Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

NN 12/1999 (18.10.1999.), Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI UGROŽENIM VRSTAMA DIVLJIH ŽIVOTINJA I BILJAKA (CITES)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka
(CITES), koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. rujna 1999.

Broj: 01-081-99-1614/2
Zagreb, 29. rujna 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI UGROŽENIM VRSTAMA DIVLJIH ŽIVOTINJA I BILJAKA (CITES)

Članak 1.

Potvrđuje se Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisana na međuvladinoj konferenciji u Washingtonu, D. C., 3. ožujka 1973. godine, koja je stupila na snagu 1. srpnja 1975. godine, a dopunjena je 1979. godine u Bonnu, zajedno s Amandmanom na članak XXI. Konvencije, donesenim 1983. godine u Gaboronu, Botswana.

Konvencija je u izvorniku pisana na engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Konvencija i Amandman na članak XXI. Konvencije u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glase:

KONVENCIJA O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI UGROŽENIM VRSTAMA DIVLJIH ŽIVOTINJA I BILJAKA
Potpisana u Washingtonu, D. C., 3. ožujka 1973. godine
Dopunjena u Bonnu, 22. lipnja 1979. godine

Stranke,

Uviđajući da su divlje životinje i biljke u svojim mnogostrukim izvanrednim i raznovrsnim oblicima nezamjenjivi dio zemljinih prirodnih sustava koji je potrebno štititi za ovu i za buduće generacije;

svjesne stalnorastuće vrijednosti divljih životinja i biljaka, s estetskog, znanstvenog, kulturnog, rekreacijskog i gospodarskog stajališta;

uviđajući da narodi i države jesu i moraju biti najbolji zaštitnici vlastitih divljih životinja i biljaka;

uviđajući, osim toga, da je međunarodna suradnja izuzetno važna za zaštitu određenih vrsta divljih životinja i biljaka od prekomjernog iskorištavanja putem međunarodne trgovine;

uvjerene u žurnost poduzimanja odgovarajućih mjera u tom smislu;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

DEFINICIJE

Za potrebe ove Konvencije, ukoliko kontekst ne razumijeva drukčije:

(a) »Vrsta« znači bilo koju vrstu, podvrstu ili njezinu zemljopisno izdvojenu populaciju;

(b) »Primjerak« znači:

(i) bilo koju životinju ili biljku, bez obzira na to da li je živa ili mrtva;

(ii) u slučaju životinje: za vrste uključene u dodatke I. i II., bilo koji lako prepoznatljivi njezin dio ili derivat, a za vrste uključene u Dodatak III., bilo koji lako prepoznatljivi njezin dio ili derivat naveden u Dodatku III. za tu vrstu;

(iii) u slučaju biljke: za vrste uključene u Dodatak I., bilo koji lako prepoznatljivi njezin dio ili derivat, a za vrste uključene u dodatke II. i III. bilo koji lako prepoznatljivi njezin dio ili derivat naveden u dodacima II. i III. za tu vrstu;

(c) »Trgovina« znači izvoz/iznošenje, ponovni izvoz/iznošenje, uvoz/unošenje, te unošenje s mora;

(d) »Ponovni izvoz« znači izvoz/iznošenje svakoga primjerka koji je prethodno bio uvezen/unesen.

(e) »Unošenje s mora« znači prenošenje u državu primjeraka, bilo koje vrste, koji su bili uzeti iz morskog okoliša koji nije pod jurisdikcijom ni jedne države;

(f) »Znanstveno tijelo« znači državno znanstveno tijelo određeno u skladu s člankom LX.;

(g) »Ovlaštena uprava« znači državno upravno tijelo imenovano u skladu s člankom IX.;

(h) »Stranka« znači državu u kojoj je ova Konvencija stupila na snagu.

Članak II.

TEMELJNA NAČELA

1. Dodatak I. će uključivati sve vrste kojima prijeti izumiranje, a koje ugrožava ili može ugroziti, trgovina, Trgovina primjercima ovih vrsta mora biti podvrgnuta posebno strogim propisima, kako se ne bi dalje ugrožavao njihov opstanak, a smije se dopustiti samo u posebnim okolnostima.

2. Dodatak II. će uključivati:

(a) sve vrste kojima možda trenutačno ne prijeti izumiranje, ali se to može dogoditi ukoliko trgovina primjercima takvih vrsta ne bude podlijegala strogim propisima radi izbjegavanja njihova iskorištavanja na način koji ugrožava njihov opstanak;

(b) druge vrste koje moraju biti podložne propisima kako bi trgovina primjercima nekih vrsta navedenih u podstavku (a) ovoga stavka, bila podvrgnuta djelatnom nadzoru.

3. Dodatak III. će uključivati sve vrste koje bilo koja stranka utvrdi kao vrste koje podliježu propisima u okviru njezine jurisdikcije, s ciljem sprječavanja ili ograničavanja njihova iskorištavanja, i za nadzor čije trgovine joj je potrebna suradnja drugih stranaka.

4. Stranke neće dopustiti trgovinu primjercima vrsta sadržanih u dodacima I., II. i III., osim u skladu s odredbama ove Konvencije.

Članak III.

REGULIRANJE TRGOVINE PRIMJERCIMA VRSTA UKLJUČENIH U DODATAK I.

1. Cjelokupna trgovina primjercima vrsta uključenih u Dodatak I. odvijat će se u skladu s odredbama ovoga članka.

2. Izvoz/iznošenje svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak I. razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje izvoznog dopuštenja. Izvozno dopuštenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je znanstveno tijelo države izvoznice izdalo mišljenje da takav izvoz/iznošenje neće štetiti opstanku te vrste;

(b) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da se do primjerka nije došlo u suprotnosti sa državnim zakonima koji se odnose na zaštitu životinjskih i biljnih vrsta;

(c) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da će svi živi primjerci biti pripremljeni i isporučeni na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju;

(d) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da je izdano uvozno dopuštenje za taj primjerak.

3. Uvoz/unošenje svakog primjerka vrste uključene u Dodatak I. razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje uvoznog dopuštenja, te izvoznog dopuštenja ili uvjerenja o ponovnom izvozu. Uvozno dopuštenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je znanstveno tijelo države uvoznice izdalo mišljenje da se primjerak uvozi/unosi u svrhe koje nisu štetne za opstanak te vrste;

(b) ako je znanstveno tijelo države uvoznice uvjereno da je predviđeni primalac živog primjerka na odgovarajući način opremljen za držanje i brigu o njemu;

(c) ako je ovlaštena uprava države uvoznice uvjerena da se primjerak neće koristiti u prvenstveno komercijalne svrhe.

4. Ponovni izvoz/iznošenje svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak 1. razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje uvjerenja o ponovnom izvozu. Uvjerenje o ponovnom izvozu će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je ovlaštena uprava države ponovnog izvoza uvjerena da je primjerak bio uvezen/unesen u tu državu u skladu s odredbama ove Konvencije;

(b) ako je ovlaštena uprava države ponovnog izvoza uvjerena da će svi živi primjerci biti pripremljeni i isporučeni na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju; i

(c) ako je ovlaštena uprava države ponovnog izvoza uvjerena da je izdano uvozno dopuštenje za svaki živi primjerak.

5. Unošenje s mora svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak 1. razumijevat će prethodno izdavanje uvjerenja od strane ovlaštene uprave države u koju se primjerak unosi. Uvjerenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je znanstveno tijelo države u koju se primjerak unosi izdalo mišljenje da unošenje neće biti štetno za opstanak te vrste;

(b) ako je ovlaštena uprava države u koju se primjerak unosi uvjerena da je predviđeni primalac živog primjerka na odgovarajući način opremljen za držanje i brigu o njemu;

(c) ako je ovlaštena uprava države u koju se primjerak unosi uvjerena da se primjerak neće koristiti u prvenstveno komercijalne svrhe.

Članak IV.

REGULIRANJE TRGOVINE PRIMJERCIMA VRSTA UKLJUČENIH U DODATAK - II.

1. Cjelokupna trgovina primjercima vrsta uključenih u Dodatak II. će se odvijati u skladu s odredbama ovoga članka.

2. Izvoz/iznošenje svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak II. razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje izvoznog dopuštenja. Izvozno dopuštenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je znanstveno tijelo države izvoznice izdalo mišljenje da takav izvoz/iznošenje neće štetiti opstanku te vrste;

(b) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da se do primjerka nije došlo u suprotnosti sa državnim zakonima koji se odnose na zaštitu faune i flore;

(c) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da će svi živi primjerci biti pripremljeni i isporučeni na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

3. Znanstveno tijelo u svakoj stranki će nadzirati kako izdavanje izvoznih dopuštenja od strane države za primjerke vrsta uključenih u Dodatak II., tako i sam izvoz/iznošenje tih primjeraka. Kad god znanstveno tijelo utvrdi da je potrebno ograničiti izvoz/iznošenje primjeraka bilo koje vrste kako bi se ona održala u svojem području rasprostranjenja na razini koja je u skladu s njezinom ulogom u ekološkim sustavima u kojima se javlja, a znatno iznad razine na kojoj bi ta vrsta mogla ispunjavati uvjete za uključivanje u Dodatak 1., znanstveno tijelo će preporučiti odgovarajućoj ovlaštenoj upravi pogodne mjere koje treba poduzeti u svrhu ograničavanja izdavanja izvoznih dopuštenja, za primjerke te vrste.

4. Uvoz unošenja svakog primjerka vrste uključene u Dodatak II. razumijevat će prethodno predočenje izvoznog dopuštenja ili uvjerenja o ponovnom izvozu.

5. Ponovni izvoz svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak II. razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje uvjerenja o ponovnom izvozu. Uvjerenje o ponovnom izvozu će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je ovlaštena uprava države ponovnog izvoza uvjerena da je primjerak bio uvezen/unesen u tu državu u skladu s odredbama ove Konvencije;

(b) ako je ovlaštena uprava države ponovnog izvoza uvjerena da će svi živi primjerci biti pripremljeni i isporučeni na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

6. Unošenje s mora svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak II. podrazumijevat će prethodno izdavanje uvjerenja od strane ovlaštene uprave države u koju se primjerak unosi. Uvjerenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je znanstveno tijelo države u koju se primjerak unosi izdalo mišljenje da unošenje neće biti štetno za opstanak te vrste;

(b) ako je ovlaštena uprava države u koju se primjerak unosi uvjerena da će se tim primjerkom rukovati na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njegova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

7. Uvjerenja navedena u stavku 6. ovoga članka mogu se izdavati po preporuci znanstvenoga tijela, u dogovoru s ostalim državnim znanstvenim tijelima ili, kad je to prikladno, s međunarodnim znanstvenim tijelima u svezi s ukupnim brojem primjeraka koji se mogu unijeti u razdoblju koje ne prelazi godinu dana.

Članak V.

REGULIRANJE TRGOVINE PRIMJERCIMA VRSTA UKLJUČENIH U DODATAK III.

1. Cjelokupna trgovina primjercima vrsta uključenih u Dodatak III. odvijat će se u skladu s odredbama ovoga članka.

2. Izvoz/iznošenje svakoga primjerka vrste uključene u Dodatak III. iz svake države koja je uključila tu vrstu u Dodatak III., razumijevat će prethodno izdavanje i predočenje izvoznog dopuštenja. Izvozno dopuštenje će se izdati samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da se do primjerka nije došlo u suprotnosti sa državnim zakonima koji se odnose na zaštitu životinjskih i biljnih vrsta;

(b) ako je ovlaštena uprava države izvoznice uvjerena da će svi živi primjerci biti pripremljeni i isporučeni na način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

3. Uvoz/unošenje svakog primjerka vrste uključene u Dodatak III. razumijevat će, osim u uvjetima na koje se primjenjuje stavak 4. ovoga članka, prethodno predočenje uvjerenja o porijeklu i, ako se radi o uvozu/unošenju iz države koja je uključila tu vrstu u Dodatak IIII. izvoznog dopuštenja.

4. U slučaju ponovnog izvoza/iznošenja, država uvoza/unošenja prihvatit će uvjerenje koje je izdala ovlaštena uprava države ponovnog izvoza/iznošenja, da je primjerak bio proslijeđen u tu državu ili da se ponovno izvozi iznosi, kao dokaz da su bile poštivane odredbe ove Konvencije u odnosu na dan primjerak.

Članak VI.

DOPUŠTENJA I UVJERENJA

1. Dopuštenja i uvjerenja koja se izdaju na osnovi odredbi članaka III., IV. i V. moraju biti u skladu s odredbama ovoga članka.

2. Izvozno dopuštenje mora sadržavati podatke navedene u modelu prikazanom u Dodatku IV. i smije se koristiti za izvoz/iznošenje samo u razdoblju od šest mjeseci nakon datuma izdavanja.

3. Svako dopuštenje ili uvjerenje mora sadržavati ime ove Konvencije, ime i pečat ovlaštene uprave koja ga izdaje te kontrolni broj koji mu daje ovlaštena uprava.

4. Svaka kopija dopuštenja ili uvjerenja kojega izdaje ovlaštena uprava bit će jasno označena kao kopija i nijedna takva kopija se ne smije koristiti umjesto originala, osim u mjeri u kojoj je to uobičajeno.

5. Potrebno je posebno dopuštenje ili uvjerenje za svaku pošiljku primjeraka.

6. Ovlaštena uprava države uvoza/unošenja nekoga primjerka poništit će i zadržati izvozno dopuštenje ili uvjerenje o ponovnom izvozu i svako odgovarajuće uvozno dopuštenje predočeno u svezi s uvozom/unošenjem toga primjerka.

7. Gdje je to moguće i ostvarljivo, ovlaštena uprava može staviti oznaku na bilo koji primjerak radi njegove lakše identifikacije. U tu svrhu »oznaka« znači bilo kakav neizbrisivi otisak, olovni pečat ili drugo odgovarajuće sredstvo identificiranja primjerka, tako izrađeno da učini što težim njegovo krivotvorenje od strane neovlaštenih osoba.

Članak VII.

IZUZEĆA I OSTALE POSEBNE ODREDBE VEZANE ZA TRGOVINU

1. Odredbe članaka III., IV. i V. ne odnose se na tranzit ili pretovar primjeraka u slučaju prolaska preko ili zadržavanja na teritoriju stranke, dok su primjerci na carinskoj kontroli.

2. Kad je ovlaštena uprava države izvoza/iznošenja ili ponovnog izvoza/iznošenja uvjerena da je primjerak bio nabavljen prije nego su se odredbe ove Konvencije počele primjenjivati na taj primjerak, odredbe članaka III., IV. i V. neće se primjenjivati na taj primjerak, ukoliko ovlaštena uprava izda u tom smislu odgovarajuće uvjerenje.

3. Odredbe članaka III., IV. i V. neće se primjenjivati na primjerke koji su osobni ili kućanski predmeti. Ovo izuzeće se ne odnosi na slučajeve:

(a) kada se radi o primjercima vrsta uključenih u Dodatak 1., ukoliko ih je vlasnik nabavio izvan države u kojoj je stalno nastanjen, a unosi se u tu državu; ili

(b) kada se radi o primjercima vrsta uključenih u Dodatak II:

(i) ako ih je vlasnik nabavio izvan države u kojoj je stalno nastanjen, a u državi u kojoj su uzeti iz prirode;

(ii) ako se unose u državu u kojoj je vlasnik stalno nastanjen;

(iii) ako država u kojoj su uzeti iz prirode zahtijeva prethodno izdavanje izvoznog dopuštenja prije svakoga iznošenja takvih primjeraka;

ukoliko ovlaštena uprava nije uvjerena da su primjerci bili nabavljeni prije nego što su se odredbe ove Konvencije počele primjenjivati na predmetne primjerke.

4. Primjerci neke životinjske vrste uključene u Dodatak 1. koji su uzgojeni u zatočeništvu u komercijalne svrhe ili biljne vrste uključene u Dodatak 1. koje su umjetno uzgojene u komercijalne svrhe, smatrat će se primjercima vrsta uključenih u Dodatak II.

5. U slučaju kad je ovlaštena uprava države izvoza/iznošenja uvjerena da je primjerak životinjske vrste bio uzgojen u zatočeništvu ili primjerak biljne vrste bio umjetno uzgojen, odnosno da se radi o dijelu takve životinje ili biljke ili o njihovome derivatu, uvjerenje te ovlaštene uprave u tom smislu će se prihvatiti umjesto dopuštenja ili uvjerenja koja se traže na temelju odredbi članaka III., IV. ili V.

6. Odredbe članaka III., IV. i V. neće se primjenjivati na nekomercijalnu posudbu, poklon ili razmijenu među znanstvenicima ili znanstvenim ustanovama, registriranima kod ovlaštene uprave njihove države, primjeraka iz herbarija, drugih prepariranih, osušenih ili uloženih muzejskih primjeraka i živoga biljnog materijala, koji nose etiketu izdanu ili ovjerenu od ovlaštene uprave.

7. Ovlaštena uprava bilo koje države može zanemariti uvjete iz članka III., IV., V. i dozvoliti kretanje bez dopuštenja ili uvjerenja, za primjerke koji su sastavni dio putujućih zooloških vrtova, cirkusa, zvjerinjaka, izložbi biljaka ili drugih putujućih izložbi pod uvjetom:

(a) da izvoznik ili uvoznik registrira sve pojedinosti o takvim primjercima kod ovlaštene uprave;

(b) da primjerci spadaju u bilo koju od kategorija navedenih u stavcima 2. ili 5. ovoga članka;

(c) da je ovlaštena uprava uvjerena kako će svaki primjerak biti transportiran i zbrinut na takav način koji će smanjiti na najmanju mjeru mogućnost njegova ozljeđivanja, oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

Članak VIII.

MJERE KOJE TREBAJU PODUZIMATI STRANKE

1. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere za provođenje odredbi ove Konvencije i za zabranu trgovine primjercima koja se protivi istoj. To uključuje sljedeće mjere:

(a) kažnjavanje trgovine ili posjedovanja takvih primjeraka ili oboje;

(b) zapljenjivanje takvih primjeraka ili njihovo vraćanje državi izvoza.

2. Osim mjera koje poduzima u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, stranka može, kada to smatra nužnim, osigurati načine interne nadoknade troškova nastalih kao posljedica zapljenjivanja primjerka kojim se trgovalo protivno mjerama koje se poduzimaju u primjeni odredbi ove Konvencije.

3. Koliko god je to moguće, stranke će osigurati da primjerci prođu kroz sve formalnosti obvezne prilikom trgovine, u što kraće vrijeme. Da bi se olakšao takav postupak, stranka može odrediti mjesta izlaza i mjesta ulaza u kojima primjerci moraju biti predočeni radi carinjenja. Stranke će nadalje osigurati da svi živi primjerci u svakom trenutku tranzita, zadržavanja ili utovara budu na odgovarajući način zbrinuti kako bi se smanjila na najmanju mjeru mogućnost njihova ozljeđivanja oštećenja zdravlja ili izlaganja okrutnom ponašanju.

4. U slučaju kad je živi primjerak zaplijenjen kao posljedica mjera navedenih u stavku 1. ovoga članka:

(a) primjerak će se povjeriti ovlaštenoj upravi države zapljene;

(b) ovlaštena uprava će, nakon konzultacije s državom izvoza, vratiti primjerak toj državi na trošak te države ili centru za spašavanje, odnosno nekom drugom mjestu kojega ovlaštena uprava smatra prikladnim i u skladu s ciljevima ove Konvencije;

(c) ovlaštena uprava može tražiti savjet od znanstvenoga tijela ili se može, kadgod to smatra potrebnim, konzultirati s Tajništvom u svrhu olakšavanja donošenja odluke iz podstavka (b) ovoga stavka, uključujući i izbor centra za spašavanje ili nekog drugog mjesta.

5. Centar za spašavanje iz stavka 4. ovoga članka razumijeva ustanovu koju ovlaštena uprava odredi za skrb o dobrobiti živih primjeraka, naročito onih koji su bili zaplijenjeni.

6. Svaka stranka će voditi dokumentaciju o trgovini primjercima vrsta uključenih u dodatke I., II. i III., a koja će sadržavati:

(a) imena i adrese izvoznika i uvoznika;

(b) broj i vrstu izdanih dopuštenja i uvjerenja; države s kojima se odvijala takva trgovina; brojeve ili količine i tipove primjeraka, imena vrsta onako kako su navedena u dodacima I., II., III. i gdje je to primjenjivo, veličinu i spol predmetnih primjeraka.

7. Svaka stranka će pripremati periodične izvještaje o provođenju ove Konvencije i dostavit će Tajništvu:

(a) godišnji izvještaj sa sažetkom podataka navedenih u podstavku (b) stavka 6. ovoga članka;

(b) dvogodišnji izvještaj o zakonodavnim i administrativnim mjerama poduzetim s ciljem provođenja odredbi ove Konvencije.

8. Podaci navedeni u stavku 7. ovoga članka stavit će se na uvid javnosti, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom odnosne stranke.

Članak IX.

OVLAŠTENA UPRAVA I ZNANSTVENA TIJELA

1. Svaka stranka će za potrebe ove Konvencije odrediti:

(a) jednu ili više ovlaštenih uprava, za izdavanje dopuštenja ili uvjerenja u ime te stranke:

(b) jedno ili više znanstvenih tijela.

2. Država koja polaže instrument ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, istovremeno će obavijestiti vladu kod koje polaže instrument, o imenu i adresi ovlaštene uprave određene za komuniciranje s ostalim strankama i s Tajništvom.

3. Odnosna stranka će obavijestiti Tajništvo o svakoj promjeni imenovanja ili ovlašćivanja u smislu odredbi ovoga članka, kako bi ono o tome obavijestilo sve ostale stranke.

4. Svaka ovlaštena uprava, navedena u stavku 2. ovoga članka će, ukoliko to od nje zatraži Tajništvo ili ovlaštena uprava druge stranke, dostaviti svoje otiske pečata ili druga sredstva kojima se ovjeravaju dopuštenja ili uvjerenja.

Članak X.

TRGOVINA S DRŽAVAMA KOJE NISU STRANKE KONVENCIJE

Kada se izvozi/iznosi ili ponovno izvozi/iznosi u, ili uvozi/unosi iz, države koja nije stranka ove Konvencije, svaka stranka može prihvatiti u zamjenu odgovarajuću dokumentaciju koju izdaju ovlaštena tijela u toj državi, a koja je bitno u skladu sa zahtijevima ove Konvencije u odnosu na dopuštenja i uvjerenja.

