ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI AFRIČKO-EUROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA (AEWA)

NN 6/2000 (3.5.2000.), ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI AFRIČKO-EUROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA (AEWA)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

68

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI AFRIČKO-EUROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA (AEWA)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. travnja 2000.

Broj: 01-081-00-1090/2
Zagreb, 18. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI AFRIČKO-EUROAZIJSKIH MIGRATORNIH
PTICA MOČVARICA (AEWA)

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) u okviru Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), otvoren za potpis 15. kolovoza 1996., a stupio je na snagu 1. studenoga 1999.

Sporazum je u izvorniku pisan na arapskom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Sporazum u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O ZAŠTITI AFRIČKO-EUROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA

UGOVORNE STRANKE,

PRISJEĆAJUĆI SE kako Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz 1979. potiče međunarodnu suradnju na zaštiti migratornih vrsta;

PRISJEĆAJUĆI SE uz to, kako je prvi sastanak Konferencije ugovornih stranaka Konvencije, održan u Bonnu, u listopadu 1985., uputio tajništvo Konvencije na poduzimanje odgovarajućih mjera za izradu Sporazuma o patkama Anatidae zapadnoga palearktika;

SMATRAJUĆI kako migratorne ptice močvarice čine važan dio globalne biološke raznolikosti koju bi, u duhu Konvencije o biološkoj raznolikosti iz 1992. i Agende 21, trebalo očuvati na dobrobit sadašnjega i budućih naraštaja;

SVJESNE gospodarske, društvene, kulturne i rekreacijske koristi koju donosi lov na određene vrste migratornih ptica močvarica, kao i okolišne, ekološke, genetičke, znanstvene, estetske, rekreacijske, kulturne, obrazovne, društvene i gospodarske vrijednosti ptica močvarica općenito;

UVJERENE kako se svaki lov na migratorne ptice močvarice mora odvijati na održiv način, uzimajući u obzir stanje zaštite promatrane vrste na cijelom njezinom području, kao i njezine biološke značajke;

SVJESNE kako su migratorne ptice močvarice osobito osjetljive jer sele na velike udaljenosti i ovise o mrežama močvara čija se površina smanjuje i koje propadaju uslijed neodrživih ljudskih djelatnosti, kako kaže Konvencija o zaštiti močvara od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, iz 1971.;

PRIZNAJUĆI potrebu neposrednoga djelovanja kako bi se zaustavilo propadanje vrsta migratornih ptica močvarica i njihovih staništa u zemljopisnom području selidbenih sustava afričko-euroazijskih ptica močvarica;

UVJERENE kako će zaključenje mnogostranoga sporazuma i njegova provedba putem usuglašenoga zajedničkoga djelovanja znatno doprinijeti zaštiti migratornih ptica močvarica i njihovih staništa na najdjelotvorniji način te donijeti usputnu korist i mnogim drugim vrstama životinja i biljaka i

PRIZNAJUĆI kako će djelotvorna provedba takvoga sporazuma zahtijevati pružanje pomoći nekim državama područja rasprostranjenja, u istraživanju, podučavanju i praćenju vrsta migratornih ptica močvarica i njihovih staništa, upravljanju tim staništima i uspostavi ili unaprjeđenju znanstvenih i administrativnih ustanova za potrebe provedbe ovoga Sporazuma,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak I.

OPSEG, DEFINICIJE I TUMAČENJE

1. Zemljopisni opseg ovoga Sporazuma je područje selidbenih sustava afričko-euroazijskih ptica močvarica, kako određuje Dodatak 1. ovom Sporazumu i dalje se u tekstu naziva »područjem Sporazuma«.

