ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA (BONNSKA KONVENCIJA)

NN 6/2000 (3.5.2000.), ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA (BONNSKA KONVENCIJA)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

67

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA (BONNSKA KONVENCIJA)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. travnja 2000.

Broj: 01-081-00/1089/2
Zagreb, 18. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA (BONNSKA KONVENCIJA)

Članak 1.

Potvrđuje se Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), donesena 23. lipnja 1979. u Bonnu, a koja je stupila na snagu 1. studenoga 1983.

Konvencija je u izvorniku pisana na engleskom, francuskom, njemačkom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Konvencija u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

KONVENCIJA O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA
Bonn, 23. lipnja 1979. godine

Stranke,

UVIĐAJUĆI da su divlje životinje u svojim bezbrojnim oblicima nezamjenjivi dio zemljinoga prirodnog sustava koji mora biti sačuvan na dobrobit čovječanstva;

SVJESNE da svaki ljudski naraštaj čuva zemljine izvore za buduće naraštaje, te je obvezan očuvati to naslijeđe, a kada ga koristi treba ga koristiti razumno;

SVJESNE stalnorastuće vrijednosti divljih životinja u zaštiti okoliša, te s ekološkoga, genetičkoga, znanstvenoga, estetskoga, rekreacijskog, kulturnoga, obrazovnoga, društvenoga i gospodarskoga stajališta;

ZABRINUTE posebno za one vrste divljih životinja koje migriraju preko ili izvan nacionalnih jurisdiktičkih granica;

UVIĐAJUĆI da države jesu i moraju biti zaštitnice migratornih vrsta divljih životinja koje žive u ili prolaze kroz teritorije njihovih nacionalnih jurisdiktičkih granica;

UVJERENE da zaštita i djelatno gospodarenje migratornim vrstama divljih životinja zahtijeva zajedničke napore svih zemalja u čijim nacionalnim jurisdiktičkim granicama takve vrste provode bilo koji dio svoga životnog ciklusa;

POZIVAJUĆI SE na 32. Preporuku Akcijskoga plana kojega je donijela Konferencija Ujedinjenih naroda o ljudskom okolišu (Stockholm, 1972.) i koja je sa zadovoljstvom potvrđena na dvadeset sedmoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

Članak I.

TUMAČENJE

1. Za potrebe ove Konvencije:

a) »migratorna vrsta« znači cijelu populaciju ili bilo koji zemljopisno odvojeni dio populacije bilo koje vrste ili niže svojte divljih životinja, čiji značajni dio ciklički i predvidivo prelazi jednu ili više nacionalnih jurisdiktičkih granica;

b) »status zaštite migratornih vrsta« znači sveukupnost utjecaja na migratorne vrste, koji mogu imati dugoročne posljedice na njihovu rasprostranjenost i brojnost;

c) »status zaštite« bit će »povoljan«:

1) kad podaci o dinamici populacije pokazuju da će se migratorna vrsta dugoročno održati kao životno sposobna sastavnica u svom ekološkom sustavu;

2) kad se područje rasprostranjenja migratorne vrste trenutačno ne smanjuje niti postoji vjerojatnost da će se dugoročno smanjiti;

3) kad postoji, i u predvidivoj budućnosti će i dalje postojati dostatno stanište za dugoročno osiguranje migratorne vrste;

4) kad se rasprostranjenost i brojnost migratorne vrste približe povijesnoj razini u odnosu na postojeće potencijalno pogodne ekološke sustave i na razumno gospodarenje divljim vrstama;

d) »status zaštite« bit će »nepovoljan« ukoliko nije zadovoljen bilo koji od uvjeta iz podstavka c) ovoga stavka;

e) »ugrožena« migratorna vrsta znači migratornu vrstu koja je u opasnosti od izumiranja u cijelom ili u većem dijelu područja svojega rasprostranjenja;

f) »područje rasprostranjenja« znači sva mjesta na kopnu ili u vodi koja migratorna vrsta nastanjuje, povremeno u njima boravi, prelazi ih ili prelijeće u bilo koje vrijeme svojega uobičajenog selidbenoga puta;

g) »stanište« znači bilo koji dio područja rasprostranjenja migratorne vrste koji sadrži odgovarajuće životne uvjete za tu vrstu;

h) »država područja rasprostranjenja« neke određene migratorne vrste znači bilo koju državu (i kad je prikladno, svaku drugu stranku u smislu podstavka (k) ovoga stavka) koja ima jurisdikciju nad bilo kojim dijelom područja rasprostranjenja migratorne vrste, ili državu pod čijom je zastavom angažiran brod izvan jurisdiktičkih granica u hvatanju te migratorne vrste;

i) »hvatanje« znači vađenje, lov, ribolov, hvatanje, uznemiravanje, namjerno ubijanje ili pokušaj izvođenja bilo koje od navedenih radnji;

j) »Sporazum« znači međunarodni sporazum koji se odnosi na zaštitu jedne ili više migratornih vrsta, kako je predviđeno člancima IV. i V. ove Konvencije; i

k) »stranka« znači državu ili bilo koju regionalnu organizaciju ekonomske zajednice što su ju osnovale suverene države, a koja je ovlaštena za pregovore, zaključivanje i provođenje međunarodnih sporazuma u svezi s problematikom koju pokriva ova Konvencija, za koju je ova Konvencija na snazi.

2. Regionalne organizacije ekonomske zajednice koje su stranke ove Konvencije, koristit će u okviru svojih ovlasti, prava i ispunjavati dužnosti koje ova Konvencija nameće svojim strankama, u vlastito ime. U takvim slučajevima, zemlje članice ovih organizacija neće moći koristiti svoja prava pojedinačno.

3. U slučajevima kad ova Konvencija zahtijeva da odluke dvotrećinskom većinom ili jednoglasno donose »stranke koje su prisutne i glasuju«, to će značiti »prisutne stranke koje su dale glas za ili protiv«. Suzdržane stranke neće se pribrojiti kod određivanja većine među »strankama koje su prisutne i glasuju«.

Članak II.

TEMELJNA NAČELA

1. Stranke potvrđuju važnost zaštite migratornih vrsta te dogovora država područja rasprostranjenja da djeluju s tim ciljem kad god je to moguće i primjereno, obraćajući posebnu pozornost na migratorne vrste s nepovoljnim statusom zaštite i poduzimajući, pojedinačno ili zajednički, primjerene i nužne mjere za očuvanje takvih vrsta i njihovih staništa.

2. Stranke potvrđuju nužnost poduzimanja akcija kako niti jedna migratorna vrsta ne bi postala ugrožena.

3. Stranke posebno:

a) trebaju promicati i podržavati istraživanja u svezi s migratornim vrstama, te međusobno surađivati u njima;

b) trebaju odmah osigurati zaštitu migratornih vrsta navedenih u Dodatku I;

c) trebaju sklopiti sporazume, kojima će se regulirati zaštita i gospodarenje migratornim vrstama navedenima u Dodatku II.

Članak III.

UGROŽENE MIGRATORNE VRSTE: Dodatak I.

1. U Dodatku I. bit će navedene ugrožene migratorne vrste.

2. Migratorna vrsta može biti navedena u Dodatku I. ako je pouzdano utvrđeno, što uključuje najbolji postojeći znanstveni dokaz da je ta vrsta ugrožena.

3. Migratorna vrsta može biti uklonjena iz Dodatka I. ako stranke utvrde:

a) da je pouzdano utvrđeno, što uključuje najbolji postojeći znanstveni dokaz, da vrsta više nije ugrožena;

b) da vrsta neće ponovno postati ugrožena uslijed ukidanja zaštite radi uklanjanja iz Dodatka I.

4. Stranke koje su države područja rasprostranjenja migratornih vrsta navedenih u Dodatku I., nastojat će:

a) očuvati i, gdje je ostvarivo i primjereno, obnoviti staništa vrsta koja su važna radi otklanjanja opasnosti od istrebljenja tih vrsta;

b) spriječiti, ukloniti, osigurati kompenzaciju ili svesti na najmanju mjeru nepovoljne utjecaje radnji ili zapreka koje ozbiljno sprječavaju ili ometaju selidbu vrsta;

c) u mjeri u kojoj je ostvarivo i primjereno, spriječiti, smanjiti ili nadzirati činitelje koji ugrožavaju ili će vjerojatno ugroziti vrste, uključujući strogi nadzor unošenja, odnosno nadzor ili uklanjanje već unesenih egzotičnih (stranih) vrsta.

5. Stranke koje su države područja rasprostranjenja migratornih vrsta navedenih u Dodatku I., zabranit će hvatanje životinja koje pripadaju tim vrstama. Iznimke su moguće samo:

a) ako hvatanje služi u znanstvene svrhe;

b) ako hvatanje služi poticanju razmnožavanja ili opstanka te vrste;

c) ako hvatanje služi održavanju tradicionalnog načina života korisnika tih vrsta ili

d) ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti.

6. Konferencija stranaka može predložiti strankama koje su države područja rasprostranjenja migratornih vrsta navedenih u Dodatku I., provođenje daljnjih mjera koje se smatraju pogodnima za dobrobit tih vrsta.

7. Stranke će, što je brže moguće, obavijestiti Tajništvo o svakoj iznimci načinjenoj u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

Članak IV.

MIGRATORNE VRSTE KOJE TREBAJU BITI PREDMET SPORAZUMA: Dodatak II.

1. U Dodatku II. bit će navedene migratorne vrste koje imaju nepovoljan status zaštite i kojima su potrebni međunarodni sporazumi o zaštiti i gospodarenju, kao i one koje imaju takav status zaštite u kojemu bi uvelike koristila međunarodna suradnja ostvarena kroz međunarodni sporazum.