Članak XI.

KONFERENCIJA STRANAKA

1. Tajništvo će sazvati sastanak Konferencije stranaka najkasnije dvije godine od dana stupanja na snagu ove Konvencije.

2. Poslije toga Tajništvo će sazivati redovne sastanke najmanje jedamput svake druge godine, ukoliko Konferencija ne odluči drukčije, i izvanredne sastanke u bilo koje vrijeme na pisani zahtjev najmanje jedne trećine stranaka.

3. Na sastancima, bez obzira da li su redovni ili izvanredni, stranke će razmatrati provođenje ove Konvencije, te mogu:

(a) donijeti potrebne odredbe kako bi se omogućilo Tajništvu vršenje njegovih dužnosti, te usvojiti financijske odredbe;

(b) razmotriti i usvojiti amandmane na dodatke I. i II., u skladu s člankom XV;

(c) pregledati napredak postignut u zaštiti i očuvanju vrsta uključenih u dodatke I., II. i III;

(d) primiti i razmotriti sve izvještaje koje podnese Tajništvo ili bilo koja stranka;

(e) kada je to prikladno, dati preporuke za poboljšanje djelotvornosti ove Konvencije.

4. Na svakom redovnom sastanku, stranke mogu odrediti mjesto i vrijeme održavanja sljedećeg redovnog sastanka koji će se održati u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka.

5. Na svakom sastanku, stranke mogu utvrditi i usvojiti pravila procedure za sastanak.

6. Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju kao i sve države koje nisu stranke ove Konvencije, mogu biti predstavljeni na sastancima Konferencije u svojstvu promatrača, koji će imati pravo sudjelovanja u radu, ali ne i pravo glasovanja.

7. Svako tijelo ili agencija tehnički osposobljena za zaštitu, očuvanje ili gospodarenje divljim životinjama i biljkama, uključena u sljedeće kategorije, a koja je obavijestila Tajništvo o svojoj želji da bude predstavljena na sastancima Konferencije u svojstvu promatrača, bit će prihvaćena, osim u slučaju da najmanje jedna trećina prisutnih stranaka to ospori:

(a) međunarodne agencije ili tijela, bilo vladina ili nevladina, te nacionalne vladine agencije i tijela;

(b) nacionalne vladine agencije ili tijela koja je država u kojoj imaju sjedište odobrila kao takve.

Kada jedanput budu prihvaćeni, ovi promatrači stječu pravo na sudjelovanje bez prava glasovanja.

Članak XII.

TAJNIŠTVO

1. Po stupanju na snagu ove Konvencije, izvršni direktor Programa za okoliš Ujedinjenih naroda formirat će Tajništvo. Do mjere i na način koji on smatra prikladnim, u tome mu mogu pomagati odgovarajuće međuvladine ili nevladine međunarodne ili nacionalne agencije i tijela koja su u tehničkom smislu osposobljena da osiguraju zaštitu, očuvanje i gospodarenje divljim životinjama i biljkama.

2. Funkcije Tajništva će biti sljedeće:

(a) da organizira i opslužuje sastanke stranaka;

(b) da obavlja sve funkcije koje su mu povjerene odredbama članaka XV. i XVI. ove Konvencije;

(c) da pokreće znanstvena i tehnička istraživanja u skladu s programima koje je odobrila Konferencija stranaka, a koja će doprinijeti provođenju ove Konvencije, uključujući i studije vezane za standarde za prikladnu pripremu i isporuku živih primjeraka i načine identificiranja primjeraka;

(d) da prouči izvještaje stranaka i da od njih traži sve dodatne informacije koje smatra potrebnima za osiguranje provođenja ove Konvencije;

(e) da skrene pažnju strankama na sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva ove Konvencije;

(f) da periodično objavljuje i razašilje strankama važeća izdanja dodataka I., II. i III. zajedno sa svim podacima koji će olakšati identifikaciju primjeraka vrsta uključenih u te dodatke;

(g) da pripremi godišnje izvještaje strankama o svom radu i o provođenju ove Konvencije, te ostale izvještaje za potrebe sastanaka stranaka;

(h) da daje preporuke za provođenje ciljeva i odredbi ove Konvencije, uključujući i razmjenu informacija znanstvene i tehničke naravi;

(i) da izvršava i sve ostale funkcije koje mu povjere stranke.

Članak XIII.

MEĐUNARODNE MJERE

1. Kad se Tajništvo u svjetlu primljenih informacija uvjeri da neka vrsta uključena u dodatak I. ili II. trpi negativne posljedice od trgovine primjercima te vrste ili da se odredbe ove Konvencije ne provode djelatno, prenijet će takve informacije ovlaštenoj upravi stranke ili stranaka na koje se odnose.

2. Kad stranka primi informaciju navedenu u stavku 1. ovoga članka, obavijestit će čim prije Tajništvo o svim relevantnim činjenicama u mjeri u kojoj to dozvoljavaju njeni zakoni i gdje je to prikladno, predložiti aktivnosti za poboljšanje stanja. Tamo gdje stranka drži da je potrebna istraga, tu istragu može provesti jedna ili više osoba koje imaju izričito ovlaštenje te stranke.

3. Informacija koju dostavi stranka ili koja je rezultat istrage navedene u stavku 2. ovoga članka, bit će razmotrena na sljedećoj Konferenciji stranaka, koja može dati svaku preporuku što ju smatra prikladnom.

Članak XIV.

UTJECAJ NA NACIONALNO ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNE KONVENCIJE

1. Odredbe ove Konvencije ni na koji način neće utjecati na pravo stranaka da usvoje:

(a) strože nacionalne mjere koje se odnose na uvjete trgovine, uzimanje iz prirode, posjedovanja ili prijevoza primjeraka vrsta uključenih u dodatke I., II. ili III. ili na njihovu potpunu zabranu;

(b) nacionalne mjere koje ograničavaju ili zabranjuju trgovinu, uzimanje iz prirode, posjedovanje ili prijevoz vrsta koje nisu uključene u dodatke I., II. ili III.

2. Odredbe ove Konvencije neće ni na koji način utjecati na odredbe nacionalnih mjera ili obaveza stranaka koje proistječu iz ugovora, konvencija ili međunarodnih sporazuma vezanih za druge aspekte trgovine, uzimanja iz prirode, posjedovanja ili prijevoza primjeraka, koji su na snazi ili naknadno mogu stupiti na snagu u stranki, uključujući i sve mjere koje se odnose na carinu, javno zdravlje i problematiku karantene biljaka ili životinja.

3. Odredbe ove Konvencije ni na koji način neće utjecati na odredbe ili obveze koje proistječu iz bilo kojeg ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma zaključenog, ili koji može biti zaključen, između država koje tvore savez ili regionalni trgovinski ugovor koji uspostavlja ili održava zajedničku vanjsku carinsku kontrolu i ukida carinsku kontrolu između stranaka, ukoliko se odnose na države članice toga saveza ili ugovora.

4. Država koja je stranka ove Konvencije, a koja je također stranka nekog drugog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma koji je na snazi u vrijeme stupanja na snagu ove Konvencije i na temelju čijih se odredbi pruža zaštita morskim vrstama uključenim u Dodatak II., bit će oslobođena obaveza koje proistječu iz odredbi ove Konvencije u odnosu na trgovinu primjercima vrsta uključenih u Dodatak II., koje preuzimaju brodovi registrirani u toj državi u skladu s odredbama takvoga drugog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma.

5. Usprkos odredbama članaka III., IV. i V., svaki izvoz/iznošenje primjeraka koji se preuzimaju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, zahtijevat će samo uvjerenje ovlaštene uprave države u koju se primjerak unosi, o tome da je primjerak preuzet u skladu s odredbama drugog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma koji je u pitanju.

6. Ništa u ovoj Konvenciji neće ići na uštrb kodifikacije i donošenja zakona o moru od strane Konferencije Ujedinjenih naroda o Zakonu o moru, koja je bila sazvana u skladu s Rezolucijom 2750 C (XXV) Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, kao ni na uštrb sadašnjih ili budućih potraživanja i pravnih stavova bilo koje države u svezi sa zakonom o moru, te prirodom i rasponom priobalnog pojasa i područja plovidbe pod njenom jurisdikcijom.

Članak XV.

AMANDMANI NA DODATKE I. I II.

1. Sljedeće odredbe će se primjenjivati u odnosu na amandmane na dodatke I. i II. na sastancima Konferencije stranaka:

(a) Svaka stranka može predložiti amandman na dodatak I. ili II. za razmatranje na sljedećem sastanku. Tekst predloženog amandmana će se dostaviti Tajništvu najmanje 150 dana prije početka sastanka. Tajništvo će se konzultirati s ostalim strankama i zainteresiranim tijelima o amandmanu u skladu s odredbama podstavaka (b) i (c) stavka 2. ovoga članka i prenijeti odgovor svim strankama najkasnije 30 dana prije početka sastanka.

(b) Amandmani će se usvajati dvotrećinskom većinom glasova stranaka koje su nazočne i glasuju. U tu svrhu »stranke koje su prisutne i glasuju« znači stranke koje prisustvuju sastanku i daju svoj glas za ili protiv. Stranke koje se suzdrže od glasovanja, neće se ubrojiti u dvotrećinsku većinu potrebnu za usvajanje amandmana.

(c) Amandmani usvojeni na sastanku stupit će na snagu 90 dana poslije sastanka za sve stranke osim onih koje izraze rezervu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

2. Između sastanaka Konferencije stranaka primjenjivat će se sljedeće odredbe u odnosu na amandmane na dodatke I. i II.:

(a) Svaka stranka može predložiti amandman na dodatak I. ili II. za razmatranje između sastanaka, poštanskom procedurom određenom u ovome stavku.

(b) Kad su u pitanju morske vrste, Tajništvo će po primitku teksta predloženog amandmana odmah prenijeti isti strankama. Također će konzultirati međuvladina tijela koja imaju određenu funkciju vezanu za te vrste, posebno u svrhu osiguranja znanstvenih podataka koje ta tijela mogu pružiti i osiguranja koordinacije sa svim mjerama očuvanja koje ta tijela provode. Tajništvo će u što kraćem roku prenijeti strankama izražene stavove i prikupljene podatke od ovih tijela, kao i vlastite nalaze i preporuke.

(c) Kad su u pitanju vrste koje nisu morske, Tajništvo će po primitku teksta predloženog amandmana odmah prenijeti istim strankama, a nakon toga, što je moguće prije, i vlastite preporuke.

(d) Svaka stranka može, u roku od šezdeset dana nakon datuma kojega je Tajništvo prenijelo svoje preporuke strankama u skladu sa podstavcima (b) i (c) ovoga stavka, dostaviti Tajništvu primjedbe na predloženi amandman, zajedno sa svim relevantnim znanstvenim podacima i informacijama.

(e) Tajništvo će čim prije prenijeti strankama primljene odgovore zajedno sa vlastitim preporukama.

(f) Ukoliko Tajništvo ne primi nikakav prigovor na predloženi amandman u roku 30 dana od dana kad odgovori i preporuke budu dostavljeni u skladu s odredbom podstavka (e) ovoga stavka, amandman će stupiti na snagu 90 dana nakon toga za sve stranke osim onih koje izraze rezervu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(g) Ukoliko Tajništvo primi prigovor od bilo koje stranke, predloženi amandman će se dostaviti na glasovanje poštanskim putem u skladu s odredbama podstavaka (h), (i) i (j) ovoga stavka.

(h) Tajništvo će obavijestiti stranke da je primljena obavijest o uloženom prigovoru.

(i) Ukoliko Tajništvo ne primi glasove za, protiv ili uzdržane od najmanje jedne polovice stranaka, u roku 60 dana od dana obavještavanja u skladu s podstavkom (h) ovoga stavka, predloženi amandman će se proslijediti sljedećem sastanku Konferencije na dalje razmatranje.

(j) Pod uvjetom da su primljeni glasovi od jedne polovice stranaka, amandman će se usvojiti dvotrećinskom većinom glasova stranaka koje su dale svoj glas za ili protiv.

(k) Tajništvo će obavijestiti sve stranke o rezultatima glasovanja.

(l) Ako se predloženi amandman usvoji, stupit će na snagu 90 dana nakon dana kad Tajništvo pošalje obavijest da je usvojen, za sve stranke osim za one koje su izrazile rezervu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

3. U razdoblju od 90 dana kojega predviđa podstavak (c) stavka 1. ili postavak (l) stavka 2. ovoga članka, svaka stranka može izraziti rezervu u odnosu na amandman, putem pisane obavijesti, vladi depozitaru. Sve dok se takva rezerva ne povuče, stranka će se smatrati državom koja nije stranka ove Konvencije u odnosu na trgovinu predmetnim vrstama.

Članak XVI.

DODATAK III. I AMANDMANI NA NJEGA

1. Svaka stranka može u bilo koje vrijeme podnijeti Tajništvu popis vrsta za koje utvrdi da su podložne regulativi u okviru njezine jurisdikcije koja se odnosi na ciljeve navedene u stavku 3. članka II. Dodatak III. će uključivati imena stranaka koje podnose popis vrsta za uključivanje u isti, znanstvena imena vrsta tako podnesenih, kao i svih dijelova ili derivata predmetnih životinja ili biljaka koji su specificirani u odnosu na pojedinu vrstu u smislu podstavka (b) članka I.

2. Tajništvo će prenijeti svaki popis podnesen u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, strankama, čim prije pošto ga primi. Popis će postati pravovaljan kao dio Dodatka III. 90 dana od dana takvoga prenošenja. U bilo koje vrijeme poslije obavještavanja o takvom spisku, svaka stranka može putem pisane obavijesti vladi depozitaru izraziti rezervu u odnosu na bilo koju vrstu ili dio ili derivat i sve dok se takva rezerva ne povuče ta država će se smatrati državom koja nije stranka ove Konvencije u odnosu na trgovinu predmetnom vrstom ili dijelom ili derivatom.

3. Stranka koja je podnijela neku vrstu za uključivanje u Dodatak III. može je povući u bilo koje vrijeme putem obvijesti upućene Tajništvu, koje će obavijestiti sve stranke o povlačenju. Povlačenje će stupiti na snagu 30 dana nakon dana obavještavanja.

4. Svaka stranka koja podnosi popis u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, podnijet će Tajništvu kopiju svih domaćih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu tih vrsta, zajedno sa svim tumačenjima koje smatra prikladnima ili koje zatraži Tajništvo. Stranka će, sve dok su predmetne vrste uključene u Dodatak III. podnositi svaku izmjenu ili dopunu tih zakona i propisa ili njihovo novo tumačenje, onako kako budu usvajani.

Članak XVII.

AMANDMANI NA KONVENCIJU

1. Tajništvo će sazvati izvanredni sastanak Konferencije stranaka na pisani zahtjev najmanje jedne trećine stranaka, radi razmatranja i usvajanja amandmana na ovu Konvenciju. Ti amandmani će se usvajati dvotrećinskom većinom glasova stranaka koje su nazočne i glasuju. U tu svrhu, »stranke koje su nazočne i glasuju« znači stranke koje su nazočne sastanku i daju svoj glas za ili protiv. Stranke koje se suzdrže od glasovanja neće se ubrojiti u dvotrećinsku većinu potrebnu za usvajanje amandmana.

2. Tajništvo će prenijeti tekst svakoga predloženog amandmana svim strankama najmanje 90 dana prije sastanka.

3. Za stranke koje su ga prihvatile, amandman će stupiti na snagu 60 dana pošto dvije trećine stranaka polože instrument prihvaćanja amandmana kod vlade depozitara. Poslije toga, za svaku drugu stranku amandman će stupiti na snagu 60 dana pošto ta stranka položi svoj instrument prihvaćanja amandmana.

Članak XVIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svi sporovi do kojih može doći između dviju ili više stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom odredbi ove Konvencije, rješavat će se pregovorima između stranaka u sporu.

2. Ukoliko se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, stranke mogu uz uzajamnu suglasnost predati spor na arbitražu, prije svega Stalnom arbitražnom sudu u Haagu, čija će arbitražna odluka biti obvezujuća za stranke u sporu.

Članak XIX.

POTPISIVANJE

Ova Konvencija će biti otvorena za potpisivanje u Washingtonu do 30. travnja 1973., a poslije toga u Bernu do 31. prosinca 1974. godine.

Članak XX.

RATIFIKACIJA, PRIHVAT, ODOBRENJE

Ova Konvencija će podlijegati ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Instrumenti ratifikacije, prihvata ili odobrenja će biti položeni kod vlade Švicarske konfederacije, koja će biti vlada depozitar.

Članak XXI.

PRISTUP

Ova Konvencija će biti otvorena za pristup na neograničeno vrijeme. Instrumenti pristupa će biti položeni kod vlade depozitara.

Članak XXII.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Konvencija će stupiti na snagu 90 dana nakon polaganja desetog instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa kod vlade depozitara.

2. Za svaku državu koja ratificira, prihvati ili odobri ovu Konvenciju ili joj pristupi poslije polaganja desetog instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, Konvencija će stupiti na snagu 90 dana pošto ta država položi instrument ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa.

Članak XXIII.

REZERVE

1. Odredbe ove Konvencije ne podliježu općim rezervama. Posebne rezerve se mogu izraziti u skladu s odredbama ovoga članka te članaka XV. i XVI.

2. Svaka država može, prilikom polaganja svojega instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, izraziti posebnu rezervu u odnosu na:

(a) bilo koju vrstu uključenu u dodatak I., II. ili III., ili

(b) bilo koji dio ili derivat specificiran u odnosu na neku vrstu uključenu u Dodatak III.

3. Sve dok stranka ne povuče svoju rezervu, izraženu u skladu s odredbama ovoga članka, smatrat će se državom koja nije stranka ove Konvencije u odnosu na trgovinu određenim vrstama ili dijelovima ili derivatima navedenima u takvoj rezervi.

Članak XXIV.

OTKAZIVANJE

Svaka stranka može u bilo koje vrijeme otkazati sudioništvo u ovoj Konvenciji putem pisane obavijesti vladi depozitaru. Otkazivanje će stupiti na snagu dvanaest mjeseci pošto je vlada depozitar primila obavijest.

Članak XXV.

DEPOZITAR

1. Izvornik ove Konvencije na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, čije su verzije podjednako autentične, bit će položen kod vlade depozitara, koja će dostaviti njezine ovjerene preslike svim državama koje su je potpisale ili položile instrument pristupanja.

2. Vlada depozitar će obavijestiti sve države potpisnice i pristupnice kao i Tajništvo, o potpisima, polaganjima instrumenata ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, stupanju na snagu ove Konvencije, amandmanima na Konvenciju, podnošenju i povlačenju rezervi, te obavijestima o otkazivanju.

3. Čim ova Konvencija stupi na snagu, vlada depozitar će njezin ovjeren preslik proslijediti Tajništvu Ujedinjenih naroda radi registracije i objavljivanja u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

U POTVRDU TOGA su niže potpisani opunomoćenici, propisno za to ovlašteni, potpisali ovu Konvenciju.

SASTAVLJENO u Washingtonu, trećeg ožujka tisuću devetsto sedamdeset treće godine.

AMANDMAN NA ČLANAK XXI. KONVENCIJE
dopunjeno u Gaboronu, Botswana, 1983.

Članak XXI.

PRISTUP

Ova Konvencija će biti otvorena za pristup na neograničeno vrijeme. Instrumenti pristupa će biti položeni kod vlade depozitara.

1. Ova Konvencija će biti otvorena za pristup na neograničeno vrijeme organizacijama regionalne ekonomske integracije, utemeljenima od strane suverenih država, koje su nadležne za dogovaranje, sklapanje i primjenu međunarodnih sporazuma u odnosu na problematiku koju je na njih prenijela njihova država članica, a koju pokriva ova Konvencija.

2. U svojim instrumentima pristupa, takve organizacije će izjaviti opseg svoje ovlasti u odnosu na problematiku koju pokriva ova Konvencija. Ove oganizacije će također obavijestiti depozitara o svakoj značajnoj promjeni opsega svoje ovlasti.

Depozitar će razaslati strankama obavijesti organizacija regionalne ekonomske integracije o njihovoj ovlasti u odnosu na problematiku koju pokriva ova Konvencija i o promjenama opsega ovlasti.

3. Kad je riječ o problematici koja je u njihovoj ovlasti, takve organizacije regionalne ekonomske integracije će koristiti prava i ispunjavati obveze koje ova Konvencija osigurava njihovim državama članicama koje su stranke Konvencije. U takvim slučajevima države članice organizacija neće biti ovlaštene za pojedinačno korištenje tih prava.

4. U granicama svoje ovlasti, organizacije regionalne ekonomske integracije koristit će svoje pravo glasovanja s brojem glasova koji je jednak broju njihovih država članica koje su stranke Konvencije. Te organizacije neće koristiti svoje pravo glasovanja ako njihove države članice budu glasovale i obrnuto.

5. Svako spominjanje »stranke« u smislu navedenom u članku I. (h) ove Konvencije, »države«/»država« ili »države stranke«/»država stranaka« Konvencije, tumačit će se tako da uključuje i svaku organizaciju regionalne ekonomske integracije koja ima ovlasti za dogovaranje, zaključivanje i primjenu međunarodnih sporazuma u odnosu na problematiku koju pokriva ova Konvencija.


CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

Signed at Washington, D. C., on 3 March 1973
Amended at Bonn, on 22 June 1979

The Contracting States,

Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come;

Conscious of the ever-growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural, recreational and economic points of view;

Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora;

Recognizing, in addition, that international co-operation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade;

Convinced of the urgency of taking appropriate measures to this end;

Have agreed as follows:

Article I

DEFINITIONS

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:

(a) »Species« means any species, subspecies, or geographically separate population thereof;

(b) »Specimen« means:

(i) any animal or plant, whether alive or dead;

(ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendix III in relation to the species; and

(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendices II and III in relation to the species;

(c) »Trade« means export, re-export, import and introduction from the sea;

(d) »Re-export« means export of any specimen that has previously been imported;

e) »Introduction from the sea« means transportation into a State of specimens of any species which were taken in the marine environment not under the jurisdiction of any State;

(f) »Scientific Authority« means a national scientific authority designated in accordance with Article IX;

(g) »Management Authority« means a national management authority designated in accordance with Article IX;

(h) »Party« means a State for which the present Convention has entered into force.