2. Za potrebe ovoga Sporazuma:

(a) »Konvencija« označava Konvenciju o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz 1979.,

(b) »Tajništvo Konvencije« označava tijelo uspostavljeno prema članku IX. Konvencije;

(c) »ptice močvarice« označavaju one vrste ptica koje ekološki ovise o močvarnim područjima, barem u dijelu svoga životnog ciklusa, čije se područje rasprostranjenja u cijelosti ili djelomice nalazi unutar područja Sporazuma i koje su navedene u Dodatku 2. ovom Sporazumu;

(d) »tajništvo Sporazuma« označava tijelo uspostavljeno prema članku VI., stavku 7. podstavku (b), ovoga Sporazuma;

(e) »ugovorne stranke« označavaju, ako kontekst ne upućuje drugačije, ugovorne stranke ovoga Sporazuma;

(f) »ugovorne stranke koje su prisutne i glasuju«, označava nazočne ugovorne stranke koje daju glas za ili protiv; one koje se suzdržavaju od glasovanja neće se ubrajati među ugovorne stranke koje su nazočne i glasuju.

Uz to pojmovi određeni člankom I., podstavcima 1(a) do (k), Konvencije, imat će isto značenje, mutatis mutandis, i u ovom Sporazumu.

3. Ovaj Sporazum je SPORAZUM u smislu članka IV., stavka 3., Konvencije.

4. Dodaci ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio. Svako spominjanje Sporazuma uključuje spominjanje njegovih dodataka.

Članak II.

TEMELJNA NAČELA

1. Ugovorne stranke će usuglasiti poduzimanje mjera na održanju povoljnoga statusa zaštite vrsta migratornih ptica močvarica, odnosno njihova povrata u takvo stanje. U tu svrhu one će, u granicama svoje državne ovlasti, primjenjivati mjere propisane člankom III., zajedno s posebnim radnjama određenima Akcijskim planom, propisanim člankom IV. ovoga Sporazuma.

2. Primjenjujući mjere propisane gornjim stavkom 1., ugovorne stranke trebaju voditi računa o načelu opreza.

Članak III.

OPĆE MJERE ZAŠTITE

1. Stranke će poduzeti mjere zaštite migratornih ptica močvarica, pridajući osobitu pozornost ugroženim vrstama kao i onima čije je stanje zaštite nepovoljno.

2. U tu svrhu, ugovorne stranke će:

(a) pristati na jednaku strogu zaštitu ugroženih vrsta migratornih ptica močvarica u području Sporazuma kakvu propisuje članak III., stavci 4.i 5., Konvencije;

(b) osigurati utemeljnost svakoga korištenja migratornih ptica močvarica na procjeni najboljih raspoloživih spoznaja njihove ekologije i njegovu održivost spram vrsta kao i spram ekoloških sustava koji ih podržavaju;

(c) utvrditi lokalitete i staništa migratornih ptica močvarica koja se pojavljuju unutar njihova teritorija te poticati njihovu zaštitu, gospodarenje, sanaciju i obnovu, u suradnji s onim tijelima, navedenima u članku IX., stavcima (a) i (b) ovoga Sporazuma, koja se bave zaštitom staništa;

(d) usuglasiti napore na osiguranju održanja mreže odgovarajućih staništa ili, gdje je to prikladno, njezine ponovne uspostave u čitavom području rasprostranjenja svake promatrane vrste migratornih ptica močvarica, osobito tamo gdje se močvare protežu preko područja više od jedne ugovorne stranke ovoga Sporazuma;

(e) istražiti probleme koje predstavljaju ili će vjerojatno predstavljati ljudske djelatnosti i nastojati provoditi sanacijske mjere, uključujući sanaciju i obnovu staništa i nadomjestke za izgubljena staništa;

(f) surađivati u slučajevima neželjenih događaja koji zahtijevaju međunarodnno zajedničko djelovanje te u utvrđivanju vrsta migratornih ptica močvarica koje su najosjetljivije na takve slučajeve, kao i surađivati na razradi odgovarajućih interventnih postupaka za pojačanje zaštite navedenih vrsta u takvim slučajevima i pripremi smjernica o pružanju pomoći pojedinačnim ugovornim strankama u bavljenju navedenim slučajevima;

(g) zabraniti namjerno unošenje nezavičajnih vrsta ptica močvarica u okoliš i poduzimati sve prikladne mjere za sprječavanje nenamjernoga puštanja takvih vrsta, ukoliko bi takvo unošenje, odnosno puštanje ugrozilo stanje zaštite divlje flore i faune; kada su nezavičajne vrste ptica močvarica već unesene, ugovorne stranke će poduzeti sve prikladne mjere kako rečene vrste ne bi postale prijetnja zavičajnim vrstama;

