KONVENCIJA O REVIZIJI ZAVRŠNIH ČLANAKA

NN 3/2000 (23.2.2000.), KONVENCIJA O REVIZIJI ZAVRŠNIH ČLANAKA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« broj 6/95), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje tekst Konvencije o reviziji završnih članaka.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Convention No. 116

CONVENTION CONCERNING THE PARTIAL REVISION OF THE CONVENTIONS ADOPTED BY THE GENERAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION AT ITS FIRST THIRTY-TWO SESSIONS FOR THE PURPOSE OF STANDARDISING THE PROVISIONS REGARDING THE PREPARATION OF REPORTS BY THE GOVERNING BODY OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE ON THE WORKING OF CONVENTIONS

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-fifth Session on 7 June 1961, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Conventions adopted by the General Conference of the International Labour Organisation at its first thirty-two sessions for the purpose of standardising the provisions regarding the preparation of reports by the Governing Body of the International Labour Office on the working of Conventions, and

Considering that these proposals must take the form of an international Convention,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-one, the following Convention, which may be cited as the Final Articles Revision Convention, 1961:

Article 1

In the texts of the Conventions adopted by the International Labour Conference in the course of its first thirty-two sessions, the Final Article providing for the presentation by the Governing Body of the International Labour Office to the General Conference of a report on the working of the Convention shall be omitted and the following article shall be substituted for it:

»At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question o its revision in whole or in part.«

Article 2

Any Member of the Organisation which, after the date of the coming into force of this Convention, communicates to the Director-General of the International Labour Office its formal ratification of any Convention adopted by the Conference in the course of its first thirty-two sessions shall be deemed to have ratified that Convention as modified by this Convention.

Article 3

Two copies of this Convention shall be authenticated by the signature of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. Of these copies one shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of this Convention to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 4

1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office.

2. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been received by the Director-General.

3. On the coming into force of this Convention and on the subsequent receipt of further ratifications of the Convention, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

4. Each Member of the Organisation which ratifies this Convention thereby recognises that the obligation of the Governing Body under Conventions adopted by the Conference at its first thirty-two sessions to present to the Conference at the intervals prescribed thereby a report on the working of each Convention and to examine at such intervals the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of the revision of the Convention in whole or in part was replaced as from the first coming into force of this Convention by the provisions of the modified article set forth in Article 1 of this Convention.

Article 5

Notwithstanding anything contained in any of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first thirty-two sessions the ratification of this Convention by a Member shall not ipso iure involve the denunciation of any such Convention, nor shall the entry into force of this Convention close any such Convention to further ratification.

Article 6

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso iure involve the denunciation of this Convention if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 7

The English and French versions of the Convention are equally authoritative.

Konvencija 116

KONVENCIJA O DJELOMIČNOJ REVIZIJI KONVENCIJA KOJE JE USVOJILA OPĆA KONFERENCIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA NA SVOJA PRVA TRIDESET I DVA ZASJEDANJA U SVRHU STANDARDIZIRANJA ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA PRIPREMU IZVJEŠĆA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐUNARODNOG UREDA RADA O PRIMJENI KONVENCIJA

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom četrdeset i petom zasjedanju 7. lipnja 1961., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi s djelomičnom revizijom konvencija koje je usvojila Opća konferencija Međunarodne organizacije rada na svoja prva trideset i dva zasjedanja u svrhu standardiziranja odredaba koje se odnose na pripremu izvješća Upravnog vijeća Međunarodnog ureda rada o primjeni konvencija, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije,

usvaja dvadeset i šestog lipnja tisuću devetsto šezdeset i prve godine sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o reviziji završnih članaka iz 1961.:

Članak 1.

U tekstovima konvencija koje je usvojila Međunarodna konferencija rada u tijeku svoja prva trideset i dva zasjedanja, završni članak, koji predviđa da Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnese Međunarodnoj konferenciji izvješće o primjeni Konvencije, briše se i zamjenjuje sljedećim člankom:

»Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene cjelovite ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.«

Članak 2.

Za svaku članicu Organizacije koja nakon dana stupanja na snagu ove Konvencije, priopći glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada svoju formalnu ratifikaciju bilo koje konvencije usvojene na konferenciji u tijeku njena prva trideset i dva zasjedanja, smatrat će se da je ratificirala tu konvenciju sa izmjenama utvrđenim ovom Konvencijom.

Članak 3.

Dva primjerka ove Konvencije moraju biti ovjerovljena potpisima predsjednika Konferencije i glavnog ravnatelja Međunarodnog ureda rada. Jedan od ta dva primjerka se pohranjuje u arhivu Međunarodnog ureda rada, a drugi se dostavlja glavnom tajniku Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda. Glavni ravnatelj će dostaviti ovjerovljeni primjerak ove Konvencije svakoj članici Međunarodne organizacije rada.

Članak 4.

1. Formalne ratifikacije ove Konvencije priopćavaju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda radi registracije.

2. Ova Konvencija stupa na snagu onog datuma kada je glavni ravnatelj primio ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada.

3. O stupanju ove Konvencije na snagu i o naknadnom primitku daljnjih ratifikacija Konvencije, glavni tajnik Međunarodnog ureda rada će obavijestiti sve članice Međunarodne organizacije rada i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

4. Svaka članica Organizacije koja ratificira ovu Konvenciju time priznaje da je obveza Upravnog vijeća iz konvencija koje je Konferencija usvojila na svoja prva trideset i dva zasjedanja o podnošenju Konferenciji u propisanim vremenskim razmacima izvješća o primjeni svake konvencije te, u tim razmacima, o ispitivanju potrebe uvrštavanja pitanja potpune ili djelomične revizije konvencije na dnevni red Konferencije, zamijenjena od trenutka stupanja na snagu ove Konvencije odredbama izmijenjenog članka kako je naveden u članku 1. ove Konvencije.

Članak 5.

Bez obzira na bilo koju odredbu sadržanu u bilo kojoj od konvencija koje je Konferencija usvojila na svoja prva trideset i dva zasjedanja, ratifikacija ove Konvencije neće ipso jure podrazumijevati otkazivanje bilo koje takve konvencije, niti će se stupanjem na snagu ove Konvencije zatvoriti bilo koju takvu konvenciju za daljnju ratifikaciju.

Članak 6.

1. Ako Konferencija usvoji novu konvenciju, koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomično, tada, ukoliko se novom konvencijom ne odredi drukčije:

(a) ratifikacija nove revidirajuće konvencije od strane članice ipso jure znači otkazivanje ove Konvencije, ako i kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu:

(b) od datuma kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu, ova Konvencija prestaje biti otvorena za ratifikaciju članicama.

2. Ova Konvencija u svakom slučaju ostaje na snazi u sadašnjem obliku i sadržaju za one članice koje su je ratificirale, a koje nisu ratificirale revidirajuću konvenciju.

Članak 7.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

Klasa: 910-01/99-01/177
Urbroj: 524-02/3-00-50
Zagreb, 8. veljače 2000.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.