UREDBU O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE IVLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

NN 15/1999 (15.12.1999.), UREDBU O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE IVLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Zagrebu, 9. rujna 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

IMAJUĆI U VIDU da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim, socijalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja;

IMAJUĆI U VIDU važnost pravilnog utvrđivanja i naplate carine i poreza, taksi i pristojbi pri uvozu i izvozu robe, kao i pravilne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole;

UVJERENE da su napori uloženi protiv povreda carinskih propisa i aktivnosti za pravilnu naplatu uvoznih i izvoznih carina, poreza, taksi i pristojbi puno učinkovitije uz usku suradnju njihovih carinskih službi;

VODEĆI RAČUNA o preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći, od 5. prosinca 1953.;

VODEĆI TAKOĐER RAČUNA o odredbama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. dopunjene Protokolom iz 1972. i Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. donesene pod okriljem Orgnizacije Ujedinjenih naroda kao i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988.;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

DEFINICIJE

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

1. »Carinski propisi« znači zakonske i podzakonske odredbe o uvozu, izvozu i provozu robe ili drugim carinskim postupcima, kako o carinskim pristojbama, porezima, troškovima ili davanjima koje ubire carinska služba, tako i o mjerama zabrane, ograničenja i zaštite.

2. »Prekršaj« predstavlja svaku povredu te pokušaj povrede carinskih propisa.

3. »Carinska služba« znači Ministarstvo financija - Carinska uprava za Republiku Hrvatsku; te Generalna uprava carine i financijske straže za Republiku Mađarsku.

4. »Carinska služba tražiteljica« znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima.

5. »Zatražena carinska služba« znači nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja prima zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima.

6. »Kontrolirana isporuka« znači metodu omogućavanja prolaska iz, kroz ili u područje jedne ili više zemalja, ilegalnih ili sumnjivih pošiljki opojnih droga, psihotropnih tvari, roba navedenih u Napomenama I i II Aneksa Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari iz 1988., ili tvari kojima su one zamijenjene, sa znanjem i pod nadzorom njihovih nadležnih vlasti, u cilju otkrivanja osoba uključenih u radnje koje se smatraju krivičnim djelima prema članku 3. stavku 1. navedene Konvencije.

7. »Osobni podaci« znači podatke o identificiranim osobama ili osobama koje se mogu identificirati.

CILJ UGOVORA

Članak 2.

1. Sukladno odredbama ovog Ugovora, ugovorne stranke pružaju jedna drugoj međusobnu pomoć putem svojih carinskih službi:

a) u cilju pravilne primjene carinskih propisa;

b) u cilju sprečavanja, istrage i suzbijanja carinskih prekršaja;

c) u slučajevima izvješćivanja i dostavljanja upravnih akata i dokumenata u primjeni carinskih propisa.

2. Pomoć predviđenu ovim Ugovorom pruža se sukladno unutarnjem zakonodavstvu zamoljene ugovorne stranke u okviru nadležnosti i prema raspoloživim sredstvima zamoljene carinske službe. U slučaju kada carinska služba zatražene ugovorne stranke nije nadležna za postupanje po zahtjevu, bez odlaganja će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima ili će uputiti carinsku službu tražiteljicu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu.

3. Ovaj Ugovor ne obuhvaća pravnu pomoć u kaznenim stvarima.

PRIOPĆAVANJE PODATAKA

Članak 3.

1. Na zahtjev, carinske službe dostavljaju jedna drugoj sve podatke koji mogu pomoći u osiguravanju ispravnosti pri:

a) ubiranju carinskih pristojbi, poreza, troškova i davanja koja ubire carinska služba, te pogotovo prikupljanju podataka koji bi pojednostavili procjenu carinske vrijednosti i utvrđivanje razvrstavanja robe po carinskoj tarifi;

b) provođenju mjera uvoznih i izvoznih zabrana i ograničenja;

c) primjeni nacionalnih propisa o podrijetlu koji nisu obuhvaćeni drugim ugovorima koje je zaključila jedna ili obje ugovorne stranke.

2. Ako zamoljena carinska služba nema tražene podatke, ista će nastojati dobiti traženi podatak svim raspoloživim sredstvima, sukladno unutarnjem zakonodavstvu zamoljene ugovorne stranke.

3. Zamoljena carinska služba će nastojati dobiti traženi podatak postupajući kao da traženje provodi za sebe.

Članak 4.