2. Ukoliko to okolnosti opravdavaju, ista migratorna vrsta može biti navedena i u Dodatku I. i u Dodatku II.

3. Stranke koje su države područja rasprostranjenja migratornih vrsta navedenih u Dodatku II., nastojat će sklopiti sporazume kada to bude koristilo tim vrstama, a prednost će dati vrstama s nepovoljnim statusom zaštite.

4. Potiču se stranke na sklapanje sporazuma za svaku populaciju ili svaki zemljopisno odvojeni dio populacije bilo koje vrste ili niže svojte divljih životinja, čiji primjerci povremeno prelaze jednu ili više nacionalnih jurisdiktičkih granica.

5. Preslik svakoga SPORAZUMA sklopljenog u skladu s odredbama ovoga članka, bit će dostavljen Tajništvu.

Članak V.

SMJERNICE ZA SKLAPANJE SPORAZUMA

1. Cilj svakoga sporazuma bit će obnavljanje predmetne migratorne vrste do zadovoljavajućega statusa zaštite ili održavanje takvoga statusa. Svaki sporazum treba se baviti aspektima zaštite i gospodarenja predmetnom migratornom vrstom, koji služe ostvarenju toga cilja.

2. Svaki sporazum treba obuhvatiti cijelo područje rasprostranjenja predmetne migratorne vrste i treba biti otvoren za pristup svim državama područja rasprostranjenja te vrste, bez obzira na to jesu li stranke ove Konvencije ili nisu.

3. Sporazum se treba, gdje god je moguće, odnositi na više od jedne migratorne vrste.

4. Svaki sporazum treba:

a) utvrditi na koje se migratorne vrste odnosi;

b) opisati područje rasprostranjenja i selidbene puteve predmetnih vrsta;

c) omogućiti svakoj stranki da odredi svoje tijelo državne uprave ovlašteno za provođenje sporazuma;

d) osnovati, ako je potrebno, primjerena tijela koja će pomoći pri provođenju ciljeva sporazuma, nadgledati njegovu učinkovitost i priređivati izvješća za Konferenciju stranaka;

e) osigurati procedure za rješavanje sporova između stranaka sporazuma i

f) kao minimalnu mjeru zabraniti svako hvatanje migratornih vrsta iz reda kitova (Cetacea), koje za te vrste nije dopušteno prema bilo kojem drugom višestranom sporazumu, te osigurati pristup sporazumu za sve zemlje koje nisu države područja rasprostranjenja tih migratornih vrsta.

5. Kada je primjereno i ostvarivo, svaki sporazum treba osigurati sljedeće, ali ne i biti ograničen na to:

a) povremenu provjeru statusa zaštite predmetnih migratornih vrsta te utvrđivanje činitelja koji mogu ugroziti takav status;

b) usklađene planove zaštite i gospodarenja;

c) istraživanja ekologije i populacijske dinamike predmetnih migratornih vrsta s posebnim osvrtom na selidbu;

d) razmjenu podataka o predmetnim migratornim vrstama, polažući posebno pozornost na razmjenu rezultata istraživanja i odgovarajućih statističkih podataka;

e) očuvanje, te gdje je potrebno i ostvarivo, obnavljanje staništa važnih za održavanje povoljnog statusa zaštite i zaštitu tih staništa od uznemiravanja, uključujući strogi nadzor nad unošenjem ili nadzor nad već unesenim egzotičnim (stranim) vrstama koje pogubno utječu na migratorne vrste;

f) održavanje mreže pogodnih staništa primjereno smještenih u odnosu na selidbene puteve;

g) stvaranje, gdje se to pokaže potrebnim, novih staništa povoljnih za migratorne vrste ili ponovno unošenje migratornih vrsta u odgovarajuća staništa;

h) uklanjanje u najvećoj mogućoj mjeri, ili kompenzaciju u svezi s radnjama i zaprekama koje usporavaju ili onemogućuju migraciju;

i) sprječavanje, smanjenje ili nadzor nad ispuštanjem tvari štetnih za predmetne migratorne vrste u njihova staništa;

j) mjere za nadzor i planiranje hvatanja migratornih vrsta, temeljene na zdravim načelima ekologije;

k) postupke za koordinaciju akcija u suzbijanju nezakonitoga hvatanja;

l) razmjenu podataka o važnim razlozima ugroženosti migratornih vrsta;

m) hitne postupke za značajno i žurno jačanje akcija zaštite, ukoliko je status zaštite migratorne vrste ozbiljno ugrožen;

n) obavješćivanje javnosti o sadržaju i ciljevima sporazuma.

Članak VI.

DRŽAVE PODRUČJA RASPROSTRANJENJA

1. Tajništvo će obnavljati popis država područja rasprostranjenja migratornih vrsta navedenih u dodacima I. i II., koristeći se obavijestima primljenima od stranaka.

2. Stranke će obavješćivati Tajništvo o tome za koje se migratorne vrste, navedene u dodacima I. i II., smatraju državama područja rasprostranjenja, što uključuje i obavješćivanje o brodovima koji pod njihovom zastavom izvan granica nacionalne jurisdikcije hvataju predmetne migratorne vrste, te o budućim planovima glede takvoga hvatanja.

3. Stranke koje su države područja rasprostranjenja migratornih vrsta, navedenih u Dodatku I. ili Dodatku II., moraju najmanje šest mjeseci prije održavanja redovnoga sastanka Konferencije stranaka, putem Tajništva obavijestiti Konferenciju stranaka o mjerama koje poduzimaju za predmetne vrste, u svrhu provođenja ove Konvencije.

Članak VII.

KONFERENCIJA STRANAKA

1. Konferencija stranaka će biti tijelo ove Konvencije za donošenje odluke.

2. Tajništvo će sazvati sastanak Konferencije stranaka najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Konvencije.

3. Poslije toga Tajništvo će sazivati redovne sastanke Konferencije stranaka u razdobljima koja ne prelaze tri godine, osim ako Konferencija ne odluči drugačije, te izvanredne sastanke, uvijek kada to bude pismeno zahtijevala najmanje jedna trećina stranaka.

4. Konferencija stranaka će ustanoviti i revidirati financijske odredbe ove Konvencije. Konferencija stranaka će na svakom svom redovnom sastanku prihvatiti proračun za sljedeće financijsko razdoblje. Svaka stranka će doprinijeti ovome proračunu prema skali koju će odrediti Konferencija. Financijska pravila, uključujući odredbe o proračunu i skali doprinosa, kao i njihove izmjene moraju jednoglasno prihvatiti stranke koje su prisutne i glasuju.

5. Na svakom sastanku Konferencija stranaka će ocijeniti provedbu ove Konvencije, te posebno može:

a) revidirati i procijeniti status zaštite migratornih vrsta;

b) procijeniti napredak koji je načinjen u pravcu zaštite migratornih vrsta, posebice onih navedenih u dodacima I. i II.;

c) osigurati moguće potrebne odredbe i smjernice za obavljanje dužnosti Znanstvenoga vijeća i Tajništva;

d) primiti i razmotriti sva izvješća koja podnesu Znanstveno vijeće, Tajništvo te bilo koja stranka ili tijelo ustanovljeno u smislu sporazuma;

e) dati strankama preporuke u svezi s poboljšanjem statusa zaštite migratornih vrsta i nadzirati napredak načinjen u okviru sporazuma;

f) u onim slučajevima za koje nije sklopljen sporazum, preporučiti održavanje sastanaka država područja rasprostranjenja migratornih vrsta ili skupine migratornih vrsta, na kojima će se raspravljati o mjerama za poboljšanje statusa zaštite predmetnih vrsta;

g) dati strankama preporuke za poboljšanje učinkovitosti ove Konvencije i

h) odlučiti o svim dodatnim mjerama, koje treba poduzeti u svrhu provođenja ove Konvencije.

6. Na svakom sastanku Konferencija stranaka će odrediti vrijeme i mjesto sljedećega sastanka.

7. Na svakom sastanku Konferencija stranaka će utvrditi i usvojiti pravila procedure za sastanak. Donošenje odluka na sastancima Konferencije stranaka će zahtijevati dvije trećine glasova stranaka koje su prisutne i glasuju, osim kada je drugačije određeno ovom Konvencijom.

8. Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane agencije, Međunarodna agencija za atomsku energiju kao i sve države koje nisu stranke ove Konvencije, te tijela određena za svaki sporazum, mogu biti prisutni kao promatrači na sastancima Konferencija stranaka.

9. Svaka agencija ili tijelo tehnički kvalificirano za zaštitu, očuvanje i gospodarenje migratornim vrstama, koja pripada sljedećim kategorijama i koja je obavijestila Tajništvo o svojoj želji da bude predstavljena na sastancima Konferencije stranaka kao promatrač, bit će prihvaćena izuzevši ako se najmanje jedna trećina prisutnih stranaka nije izjasnila protiv:

a) međunarodne agencije ili tijela, bilo vladine ili nevladine te nacionalne vladine agencije i tijela i

b) nacionalne nevladine agencije ili tijela, koje su ovlaštene za tu svrhu, od države u kojoj imaju sjedište.

Kad su jednom prihvaćeni, promatrači će imati pravo sudjelovanja, ali ne i glasovanja.

Članak VIII.

ZNANSTVENO VIJEĆE

1. Na svom prvom sastanku Konferencija stranaka će osnovati Znanstveno vijeće kako bi se osigurali savjeti u svezi sa znanstvenim temama.

