KONVENCIJA O ZAŠTITI MAJČINSTVA

NN 3/2000 (23.2.2000.), KONVENCIJA O ZAŠTITI MAJČINSTVA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje tekst Konvencije o zaštiti majčinstva.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Convention No. 3

CONVENTION CONCERNING THE EMPLOYMENT OF WOMEN BEFORE AND AFTER CHILDBIRTH

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 day of October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to »womenžs employment, before and after childbirth, including the question of maternity benefit«, which is part of the third item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which my be cited as the Maternity Protection Convention, 1919, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

1. For the purpose of this Convention, the term »industrial undertaking« includes particularly:

(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;

(b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding and the generation, transformation, and transmission of electricity or motive power of any kind;

(c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, waterwork, or other work of construction, as well as the preparation for or laying the foundation of any such work or structure;

(d) transport of passengers or goods by road, rail, sea, or inland waterway, including the handling of goods at docks, quays, wharves, and warehouses, but excluding transport by hand.

2. For the purpose of this Convention, the term »commercial undertaking« includes any place where articles are sold or where commerce is carried on.

3. The competent authority in each country shall define the line of division which separates industry and commerce from agriculture.

Article 2

For the purpose of this Convention, the term »woman« signifies any female person, irrespective of age or nationality, whether married or unmarried, and the term »child« signifies any child whether legitimate or illegitimate.

Article 3

In any public or private industrial or commercial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, a woman:

(a) shall not be permitted to work during the six weeks following her confinement;

(b) shall have the right to leave her work if she produces a medical certificate stating that her confinement will probably take place within six weeks;

(c) shall, while she is absent from her work in pursuance of paragraphs (a) and (b), be paid benefits sufficient for the full and healthy maintenance of herself and her child, provided either out of public funds or by means of a system of insurance, the exact amount of which shall be determined by the competent authority in each country, and as an additional benefit shall be entitled to free attendance by a doctor or certified midwife; no mistake of the medical adviser in estimating the date of confinement shall preclude a woman from receiving these benefits from the date of the medical certificate up to the date on which the confinement actually takes place;

(d) shall in any case, if she is nursing her child, be allowed half an hour twice a day during her working hours for this purpose.

Article 4

Where a woman is absent from her work in accordance with paragraph (a) or (b) of Article 3 of this Convention, or remains absent from her work for a longer period as a result of illness medically certified to arise out of pregnancy of confinement and rendering her unfit for work, it shall not be lawful, until her absence shall have exceeded a maximum period to be fixed by the competent authority in each country, for her employer to give her notice of dismissal during such absence, nor to give her notice of dismissal at such a time that the notice would expire during such absence.

Article 5

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6

1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing:

a) except, where owing to the local conditions, its provisions are inapplicable; or

b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.

2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates, and possessions which are not fully self-governing.

Article 7

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International labour Organisation.

Article 8

This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, but it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International labour Office.

Article 9

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 10

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

Konvencija 3

KONVENCIJA O RADU ŽENA PRIJE I POSLIJE PORODA

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Washingtonu sazvala Vlada Sjedinjenih Američkih Država 29. listopada 1919., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi s »radom žena prije i poslije poroda, uključujući pitanje davanja za majčinstvo«, a što je dio treće točke dnevnog reda zasjedanja Konferencije u Washingtonu, i

odlučivši da ti prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije,

usvaja sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o zaštiti majčinstva iz 1919., na ratifikaciju članicama Međunarodne organizacije rada u skladu s odredbama Statuta Međunarodne organizacije rada:

Članak 1.

1. U svrhu ove Konvencije izraz »industrijsko poduzeće« uključuje osobito:

(a) rudnike, kamenolome i ostala poduzeća za vađenje minerala iz zemlje;

(b) industrije u kojima se proizvodi izrađuju, prerađuju, čiste, popravljaju, ukrašavaju, dovršavaju, prilagođavaju za prodaju, lome ili uništavaju, ili u kojima se materijali prerađuju, uključujući brodogradnju i proizvodnju, transformaciju i prijenos električne energije ili pogonske snage bilo koje vrste;

(c) izgradnju, obnovu, održavanje, popravljanje, preradu ili rušenje bilo kojih zgrada, željeznica, tramvaja, luka, pristaništa, nasipa, kanala, unutarnjih plovnih puteva, cesta, tunela, mostova, vijadukta, kanalizacije, odvodnih kanala, bunara, telegrafskih ili telefonskih instalacija, električnih poduzeća, tvornica plina, vodovoda ili ostale građevinske radove, kao i pripreme za postavljanje ili postavljanje temelja za svaki takav rad ili objekt;

(d) prijevoz putnika ili robe cestom, željeznicom, morem, ili unutarnjim plovnim putem, uključujući rukovanje robom na dokovima, pristaništima, lučkim obalama i u skladištima, ali isključujući ručno prenošenje.