Na zahtjev, carinske službe dostavljaju jedna drugoj podatke koji pokazuju:

a) da li je roba uvezena na teritorij jedne ugovorne stranke, sukladno propisima izvezena sa teritorija druge ugovorne stranke;

b) da li je roba izvezena sa teritorija jedne ugovorne stranke, uvezena sukladno propisima na carinsko područje druge ugovorne stranke, te o carinskom postupku koji je nad njom proveden;

c) da li je roba za koju je odobren povlašteni tretman pri izvozu sa teritorija jedne ugovorne stranke bila ispravno uvezena na teritorij druge ugovorne stranke, što podrazumijeva i dostavu podataka o carinskom postupku koji je nad njom proveden.

Članak 5.

Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno ili na zahtjev, dostaviti carinskoj službi druge ugovorne stranke sve podatke što se odnose na carinske prekršaje koji bi joj mogli biti od koristi, a posebno u svezi:

a) osoba za koje se zna ili sumnja da su počinile prekršaje carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

b) roba za koje se zna da su predmet nezakonitog prometa;

c) prijevoznih sredstava i kontejnera, o kojima postoje saznanja ili sumnje da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrijebiti u kršenju carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

d) novih načina ili metoda upotrijebljenih pri kršenju carinskih propisa.

Članak 6.

1. Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno, ili na zahtjev, dostaviti carinskoj službi druge ugovorne stranke izvješća, zapisnike o dokaznom materijalu ili ovjerene kopije dokumenata dajući sve raspoložive podatke o radnjama, otkrivenim ili planiranim, koje čine ili bi mogle činiti kršenje carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države te ugovorne stranke.

2. Originalni spisi i dokumenti mogu se tražiti samo u slučajevima kada ovjerene kopije nisu dostatne. Originali koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni bez odgađanja čim prestanu postojati razlozi zbog kojih su isti bili dostavljeni carinskoj službi druge ugovorne stranke.

Članak 7.

Dokumente predviđene ovim Ugovorom mogu zamijeniti kompjuterizirani podaci sačinjeni za istu svrhu u bilo kojem obliku. Sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje materijala biti će dostavljene istovremeno.

NADZOR OSOBA, ROBE I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 8.

Carinska služba jedne ugovorne stranke će samoinicijativno ili na zahtjev carinske službe druge ugovorne stranke, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživim sredstvima, održavati nadzor nad:

a) kretanjem, posebno ulaskom i izlaskom sa svog teritorija, osoba za koje se zna ili postoji sumnja da krše ili su kršili carinske propise koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

b) sredstvima prijevoza i kontejnerima, za koje postoji saznanje ili sumnja da su bili, jesu ili bi mogli biti korišteni u kršenju carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

c) kretanju roba o kojemu izvijesti carinska služba druge ugovorne stranke, koje bi moglo rezultirati znatnim nelegalnim prometom ili izazvati sumnju na takav promet u ili iz svog teritorija.

KONTROLIRANE ISPORUKE

Članak 9.

1. Carinske službe mogu, uz obostranu suglasnost i unutar njihovih nadležnosti određenih unutarnjim zakonodavstvom, koristiti kontrolirane isporuke u cilju otkrivanja osoba uključenih u prekršaje. Kada odluka o korištenju kontrolirane isporuke nije unutar nadležnosti carinske službe, ona će pokrenuti suradnju sa državnim službama koje imaju takve nadležnosti ili prenijeti slučaj toj službi.

2. Nelegalne pošiljke za koje je dogovorena kontrolirana isporuka mogu, uz obostranu suglasnost nadležnih tijela, biti zaustavljene i može im se dozvoliti da nastave sa opojnim drogama, psihotropnim tvarima ili tvarima kojima su one zamijenjene nedirnute ili - u slučaju da su osigurani uvjeti - uklonjene ili zamijenjene u cijelosti ili djelomično.

3. Odluke o korištenju kontrolirane isporuke moraju se donositi od slučaja do slučaja, i mogu, ako je to potrebno, uključiti financijske uvjete i dogovore između nadležnih državnih tijela.

ISTRAGE

Članak 10.

1. Zatražena carinska služba će na zahtjev pokretati službene istrage o postupcima koji predstavljaju ili bi mogli biti u suprotnosti sa carinskim propisima koji su na snazi na teritoriju državne ugovorne stranke tražiteljice. Ona će dostaviti rezultate takvih istraga carinskoj službi tražiteljici.

2. Ove istrage će se provoditi prema unutarnjem zakonodavstvu zatražene ugovorne stranke. Zatražena ugovorna stranka će postupati kao da postupa za sebe.

3. Zatražena carinska služba može dozvoliti službenicima ugovorne stranke tražiteljice da budu prisutni pri takvim istragama.

