ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

NN 6/2000 (3.5.2000.), ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

65

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. travnja 2000.

Broj: 01-081-00-1246/2
Zagreb, 28. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE
ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, usvojen na Diplomatskoj konferenciji u Genevi 20. prosinca 1996. u izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

PREAMBULA

Ugovorne stranke,

Želeći razviti i održati zaštitu prava autora na njihova književna i umjetnička djela na što je moguće, djelotvorniji i ujednačeniji način,

Priznavajući potrebu uvođenja novih međunarodnih pravila i pojašnjenja tumačenja određenih postojećih pravila kako bi se dala odgovarajuća rješenja na pitanja koja proizlaze iz novih gospodarskih, društvenih, kulturnih i tehnoloških razvitaka,

Priznavajući velik utjecaj razvitka i međusobnog zbližavanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija na stvaranje i uporabu književnih i umjetničkih djela,

Naglašavajući izvanredan značaj zaštite autorskog prava za poticanje književnog i umjetničkog stvaralaštva,

Priznavajući potrebu održavanja ravnoteže između prava autora i širega javnog interesa, posebice obrazovanja, istraživanja i pristupa informacijama, kao što se to odražava u Bernskoj konvenciji,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

ODNOS PREMA BERNSKOJ KONVENCIJI

1. Ovaj Ugovor je poseban sporazum u smislu članka 20. Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela, što se tiče ugovornih stranaka koje su članice Unije utemeljene tom Konvencijom. Ovaj ugovor nema nikakve veze s drugim ugovorima, osim s Bernskom konvencijom, niti šteti bilo kojim pravima ili obvezama iz bilo kojega drugog ugovora.

2. Ništa u ovom Ugovoru ne ukida postojeće obveze što ih ugovorne stranke imaju jedna prema drugoj prema Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela.

3. U daljnjem se tekstu »Bernska konvencija« odnosi na Pariški akt Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 24. lipnja 1971.

4. Ugovorne će se stranke pridržavati članaka od 1. do 21. i Dodatka Bernskoj konvenciji.

Članak 2.

OPSEG ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA

Zaštita autorskog prava proteže se na izražaje a ne na ideje, postupke, metode rada ili matematičke koncepte kao takve.

Članak 3.

PPRIMJENA ČLANAKA OD 2. do 6. BERNSKE KONVENCIJE

Ugovorne će stranke primjenjivati mutatis mutandis odredbe članaka od 2. do 6. Bernske konvencije u pogledu zaštite predviđene ovim Ugovorom.

Članak 4.

RAČUNALNI PROGRAMI

Računalni programi zaštićeni su kao književna djela u smislu članka 2. Bernske konvencije. Ta se zaštita primjenjuje na računalne programe, bez obzira na način ili oblik njihova izražaja.

Članak 5.

KOMPILACIJE PODATAKA (BAZE PODATAKA)

Kompilacije podataka ili druge građe, u bilo kojem obliku, koje prema izboru ili rasporedu svoga sadržaja čine intelektualne tvorevine, zaštićene su kao takve. Ta se zaštita ne proteže na same podatke ili građu i ne šteti bilo kojem autorskom pravu koje postoji na podacima ili građi sadržanoj u toj kompilaciji.

Članak 6.

PRAVO STAVLJANJA U PROMET

1. Autori književnih i umjetničkih djela uživaju isključivo pravo davanja dopuštenja za stavljanje na raspolaganje javnosti izvornika i primjeraka njihovih djela prodajom ili drugim prijenosom vlasništva.

2. Ništa u ovom Ugovoru ne utječe na slobodu ugovornih stranaka da odrede uvjete, ako ih ima, pod kojim se iscrpljuje pravo iz stavka 1. nakon prve prodaje izvornika ili primjerka djela ili drugog prijenosa vlasništva uz dopuštenje autora.

Članak 7.

PRAVO IZNAJMLJIVANJA

1. Autori:

i) računalnih programa,

ii) kinematografskih djela, i

iii) djela ugrađenih u fonograme, kako je određeno u nacionalnom zakonu ugovornih stranaka,

uživaju isključivo pravo davanja dopuštenja za komercijalno iznajmljivanje javnosti izvornika ili primjeraka svojih djela.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se:

i) u slučaju računalnih programa, kada sam program nije bitan predmet iznajmljivanja, i

ii) u slučaju kinematografskih djela, osim ako je takvo komercijalno iznajmljivanje dovelo do rasprostranjenog umnožavanja tih djela što osjetno šteti isključivom pravu na umnožavanje.