2. Svaka od stranaka može imenovati kvalificiranoga stručnjaka za člana Znanstvenoga vijeća. Osim toga, Znanstveno vijeće će kao članove uključiti kvalificirane stručnjake koje odabere i imenuje Konferencija stranaka; broj tih stručnjaka, mjerila za njihov odabir te uvjete njihovoga imenovanja, odredit će Konferencija stranaka.

3. Znanstveno vijeće će se sastajati na poziv Tajništva, a temeljem zahtjeva Konferencije stranaka.

4. Znanstveno vijeće će donijeti vlastita pravila procedure koja mora odobriti Konferencija stranaka.

5. Konferencija stranaka će odrediti zadaće Znanstvenoga vijeća koje mogu uključivati sljedeće:

a) osiguravanje znanstvenog savjeta Konferenciji stranaka, Tajništvu i, ako to odobri Konferencija stranaka, bilo kojem tijelu osnovanom temeljem ove Konvencije ili nekoga sporazuma, te bilo kojoj stranki;

b) predlaganje i koordinaciju istraživanja migratornih vrsta, procjenu rezultata takvih istraživanja s ciljem utvrđivanja statusa zaštite migratornih vrsta te izvješćivanje Konferencije stranaka o tom statusu i o mjerama za njegovo poboljšanje;

c) izradu preporuka za Konferenciju stranaka o tome koje bi migratorne vrste trebale biti uključene u dodatke I. i II., uključujući navođenje područja njihova rasprostranjenja;

d) izradu preporuka za Konferenciju stranaka o tome koje bi posebne mjere zaštite i gospodarenja trebale biti uključene u sporazume o migratornim vrstama;

e) predlaganje Konferenciji stranaka rješenja problema u svezi sa znanstvenim aspektima provođenja ove Konvencije, posebno u svezi sa staništima migratornih vrsta.

Članak IX.

TAJNIŠTVO

1. Za potrebe ove Konvencije, osnovat će se Tajništvo.

2. Po stupanju na snagu ove Konvencije, izvršni direktor Programa za okoliš Ujedinjenih naroda, formirat će Tajništvo. Do mjere i na način koji on smatra prikladnim, u tome mu mogu pomagati odgovarajuće međuvladine ili nevladine međunarodne ili nacionalne agencije i tijela koja su u tehničkom smislu osposobljena da osiguraju zaštitu, očuvanje i gospodarenje divljim životinjama.

3. U slučaju da Program za okoliš Ujedinjenih naroda ne bude više u mogućnosti osigurati Tajništvo, Konferencija stranaka će utvrditi druge mogućnosti.

4. Funkcije Tajništva će biti sljedeće:

a) da organizira i opslužuje stranke:

i) konferencije stranaka i

ii) Znanstvenog vijeća;

b) da održava vezu sa strankama i potiče vezu između stranaka, tijela koja su formirana temeljem sporazuma i drugih međunarodnih organizacija koje se bave migratornim vrstama;

c) da pribavlja iz primjerenih izvora izvješća i druge obavijesti koje će unaprijediti ciljeve i provođenje ove Konvencije, te da organizira pravilnu raspodjelu tih informacija;

d) da usmjeri pozornost Konferencije stranaka na bilo koju temu u svezi s ciljevima ove Konvencije;

e) da priprema izvješća Konferenciji stranaka o radu Tajništva i provođenju ove Konvencije;

f) da održava i izdaje popis svih država područja rasprostranjenja migratornih vrsta, navedenih u dodacima I. i II.;

g) da promiče, po uputama Konferencije stranaka, sklapanje sporazuma;

h) da održava popis sporazuma i dostavlja ga strankama te, ukoliko to zahtijeva Konferencija stranaka, osigura sve obavijesti glede sporazuma;

i) da održava i izdaje popis preporuka koje donese Konferencija stranaka, u svezi s podstavcima (e), (f) i (g) stavka 5. članka VII. ili popis odluka u svezi s podstavkom (h) istoga stavka;

j) da osigura obavješćivanje javnosti u svezi s ovom Konvencijom i njenim ciljevima i

k) da obavlja svaku drugu zadaću koju mu temeljem ove Konvencije povjeri Konferencija stranaka.

Članak X.

AMANDMANI NA KONVENCIJU

1. Ova Konvencija može biti dopunjena na svakom redovnom ili izvanrednom sastanku Konferencije stranaka.

2. Svaka stranka može predložiti amandman.

3. Tekst svakoga predloženog amandmana treba s obrazloženjem poslati Tajništvu najmanje stotinu i pedeset dana prije sastanka na kojem će se amandman razmatrati, a Tajništvo ga mora odmah proslijediti strankama. Sve primjedbe na tekst amandmana stranke moraju dostaviti Tajništvu najmanje šezdeset dana prije sastanka. Tajništvo će, odmah nakon zadnjega dana roka za dostavu primjedbi, proslijediti strankama sve pristigle primjedbe.

4. Amandmani će se usvajati dvotrećinskom većinom glasova stranaka koje su prisutne i glasuju.

5. Usvojeni amandman će stupiti na snagu za sve stranke koje su ga prihvatile, prvoga dana trećeg mjeseca nakon dana kad je dvije trećine stranaka položilo instrumente prihvata kod depozitara. Za svaku stranku koja položi instrument prihvata nakon dana kad je to učinilo dvije trećine stranaka, amandman će stupiti na snagu prvoga dana trećeg mjeseca nakon polaganja instrumenata prihvata.

Članak XI.

AMANDMANI NA DODATKE

1. Dodaci I. i II. mogu biti dopunjeni na svakom redovnom ili izvanrednom sastanku Konferencije stranaka.

2. Svaka stranka može predložiti amandman.

3. Tekst svakoga predloženog amandmana s obrazloženjem koje se temelji na najboljim postojećim znanstvenim dokazima, treba poslati Tajništvu najmanje stotinu i pedeset dana prije sastanka, a Tajništvo ga mora odmah proslijediti strankama. Sve primjedbe na tekst amandmana, stranke moraju dostaviti Tajništvu najmanje šezdeset dana prije sastanka. Tajništvo će, odmah nakon zadnjega dana roka za dostavu primjedbi, proslijediti strankama sve pristigle primjedbe.

4. Amandmani će se usvajati dvotrećinskom većinom glasova stranaka, koje su prisutne i glasuju.

5. Amandman na dodatke stupit će na snagu za sve stranke devedeset dana nakon sastanka Konferencije stranaka na kojem je usvojen, izuzevši za one stranke koje izraze rezervu u odnosu na taj amandman, u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

6. Tijekom perioda od devedeset dana iz stavka 5. ovoga članka, svaka stranka može putem pismenoga priopćenja depozitaru izraziti rezervu u odnosu na amandman. Rezervu na amandman moguće je povući putem pismenoga priopćenja depozitaru, te će za tu stranku amandman stupiti na snagu devedeset dana nakon povlačenja rezerve.

Članak XII.

UTJECAJ NA MEĐUNARODNE KONVENCIJE I DRUGA ZAKONODAVSTVA

1. Ništa u ovoj Konvenciji neće ići na uštrb kodifikacije i donošenja zakona o moru od strane Konferencije Ujedinjenih naroda o Zakonu o moru, koja je bila sazvana u skladu s Rezolucijom 2570 C (XXV) Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, kao ni na uštrb sadašnjih ili budućih potraživanja i pravnih stavova bilo koje države, u svezi sa zakonom o moru te prirodom i rasponom priobalnog pojasa i područja plovidbe pod njenom jurisdikcijom.

2. Odredbe ove Konvencije ni na koji način neće utjecati na prava ili obveze koje proistječu bilo iz kojega postojećeg ugovora, konvencije ili međunarodnoga sporazuma.

3. Odredbe ove Konvencije ni na koji način neće utjecati na pravo stranaka da usvoje strože nacionalne mjere u svezi sa zaštitom migratornih vrsta, navedenih u dodacima I. i II., ili da donesu nacionalne mjere u svezi sa zaštitom vrsta koje nisu navedene u dodacima I. i II.

Članak XIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svi sporovi do kojih može doći između dviju ili više stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom odredbi Konvencije, rješavat će se pregovorima između stranaka u sporu.

2. Ukoliko se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, stranke mogu uz uzajamnu suglasnost predati spor na arbitražu, prije svega Stalnom arbitražnom sudu u Haagu, čija će arbitražna odluka biti obvezujuća za stranke u sporu.

Članak XIV.

REZERVE

1. Odredbe ove Konvencije ne podliježu općim rezervama. Posebne rezerve se mogu izraziti u skladu s odredbama ovoga članka i članka XI.

2. Svaka država ili regionalna organizacija ekonomske zajednice može prilikom polaganja svojega instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, izraziti posebnu rezervu u odnosu na navođenje bilo koje migratorne vrste u Dodatku I. ili Dodatku II. ili u oba, te se neće smatrati strankom u odnosu na predmetnu rezervu sve do devedeset dana nakon objave depozitara o primitku obavijesti o povlačenju te rezerve.

Članak XV.

POTPISIVANJE

Ova Konvencija će biti otvorena za potpisivanje u Bonnu, svim zemljama i regionalnim organizacijama ekonomske zajednice, do dvadeset i drugoga lipnja 1980. godine.

Članak XVI.

RATIFIKACIJA, PRIHVAT, ODOBRENJE

Ova Konvencija će podlijegati ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Instrumenti ratifikacije, prihvata ili odobrenja će biti podložni kod Vlade Savezne Republike Njemačke, koja će biti depozitar.

