UREDBU O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKEI VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA O SLUČAJURADIOLOŠKE OPASNOSTI

NN 11/1999 (22.9.1999.), UREDBU O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKEI VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA O SLUČAJURADIOLOŠKE OPASNOSTI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA O SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, sklopljen u Zagrebu, 11. lipnja 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O PRAVODOBNOJ RAZMJENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

želeći potpuno i u cijelosti ostvariti odredbe zaključnih dokumenata Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi i na taj način promicati prijateljske odnose između ugovornih stranaka,

u uvjerenju da je potrebno da ugovorne stranke što prije osiguraju značajne informacije o radiološkim opasnostima, kako bi moguće posljedice, koje se protežu i preko granice, bile što manje,

u uvjerenju da pravovremena razmjena informacija i iskustava o nuklearnoj sigurnosti, sigurnosti izvora zračenja i zaštiti od zračenja u značajnoj mjeri pridonosi općoj sigurnosti stanovništva ugovornih stranaka,

imajući na umu Konvenciju o ranom obavješćivanju o nuklearnim nesrećama (1986.), Konvenciju o pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radiološke opasnosti (1986.) i Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti (1994.), kao i priznata načela suradnje u okviru Međunarodne agencije za atomsku energiju,

želeći slijediti odredbe sporazuma Europske zajednice o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (1987.).

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OPSEG PRIMJENE

1. Ovaj Sporazum primjenjivat će se za obavješćivanje i slanje informacija kad god se ugovorna stranka odluči za poduzimanje mjera širokog opsega sa svrhom da se zaštiti stanovništvo u slučaju sljedećih radioloških opasnosti:

a) nesreće na njezinom teritoriju koja obuhvaća postrojenja i djelatnosti kao što su navedene u stavku 2. i koje su prouzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštanje radioaktivnih tvari;

b) zapažanja, na svom teritoriju ili izvan njega, nenormalnih stupnjeva radioaktivnosti koji bi mogli biti štetni po zdravlje stanovništva ugovorne stranke;

c) nesreća koje ne spadaju u krug onih pod a) koje uključuju postrojenja i djelatnosti kao što su navedene u stavku 2. i koje su prouzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštanje radioaktivnih tvari;

d) ostalih nesreća koje su prouzročile ili bi mogle prouzročiti opsežnije ispuštanje radioaktivnih tvari.

2. Postrojenja ili djelatnosti navedeni u stavku 1. a) i c) su sljedeće:

a) svaki nuklearni reaktor, bez obzira na lokaciju;

b) svako drugo postrojenje nuklearnog gorivog ciklusa;

c) svako postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada;

d) prijevoz i skladištenje nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada;

e) izrada, uporaba, skladištenje, odlaganje i prijevoz radioaktivnih izotopa za poljoprivredne, industrijske, medicinske svrhe i s njima povezane znanstvene i istraživačke svrhe;

f) uporaba radioaktivnih izotopa za proizvodnju električne energije u svemirskim objektima.

Članak 2.

OBAVIJESTI I INFORMACIJE

U slučaju radioloških opasnosti određenih u članku 1., zbog kojih se ne može sa sigurnošću isključiti ugrožavanje stanovništva druge ugovorne stranke, ugovorna stranka navedena u tom članku poduzet će sljedeće korake:

a) odmah obavijestiti o radiološkoj opasnosti, njezinoj vrsti, vremenu nastanka i točnoj lokaciji drugu ugovornu stranku koja je ili bi mogla biti ugrožena na način naveden u članku 1.;

b) bez odgađanja poslati drugoj ugovornoj stranci takve raspoložive informacije navedene u članku 3., relevantne za smanjivanje na najmanju moguću mjeru radioloških posljedica u toj državi.

Članak 3.

