodnu organizaciju rada standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim odredbama:

1. Članak V (izuzimajući točku c) odjeljka 13) te odjeljak 25, stavci 1. i 2.I, članka VII. obuhvaćaju članove koji predstavljaju poslodavce i zaposlenike u Upravnom vijeću Međunarodnog ureda rada, kao i njihove zamjenike i savjetnike, osim što se imuniteta tih osoba, prema odjeljku 16, odriče Upravno vijeće.

2. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u odjeljku 21. standardnih klauzula odobravaju se također zamjeniku glavnog direktora Međunarodnog ureda rada i svakom pomoćniku glavnog direktora Međunarodnog ureda rada.

3. (i) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadataka:

a) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

c) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

d) nepovredivost njihovih spisa i dokumenata koji se odnose na poslove koje obavljaju za Organizaciju.

(ii) Načelo sadržano u posljednjoj rečenici odjeljka 12. standardnih klauzula primjenjuje se na točku d) gornjeg stavka 3 (i).

(iii) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima Organizacije radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

PRILOG II.

ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA ZA PREHRANU I POLJOPRIVREDU2

U odnosu na Organizaciju Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Organizacija) standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim odredbama:

1. Odredbe članka V. i odjeljka 25, stavci 1. i 2.I, članka VII. primjenjuju se na predsjedatelja Vijeća Organizacije i na predstavnike pridruženih članica, osim što se njihova imuniteta, u smislu članka 16, odriče Vijeće Organizacije.

2. (i) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadataka:

a) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

c) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

d) nepovredivost njihovih spisa i dokumenata koji se odnose na poslove koje obavljaju za Organizaciju te, u svrhu komuniciranja s Organizacijom, pravo na uporabu kodova te na primanje spisa i korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama.

(ii) Načelo sadržano u posljednjoj rečenici odjeljka 12. standardnih klauzula primjenjuje se na točku d) gornjeg stavka 2 (i).

(iii) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima Organizacije radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

3. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u odjeljku 21. standardnih klauzula odobravaju se zamjeniku i pomoćnicima glavnog direktora Organizacije.

PRILOG IV.

ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA ZA PROSVJETU, ZNANOST I KULTURU

U odnosu na Organizaciju Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (u daljnjem tekstu: Organizacija) standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim odredbama:

1. Odredbe članka V. i odjeljka 25, stavci 1. i 2.I, članka VII. obuhvaćaju predsjednika Konferencije i članove Izvršnog odbora Organizacije, njihove zamjenike i savjetnike, osim što se imuniteta tih osoba iz Izvršnog odbora, prema odjeljku 16, odriče Izvršni odbor.

2. Zamjenik glavnog direktora Organizacije, njegov bračni drug i malodobna djeca također uživaju povlastice i imunitete, oslobođenja i olakšice koje se u skladu s međunarodnim pravom odobravaju diplomatskim predstavnicima, a koje članak VI, odjeljak 21. Konvencije jamči vrhovnom ravnatelju svake specijalizirane ustanove.

3. (i) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadataka:

a) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

c) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku.

(ii) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima Organizacije radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

PRILOG V.

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND

U odnosu na Međunarodni monetarni fond (u daljnjem tekstu Fond) Konvencija (uključujući ovaj Prilog) se primjenjuje podložno sljedećim odredbama:

1. Odjeljak 32. standardnih klauzula primjenjuje se jedino na sporove oko tumačenja ili primjene odredaba koje se tiču povlastica i imuniteta na koje se Fond poziva na temelju ove Konvencije, a koje ne potpadaju pod one koje Fond može zahtijevati na temelju svojega ustavnog akta ili drugih odredaba.

2. Odredbe Konvencije (uključujući ovaj Prilog) ne preinačuju, ne mijenjaju i ne zahtijevaju preinaku ili izmjenu ustavnog akta Fonda, niti umanjuju ili ograničavaju ijedno pravo, imunitet, povlasticu ili oslobođenje koje je odobreno Fondu ili nekoj njegovoj članici, guvernerima, izvršnim direktorima, zamjenicima, službenicima i namještenicima ustavnim aktom Fonda ili nekim zakonom ili drugim propisom bilo koje članice Fonda ili neke njezine političke jedinice, ili na neki drugi način.

PRILOG VI.

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

U odnosu na Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu Banka) Konvencija (uključujući ovaj Prilog) se primjenjuje podložno sljedećim odredbama:

1. Sljedeći tekst zamjenjuje odjeljak 4:

"Tužbe protiv Banke mogu se podizati samo pred nadležnim sudovima na područjima članica Banke u kojima Banka ima ured, u kojima je postavila agenta radi primanja sudskih poziva i obavijesti, ili u kojima je izdala ili garantirala vrijednosne papire. Međutim, članice ili osobe koje djeluju u ime članica ili koje imaju pravne zahtjeve naspram članica ne mogu podnositi tužbe protiv Banke. Imovina i aktiva Banke, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od svakog oblika oduzimanja, pljenidbe ili ovrhe, sve do donošenja konačne presude protiv Banke."