3. Bez obzira na odredbe stavka 1., ugovorna stranka koja je na dan 15. travnja 1994. godine imala i još uvijek ima na snazi sustav pravične naknade autorima za iznajmljivanje primjeraka njihovih djela ugrađenih u fonograme može održati taj sustav pod pretpostavkom da komercijalno iznajmljivanje djela ugrađenih u fonograme osjetno ne šteti isključivom pravu autora na umnožavanje.

Članak 8.

PRAVO PRIOPĆAVANJA JAVNOSTI

Bez štete za odredbe iz članka 11., stavka 1., točke ii), iz članka 11bis., stavka 1., točke i) i točke ii), iz članka 11ter., stavka 1., točke ii), iz članka 14., stavka 1. točke ii) i iz članka 14bis., stavka 1. Bernske konvencije, autori književnih i umjetničkih djela uživaju isključivo pravo davanja dopuštenja za priopćavanje javnosti njihovih djela, putem žica ili bez žica, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti njihovih djela na način da svatko može pristupiti tim djelima s mjesta i u vrijeme koje pojedinačno odabere.

Članak 9.

TRAJANJE ZAŠTITE FOTOGRAFSKIH DJELA

U pogledu fotografskih djela, ugovorne stranke neće primjenjivati odredbe članka 7., stavka 4. Bernske konvencije

Članak 10.

OGRANIČENJA I IZUZECI

1. Ugovorne stranke mogu, u svojem nacionalnom zakonodavstvu predvidjeti ograničenja ili izuzetke od prava priznatih autorima književnih i umjetničkih djela ovim Ugovorom u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s redovitim iskorištavanjem djela i neopravdano ne štete legitimnim interesima autora.

2. Ugovorne će stranke prilikom primjene Bernske konvencije, svesti bilo kakva ograničenja ili izuzetke od prava što ih ona predviđa, na određene posebne slučajeve koji nisu u suprotnosti s redovitim iskorištavanjem djela i neopravdano ne štete legitimnim interesima autora.

Članak 11.

OBVEZE U POGLEDU TEHNIČKIH MJERA

Ugovorne će stranke predvidjeti odgovarajuću pravnu zaštitu i djelotvorna pravna sredstva protiv osujećenja djelotvornih tehničkih mjera što ih autori rabe u svezi s izvršavanjem njihovih prava prema ovom Ugovoru ili Bernskoj konvenciji, a koje ograničavaju djelovanja u pogledu njihovih djela, koja nisu dopuštena od strane dotičnog autora ili nisu dopuštena zakonom.

Članak 12.

OBVEZE U POGLEDU INFORMACIJA
O UPRAVLJANJU PRAVIMA

1. Ugovorne će stranke predvidjeti odgovarajuća i djelotvorna pravna sredstva protiv svake osobe koja svjesno izvodi bilo koju od sljedećih radnji znajući, ili bi u smislu građanskopravnih pravila imala osnova znati da će to uzrokovati, omogućiti, olakšati ili sakriti povredu bilo kojeg od prava obuhvaćenih ovim Ugovorom ili Bernskom konvencijom:

i) uklanjanje ili preinačavanje bez dopuštenja bilo koje elektroničke informacije o upravljanju pravima,

ii) stavljanje u promet, uvoz radi stavljanja u promet, emitiranje ili priopćavanje javnosti bez dopuštenja, djela ili primjeraka djela znajući da su elektroničke informacije o upravljanju pravima uklonjene ili preinačene bez dopuštenja.

2. U smislu ovoga članka, »informacije o upravljanju pravima« znače informaciju koja identificira djelo, autora djela, nositelja bilo kojeg prava na djelo, ili informacije o rokovima i uvjetima za uporabu djela te bilo koje brojeve ili kodove koji predstavljaju takve informacije, kada se bilo koja od tih informacija prilaže uz primjerak djela ili se pojavljuje u svezi s priopćavanjem djela javnosti.

Članak 13.

VREMENSKA PRIMJENA

Ugovorne stranke će primjenjivati odredbe članka 18. Bernske konvencije na sve zaštite predviđene ovim Ugovorom.

Članak 14.

ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVA

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će usvojiti, u skladu sa svojim pravnim sustavima, mjere potrebne za osiguranje primjene ovog Ugovora.