(h) pokrenuti ili podržati istraživanje biologije i ekologije migratornih ptica močvarica, uključujući usklađenje metoda istraživanja i praćenja i, gdje je to prikladno, uspostavu zajedničkih ili suradničkih programa istraživanja i praćenja;

(i) raščlaniti svoje potrebe za podukom iz područja, inter alia, proučavanja, praćenja, prstenovanja migratornih ptica močvarica i upravljanja močvarnim područjima, kako bi utvrdile prioritetne teme i područja za obuku, surađivati u razvoju i osiguranju odgovarajućih programa obuke;

(j) razrađivati i održavati programe jačanja svijesti i razumijevanja pitanja zaštite migratornih ptica močvarica općenito, kao i pojedinačnih ciljeva i odredbi ovoga Sporazuma;

(k) razmjenjivati informacije i rezultate programa istraživanja, praćenja, zaštite i obrazovanja i

(l) surađivati s ciljem pružanja uzajamne pomoći u provedbi ovoga Sporazuma, osobito u područjima istraživanja i praćenja.

Članak IV.

AKCIJSKI PLAN I SMJERNICE ZA ZAŠTITU

1. Akcijski plan djelovanja dan je u obliku Dodatka 3. ovom Sporazumu. On navodi radnje koje će ugovorne stranke obavljati vezano uz prioritetne vrste i pitanja, pod sljedećim naslovima, sukladno s općim mjerama zaštite navedenima u članku III. ovoga Sporazuma:

(a) zaštita vrsta:

(b) zaštita staništa;

(c) upravljanje ljudskim djelatnostima;

(d) istraživanje i praćenje;

(e) obrazovanje i informiranje i

(f) provedba.

2. Akcijski plan razmatrat će se na svakom redovnom zasjedanju Sastanka stranaka, vodeći računa o Smjernicama za zaštitu.

3. Sve izmjene i dopune Akcijskoga plana usvajat će Sastanak stranaka, vodeći računa o odredbama članka III. ovoga Sporazuma.

4. Smjernice za zaštitu bit će podnijete Sastanku stranaka na usvajanje, na njegovom prvom zasjedanju i redovno razmatrane.

Članak V.

PROVEDBA I FINANCIRANJE

1. Svaka će ugovorna stranka:

(a) odrediti tijelo ili tijela državne uprave, ovlaštena za provedbu ovoga Sporazuma, koja će, inter alia, pratiti sve djelatnosti koje bi mogle utjecati na stanje zaštite onih vrsta migratornih ptica močvarica kojima je dotična ugovorna stranka država područja rasprostranjenja;

(b) odrediti središte za vezu s drugim ugovornim strankama i bez odgađanja priopćiti njegov naziv i adresu tajništva Sporazuma, što će se odmah razaslati ostalim ugovornim strankama i

(c) za svako redovno zasjedanje Sastanka ugovornih stranaka, počevši od drugoga zasjedanja, prirediti izvješće o svojoj provedbi Sporazuma, s osobitim osvrtom na mjere zaštite koje je poduzela. Oblik navedenih izvješća odredit će na prvom zasjedanju Sastanak ugovornih stranaka i razmatrati ga prema potrebi na svakom sljedećem zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka. Svako izvješće ima biti podnijeto tajništvu Sporazuma najkasnije stotinu i dvadeset dana uoči redovnoga zasjedanja Sastanka ugovornih stranaka za koji je priređeno, a njegove će primjerke tajništvo Sporazuma odmah razaslati ostalim ugovornim strankama.

2. (a) Svaka će ugovorna stranka proračuna Sporazuma dati doprinos u skladu sa skalom procjene Ujedinjenih naroda. Doprinosi će se ograničiti na iznos od najviše 25 posto ukupnoga proračuna svake od ugovornih stranaka koje su države područja rasprostranjenja. Niti od jedne regionalne organizacije ekonomske zajednice neće se zahtijevati doprinos veći od iznosa 2,5 posto administrativnih troškova.