2. Odjeljak 32. standardnih klauzula primjenjuje se jedino na sporove oko tumačenja ili primjene odredaba koje se tiču povlastica i imuniteta na koje se Banka poziva na temelju ove Konvencije, a koji potpadaju pod one koje Fond može zahtijevati na temelju svojega ustavnog akta ili drugih odredaba.

3. Odredbe Konvencije (uključujući ovaj Prilog) ne preinačuju, ne mijenjaju i ne zahtijevaju preinaku ili izmjenu ustavnog akta Banke, niti umanjuju ili ograničavaju ijedno pravo, imunitet, povlasticu ili oslobođenje koja je odobreno Banci ili nekoj nezinoj članici, guvernerima, izvršnim direktorima, zamjenicima, službenicima i namještenicima ustavnim aktom Banke ili nekim zakonom ili drugim propisom bilo koje članice Banke ili neke njezine političke jedinice, ili na neki drugi način.

PRILOG VII.

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA3

U odnosu na Svjetsku zdravstvenu organizaciju (u daljnjem tekstu: Organizacija) standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim odredbama:

1. Odredbe članka V. i odjeljka 25, stavci 1. i 2.I, članka VII. obuhvaćaju osobe imenovane u Izvršni odbor Organizacije, njihove zamjenike i savjetnike, osim što se imuniteta tih osoba, prema odjeljku 16, odriče Izvršni odbor.

2. (i) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadatka:

a) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

c) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

d) nepovredivost svih spisa i dokumenata;

e) u svrhu komuniciranja s Organizacijom, pravo na uporabu kodova i na primanje spisa ili korespondencije putem kurira ili zapečaćene valize.

(ii) Povlastice i imuniteti navedeni u gornjim točkama b) i c) odobravaju se osobama imenovanim u Savjetodavne odbore stručnjaka Organizacije pri obavljanju tih njihovih funkcija.

(iii) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima Organizacije radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

3. Odredbe članka V. i odjeljka 25, stavci 1. i 2.I, članka VII. obuhvaćaju i predstavnike pridruženih članica koji sudjeluju u radu Organizacije u skladu s članicima 8. i 47. Ustava.

4. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u odjeljku 21. standardnih klauzula također se odobravaju svakom zamjeniku i pomoćniku glavnog direktora Organizacije te regionalnim direktorima Organizacije.

PRILOG VIII.

SVJETSKA POŠTANSKA UNIJA

Standardne klauzule primjenjuju se bez preinaka.

PRILOG IX.

MEĐUNARODNA TELEKOMUNIKACIJSKA UNIJA

Standardne klauzule primjenjuju se bez preinaka.

PRILOG XI.

SVJETSKA METEOROLOŠKA ORGANIZACIJA

Standardne klauzle primjenjuju se bez preinaka.

PRILOG XII.

MEĐUVLADINA SAVJETODAVNA POMORSKA ORGANIZACIJA4

1. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u članku VI, odjeljku 21. standardnih klauzula odobravaju se glavnom tajniku Organizacije i tajniku Odbora za pomorsku sigurnost, osim što odredbe ovoga stavka ne zahtijevaju da članica na čijem području Organizacija ima sjedište primjenjuje člankak VI, odjeljak 21. standardnih klauzla na svoje državljane.

2. a) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadataka:

(i) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

(ii) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

(iii) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

(iv) nepovredivost svih spisa i dokumenata koji se odnose na posao koji obavljaju za Organizaciju;

(v) pravo na uporabu kodova i na primanje spisa ili korespondencije putem kurira ili zapečaćene valize kada komuniciraju s Međuvladinom pomorskom savjetodavnom organizacijom.

Načelo sadržano u posljednjoj rečenici odjeljka 12. standardnih klauzula primjenjuje se na točke (iv) i (v) gornjeg stavka 2.a).

b) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima Organizacije radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

PRILOG XIII.

MEĐUNARODNA FINANCIJSKA KORPORACIJA

U odnosu na Međunarodnu financijsku korporaciju (u daljnjem tekstu Korporacija) Konvencija (uključujući ovaj Prilog) se primjenjuje podložno sljedećim odredbama:

1. Sljedeći tekst zamjenjuje odjeljak 4:

"Tužbe protiv Korporacije mogu se podizati samo pred nadležnim sudovima na teritorijima članica u kojima Korporacija ima ured, u kojima je postavila agenta radi primanja sudskih poziva i obavijesti, ili u kojima je izdala ili garantirala vrijednosne papire. Međutim, članice ili osobe koje djeluju u ime članica ili koje imaju pravne zahtjeve naspram članica ne mogu podnositi tužbe protiv Korporacije. Imovina i aktiva Korporacije, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od svakog oblika oduzimanja, pljenidbe ili ovrhe, sve do donošenja konačne presude protiv Korporacije."