2. Ugovorne stranke će osigurati da su postupci za prisilno ostvarivanje prava dostupni prema njihovu pravu takvi da omogućuju učinkovito djelovanje protiv bilo kojeg čina povrede prava obuhvaćenih ovim Ugovorom, uključujući brza pravna sredstva za sprečavanje povrede prava i mjere za odvraćanje od daljnje povrede prava.

Članak 15.

SKUPŠTINA

1. a) Ugovorne stranke imaju Skupštinu.

b) Svaku ugovornu stranku zastupa jedan izaslanik kojemu mogu pomagati zamjenici, savjetnici i stručnjaci.

c) Troškove svakog izaslanstva snosi ugovorna stranka koja je imenovala izaslanstvo. Skupština može zatražiti od Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu »WIPO«) da odobri financijsku pomoć, radi olakšanja sudjelovanja, izaslanstvima ugovornih stranaka koje se smatraju zemljama u razvoju ili u skladu s utvrđenom praksom Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

2. a) Skupština se bavi održanjem i razvojem ovog Ugovora te njegovom primjenom i provedbom.

b) Skupština obavlja funkciju koja joj je namijenjena prema članku 17., stavku 2. u pogledu dopuštenja da određene međuvladine organizacije postanu strankama ovog Ugovora.

c) Skupština odlučuje o sazivanju svake diplomatske konferencije o reviziji ovog Ugovora i daje potrebne upute glavnom direktoru WIPO-a za pripremu takve diplomatske konferencije.

3. a) Svaka ugovorna stranka koja je država ima jedan glas i glasuje samo u svoje ime.

b) Svaka ugovorna stranka koja je međuvladina organizacija može sudjelovati u glasovanju, umjesto svojih država članica, s brojem glasova koji je jednak broju njezinih država članica koje su stranke ovog Ugovora. Nijedna takva međuvladina organizacija neće sudjelovati u glasovanju ako bilo koja od njezinih država članica izvrši svoje pravo na glasovanje i obrnuto.

4. Skupština se sastaje na redovnim sjednicama jednom u dvije godine na poziv glavnog direktora WIPO-a.

5. Skupština donosi svoj poslovnik, koji uključuje sazivanje izvanrednih sjednica, pravila o kvorumu i, nije li drukčije određeno ovim Ugovorom, potrebnu većinu glasova za različite vrste odluka.

Članak 16.

MEĐUNARODNI URED

Međunarodni ured WIPO-a obavlja administrativne poslove koji se odnose na Ugovor.

Članak 17.

SPOSOBNOST POSTATI STRANKOM UGOVORA

1. Svaka država članica WIPO-a može postati strankom ovog Ugovora.

2. Skupština može svojom odlukom dopustiti svakoj međuvladinoj organizaciji da postane strankom Ugovora koja izjavi da je nadležna, i koja ima svoje propise koji obvezuju sve njezine države članice, što se tiče ovog Ugovora, te je propisno ovlaštena, prema svojim unutarnjim pravilima postati strankom ovog Ugovora.

3. Europska zajednica, davanjem izjave navedene u prethodnom stavku na Diplomatskoj konferenciji koja je usvojila ovaj Ugovor, može postati strankom ovog Ugovora.

Članak 18.

PRAVA I OBVEZE IZ OVOG UGOVORA

Ako se to ne protivi bilo kojoj posebnoj odredbi iz ovog Ugovora, svaka ugovorna stranka uživa sva prava i preuzima sve obveze iz ovog Ugovora.

Članak 19.

POTPISIVANJE UGOVORA

Ovaj je Ugovor otvoren za potpisivanje do 31. prosinca 1997. godine svim državama članicama WIPO-a i Europskoj zajednici.

Članak 20.

STUPANJE NA SNAGU UGOVORA

Ovaj će Ugovor stupiti na snagu istekom tri mjeseca nakon što 30 država položi isprave o ratifikaciji ili pristupu kod glavnog direktora WIPO-a.

Članak 21.

DATUM POSTAJANJA STRANKOM UGOVORA

Ovaj Ugovor obvezuje

i) 30 država navedenih u članku 20. od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora;

ii) svaku drugu državu, nakon isteka tri mjeseca od datuma na koji je ta država položila svoju ispravu kod glavnog direktora WIPO-a,

iii) Europsku zajednicu, nakon isteka tri mjeseca od polaganja njezine isprave o ratifikaciji ili pristupu, ako se takva isprava položi nakon stupanja na snagu ovog Ugovora prema članku 20., ili nakon isteka tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Ugovora, ako se takva isprava položi prije stupanja na snagu ovog Ugovora;

iv) bilo koju drugu međuvladinu organizaciju kojoj je dopušteno postati strankom ovog Ugovora, nakon isteka tri mjeseca od polaganja njezine isprave o pristupu.