Članak XVII.

PRISTUP

Poslije dvadeset i drugoga lipnja 1980. godine ova Konvencija će biti otvorena za pristup svim zemljama koje nisu potpisnice i bilo kojoj regionalnoj organizaciji ekonomske zajednice. Instrumenti pristupa položit će se kod depozitara.

Članak XVIII.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Konvencija će stupiti na snagu prvoga dana trećeg mjeseca nakon dana polaganja petnaestog instrumenata ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa kod depozitara.

2. Za svaku državu ili svaku regionalnu organizaciju ekonomske zajednice koja ratificira, prihvati ili odobri ovu Konvenciju ili joj pristupi nakon polaganja petnaestog instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, ova Konvencija će stupiti na snagu prvoga dana trećeg mjeseca nakon što je ta država ili organizacija položila instrument prihvata, odobrenja ili pristupa.

Članak XIX.

OTKAZIVANJE

Svaka stranka može u bilo koje vrijeme otkazati sudioništvo u ovoj Konvenciji putem pisanoga priopćenja depozitaru. Otkazivanje postaje punovažno dvanaest mjeseci pošto je depozitar primio priopćenje.

Članak XX.

DEPOZITAR

1. Izvornik ove Konvencije na engleskom, francuskom, njemačkom, ruskom i španjolskom jeziku, čije su verzije podjednako vjerodostojne, bit će položen kod Depozitara. Depozitar će dostaviti ovjerene preslike svih verzija svim državama i regionalnim organizacijama ekonomske zajednice koje su potpisale Konvenciju ili položile instrument pristupa.

2. Depozitar će, nakon savjetovanja sa zainteresiranim vladama, pripremiti službenu verziju teksta ove Konvencije, na arapskom i kineskom jeziku.

3. Depozitar će obavijestiti sve države i regionalne organizacije ekonomske zajednice koje su potpisnice i pristupnice, kao i Tajništvo, o potpisima, polaganjima instrumenata ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, stupanju na snagu ove Konvencije, amandmanima na Konvenciju, posebnim rezervama, te o priopćenjima o otkazivanju.

4. Čim ova Konvencija stupi na snagu, depozitar će njezin ovjereni preslik proslijediti Tajništvu Ujedinjenih naroda, radi registracije i objavljivanja, u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

U potvrdu gore navedenog, niže potpisani opunomoćenici, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Bonnu, 23. lipnja 1979.

DODATAK I.

KONVENCIJI O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA

(Dopunjen na Konferenciji stranaka 1985., 1988., 1991., 1994. i 1997. godine)

Na snazi od: 15. srpnja 1997. godine

Tumačenje

1. Migratorne vrste uključene u ovaj Dodatak označene su:

a) prema nazivu vrste ili podvrste, ili

b) kao skupni naziv za migratorne vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njenim dijelom.

2. Ostalo navođenje svojti viših od vrsta samo je za obavijest odnosno razredbu.

3. Skraćenica »(s.l.)« označava da se znanstveni naziv koristi u svom širem značenju.

4. Zvjezdica (*) pokraj naziva vrste znači da je vrsta, ili odvojena populacija te vrste, ili viša svojta koja sadrži tu vrstu, uključena u Dodatak II.

DODATAK II.

MAMMALIA - SISAVCI 

CHIROPTERA 
Molossidae 	Tadarida brasiliensis 
PRIMATES 
Pongidae 	Gorilla gorilla beringei 
CETACEA 
Pontoporiidae 	Pontoporia blainvillei 
Balaenopteridae Balaenoptera musculus 
		Megaptera novaeangliae 
Balaenidae 	Balaena mysticetus 
		Eubalaena glacialis 1/ 
		Eubalaena australis 
CARNIVORA 
Mustelidae 	Lutra felina 
		Lutra provocax 
Felidae 	Panthera uncia 
PINNIPEDIA 
Phocidae 	Monachus monachus* 
PERISSODACTYLA 
Equidae 	Equus grevyi 
ARTIODACTYLA 
Camelidae 	Vicugna vicugna* (izuzev populacija u Peruu)2/ 
Cervidae 	Cervus elaphus barbarus 
		Hippocamelus bisulcus 
Bovidae 	Bos sauveli 
		Bos grunniens 
		Addax nasomaculatus 
		Gazella cuvieri 
		Gazella dama 
		Gazella dorcas (samo populacije sjeverozapadne Afrike) 
		Gazella leptoceros 
		Oryx dammah* 
          AVES - PTICE 
SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 	Spheniscus humboldti 
PROCELLARIIFORMES 
Diomedeidae 	Diomedea albatrus 
		Diomedea amsterdamensis 
Procellariidae 	Pterodroma cahow 
		Pterodrama phaeopygia 
PELECANIFORMES 
Pelecanidae 	Pelecanus crispus* 
		Pelecanus onocrotalus* (samo palearktičke populacije) 
CICONIIFORMES 
Ardeidae 	Egretta eulophotes 
Ciconiidae 	Ciconia boyciana 
Threskiornithidae Geronticus eremita 
PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus* 
		Phoenicoparrus jamesi* 
ANSERIFORMES 
Anatidae 	Anser erythropus* 
		Branta ruficollis* 
		Chloephaga rubidiceps* 
		Marmaronetta angustirostris* 
		Aythya nyroca* 
		Polysticta stelleri* 
		Oxyura leucocephala* 
FALCONIFORMES 
Accipitridae 	Haliaeetus albicilla* 
		Haliaeetus pelagicus* 
		Aquila clanga* 
		Aquila heliaca* 
Falconidae 	Falco naumanni* 
GRUIFORMES 
Gruidae 	Grus japonensis* 
		Grus leucogeranus* 
		Grus nigricollis* 
Rallidae 	Sarothrura ayresti* 
Otididae 	Chlamydotis undulata* (samo populacije sjeverozapadne Afrike) 
		Otis tarda* (srednjoeuropske populacije) 
CHARADRIIFORMES 
Charadriidae 	Chettusia gregaria* 
Scolopacidae 	Numenius borealis* 
		Numenius tenuirostris* 
Laridae 	Larus atlanticus 
		Larus audouinii* 
		Larus leucophthalmus* 
		Larus relictus 
		Larus saundersi 
Alcidae 	Synthliboramphus wumizusume 
PASSERIFORMES 
Hirundinidae 	Hirundo atrocaerulea* 
Sylviidae 	Acrocephalus paludicola* 
Parulidae 	Dendroica kirtlandii 
Fringillidae 	Serinus syriacus 
         REPTILIA - GMAZOVI 
TESTUDINATA 
Cheloniidae 	Chelonia mydas 
		Caretta caretta* 
		Eretmochelys imbricata* 
		Lepidochelys kempii* 
		Lepidochelys olivacea* 
Dermochelyidae 	Dermochelys coriacea* 
Pelomedusidae 	Podocnemis expansa* (samo populacije gornje Amazone) 
CROCODYLIA 
Gavialidae 	Gavialis gangeticus 
         PISCES - RIBE 
SILURIFORMES 
Schilbeidae 	Pangasianodon gigas 
1/ Ranije se navodio kao Eubalaena glacialis (s.l.) 
2/ Ranije se navodila kao Lama vicugna 
* (izuzev populacija Perua) 

KONVENCIJI O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA

(Dopunjen na Konferenciji stranaka 1985., 1988., 1991., 1994. i 1997. godine)

Na snazi od: 15. srpnja 1997. godine

Tumačenje

1. Migratorne vrste uključene u ovaj Dodatak označene su:

a) prema nazivu vrste ili podvrste; ili

b) kao skupni naziv za migratorne vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njenim dijelom. Ukoliko nije drugačije navedeno, u slučajevima kad se spominje viša svojta od vrste, podrazumijeva se da bi sve migratorne vrste unutar te svojte mogle imati značajne koristi od sklapanja SPORAZUMA.

2. Skraćenica »spp.« koja slijedi iza naziva porodice ili roda označava sve migratorne vrste unutar te porodice ili roda.

3. Ostalo navođenje svojti viših od vrsta samo je za obavijest odnosno razredbu.

4. Skraćenica »(s. l.)« označava da se znanstveni naziv koristi u svom širem značenju.

5. Zvjezdica (*) pokraj naziva vrste ili više svojte znači da je vrsta, ili odvojena populacija te vrste, ili jedna ili više vrsta unutar te više svojte, uključena u Dodatak I.