2. Točka b) odjeljka 7. standardnih klauzula primjenjuje se na Korporaciju podložno članku III, odjeljku 5. ustavnog akta Korporacije.

3. Korporacija se prema svojoj slobodnoj procjeni odriče povlastica i imuniteta odobrenih prema članku VI. svojega ustavnog akta u onome opsegu i pod takvim uvjetima koje sama odredi.

4. Odjeljak 32. standardnih klauzula primjenjuje se jedino na sporove oko tumačenja ili primjene odredaba koje se tiču povlastica i imuniteta za Korporaciju proizlaze na temelju ove Konvencije, a koji potpadaju pod one koje Korporacija može zahtijevati na temelju svojega ustavnog akta ili drugih odredaba.

5. Odredbe Konvencije (uključujući ovaj Prilog) ne preinačuju, ne mijenjaju i ne zahtijevaju preinaku ili izmjenu ustavnog akta Korporacije, niti umanjuju ili ograničavaju ijedno pravo, imunitet, povlasticu ili oslobođenje koje je odobreno Korporaciji ili nekoj njezinoj članici, guvernerima, izvršnim direktorima, zamjenicima, službenicima i namještenicima ustavnim aktom Korporacije ili nekim zakonom ili drugim propisom bilo koje članice Korporacije ili neke njezine političke jedinice, ili na neki drugi način.

PRILOG XIV.

MEĐUNARODNA UDRUGA ZA RAZVOJ

U odnosu na Međunarodnu udrugu za razvoj (u daljnjem tekstu: Udruga) Konvencija, uključujući ovaj Prilog, primjenjuje se podložno sljedećim odredbama:

1. Sljedeći tekst zamjenjuje odjeljak 4:

"Tužbe protiv Udruge mogu se podizati samo pred nadležnim sudovima na područjima članica u kojima Udruga ima ured, u kojima je postavila agenta radi primanja sudskih poziva i obavijesti, ili u kojima je izdala ili garantirala vrijednosne papire. Međutim, članice ili osobe koje djeluju u ime članica ili koje imaju pravne zahtjeve naspram članica ne mogu podnositi tužbe protiv Udruge. Imovina i aktiva Udruge, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, uživaju imunitet od svakog oblika oduzimanja, pljenidbe ili ovrhe, sve do donošenja konačne presude protiv Udruge."

2. Odjeljak 32. standardnih klauzula primjenjuje se jedino na sporove oko tumačenja ili primjene odredaba koje se tiču povlastica i imuniteta za koji Udrugu proizlaze na temelju ove Konvencije, a koji potpadaju pod one koje Udruga može zahtijevati na temelju svojega ustavnog akta ili drugih odredaba.

3. Odredbe Konvencije (uključujući ovaj Prilog) ne preinačuju, ne mijenjaju i ne zahtijevaju preinaku ili izmjenu ustavnog akta Udruge, niti umanjuju ili ograničavaju ijedno pravo, imunitet, povlasticu ili oslobođenje koje je odobreno Udruzi ili nekoj njezinoj članici, guvernerima, izvršnim direktorima, zamjenicima, službenicima i namještenicima ustavnim aktom Udruge ili nekim zakonom ili drugim propisom bilo koje članice Udruge ili neke njezine političke jedinici, ili na neki drugi način.

PRILOG XV.

SVJETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

U odnosu na Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Organizacija) standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim preinakama:

1. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u članku VI, odjeljku 21. standardnih klauzula također se odobravaju zamjenicima glavnog direktora Organizacije.

2. a) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Organizacije ili za nju obavljaju zadatke odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanj zadatka:

(i) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

(ii) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Organizacije ili za nju obavljati zadatke;

(iii) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

(iv) nepovredivost svih spisa i dokumenata koji se odnose na poslove koje oni obavljaju za Organizaciju;

(v) glede komunikacija s Organizacijom, pravo na uporabu kodova te na primanje dokumenata i korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama.

Načelo sadržano u posljednjoj rečenici odjeljka 12. standardnih klauzula primjenjuje se na gornje točke (iv) i (v).

b) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima navedenim u gornjem podstavku a) radi njihove osobne koristi, već radi interesa Organizacije. Organizacija ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njezinu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Organizacije.

PRILOG XVI.

MEĐUNARODNI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

U odnosu na Međunarodni fond za razvoj poljodprivrede (u daljnjem tekstu: Fond) standardne klauzule primjenjuju se podložno sljedećim odredbama:

1. Povlastice, imuniteti, oslobođenja i olakšice navedene u članku VI, odjeljku 21. standardnih kauzula također se odobravaju svakom potpredsjedniku Fonda.