4. Kada u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, predstavnici carinske službe jedne od ugovornih stranaka borave na teritoriju druge države, moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status. Oni ne smiju nositi službenu odoru niti oružje.

5. Dok su tamo, oni će uživati istu zaštitu kakva je predviđena i za carinske službenike druge ugovorne stranke u skladu sa unutarnjim propisima te zemlje, te će biti odgovorni za sve prekršaje koje bi mogli počiniti.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Članak 11.

1. Ukoliko sudovi ili državna tijela jedne od ugovornih stranaka to zahtijevaju u vezi sa prekršajem carinskih propisa o kojima raspravljaju, carinska služba druge ugovorne stranke može ovlastiti svoje službenike da se pojave kao vještaci ili svjedoci pred tim sudovima ili tijelima. Ti službenici će dati iskaz o činjenicama koje su utvrdili u obavljanju svojih dužnosti. U zahtjevu za svjedočenje mora biti jasno naznačeno u kojem predmetu i u kojem svojstvu se službenik trebao pojaviti.

2. Službenik od kojega se traži da se pojavi u svojstvu svjedoka ili vještaka ima privilegiju odbiti svjedočenje ili davanje izjave, ukoliko na to ima pravo ili obvezu prema zakonima njegove države ili zakonima ugovorne stranke tražiteljice.

UPOTREBA PODATAKA I DOKUMENATA

Članak 12.

1. Podaci, dokumenti i ostala priopćenja dobivena prema ovom Ugovoru neće biti korištena u druge svrhe osim onih navedenih u Ugovoru, bez pismene suglasnosti carinske službe koja ih je dostavila. Ove odredbe ne primjenjuju se na podatke, dokumente i ostala priopćenja o prekršajima koji se tiču opojnih droga i psihotropnih tvari. Takvi podaci bit će dostavljeni drugim tijelima izravno uključenim u borbu protiv nezakonitog prometa takvih droga i tvari.

2. Svaki podatak dostavljen u bilo kojem obliku sukladno ovom Ugovoru smatrat će se povjerljivim. Podaci će biti obuhvaćeni obvezom službene tajnosti i uživat će zaštitu koja se daje podacima i dokumentima iste vrste prema unutarnjim propisima ugovorne stranke koja ih je primila.

3. Stavak 1. ovog članka neće priječiti uporabu podataka u bilo kojem sudskom ili upravnom postupku naknadno pokrenutom zbog nepoštivanja carinskih propisa.

4. U skladu sa namjenom i u skladu sa ciljem Ugovora, carinske službe ugovornih stranaka mogu međutim, koristiti kao dokaz dobivene podatke i dokumente:

a) u njihovim zapisnicima o dokazima, izvješćima i iskazima, i

b) u postupcima i tužbama podnesenim njihovim sudovima.

Primjena takvih podataka i dokumenata kao dokaza na sudovima, te značaj koji će im se dati, bit će utvrđen u skladu sa unutarnjim zakonodavstvom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

U skladu sa zakonodavstvom ugovornih stranaka, za zaštitu osobnih podataka vrijede najmanje sljedeći uvjeti:

a) osobni podaci neće biti dostavljeni kada god postoje osnovane sumnje da bi dostava ili uporaba dostavljenih podataka bila suprotna osnovnim pravnim načelima jedne od ugovornih stranaka, te pogotovo, ako bi osoba o kojoj se radi pretrpjela neskrivljenu štetu. Na zahtjev carinske službe koja dostavlja osobne podatke, carinska služba koja ih prima izvijestit će carinsku službu koja ih dostavlja o korištenju dostavljenih podataka i o postignutim rezultatima;

b) osobni podaci se mogu dostavljati samo carinskim službama i drugim službama koje provode propise, te državnom odvjetniku i sudskim tijelima u svrhu gonjenja. Takvi podaci se neće dostavljati drugim osobama izuzev onih koje su ih ovlaštene koristiti u te svrhe osim ukoliko tijela koja dostavljaju podatke daju izričito odobrenje, a zakon koji važi za službe koja primaju podatke dozvoljava takvu dostavu;

c) zatražena carinska služba mora jamčiti valjanost i točnost osobnih podataka koji se dostavljaju. U slučaju gdje zatražena carinska služba utvrdi da su dostavljeni osobni podaci netočni ili zaštićeni, mora o tome bez odlaganja obavijestiti carinsku službu tražiteljicu. Carinska služba tražiteljica će ispraviti, uništiti ili izbrisati osobne podatke, ako se to zahtijeva;

d) zatražena carinska služba će zajedno sa osobnim podacima dostaviti podatke o krajnjem roku koji je utvrđen za brisanje podataka sukladno zakonodavstvu svoje države. Osobni će podaci biti brisani čim za njima prestane potreba;

e) carinske službe ugovornih stranaka vodit će evidenciju o osobnim podacima podnesenim ili dobivenim, i djelotvorno zaštititi sve osobne podatke od neovlaštenog pristupa, izmjena, objavljivanja, oštećivanja ili uništenja.