Article II

FUNDAMENTAL PRINCIPLES

1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endenger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.

2. Appendix II shall include:

(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and

b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.

3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.

Article III

REGULATION OF TRADE IN SPECIMENS OF SPECIES INCLUDED IN APPENDIX I

1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;

c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

(d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import permit has been granted for the specimen.

3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation or an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved;

b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it: and

c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

4. The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention;

(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

(c) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that an import permit has been granted for any living specimen.

5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved;

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

Article IV

REGULATION OF TRADE IN SPECIMENS OF SPECIES INCLUDED IN APPENDIX II

1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of the State for the protection of fauna and flora; and

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits, for specimens of that species.

4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior presentation of either an export permit or a re-export certificate.

5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention; and

(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II shal require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved; and

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel tretment.

7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or, when appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not exceeding one year for total numbers of specimens to be introduced in such periods.

Article V

REGULATION OF TRADE IN SPECIMENS OF SPECIES INCLUDED IN APPENDIX III

1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix III from any State which has included that species in Appendix III shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, except in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a certificate of origin and, where the import is from a State which has included that species in Appendix III, an export permit.

4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-exported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions of the present Convention have been complied with in respect of the specimen concerned.

Article VI

PERMITS AND CERTIFICATES

1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles III, IV, and V shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth in Appendix IV, and may only be used for export within a period of six months from the date on which it was granted.

3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a control number assigned by the Management Authority.

4. Any copies of a permit of certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the original, except to the extent endorsed thereon.

5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of specimens.

6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel and retain the export permit or re-export certificate and any corresponding import permit presented in respect of the import of the specimen.

7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes »mark« means any indelible imprint, lead seal or other sultable means of identifying a specimen, designed in such a way as to render its imitation by unauthorized persons as difficult as possible.

Article VII

EXEMPTIONS AND OTHER SPECIAL PROVISIONS RELATING TO TRADE

1. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the transit or transhipment of specimens through or in the territory of a Party while the specimens remain in Customs control.

2. Where a Management Authority of the State of export or re-export is satisfied that a specimen was acquired before the provisions of the present Convention applied to that specimen, the provisions of Articles III, IV and V shall not apply to that specimen where the Management Authority issues a certificate to the effect.

3. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to specimens that are personal or household effects. This exemption shall not apply where:

(a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were acquired by the owner outside his State of usual residence, and are being imported into that State; or

(b) in the case of specimens of species included in Appendix II:

(i) they were acquired by the owner outside his State of usual residence and in a State where removal from the wild occurred;

(ii) they are being imported into the owneržs State of usual residence; and

(iii) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant of export permits before any export of such specimens;

unless a Management Authority is satisfied that the specimens were acquired before the provisions of the present Convention applied to such specimens.

4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial purposes, or of a plant species included in Appendix I artificially propagated for commercial purposes, shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II.

5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that any specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was derived therefrom, a certificate by that Management Authority to that effect shall be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under the provisions of Article III, IV or V.

6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the non-commercial loan, donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant material which carry a label issued or approved by a Management Authority.

7. A Management Authority of any State may walve the requirements of Articles III, IV and V and allow the movement without permits or certificates of specimens which form party of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition provided that:

(a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that Management Authority;

(b) the specimens are in either of the categories specified in paragraph 2 or 5 of this Article; and

(c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

Article VIII

MEASURES TO BE TAKEN BY THE PARTIES

1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures:

(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and

(b) to provide for confiscation or return to the State of export of such specimens.

2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party may, when it deems it necessary, provide for method of intemal reimbursement for expenses incurred as a result of the confiscation of a specimen traded in violation of measures taken in the application of the provisions of the present Convention.

3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, a Party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

4. Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in paragraph 1 of this Article:

(a) the specimen shall be entrusred to a Management Authority of the State of confiscation;

(b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and

(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or may, whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this paragraph, including the choice of a rescue centre or other place.

5. Arescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution designated by a Management Authority to look after the welfare of living specimens, particularly those that have been confiscated.

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in Appendices I, II and III which shall cover:

(a) the names and addresses of exporters and importers; and

(b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question.

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present Convention and shall transmit to the Secretariat:

(a) an annual report containing a summary of the information specified in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of this Article; and

(b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce the provisions of the present Convention.

8. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be available to the public where this is not inconsistent with the law of the Party concerned.

Article IX

MANAGEMENT AND SCIENTIFIC AUTHORITIES

1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention:

(a) one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and

(b) one or more Scientific Authorities.

2. A State depositing an instrument or ratification, acceptance, approval or accession shall at that time inform the Depositary Government of the name and address of the Management Authority authorized to communicate whit other Parties and with the Secretariat.

3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this Article shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmission to all other Parties.

4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall, if so requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, communicate to it impression of stamps, seals or other devices used to authenticate permits or certificates.

Article X

TRADE WITH STATES NOT PARTY TO THE
CONVENTION

Where export or re-export is to, or import is from, a State not a Party to the present Convention, comparable documentation issued by the competent authorities in that State which substantially conforms with the requirements of the present Convention for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party.

Article XI

CONFERENCE OF THE PARTIES

1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years after the entry into force of the present Convention.

2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every two years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of a least one-third of the Parties.

3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the implementation of the present Convention and may:

(a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry out its duties, and adopt financial provisions;

(b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with Article XV;

(c) review the progress made to wards the restoration and convervation of the species included in Appendices I, II and III;

(d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party; and

(e) where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness of the present Convention.

4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the next regular meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

5. At any meeting, the Parties may determine and adopt rules of procedure for the meeting.

6. The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the present Convention, may be represented at meetings of the Conference by observers, who shall have the right to participate but not to vote.

7. Any body or agency technically qualified in protection, conservation or management of wild fauna and flora, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties present object:

(a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and

(b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the State in which they are located.

Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.

Article XII

THE SECRETARIAT

1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable inter-governmental or non-governmental international or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and flora.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) to arrange for and service meetings of the Parties;

(b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention;

(c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes authorized by the Conference of the Parties as will contribute to the implementation of the present Convention, including studies concerning standards for appropriate preparation and shipment of living specimens and the means of identifying specimens;

(d) to study the reports of Parties and to request from Parties such further information with respect thereto as it deems necessary to ensure implementation of the present Convention;

(e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of the present Convention;

(f) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of Appendices I, II and III together with any Information which will facilitate Identification of specimens of species included in those Appendices;

(g) to prepare annuel reports to the Parties on its work and on the implementation of the present Convention and such other reports as meetings of the Parties may request;

(h) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions of the present Convention, including the excange of information of a scientific or technical nature;

(i) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties.

Article XIII

INTERNATIONAL MEASURES

1. When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any species included in Appendix I or II is being affected adversely by trade in specimens of that species or that the provisions of the present Convention are not being effectively implemented, it shall communicate such information to the authorized Management Authority of the Party or Parties concerned.

2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph 1 of this Article, it shall, as soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts insofar as its laws permit and, where appropriate, propose remedial action. Where the Party considers that an inquiry is desirable, such inqulry may be carried out by one or more persons expressly authorized by the Party.

3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified in paragraph 2 of this Article shall be reviewed by the next Conterence of the Parties which may make whatever recommendations it deems appropriate.

Article XIV

EFFECT ON DOMESTIC LEGISLATION AND INTERNATIONAL CONVENTIONS

1. The provisions of the present Convention shall in on way affect the right of Parties to adopt:

(a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking, possession or tranport specimens of species included in Appendices I, II and III, or the complete prehibition thereof or

(b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or transport of species not included in Appendix I, II or III.

2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, convention, or international agreement relating to other aspects of trade, taking, possession or transport of specimens which is in force or subsequently may enter into force for any Party including any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary or plant quarantine fields.

3. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of, or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement concluded or which may be concluded between States creating a union or regional trade agreement establishing or maintaining a common external Customs control and removing Customs control between the parties thereto insofar as they relate to trade among the States members of that union or agreement.

4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, convention or international agreement which is in force at the time of the coming into force of the present Convention and under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Appendix II, shall be relieved of the obligations imposed on it under the provisions of the present Convention with respect to trade in specimens of species included in Appendix II that are taken by ships registered in that State and in accordance with the provisions of such other treaty, convention or international agreement.

5. Notwithstanding the provisions of Articles III, IV and V, any export of a specimen taken in accordance with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate from a Management Authority of the State of Introduction to the effect that the specimen was taken in accordance with the provisions of the other treaty, convention or internatinal agreement in question.

6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) or the General Assembly of the United Nations not the present or future claims nad legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdicition.

Article XV

AMENDMENTS TO APPENDICES I AND II

1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II at meetings of the Conference of the Parties:

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration at the next meeting. The next of the proposed amendment shall be communicated to the Secretariat at least 150 days before the meeting. The Secretariat shall consult the other Parties and interested bodies on the amendment in accordance with the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 2 of this Article and shall comunicate the response to all Parties not later than 30 days before the meeting.

(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes »Parties present and voting« means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

(c) Amendments adopted at a meating shall enter into force 90 days after that meeting for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II between meetings of the Conference of the Parties:

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration between meetings by the postal procedures set forth in this paragraph.

(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies having a function in relation to those species especially with a view to obtaining scientific data these bodies may be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation measures enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the views expressed and data provided by these bodies and its own findings and recommendations to the Parties as soon as possible.

(c) For species other than marine species, the Secretaria: shall, upon receiving the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties, and, as soon as possible thereafter, its own recommendations.

(d) Any Party may, within 60 days of the date on which the Secretariat communicated its recommendations to the Parties under sub-paragraph (b) or (c) of this paragraph, transmit to the Secretariat any comments on the proposed amendment together with any relevant scientific data and information.

(e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own recommendations to the Parties as soon as possible.

(f) If no objection to the proposed amendment is received by the Secretariat within 30 days of the date the replies and recommendations were communicated under the provisions of sub-paragraph (e) of this paragrah, the amendment shall enter into force 90 days later for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

(g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed amendment shall be submitted to a postal vote in accordane with the provisions of sub-paragraphs (h), (i) and (j) of this paragraph.

(h) The Secretariat shall notify the Parties that notification ob objection has been received.

(i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstenation from at least one-half of the Parties within 60 days of the date of notifiction under sub-paragraph (h) of this paragraph, the proposed amendment shall be referred to the next meeting of the Conference for further consideration.

(j) Provided that votes are received from one-half of the Parties, the amendment shall be adopted by a two-thirds majority of Parties casting an affirmative or negative vote.

(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote.

(l) If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after the date of the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

3. During the period of 90 days provided for by sub-paragraph (c) of paragraph 1 or sub-paragraph (I) or paragraph 2 of this Article any Party may be notification in writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the amendment. Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species concemed.

Article XVI

APPENDIX III AND AMENDMENTS THERETO

1. Any Party may at any time submit to the Secretariat a list of species which it identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose mentioned in paragraph 3 of Article II. Appendix III shall include the names of the Parties submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the species so submitted, and any parts of derivatives of the animals or plants concerned that are specified in relation to the species for the purposes of sub-paragraph (b) of Article I.

2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of this Article shall be cummunicated to the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving it. The list shall take effect as part of Appendix III 90 days after the date of such communication. At any time after the communication of such list, any Party may by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with respect to any species or any parts or derivatives, and until such reservation is withdrawn, the State shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species or part or derivative concerned.

3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix III may withdraw it at any time by notification to the Secretariat which shall communicate the withdrawal to all Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date of such communication.

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article shall submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable to the protection of such species, together with any interpretations which the Party may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party shall, for as long as the species in question is included in Appendix III, submit any amendments of such laws and regulations or any interpretations as they are adopted.

Article XVII

AMENDMENT OF THE CONVENTION

1. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat on the written request of at least one-third of the Parties to consider and adopt amendments to the present Convention. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes »Parties present and voting« means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat to all Parties at least 90 days before the meeting.

3. An amandment shall enter into force for the Parties which have accepted it 60 days after two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Depositary Government. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party 60 days after that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article XVIII

RESOLUTION OF DISPUTES

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of the present Convention shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. It the dispute can not be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

Article XIX

SIGNATURE

The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 1973 and thereafter at Berne until 31st December 1974.

Article XX

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL

The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Swiss Confederation which shall be the Depositary Government.

Article XXI

ACCESSION

The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary Government.

Article XXII

ENTRY INTO FORCE

1. The present Convention shall enter info force 90 days after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the Depositary Government.

2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the present Convention shall enter into force 90 days after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIII

RESERVATIONS

1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Articles XV and XVI.

2. Any State may, on depositing its instrumental of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to:

(a) any species included in Appendix I, II or III; or

(b) any parts or derivatives specified in relation to a species included in Appendix III.

3. Until a Party withdraws its reservation entered under the provisions of this Article, it shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the particular species or parts or derivatives specified in such reservation.

Article XXIV

DENUNCIATION

Any Party may denounce the present Convention by written notification to the Depositary Government at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary Government has received the notification.

Article XXV

DEPOSITARY

1. The original of the present Convention, in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary Government, which shall transmit certified copies thereof to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it.

2. The Depositary Government shall inform all signatory and acceding States and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of the present Convention, amendments thereto, entry and withdrawal of reservations and notifications of denunciation.

3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized to that effect, have signed the present Convention.

DONE at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and Seventy-three.

ARTICLE XXI OF THE CONVENTION
as amended in Gaborone, Botswana, 1983

Article XXI

ACCESSION

The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary Government.

1. This Convention shall be open indefinitely for accession by regional economic integration organisations constituted by sovereign States which have competence in respect of the negotiation, conclusion and implementation of international agreements in matters transferred to them by their Member States and covered by this Convention.

2. In their instruments of accession, such organisations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention, these organisations shall also inform the Depositary of any substantial modification in the extent of their competence. Notifications by regional economic integration organisations concerning their competence with respect to matters governed by this Convention and modifications thereto shall be distributed to the Parties by the Depositary.

3. In matters with their competence, such regional economic integration organisations shall exercise the rights and fulfil the obligations which this Convention attributes to their Member States, which are Parties to the Convention. In such cases the Member States of the organisations shall not be entitled to exercise such rights individually.

4. In the fields of their competence, regional economic integration organisations shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are Parties to the Convention. Such organisations shall not exercise their right to vote if their Member States exercise theirs, and vice versa.

5. Any reference to »Party« in the sense used in Article 1 (h) of this Convention, to »State«/»States« or to »State Party«/»States Parties« to the Conventions shall be construed as including a reference to any regional economic integration organisation having competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention.

APPENDICES I AND II

as adopted by the Conference of the Parties,
valid from 18 September 1997
(reprinted with corrections, 30 June 1998)

INTERPRETATION

1. Species included in these appendices are referred to:

a) by the name of the species; or

b) as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof.

2. The abbreviation »spp.« is used to denote all species of a higher taxon.

3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.

4. The following abbreviations are used for plant taxa below the level of species:

a) »spp.« is used to denote subspecies;

b) »var(s).« is used to denote variety (varieties); and

c) »fa.« is used to denote forma.

5. The abbreviation »p. e.« is used to denote species that are possibly extinct.

6. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that one or more geographically separate populations, subspecies or species of that species or taxon are included in Appendix I and are excluded from Appendix II.

7. Two asterisks (**) placed against the name of a species or higher taxon indicate that one or more geographically separate populations, subspecies or species of that species or taxon are included in Appendix II and are excluded from Appendix I.

8. The symbol (-) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that designated geographically separate populations, species, groups of species or families of that species or taxon are excluded from the appendix concerned, as follows:

-101 Population of West Greenland

-102 Populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan

-103 Populations of Botswana, Namibia and Zimbabwe

-104 Population of Australia

-105 Populations of Pecari tajacu of Mexico and the United States of America

-106 - Argentina: the population of the Province of Jujuy and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan

- Bolivia: the populations of the Conservation Units of Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla and Lipez-Chichas, with a zero annual export quota

- Chile: part of the population of Parinacota Province, 1a. Region of Tarapacá

- Peru: the whole population

-107 Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan

-108 Cathartidae

-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri

-110 Population of Argentina

-111 Population of Ecuador, subject to a zero annual export quota until an annual export quota has been approved by the CITES Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group

-112 Populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe

Apart from ranched specimens, the United Republic of Tanzania will authorize the export of no more than 1100 wild specimens (including 100 hunting trophies) in 1998, 1999 and 2000

-113 Populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea

-114 Population of Chile

-115 All species that are not succulent

-116 Aloe vera; also referenced as Aloe barbadensis.

9. The symbol (+) followed by a number placed against the name of a species, subspecies or higher taxon denotes that only designated geographically separate populations of that species, subspecies or taxon are included in the appendix concerned, as follows:

+201 Populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan

+202 Populations of Bhutan, China, Mexico and Mongolia

+203 Populations of Cameron and Nigeria

+204 Population of Asia

+205 Populations of Central and North America

+206 Populations of Bangladesh, India and Thailand

+207 Population of India

+208 Populations of Botswana, Namibia and Zimbabwe

+209 Populations of Australia

+210 Populations of South Africa

+211 - Argentina: the population of the Province of Jujuy and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan

- Bolivia: the populations of the Conservation Units of Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla and Lipez-Chichas, with a zero annual export quota

- Chile: part of the population of Parinacota Province, 1a. Region of Tarapacá

- Peru: the whole population

+212 Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan

+213 Population of Mexico

+214 Populations of Algeria, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, the Niger, Nigeria, Senegal and the Sudan

+215 Population of Seychelles

+216 Population of Europe, except the area which formerly constituted the Union of Soviet Socialist Republics

+217 Population of Chile.

10. The symbol (=) followed by a number placed against the name of a species, subspecies or higher taxon denotes that the name of that species, subspecies or taxon shall be interpreted as follows:

=301 Also referenced as Phalanger maculatus

=302 Includes family Tupaiidae

=303 Formerly included in family Lemuridae

=304 Formerly included as subspecies of Callithrix jacchus

=305 Includes generic synonym Leontideus

=306 Formerly included in species Saguinus oedipus

=307 Formerly included in Alouatta palliata

=308 Formerly included as Alouatta palliata (villosa)

=309 Includes synonym Cercopithecus roloway

=310 Formerly included in genus Papio

=311 Includes generic synonym Simias

=312 Includes synonym Colobus badius kirkii

=313 Includes synonym Colobus badius rufomitraturs

=314 Includes generic synonym Rhinopithecus

=315 Also referenced as Presbytis entellus

=316 Also referenced as Presbytis geei and Semnopithecus geei

=317 Also referenced as Presbytis pileata and Semnopithecus pileatus

=318 Includes synonym Bradypus boliviensis and Bradypus griseus

=319 Includes synonym Priodontes giganteus

=320 Includes synonym Physeter macrocephalus

=321 Includes synonym Eschrichtius glaucus

=322 Formerly included in genus Balaena

=323 Formerly included in genus Dusicyon

=324 Includes synonym Dusicyon fulvipes

=325 Includes generic synonym Fennecus

=326 Also referenced as Selenarctos thibetanus

=327 Also referenced as Aonyx microdon or Paraonyx microdon

=328 Formerly included in genus Lutra

=329 Formerly included in genus Lutra; includes synonyms Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum and Lutra platensis

=330 Includes synonym Eupleres major

=331 Also referenced as Hyaena brunnea

=332 Also referenced as Felis caracal and Lynx caracal

=333 Formerly included in genus Felis

=334 Also referenced as Felis pardina or Felis lynx pardina

=335 Formerly included in genus Panthera

=336 Also referenced as Equus asinus

=337 Formerly included in species Equus hemionus

=338 Also referenced as Equus caballus przewalskii

=339 Also referenced as Choeropsis liberiensis

=340 Also referenced as Cervus porcinus calamianensis

=341 Also referenced as Cervus porcinus kuhlii

=342 Also referenced as Cervus porcinus annamiticus

=343 Also referenced as Cervus dama mesopotamicus

=344 Includes synonym Bos frontalis

=345 Includes synonym Bos grunniens

=346 Includes generic synonym Novibos

=347 Includes generic synonym Anoa

=348 Also referenced as Damaliscus dorcas dorcas or Damaliscus pygargus dorcas

=349 Formerly included in species Naemorhedus goral

=350 Also referenced as Capricornis sumatraensis

=351 Includes synonym Oryx tao

=352 Includes synonym Ovis aries ophion

=353 Formerly included as Ovis vignei (see also Decisions of the Conference of the Parties directed to the Parties regarding the inclusion of Ovis vignei vignai in Appandix I)

=354 Also referenced as Rupicapra rupicapra ornata

=355 Also referenced as Pterocnemia pennata

=356 Also referenced as Sula abbotti

=357 Also referenced as Ciconia ciconia boyciana

=358 Includes synonyms Anas chlorotis and Anas nesiotis

=359 Also referenced as Anas platyrhynchos laysanensis

=360 Probably a hybrid between Anas platyrhynchos and Anas superciliosa

=361 Also referenced as Aquila heliaca adalberti

=362 Also referenced as Chondrohierax wilsonii

=363 Also referenced as Falco peregrinus babylonicus and Falco peregrinus pelegrinoides

=364 Also referenced as Crax mitu mitu

=365a Formerly included in genus Aburria

=365b Formerly included in genus Aburria; also referenced as Pipile pipile pipile

=366 Formerly included in species Crossoptilon crossoptilon

=367 Formerly included in species Polyplectron malacense

=368 Includes synonym Rheinardia nigrescens

=369 Also referenced as Tricholimnas sylvestris

=370 Also referenced as Choriotis nigriceps

=371 Also referenced as Houbaropsis bengalensis

=372 Also referenced as Amazona dufresniana rhodocorytha

=373 Often traded unded the incorrect designation Ara caninde

=374 Also referenced as Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=375 Also referenced as Opopsitta diopthalma coxeni

=376 Also referenced as Pezoporus occidentalis

=377 Formerly included in species Psephotus chrysopterygius

=378 Also referenced as Psittacula krameri echo

=379 Formerly included in genus Gallirex; also referenced as Tauraco porphyreolophus

=380 Also referenced as Otus gurneyi

=381 Also referenced as Ninox novaeseelandiae royana

=382 Formerly included in genus Glaucis

=383 Includes generic synonym Ptilolaemus

=384 Formerly included in genus Rhinoplax

=385 Also referenced ad Pitta brachyura nympha

=386 Also referenced as Muscicapa ruecki or Niltava ruecki

=387 Also referenced as Dasyornis brachypterus longirostris

=388 Also referenced as Meliphaga cassidix

=389 Includes generic synonym Xanthopsar

=390 Formerly included in genus Spinus

=391 Also referenced in genus Damonia

=392 Formerly included as Kachuga tecta tecta

=393 Includes generic synonyms Nicoria and Geoemyda (part)

=394 Also referenced as Geochelone elephantopus; also referenced in genus Testudo

=395 Also referenced in renus Testudo

=396 Also referenced in genus Aspideretes

=397 Formerly included in Podocnemis spp.

