Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

NN 5/2000 (14.4.2000.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

59

Na temelju ?lanka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE


da će Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisana u Washingtonu, D. C., 3. ožujka 1973., dopunjena u Bonnu, 22. lipnja 1979. i Gaboroneu, Botswana, 1983., objavljena u »Narodnim novinama-međunarodni ugovori« br. 12/99., stupiti na snagu, u odnosu na Republiku Hrvatsku, 12. lipnja 2000.

Klasa: 018-05/00-01/70
Urbroj: 521-05-01/08-00-KIC
Zagreb, 30. ožujka 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.