(b) Odluku o proračunu i svim izmjenama skale procjene koja bi se mogla smatrati potrebnom, usvojit će Sastanak ugovornih stranaka konsenzusom.

3. Sastanak ugovornih stranaka može uspostaviti zakladu za zaštitu, od dobrovoljnih priloga stranaka ili iz bilo kojeg drugog izvora, za potrebe financiranja praćenja, istraživanja, podučavanja i projekata zaštite, uključujući zaštitu i upravljanje migratornim pticama močvaricama.

4. Ugovorne stranke se potiču na pružanje mnogostrane ili dvostrane obrazovne i tehničke, te financijske pomoći drugim ugovornim strankama u provedbi odredbi ovoga Sporazuma.

Članak VI.

SASTANAK UGOVORNIH STRANAKA

1. Sastanak ugovornih stranaka bit će tijelo za donošenje odluka u okviru ovoga Sporazuma.

2. Depozitar će, uz savjetovanje s Tajništvom Konvencije, sazvati zasjedanje Sastanka ugovornih stranaka ne kasnije od godinu dana nakon dana stupanja ovoga Sporazuma na snagu. Nakon toga, tajništvo Sporazuma će, uz savjetovanje s Tajništvom Konvencije, sazivati redovna zasjedanja Sastanka ugovornih stranaka u razmacima od najdulje tri godine, ukoliko Sastanak ugovornih stranaka ne odluči drugačije. Gdje je to moguće, takva bi zasjedanja trebalo održavati zajedno s redovnim sastancima Konferencije ugovornih stranaka Konvencije.

3. Na pisani zahtjev najmanje jedne trećine ugovornih stranaka, tajništvo Sporazuma sazvat će izvanredno zasjedanje Sastanka ugovornih stranaka.

4. Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane agencije, Međunarodna agencija za atomsku energiju, svaka država koja nije ugovorna stranka ovoga Sporazuma i tajništva međunarodnih konvencija koje se inter alia bave zaštitom, uključujući zaštitu i upravljanje migratornim pticama močvaricama, mogu biti zastupljene u svojstvu promatrača na zasjedanjima Sastanka ugovornih stranaka. Svaka agencija ili tijelo tehnički osposobljeno za pitanja zaštite ili proučavanja migratornih ptica močvarica također može biti zastupljeno u svojstvu promatrača na zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka, ukoliko se tome ne usprotivi najmanje trećina prisutnih ugovornih stranaka.

5. Samo ugovorne stranke imaju pravo glasa. Svaka će ugovorna stranka imati jedan glas, ali će regionalne organizacije ekonomske zajednice koje su ugovorne stranke ovoga Sporazuma, u stvarima iz svoje ovlasti, koristiti svoje pravo glasa brojem glasova jednakim broju svojih država članica koje su ugovorne stranke Sporazuma. Regionalne organizacije ekonomske zajednice neće koristiti svoje pravo glasa ukoliko njezine države članice koriste svoje i vice versa.

6. Ako ovaj Sporazum ne uređuje drugačije, odluke Sastanka ugovornih stranaka usvajat će se konsenzusom ili, ako nije moguće postići konsenzus, dvotrećinskom većinom ugovornih stranaka koje su nazočne i glasuju.

7. Na svom prvom zasjedanju, Sastanak ugovornih stranaka će:

(a) usvojiti svoja pravila procedure;

(b) uspostaviti tajništvo Sporazuma u okviru Tajništva Konvencije, koje će obavljati tajničke funkcije navedene u članku VIII. ovoga Sporazuma;

(c) uspostaviti Tehnički odbor prema članku VII. ovoga Sporazuma;

(d) usvojiti oblik izvješća koja se imaju priređivati sukladno s člankom V., stavkom 1., podstavkom (c), ovoga Sporazuma i

(e) usvojiti mjerila određivanja neželjenih događaja koji zahtijevaju žurne mjere zaštite i utvrditi modalitete raspodjele odgovornosti za potrebno djelovanje.