=398 Includes Alligatoridae, Crocodylidae and Gavialidae

=399 Also referenced as Crocodylus mindorensis

=400 Also referenced in genus Nactus

=401 Includes generic synonym Rhoptropella

=402 Formerly included in Chamaeleo spp.

=403 Includes generic synonyms Calumma and Furcifer

=404 Includes families Bolyeriidae and Tropidophiidae as subfamilies

=405 Also referenced as Constrictor constrictor occidentalis

=406 Includes synonym Python molurus pimbura

=407 Includes synonym Sanzinia manditra

=408 Includes synonym Pseudoboa cloelia

=409 Also referenced as Hydrodynastes gigas

=410 Includes synonyms Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix and Naja sumatrana

=411 Includes generic synonym Megalobatrachus

=412 Formerly included in Nectuphrynoides spp.

=413 Formerly included in Dendrobates spp.

=414 Also referenced in genus Rana

=415 Sensu DžAbrera

=416 Includes synonyms Pandinus africanus and Heterometrus roeseli

=417 Includes Aphonopeima albiceps, Aphonopelma pallidum and Brachypelmides klaasi

=418 Also referenced as Conchodromus dromas

=419 Also referenced in genera Dysnomia and Plagiola

=420 Includes generic synonym Proptera

=421 Also referenced in genus Carunculina

=422 Also referenced as Megalonaias nickliniana

=423 Also referenced as Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis and Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=424 Includes generic synonym Micromya

=425 Includes generic synonym Papuina

=426 Includes only the family Helioporidae with one species Heliopora coerulea

=427 Also referenced as Podophyllum emodi and Sinopodophyllum hexandrum

=428 Includes generic synonyms Neogomesia and Roseocactus

=429 Also referenced in genus Echinocactus

=430 Also referenced in genus Mammillaria; includes synonym Coryphantha densispina

=431 Also referenced as Lobeira macdougallii and Nopalxochia macdougallii

=432 Also referenced as Echinocereus lindsayi

=433 Also referenced in genera Cereus and Wilcoxia

=434 Also referenced in genus Coryphantha; includes synonym Escobaria nellieae

=435 Also referenced in genus Coryphantha; includes Escobaria leei as a subspecies

=436 Includes synonym Solisia pectinata

=437 Also referenced as Backebergia militaris, Cephalocereus militaris and Mitrocereus militaris; includes synonym Pachycereus chrysomallus

=438 Includes Pediocactus bradyi ssp. despainii and Pediocactus bradyi ssp. winkleri and synonyms Pediocactus despainii and Pediocactus winkleri

=439 Also referenced in genus Toumeya

=440 Also referenced in genera Navajoa, Toumeya and Utahia; includes Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii

=441 Also referenced in genera Echinocactus and Utahia

=442 Includes generic synonym Encephalocarpus

=443 Includes synonyms Ancistrocactus tobuschii and Ferocactus tobuschii

=444 Also referenced in genera Echinomastus and Neolloydia; includes synonyms Echinomastus acunensis and Echinomastus krausei

=445 Includes synonyms Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus and Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae

=446 Also referenced in genera Echinocactus, Echinomastus and Neolloydia

=447 Also referenced in genera Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus and Pediocactus

=448 Also referenced in genera Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus and Toumeya

=449 Also referenced in genera Echinocactus and Ferocactus

=450 Also referenced in genus Pediocactus

=451 Includes generic synonyms Gymnocactus, Normanbokea and Rapicactus

=452 Also referenced as Saussurea lappa

=453 Also referenced as Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

=454 Includes Euphorbia cremersii fa. viridifolia and Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

=455 Includes Euphoria cylindrifolia ssp. tuberifera

=456 Includes Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii and spirosticha

=457 Includes Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis and multiflora

=458 Also referenced as Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=459 Also referenced as Engelhardia pterocarpa

=460 Includes Aloe compressa var. rugosquamosa and Aloe compressa var. schistophila

=461 Includes Aloe haworthioides var. aurantiaca

=462 Includes Aloe laeta var. maniaensis

=463 Includes families Apostasiaceae and Cypripediaceae as subfamilies Apostasioideae and Cypripedioideae

=464 Anacampseros australiana and A. kurtzii are also referenced in genus Grahamia

=465 Formerly included in Anacampseros spp.

=466 Also referenced as Sarracenia rubra ssp. alabamensis

=467 Also referenced as Sarracenia rubra ssp. jonesii

=468 Formerly included in ZAMIACEAE spp.

=469 Includes synonym Stangeria paradoxa

=470 Also referenced as Taxus baccata ssp. wallichiana

=471 Includes synonym Welwitschia bainesii.

11. The symbol (°) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon shall be interpreted as follows:

°601 A zero annual export quota has been established. All specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly

°602 Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of the Convention

°603 Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows:

Botswana: 5

Nambia: 150

Zimbabwe: 50

The trade in such specimens is subject to the provisions of Article III of the Convention

°604 For the exclusive purpose of allowing: 1) export of hunting trophies for non-commercial purposes; 2) export of live animals to appropriate and acceptable destinations (Namibia: for non-commercial purposes only); 3) export of hides (Zimbabwe only); 4) export of leather goods and ivory carvings for non-commercial purposes (Zimbabwe only). No international trade in ivory is permitted before 18 months after the transfer to Appendix II comes into effect (i.e. 18 March 1999). Thereafter, under experimental quotas for raw ivory not exceeding 25.3 tonnes (Botswana), 13.8 tonnes (Namibia) and 20 tonnes (Zimbabwe), raw ivory may be exported to Japan subject to the conditions established in Decision of the Conference of the Parties regarding ivory No. 10.1 All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly

°605 For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals to appropriate and acceptable destinations and hunting trophies. All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly

°606 For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuńas of the populations included in Appendix II (see + 211) and in the stock extant at the time of the ninth meeting of the Conference of the Parties (November 1994) in Peru of 3249 kg of wool, and in cloth and items made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles. The reverse side of the cloth must bear the logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la Conservaci«n y Manejo de la Vicuńa, and the selvages the words »VICUŃA-COUNTRY OF ORIGIN«, depending on the country of origin. All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly

°607 Fossils are not subject to the provisions of the Convention

°608 Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the provisions of the Convention;

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntionies x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) forms lacking chlorophyll, grafted on the following grafting stocks: Harrisia žJusbertiiž, Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivars)

°609 Artificially propagated specimens of cultivars of Euphorbia trigona are not subject to the provisions of the Convention

°610 Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention

°611 Artificially propagated specimens of cultivars of Cyclamen persicum are not subject to the provisions of the Convention. However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers.

12. In accordance with Article I, paragraph b, sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Appendix II designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Convention as follows:

#1 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds, spores and pollen (including pollinia);

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) cut flowers of artificially propagated plants

#2 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants; and

d) chemical derivatives

#3 Designates whole and sliced roots and parts of roots, excluding manufactured parts or derivatives such as powders, pills, extracts, tonics, teas and confectionery

#4 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds, except those from Mexican cacti originating in Mexico, and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants;

d) fruits and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants; and

e) separate stem joints (pads) and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants of the genus Opuntia subgenus Opuntia

#5 Designates logs, sawn wood and veneer sheets

#6 Designates logs, wood-chips and unprocessed broken material

#7 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen (including pollinia);

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants; and

d) fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla

#8 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants; and

d) finished pharmaceutical products.

13. As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the effect that its hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article III of the Convention, this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Convention.

 FAUNA             I                    II
CHORDATA 
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae                         Zaglossus spp. 
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae       Sminthopsis longicaudata
            Sminthopsis posammophila
Thylacinidae      Thylacinus cynocephalus p.e.
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae       Chaeropus ecaudatus p.e.
            Macrotis lagotis
            Macrotis leucura
            Perameles bougainville 
DIPROTODONTIA
Phalangeridae                          Phalanger orientalis
                                Spilocuscus maculatus =301
Vombatidae       Lasiorhinus krefftii 
Macropodidae                          Dendrolagus inustus
                                Dendrolagus ursinus
            Lagrochestes hirsutus
            Lagostrophus fasciatus
            Onychogalea fraenata
            Onychogalea lunata 
Potoroidae       Bettongia spp.
            Caloprymnus campestris p.e.
CHIROPTERA
Pteropodidae                          Acerodon spp.*
            Acerodon jubatus
            Acerodon lucifer p.e.
                                Pteropus spp.*
            Pteropus insularis
            Pteropus mariannus
            Pteropus molossinus
            Pteropus phaeocephalus
            Pteropus pilosus
            Pteropus samoensis
            Pteropus tonganus 
PRIMATES                            PRIMATES spp.* =302
Lemuridae        Lemuridae spp.
Megaladapidae      Megaladapidae spp. =303
Cheirogaleidae     Cheirogaleidae spp.
Indridae        Indridae spp.
Daubentoniidae     Daubentonia madagascariensis 
Callithricidae     Callimico goeldii 
            Callithrix aurita = 304
            Callithrix flaviceps = 304
            Leontopithecus spp. = 305
            Saguinus bicolor
            Saguinus geoffroyi = 306
            Saguinus leucopus
            Saguinus oedipus 
Cebidae         Alouatta colbensis = 307
            Alouatta palliata
            Alouatta pigra = 308
            Ateles geoffroyi fronatatus
            Ateles geoffroyi panamensis
            Brachyteles arachnoides
            Cacajao spp.
            Chiropotes albinasus
            Lagothrix flavicauda
            Saimiri oerstedii 
Cercopithecidae     Cercocebus galeritus galeritus
            Cercopithecus diana = 309
            Macaca silenus
            Mandrillus leucophaeus =310
            Mandrillus sphinx = 310
            Nasalis concolor = 311
            Nasalis larvatus
            Presbytis potenziani
            Procolobus pennantii kirkii = 312
            Procolobus rufomitratus = 313
            Pygathrix spp. =314
            Semnopithecus entellus = 315
            Trachypithecus geei =316
            Trachypithecus pileatus =317
Hylobatidae       Hylobatidae spp.
Hominide        Gorilla gorilla
            Pan spp.
            Pongo pygmaeus
XENARTHRA
Myrmecophagidae                         Myrmecophaga tridactyla 
Bradypodidae                          Bradypus variegatus =318
Dasypodidae                           Chaetophractus nationi °601
            Priodontes maximus =319
PHOLIDOTA
Manidae                             Manis spp.
LAGOMORPHA
Leporidae        Caprolagus hispidus
            Romerolagus diazi 
RODENTIA
Sciuridae        Cynomys mexicanus
                                Ratufa spp.
Muridae         Leporillus conditor
            Pseudomys praeconis
            Xeromys myoides
            Zyzomys pedunculatus 
Chinchillidae      Chinchilla spp. °602
CETACEA                             CETACEA spp.*
Platanistidae      Lipotes vexillifer
            Platanista spp.
Ziphiidae        Berardius spp.
            Hyperoodon spp.
Physeteridae      Physeter catodon =320
Delphinidae       Sotalia spp.
            Sousa spp.
Phocoenidae       Neophocaena phocaenoides
            Phocoena sinus 
Eschrichtiidae     Eschrichtius robustus =321
Balaenopteridae     Balaenoptera acutorostrata **-101
            Balaenoptera borealis
            Balaenoptera edeni
            Balaenoptera musculus
            Balaenoptera physalus
            Megaptera novaeangliae 
Balaenidae       Balaena mysticetus
            Eubalaena spp. =322
Neobalaenidae      Caperea marginata 
CARNIVORA
Canidae         Canis lupus **+201           Canis lupus *-102
                                Cerdocyon thous =323
                                Chrysocyon brachyurus
                                Coun alpinus
                                Pseudalopex culpaeus =323
                                Pseudalopex griseus =324
                                Pseudalopex gymnocercus =323
            Speothos venaticus
                                Vulpes cana
                                Vulpes zerda = 325
Ursidae                             Ursidae spp.*
            Ailuropoda melanoleuca
            Ailurus fulgens
            Helarctos malayanus
            Melursus ursinus
            Termarctos ornatus
            Ursus arctos **+202
            Ursus arctos isabellinus
            Ursus thibetanus =326
Mustelidae
Lutrinae                            Lutrinae spp. *
            Aonyx congicus **+203 =327
            Enhydra lutris nereis
            Lontra felina = 328
            Lontra longicaudis =329
            Lontra provocax =328
            Lutra lutra
            Pteronura brasiliensis 
Mephitinae                           Conepatus humboldtii
Mustelinae       Mustela nigripes
Viverridae                           Cryptoprocta ferox
                                Cynogale bennetti
                                Eupleres goudotii =330
                                Fossa fossana
                                Hemigalus derbyanus
                                Prionodon linsang
            Prionodon pardicolor
Hyaenidae                            Parahyaena brunnea =331
Felidae                             Felidae spp. * °602
            Acinonyx jubatus °603
            Caracal caracal ** +204 =332
            Catopuma temminckii =333
            Felis nigripes
Felidae (cont.)     Herpailurus yaguarondi** +205=333
            Leopardus pardalis =333
            Leopardus tigrinus =333
            Leopardus wiedii =333
            Lynx pardinus =334
            Neofelis nebulosa
            Oncifelis geoffroyi =333
            Oreailurus jacobita =333
            Panthera leo persica
            Panthera onca
            Panthera pardus
            Panthera tigris
            Pardofelis marmorata =333
            Prionailurus bengalensis
            bengalensis** +206=333
            Prionailurus planiceps =333
            Prionailurus rubiginosus** +207=333
            Puma concolor coryi =333
            Puma concolor costaricensis =333
            Puma concolor couguar =333
            Uncia uncia =335
Otariidae                            Arctocephalus spp.*
            Arctocephalus townsendi
Phocidae                            Mirounga leonina
            Monachus spp.
PROBOSCIDEA
Elephantidae      Elephas maximus
            Loxodonta africana** -103        Loxodonta africana* +208
                                0604
SIRENIA
Dugongidae       Dugong dugon** -104           Dugong dugon* +209
Trichechidae      Trichechus inunguis
            Trichechus manatus
                                Trichechus senegalensis
PERISSODACTYLA
Equidae         Equus africanus =336
            Equus grevyi
                                Equus hemionus*
            Equus hemionus hemionus
                                Equus kiang =337
                                Equus onager* =337
            Equus onager khur =337
            Equus przewalskii =338
                                Equus zebra hartmannae
            Equus zebra zebra
Tapiridae        Tapiridae spp.
                                Tapirus terrestris
Rhinocerotidae     Rhinocerotidae spp.**
                                Ceratotherium simum                           simum*
                                +210 0605
ARTIODACTYLA
Suidae         Babyrousa babyrussa
            Sus salvanius
            Tayassuidae               Tayassuidae spp.* -105
            Catagonus wagneri
Hippopotamidae                         Hexaprotodon liberiensis =339
                                Hippopotamus amphibius
Camelidae                            Lama guanicoe
            Vicugna vicugna** -106         Vicugna vicugna* +211 0606
Moschidae        Moschus spp.** +212           Moschus spp.* -107
Cervidae        Axis calamianensis =340
            Axis kuhlii =341
            Axis porcinus annamiticus =342
            Blastocerus dichotomus
            Cervus duvaucelii
                                Cervus elaphus bactrianus
            Cervus elaphus hanglu
            Cervus eldii
            Dama mesopotamica =343
            Hippocamelus spp.
            Megamuntiacus vuquanghensis
            Muntiacus crinifrons
            Ozotoceros bezoarticus
                                Pudu mephistophiles
            Pudu puda
Antilocapridae     Antilocapra americana +213
Bovidae         Addax nasomaculatus   
                                Ammotragus lervia
                                Bison bison athabascae
            Bos gaurus =344
            Bos mutus =345 0602
            Bos sauveli =346
            Bubalus depressicornis =347
            Bubalus mindorensis =347
            Bubalus quarlesi =347
            Budcrcas taxicolor
            Capra falconeri
                                Cephalophus dorsalis
            Cephalophus jentinki
                                Cephalophus monticola
Bovidae (cont.)                         Cephalophus ogilbyi
                                Cephalophus silvicultor
                                Cephalophus zebra
                                Damaliscus pygargus 
                                pygargus =348
            Gazella dama
            Hippotragus niger variani
                                Kobus leche
            Naemorhedus baileyi =349
            Naemorhedus caudatus =349
            Naemorhedus goral
            Naemorhedus sumatraensis =350
            Oryx dammah =351
            Oryx leucoryx
                                Ovis ammon*
            Ovis ammon hodgsonii
            Ovis ammon nigrimontana
                                Ovis canadensis +213
            Ovis orientalis ophion =352
            Ovis vignei vignei =353
            Pantholops hodgsonii
            Pseudoryx nghetinhensis
            Rupicapra pyrenaica ornata =354
                                Saiga tatarica
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae      Struthio camelus +214
RHEIFORMES
Rheidae                             Rhea americana
            Rhea pennata =355
TINAMIFORMES
Tinamidae        Tinamus solitarius
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae                          Spheniscus demersus
            Spheniscus humboldti
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae      Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae       Diomedea albatrus
PELECANIFORMES
Pelecanidae       Pelecanus crispus
Sulidae         Papasula abbotti =356
Fregatidae       Fregata andrewsi
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae                        Balaeniceps rex
Ciconiidae       Ciconia boyciana =357
                                Ciconia nigra
            Jabiru mycteria
            Mycteria cinerea
Threskiornithidae                        Eudocimus ruber
                                Geronticus calvus
            Geronticus eremita
            Nipponia nippon
                                Platalea leucorodia
Phoenicopteridae                        Phoenicopteridae spp.
ANSERIFORMES
Anatidae        Anas aucklandica =358
                                Anas bernieri
                                Anas formosa
            Anas laysanensis =359
            Anas oustaleti =360
            Branta canadensis leucopareia
                                Branta ruficollis
            Branta sandvicensis
            Cairina scutulata
                                Coscoroba coscoroba
                                Cygnus melanocorypha
                                Dendrocygna arborea
                                Oxyura leucocephala
            Rhodonessa caryophyllacea p.e.
                                Sarkidiornis melanotos
FALCONIFORMES                          FALCONIFORMES spp.* -108
Cathartidae       Gymnogyps californianus
            Vultur gryphus
Accipitridae      Aquila adalberti =361
            Aquila heliaca
            Chondrohierax uncinatus wilsonii =362
            Haliaeetus albicilla
            Haliaeetus leucocephalus
            Harpia harpyja
            Pithecophaga jefferyi
Falconidae       Falco araea
            Falco jugger
            Falco newtoni** +215
            Falco pelegrinoides =363
            Falco peregrinus
            Falco punctatus
            Falco rusticolus
GALLIFORMES
Megapodiidae      Macrocephalon maleo
Cracidae        Crax blumenbachii
            Mitu mitu = 364
            Oreophasis derbianus
            Penelope albipennis
            Pipile jacutinga = 365a
            Pipile pipile =365b
Phasianidae                           Argusianus argus
            Catreus wallichii
            Colinus virginianus ridgwayi
            Crossoptilon crossoptilon
            Crossoptilon harmani =366
Phasiandiae (cont.)   Crossoptilon mantchuricum
                                Gallus sonneratii
                                Ithaginis cruentus
            Lophophorus impejanus
            Lophophorus lhuysii
            Lophophorus sclateri
            Lophura edwardsi
            Lophura imperialis
            Lophura swinhoii
                                Pavo muticus
                                Polyplectron bicalcaratum
            Polyplectron emphanum
                                Poluyplectron germaini
                                Polyplectron malacense
                                Polyplectron schieiermacheri =367
            Rheinardia ocellata =368
            Syrmaticus ellioti
            Syrmaticus mikado
            Tetraogallus caspius
            Tetraogallus tibetanus
            Tragopan blythii
            Tragopan caboti
            Tragopan melanocephalus
            Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae                             Gruidae spp.*
            Grus americana
            Grus canadensis nesiotes
            Grus canadensis pulla
            Grus japonensis
            Grus laucogeranus
            Grus monacha
            Grus nigricollis
            Grus vipio
Rallidae        Gallirallus sylvestris =369
Rhynochetidae      Rhynochetos jubatus
Otididae                            Otididae spp.*
            Ardeotis nigriceps =370
            Chlamydotis undulata
            Eupodotis bengalensis =371
CHARADRIIFORMES
Scolapacidae      Numenius borealis
            Numenius tenuirostris
            Tringa guttifer
Laridae         Larus relictus
COLUMBIFORMES
Columbidae       Caloenas nicobarica
            Ducula mindorensis
                                Gallicolumba luzonica
                                Goura spp.
PSITTACIFORMES                         PSITTACIFORMES spp.* -109
Psittacidae       Amazona arausiaca
            Amazona barbadensis
            Amazona brasiliensis
            Amazona guildingii
            Amazona imperialis
            Amazona leucocephala
            Amazona pretrei
            Amazona rhodocorytha =372
            Amazona tucumana
            Amazona versicolor
            Amazona vinacea
            Amazona viridigenalis
            Amazona vittata
            Anodorhynchus spp.
            Ara ambigua
            Ara glaucogularis =373
            Ara macao
            Ara maracana
            Ara militaris
            Ara rubrogenys
            Aratinga guarouba
            Cacatua goffini
            Cacatua haematuropygia
            Cacatua moluccensis
            Cyanopsitta spixxi
            Cyanoramahus auriceps forbesi
            Cyanoramphus cookii =374
            Cyanoramphus novaezelandiae
            Cyclopsitta diophthalma coxeni =375
            Eos histrio
            Geopsittacus occidentalis p.e. =376
            Neophema chrysogaster
            Ognorhynchus icterotis
            Pezoporus wallicus
            Pionopsitta pileata
            Probosciger aterrimus
            Psephotus chrysopterygius
            Psephotus dissimilis =377
            Psephotus pulcherrimus p.e.
            Psittacula echo =378
            Pyrrhura cruentata
            Rhynchopsitta spp.
            Strigops habroptilus
            Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidae                          Musophaga porphyreolopha =379
                                Tauraco spp.
STRIGIFORMES                          STRIGIFORMES spp.*
Tytonidae        Tyto soumagnei
Strigidae        Athene blewitti
            Mimizuku gurneyi =380
            Ninox novaeseelandiae undulata =381
            Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
Trochilidae                           Trochilidae spp.*
            Ramphodon dohrnii =382
TROGONIFORMES
Trogonida        Pharomachrus mocinno
CORACIIFORMES
Bucerotidae                           Aceros spp.*
            Aceros nipalensis
            Aceros subruficollis
                                Anorrhinus spp. =383
                                Anthracoceros spp.
                                Buceros spp.*
            Buceros bicornis
            Buceros vigil =384
                                Penelopides spp.
PICIFORMES
Ramphastidae                          Pteroglossus aracari
                                Pteroglossus viridis
                                Ramphastos sulfuratus
                                Ramphastos toco
                                Ramphastos tucanus
                                Ramphastos vitellinus
Picidae         Campephilus imperialis 
            Dryocopus javensis richardsi
PASSERIFORMES
Cotingidae       Continga maculata
                                Rupicola spp.
            Xipholena atropurpurea
Pittidae                            Pitta guajana
            Pitta gurneyi
            Pita kochi
                                Pita nympha =385
Atrichornithidae    Atrichornis clamosus
Hirundinidae      Pseudochelidon sirintarae
Pycnonotidae                          Pycnonotus zeylanicus
Muscicapidae                          Cyornis ruckii =386
            Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
            Dasyornis longirostris =387
                                Leiothrix argentauris
                                Leiothrix lutea
                                Liocichla omeiensis
            Picathartes gymnocephalus
            Picathartes oreas
Zosteropidae      Zosterops albogularis
Meliphagidae      Lichenostromus melanops cassidix =388
Emberizidae                           Gubernatrix cristata
                                Paroaria capitata
                                Paroaria coronata
                                Tangara fastuosa
Icteridae        Agelaius flavus =389  
Fringillidae      Carduelis cucullata =390
                                Carduelis yarrellii =390
Estrildidae                           Amandava formosa
                                Padda oryzivora
                                Poephila cincta cincta
Sturnidae                            Gracula religiosa
            Leucopsar rothschildi
Paradisaeidae                          Paradisaeidae spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae                         Dermatemys mawii
Emydidae        Batagur baska
                                Callagur borneoensis
                                Clemmys insculpta
            Clemmys muhlenbergi
            Geoclemys hamiltonii =391
            Kachuga tecta =392
            Melanochelys tricarinata = 393
            Morenia ocellata
                                Terrapene spp.*
            Terrapene coahuila
Testudinidae                          Testudinidae spp.*
            Geochelone nigra =394
            Geochelone radiata =395
            Geochelone yniphora =395
            Gopherus flavomarginatus
            Psammobates geometricus =395
            Testudo kleinmanni
Cheloniidae       Cheloniidae spp.
Dermochelyidae     Dermochelys coriacea
Trionychidae                          Lissemys punctata
            Trionyx ater =396
            Trionyx gangeticus =396
            Trionyx hurum =396
            Tronyx nigricans =396
Pelomedusidae                          Erymnochelys madagascariensis =397
                                Peltocephalus dumeriliana =397
                                Podocnemis spp.
Chelidae        Pseudemydura umbrina
CROCODYLIA                           CROCODYLIA spp.* =398
Alligatoridae      Alligator sinensis
            Caiman crocodilus apaporiensis
            Caiman latirostris** -110
            Melanosuchus niger** -111
Crocodylidae      Crocodylus acutus
            Crocodylus cataphractus
            Crocodylus intermedius
            Crocodylus intermedius
            Crocodylus moreletii
            Crocodylus niloticus** -112
Crocodylidae (cont.)  Crocodylus novaeguineae 
            mindorensis = 399
            Crocodylus palustris
            Crocodylus porosus** - 113
            Crocodylus rhombifer
            Crocodylus siamensis
            Osteolaemus tetraspis
            Tomistoma schlegelii
Gavialidae       Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae     Sphenodon spp.
SAURIA
Gekkonidae                           Cyrtodactylus serpensinsula
                                = 400
                                Phelsuma spp. = 401
Agamidae                            Uromastyx spp.
Chamaeleonidae                         Bradypodion spp. = 402
                                Chamaeleo spp. = 403
Iguanidae                            Amblyrhynchus cristatus
            Brachlyophus spp.
                                Conolophus spp.
            Cyclura spp.
                                Iguana spp.
                                Phrynosoma coronatum
            Sauromalus varius
Lacertidae       Gallotia simonyi
                                Podarics lifordi
                                Podarcis pityusensis
Cordylidae                           Cordylus spp.
                                Pseudocordylus spp.
Teiidae                             Cnemidophorus hyperythrus
                                Crocodilurus lacertinus
                                Dracaena spp.
                                Tupinambis spp.
Scincidae                            Corucia zebrata
Xenosauridae                          Shinisaurus crocodilurus
Helodermatidae                         Heloderma spp.
Varanidae                            Varanus spp.*
            Varanus bengalensis
            Varanus flavescens
            Varanus griseus
            Varanus komodoensis
SERPENTES
Boidae                             Boidae spp.* = 404
            Acrantophis spp.
            Boa constrictor occidentalis = 405
            Bolyeria multocarinata
            Casarea dussumieri
            Epicrates inornatus
            Epicrates monensis
            Epicrates subflavus
            Python molurus molurus = 406
            Sanzinia madagascariensis = 407
Colubridae                           Clelia clelia = 408
                                Cyclagras gigas = 409
                                Elachistodon westermanni
                                Ptyas mucosus
Elapidae                            Hoplocephalus bungaroides
                                Naja naja = 410
                                Ophiophagus hannah
Viperidae        Vipera ursinii + 216
                                Vipera wagneri
AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae                          Ambystoma dumerilii
                                Ambystoma mexicanum
Gryptobranchidae    Andrias spp. = 411
ANURA
Bufonidae        Altiphrynoides spp. = 412
            Arelopus varius zeteki
            Bufo perigienes
                                Bufo retiformis
            Bufo superciliaris
            Nectophrynoides spp.
            Nimbaphrynoides spp. = 412
            Spinophrynoides spp. = 412
Myobatrachidae                         Rheobatrachus spp.
Dendrobatidae                          Allobates spp. = 413
                                Dendrobates spp.
                                Epipedobates spp. = 413
                                Minyobates spp. = 413
                                Phobobates spp. = 413
                                Phyllobates spp.
Ranidae                             Mantella aurantiaca
                                Euphlyctis hexadactylus = 414
                                Hoplobatrachus tigerinus = 414
Microhylidae      Dyscophus aniongllii
PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae                         Neoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae      Latimeria chalumnae
ACIPENSERIFORMES                        1ACIPENSERIFORMES                            spp.*
Acipenseridae      Acipenser brevirostrum
                                Acipenser oxyrhynchus
            Acipenser sturio
Polyodontidae                          Polyodon spathula
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteogiossidae                         Arapaima gigas
            Scleropages formosus
CYPRINIFORMES
Cyprindae                            Caecobarbus geertsi
            Probarbus jullieni   
Catostomidae                          Chasmistes cujus
SILURIFORMES
Pangasiidae       Pangasianodon gigas
PERCIFORMES
Sciaenidae       Cynoscion macdonaldi
ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae                          Bhutanitis spp.
                                Ornithoptera spp.* = 415
            Ornithoptera alexandrae
            Papilio chikae
            Papilio homerus
            Papilio hospiton
                                Parnassius apollo
                                Teinopalpus spp.
                                Trogonoptera spp. = 415
                                Troides spp. = 415
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae                          Pandinus dictator
                                Pandinus gambiensis
                                Pandinus imperator = 416
ARANEAE
Theraphosidae                          Brachypelma spp. = 417
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae                           Hirudo medicinalis
MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae                           Tridacnidae spp. 
UNIONOIDA
Unionidae        Conradilla caelata
                                Cyprogenia aberti
            Dromus dromas =418
            Epioblasma curtisi =419
            Epioblasma florentina =419
            Epioblasma sampsoni =419
            Epioblasma sulcata perobliqua =419
                                Epioblasma torulosa 
                                gubernaculum =419
            Epioblasma torulosa rangiana =419
            Epioblasma torulosa torulosa =419
            Epioblasma turgidula =419
            Epioblasma walkeri =419
            Fusconaia cuneolus
            Fusconaia edgariana 
            Lampsilis higginsii
            Lampsilis orbiculata orbiculata
            Lampsilis satur
            Lampsilis virescens
            Plethobasus cicatricosus
            Plethobasus cooperianus
                                Pleurobema clava
            Pleurobema plenum
            Potamilus capax =420
            Quadrula intermedia
            Quadrula sparsa
            Toxolasma cylindrella =421
            Unio nickliniana =422
            Unio tampicoensis tecomatensis =423
            Viliosa trabalis =424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae     Achatinella spp.
Camaenidae                           Papustyla pulcherrima =425
MESOGASTROPODA
Strombidae                           Strombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA                          COENOTHECALIA spp.                           =426 °607
STOLONIFERA
Tubiporidae                           Tubiporidae spp. °607
ANTIPATHARIA                          ANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIA                          SCLERACTINIA spp. °607
HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae                          Milleporidae spp. °607
STYLASTERINA
Stylasteridae                          Stylasteridae spp. °607