DOSTAVLJANJE I PRIOPĆAVANJE

Članak 14.

Na zahtjev, zatražena carinska služba će u skladu sa unutarnjim zakonodavstvom zatražene ugovorne stranke, priopćiti ili dostaviti fizičkoj ili pravnoj osobi sa prebivalištem ili sjedištem na njenom području koje se to tiče, sve dokumente i odluke koje spadaju u domašaj ovog Ugovora koje uputi carinska služba tražiteljica.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

Članak 15.

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za izvršavanje takvih zahtjeva pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno može se prihvatiti usmeni zahtjev koji se mora odmah pismeno potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv carinske službe tražiteljice;

b) zahtjevano postupanje;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) zakon i druge uključene pravne elemente;

e) što točnije i obuhvatnije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtijeva odnosi;

f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 14.;

g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjevi se trebaju podnijeti na službenom jeziku zatražene ugovorne stranke, na engleskom jeziku ili na drugom jeziku prihvatljivom zatraženoj carinskoj službi.

4. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

TEHNIČKA POMOĆ

Članak 16.

1. Suradnja predviđena ovim Ugovorom, uključit će između ostalog pružanje podataka u svezi s:

a) postupcima provođenja zakona koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja;

b) novim načinima izvršenja prekršaja;

c) iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja, i;

d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske službe ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonodavstvima, težiti suradnji na:

a) pokretanju, razvoju ili poboljšanju pojedinih programa obuke svojih djelatnika;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih priopćajnih kanala u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

c) pojednostavljenju učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanje službenika za vezu;

d) proučavanju i iskušavanju nove opreme i postupaka;

e) pojednostavljenju i harmonizaciji svojih carinskih postupaka;

f) bilo kojim drugim općim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

IZNIMKE OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 17.

1. Ako zatražena carinska služba smatra da bi udovoljavanje traženoj pomoći kršilo suverenitet, javni red, sigurnost ili neki drugi bitni interes zatražene ugovorne stranke, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne na državnom teritoriju te ugovorne stranke, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično, ili se može pružiti pod određenim okolnostima ili uvjetima.

2. Ako se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, carinska služba tržiteljica će biti bez odgađanja izvještena o razlozima odbijanja pružanja pomoći.

3. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi to od nje tražila carinska služba druge ugovorne stranke, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

TROŠKOVI

Članak 18.

Carinske službe ugovornih stranaka neće zahtijevati povrat troškova nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim naknada isplaćenih vještacima, svjedocima, tumačima i prevodiocima koji nisu državni službenici.

PROVEDBA

Članak 19.

1. Provedba ovog Ugovora povjerena je neposredno carinskim službama ugovornih stranaka. One će se međusobno detaljno dogovoriti o načinima provedbe Ugovora.

2. Carinske službe ugovornih stranaka se mogu dogovoriti da njihove istražne službe međusobno direktno komuniciraju.

TERITORIJALNA PRIMJENA

Članak 20.

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na carinskom području država obiju ugovornih stranaka.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZIVANJE

Članak 21.

1. Ugovorne stranke će se pismeno diplomatskim putem međusobno izvijestiti o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu. Ugovor stupa na snagu šezdeset dana od dana primitka zadnje takve obavijesti.

2. Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stanka može ga pismeno otkazati diplomatskim putem, te će prestati važiti protekom roka od šest mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu.

3. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, Ugovor između Narodne Republike Mađarske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je potpisan u Beogradu, 29. ožujka 1978. godine, stavlja se izvan snage u odnosima između ugovornih stranaka.

U potvrdu toga niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Zagrebu dana 9. rujna 1999. godine u dva izvornika, na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan će biti engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Josip Knezić, v. r.

ravnatelj Carinske uprave

Ministarstva financija Republike Hrvatske

ZA VLADU

REPUBLIKE MAĐARSKE

Mihaly Arnold, v. r.

ravnatelj Generalne uprave

carine i financijske straže Republike Mađarske

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležna je Carinska uprava Ministarstva financija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 413-01/98-03/01
Urbroj: 5030114-99-4
Zagreb, 2. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.