2. (i) Stručnjacima (različitim od službenika obuhvaćenih člankom VI) koji djeluju u odborima Fonda ili za njega obavljaju zadatke, odobravaju se sljedeće povlastice i imuniteti u mjeri potrebnoj radi učinkovitog obavljanja njihovih funkcija, uključujući i vrijeme provedeno na putu poduzetom radi djelovanja u tim odborima ili izvršavanja zadataka:

a) imunitet od uhićenja i od zapljene njihove osobne prtljage;

b) imunitet od svake sudbenosti glede izgovorenih ili napisanih riječi i drugih čina počinjenih u obavljanju njihovih službenih funkcija; takav se imunitet odobrava tim osobama i nakon što su prestale djelovati u odborima Fonda ili za njega obavljati zadatke;

c) iste olakšice glede ograničenja što se tiče valute i njezine zamjene te glede njihove osobne prtljage kakve se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadatku;

d) nepovredivost njihovih spisa i dokumenata koji se odnose na poslove koje oni obavljaju za Fond te, glede komunikacija s Fondom, pravo na uporabu kodova te na primanje dokumenata i korespondencije putem kurira ili u zapečaćenim valizama.

(ii) Načelo sadržano u posljednjoj rečenici odjeljka 12. standardnih klauzula primjenjuje se na točku d) gornjeg stavka 2(i).

(iii) Povlastice i imuniteti ne odobravaju se stručnjacima radi njihove osobne koristi, već radi interesa Fonda. Fond ima pravo i dužnost odreći se imuniteta stručnjaka u svakom slučaju kad bi, po njegovu mišljenju, imunitet ometao izvršenje pravde i kad ga se može odreći bez da šteti interesima Fonda.


CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALISED AGENCIES

Whereas the General Assembly of the United Nations adopted on 13 February 1946 a resolution contemplating the unification as far as possible of the privileges and immunities enjoyed by the United Nations and by the various specialized agencies; and

Whereas consultations concerning the implementation of the aforesaid resolution have taken place between the United Nations and the specialized agencies;

Consequently, by resolution 179 (II) adopted on 21 November 1947, the General Assembly has approved the following Convention, which is submitted to the specialized agencies for acceptance and to every Member of the United Nations and to every other State member of one or more of the specialized agencies for accession.

Article I

DEFINITIONS AND SCOPE

Section 1

In this Convention:

(i) The words »standard clauses« refer to the provisions of articles II to IX.

(ii) The words »specialized agencies« mean:

(a) The International Labour Organisation;

(b) The Food and Agriculture Organization of the United Nations;

(c) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;

(d) The International Civil Aviation Organization;

(e) The International Monetary Fund;

(f) The International Bank for Reconstruction and Development;

(g) The World Health Organization;

(h) The Universal Postal Union;

(i) The International Telecommunications Union; and

(j) Any other agency in relationship with the United Nations in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter.

(iii) The word »Convention« means, in relation to any particular specialized agency, the standard clauses as modified by the final (or revised) text of the annex transmitted by that agency in accordance with sections 36 and 38.

(iv) For the purposes of article III, the words »property and assets« shall also include property and funds administered by a specialized agency in furtherance of its constitutional functions.

(v) For the purposes of articles V and VII, the expression »representatives of members« shall be deemed to include all representatives; alternates, advisers, technical experts and secretaries of delegations.

(vi) In sections 13, 14, 15 and 25, the expression »meetings convened by a specialized agency« means meetings: (1) of its assembly and of its executive body (however designated), and (2) of any commission provided for in its constitution; (3) of any international conference convened by it; and (4) of any committee of any of these bodies.

(vii) The term »executive head« means the principal executive official of the specialized agency in question, whether designated »Director-General« or otherwise.

Section 2

Each State party to this Convention in respect of any specialized agency to which this Convention has become applicable in accordance with section 37 shall accord to, or in connexion with, that agency the privileges and immunities set forth in the standard clauses on the conditions specified therein, subject to any modification of those clauses contained in the provisions of the final (or revised) annex relating to that agency and transmitted in accordance with sections 36 or 38.

Article II

JURIDICAL PERSONALITY

Section 3

The specialized agencies shall possess juridical personality. They shall have the capacity (a) to contract, (b) to acquire and dispose of immovable and movable property, (c) to institute legal proceedings.

Article III

PROPERTY, FUNDS AND ASSETS

Section 4

The specialized agencies, their property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case they have expressly waived their immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

Section 5

The premises of the specialized agencies shall be inviolable. The property and assets of the specialized agencies, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

Section 6

The archives of the specialized agencies, and in general all documents belonging to them or held by them, shall be inviolable, wherever located.

Section 7

Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind:

(a) The specialized agencies may hold funds, gold or currency of any kind and operate accounts in any currency;

(b) The specialized agencies may freely transfer their funds, gold or currency from one country to another or within any country and convert any currency held by them into any other currency.

Section 8

Each specialized agency shall, in exercising its rights under section 7 above, pay due regard to any representations made by the Government of any State party to this Convention in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of the agency.

Section 9

The specialized agencies, their assets, income and other property shall be:

(a) Exempt from all direct taxes; it is understood, however, that the specialized agencies will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;

(b) Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the specialized agencies for their official use; it is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the country into which they were imported except under conditions agreed to with the Government of that country;

(c) Exempt from duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of their publications.