 FLORA             I                    II

AGAVACEAE        Agave arizonica
            Agave parviflora
                                Agave victoriae-reginae #1
            Nolina interrata
AMARYLLIDACEAE                         Galanthus spp. #1
                                Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAE                           Pachypodium spp.* #1
            Pachypodium ambongense
            Pachypodium baronii
            Pachypodium decaryi
                                Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE                           Panax quinquefolius #3
ARAUCARIACEAE      Araucaria araucana** +217        Araucaria araucana* -114 #1
ASCLEPIADACEAE                         Ceropegia spp. #1
                                Frerea indica #1
BERBERIDACEAE                          Podophyllum hexandrum =427 #2 
BROMELIACEAE                          Tillandsia harrissi #1
                                Tillandsia kammii #1
                                Tillandsia kautskyi #1
                                Tillandsia mauryana #1
                                Tillandsia sprengeliana #1
                                Tillandsia sucrei #1
                                Tillandsia xerographica #1
BYBLIDACEAE                           Bybliss spp. #1
CACTACEAE                            CACTACEAE spp.* °608 #4
            Ariocarpus spp. =428
            Astrophytum asterias =429
            Aztekium ritteri
            Coryphantha werdermannii =430
            Discocactus spp.
            Discocactus macdougallii =431
            Echinocereus ferreirianus spp. lindsayi =432
            Echinocereus schmollii =433
            Escobaria minima =434
            Escobaria sneedii =435
            Mammillaria pectinifera =436
            Mammillaria solisioides
            Melocactus conoideus
            Melocactus deinacanthus
            Melocactus glaucescens
            Melocactus paucispinus
            Obregonia denegrii
CACTACEAE (cont.)    Pachycereus militaris =437
            Pediocactus bradyi =438
            Pediocactus knowltonii =439
            Pediocactus paradinei
            Pediocactus peeblesianus =440
            Pediocactus sileri =441
            Pelecyphora spp. =442
            Sclerocactus brevihamatus spp. tobuschii =443
            Sclerocactus erectocentrus =444
            Sclerocactus glaucus =445
            Sclerocactus mariposensis =446
            Sclerocactus mesae-verdae =447
            Sclerocactus papyracanthus =448
            Sclerocactus pubispinus =449
            Sclerocactus wrightiae =450
            Strombocactus spp.
            Turbinicarpus spp. =451
            Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE                          Caryocar costaricense #1
CEPHALOTACEAE                          Cephalotus follicularis #1
COMPOSITAE
(ASTERACEAE)      Saussurea costus =452
CRASSULACEAE      Dudleya stolonifera
            Dudleya traskiae 
CUPRESSACEAE      Fitzroya cupressoides 
            Pilgerodendron uviferum 
CYATHEACEAE                           CYATHEACEAE spp. #1
CYCADACEAE                           CYCADACEAE spp.* #1
            Cycas beddomei
DIAPENSIACEAE                          Shortia galacifolia #1
DICKSONIACEAE                          DICKSONIACEAE spp. #1
DIDIEREACEAE                          DIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE                          Dioscorea deltoidea #1
DROSERACEAE                           Dionaea muscipula #1
ERICACEAE                            Kalmia cuneata #1
EUPHORBIACEAE                          Euphorbia spp.*-115 °609 #1
            Euphorbia ambovombensis 
            Euphorbia capsaintemariensis =453
            Euphorbia cremersii =454
            Euphorbia cylindrifolia =455
            Euphorbia decaryi =456
            Euphorbia francoisii
            Euphorbia moratii =457
            Euphorbia parvicyathophora
            Euphorbia quartziticola
            Euphorbia tulearensis =458
FOUQUIERIACEAE                         Fouquieria columnaris #1
            Fouquieria fasciculata
            Fouquieria purpusii
JUGLANDACEAE                          Oreomunnea pterocarpa =459 #1
LEGUMINOSAE       Dalbergia nigra
(FABACEAE)                           Pericopsis elata #5
                                Platymiscium pleiostachyum                           #1
                                Pterocarpus santalinus #6
LILIACEAE                            Aloe spp.* -116 #1
            Aloe albida
            Aloe albiflora
            Aloe alfredii
            Aloe bakeri
            Aloe bellatula
            Aloe calcairophila 
            Aloe compressa =460
            Aloe delphinensis 
            Aloe descoingsii
            Aloe fragilis 
            Aloe haworthioides =461
            Aloe helenae
            Aloe laeta =462
            Aloe parallelifolia
            Aloe parvula
            Aloe pillansii
            Aloe polyphylla
            Aloe rauhii
            Aloe suzannae 
            Aloe thorncroftii
            Aloe versicolor
            Aloe vossii
MELIACEAE                            Swietenia humilis #1
                                Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE                          Nepenthes spp.* #1
            Nepenthes khasiana
            Nepenthes rajah 
ORCHIDACEAE                           ORCHIDACEAE spp.*= 463 #7
            Cattleya trianaei 0610
            Dendrobium cruentum 0610
            Laelia jongheana 0610
            Laelia lobata 0610
            Paphiopedilum spp. 0610
            Peristeria elata 0610
            Phragmipedium spp. 0610
            Renanthera imschootiana 0610
            Vanda coerulea 0610
PALMAE                             Chrysalidocarpus
(ARECACEAE)                           decipiens #1
                                Neodypsis decaryi #1
PINACEAE        Abies guatemalensis
PODOCARPACEAE      Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE                          Anacampseros spp. 464 #1
                                Avonia spp. =465 #1
                                Lewisia cotyledon #1
                                Lewisia maguirei #1
                                Lewisia serrata #1
PRIMULACEAE                           Cyclamen spp. 0611 #1
PROTEACEAE                           Orothamnus zeyheri #1
                                Protea odorata #1
RANUNCULACEAE                          Hydrastis canadensis #3
ROSACEAE                            Prunus africana #1
RUBIACEAE        Balmea stormiae
SARRACENIACEAE                         Darlingtonia californica #1
            Sarracenia spp.* #1
            Sarracenia alabamensis
            ssp. alabamensis =466
            Sarracenia jonesii =467
            Sarracenia oreophila
SCROPHULARIACEAE                        Picrorhiza kurrooa #3
STANGERIACEAE                          Bowenia spp. =468 #1
            Stangeria eriopus =469
TAXACEAE                            Taxus wallichiana =470 #8
THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)                         Aquilaria malaccensis #1
VALERIANACEAE                          Nardostachys grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE                         Welwitschia mirabilis =471                           #1
ZAMIACEAE                            ZAMIACEAE spp.* #1
            Ceratozamia spp.
            Chigua spp.
            Encephalartos spp.
            Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE                          Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE                         Guaiacum officinale #1
                                Guaiacum sanctum #1
APPENDIX III
valid from 29 April 1999
INTERPRETATION
1.   References to taxa higher than species are for the purpose of information or classification only.
2.   The symbol (+) followed by a number placed against the name of a species denotes that only designated geographically separate populations of that species are included in Appendix III as follows:
    +218 Population of the species in Bolivia
    +219 Population of the species in Brazil
    +220 All populations of the species in the Americas
    + 221 Population of the species in Mexico.
3.   The symbol (=) followed by a number placed against the name of a species denotes that the name of that species shall be interpreted as follows:
=472  Also referenced as Vampyrops lineatus
=473  Formerly included as Tamandua tetradactyla (in part)
=474  Includes synonym Cabassous gymnurus
=475  Includes generic synonym Coendou
=476  Includes generic synonym Cuniculus
=477  Includes synonym Vulpes vulpes leucopus
=478  Formerly included as Nasua nasua
=479  Includes synonym Galictis alamandi
=480  Formerly included in Martes flavigula
=481  Includes generic synonym Viverra
=482  Formerly included as Viverra megaspila
=483  Formerly included as Herpestes auropunctatus
=484  Formerly included as Herpestes fuscus
=485  Formerly included as Bubalus bubalis (domesticated form)
=486  Also referenced as Boocercus eurycerus; includes generic synonym Taurotragus
=487  Also referenced as Ardeola ibis
=488  Also referenced as Egretta alba and Ardea alba
=489  Also referenced as Hagedashia hagedash
=490  Also referenced as Lampribis rara
=491  Also referenced as Spatula clypeata
=492  Also referenced as Nyroca nyroca
=493  Includes synonym Dendrocygna fulva
=494  Also referenced as Cairina hartlaubii
=495  Also referenced as Crax pauxi
=496  Formerly included as Arborophila brunneopectus (in part)
=497  Also referenced as Turturoena iriditorques: formerly included as Columba malherbii (in part)
=498  Also referenced as Nesoenas mayeri
=499  Formerly included as Treron australis (in part)
=500  Also referenced as Calopelia brehmeri; includes synonym Calopelia puella
=501  Also referenced as Tympanistria tympanistria
=502  Also referenced as Tchitrea bourbonnensis
=503  Formerly included as Serinus gulatis (in part)
=504  Also referenced as Estrilda subflava or Sporaeginthus subflavus
=505  Formerly included as Lagonosticta larvata (in part)
=506  Includes generic synonym Spermestes
=507  Also references as Euodice cantans; formerly included as Lonchura malabarica (in part)
=508  Also referenced as Hypargos nitidulus
=509  Formerly included as Parmoptila woodhousei (in part)
=510  Includes synonyms Pyrenestes frommi and Pyrenestes rothschildi
=511  Also referenced as Estrilda bengala
=512  Also referenced as Malimbus rubriceps or Anaplectes melanotis
=513  Also referenced as Coliuspasser ardens
=514  Formerly included as Euplectes orix (in part)
=515  Also referenced as Coliuspasser macrourus
=516  Also referenced as Ploceus superciliosus
=517  Includes synonym Ploceus nigriceps
=518  Also referenced as Sitagra luteola
=519  Also referenced as Sitagra melanocephala
=520  Formerly included as Plcceus velatus
=521  Also referenced as Hypochera chalybeata; includes synonyms Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis and Vidua ultramarina
=522  Formerly includes as Vidua paradiseae (in part)
=523  Also referenced as Pelusios subniger
=524  Formerly included in genus Natrix
=525  Formerly included as Talauma hodgsonii; also referenced as Magnolia hodgsonii and Magnolia candollii var.obovata.
4.   The names of the countries placed against the names of species are those of the Parties submitting these species for inclusion in this appendix.
5.   Any animal, whether live or dead, of a species listed in this appendix, is covered by the provisions of the Convention, as is any readily recognizable part or derivative thereof.
6.   In accordance with Article I, paragraph (b), sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a number placed against the name of a plant species included in Appendix III designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Convention as follows:
#1 Designates all readily recognizable parts and derivatives, except:
a)   seeds, spores and pollen (including pollinia);
b)   seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and
c)   cut flowers of artificially propagated plants
#5 Designates logs, sawn wood and veneer sheets.