MAMMALIA - SISAVCI 
CHIROPTERA 
Rhinolophidae 		R. spp. (samo europske populacije) 
Vespertilionidae 	V. spp. (samo europske populacije) 
Molossidae 		Tadarida teniotis 
CETACEA 
Platanistidae 		Platanista gangetica 
Pontoporiidae 		Pontoporia blainvillei 
Indiidae 		Inia geoffrensis 
Monodontidae 		Delphinapterus leucas 
			Monodon monoceros 
Phocoenidae 		Phocoena phocoena (populacije Sjevernog i
			Baltičkog mora, zapadnoga dijela Sjevernog
			Atlantika te Crnog mora) 
			Phocoena spinipinnis 
			Phocoena dioptrica 
			Neophocaena phocaenoides 
			Phocoenoides dalli 
Delphinidae 		Sousa chinensis 
			Sousa teuszii 
			Sotalia fluviatilis 
			Lagenorhynchus albirostris (samo populacije Sjevernog i Baltičkog
			mora) 
			Lagenorhynchus obscurus 
			Lagenorhynchus acutus (samo populacije Sjevernog i Baltičkog mora) 
			Lagenorhynchus australis 
			Grampus griseus (samo populacije Sjevernog i Baltičkog mora) 
			Tursiops truncatus (populacije Sjevernog i Baltičkog mora, zapadnoga
			Sredozemlja i Crnog mora) 
			Stenella attenuata (populacije istočnoga dijela tropskog Pacifika) 
			Stenella longirostris (populacije istočnoga dijela tropskog Pacifika) 
			Stenella coeruleoalba (populacije istočnoga dijela tropskog Pacifika
			i zapadnog Sredozemlja) 
			Delphinus delphis (populacije Sjevernog i Baltičkog mora, zapadnoga
			Sredozemlja, Crnoga mora i istočnoga dijela tropskog Pacifika) 
			Orcaella brevirostris 
			Cephalorhynchus commersonii (južnoamerička populacija) 
			Cephaloryhnchus eutropia 
			Cephalorhynchus heavisidii 
Delphinidae 		Orcinus orca (populacije istočnoga dijela Sjevernog Atlantika i istočnog
			dijela Sjevernog Pacifika) 
			Globicephala melas (samo populacije Sjevernog i Baltičkog mora)1/ 
Ziphiidae 		Berardius bairdii 
			Hyperoodon ampullatus 
PINNIPEDIA 
Phocidae 		Phoca vitulina (samo populacije Baltičkog i Waddenskog mora) 
			Halichoerus grypus (samo populacije Baltičkog mora) 
			Monachus monachus* 
PROBOSCIDEA 
Elephantidae 		Loxodonta africana 
SIRENIA 
Dugongidae 		Dugong dugon 
ARTIODACTYLA 
Camelidae 		Vicugna vicugna *2/ 
Bovidae 		Orly dammah* 
			Gazella gazella (samo azijske populacije) 
                   AVES - PTICE 
SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 		Spheniscus demersus 
GAVIIFORMES 
Gavidae 		Gavia stellata (populacije zapadnoga Palearktika) 
			Gavia arctia arctica 
			Gavia arctica suschkini 
			Gavia immer immer (populacije sjeverozapadne Europe) 
			Gavia adamsii (populacije zapadnoga Palearktika) 
PODICIPEžDIFORMES 
Podicipedidae 		Podiceps grisegena grisegena 
			Podiceps auritus (populacije zapadnoga Palearktika) 
PROCELLARIIFORMES 
Diomedeidae 		Diomedea exulans 
			Diomedea epomophora 
			Diomedea irrorata 
			Diomedea nigripes 
			Diomedea immutabilis 
			Diomedea melanophris 
			Diomedea bulleri 
			Diomedea cauta 
			Diomedea chlororynchos 
			Diomedea chrysostoma 
			Phoebetria fusca 
			Phoebetria palpebrata 
PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidae 	Phalacrocorax nigrogularis 
			Phalacrocorax pygmaeus 
Pelecanidae 		Pelecanus onocrotalus* (populacije zapadnoga Palearktika) 
Pelecanus crispus* 
CICONIIFORMES 
Ardeidae 		Botaurus stellaris stellaris (populacije zapadnoga Palearktika) 
			Ixobrychus minutus minutus (populacije zapadnoga Palearktika) 
			Ixobrychus sturmii 
			Ardeola rufiventris 
			Ardeola idae 
			Egretta vinaceigula 
			Casmerodius albus albus (populacije zapadnoga Palearktika) 
			Ardea purpurea purpurea (populacije koje gnijezde u zapadnom Palearktiku) 
Ciconiidae 		Mycteria ibis 
			Ciconia nigra 
			Ciconia episcopus microscelis 
			Ciconia ciconia 
Threskiornithidae 	Plegadis falcinellus 
			Geronticus eremita* 
			Threskiornis aethiopicus aethiopicus 
			Platalea alba (izuzev malagazijske populacije) 
			Platalea leucorodia 
Phoenicopteridae 	Ph. spp.* 
ANSERIFORMES 
Anatidae 		A. spp.* 
FALCONIFORMES 
Cathartidae 		C. spp. 
Pandionidae 		Pandion haliaetus 
Accipitridae 		A. spp.* 
Falconidae 		F. spp.* 
GALLIFORMES 
Phasianidae 		Coturnix coturnix coturnix 
GRUIFORMES 
Rallidae 		Porzana porzana (populacije koje gnijezde u zapadnome Palearktiku) 
			Porzana parva parva 
			Porzana pusila intermedia 
			Fulica atra atra (populacije Sredozemnog i Crnog mora) 
			Aenigmatolimnas marginalis 
			Crex crex 
			Sarothrura boehmi 
			Sarothrura ayresi* 
Gruidae 		Grus spp.* 
			Anthropoides virgo 
Otididae 		Chlamydotis undulata* (samo azijske populacije) 
			Otis tarda* 
CHARADRIIFORMES 
Recurvirostridae 	R. spp. 
Dromadidae 		Dromas ardeola 
Burhinidae 		Burhinus oedicnemus 
Glareolidae 		Glareola pratincola 
			Glareola nordmanni 
Charadrridae 		C. spp. 
Scolopacidae 		S. spp.* 
Phalaropodidae 		P. spp. 
Laridae 		Larus hemprichii 
			Larus leucophthalmus* 
			Larus ichthyaetus (populacije zapadne Euroazije i Afrike) 
			Larus melanocephalus 
			Larus genei 
			Larus audouinii* 
			Larus armenicus 
Sternidae 		Sterna nilotica nilotica (populacije zapadne Euroazije i Afrike) 
			Sterna caspia (populacije zapadne Euroazije i Afrike) 
			Sterna maxima albidorsalis 
			Sterna bergii (populacije Afrike i jugozapadne Azije) 
			Sterna bengalensis (populacije Afrike i jugozapadne Azije) 
			Sterna sandvicensis sandvicensis 
			Sterna dougallii (populacije Atlantika) 
			Sterna hirundo hirundo (populacije koje gnijezde u zapadnom Palearktiku) 
			Sterna paradisaea (populacije Atlantika) 
			Sterna albifrons 
			Sterna saundersi 
			Sterna balaenarum 
			Sterna repressa 
			Chlidonias niger niger 
			Chlidonias leucopterus (populacije zapadne Euroazije i Afrike) 
PSITTACIFORMES 
Psittacidae 		Amazona tucumana 
CORACIIFORMES 
Meropidae 		Merops apiaster 
Coraciidae 		Coracias garrulus 
PASSERIFORMES 
Muscicapidae 		M. (s. l.) spp. 
Hirundinidae 		Hirundo atrocaerulea* 
Sylviidae 		Acrocephalus paludicola* 
             REPTILIA - GMAZOVI 
TESTUDINATA 
Cheloniidae 		C. spp.* 
Dermochelyidae 		D. spp.* 
Pelomedusidae 		Podocnemis expansa* 
CROCODYLIA 
Crocodylidae 		Crocodylus porosus 
              PISCES - RIBE 
ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae 		Acipenser fulvescens 
              INSECTA - KUKCI 
LEPIDOPTERA 
Danaidae 		Danaus plexippus 

1/ Ranije se navodio kao Globicephala melaena (samo populacije Sjevernog i Baltičkog mora)

2/ Ranije se navodila kao Lama vicugna*


CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS

The Contracting Parties,

RECOGNIZING that wild animals in their innumerable forms are an irreplaceable part of the earthžs natural system which must be conserved for the good of mankind;

AWARE that each generation of man holds the resources of the earth for future generations and has an obligation to ensure that this legacy is conserved and, where utilized, is used wisely;

CONSCIOUS of the ever-growing value of wild animals from environmental, ecological, genetic, scientific, aesthetic, recreational, cultural, educational, social and economic points of view;

CONCERNED particularly with those species of wild animals that migrate across or outside national jurisdictional boundaries;

RECOGNIZING that the States are and must be the protectors of the migratory species of wild animals that live within or pass through their national jurisdictional boundaries;

CONVINCED that conservation and effective management of migratory species of wild animals require the concerted action of all States within the national jurisdictional boundaries of which such species spend any part of their life cycle;

RECALLING Recommendation 32 of the Action Plan adopted by the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm, 1972) and noted with satisfaction at the Twenty-seventh Session of the General Assembly of the United Nations,

HAVE AGREED as follows:

Article I

INTERPRETATION

1. For the purpose of this Convention:

a) »Migratory species« means the entire population or any geographically separate part of the population of any species or lower taxon of wild animals, a significant proportion of whose members cyclically and predictably cross one or more national jurisdictional boundaries;

b) »Conservation status of a migratory species« means the sum of the influences acting on the migratory species that may affect its long-term distribution and abundance;

c) »Conservation status« will be taken as »favourable« when:

(1) population dynamics data indicate that the migratory species is maintaining itself on a long-term basis as a viable component of its ecosystems;

(2) the range of the migratory species is neither currently being reduced, nor is likely to be reduced, on a long-term basis;

(3) there is, and will be in the foreseeable future sufficient habitat to maintain the population of the migratory species on a long-term basis; and

(4) the distribution and abundance of the migratory species approach historic coverage and levels to the extent that potentially suitable ecosystems exist and to the extent consistent with wise wildlife management;

d) »Conservation status« will be taken as »unfavourable if any of the conditions set out in sub-paragraph (c) of this paragraph is not met;

e) »Endangered« in relation to a particular migratory species means that the migratory species is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range;

f) »Range« means all the areas of land or water that a migratory species inhabits, stays in temporarily, crosses or overflies at any time on its normal migration route;

g) »Habitat« means any area in the range of a migratory species which contains suitable living conditions for that species;

h) »Range State« in relation to a particular migratory species means any State (and where appropriate any other Party referred to under subparagraph (k) of this paragraph) that exercises jurisdiction over any part of the range of that migratory species, or a State, flag vessels of which are engaged outside national jurisdictional limits in taking that migratory species;

i) »Taking« means taking, hunting, fishing capturing, harassing, deliberate killing, or attempting to engage in any such conduct;

j) »Aggrement« means an international agreement relating to the conservation of one or more migratory species as provided for in Articles IV and V of this Convention; and

k) »Party« means a State or any regional econimic integration organization constituted by sovereign States which has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international Agreements in matters covered by this Convention for which this Convention is in force.