Članak 22.

ISKLJUČENJE REZERVI NA UGOVOR

Nikakva rezerva na ovaj Ugovor nije dopuštena.

Članak 23.

OTKAZIVANJE UGOVORA

Ovaj Ugovor može otkazati svaka ugovorna stranka putem notifikacije upućene glavnom direktoru WIPO-a. Svaki će otkaz imati učinak nakon isteka godine dana od datuma na koji je glavni direktor WIPO-a primio tu notifikaciju.

Članak 24.

JEZICI UGOVORA

1. Ovaj Ugovor je potpisan u jednom izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, s tim da su verzije na svim ovim jezicima jednako vjerodostojne.

2. Službeni tekst na bilo kojem jeziku osim onih navedenih u stavku 1. utvrđuje glavni direktor WIPO-a na zahtjev zainteresirane stranke, nakon savjetovanja sa svim zainteresiranim strankama. Za potrebe ovog stavka, »zainteresirana stranka« znači svaku državu članicu WIPO-a čiji je službeni jezik, ili čiji je jedan od službenih jezika u pitanju, i Europsku zajednicu, te svaku drugu međuvladinu organizaciju koja može postati strankom ovog Ugovora, ako je jedan od njezinih službenih jezika u pitanju.

Članak 25.

DEPOZITAR

Glavni direktor WIPO-a depozitar je ovog Ugovora.

WIPO COPYRIGHT TREATY

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

RELATION TO THE BERNE CONVENTION

(1) This Treaty is a sprecial agreement within the meaning of Article 20 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other treaties.

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(3) Hereinafter, »Berne Convention« shall refer to the Paris Act of July 24, 1971, of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 do 21 and the Appendix of the Berne Convention.

Article 2

SCOPE OF COPYRIGHT PROTECTION

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Article 3

APPLICATION OF ARTICLES 2 TO 6 OF THE BERNE CONVENTION

Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.

Article 4

COMPUTER PROGRAMS

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form their expression.

Article 5

COMPILATIONS OF DATA (DATABASES)

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.

Article 6

RIGHT OF DISTRIBUTION

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the autohorization of the author.

Article 7

RIGHT OF RENTAL

(1) Authors of

(i) computer programs;

(ii) cinematographic works; and

(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting Parties,

shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.

(2) Paragraph (1) shall not apply

(i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object of the rental; and

(ii) in the case of cinematographic works, unless such commerical rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right of reproduction of authors.

Article 8

RIGHT OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.

Article 9

DURATION OF THE PROTECTION OF
PHOTOGRAPHIC WORKS

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the provisions of Article 7(4) of the Berne Convention.

Article 10

LIMITATIONS AND EXCEPTION

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Article 11

OBLIGATIONS CONCERNING TECHNOLOGICAL MEASURES

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 12

OBLIGATIONS CONCERNING RIGHTS
MANAGEMENT INFORMATION

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, »rights management information« means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Article 13

APPLICATION IN TIME

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention to all protection for in this Treaty.

Article 14

PROVISIONS ON ENFORCEMENT OF RIGHTS

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Article 15

ASSEMBLY

(1)(a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as »WIPO«) to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.

(2)(a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.

(b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 17(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.

(c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.

(3)(a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.

(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.

(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

Article 16

INTERNATIONAL BUREAU

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 17

ELIGIBILITY FOR BECOMING PARTY TO THE TREATY

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.

(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.

Article 18

RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER THE TREATY

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 19

SIGNATURE OF THE TREATY

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community.

Article 20

ENTRY INTO FORCE OF THE TREATY

This Treaty shall enter into force tree months after 30 instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 21

EFFECTIVE DATE OF BECOMING PARTY TO THE TREATY

This Treaty shall bind:

(i) the 30 States referred to in Article 20, from the date on which this Treaty has entered into force;

(ii) each other State from the expiration of three months from the date on which the State has deposited its instrument with the Director General of WIPO;

(iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to Article 20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instruments has been deposited before the entry into force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 22

NO RESERVATIONS TO THE TREATY

No reservation to this Treaty shall be admitted.

Article 23

DENUNCIATION OF THE TREATY

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.

Article 24

LANGUAGES OF THE TREATY

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, »interested party« means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Community, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.

Article 25

DEPOSITARY

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležan je Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/00-01/02
Zagreb, 26. travnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.