Section 10

While the specialized agencies will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the specialized agencies are making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, States parties to this Convention will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

Article IV

FACILITIES IN RESPECT OF COMMUNICATIONS

Section 11

Each specialized agency shall enjoy, in the territory of each State party to this Convention in respect of that agency, for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government of such State to any other Government, including the latteržs diplomatic mission in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio.

Section 12

No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the specialized agencies.

The specialized agencies shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence by courier or in sealed bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.

Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between a State party to this Convention and a specialized agency.

Article V

REPRESENTATIVES OF MEMBERS

Section 13

Representatives of members at meetings convened by a specialized agency shall, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

(b) Inviolability for all papers and documents;

(c) The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(d) Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions, aliensž registration or national service obligations in the State which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;

(e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to members of comparable rank of diplomatic missions.

Section 14

In order to secure for the representatives of members of the specialized agencies at meeting convened by them complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

Section 15

Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives of members of the specialized agencies at meetings convened by them are present in a member State for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

Section 16

Privileges and immunities are accorded to the representatives of members, not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connexion with the specialized agencies. Consequently, a member not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the member, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Section 17

The provisions of sections 13, 14 and 15 are not applicable in relation to the authorities of a State of which the person is a national or of which he is or has been a representative.

Article VI

OFFICIALS

Section 18

Each specialized agency will specify the categories of officials to which the provisions of this article and of article VIII shall apply. It shall communicate them to the Governments of all States parties to this Convention in respect of that agency and to the Secretary-General of the United Nations. The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known to the above-mentioned Governments.

Section 19

Officials of the specialized agencies shall:

(a) Be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

(b) Enjoy the same exemptions from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the specialized agencies and on the same conditions as are enjoyed by officials of the United Nations;

(c) Be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

(d) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank of diplomatic missions;

(e) Be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crises as officials of comparable rank of diplomatic missions;

(f) Have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their posto in the country in question.

Section 20

The officials of the specialized agencies shall be exempt from national service obligations, provided that, in relation to the States of which they are nationals, such exemption shall be confined to officials of the specialized agencies whose names have, by reason of their duties, been placed upon a list compiled by the executive head of the specialized agency and approved by the State concerned.

Should other officials of specialized agencies be called up for national service, the State concerned shall, at the request of the specialized agency concerned, grant such temporary deferments in the call-up of such officials as may be necessary to avoid interruption in the continuation of essential work.

Section 21

In addition to the immunities and privileges specified in sections 19 and 20, the executive head of each specialized agency, including any official acting on his behalf during his absence from duty, shall be accorded in respect of himself, his spouse and minor children, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

Section 22

Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the specialized agencies only and not for the personal benefit of the individuals themselves. Each specialized agency shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the specialized agency.

Section 23

Each specialized agency shall co-operate at all times with the appropriate authorities of member States to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuses in connexion with the privileges, immunities and facilities mentioned in the article.

Article VII

ABUSES OF PRIVILEGE

Section 24

If any State party to this Convention considers that there has been and abuse of a privilege or immunity conferred by this Convention, consultations shall be held between that State and the specialized agency concerned to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to attempt to ensure that no repetition occurs. If such consultations fail to achieve a result satisfactory to the State and the specialized agency concerned, the question whether an abuse of a privilege or immunity has occurred shall be submitted to the International Court of Justice in accordance with section 32. If the International Court of Justice finds that such an abuse has occurred, the State party to this Convention affected by such abuse shall have the right, after notification to the specialized agency in question, to withhold from the specialized agency concerned the benefits of the privilege or immunity so abused.

Section 25

1. Representatives of members at meetings convened by specialized agencies, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, and officials within the meaning of section 18, shall not be required by the territorial authorities to leave the country in which they are performing their functions on account of any activities by them in their official capacity. In the case, however, of abuse of privileges of residence committed by any such person in activities in that country outside his official functions, he may be required to leave by the Government of that county provided that:

2. (I) Representatives of members, or persons who are entitled to diplomatic immunity under section 21, shall not be required to leave the country otherwise than in accordance with the diplomatic procedure applicable to diplomatic envoys accredited to that country.

(II) In the case of an official to whom section 21 is not applicable, no order to leave the country shall be issued other that with the approval of the Foreign Minister of the country in question, and such approval shall be given only after consultation with the executive head of the specialized agency concerned; and, if expulsion proceedings are taken against an official, the executive head of the specialized agency shall have the right to appear in such proceedings on behalf of the person against whom they are instituted.

Article VIII

LAISSEZ-PASSER

Section 26

Officials of the specialized agencies shall be entitled to use the United Nations laissez-passer in conformity with administrative arrangements to be concluded between the Secretary-General of the United Nations and the competent authorities of the specialized agencies, to which agencies special powers to issue laissez-passer may be delegated. The Secretary-General of the United Nations shall notify each State party to this Convention of each administrative arrangements so concluded.

