KONVENCIJA O PREDSTAVNICIMA RADNIKA

NN 5/2000 (14.4.2000.), KONVENCIJA O PREDSTAVNICIMA RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

53

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine-Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje Konvenciju o predstavnicima radnika.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Konvencija 135

KONVENCIJA O ZAŠTITI PREDSTAVNIKA RADNIKA U PODUZEĆU I POGODNOSTIMA KOJE BI IM TREBALO OSIGURATI

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom pedeset i šestom zasjedanju 2. lipnja 1971., i

imajući na umu odredbe Konvencije o pravu na organiziranje i kolektivnom pregovaranju iz 1949. koja predviđa zaštitu radnika od postupaka protusindikalne diskriminacije u odnosu na njihovo zaposlenje, i

smatrajući da je poželjno dopuniti te odredbe u odnosu na predstavnike radnika, i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi sa zaštitom predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati, a što je peta točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovaj instrument dobije oblik Međunarodne konvencije,

usvaja dvadeset i trećeg lipnja tisuću devetsto sedamdeset i prve godine sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o predstavnicima radnika iz 1971.:

članak 1.

Predstavnici radnika u poduzeću moraju uživati djelotvornu zaštitu od svakog za njih štetnog postupka, uključujući otkaz, koji se temelji na njihovom statusu ili djelovanju u svojstvu predstavnika radnika ili na članstvu u sindikatu ili sudjelovanju u sindikalnim djelatnostima, ukoliko postupaju u skladu s postojećim zakonima ili kolektivnim ugovorima ili drugim zajednički usuglašenim sporazumima.

članak 2.

1. Predstavnicima radnika moraju se osigurati u poduzeću takve pogodnosti koje su primjerene sa ciljem da im se omogući obavljanje njihovih dužnosti brzo i učinkovito.

2. S tim u vezi mora se voditi računa o značajkama sustava industrijskih odnosa u zemlji i potrebama, veličini i sposobnostima dotičnog poduzeća.

3. Osiguranjem takvih pogodnosti ne smije se nanijeti šteta učinkovitom poslovanju dotičnog poduzeća.

članak 3.

U svrhu ove Konvencije izraz "predstavnici radnika" znači osobe koje su priznate kao takve nacionalnim zakonima ili praksom, bez obzira jesu li oni -

sindikalni predstavnici, a to su predstavnici koje su imenovali ili izabrali sindikati ili članovi tih sindikata; ili

izabrani predstavnici, a to su predstavnici koje su slobodno izabrali radnici u poduzeću u skladu s odredbama nacionalnih zakona ili drugih propisa ili kolektivnih ugovora i čije dužnosti ne uključuju djelatnosti koje se priznaju kao isključivi prerogativ sindikata u dotičnoj zemlji.

članak 4.

Nacionalnim zakonima ili drugim propisima, kolektivnim ugovorima, arbitražnim odlukama ili sudskim presudama može se utvrditi jedna ili više vrsta predstavnika radnika koji imaju pravo na zaštitu ili olakšice predviđene ovom Konvencijom.

članak 5.

Ako u istom poduzeću postoje i sindikalni predstavnici i izabrani predstavnici poduzet će se odgovarajuće mjere, gdje god je to potrebno, kako bi se osiguralo da se postojanje izabranih predstavnika ne koristi za slabljenje položaja zainteresiranih sindikata ili njihovih predstavnika, te kako bi se poticala suradnja između izabranih predstavnika i zainteresiranih sindikata i njihovih predstavnika o svim relevantnim pitanjima.

članak 6.

Ova Konvencija se može primjenjivati kroz nacionalne zakone ili druge propise ili kolektivne ugovore, ili na bilo koji drugi način u skladu s nacionalnom praksom.

članak 7.

Formalne ratifikacije ove Konvencije priopćavaju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

članak 8.

1. Ova Konvencija obvezuje samo one članice Međunarodne organizacije rada čije su ratifikacije registrirane kod glavnog ravnatelja.

2. Ona stupa na snagu dvanaest mjeseci od datuma kada su kod glavnog ravnatelja registrirane ratifikacije dviju članica.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu dvanaest mjeseci nakon datuma registracije njene ratifikacije.