2. In matters within their competence, the regional economic integration organizations which are Parties to this Convention shall in their own name exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention attributes to their member States. In such cases the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

3. Where this Convention provides for a decision to be taken by either a two-thirds majority or a unanimous decision of »the Parties present and voting« this shall mean »the Parties present and casting an affirmative or negative vote«. Those abstaining from voting shall not be counted amongst »the Parties present and voting« in determining the majority.

Article II

FUNDAMENTAL PRINCIPLES

1. The Parties acknowledge the importance of migratory species being conserved and of Range States agreeing to take action to this end whenever possible and appropriate, paying special attention to migratory species the conservation status of which is unfavourable, and taking individually or in co-operation appropriate and necessary steps to conserve such species and their habitat

2. The Parties acknowledge the need to take action to avoid any migratory species becoming endangered.

3. In particular, the Parties:

a) should promote, co-operate in and support research relating to migratory species;

b) shall endeavour to provide immediate protection for migratory species included in Appendix I; and

c) shall endeavour to conclude Agreements covering the conservation and management of migratory species included in Appendix II.

Article III

ENDANGERED MIGRATORY SPECIES: Appendix I

1. Appendix I shall list migratory species which are endangered.

2. A migratory species may be listed in Appendix I provided that reliable evidence, including the best scientific evidence available, indicates that the species is edangered.

3. A migratory species may be removed from Appendix I when the Conference of the Parties determines that:

a) reliable evidence, including the best scientific evidence available, indicates that the species is no longer endangered, and

b) the species is not likely to become endangered again because of loss protection due to its removal from Appendix I.

4. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shll endeavour.

a) to conserve and, where feasible and appropriate, restore those habitats of the species which are of importance in removing the species from danger of extinction;

b) to prevent, remove, compensate for or minimize, as appropriate, the adverse effects of activities or obstacles that seriously impede or prevent the migration of the species; and

c) to the extent feasible and appropriate, to prevent, reduce or control factors that are endangering or a likely to further endanger the species, including strictly controlling the introduction of, or controlling or eliminating, already introduced exotic species.

5. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall prohibit the taking of animals belonging to such species. Exceptions may be made to this prohibition only if:

a) the taking is for scientific purposes;

b) the taking is for the purpose of enhancing the propagation or survival of the affected species;

c) the taking is to accommodate the needs of traditional subsistence users of such species; or

d) extraordinary circumstances so require; provided that such exceptions are precise as to content and limited in space and time. Such taking should not operate to the disadvantage of the species.

6. The Conferences of the Parties may recommend to the Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I that they take further measures considered appropriate to benefit the species.

7. The Parties shall as soon as possible inform the Secretariat of any exceptions made pursuant to paragraph 5 of this Article.

Article IV

MIGRATORY SPECIES TO BE THE SUBJECT OF AGREEMENTS: Appendix II

1. Appendix II shall list migratory species which have an unfavourable conservation status and which require international agreements for their conservation and management, as well as those which have a conservation status which would significantly benefit from the international cooperation that could be achieved by an international agreement.

2. If the circumstances so warrant, a migratory species may be listed both in Appendix I and Appendix II.

3. Parties that are Range States of migratory species listed in Appendix II shall endeavour to conclude Agreements where these should benefit the species and should give priority to those species in an unfavourable conservation status.

4. Parties are encouraged to take action with a view to concluding agreements for any population or any geographically separate part of the population of any species or lower taxon of wild animals, members of which periodically cross one or more national jurisdiction boundaries.

5. The Secretariat shall be provided with a copy of each Agreement concluded pursuant to the provisions of the Article.

Article V

GUIDELINES FOR AGREEMENTS

1. The object of each Agreement shall be to restore the migratory species concerned to a favourable conservation status or to maintain it in such a status. Each Agreement should deal with those aspects of the conservation and management of the migratory species concerned which serve to achieve that object.

2. Each Agreement should cover the whole of the range of the migratory species concerned and should be open to accession by all Range States of that species, whether or not they are Parties to this Convention.

3. An Agreement should, wherever possible, deal with more than one migratory species.

4. Each Agreement should:

a) identify the migratory species covered;

b) describe the range and migration route of the migratory species;

c) provide for each Party to designate its national authority concerned with the implementation of the Agreement.

d) establish, if necessary, appropriate machinery to assist in carrying out the aims of the Agreement, to monitor its effectiveness, and to prepare reports for the Conference of the Parties;

e) provide for procedures for the settlement of disputes between Parties to the Agreement; and

f) at a minimum, prohibit, in relation to a migratory species of the Order Cetacea, any taking that is not permitted for that migratory species under any other multilateral Agreement and provide for accession to the Agreement by States that are not Range States of that migratory species.

5. Where appropriate and feasible, each Agreement should provide for but not be limited to:

a) periodic review of the conservation status of the migratory species concerned and the identification of the factors which may be harmful to that status;

b) co-ordinated conservation and management plans;

c) research into the ecology and population dynamics of the migratory species concerned, with special regard to migration;

d) the exchange of information on the migratory species concerned, special regard being paid to the exchange of the results of research and of relevant statistics;

e) conservation and, where required and feasible, restoration of the habitats of importance in maintaining a favourable conservation status, and protection of such habitats from disturbances, including strict control of the introduction of, or control of already introduced, exotic species detrimental to the migratory species;

f) maintenance of a network of suitable habitats appropriately disposed in relation to the migration routes;

g) where it appears desirable, the provision of new habitats favourable to the migratory species or reintroduction of the migratory species into favourable habitats;

h) elimination of, to the maximum extent possible, or compensation for activities and obstacles which hinder or impede migration;

i) prevention, reduction or control of the release into the habitat of the migratory species of substances harmful to that migratory species;

j) measures based on sound ecological principles to control and manage the taking of the migratory species;

k) procedures for co-ordinating action to suppress illegal taking;

l) exchange of information on substantial threats to the migratory species;

m) emergency procedures whereby conservation action would be considerably and rapidly strengthened when the conservation status of the migratory species is seriously affected; and

n) making the general public aware of the contents and aims of the Agreement.

Article VI

RANGE STATES

1. A list of the Range States of migratory species listed in Appendices I and II shall be kept up to date by the Secretariat using information it has received from the Parties.

2. The Parties shall keep the Secretariat informed in regard to which of the migratory species listed in Appendices I and II they consider themselves to be Range States, including provision of information on their flag vessels engaged outside national jurisdictional limits in taking the migratory species concerned and, where possible, future plans in respect of such taking.

3. The Parties which are Range States for migratory species listed in Appendix I or Appendix II should inform the Conference of the Parties through the Secretariat, at least six months prior to each ordinary meeting of the Conference, on measures that they are taking to implement the provisions of this Convention for these species.

Article VII

THE CONFERENCE OF THE PARTIES

1. The Conference of the Parties shall be the decision-making organ of this Convention.

2. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years after the entry into force of this Convention.

3. Thereafter the Secretariat shall convene ordinary meetings of the Conference of the Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at least one-third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. The Conference of the Parties shall, at each of its ordinary meetings, adopt the budget for the next financial period. Each Party shall contribute to this budget according to a scale to be agreed upon by the Conference. Financial regulations, including the provisions on the budget and the scale of contributions as well as their modifications, shall be adopted by unanimous vote of the Parties present and voting.

5. At each of its meetings the Conference of the Parties shall review the implementation of this Convention and may in particular:

a) review and assess the conservation status of migratory species;

b) review the progress made towards the conservation of migratory species, especially those listed in Appendices I and II;

c) make such provision and provide such guidance as may be necessary to enable the Scientific Council and the Secretariat to carry out their duties;

d) receive and consider any reports presented by the Scientific Council, the Secretariat, any Party or any standing body established pursuant to an Agreement;

e) make recommendations to the Parties for improving the conservation status of migratory species and review the progress being made under Agreements;

f) in those cases where an Agreement has not been concluded, make recommendations for the convening of meetings of the Parties that are Range States of a migratory species or group of migratory species to discuss measures to improve the conservation status of the species;

g) make recommendations to the Parties for improving the effectiveness of this Convention; and

h) decide on any additional measure that should be taken to implement the objectives of this Convention.

6. Each meeting of the Conference of the Parties should determine the time and venue of the next meeting.

7. Any meeting of the Conference of the Parties shall determine and adopt rules of procedure for that meeting. Decisions at a meeting of the Conference of the Parties shall require a two-thirds majority of the Parties present and voting, except where otherwise provided for by this Convention.

8. The United Nations its Specialized Agencies, the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a party to this Convention and, for each Agreement, the body designated by the parties to that Agreement, may be represented by observers at meetings of the Conference of the Parties.

9. Any agency or body technically qualified in protection, conservation and management of migratory species, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference of the Parties by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties present object.

a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and

b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the State in which they are located.

Once admitted, these observers shall have to right, to participate but not to vote.