8. Na svakom redovnom zasjedanju Sastanak ugovornih stranaka će:

(a) razmatrati stvarne i moguće promjene stanja zaštite migratornih ptica močvarica i staništa važnih za njihov opstanak, kao i čimbenika koji bi na njih mogli utjecati;

(b) ocjenjivati postignuti napredak i sve poteškoće na koje se naišlo u provedbi ovoga Sporazuma;

(c) prihvaćati proračun i razmatrati sva pitanja vezana uz financijski raspored ovoga Sporazuma;

(d) razrješavati sva pitanja vezana uz tajništvo Sporazuma i članstvo Tehničkoga odbora;

(e) usvojiti izvješće koje ima biti priopćeno ugovornim strankama ovoga Sporazuma i Konferenciji ugovornih stranaka Konvencije i

(f) određivati vrijeme i mjesto održavanja sljedećeg sastanka.

9. Na svakom svom zasjedanju Sastanak ugovornih stranaka može:

(a) davati ugovornim strankama preporuke koje smatra nužnima ili prikladnima;

(b) usvajati specifično djelovanje usmjereno na poboljšanje djelotvornosti ovoga Sporazuma i, već prema situaciji, interventne mjere, sukladno s člankom VII., stavkom 4., ovoga Sporazuma;

(c) razmatrati i odlučivati o prijedlozima izmjena i dopuna ovoga Sporazuma;

(d) dopunjavati Akcijski plan sukladno s člankom IV., stavkom 3., ovoga Sporazuma;

(e) uspostaviti ona pomoćna tijela koja smatra potrebnima za pomoć pri provedbi ovoga Sporazuma, osobito u svrhe usuglašavanja s tijelima uspostavljenima u okviru drugih međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma s kojima se preklapaju na zemljopisnim i taksonomskim područjima koja pokrivaju i

(f) odlučivati o svim drugim pitanjima u svezi s provedbom ovoga Sporazuma.

Članak VII.

TEHNIČKI ODBOR

1. Tehnički će se odbor sastojati od:

(a) devet stručnjaka predstavnika različitih regija područja Sporazuma, sukladno s ravnomjernom zemljopisnom zastupljenošću;

(b) jednoga predstavnika Međunarodnoga saveza za zaštitu prirode i prirodnih dobara (IUCN), jednoga iz Međunarodnog ureda za proučavanje ptica močvarica i močvarnih područja (IWRB) i jednoga iz Međunarodnoga vijeća za zaštitu divljači i divljih vrsta (CIC), te

(c) po jednoga stručnjaka iz svakoga od sljedećih područja: gospodarstvo sela, gospodarenje divljači; pravo okoliša.

Postupak imenovanja stručnjaka, njihovi mandati i postupak određivanja predsjedatelja Tehničkoga odbora odredit će Sastanak ugovornih stranaka. Predsjedatelj može primiti najviše četiri promatrača iz specijaliziranih međuvladinih i nevladinih organizacija.

2. Ako Sastanak ugovornih stranaka ne odluči drugačije, sastanke Tehničkoga odbora sazivat će tajništvo Sporazuma, zajedno sa svakim redovnim zasjedanjem Sastanka ugovornih stranaka i najmanje po jednom između redovnih zasjedanja Sastanka ugovornih stranaka.

3. Tehnički odbor će:

(a) pružati znanstvene i tehničke savjete i informacije Sastanku ugovornih stranaka i, putem tajništva Sporazuma, ugovornim strankama;

(b) davati preporuke Sastanku ugovornih stranaka u svezi s Akcijskim planom, provedbom Sporazuma i budućim planiranim istraživanjem;

(c) priređivati za svako redovno zasjedanje Sastanka ugovornih stranaka, izvješće o svom radu, koje ima biti podnijeto tajništvu Sporazuma najkasnije stotinu i dvadeset dana uoči zasjedanja Sastanka ugovornih stranaka, a tajništvo Sporazuma odmah će njegove primjerke razaslati ugovornim strankama i

(d) obavljati sve druge zadaće koje mu dodijeli Sastanak ugovornih stranaka.