Section 27

States parties to this Convention shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to officials of the specialized agencies as valid travel documents.

Section 28

Applications for visas, where required, from officials of specialized agencies holding United Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business of a specialized agency, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities for speedy travel.

Section 29

Similar facilities to those specified in section 28 shall be accorded to experts and other persons who, though not the holders of United Nations laissez-passer, have a certificate that they are travelling on the business of a specialized agency.

Section 30

The executive heads, assistant executive heads, heads of departments and other officials of a rank not lower that head of department of the specialized agencies, travelling on United Nations laissez-passer on the business of the specialized agencies, shall be granted the same facilities for travel as are accorded to officials of comparable rank in diplomatic missions.

Article IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

Section 31

Each specialized agency shall make provision for appropriate modes of settlement of:

(a) Disputes arising out of contracts or other disputes of private character to which the specialized agency is s party;

(b) Disputes involving any official of a specialized agency who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived in accordance with the provisions of section 22.

Section 32

All differences arising out of the interpretation or application of the present Convention shall be referred to the International Court of Justice unless in any case it is agreed by the parties to have recourse to another mode of settlement. If a difference arises between one of the specialized agencies on the one hand, and a member on the other hand, a request shall be made for an advisory opinion on any legal question involved in accordance with Article 96 of the Charter and Article 65 of the Statute of the Court and the relevant provisions of the agreements concluded between the United Nations and the specialized agency concerned. The opinion given by the Court shall be accepted as decisive by the parties.

Article X

ANNEXES AND APPLICATION TO INDIVIDUAL SPECIALIZED AGENCIES

Section 33

In their application to each specialized agency, the standard clauses shall operate subject to any modifications set forth in the final (or revised) text of the annex relating to that agency, as provided in sections 36 and 38.

Section 34

The provisions of the Convention in relation to any specialized agency must be interpreted of the light of the functions with which that agency is entrusted by its constitutional instrument.

Section 35

Draft annexes 1 to 9 are recommended to the specialized agencies named therein. In the case of any specialized agency not mentioned by name in section 1, the Secretary-General of the United Nations shall transmit to the agency a draft annex recommended by the Economic and Social Council.

Section 36

The final text of each annex shall be that approved by the specialized agency in question in accordance with its constitutional procedure. A copy of the annex as approved by each specialized agency shall be transmitted by the agency in question to the Secretary-General of the United Nations and shall thereupon replace the draft referred to in section 35.

Section 37

The present Convention becomes applicable to each specialized agency when it has transmitted to the Secretary-General of the United Nations the final text of the relevant annex and has informed him that it accepts the standard clauses, as modified by this annex, and undertakes to give effect to sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 and 45 (subject to any modification of section 32 which may be found necessary in order to make the final text of the annex consonant with the constitutional instrument of the agency) and any provisions of the annex placing obligations on the agency. The Secretary-General shall communicate to all Members of the United Nations and to other States members of the specialized agencies certified copies of all annexes transmitted to him under this section and of revised annexes transmitted under section 38.

Section 38

If, after the transmission of a final annex under section 36, any specialized agency approves any amendments thereto in accordance with its constitutional procedure, a revised annex shall be transmitted by it to the Secretary-General of the United Nations.

Section 39

The provisions of this Convention shall in no way limit or prejudice the privileges and immunities which have been, or may hereafter be, accorded by any State to any specialized agency by reason of the location in the territory of that State of its headquarters or regional offices. This Convention shall not be deemed to prevent the conclusion between any State party thereto and any specialized agency of supplemental agreements adjusting the provisions of this Convention or extending or curtailing the privileges and immunities thereby granted.

Section 40

It is understood that the standard clauses, as modified by the final text of an annex sent by a specialized agency to the Secretary-General of the United Nations under section 36 (or any revised annex sent under section 38), will be consistent with the provisions of the constitutional instrument then in force of the agency in question, and that if any amendment to that instrument is necessary for the purpose of making the constitutional instrument so consistent, such amendment will have been brought into force in accordance with the constitutional procedure of that agency before that final (or revised) annex is transmitted.

The Convention shall not itself operate so as to abrogate, or derogate from, any provisions of the constitutional instrument of any specialized agency or any rights or obligations which the agency may otherwise have, acquire, or assume.

Article XI

FINAL PROVISIONS

Section 41

Accession to this Convention by a Member of the United Nations and (subject to section 42) by any State member of a specialized agency shall be effected by deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of accession which shall take effect on the date of its deposit.

Section 42

Each specialized agency concerned shall communicate the text of this Convention together with the relevant annexes to those of its members which are not Members of the United Nations and shall invite them to accede thereto in respect of that agency by depositing an instrument of accession to this Convention in respect thereof either with the Secretary-General of the United Nations or with the executive head of the specialized agency.