INFORMACIJE KOJE JE POTREBNO POSLATI

1. Informacije koje je potrebno poslati sukladno članku 2. b) obuhvaćaju sljedeće podatke s kojima raspolaže ugovorna stranka:

a) vrstu i vrijeme nesreće, njezinu točnu lokaciju, ukoliko je to primjereno, i postrojenje odnosno djelatnost o kojoj se radi;

b) pretpostavljeni ili utvrđeni uzrok i pretpostavljeni razvoj događaja značajnog za ispuštanje radioaktivnih tvari;

c) opća svojstva radioaktivnog ispuštanja, uključivo vrstu, vjerojatne fizikalne i kemijske oblike i količine, sastav i efektivnu visinu radioaktivnog ispuštanja;

d) podatke o trenutnim i prognoziranim meteorološkim i hidrološkim uvjetima koji su potrebni za prognozu širenja radioaktivnog ispuštanja;

e) rezultate nadzora okoliša;

f) rezultate mjerenja prehrambenih proizvoda, stočne hrane i pitke vode;

g) prihvaćene ili planirane sigurnosne mjere;

h) prihvaćene ili planirane mjere za obavješćivanje javnosti;

i) pretpostavljeno ponašanje radioaktivnog ispuštanja u određenom periodu;

j) izvor informacija.

2. Informacije će se dopunjavati u primjerenim vremenskim razmacima daljnjim relevantnim informacijama uključivo s razvojem kriznog stanja i njegovim pretpostavljenim ili stvarnim prestankom.

3. Te informacije i sve dopune proslijeđivat će se kako je određeno u članku 2. tako dugo dok se takve prilike ne okončaju ili dok se ne prikupi dovoljno informacija za procjenu stvarnog stanja.

Članak 4.

SUDJELOVANJE U PODUZIMANJU MJERA

1. U prilikama navedenim u članku 2. ugovorne stranke prihvaćaju bez odgode dogovor o potrebnom sudjelovanju u poduzimanju mjera za zaštitu zdravlja i imovine stanovništva kao i za moguću pomoć.

2. Ugovorne stranke dogovorit će se o svim daljnjim mjerama.

3. Sa svrhom da se što više smanje radiološke posljedice u drugoj državi, ugovorna stranka koja šalje informacije sukladno članku 2. b), odmah će odgovoriti drugoj ugovornoj stranci u opsegu u kojem je to izvodljivo, na njezin zahtjev za daljnjim informacijama ili njezinu molbu za suradnjom.

Članak 5.

NADLEŽNA TIJELA I KONTAKTNA MJESTA

1. Ugovorne se stranke međusobno diplomatskim putem obavještavaju o tome koja su njihova nadležna tijela i kontaktna mjesta odgovorna za davanje i primanje obavijesti iz članka 2. Takva kontaktna mjesta bit će na raspolaganju 24 sata dnevno.

2. Dalje se ugovorne stranke obavještavaju o svakoj izmjeni koja bi mogla nastati u vezi s informacijom iz stavka 1.

3. Neposredno poslije svog osnivanja kontaktna mjesta se sporazumijevaju o načinu slanja informacija. Djelovanje sustava slanja informacija provjerava se najmanje jednom godišnje.

Članak 6.

OSTALE INFORMACIJE

1. Ugovorne se stranke jednom godišnje međusobno obavještavaju o vlastitim nuklearnim programima, o iskustvima iz rada postrojenja, planovima za slučaj nesreće izvan lokacije postrojenja i o pravnim propisima s područja nuklearne sigurnosti, sigurnosti izvora zračenja i zaštite od zračenja.

2. Ugovorne se stranke međusobno obavještavaju i o postojećim postrojenjima, onima u izgradnji i onima planiranim postrojenjima sukladno članku 1. stavak 2. (a) - (c). Međusobno se razmjenjuju sljedeće informacije:

- naziv postrojenja,

- mjesto i adresa postrojenja;

- korisnik,

- osnovni tehnički podaci o postrojenju;

- trenutni status,

- pogonski podaci,

- osnovni opis mjesta postrojenja,

- odgovarajući podaci za planiranje i reagiranje u slučaju izvanrednog događaja.

3. Daljnje informacije za postrojenja navedena u stavku 1. koje su značajne za ekološki utjecaj, nuklearnu sigurnost, sigurnost izvora zračenja i zaštitu od zračenja, bit će predmetom rasprave tijekom savjetovanja sukladno članku 9.

4. Informacije o planiranim postrojenjima sukladno stavku 2. proslijedit će se poslije izdavanja građevinske dozvole. O predviđenom početku rada postrojenja u izgradnji ugovorne stranke se međusobno obavještavaju šest mjeseci unaprijed.

Članak 7.

PROGRAM MJERENJA

1. Svaka ugovorna stranka izvodi na svom teritoriju program mjerenja ionizirajućeg zračenja i radionuklida u okolišu, posebno uz postrojenja iz članka 6. stavak 1.