CHORDATA 
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phyllostomidae     Platyrrhinus lineatus =472       Uruguay
XENARTHRA
Myrmecophagidae     Tamandua mexicana =473         Guatemala
Megalonychidae     Choloepus hoffmanni           Costa Rica
Dasypodidae       Cabassous centralis           Costa Rica
            Cabassous tatouay =474         Uruguay
RODENTIA
Sciuridae        Epixerus ebii              Ghana
            Marmota caudata             India/Inde
            Marmota himalayana           India/Inde
            Sciurus deppei             Costa Rica
Anomaluridae      Anomalurus beecrofti          Ghana
            Anomalurus derbianus          Ghana
            Anomalurus pelii            Ghana
            Idiurus macrotis            Ghana
Hystricidae       Hystrix cristata            Ghana
Erethizontidae     Sphiggurus mexicanus =475        Honduras
            Sphiggurus spinosus =475        Uruguay
Agoutidae        Agouti paca =476            Honduras
Dasyproctidae      Dasyprocta punctata           Honduras
CARNIVORA
Canidae         Canis aureus              India/Inde
            Vulpes bengalensis           India/Inde
            Vulpes vulpes griffithi         India/Inde
            Vulpes vulpes montana          India/Inde
            Vulpes vulpes pusilla =477       India/Inde
Procyonidae       Bassaricyon gabbii           Costa Rica
            Bassariscus sumichrasti         Costa Rica
            Nasua narica =478            Honduras
            Nasua nasua solitaria          Uruguay
            Potos flavus              Honduras
Mustelidae       Eira barbara              Honduras
            Galictis vittata =479          Costa Rica
            Martes flavigula            India/Inde
            Martes foina intermedia         India/Inde
            Martes gwatkinsii =480         India/Inde
            Mellivora capensis           Botswana, Ghana
            Mustela altaica             India/Inde
            Mustela erminea ferghanae        India/Inde
            Mustela kathiah             India/Inde
            Mustela sibirica            India/Inde
Viverridae       Arctictis binturong           India/Inde
            Civettictis civetta =481        Botswana
            Paguma larvata             India/Inde
            Paradoxurus 
            hermaphroditus             India/Inde
            Paradoxurus jerdoni           India/Inde
            Viverra civettina = 482         India/Inde
            Viverra zibetha             India/Inde
            Viverricula indica           India/Inde
Herpestidae       Herpestes brachyurus 
            fuscus =484               India/Inde
            Herpestes edwardsii           India/Inde
            Herpestes javanicus 
            auropunctatus =483           India/Inde
            Herpestes smithii            India/Inde
            Herpestes urva             India/Inde
            Herpestes vitticollis          India/Inde
Hyaenidae        Proteles cristatus           Botswana
Odobenidae       Odobenus rosmarus            Canada
ARTIODACTYLA
Tragulidae       Hyemoschus aquaticus          Ghana
Cervidae        Cervus elaphus barbarus         Tunisia/Tunisie
            Mazama americana cerasina        Guatemala
            Odocoileus virginianus 
            mayensis                Guatemala
Bovidae         Antilope cervicapra           Nepal/Népal
            Bubaius arnee =485           Nepal/Népal
            Damaliscus lunatus           Ghana
            Gazella cuvieri             Tunisia/Tunisie
            Gazella dorcas             Tunisia/Tunisie
            Gazella leptoceros           Tunisia/Tunisie
            Tetracerus quadricornis         Nepal/Népal
            Tragelaphus eurycerus =486       Ghana
            Tragelaphus spekii           Ghana
AVES
CICONIIFORMES
Ardeidae        Ardea goliath              Ghana
            Bubulcus ibis =487           Ghana
            Casmerodius albus =488         Ghana
            Egretta garzetta            Ghana
Ciconiidae       Ephippiorhynchus 
            senegalensis              Ghana
            Leptoptilos crumeniferus        Ghana
Threskiornithidae    Bostrychia hagedash =489        Ghana
            Bostrychia rara =490          Ghana
            Threskiornis aethiopicus        Ghana
ANSERIFORMES
Anatidae        Alopochen aegyptiacus          Ghana
            Anas acuta               Ghana
            Anas capensis              Ghana
            Anas clypeata =491           Ghana
            Anas crecca               Ghana
            Anas penelope              Ghana
            Anas querquedula            Ghana
            Aythya nyroca =492           Ghana
            Cairina moschata            Honduras
            Dendrocygna autumnalis         Honduras
            Dendrocygna bicolor =493        Ghana, Honduras
            Dendrocygna viduata           Ghana
            Nettapus auritus            Ghana
            Plectropterus gambensis         Ghana
            Pteronetta hartlaubii =494       Ghana
FALCONIFORMES
Cathartidae       Sarcoraphus papa            Honduras
GALLIFORMES
Cracidae        Crax alberti              Colombia/Colombie
            Crax daubentoni             Colombia/Colombie
            Crax globulosa             Colombia/Colombie
            Crax rubra               Colombia/Colombie,
                                Costa Rica, 
                                Guatemala, Honduras
            Ortalis vetula             Guatemala, Honduras
            Pauxi pauxi =495            Colombia/Colombie
            Penelope purpurascens          Honduras
            Penelopina nigra            Guatemala
Phasianidae       Agelastes meleagrides          Ghana
            Agriocharis ocallata          Guatemala
            Arborophila charltonii         Malaysia/Malasia/Malaisie
            Arborophila orientalis =496       Malaysia/Malasia/Malaisie
            Caloperdix oculea            Malaysia/Malasia/Malaisie
            Lophura erythrophthalma         Malaysia/Malasia/Malaisie
            Lophura ignita             Malaysia/Malasia/Malaisie
            Melanoperdix nigra           Malaysia/Malasia/Malaisie
            Polyplectron inopinatum         Malaysia/Malasia/Malaisie
            Rhizothera longirostris         Malaysia/Malasia/Malaisie
            Rollulus rouloul            Malaysia/Malasia/Malaisie
            Tragopan satyra             Nepal/Népal
CHARADRIIFORMES
Burhinidae       Burhinus bistriatus           Guatemala
COLUMBIFORMES
Columbidae       Columba guinea             Ghana
            Columba iriditorques =497        Ghana
            Columba livia              Ghana
            Columba mayeri =498           Mauritius/Mauricio/Maurice
            Columba unicincta            Ghana
            Oena capensis              Ghana
            Streptopelia decipiens         Ghana
            Streptopelia roseogrisea        Ghana
            Streptopelia semitarquata        Ghana
            Streptopelia senegalensis        Ghana
            Streptopelia turtur           Ghana
            Streptopelia vinacea          Ghana
            Treron calva =499            Ghana
            Treron waalia              Ghana
            Turtur abyssinicus           Ghana
            Turtur afer               Ghana
            Turtur brehmeri =500          Ghana
            Turtur tympanistria =501        Ghana
PSITTACIFORMES
Psittacidae       Psittacula krameri           Ghana
CUCULIFORMES
Musophagidae      Corythaeola cristata          Ghana
            Crinifer piscator            Ghana
            Musophaga violacea           Ghana
PICIFORMES
Capitonidae       Semnornis ramphastinus         Colombia/Colombie
Ramphastidae      Baillonius bailloni           Argentina/Argentine
            Pteroglossus castanotis         Argentina/Argentine
            Ramphastos dicolorus          Argentina/Argentine
            Selenidera maculirostris        Argentina/Argentine
PASSERIFORMES
Cotingidae       Cephalopterus ornatus          Colombia/Colombie
            Cephalopterus penduliger        Colombia/Colombie
Muscicapidae      Bebrornis rodericanus          Mauritius/Mauricio/Maurice
            Terpsiphone 
            bourbonnensis =502           Mauritius/Mauricio/Maurice
Fringillidae      Serinus canicapillus =503        Ghana
            Serinus leucopygius           Ghana
            Serinus mozambicus           Ghana
Estrildidae       Amadina fasciata            Ghana
            Amandava subflava =504         Ghana
            Estrilda astrild            Ghana
            Estrilda caerulescens          Ghana
            Estrilda melpoda            Ghana
            Estrilda troglodytes          Ghana
            Lagonosticta rara            Ghana
            Lagonosticta rubricata         Ghana
            Lagonosticta rufopicta         Ghana
Estrildidae (cont.)   Lagonosticta senegala          Ghana
            Lagonosticta vinacea = 505       Ghana
            Lonchura bicolor = 506         Ghana
            Lonchura cantans = 507         Ghana
            Lonchura cucullata = 506        Ghana
            Lonchura fringilloides = 506      Chana
            Mandingoa nitidula = 508        Ghana
            Nesocharis capistrata          Ghana
            Nigrita bicolor             Ghana
            Nigrita canicapilla           Ghana
            Nigrita fusconota            Ghana
            Nigrita luteifrons           Ghana
            Ortygospiza atricollis         Ghana
            Parmoptila rubrifrons = 509       Ghana
            Pholidornis rushiae           Ghana
            Pyrenestes ostrinus = 510        Ghana
            Pytilia hypogrammica          Ghana
            Pytilia phoenicoptera          Ghana
            Spermophaga haematina          Ghana
            Uraeginthus bengalus = 511       Ghana
Ploceidae        Amblyospiza albifrons          Ghana
            Anaplectes rubriceps = 512       Ghana
            Anomalospiza imberbis          Ghana
            Bubalornis albirostris         Ghana
            Euplectes afer             Ghana
            Euplectes ardens = 513         Ghana
            Euplectes franciscanus 
            = 514                  Ghana
            Euplectes hordeaceus          Ghana
            Euplectes macrourus = 515        Ghana
            Malimbus cassini            Ghana
            Malimbus malimbicus           Ghana
            Malimbus nitens             Ghana
            Malimbus rubricollis          Ghana
            Malimbus scutatus            Ghana
            Pachyphantes superciliosus 
            = 516                  Ghana
            Passer griseus             Ghana
            Petronia dentata            Ghana
            Plocepasser superciliosus        Ghana
            Ploceus albinucha            Ghana
            Ploceus aurantius            Ghana
            Ploceus cucullatus = 517        Ghana
            Ploceus heuglini            Ghana
            Ploceus luteolus = 518         Ghana
            Ploceus melanocephalus 
            = 519                  Ghana
            Ploceus nigerrimus           Ghana
            Ploceus nigricollis           Ghana
            Ploceus pelzelni            Ghana
            Ploceus preussi             Ghana
            Ploceus tricolor            Ghana
            Ploceus vitellinus = 520        Ghana
            Quelea erythrops            Ghana
            Sporopipes frontalis          Ghana
            Vidua chalybeata = 521         Ghana
            Vidua interjecta            Ghana
            Vidua larvaticola            Ghana
            Vidua macroura             Ghana
            Vidua orientalis = 522         Ghana
            Vidua raricola             Ghana
            Vidua togoensis             Ghana
            Vidua wilsoni              Ghana
REPTILIA
TESTUDINATA
Trionychidae      Trionyx triunguis            Ghana
Pelomedusidae      Pelomedusa subrula           Ghana
            Pelusios adansonii           Ghana
            Pelusios castaneus           Ghana
            Pelusios gabonensis = 523        Ghana
            Pelusios niger             Ghana
SERPENTES
Colubridae       Atretium schistosum           India/Inde
            Cerberus rhynchops           India/Inde
            Xenochrophis piscator = 524       India/Inde
Elapidae        Micrurus diastema            Honduras
            Micrurus nigrocinctus          Honduras
Viperidae        Agkistrodon bilineatus         Honduras
            Bothrops asper             Honduras
            Bothrops nasutus            Honduras
            Bothrops nummifer            Honduras
            Bothrops ophryomegas          Honduras
            Bothrops schlegelii           Honduras
            Crotalus durissus            Honduras
            Vipera russellii            India/Inde


  FLORA

GNETACEAE        Gnetum montanum #1           Nepal/Népal
MAGNOLIACEAE      Magnolia liliifera var. 
            obovata = 525 #1            Nepal/Népal
MELIACEAE        Swietenia macrophylla #5        Bolivia /Bolivie + 218
                                Brazil/Brasil/Brésil + 219
                                Costa Rica + 220
                                Mexico, México, Mexique +                            221
PAPAVERACEAE      Meconopsis regia #           Nepal/Népal
PODOCARPACEAE      Podocarpus neriifolius #1        Nepal/Népal
TETRACENTRA-
CEAE          Tetracentron sinense #1         Nepal/Népal

 FAUNA				I					II
CHORDATA 
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae							Zaglossus spp. 
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae		Sminthopsis longicaudata
			Sminthopsis posammophila
Thylacinidae		Thylacinus cynocephalus p.e.
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae		Chaeropus ecaudatus p.e.
			Macrotis lagotis
			Macrotis leucura
			Perameles bougainville 
DIPROTODONTIA
Phalangeridae							Phalanger orientalis
								Spilocuscus maculatus =301
Vombatidae		Lasiorhinus krefftii 
Macropodidae							Dendrolagus inustus
								Dendrolagus ursinus
			Lagrochestes hirsutus
			Lagostrophus fasciatus
			Onychogalea fraenata
			Onychogalea lunata 
Potoroidae		Bettongia spp.
			Caloprymnus campestris p.e.
CHIROPTERA
Pteropodidae							Acerodon spp.*
			Acerodon jubatus
			Acerodon lucifer p.e.
								Pteropus spp.*
			Pteropus insularis
			Pteropus mariannus
			Pteropus molossinus
			Pteropus phaeocephalus
			Pteropus pilosus
			Pteropus samoensis
			Pteropus tonganus 
PRIMATES							PRIMATES spp.* =302
Lemuridae		Lemuridae spp.
Me-galadapidae		Me-galadapidae spp. =303
Cheirogaleidae		Cheirogaleidae spp.
Indridae		Indridae spp.
Daubentoniidae		Daubentonia madagascariensis 
Callithricidae		Callimico goeldii 
			Callithrix aurita = 304
			Callithrix flaviceps = 304
			Leontopithecus spp. = 305
			Saguinus bicolor
			Saguinus geoffroyi = 306
			Saguinus leucopus
			Saguinus oedipus 
Cebidae			Alouatta colbensis = 307
			Alouatta palliata
			Alouatta pigra = 308
			Ateles geoffroyi fronatatus
			Ateles geoffroyi panamensis
			Brachyteles arachnoides
			Cacajao spp.
			Chiropotes albinasus
			Lagothrix flavicauda
			Saimiri oerstedii 
Cercopithecidae		Cercocebus galeritus galeritus
			Cercopithecus diana = 309
			Macaca silenus
			Mandrillus leucophaeus =310
			Mandrillus sphinx = 310
			Nasalis concolor = 311
			Nasalis larvatus
			Presbytis potenziani
			Procolobus pennantii kirkii = 312
			Procolobus rufomitratus = 313
			Pygathrix spp. =314
			Semnopithecus entellus = 315
			Trachypithecus geei =316
			Trachypithecus pileatus =317
Hylobatidae		Hylobatidae spp.
Hominide		Gorilla gorilla
			Pan spp.
			Pongo pygmaeus
XENARTHRA
Myrmecophagidae							Myrmecophaga tridactyla 
Bradypodidae							Bradypus varie-gatus =318
Dasypodidae							Chaetophractus nationi °601
			Priodontes maximus =319
PHOLIDOTA
Manidae								Manis spp.
LAGOMORPHA
Leporidae		Caprolagus hispidus
			Romerolagus diazi 
RODENTIA
Sciuridae		Cynomys mexicanus
								Ratufa spp.
Muridae			Leporillus conditor
			Pseudomys praeconis
			Xeromys myoides
			Zyzomys pedunculatus 
Chinchillidae							Chinchilla spp. °602
CETACEA								CETACEA spp.*
Platanistidae		Lipotes vexillifer
			Platanista spp.
Ziphiidae		Berardius spp.
			Hyperoodon spp.
Physeteridae		Physeter catodon =320
Delphinidae		Sotalia spp.
			Sousa spp.
Phocoenidae		Neophocaena phocaenoides
			Phocoena sinus 
Eschrichtiidae		Eschrichtius robustus =321
Balaenopteridae		Balaenoptera acutorostrata **-101
			Balaenoptera borealis
			Balaenoptera edeni
			Balaenoptera musculus
			Balaenoptera physalus
			Me-gaptera novaeangliae 
Balaenidae		Balaena mysticetus
			Eubalaena spp. =322
Neobalaenidae		Caperea marginata 
CARNIVORA
Canidae			Canis lupus **+201			Canis lupus *-102
								Cerdocyon thous =323
								Chrysocyon brachyurus
								Coun alpinus
								Pseudalopex culpaeus =323
								Pseudalopex griseus =324
								Pseudalopex
								gymnocercus =323
			Speothos venaticus
								Vulpes cana
								Vulpes zerda = 325
Ursidae								Ursidae spp.*
			Ailuropoda melanoleuca
			Ailurus fulgens
			Helarctos malayanus
			Melursus ursinus
			Termarctos ornatus
			Ursus arctos **+202
			Ursus arctos isabellinus
			Ursus thibetanus =326
Mustelidae
Lutrinae							Lutrinae spp. *
			Aonyx congicus **+203 =327
			Enhydra lutris nereis
			Lontra felina = 328
			Lontra longicaudis =329
			Lontra provocax =328
			Lutra lutra
			Pteronura brasiliensis 
Mephitinae							Conepatus humboldtii
Mustelinae		Mustela nigripes
Viverridae							Cryptoprocta ferox
								Cynogale bennetti
								Eupleres goudotii =330
								Fossa fossana
								Hemigalus derbyanus
								Prionodon linsang
			Prionodon pardicolor
Hyaenidae							Parahyaena brunnea =331
Felidae								Felidae spp. * °602
			Acinonyx jubatus °603
			Caracal caracal ** +204 =332
			Catopuma temminckii =333
			Felis nigripes
Felidae (cont.)		Herpailurus yaguarondi** +205=333
			Leopardus pardalis =333
			Leopardus tigrinus =333
			Leopardus wiedii =333
			Lynx pardinus =334
			Neofelis nebulosa
			Oncifelis geoffroyi =333
			Oreailurus jacobita =333
			Panthera leo persica
			Panthera onca
			Panthera pardus
			Panthera tigris
			Pardofelis marmorata =333
			Prionailurus bengalensis
			bengalensis**				+206=333
			Prionailurus planiceps =333
			Prionailurus rubiginosus**+207=333
			Puma concolor coryi =333
			Puma concolor costaricensis =333
			Puma concolor couguar =333
			Uncia uncia =335
Otariidae							Arctocephalus spp.*
			Arctocephalus townsendi
Phocidae							Mirounga leonina
			Monachus spp.
PROBOSCIDEA
Elephantidae		Elephas maximus
			Loxodonta africana** -103		Loxodonta africana* +208
								0604
SIRENIA
Dugongidae		Dugong dugon** -104			Dugong dugon* +209
Trichechidae		Trichechus inunguis
			Trichechus manatus
								Trichechus sene-galensis
PERISSODACTYLA
Equidae			Equus africanus =336
			Equus grevyi
								Equus hemionus*
			Equus hemionus hemionus
								Equus kiang =337
								Equus onager* =337
			Equus onager khur =337
			Equus przewalskii =338
								Equus zebra hartmannae
			Equus zebra zebra
Tapiridae		Tapiridae spp.
								Tapirus terrestris
Rhinocerotidae		Rhinocerotidae spp.**
								Ceratotherium simum 							simum*
								+210 0605
ARTIODACTYLA
Suidae			Babyrousa babyrussa
			Sus salvanius
			Tayassuidae				Tayassuidae spp.* -105
			Catagonus wagneri
Hippopotamidae							Hexaprotodon liberiensis =339
								Hippopotamus amphibius
Camelidae							Lama guanicoe
			Vicugna vicugna** -106			Vicugna vicugna* +211 0606
Moschidae		Moschus spp.** +212			Moschus spp.* -107
Cervidae		Axis calamianensis =340
			Axis kuhlii =341
			Axis porcinus annamiticus =342
			Blastocerus dichotomus
			Cervus duvaucelii
								Cervus elaphus bactrianus
			Cervus elaphus hanglu
			Cervus eldii
			Dama mesopotamica =343
			Hippocamelus spp.
			Me-gamuntiacus vuquanghensis
			Muntiacus crinifrons
			Ozotoceros bezoarticus
								Pudu mephistophiles
			Pudu puda
Antilocapridae		Antilocapra americana +213
Bovidae			Addax nasomaculatus
								Ammotragus lervia
								Bison bison athabascae
			Bos gaurus =344
			Bos mutus =345 0602
			Bos sauveli =346
			Bubalus depressicornis =347
			Bubalus mindorensis =347
			Bubalus quarlesi =347
								Budcrcas taxicolor
			Capra falconeri
								Cephalophus dorsalis
			Cephalophus jentinki
								Cephalophus monticola
Bovidae (cont.)							Cephalophus ogilbyi
								Cephalophus silvicultor
								Cephalophus zebra
								Damaliscus pygargus 
								pygargus =348
			Gazella dama
			Hippotragus niger variani
								Kobus leche
			Naemorhedus baileyi =349
			Naemorhedus caudatus =349
			Naemorhedus goral
			Naemorhedus sumatraensis =350
			Oryx dammah =351
			Oryx leucoryx
								Ovis ammon*
			Ovis ammon hodgsonii
			Ovis ammon nigrimontana
								Ovis canadensis +213
			Ovis orientalis ophion =352
			Ovis vignei vignei =353
			Pantholops hodgsonii
			Pseudoryx nghetinhensis
			Rupicapra pyrenaica ornata =354
								Saiga tatarica
AVES - PTICE
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae		Struthio camelus +214
RHEIFORMES
Rheidae								Rhea americana
			Rhea pennata =355
TINAMIFORMES
Tinamidae		Tinamus solitarius
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae							Spheniscus demersus
			Spheniscus humboldti
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae		Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae		Diomedea albatrus
PELECANIFORMES
Pelecanidae		Pelecanus crispus
Sulidae			Papasula abbotti =356
Fre-gatidae		Fre-gata andrewsi
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae						Balaeniceps rex
Ciconiidae		Ciconia boyciana =357
								Ciconia nigra
			Jabiru mycteria
			Mycteria cinerea
Threskiornithidae						Eudocimus ruber
								Geronticus calvus
			Geronticus eremita
			Nipponia nippon
								Platalea leucorodia
Phoenicopteridae						Phoenicopteridae spp.
ANSERIFORMES
Anatidae		Anas aucklandica =358
								Anas bernieri
								Anas formosa
			Anas laysanensis =359
			Anas oustaleti =360
			Branta canadensis leucopareia
								Branta ruficollis
			Branta sandvicensis
			Cairina scutulata
								Coscoroba coscoroba
								Cygnus melanocorypha
								Dendrocygna arborea
								Oxyura leucocephala
			Rhodonessa caryophyllacea p.e.
								Sarkidiornis melanotos
FALCONIFORMES							FALCONIFORMES spp.* -108
Cathartidae		Gymnogyps californianus
			Vultur gryphus
Accipitridae		Aquila adalberti =361
			Aquila heliaca
			Chondrohierax uncinatus wilsonii =362
			Haliaeetus albicilla
			Haliaeetus leucocephalus
			Harpia harpyja
			Pithecophaga jefferyi
Falconidae		Falco araea
			Falco jugger
			Falco newtoni** +215
			Falco pele-grinoides =363
			Falco pere-grinus
			Falco punctatus
			Falco rusticolus
GALLIFORMES
Me-gapodiidae		Macrocephalon maleo
Cracidae		Crax blumenbachii
			Mitu mitu = 364
			Oreophasis derbianus
			Penelope albipennis
			Pipile jacutinga = 365a
			Pipile pipile =365b
Phasianidae							Argusianus argus
			Catreus wallichii
			Colinus virginianus ridgwayi
			Crossoptilon crossoptilon
			Crossoptilon harmani =366
Phasiandiae (cont.)	Crossoptilon mantchuricum
								Gallus sonneratii
								Ithaginis cruentus
			Lophophorus impejanus
			Lophophorus lhuysii
			Lophophorus sclateri
			Lophura edwardsi
			Lophura imperialis
			Lophura swinhoii
								Pavo muticus
								Polyplectron bicalcaratum
			Polyplectron emphanum
								Poluyplectron germaini
								Polyplectron malacense
								Polyplectron schieiermacheri =367
			Rheinardia ocellata =368
			Syrmaticus ellioti
			Syrmaticus mikado
			Tetraogallus caspius
			Tetraogallus tibetanus
			Tragopan blythii
			Tragopan caboti
			Tragopan melanocephalus
			Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae								Gruidae spp.*
			Grus americana	
			Grus canadensis nesiotes
			Grus canadensis pulla
			Grus japonensis
			Grus laucogeranus
			Grus monacha
			Grus nigricollis
			Grus vipio
Rallidae		Gallirallus sylvestris =369
Rhynochetidae		Rhynochetos jubatus
Otididae							Otididae spp.*
			Ardeotis nigriceps =370
			Chlamydotis undulata
			Eupodotis bengalensis =371
CHARADRIIFORMES
Scolapacidae		Numenius borealis
			Numenius tenuirostris
			Tringa guttifer
Laridae			Larus relictus
COLUMBIFORMES
Columbidae		Caloenas nicobarica
			Ducula mindorensis
								Gallicolumba luzonica
								Goura spp.
PSITTACIFORMES							PSITTACIFORMES spp.* -109
Psittacidae		Amazona arausiaca
			Amazona barbadensis
			Amazona brasiliensis
			Amazona guildingii
			Amazona imperialis
			Amazona leucocephala
			Amazona pretrei
			Amazona rhodocorytha =372
			Amazona tucumana
			Amazona versicolor
			Amazona vinacea
			Amazona viridigenalis
			Amazona vittata
			Anodorhynchus spp.
			Ara ambigua
			Ara glaucogularis =373
			Ara macao
			Ara maracana
			Ara militaris
			Ara rubrogenys
			Aratinga guarouba
			Cacatua goffini
			Cacatua haematuropygia
			Cacatua moluccensis
			Cyanopsitta spixxi
			Cyanoramahus auriceps forbesi
			Cyanoramphus cookii =374
			Cyanoramphus novaezelandiae
			Cyclopsitta diophthalma coxeni =375
			Eos histrio
			Geopsittacus occidentalis p.e. =376
			Neophema chrysogaster
			Ognorhynchus icterotis
			Pezoporus wallicus
			Pionopsitta pileata
			Probosciger aterrimus
			Psephotus chrysopterygius
			Psephotus dissimilis =377
			Psephotus pulcherrimus p.e.
			Psittacula echo =378
			Pyrrhura cruentata
			Rhynchopsitta spp.
			Strigops habroptilus
			Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidae							Musophaga porphyreolopha 
								=379
								Tauraco spp.
STRIGIFORMES							STRIGIFORMES spp.*
Tytonidae		Tyto soumagnei
Strigidae		Athene blewitti
			Mimizuku gurneyi =380
			Ninox novaeseelandiae undulata =381
			Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
Trochilidae							Trochilidae spp.*
			Ramphodon dohrnii =382
TROGONIFORMES
Trogonida		Pharomachrus mocinno
CORACIIFORMES
Bucerotidae							Aceros spp.*
			Aceros nipalensis
			Aceros subruficollis
								Anorrhinus spp. =383
								Anthracoceros spp.
								Buceros spp.*
			Buceros bicornis
			Buceros vigil =384
								Penelopides spp.
PICIFORMES
Ramphastidae							Pteroglossus aracari
								Pteroglossus viridis
								Ramphastos sulfuratus
								Ramphastos toco
								Ramphastos tucanus
								Ramphastos vitellinus
Picidae			Campephilus imperialis	
			Dryocopus javensis richardsi
PASSERIFORMES
Cotingidae		Continga maculata
								Rupicola spp.
			Xipholena atropurpurea
Pittidae							Pitta guajana
			Pitta gurneyi
			Pita kochi
								Pita nympha =385
Atrichornithidae	Atrichornis clamosus
Hirundinidae		Pseudochelidon sirintarae
Pycnonotidae							Pycnonotus zeylanicus
Muscicapidae							Cyornis ruckii =386
			Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
			Dasyornis longirostris =387
								Leiothrix argentauris
								Leiothrix lutea
								Liocichla omeiensis
			Picathartes gymnocephalus
			Picathartes oreas
Zosteropidae		Zosterops albogularis
Meliphagidae		Lichenostromus melanops 
			cassidix =388
Emberizidae							Gubernatrix cristata
								Paroaria capitata
								Paroaria coronata
								Tangara fastuosa
Icteridae		Agelaius flavus =389	
Fringillidae		Carduelis cucullata =390
								Carduelis yarrellii =390
Estrildidae							Amandava formosa
								Padda oryzivora
								Poephila cincta cincta
Sturnidae							Gracula religiosa
			Leucopsar rothschildi
Paradisaeidae							Paradisaeidae spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae							Dermatemys mawii
Emydidae		Batagur baska
								Callagur borneoensis
								Clemmys insculpta
			Clemmys muhlenbergi
			Geoclemys hamiltonii =391
			Kachuga tecta =392
			Melanochelys tricarinata = 393
			Morenia ocellata
								Terrapene spp.*
			Terrapene coahuila
Testudinidae							Testudinidae spp.*
			Geochelone nigra =394
			Geochelone radiata =395
			Geochelone yniphora =395
			Gopherus flavomarginatus
			Psammobates geometricus =395
			Testudo kleinmanni
Cheloniidae		Cheloniidae spp.
Dermochelyidae		Dermochelys coriacea
Trionychidae							Lissemys punctata
			Trionyx ater =396
			Trionyx gangeticus =396
			Trionyx hurum =396
			Tronyx nigricans =396
Pelomedusidae							Erymnochelys 
								madagascariensis =397
								Peltocephalus 
								dumeriliana =397
								Podocnemis spp.
Chelidae		Pseudemydura umbrina
CROCODYLIA							CROCODYLIA spp.* =398
Alligatoridae		Alligator sinensis
			Caiman crocodilus apaporiensis
			Caiman latirostris** -110
			Melanosuchus niger** -111
Crocodylidae		Crocodylus acutus
			Crocodylus cataphractus
			Crocodylus intermedius
			Crocodylus intermedius
			Crocodylus moreletii
			Crocodylus niloticus** -112
Crocodylidae (cont.)	Crocodylus novaeguineae 
			mindorensis = 399
			Crocodylus palustris
			Crocodylus porosus** - 113
			Crocodylus rhombifer
			Crocodylus siamensis
			Osteolaemus tetraspis
			Tomistoma schlegelii
Gavialidae		Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae		Sphenodon spp.
SAURIA
Gekkonidae							Cyrtodactylus serpensinsula
								= 400
								Phelsuma spp. = 401
Agamidae							Uromastyx spp.
Chamaeleonidae							Bradypodion spp. = 402
								Chamaeleo spp. = 403
Iguanidae							Amblyrhynchus cristatus
			Brachlyophus spp.
								Conolophus spp.
			Cyclura spp.
								Iguana spp.
								Phrynosoma coronatum
			Sauromalus varius
Lacertidae		Gallotia simonyi
								Podarics lifordi
								Podarcis pityusensis
Cordylidae							Cordylus spp.
								Pseudocordylus spp.
Teiidae								Cnemidophorus hyperythrus
								Crocodilurus lacertinus
								Dracaena spp.
								Tupinambis spp.
Scincidae							Corucia zebrata
Xenosauridae							Shinisaurus crocodilurus
Helodermatidae							Heloderma spp.
Varanidae							Varanus spp.*
			Varanus bengalensis
			Varanus flavescens
			Varanus griseus
			Varanus komodoensis
SERPENTES
Boidae								Boidae spp.* = 404
			Acrantophis spp.
			Boa constrictor occidentalis = 405
			Bolyeria multocarinata
			Casarea dussumieri
			Epicrates inornatus
			Epicrates monensis
			Epicrates subflavus
			Python molurus molurus = 406
			Sanzinia madagascariensis = 407
Colubridae							Clelia clelia = 408
								Cyclagras gigas = 409
								Elachistodon westermanni
								Ptyas mucosus
Elapidae							Hoplocephalus bungaroides
								Naja naja = 410
								Ophiophagus hannah
Viperidae		Vipera ursinii + 216
								Vipera wagneri
AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae							Ambystoma dumerilii
								Ambystoma mexicanum
Gryptobranchidae	Andrias spp. = 411
ANURA
Bufonidae		Altiphrynoides spp. = 412
			Arelopus varius zeteki
			Bufo perigienes
								Bufo retiformis
			Bufo superciliaris
			Nectophrynoides spp.
			Nimbaphrynoides spp. = 412
			Spinophrynoides spp. = 412
Myobatrachidae							Rheobatrachus spp.
Dendrobatidae							Allobates spp. = 413
								Dendrobates spp.
								Epipedobates spp. = 413
								Minyobates spp. = 413
								Phobobates spp. = 413
								Phyllobates spp.
Ranidae								Mantella aurantiaca
								Euphlyctis hexadactylus
								= 414
								Hoplobatrachus tigerinus
								= 414
Microhylidae		Dyscophus aniongllii
PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae							Neoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES	
Latimeriidae		Latimeria chalumnae
ACIPENSERIFORMES						1ACIPENSERIFORMES spp.*
Acipenseridae		Acipenser brevirostrum
								Acipenser oxyrhynchus
			Acipenser sturio
Polyodontidae							Polyodon spathula
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteogiossidae							Arapaima gigas
			Scleropages formosus
CYPRINIFORMES
Cyprindae							Caecobarbus geertsi
			Probarbus jullieni
Catostomidae							Chasmistes cujus
SILURIFORMES
Pangasiidae 		Pangasianodon gigas
PERCIFORMES
Sciaenidae		Cynoscion macdonaldi
ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae							Bhutanitis spp.
								Ornithoptera spp.* = 415
			Ornithoptera alexandrae
			Papilio chikae
			Papilio homerus
			Papilio hospiton
								Parnassius apollo
								Teinopalpus spp.
								Trogonoptera spp. = 415
								Troides spp. = 415
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae							Pandinus dictator
								Pandinus gambiensis
								Pandinus imperator = 416
ARANEAE
Theraphosidae							Brachypelma spp. = 417
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae							Hirudo medicinalis
MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae							Tridacnidae spp. 
UNIONOIDA
Unionidae		Conradilla caelata
								Cyprogenia aberti
			Dromus dromas =418
			Epioblasma curtisi =419
			Epioblasma florentina =419
			Epioblasma sampsoni =419
			Epioblasma sulcata perobliqua =419
								Epioblasma torulosa 
								gubernaculum =419
			Epioblasma torulosa rangiana =419
			Epioblasma torulosa torulosa =419
			Epioblasma turgidula =419
			Epioblasma walkeri =419
			Fusconaia cuneolus
			Fusconaia edgariana 
			Lampsilis higginsii
			Lampsilis orbiculata orbiculata
			Lampsilis satur
			Lampsilis virescens
			Plethobasus cicatricosus
			Plethobasus cooperianus
								Pleurobema clava
			Pleurobema plenum
			Potamilus capax =420
			Quadrula intermedia
			Quadrula sparsa
			Toxolasma cylindrella =421
			Unio nickliniana =422
			Unio tampicoensis tecomatensis =423
			Viliosa trabalis =424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae		Achatinella spp.
Camaenidae							Papustyla pulcherrima =425
MESOGASTROPODA
Strombidae		Strombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA							COENOTHECALIA spp. =426 °607
STOLONIFERA
Tubiporidae							Tubiporidae spp. °607
ANTIPATHARIA							ANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIA							SCLERACTINIA spp. °607
HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae							Milleporidae spp. °607
STYLASTERINA
Stylasteridae 							Stylasteridae spp. °607