Section 43

Each State party to this Convention shall indicate in its instrument of accession the specialized agency or agencies in respect of which it undertakes to apply the provisions of this Convention. Each State party to this Convention may by a subsequent written notification to the Secretary-General of the United Nations undertake to apply the provisions of this Convention to one or more further specialized agencies. This notification shall take effect on the date of its receipt by the Secretary-General.

Section 44

This Convention shall enter into force for each State party to this Convention in respect of a specialized agency when it has become applicable to that agency in accordance with section 37 and the State party has undertaken to apply the provisions of the Convention to that agency in accordance with section 43.

Section 45

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Members of the United Nations, as well as all members of the specialized agencies, and executive heads of the specialized agencies, of the deposit of each instrument of accession received under section 41 and of subsequent notifications received under section 43. The executive head of a specialized agency shall inform the Secretary-General of the United Nations and the members of the agency concerned of the deposit of any instrument of accession deposited with him under section 42.

Section 46

It is understood that, when an instrument of accession or a subsequent notification is deposited on behalf of any State, this State will be in a position under its own law to give effect to the terms of this Convention, as modified by the final texts of any annexes relating to the agencies covered by such accessions or notifications.

Section 47

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this section, each State party to this Convention undertakes to apply this Convention in respect of each specialized agency covered by its accession or subsequent notification, until such time as a revised convention or annex shall have become applicable to that agency and the said State shall have accepted the revised convention or annex. In the case of a revised annex, the acceptance of States shall be by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, which shall take effect on the date of its receipt by the Secretary-General.

2. Each State party to this Convention, however, which is not, or has ceased to be, a member of a specialized agency, may address a written notification to the Secretary-General of the United Nations and the executive head of the agency concerned to the effect that it intends to withhold from that agency the benefits of this Convention as from a specified date, which shall not be earlier than three months from the date of receipt of the notification.

3. Each State party to this Convention may withhold the benefit of this Convention from any specialized agency which ceases to be in relationship with the United Nations.

4. The Secretary-General of the United Nations shall inform all members States parties to this Convention of any notification transmitted to him under the provisions of this section.

Section 48

At the request of one-third of the States parties to this Convention, the Secretary-General of the United Nations will convene a conference with a view to its revision.

Section 49

The Secretary-General of the United Nations shall transmit copies of this Convention to each specialized agency and to the Government of each Member of the United Nations.

ANNEXES

ANNEX I

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

In their application to the International Labour Organisation the standard clauses shall operate subject to the following provisions:

1. Article V (other than paragraph (c) of section 13) and section 25, paragraphs 1 and 2 (a), of Article VII shall extend to the employersž and workersž members and deputy members of the Governing Body of the International Labour Office and their substitutes; except that any waiver of the immunity of any such person member under section 16 shall be by the Governing Body.

2. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in Section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Deputy Director-General of the International Labour Office and any Assistant Director-General of the International Labour Office.

3. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organisation shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent of journeys in connection with service on such committees or missions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written or, acts done by them in the performance of their official functions, immunity of legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organisation;

(c) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions;

(d) Inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organisation.

(ii) In connection with (d) of 3 (i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts of the Organisation in the interests of the Organisation and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organisation shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Organisation.

ANNEX II

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

In their application to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (hereinafter called »the Organization«) the standard clauses shall operate subject to the following provisions:

1. Article V and Section 25, paragraphs 1 and 2 (1) of Article VII shall extend to the Chairman of the Council of the Organization and to the representatives of Associate Members, except that any waiver of the immunity of the Chairman under Section 16 shall be by the Council of the Organization.

2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of Article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connection with service on such committees or missions:

(a) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity of legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organization;

(c) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization and, for the purpose of their communications with the Organization, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connection with (d) of 2 (i) above, the principle contained in the last sentence of Section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and the duty to waive the immunity of any experts in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.

3. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in Section 21 of the standard clauses shall be accorded to the Deputy Director-General and the Assistant Directors-General of the Organization.

ANNEX IV

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

The standard clauses shall operate in respect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter called »the Organization«) subject to the following provisions:

1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I) of article VII shall extend to the President of the Conference and members of the Executive Board of the Organization, their substitutes and advisers except that any waiver of the immunity of any such person of the Executive Board under section 16, shall be by the Executive Board.

2. The Deputy Director-General of the Organization, his spouse and minor children shall also enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with international law, which article VI, section 21, of the convention ensures to the executive head of each specialized agency.

3. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity of legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organization;

(c) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions.

(ii) Privileges and immunities are granted to the experts of the Organization in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.

ANNEX V

INTERNATIONAL MONETARY FUND

In its application to the International Monetary Fund (hereinafter called »the Fund«), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

1. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Fund solely from this convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

2. The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Fund or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Fund or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Fund, or by any statute, law or regulation of any member of the Fund or any political subdivision of any such member, or otherwise.