2. U svrhu ove Konvencije izraz »trgovačko poduzeće« uključuje svako mjesto na kojem se proizvodi prodaju ili na kojem se obavlja trgovina.

3. Nadležna vlast u svakoj zemlji će definirati razgraničenje industrije i trgovine od poljoprivrede.

Članak 2.

U svrhu ove Konvencije izraz »žena« označava svaku žensku osobu, bez obzira na dob ili nacionalnost, bilo da je udana ili neudana, a izraz »dijete« označava svako dijete bilo da je zakonito ili nezakonito.

Članak 3.

U svakom javnom ili privatnom industrijskom ili trgovačkom poduzeću, ili u bilo kojem njegovom ogranku, osim poduzeća u kojem su zaposleni samo članovi iste obitelji, žena:

(a) ne smije raditi tijekom šest tjedana nakon poroda;

(b) ima pravo napustiti posao ako podnese liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da će porod vjerojatno nastupiti u tijeku narednih šest tjedana;

(c) mora, dok je odsutna s posla u skladu s podstavcima (a) i (b), primati naknadu dostatnu za potpuno uzdržavanje sebe i svog djeteta u zdravim uvjetima, osiguranu iz javnih fondova ili putem sustava osiguranja, točan iznos koje utvrđuje nadležna vlast u svakoj zemlji, te dodatno ima pravo na besplatnu skrb liječnika ili ovlaštene primalje; niti jedna pogreška koju je napravio medicinski savjetnik procjenjujući datum poroda ne smije onemogućiti ženi da prima ta davanja od datuma izdavanja liječničkog uvjerenja do stvarnog datuma poroda;

(d) ima, ako doji svoje dijete, uvijek pravo na pola sata odmora dva puta dnevno tijekom radnog vremena u tu svrhu.

Članak 4.

Kada je žena odsutna s posla u skladu s podstavcima (a) i (b) članka 3. ove Konvencije, ili kada nastavi odsustvovati s posla duže razdoblje zbog bolesti za koju je liječničkom potvrdom potvrđeno da proizlazi iz trudnoće i poroda i zbog koje je nesposobna za rad, bit će nezakonito, sve dok njena odsutnost ne bude trajala dulje od najdužeg razdoblja koje utvrdi nadležna vlast u svakoj zemlji, ako joj poslodavac utvrdi prestanak radnog odnosa tijekom takve odsutnosti ili ako joj otkaže uz otkazni rok koji bi, s obzirom na dan dostave otkaza, istekao dok ta odsutnost traje.

Članak 5.

Formalne ratifikacije ove Konvencije se, pod uvjetima utvrđenim Statutom Međunarodne organizacije rada, priopćavaju glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 6.

1. Svaka članica Međunarodne organizacije rada koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se primjenjivati na svoje kolonije, protektorate i posjede koji nemaju potpunu samoupravu:

(a) osim ako su, zbog lokalnih uvjeta, njene odredbe neprimjenjive; ili

(b) uz takove promjene koje su nužne kako bi se njezine odredbe prilagodile lokalnim uvjetima.

2. Svaka članica mora izvijestiti Međunarodni ured rada o mjerama poduzetim u odnosu na svaku od svojih kolonija, protektorata i posjeda koji nemaju potpunu samoupravu.

Članak 7.

Čim ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada budu registrirane u Međunarodnom uredu rada, glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada će to notificirati svim članicama Međunarodne organizacije rada.

Članak 8.

Ova Konvencija stupa na snagu na dan kad glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada izda takvu notifikaciju, ali će tada biti obvezujuća samo za članice koje su registrirale svoje ratifikacije u Međunarodnom uredu rada. Nakon toga ova Konvencija će u odnosu na svaku drugu članicu stupiti na snagu na dan kad njezina ratifikacija bude registrirana u Međunarodnom uredu rada.

Članak 9.

Svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju pristaje primjenjivati njezine odredbe najkasnije od 1. srpnja 1922. i poduzeti mjere potrebne za provedbu tih odredaba.

Članak 10.

Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može je otkazati nakon isteka roka od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, izjavom koju dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Takav otkaz počinje djelovati godinu dana nakon datuma kada je registriran.

Članak 11.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene cjelovite ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

Članak 12.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

Klasa: 910-01/99-01/177
Urbroj: 524-02/3-00-1
Zagreb, 8. veljače 2000.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.