 FLORA				I					II

AGAVACEAE		Agave arizonica
			Agave parviflora
								Agave victoriae-reginae #1
			Nolina interrata
AMARYLLIDACEAE							Galanthus spp. #1
								Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAE							Pachypodium spp.* #1
			Pachypodium ambongense
			Pachypodium baronii
			Pachypodium decaryi
								Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE							Panax quinquefolius #3
ARAUCARIACEAE		Araucaria araucana** +217		Araucaria araucana* -114 #1
ASCLEPIADACEAE							Ceropegia spp. #1
								Frerea indica #1
BERBERIDACEAE							Podophyllum hexandrum
								 =427 #2 
BROMELIACEAE							Tillandsia harrissi #1
								Tillandsia kammii #1
								Tillandsia kautskyi #1
								Tillandsia mauryana #1
								Tillandsia sprengeliana #1
								Tillandsia sucrei #1
								Tillandsia xerographica #1
BYBLIDACEAE							Bybliss spp. #1
CACTACEAE							CACTACEAE spp.* °608 #4
			Ariocarpus spp. =428
			Astrophytum asterias =429
			Aztekium ritteri
			Coryphantha werdermannii =430
			Discocactus spp.
			Discocactus macdougallii =431
			Echinocereus ferreirianus spp. lindsayi =432
			Echinocereus schmollii =433
			Escobaria minima =434
			Escobaria sneedii =435
			Mammillaria pectinifera =436
			Mammillaria solisioides
			Melocactus conoideus
			Melocactus deinacanthus
			Melocactus glaucescens
			Melocactus paucispinus
			Obregonia denegrii
CACTACEAE (cont.)	Pachycereus militaris =437
			Pediocactus bradyi =438
			Pediocactus knowltonii =439
			Pediocactus paradinei
			Pediocactus peeblesianus =440
			Pediocactus sileri =441
			Pelecyphora spp. =442
			Sclerocactus brevihamatus spp. tobuschii =443
			Sclerocactus erectocentrus =444
			Sclerocactus glaucus =445
			Sclerocactus mariposensis =446
			Sclerocactus mesae-verdae =447
			Sclerocactus papyracanthus =448
			Sclerocactus pubispinus =449
			Sclerocactus wrightiae =450
			Strombocactus spp.
			Turbinicarpus spp. =451
			Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE							Caryocar costaricense #1
CEPHALOTACEAE							Cephalotus follicularis #1
COMPOSITAE
(ASTERACEAE)		Saussurea costus =452
CRASSULACEAE		Dudleya stolonifera
			Dudleya traskiae 
CUPRESSACEAE		Fitzroya cupressoides 
			Pilgerodendron uviferum 
CYATHEACEAE							CYATHEACEAE spp. #1
CYCADACEAE							CYCADACEAE spp.* #1
			Cycas beddomei
DIAPENSIACEAE							Shortia galacifolia #1
DICKSONIACEAE							DICKSONIACEAE spp. #1
DIDIEREACEAE							DIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE							Dioscorea deltoidea #1
DROSERACEAE							Dionaea muscipula #1
ERICACEAE							Kalmia cuneata #1
EUPHORBIACEAE							Euphorbia spp.* -115 °609 #1
			Euphorbia ambovombensis 
			Euphorbia capsaintemariensis =453
			Euphorbia cremersii =454
			Euphorbia cylindrifolia =455
			Euphorbia decaryi =456
			Euphorbia francoisii
			Euphorbia moratii =457
			Euphorbia parvicyathophora
			Euphorbia quartziticola
			Euphorbia tulearensis =458
FOUQUIERIACEAE							Fouquieria columnaris #1
			Fouquieria fasciculata
			Fouquieria purpusii
JUGLANDACEAE							Oreomunnea pterocarpa 
								=459 #1
LEGUMINOSAE		Dalbergia nigra
(FABACEAE)							Pericopsis elata #5
								Platymiscium pleiostachyum 							#1
								Pterocarpus santalinus #6
LILIACEAE							Aloe spp.* -116 #1
			Aloe albida
			Aloe albiflora
			Aloe alfredii
			Aloe bakeri
			Aloe bellatula
			Aloe calcairophila 
			Aloe compressa =460
			Aloe delphinensis 
			Aloe descoingsii
			Aloe fragilis 
			Aloe haworthioides =461
			Aloe helenae
			Aloe laeta =462
			Aloe parallelifolia
			Aloe parvula
			Aloe pillansii
			Aloe polyphylla
			Aloe rauhii
			Aloe suzannae 
			Aloe thorncroftii
			Aloe versicolor
			Aloe vossii
MELIACEAE							Swietenia humilis #1
								Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE							Nepenthes spp.* #1
			Nepenthes khasiana
			Nepenthes rajah 
ORCHIDACEAE							ORCHIDACEAE spp.*
								= 463 #7
			Cattleya trianaei 0610
			Dendrobium cruentum 0610
			Laelia jongheana 0610
			Laelia lobata 0610
			Paphiopedilum spp. 0610
			Peristeria elata 0610
			Phragmipedium spp. 0610
			Renanthera imschootiana 0610
			Vanda coerulea 0610
PALMAE								Chrysalidocarpus
(ARECACEAE)							decipiens #1
								Neodypsis decaryi #1
PINACEAE		Abies guatemalensis
PODOCARPACEAE		Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE							Anacampseros spp. 464 #1
								Avonia spp. =465 #1
								Lewisia cotyledon #1
								Lewisia maguirei #1
								Lewisia serrata #1
PRIMULACEAE							Cyclamen spp. 0611 #1
PROTEACEAE							Orothamnus zeyheri #1
								Protea odorata #1
RANUNCULACEAE							Hydrastis canadensis #3
ROSACEAE							Prunus africana #1
RUBIACEAE		Balmea stormiae
SARRACENIACEAE							Darlingtonia californica #1
								Sarracenia spp.* #1
			Sarracenia alabamensis
			ssp. alabamensis =466
			Sarracenia jonesii =467
			Sarracenia oreophila
SCROPHULARIACEAE						Picrorhiza kurrooa #3
STANGERIACEAE							Bowenia spp. =468 #1
			Stangeria eriopus =469
TAXACEAE							Taxus wallichiana =470 #8
THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)							Aquilaria malaccensis #1
VALERIANACEAE							Nardostachys grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE							Welwitschia mirabilis =471 							#1
ZAMIACEAE							ZAMIACEAE spp.* #1
			Ceratozamia spp.
			Chigua spp.
			Encephalartos spp.
			Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE							Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE							Guaiacum officinale #1
								Guaiacum sanctum #1


APPENDIX III
valid from 29 April 1999

INTERPRETATION
1. 	References to taxa higher than species are for the purpose of information or classification only.
2. 	The symbol (+) followed by a number placed against the name of a species denotes that only designated geographically separate populations of that species are included in Appendix III as follows:
	+218 Population of the species in Bolivia
	+219 Population of the species in Brazil
	+220 All populations of the species in the Americas
	+ 221 Population of the species in Mexico.
3.	The symbol (=) followed by a number placed against the name of a species denotes that the name of that species shall be interpreted as follows:
=472	Also referenced as Vampyrops lineatus
=473	Formerly included as Tamandua tetradactyla (in part)
=474	Includes synonym Cabassous gymnurus
=475	Includes generic synonym Coendou
=476	Includes generic synonym Cuniculus
=477	Includes synonym Vulpes vulpes leucopus
=478	Formerly included as Nasua nasua
=479	Includes synonym Galictis alamandi
=480	Formerly included in Martes flavigula
=481	Includes generic synonym Viverra
=482	Formerly included as Viverra me-gaspila
=483	Formerly included as Herpestes auropunctatus
=484	Formerly included as Herpestes fuscus
=485	Formerly included as Bubalus bubalis (domesticated form)
=486	Also referenced as Boocercus eurycerus; includes generic synonym Taurotragus
=487	Also referenced as Ardeola ibis
=488	Also referenced as Egretta alba and Ardea alba
=489	Also referenced as Hagedashia hagedash
=490	Also referenced as Lampribis rara
=491	Also referenced as Spatula clypeata
=492	Also referenced as Nyroca nyroca
=493	Includes synonym Dendrocygna fulva
=494	Also referenced as Cairina hartlaubii
=495	Also referenced as Crax pauxi
=496	Formerly included as Arborophila brunneopectus (in part)
=497	Also referenced as Turturoena iriditorques: formerly included as Columba malherbii (in part)
=498	Also referenced as Nesoenas mayeri
=499	Formerly included as Treron australis (in part)
=500	Also referenced as Calopelia brehmeri; includes synonym Calopelia puella
=501	Also referenced as Tympanistria tympanistria
=502	Also referenced as Tchitrea bourbonnensis
=503	Formerly included as Serinus gulatis (in part)
=504	Also referenced as Estrilda subflava or Sporae-ginthus subflavus
=505	Formerly included as Lagonosticta larvata (in part)
=506	Includes generic synonym Spermestes
=507	Also references as Euodice cantans; formerly included as Lonchura malabarica (in part)
=508	Also referenced as Hypargos nitidulus
=509	Formerly included as Parmoptila woodhousei (in part)
=510	Includes synonyms Pyrenestes frommi and Pyrenestes rothschildi
=511	Also referenced as Estrilda ben-gala
=512	Also referenced as Malimbus rubriceps or Anaplectes melanotis
=513	Also referenced as Coliuspasser ardens
=514	Formerly included as Euplectes orix (in part)
=515	Also referenced as Coliuspasser macrourus
=516	Also referenced as Ploceus superciliosus
=517	Includes synonym Ploceus nigriceps
=518	Also referenced as Sitagra luteola
=519	Also referenced as Sitagra melanocephala
=520	Formerly included as Plcceus velatus
=521	Also referenced as Hypochera chalybeata; includes synonyms Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis and Vidua ultramarina
=522	Formerly includes as Vidua paradiseae (in part)
=523	Also referenced as Pelusios subniger
=524	Formerly included in genus Natrix
=525	Formerly included as Talauma hodgsonii; also referenced as Magnolia hodgsonii and Magnolia candollii var.obovata.
4. 	The names of the countries placed against the names of species are those of the Parties submitting these species for inclusion in this appendix.
5. 	Any animal, whether live or dead, of a species listed in this appendix, is covered by the provisions of the Convention, as is any readily recognizable part or derivative thereof.
6. 	In accordance with Article I, paragraph (b), sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a number placed against the name of a plant species included in Appendix III designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Convention as follows:
#1 Designates all readily recognizable parts and derivatives, except:
a) 	seeds, spores and pollen (including pollinia);
b) 	seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and
c) 	cut flowers of artificially propagated plants
#5 Designates logs, sawn wood and veneer sheets.