Article VIII

THE SCIENTIFIC COUNCIL

1. At its First meeting, the Conference of the Parties shall establish a Scientific Council to provide advice on scientific matters.

2. Any Party may appoint a qualified expert as a member of the Scientific Council. In addition, the Scientific Council shall include as members qualified experts selected and appointed by the Conference of the Parties; the number of these experts, the criteria for their selection and the terms of their appointments shall be as determined by the Conference of the Parties.

3. The Scientific Council shall meet at the request of the Secretariat as required by the Conference of the Parties.

4. Subject to the approval of the Conference of the Parties, the Scientific Council shall establish its own rules of procedure.

5. The Conference of the Parties shall determine the functions of the Scientific Council, which may include:

a) providing scientific advice to the Conference of the Parties, to the Secretariat, and, if approved by the Conference of the Parties, to any body set up under this Convention or an Agreement or to any Party;

b) recommending research and the co-ordination of research on migratory species, evaluating the results of such research in order to ascertain the conservation status of migratory species and reporting to the Conference of the Parties on such status and measures for its improvement;

c) making recommendations to the Conference of the Parties as to the migratory species to be included in Appendices I and II, together with an indication of the range of such migratory species;

d) making recommendations to the Conference of the Parties as to specific conservation and management measures to be included in Agreements on migratory species; and

e) recommending to the Conference of the Parties solutions to problems relating to the scientific aspects of the implementation of this Convention, in particular with regard to the habitats of migratory species.

Article IX

THE SECRETARIAT

1. For the purposes of this Convention a Secretariat shall be established.

2. Upon entry into force of this Convention, the Secretariat is provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable intergovernmental or non-governmental, international or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild animals.

3. If the United Nations Environment Programme is no longer able to provide the Secretariat, the Conference of the Parties shall make alternative arrangements for the Secretariat.

4. The functions of the Secretariat shall be:

a) to arrange for and service meetings (i) of the Conference of the Parties, and (ii) of the Scientific Council;

b) to maintain liaison with and promote liaison between the Parties, the standing bodies set up under Agreements and other international organizations concerned with migratory species;

c) to obtain from any appropriate source reports and other information which will further the objectives and implementation of this Convention and to arrange for the appropriate dissemination of such information;

d) to invite the attention of the Conference of the Parties to any matter pertaining to the objectives of this Convention;

e) to prepare for the Conference of the Parties reports on the work of the Secretariat and on the implementation of this Convention;

f) to maintain and publish a list of Range States of all migratory species included in Appendices I and II;

g) to promote, under the direction of the Conference of the Parties, the conclusion of Agreements;

h) to maintain and make available to the Parties a list of Agreements and, if so required by the Conference of the Parties, to provide any information on such Agreements;

i) to maintain and publish a list of the recommendations made by the Conference of the Parties pursuant to sub-paragraphs (e), (f) and (g) of paragraph 5 of Article VII or of decisions made pursuant to sub-paragraph (h) of that paragraph;

j) to provide for the general public information concerning this Convention and its objectives, and

k) to perform any other function entrusted to it under this Convention or by the Conference of the Parties.

Article X

AMENDMENT OF THE CONVENTION

1. This Convention may be amended at any ordinary or extraordinary meeting of the Conference of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Secretary at least one hundred and fifty days before the meeting at which it is to be considered and shall promptly be communicated by the Secretary to all Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting begins. The Secretariat shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments submitted by that day.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

5. An amendment adopted shall enter into force for all Parties which have accepted it on the first day of the third month following the date on which two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force for that Party on the first day of the third month following the deposit of its instrument of acceptance.

Article XI

AMENDMENT OF THE APPENDICES

1. Appendices I and II may be amended at any ordinary or extraordinary meeeting of the Conference of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it, based on the best scientific evidence available, shall be communicated to the Secretariat at least one hundred and fifty days before the meeting and shall promptly be communicated by the Secretariat to all Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting begins. The Secretariat shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments submitted by that day.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

5. An amendment to the Appendices shall enter into force for all Parties ninety days after the meeting of the Conference of the Parties at which it was adopted, except for those Parties which make a reservation in accordance with paragraph 6 of this Article.

6. During the period of ninety days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may by notification in writing to the Depositary make a reservation with respect to the amendment. A reservation to an amendment may be withdrawn by written notification to the Depositary and thereupon the amendment shall enter into force for that Party ninety days after the reservation is withdrawn.

Article XII

EFFECT ON INTERNATIONAL CONVENTIONS AND OTHER LEGISLATION

1. Nothing in this Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

2. The provisions of this Convention shall in no way affect the rights or obligations of any Party deriving from any existing treaty, convention or Agreement.

3. The provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter domestic measures concerning the conservation of migratory species listed in Appendices I and II or to adopt domestic measures concerning the conservation of species not listed in Appendices I and II.

Article XIII

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Convention shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

Article XIV

RESERVATIONS

1. The provisions of this Convention shall not be subject to general reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Article XI.

2. Any State or regional economic integration organization may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accesion, enter a specific reservation with regard to the presence on either Appendix I or Appendix II or both, of any migratory species and shall then not be regarded as a Party in regard to the subject of that reservation until ninety days after the Depositary has transmitted to the Parties notification that such reservation has been withdrawn.

Article XV

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature at Bonn for all States and any regional economic integration organization until the twenty-second day of June, 1980.

Article XVI

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL

This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, which shall be the Depositary.

Article XVII

ACCESSION

After the twenty-second day of June 1980 this Convention shall be open for accession by all non-signatory States and any regional economic integration organization. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article XVIII

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall enter into force on the first day of the third month following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Depositary.

2. For each State or each regional economic integration organization which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the third month following the deposit by such State or such organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XIX

DENUNCIATION

Any Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary has received the notification.

Article XX

DEPOSITARY

1. The original of this Convention, in the English, French, German, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of each of these versions to all States and all regional economic integration organizations that have signed the Convention or deposited instruments of accession to it.

2. The Depositary shall, after consultation with the Governments concerned, prepare official versions of the text of this Convention in the Arabic and Chinese languages.

3. The Depositary shall inform all signatory and acceding States and all signatory and acceding regional economic integration organizations and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Convention, amendments thereto, specific reservations and notifications of denunciation.

4. As soon as this Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Bonn on 23 June 1979.

APPENDIX I

OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF
MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS (CMS)

(as amended by the Conference of the Parties in 1985, 1988, 1991, 1994 and 1997)

Effective: 15 July 1997

Interpretation

1. Migratory species included in this Appendix are referred to:

a) by the name of the species or subspecies; or

b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or designated part thereof.

2. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.

3. The abbreviation »(s.1.)« is used to denote that the scientific name is used in its extended meaning.

4. An asterisk (*) placed against the name of a species indicates that the species, or a separate population of that species, or a higher taxon which includes that species is included in Appendix II.

APPENDIX II

MAMMALIA 

CHIROPTERA 
Molossidae 		Tabarida brasiliensis 
PRIMATES 
Pongidae 		Gorilla gorilla beringei 
CETACEA 
Pontoporiidae 		Pontoporia blainvillei 
Balaenopteridae 	Balaenoptera musculus 
			Megaptera novaeangliae 
Balaenidae 		Balaena mysticetus 
			Eubalaena glacialis1 
			Eubalaena australis 
CARNIVORA 
Mustelidae 		Lutra felina 
			Lutra provocax 
Felidaea 		Panthera uncia 
PINNIPEDIA 
Phocidae 		Monachus monachus* 
PERISSODACTYLA 
Equidae 		Equus grevyi 
ARTIODACTYLA 
Camelidae 		Vicugna vicugna* (except Peruvian populations)2 
Cervidae 		Cervus elaphus barbarus 
Hippocamelus bisulcus 
Bovidae 		Bos sauveli 
			Bos grunniens 
			Addax nasomaculatus 
			Gazella cuvieri 
			Gazella dama 
			Gazella dorcas (only Northwest African populations) 
			Gazella leptoceros 
			Oryx dammah* 
           	 AVES 
SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 		Spheniscus humboldti 
PROCELLARIIFORMES 
Diomedeidae 		Diomedea albatrus 
			Diomedea amsterdamensis 
Procellariidae 		Pterodroma cahow 
			Pterodroma phaeopygia 
PELECANIFORMES 
Pelecanidae 		Pelecanus crispus* 
			Pelecanus onocrotalus* (only Palearctic populations) 
CICONIIFORMES 
Ardeidae 		Egretta eulophotes 
Ciconiidae 		Ciconia boyciana 
Threskiornithidae 	Geronticus eremita* 
PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae 	Phoenicoparrus andinus* 
			Phoenicoparrus jamesi* 
ANSERIFORMES 
Anatidae 		Anser erythropus* 
			Branta ruficollis* 
			Chloephaga rubidiceps* 
			Marmaronetta angustirostris* 
			Aythya nyroca* 
			Polystricta stelleri* 
			Oxyura leucocephala* 
FALCONIFORMES 
Accipitridae 		Haliaeetus albicilla* 
			Haliaeetus pelagicus* 
			Aquila clanga* 
			Aquila heliaca* 
Falconidae 		Falco naumanni* 
GRUIFORMES 
Gruidae 		Grus japonensis* 
			Grus leucogeranus* 
			Grus nigricollis* 
Rallidae 		Sarothrura ayresi* 
Otididae 		Chlamydotis undulata* (only Northwest African populations) 
			Otis tarda* (Middle-European population) 
CHARADRIIFORMES 
Charadriidae 		Chettusia gregaria* 
Scolopacidae		Numenius borealis* 
			Numenius tenuirostris* 
Laridae 		Larus atlanticus 
			Larus audouinii* 
			Larus leucophthalmus* 
			Larus relictus 
			Larus saundersi 
Alcidae 		Synthliboramphus wumizusume 
PASSERIFORMES 
Hirundinidae 		Hirundo	atrocaerulea* 
Sylviidae 		Acrocephalus paludicola* 
Parulidae 		Dendroica kirtlandii 
Fringillidae 		Serinus syriacus 
              REPTILIA 
TESTUDINATA 
Cheloniidae 		Chelonia mydas* 
			Caretta caretta* 
			Eretmochelys imbricata* 
			Lepidochelys kempii* 
			Lepidochelys olivacea* 
Dermochelyidae 		Dermochelys coriacea* 
Pelomedusidae 		Podocnemis expansa* (only Upper Amazon populations) 
CROCODYLIA 
Gavialidae 		Gavialis gangeticus 
                PISCES 
SILURIFORMES 
Schilbeidae 		Pangasianodon gigas 
1) Formerly listed as Eubalaena glacialis (s.1.) 
2) Formerly listed as Lama vicugna 
* (except Peruvian populations) 

OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGR SPECIES OF WILD ANIMALS (CMS)

(as amended by the Conference of the Parties in 1985, 1988, 1991, 1994 and 1997)

Effective: 15 July 1997

Interpretation

1. Migratory species included in this Appendix are referred to:

a) by the name of the species or subspecies; or

b) as being all of the migratory species included in a higher taxon or a designated part thereof. Unless otherwise indicated, where reference is made to a taxon higher than species, it is understood that all the migratory species within that taxon could significantly benefit from the conclusion of AGREEMENTS.

2. The abbreviation »spp.« following the name of a Family or Genus is used to denote all migratory species within that Family or Genus.

3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.

4. The abbreviation »(s. 1.)« is used to indicate that the scientific name used in its extended meaning.

5. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that the species, or a separate population of that species, or one or more species included in that higher taxon is included in Appendix I.

MAMMALIA 

Lagen 
CHIROPTERA 
Rhinolophidae 		R. spp. (only European populations) 
Vespertilionidae 	V. spp. (only European populations) 
Molossidae 		Tadarida teniotis 
CETACEA 
Platanistidae 		Platanista gangetica 
Pontoporiidae 		Pontoporia blainvillei 
Indiidae 		Inia geoffrensis 
Monodontidae 		Delphinapterus leucas 
			Monodon monoceros 
Phocoenidae 		Phocoena phocoena (North and Baltic Sea, western North Atlantic and Black Sea populations) 
			Phocoena spinipinnis 
			Phocoena dioptrica 
			Neophocaena phocaenoides 
			Phocoenoides dalli 
Delphinidae 		Sousa chinensis 
			Sousa teuszii 
			Sotalia fluviatilus 
			Lagenorhynchus albirostris (only North and Baltic Sea population Lagenorhynchus obscurus 
			Lagenorhynchus acutus (only North and Baltic Sea population Lagenorhynchus australis 
			Grampus griseus (only Nort and Baltic Sea populations) 
			Tursiops truncatus (North and Baltic Sea, western Mediterran and Black Sea populations) 
			Stenella attenuata (eastern tropical Pacific population) 
			Stenella longirostris (eastern tropical Pacific populations) 
			Stenella coeruleoalba (eastern tropical Pacific and western Mediterranean populations) 
			Delphinus delphis (North and Baltic Sea, western Mediterran, Black Sea and eastern tropical Pacific populations) 
			Orcaella brevirostris 
			Cephalorhynchus commersonii (South American population) 
			Cephaloryhnchus eutropia 
			Cephalorhynchus heavisidii 
Delphinidae 		Orcinus orca (eastern North Atlantic and eastern North Pacific populations) 
			Globicephala melas (only North and Baltic Sea populations)1 
Ziphiidae 		Berardius bairdii 
			Hyperoodon amullatus 
PINNIPEDIA 
Phocidae 		Phoca vitulina (only Baltic and Wadden Sea populations) 
			Halichoerus grypus (only Baltic Sea populations) 
			Monachus monachus* 
PROBOSCIDEA 
Elephantidae 		Loxodonta africana 
SIRENIA 
Dugongidae 		Dugong dugon 
ARTIODACTYLA 
Camelidae 		Vicugna vicugna*2/ 
Bovidae 		Oryx dammah* 
			Gazella gazella (only Asian populations) 
                   AVES 
SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 		Spheniscus demersus 
GAVIIFORMES 		Gavia stellata (Western Palearcti populations) 
			Gavia arctica arctica 
			Gavia arctica suschkini 
			Gavia immer immer (Northwest European population) 
			Gavia adamsii (Western Palearctic population) 
PODICIPEDIFORMES 
Podicipedidae 		Podiceps grisegena grisegena 
			Podiceps auritus (Western Palearctic populations) 
PROCELLARIIFORMES 
Diomedeidae 		Diomedea exulans 
			Diomedea epomophora 
			Diomedea irrorata 
			Diomedea nigripes 
			Diomedea immutabilis 
			Diomedea melanophris 
			Diomedea bulleri 
			Diomedea cauta 
			Diomedea chlororynchos 
			Diomedea chrysostoma 
			Phoebetria fusca 
			Phoebetria palpebrata 
PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidae 	Phalacrocorax nigrogularis 
			Phalacrocorax pygmaeus 
Pelecanidae 		Pelecanus onocrotalus* (Western Palearctic populations) 
			Pelecanus crispus* 
CICONIIFORMES 
Ardeidae 		Botaurus stellaris stellaris (Western Palearctic population) 
			Ixobrychus minutus minutus (Western Palearctic populations) 
			Ixobrychus sturmii 
			Ardeola rufiventris 
			Ardeola idae 
			Egretta vinaceigula 
			Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations) 
			Ardea purpurea purpurea (populations breeding in the Wester) 
Ciconiidae 		Mycteria ibis 
			Ciconia nigra 
			Ciconia episcopus microscelis 
			Ciconia ciconia 
Threskiornithidae 	Plegadis falcinellus 
			Geronticus eremita* 
			Threskiornis aethiopicus aethiopicus 
			Platalea alba (excluding Malagasy population) 
			Platalea leucorodia 
Phoenicopteridae 	Ph. spp.* 
ANSERIFORMES 
Anatidae 		A. spp.* 
FALCONIFORMES 
Cathartidae 		C. spp. 
Pandionidae 		Pandion haliaetus 
Accipitridae 		A. spp.* 
Falconidae 		F. spp.* 
GALLIFORMES 
Phasianidae 		Coturnix coturnix coturnix 
GRUIFORMES 
Rallidae 		Porzana porzana (populations breeding in the Western Palear) 
			Porzana parva parva 
			Porzana pusilla intermedia 
			Fulica atra atra (Mediterranean and Black Sea populations) 
			Aenigmatolimnas marginalis 
			Crex crex 
			Sarothrura boehmi 
			Sarothrura ayresi* 
Gruidae 		Grus spp.* 
			Anthropoides virgo 
Otididae 		Chlamydotis undulata* (only Asian populations) 
			Otis tarda* 
CHARADRIIFORMES 
Recurvirostridae 	R. spp. 
Dromadidae 		Dromas ardeola 
Burhinidae 		Burhinus oedicnemus 
Glareolidae 		Glareola pratincola 
			Glareola nordmanni 
Charadriidae 		C. spp. 
Scolopacidae 		S. spp.* 
Phalaropodidae 		P. spp. 
Laridae 		Larus hemprichii 
			Larus leucophthalmus* 
			Larus ichthyaetus (West Eurasian and African population) 
			Larus melanocephalus 
			Larus genei 
			Larus audouinii* 
			Larus armenicus 
Sternidae		Sterna nilotica nilotica (West Eurasian and African populations) 
			Sterna caspia (West Eurasian and African populations) 
			Sterna maxima albidorsalis 
			Sterna bergii (African and Southwest Asian populations) 
			Sterna bengalensis (African and Southwest Asian populations) 
			Sterna sandvicensis sandvicensis 
			Sterna dougallii (Atlantic population) 
			Sterna hiroundo hirundo (populations breeding in the Western) 
			Sterna paradisaea (Atlantic populations) 
			Sterna albifrons 
			Sterna saundersi 
			Sterna balaenarum 
			Sterna repressa 
			Chlidonias niger niger 
			Chlidonias leucopterus (West Eurasian and African populations) 
PSITTACIFORMES 
Psittacidae 		Amazona tucumana 
CORACIIFORMES 
Meropidae 		Merops apiaster 
Coraciidae 		Coracias garrulus 
PASSERIFORMES 
Muscicapidae 		M. (sl. 1.) spp. 
Hirundinidae 		Hirundo atrocaerulea* 
Sylviidae 		Acrocephalus paludicola* 
              REPTILIA 
TESTUDINATA 
Cheloniidae 		C. spp.* 
Dermochelyidae 		D. spp.* 
Pelomedusidae 		Podocnemis expansa* 
CROCODYLIA 
Crocodylidae 		Crocodylus porosus 
             PISCES 
ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae 		Acipenser fulvescens 
             INSECTA 
LEPIDOPTERA 
Danaidae 		Danaus plexippus 

1) Formerly listed as Globicephala melaena (only North and Baltic Sea populations)

2) Formerly listed as Lama vicugna*

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa za izvršenje ovoga Zakona.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nije na snazi, te će se podaci o njezinom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 018-05/00-01/04
Zagreb, 13. travnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing.,
v. r.