4. Kada, po mišljenju Tehničkoga odbora, dođe do neželjenoga događaja koji zahtijeva usvajanje neposrednih mjera izbjegavanja pogoršanja stanja zaštite jedne ili više vrsta migratornih ptica močvarica, Tehnički odbor može od tajništva Sporazuma zatražiti žurno sazivanje sastanka zainteresiranih ugovornih stranaka. Dotične ugovorne stranke sastat će se što je ranije moguće nakon toga, kako bi ubrzano razvile mehanizam pružanja zaštite vrsti za koju je utvrđeno da je izložena osobito nepovoljnoj prijetnji. Kada se na takvom sastanku usvoji preporuka, zainteresirane ugovorne stranke informirat će jedna drugu i tajništvo Sporazuma o mjerama koje su poduzele glede njezine provedbe, ili razlozima zbog kojih preporuka ne može biti provedena.

5. Tehnički odbor može uspostaviti one radne skupine koje su potrebne za obavljanje posebnih zadaća.

Članak VIII.

TAJNIŠTVO SPORAZUMA

Uloge tajništva Sporazuma bit će sljedeće:

a) organizacija i usluge na zasjedanjima Sastanka ugovornih stranaka, kao i sastancima Tehničkog odbora;

b) provođenje odluka povjerenih mu od strane Sastanka ugovornih stranaka;

c) promicanje i usuglašavanje djelatnosti u okviru Sporazuma, uključujući Akcijski plan, sukladno odlukama Sastanka ugovornih stranaka;

d) povezivanje s državama područja Sporazuma koje nisu njegove ugovorne stranke i omogućenje koordinacije među ugovornim strankama i s međunarodnim i državnim organizacijama čije djelatnosti su izravno ili neizravno bitne za očuvanje, uključujući zaštitu i gospodarenje migratornim pticama močvaricama;

e) prikupljanje i ocjenjivanje informacija koje će unaprijediti ciljeve i provedbu Sporazuma i uređenje prikladne razdiobe takvih informacija;

f) usmjeravanje pozornosti Sastanka ugovornih stranaka na pitanja koja se odnose na ovaj Sporazum;

g) razašiljanje primjeraka izvješća tijelima iz članka V., stavkom 1., podstavkom (a), ovoga Sporazuma i Tehničkom odboru, zajedno s primjercima izvješća koje je dužno proslijediti sukladno sa stavkom (h) ovoga članka, svakoj ugovornoj stranci najkasnije šezdeset dana prije početka svakoga redovnog zasjedanja Sastanka ugovornih stranaka;

h) jednom godišnje i za svako redovno zasjedanje Sastanka ugovornih stranaka priređivanje izvješća o radu tajništva i o provedbi Sporazuma;

i) provedba proračuna ovoga Sporazuma i, ukoliko je uspostavljena, zaklade za zaštitu;

j) pružanje informacija svekolikoj javnosti o ovom Sporazumu i njegovim ciljevima, te

k) obavljanje svih drugih uloga povjerenih mu od Sastanka ugovornih stranaka u okviru ovoga Sporazuma.

Članak IX.

ODNOSI S MEĐUNARODNIM TIJELIMA KOJA SE BAVE MIGRATORNIM PTICAMA MOČVARICAMA I NJIHOVIM STANIŠTIMA

Tajništvo Sporazuma savjetovat će:

(a) redovno Tajništvo Konvencije i, gdje je to prikladno, tijela zadužena za tajničke uloge u okviru sporazuma zaključenih sukladno s člankom IV., stavcima 3. i 4. Konvencije, bitnih za migratorne ptice močvarice, sukladno s Konvencijama o zaštiti močvara od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, iz 1971., Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore, iz 1973., Afričkom konvencijom o zaštiti prirode i prirodnih dobara, iz 1968. Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, iz 1979. i Konvencijom o biološkoj raznolikosti, iz 1992., s ciljem suradnje Sastanka ugovornih stranaka sa ugovornim strankama navedenih konvencija, u svim pitanjima od zajedničkog zanimanja i, osobito, u razradi i provedbi Akcijskoga plana;

(b) tajništva drugih odgovarajućih konvencija i međunarodnih isprava, u smislu pitanja od zajedničkoga zanimanja, te

(c) druge organizacije mjerodavne u području zaštite, uključujući zaštitu i gospodarenje migratornim pticama močvaricama i njihovim staništima, kao i u područjima istraživanja, obrazovanja i osvješćivanja.