2. Program mjerenja mora sadržavati mjerenja koncentracije radionuklina u sljedećim tvarima: zraku (uključujući aerosole), pitkoj vodi, površinskoj vodi, zemlji, padavinama, prehrambenm proizvodima i stočnoj hrani, kao i podatke o emisijama. Rezultati mjerenja moraju biti uzajamno usporedivi i sadržavati dovoljne podatke za izračun izlaganja zračenju vlastitog stanovništva.

3. Rezultati mjerenja šalju se drugoj ugovornoj stranci jednom godišnje. Kod značajnih odstupanja od normalnog stanja te informacije se odmah šalju drugoj ugovornoj stranci. Ugovorna stranka šalje dopunske podatke ukoliko se to od nje zatraži.

Članak 8.

RAZMJENA PODATAKA IZ SUSTAVA
PRAVODOBNOG RADIOLOŠKOG UPOZORAVANJA

Ugovorne stranke uspostavit će sustav za razmjenu podataka iz svojih sustava pravodobnog radiološkog upozoravanja u roku od dvije godine nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu, prema dogovoru koordinatora.

Članak 9.

SAVJETOVANJE

1. Ugovorne stranke jednom godišnje provode zajedničko stručno savjetovanje koje prije svega:

a) ocjenjuje primjenu ovog Sporazuma;

b) razmatra dane informacije sukladno članku 6.;

c) utvrđuje rezultate programa mjerenja sukladno članku 7.;

d) razmatra druga aktualna pitanja nuklearne sigurnosti, sigurnosti izvora zračenja i zaštite od zračenja.

2. Ugovorne stranke se dogovaraju preko koordinatora o vremenu, mjestu i sudionicima zajedničkog stručnog savjetovanja.

3. Po potrebi, prema dogovoru između koordinatora, mogu se provesti dodatna stručna savjetovanja sukladno stavku 1.

Članak 10.

KOORDINATORI

1. Svaka ugovorna stranka određuje jednog koordinatora za provođenje ovog Sporazuma, i to:

- za Vladu Republike Hrvatske - Ministarstvo gospodarstva

- za Vladu Republike Mađarske - Mađarska vlast za atomsku energiju.

2. Koordinatori se brinu prije svega o:

a) razmjeni svih stručnih podloga i informacija koje je potrebno prosljeđivati u okviru suradnje sukladno člancima 6., 7. i 8., ukoliko u pojedinim slučajevima ne dolazi u obzir posebni način informiranja;

b) organizaciji zajedničkog stručnog savjetovanja prema članku 9.

3. Ugovorne stranke prosljeđuju diplomatskim putem moguće izmjene u određivanju koordinatora.

Članak 11.

OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI

Sadržaj informacija koje je ugovorna stranka primila od druge ugovorne stranke sukladno člancima 2., 3., 6., 7. i 8. svaka ugovorna stranka može upotrijebiti za informiranje javnosti, ukoliko tu informaciju druga ugovorna stranka nije proglasila povjerljivom.

Članak 12.

TROŠKOVI

Međusobna razmjena informacija po ovom Sporazumu je besplatna. Ukoliko su dopunske informacije povezane s većim troškovima, te troškove pokriva ugovorna stranka koja je tražila dopunu.

Članak 13.

ODNOS S DRUGIM MEĐUNARODNIM
SPORAZUMIMA

Ovaj Sporazum ne utječe na uzajamna prava i obveze ugovornih stranki iz sadašnjih međunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovim Sporazumom ili budućim međunarodnim sporazumima.

Članak 14.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom zadnje obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu o ispunjavanju njihovih unutrašnjepravnih pretpostavki za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj se Sporazum zaljučuje na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može bilo kada otkazati ovaj Sporazum. Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila pisani otkaz diplomatskim putem.

Sastavljeno u Zagrebu 11. VI. 1999. godine u dva izvornika na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja oko njegova tumačenja mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE MAĐARSKE
mr. Nenad Porges, v. r. dr. Gyorgy Vajda, v. r.
ministar gospodarstva generalni direktor Državne
Republike Hrvatske uprave za atomsku energiju
Republike Mađarske

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 542-03/97-01/01
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 16. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.