CHORDATA 
MAMMALIA

CHIROPTERA
Phyllostomidae		Platyrrhinus lineatus =472		Uruguay
XENARTHRA
Myrmecophagidae		Tamandua mexicana =473			Guatemala
Me-galonychidae		Choloepus hoffmanni			Costa Rica
Dasypodidae		Cabassous centralis			Costa Rica
			Cabassous tatouay =474			Uruguay
RODENTIA
Sciuridae		Epixerus ebii				Ghana
			Marmota caudata				India/Inde
			Marmota himalayana			India/Inde
			Sciurus deppei				Costa Rica
Anomaluridae		Anomalurus beecrofti			Ghana
			Anomalurus derbianus			Ghana
			Anomalurus pelii			Ghana
			Idiurus macrotis			Ghana
Hystricidae		Hystrix cristata			Ghana
Erethizontidae		Sphiggurus mexicanus =475		Honduras
			Sphiggurus spinosus =475		Uruguay
Agoutidae		Agouti paca =476			Honduras
Dasyproctidae		Dasyprocta punctata			Honduras
CARNIVORA
Canidae			Canis aureus				India/Inde
			Vulpes bengalensis			India/Inde
			Vulpes vulpes griffithi			India/Inde
			Vulpes vulpes montana			India/Inde
			Vulpes vulpes pusilla =477		India/Inde
Procyonidae		Bassaricyon gabbii			Costa Rica
			Bassariscus sumichrasti			Costa Rica
			Nasua narica =478			Honduras
			Nasua nasua solitaria			Uruguay
			Potos flavus				Honduras
Mustelidae		Eira barbara				Honduras
			Galictis vittata =479			Costa Rica
			Martes flavigula			India/Inde
			Martes foina intermedia			India/Inde
			Martes gwatkinsii =480			India/Inde
			Mellivora capensis			Botswana, Ghana
			Mustela altaica				India/Inde
			Mustela erminea ferghanae		India/Inde
			Mustela kathiah				India/Inde
			Mustela sibirica			India/Inde
Viverridae		Arctictis binturong			India/Inde
			Civettictis civetta =481		Botswana
			Paguma larvata				India/Inde
			Paradoxurus 
			hermaphroditus				India/Inde
			Paradoxurus jerdoni			India/Inde
			Viverra civettina = 482			India/Inde
			Viverra zibetha				India/Inde
			Viverricula indica			India/Inde
Herpestidae		Herpestes brachyurus 
			fuscus =484				India/Inde
			Herpestes edwardsii			India/Inde
			Herpestes javanicus 
			auropunctatus =483			India/Inde
			Herpestes smithii			India/Inde
			Herpestes urva				India/Inde
			Herpestes vitticollis			India/Inde
Hyaenidae		Proteles cristatus			Botswana
Odobenidae		Odobenus rosmarus			Canada
ARTIODACTYLA
Tragulidae		Hyemoschus aquaticus			Ghana
Cervidae		Cervus elaphus barbarus			Tunisia/Tunisie
			Mazama americana cerasina		Guatemala
			Odocoileus virginianus 
			mayensis				Guatemala
Bovidae			Antilope cervicapra			Nepal/Népal
			Bubaius arnee =485			Nepal/Népal
			Damaliscus lunatus			Ghana
			Gazella cuvieri				Tunisia/Tunisie
			Gazella dorcas				Tunisia/Tunisie
			Gazella leptoceros			Tunisia/Tunisie
			Tetracerus quadricornis			Nepal/Népal
			Tragelaphus eurycerus =486		Ghana
			Tragelaphus spekii			Ghana
AVES
CICONIIFORMES
Ardeidae		Ardea goliath				Ghana
			Bubulcus ibis =487			Ghana
			Casmerodius albus =488			Ghana
			Egretta garzetta			Ghana
Ciconiidae		Ephippiorhynchus 
			sene-galensis				Ghana
			Leptoptilos crumeniferus		Ghana
Threskiornithidae	Bostrychia hagedash =489		Ghana
			Bostrychia rara =490			Ghana
			Threskiornis aethiopicus		Ghana
ANSERIFORMES
Anatidae		Alopochen ae-gyptiacus			Ghana
			Anas acuta				Ghana
			Anas capensis				Ghana
			Anas clypeata =491			Ghana
			Anas crecca				Ghana
			Anas penelope				Ghana
			Anas querquedula			Ghana
			Aythya nyroca =492			Ghana
			Cairina moschata			Honduras
			Dendrocygna autumnalis			Honduras
			Dendrocygna bicolor =493		Ghana, Honduras
			Dendrocygna viduata			Ghana
			Nettapus auritus			Ghana
			Plectropterus gambensis			Ghana
			Pteronetta hartlaubii =494		Ghana
FALCONIFORMES
Cathartidae		Sarcoraphus papa			Honduras
GALLIFORMES
Cracidae		Crax alberti				Colombia/Colombie
			Crax daubentoni				Colombia/Colombie
			Crax globulosa				Colombia/Colombie
			Crax rubra				Colombia/Colombie,
								Costa Rica, 
								Guatemala, Honduras
			Ortalis vetula				Guatemala, Honduras
			Pauxi pauxi =495			Colombia/Colombie
			Penelope purpurascens			Honduras
			Penelopina nigra			Guatemala
Phasianidae			Agelastes meleagrides		Ghana
			Agriocharis ocallata			Guatemala
			Arborophila charltonii			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Arborophila orientalis =496		Malaysia/Malasia/Malaisie
			Caloperdix oculea			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Lophura erythrophthalma			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Lophura ignita				Malaysia/Malasia/Malaisie
			Melanoperdix nigra			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Polyplectron inopinatum			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Rhizothera longirostris			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Rollulus rouloul			Malaysia/Malasia/Malaisie
			Tragopan satyra				Nepal/Népal
CHARADRIIFORMES
Burhinidae		Burhinus bistriatus			Guatemala
COLUMBIFORMES	
Columbidae		Columba guinea				Ghana
			Columba iriditorques =497		Ghana
			Columba livia				Ghana
			Columba mayeri =498			Mauritius/Mauricio/Maurice
			Columba unicincta			Ghana
			Oena capensis				Ghana
			Streptopelia decipiens			Ghana
			Streptopelia roseogrisea		Ghana
			Streptopelia semitarquata		Ghana
			Streptopelia sene-galensis		Ghana
			Streptopelia turtur			Ghana
			Streptopelia vinacea			Ghana
			Treron calva =499			Ghana
			Treron waalia				Ghana
			Turtur abyssinicus			Ghana
			Turtur afer				Ghana
			Turtur brehmeri =500			Ghana
			Turtur tympanistria =501		Ghana
PSITTACIFORMES
Psittacidae		Psittacula krameri			Ghana
CUCULIFORMES
Musophagidae		Corythaeola cristata			Ghana
			Crinifer piscator			Ghana
			Musophaga violacea			Ghana
PICIFORMES
Capitonidae		Semnornis ramphastinus			Colombia/Colombie
Ramphastidae		Baillonius bailloni			Argentina/Argentine
			Pteroglossus castanotis			Argentina/Argentine
			Ramphastos dicolorus			Argentina/Argentine
			Selenidera maculirostris		Argentina/Argentine
PASSERIFORMES	
Cotingidae		Cephalopterus ornatus			Colombia/Colombie
			Cephalopterus penduliger		Colombia/Colombie
Muscicapidae		Bebrornis rodericanus			Mauritius/Mauricio/Maurice
			Terpsiphone 
			bourbonnensis =502			Mauritius/Mauricio/Maurice
Fringillidae		Serinus canicapillus =503		Ghana
			Serinus leucopygius			Ghana
			Serinus mozambicus			Ghana
Estrildidae		Amadina fasciata			Ghana
			Amandava subflava =504			Ghana
			Estrilda astrild			Ghana
			Estrilda caerulescens			Ghana
			Estrilda melpoda			Ghana
			Estrilda troglodytes			Ghana
			Lagonosticta rara			Ghana
			Lagonosticta rubricata			Ghana
			Lagonosticta rufopicta			Ghana
Estrildidae (cont.)	Lagonosticta senegala			Ghana
			Lagonosticta vinacea = 505		Ghana
			Lonchura bicolor = 506			Ghana
			Lonchura cantans = 507			Ghana
			Lonchura cucullata = 506		Ghana
			Lonchura fringilloides = 506		Chana
			Mandingoa nitidula = 508		Ghana
			Nesocharis capistrata			Ghana
			Nigrita bicolor				Ghana
			Nigrita canicapilla			Ghana
			Nigrita fusconota			Ghana
			Nigrita luteifrons			Ghana
			Ortygospiza atricollis			Ghana
			Parmoptila rubrifrons = 509		Ghana
			Pholidornis rushiae			Ghana
			Pyrenestes ostrinus = 510		Ghana
			Pytilia hypogrammica			Ghana
			Pytilia phoenicoptera			Ghana
			Spermophaga haematina			Ghana
			Uraeginthus bengalus = 511		Ghana
Ploceidae		Amblyospiza albifrons			Ghana
			Anaplectes rubriceps = 512		Ghana
			Anomalospiza imberbis			Ghana
			Bubalornis albirostris			Ghana
			Euplectes afer				Ghana
			Euplectes ardens = 513			Ghana
			Euplectes franciscanus 
			= 514					Ghana
			Euplectes hordeaceus			Ghana
			Euplectes macrourus = 515		Ghana
			Malimbus cassini			Ghana
			Malimbus malimbicus			Ghana
			Malimbus nitens				Ghana
			Malimbus rubricollis			Ghana
			Malimbus scutatus			Ghana
			Pachyphantes superciliosus 	
			= 516					Ghana
			Passer griseus				Ghana
			Petronia dentata			Ghana
			Plocepasser superciliosus		Ghana
			Ploceus albinucha			Ghana
			Ploceus aurantius			Ghana
			Ploceus cucullatus = 517		Ghana
			Ploceus heuglini			Ghana
			Ploceus luteolus = 518			Ghana
			Ploceus melanocephalus 
			= 519					Ghana
			Ploceus nigerrimus			Ghana
			Ploceus nigricollis			Ghana
			Ploceus pelzelni			Ghana
			Ploceus preussi				Ghana
			Ploceus tricolor			Ghana
			Ploceus vitellinus = 520		Ghana
			Quelea erythrops			Ghana
			Sporopipes frontalis			Ghana
			Vidua chalybeata = 521			Ghana
			Vidua interjecta			Ghana
			Vidua larvaticola			Ghana
			Vidua macroura				Ghana
			Vidua orientalis = 522			Ghana
			Vidua raricola				Ghana
			Vidua togoensis				Ghana
			Vidua wilsoni				Ghana
REPTILIA
TESTUDINATA
Trionychidae		Trionyx triunguis			Ghana
Pelomedusidae		Pelomedusa subrula			Ghana
			Pelusios adansonii			Ghana
			Pelusios castaneus			Ghana
			Pelusios gabonensis = 523		Ghana
			Pelusios niger				Ghana
SERPENTES	
Colubridae		Atretium schistosum			India/Inde
			Cerberus rhynchops			India/Inde
			Xenochrophis piscator = 524		India/Inde
Elapidae		Micrurus diastema			Honduras
			Micrurus nigrocinctus			Honduras
Viperidae		Agkistrodon bilineatus			Honduras
			Bothrops asper				Honduras
			Bothrops nasutus			Honduras
			Bothrops nummifer			Honduras
			Bothrops ophryomegas			Honduras
			Bothrops schlegelii			Honduras
			Crotalus durissus			Honduras
			Vipera russellii			India/Inde
  

 FLORA
GNETACEAE		Gnetum montanum #1			Nepal/Népal
MAGNOLIACEAE		Magnolia liliifera var. 
			obovata = 525 #1			Nepal/Népal
MELIACEAE		Swietenia macrophylla #5		Bolivia /Bolivie + 218
								Brazil/Brasil/Brésil + 219
								Costa Rica + 220
								Mexico, México, Mexique + 							221
PAPAVERACEAE		Meconopsis regia #			Nepal/Népal
PODOCARPACEAE		Podocarpus neriifolius #1		Nepal/Népal
TETRACENTRACEAE		Tetracentron sinense #1			Nepal/NépalUpute i objašnjenja

(Odgovaraju brojčanim oznakama na obrascu)

1. Obilježi rubriku odgovarajućeg tipa isprave (izvozno dopuštenje, uvjerenje za ponovni izvoz, uvozno dopuštenje ili drugo). Ako je obilježena rubrika »drugo«, potrebno je naznačiti tip isprave. Originalni broj je jedinstveni broj kojega ovlaštena uprava dodjeljuje svakoj ispravi.

2. Za izvozna dopuštenja i uvjerenja za ponovni izvoz, datum istjecanja isprave ne može biti duži od šest mjeseci nakon datuma izdavanja (za uvozna dopuštenja jedna godina).

3. Ispuni ime i adresu uvoznika.

3a. Mora pisati puno ime zemlje.

4. Ispuni ime i adresu izvoznika/ponovnog izvoznika. Nužno je navesti ime zemlje. Bez potpisa podnositelja zahtjeva isprava je nevažeća.

5. Posebni uvjeti mogu se odnositi na nacionalno zakonodavstvo ili na posebne uvjete koje traži ovlaštena uprava u svezi s pošiljkom.

5a. Upotrebljavaju se slijedeće oznake: T - za trgovinu, Z - za zoološke vrtove, G - za botaničke vrtove, Q - za cirkuse i putujuće izložbe, S - za znanstvene svrhe, H - lovački trofeji, P - osobno vlasništvo, M - za biomedicinska istraživanja, E - za obrazovanje, N - za ponovno unošenje ili unošenje u prirodu, B - za razmnožavanje u zatočeništvu ili umjetni uzgoj.

5b. Navedi broj (uključujući ISO kôd zemlje) sigurnosne marke nalijepljene u 13. rubrici.

6. Ime, adresa i zemlja ovlaštene uprave trebaju već biti tiskani na obrascu.

7-8. Navedi znanstveno ime (rod i vrstu, tamo gdje je prikladno i podvrstu) životinje ili biljke onako kako se navode u dodacima Konvencije ili na odgovarajućim popisima koje je donijela Konferencija stranaka, te ime biljke ili životinje koje se koristi u zemlji koja izdaje dopuštenje.

9. Opiši što je moguće preciznije, primjerke u pošiljci (žive životinje, kože, novčanici, cipele i dr.). Ako je primjerak obilježen (markica, prsten i dr.), bez obzira zahtijeva li to Rezolucija Konferencije stranaka (primjeci iz uzgojnoga programa, primjerci podložni kvotama koje odobrava Konferencija stranaka, primjerci vrsta iz Dodatka I uzgojeni u komercijalne svrhe. i dr.) navedi broj i tip oznake. Ako je moguće, navedi spol i starost žive životinje.

10. Upiši broj dodatka Konvencije (I, II ili III) na kojemu se nalazi predmetna vrsta. Za porijeklo se koriste slijedeće oznake:

W - primjerci uzeti iz prirode

R - primjerci iz posebnog uzgojnog programa

D - Vrste iz Dodatka I uzgojene u komercijalne svrhe, kao i njihovi dijelovi i derivati, koji se izvoze pod uvjetima iz članka VII. stavka 4. Konvencije.

A - Biljke umjetno razmnožene u skladu s Rezolucijom Konf. 9. (rev.) stavak a), kao i njihovi dijelovi i derivati, koji se izvoze pod uvjetima iz članka VII. stavka 5. Konvencije (primjer vrsta iz Dodatka I koji su umjetno uzgojeni za nekomercijalne svrhe, te primjerci vrsta iz dodataka II i III).

C - Životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s Rezolucijom Konf. 10.16, kao i njihovi dijelovi i derivati, koji se izvoze pod uvjetima iz članka VII. stavka 5. Konvencije (primjerci vrsta Dodatka I koji su uzgojeni u zatočeništvu za nekomercijalne svrhe, te primjerci vrsta iz dodataka II i III).

F - Životinje rođene u zatočeništvu (F1 ili naredni naraštaji), koje ne odgovaraju definiciji »uzgojena u zatočeništvu« Rezolucija Konf. 10.16, kao i njihovi dijelovi i derivati.

U - porijeklo nepoznato (mora biti opravdano).

I - zaplijenjeni ili oduzeti primjerci.

11. Navedi ukupan broj primjeraka ili, ukoliko to nije moguće količinu, te označi korištenu mjernu jedinicu (npr. težina u kilogramima). Ne služi se općim izrazima kao »jedna kutija« »jedna serija«.

11a. Navedi ukupan broj primjeraka izvezenih u tekućoj kalendarskoj godini (uključujući i one na koje se odnosi predmetno dopuštenje) i važeću godišnju kvotu za navedenu vrstu (npr. 500/1000). Ovo je potrebno u slučaju nacionalnih kvota kao i onih koje utvrdi Konferencija stranaka.

12. Zemlja porijekla je zemlja u kojoj su primjerci uzeti iz prirode ili uzgojeni. Navedi broj izvoznoga dopuštenja te zemlje, datum izdavanja. Ukoliko cijela ili dio informacije nije poznat to je potrebno navesti u 5. rubrici. Ovu rubriku je potrebno popuniti samo u slučaju ponovnog izvoza.

12a. Zemlja posljednjega ponovnog izvoza je zemlja iz koje su primjerci bili ponovno izvezeni prije nego su ušli u zemlju gdje se sada izdaje isprava. Upiši broj uvjerenja ponovnog izvoza i da njegova izdavanja. Ukoliko cijela ili dio informacije nije poznato, to treba navesti u 5. rubrici. Ovu rubriku je potrebno popuniti samo u slučaju ponovnog izvoza primjeraka koji su već ranije bili ponovno izvezeni.

13. Popunjava službenik koji izdaje dopuštenje. Ime i titula službenika moraju biti potpuni. U ovoj rubrici treba nalijepiti sigurnosnu marku te je poništiti potpisom službenika i službenim pečatom. Pečat, potpis i broj sigurnosne marke moraju biti jasno čitljivi.

14. Popunjava službenik koji pregledava pošiljku u vrijeme izvoza ili ponovnog izvoza. Upiši količinu primjeraka koji se stvarno izvoze ili ponovno izvoze. Precrtaj nepopunjene rubrike.

15. Upiši broj tovarnog lista ukoliko korišteni način transporta zahtijeva takvu ispravu.

Ova isprava mora biti ispunjena na jednom od tri radna jezika Konvencije (engleski, francuski i španjolski) ili mora sadržavati puni prijevod jedan od ova tri jezika. Izvezeni i ponovno izvezeni primjerci ne smiju biti navedeni u istoj ispravi, ukoliko nije izričito navedeno koji se primjerci izvoze, a koji ponovno izvoze.

NAKON UPORABE OVU ISPRAVU JE POTREBNO VRATITI OVLAŠTENOJ UPRAVI ZEMLJE UVOZA.

Instructions and explanations

(These correspond to block numbers on the form)

1. Tick the square which corresponds to the type of document issued (export permit, re-export, certificate, import permit or other). If the box »other« has been ticked, the type of document must be indicated. The original number is a unique number allocated to each document by the Management Authority.

2. For export permits and re-export certificates, the date of expiry of the document may not be more than six months after the date of issuance (one year for import permits).

3. Complete name and address of the importer.

3a. The name of the country must be written in full.

4. Complete name and address of the exporter/re-exporter. The name of the country must be stated. The absence of the signature of the applicant renders the permit or certificate invalid.

5. Special conditions may refer to national legislation or special conditions placed on the shipment by the issuing Management Authority. This block can also be used to justify the omission of certain information.

5a. The following codes should be used: T for commercial, Z for zoos, G for botanical gardens, Q for circuses and travelling exhibitions, S for scientific purposes, H for hunting trophies, P for personal, M for biomedical research, E for education, N for reintroduction or introduction into the wild, and B for breeding in captivity or artificial propagation.

5b. Indicate the number (including the countryžs ISO code) of the security stamp affixed in block 13.

6. The name, address and country of the issuing Management Authority should already be printed on the form.

7-8. Indicate the scientific name (genus and species, where appropriate subspecies) of the animal or plant as it appears in the Convention appendices or the reference lists approved by the Conference of the Parties, and the common name of the animal or plant as known in the country issuing the permit.

9. Describe, as precisely as possible, the specimens entering trade (live animals, skins, flanks, wallets, shoes, etc.). If a specimen is marked (tags, identifying marks, rings, etc.), whether or not this is required by a Resolution of the Conference of the Parties (specimens originating in a ranching operation, specimens subject to quotas approved by the Conference of the Parties, specimens of Appendix-I species bred in captivity for commercial purposes, etc.), indicate the number and type of mark. The sex and age of the live animals should be recorded, if possible.

10. Enter the number of the appendix of the Convention (I, II or III) in which the species is listed.

Use the following codes to indicate the source:

W Specimens taken from the wild

R Specimens originating from a ranching operation

D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention

A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 9.18 (Rev.), paragraph a), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

C Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been bred in captivity for noncommercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

F Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of žbred in captivityž in Resolution Conf. 10.16, as well as parts-and-derivatives thereof

U Source unknown (must be justified)

I Confiscated or seized specimens.

11. Indicate the total number of specimens or, if this is not possible, the quantity, and specify the unit of measurement used (for example the weight in kilograms). Do not use general terms such as »one case« or »one batch«.

11a. Indicate the total number of specimens exported in the current calendar year (including those covered by the present permit) and the current annual quota for the species concerned (for example 500/1000). This should be done for the national quotas as well as for those determined by the Conference of the Parties.

12. The country of origin is the country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated. Indicate the number of the export permit of the country and the date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-exports.

12a. The country of last re-export is the country from which the specimens were re-exported before entering the country in which the present document is issued. Enter the number of the re-export certificate of the country of last re-export and its date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 5. This block must only be completed in case of re-export of specimens previously re-exported.

13. To be completed by the official who issues the permit. The name of the official (and his title) must be written in full. The security stamp must be affixed in this block and must be cancelled by the signature of the issuing official and a stamp or seal. The seal, signature and security-stamp number should be clearly legible.

14. To be completed by the official who inspects the shipment at the time of export or re-export. Enter the quantities of specimens actually exported or re-exported. Strike out the unused blocks.

15. Enter the number of the bill of lading or air way-bill if the method of transport used requires the use of such a document.

The document must be written in one of the three working languages of the Convention (English, French and Spanish) or must include a full translation into one of these three languages. Exported and re-exported specimens should not appear on the same document unless it is clearly indicated which specimens are being exported and which re-exported.

AFTER USE THIS DOCUMENT MUST BE RETURNED TO A MANAGEMENT AUTHORITY OF THE IMPORTING COUNTRY.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona zadužuje se središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode. Isto tijelo se imenuje ovlaštenom upravom u smislu članka IX. Konvencije.

Članak 4.

Znanstvenim tijelima u smislu članka IX. Konvencije imenuju se Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa za izvršenje ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/99-01/19
Zagreb, 24. rujna 1999.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.