ANNEX VI

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

In its application to the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank), the convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

1. The following shall be substituted for section 4:

»Actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member of the Bank in which the Bank has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Bank shall, wheresoever, located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.«

2. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Bank solely from this convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

3. The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Bank or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Bank or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Bank or by any statute, law or regulation of any member of the Bank or any political subdivision of any such member, or otherwise.

ANNEX VII

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

In their application to the World Health Organization (hereinafter called »the Organization«) the standard clauses shall operate subject to the following modifications:

1. Article V and Section 25, paragraphs 1 and 2 (I), of Article VII shall extend to persons designated to serve on the Executive Board of the Organization, their alternates and advisers, except that any waiver of the immunity of any such persons under Section 16 shall be by the Board.

2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of Article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committes of, or employed on missions for, the Organization;

(c) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d) Inviolability for all papers and documents;

(e) For the purpose of their communications with the Organization, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) The privileges and immunities set forth in paragraphs (b) and (e) above shall be accorded to persons serving on Expert Advisory Panels of the Organization in the exercise of their functions as such.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts of the Organization in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Orgnaization.

3. Article V and Section 25, paragraphs 1 and 2 (I), of Article VII shall extend to the representatives of Associate Members participating in the work of the Organization in accordance with Articles 8 and 47 of the Constitution.

4. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in Section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Deputy Director-General, Assistant Director-General and Regional Director of the Organization.

ANNEX VIII

UNIVERSAL POSTAL UNION

The standard clauses shall apply without modification.

ANNEX IX

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION

The standard clauses shall apply without modification.

ANNEX XI

INTERNATIONAL METEOROLOGICAL ORGANIZATION

The standard clauses shall apply without modification.

ANNEX XII

INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION

1. The privileges and immunities, exemptions and facilities referred to in Article VI, Section 21 of the standard clauses shall be accorded to the Secretary-General of the Organization, to the Deputy Secretary-General and to the Secretary of the Maritime Safety Committee, provided that the provisions of this paragraph shall not require the Member in whose territory the Organization has its Headquarters to apply Article VI, Section 21 of the standard clauses to any person who is its national.

2. (a) Experts (other then officials coming within the scope of Article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall he accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions;

(i) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(ii) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of or employed on missions for the Organization;

(iii) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(iv) inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization;

(v) the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or in sealed dispatch bags for their communications with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

In connexion with Section 2(a) (iv) and (v) above, the principle contained in the last sentence of Section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(b) Privileges and immunities are granted to such experts in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.

ANNEX XIII

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

In its application to the International Finance Corporation (hereinafter called »The Corporation«) the Convention (including this annex) shall operate subject to the following provisions:

1. The following shall be substituted for Section 4:

»Actions may be brought against the Corporation only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Corporation has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Corporation shall, wheresoever, located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Corporation.«

2. Paragraph (b) of Section 7 of the standard clauses shall apply to the Corporation subject to Article III, Section 5 of the Articles of Agreement of the Corporation.

3. The Corporation in its discretion may waive any of the privileges and immunities conferred under Article VI of its Article of Agreement to such extent and upon such conditions as it may determine.

4. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Corporation from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

5. The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Corporation or impair or limit any the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Corporation or any of its members, Governors, Executive Directors, Alternates, officers and employees by the Articles of Agreement of the Corporation, or by any statute, law or regulation of any member of the Corporation or any political subdivision of any such member, or otherwise.

ANNEX XIV

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

In its application to the International Development Association (hereinafter called »the Association«), the Convention, including this annex, shall operate subject to the following provisions:

1. The following shall be substituted for section 4:

»Actions may be brought against the Association only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Association has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Association shall, wheresoever, located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Association.«

2. Section 32 of the standard clauses shall only apply to differences arising out of the interpretation or application of privileges and immunities which are derived by the Association from this Convention and are not included in those which it can claim under its Articles of Agreement or otherwise.

3. The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Association or impair or limit any the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Association or any of its members, governors, executive directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Association, or by any statute, law or regulation of any member of the Association or any political subdivision of any such member, or otherwise.

ANNEX XV

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

»In their application to the World Intellectual Property Organization (hereinafter called »the Organization«), the standard caluses shall operate subject to the following modifications:

»1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in article VI, section 21, of the standard clauses shall also be accorded to the Deputy Directors General of the Organization.

»2. (a) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:

»(i) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

»(ii) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organization;

»(iii) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal bagage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions;

»(iv) Inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization;

»(v) For their communications with the Organization, the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or in sealed dispatch bags.

In connexion with (iv) and (v) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

»(b) Privileges and imunities are granted to the experts referred to in paragraph (a) above in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.«

ANNEX XVI

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

In their application to the International Fund for Agricultural Development (hereinafter called »the Fund«) the standard clauses shall operate subject to the following provisions:

1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Vice-President of the Fund.

2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for the Fund shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connection with service on such committees or missions:

(a) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Fund;

(c) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Fund and, for the purpose of their communications with the Fund, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connection with (d) of 2(i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts in the interests of the Fund and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Fund shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the imunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Fund.