članak 9.

1. članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može je otkazati nakon proteka razdoblja od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, aktom kojeg dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Otkaz počinje djelovati godinu dana nakon datuma kad je registriran.

2. Svaka članica koja je ratificirala ovu Konvenciju, i koja u roku od godine dana nakon proteka razdoblja od deset godina iz prethodnog stavka ne otkaže Konvenciju prema odredbi ovoga članka, bit će obvezana za još jedno razdoblje od deset godina, a nakon toga može otkazati Konvenciju po proteku svakog novog razdoblja od deset godina prema uvjetima predviđenim u ovome članku.

članak 10.

1. Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada notificira svim članicama Međunarodne organizacije rada registraciju svih ratifikacija ili otkaza što su mu priopćile članice Organizacije.

2. Notificirajući članicama Organizacije registraciju druge dostavljene mu ratifikacije koja je potrebna da ova Konvencija stupi na snagu, glavni ravnatelj mora upozoriti članice Organizacije na dan kada Konvencija stupa na snagu.

članak 11.

Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada priopćuje glavnom tajniku Ujedinjenih naroda radi registracije u skladu s odredbom članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda potpune podatke o svim ratifikacijama i aktima o otkazivanju što ih je registrirao u skladu s odredbama prethodnih članaka.

članak 12.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene potpune ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

članak 13.

1. Ako Konferencija usvoji novu konvenciju koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomično, tada, ukoliko se novom konvencijom ne odredi drukčije:

ratifikacija nove revidirajuće konvencije od strane članice ipso iure znači otkazivanje ove Konvencije bez obzira na odredbu članka 9., ako, i kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu;

od datuma kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu ova Konvencija prestaje biti otvorena za ratifikaciju članicama.

2. Ova Konvencija u svakom slučaju ostaje na snazi u sadašnjem obliku i sadržaju za one članice koje su je ratificirale, a koje nisu ratificirale revidirajuću konvenciju.

članak 14.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

Convention No. 135

CONVENTION CONCERNING PROTECTION AND FACILITIES TO BE AFFORDED TO WORKERS REPRESENTATIVES IN THE UNDERTAKING

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-sixth Session on 2 June 1971, and

Noting the terms of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, which provides for protection of workers against acts of anti-union discrimination in respect of their employment, and

Considering that it is desirable to supplement these terms with respect to workersž representatives, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to protection and facilities afforded to workersž representatives in the undertaking, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-one, the following Convention, which may be cited as the Workersž Representatives Convention, 1971:

Article 1

Workersž representatives in the undertaking shall enjoy effective protection against any act prejudicial to them, including dismissal, based on their status or activities as a workersž representative or on union membership or participation in union activities, in so far as they act in conformity with existing laws or collective agreements or other jointly agreed arrangements.

Article 2

1. Such facilities in the undertaking shall be afforded to workersž representatives as may be appropriate in order to enable them to carry out their functions promptly and efficiently.

2. In this connection account shall be taken of the characteristics of the industrial relations system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concerned.

3. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the undertaking concerned.

Article 3

For the purpose of this Convention the term "workersž representatives" means persons who are recognised as such under national law or practice, whether they are-

(a) trade union representatives, namely, representatives designated or elected by trade unions or by the members of such unions; or

(b) elected representatives, namely, representatives who are freely elected by the workers of the undertaking in accordance with provisions of national laws or regulations or of collective agreements and whose functions do not include activities which are recognised as the exclusive prerogative of trade unions in the country concerned.

Article 4

National laws or regulations, collective agreements, arbitration awards or court decisions may determine the type or types of workersž representatives which shall be entitled to the protection and facilities provided for in this Convention.

Article 5

Where there exist in the same undertaking both trade union representatives and elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever necessary, to ensure that the existence of elected representatives is not used to undermine the position of the trade unions concerned or their representatives and to encourage co-operation on all relevant matters between the elected representatives and the trade unions concerned and their representatives.

Article 6

Effect may be given to this Convention through national laws or regulations or collective agreements, or in any other manner consistent with national practice.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 9

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an Act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation should not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
 

Klasa: 910-01/99-01/177
Urbroj: 524-02/3-99-27
Zagreb, 14. veljače 2000.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.