Članak X.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA

1. Izmjene i dopune ovoga Sporazuma mogu se donositi na svakom redovnom i izvanrednom zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka.

2. Svaka ugovorna stranka može predlagati izmjene i dopune Sporazuma.

3. Tekst svake predložene izmjene i dopune i njezino obrazloženje, imaju se priopćiti tajništvu Sporazuma najkasnije stotinu i pedeset dana uoči otvorenja zasjedanja. Tajništvo će preslike Sporazuma odmah proslijediti ugovornim strankama. Sve se primjedbe ugovornih stranaka na tekst imaju priopćiti tajništvu Sporazuma najkasnije šezdeset dana uoči otvaranja zasjedanja. Tajništvo će sve primjedbe ugovornim strankama proslijediti najranije nakon posljednjega dana roka za podnošenje primjedbi, i to sve primjedbe podnijete do toga dana.

4. Svaka izmjena i dopuna Sporazuma, koja nije dopuna njegovih dodataka, usvaja se dvotrećinskom većinom ugovornih stranaka koje su nazočne i glasuju i stupa na snagu, za one ugovorne stranke koje su ih prihvatile, tridesetoga dana nakon dana kada su dvije trećine ugovornih stranaka Sporazuma na dan usvajanja izmjena i dopuna, kod depozitara položile svoje isprave prihvatu izmjena i dopuna. Za svaku ugovornu stranku koja položi ispravu prihvata nakon dana kojega su dvije trećine ugovornih stranaka položile svoje isprave o prihvatu, izmjene i dopune će stupiti na snagu tridesetoga dana po polaganju njegove isprave o prihvatu.

5. Sve naknadne dodatke i sve izmjene i dopune nekoga dodatka usvajat će dvotrećinskom većinom ugovornih stranaka koje su nazočne i glasuju i za sve ugovorne stranke oni će stupiti na snagu dvadesetoga dana po danu njihova usvajanja na Sastanku ugovornih stranaka, osim za ugovorne stranke koje su stavile rezervu sukladno sa stavkom 6. ovoga članka.

6. Tijekom devedesetdnevnoga razdoblja iz stavka 5. ovoga članka, svaka ugovorna stranka notifikacijom depozitaru može staviti rezervu spram nekoga naknadnoga dodatka ili neke izmjene i dopune dodataka. Rečena se rezerva u bilo koje vrijeme može povući notifikacijom depozitaru, nakon čega naknadni dodatak, odnosno izmjena i dopuna, stupa na snagu za dotičnu ugovornu stranku tridesetoga dana po danu povlačenja rezerve.

Članak XI.

UČINAK OVOGA SPORAZUMA NA MEĐUNARODNE KONVENCIJE I
ZAKONODAVSTVO

1. Odredbe ovoga Sporazuma neće utjecati na prava niti obveze bilo koje ugovorne stranke, a koje proizlaze iz bilo kojega postojećeg ugovora, konvencije ili sporazuma.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ni na koji način neće utjecati na pravo bilo koje ugovorne stranke na zadržavanje ili usvajanje strožih mjera zaštite migratornih ptica močvarica i njihovih staništa.

Članak XII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor koji se može razviti između dviju ili više ugovornih stranaka glede tumačenja ili primjene odredbi ovoga Sporazuma, prepustit će se pregovorima među ugovornim strankama uključenima u spor.

2. Ukoliko spor nije moguće razriješiti sukladno sa stavkom 1. ovoga članka, ugovorne stranke mogu uz obostranu suglasnost predati spor arbitraži, osobito na Stalni arbitražni sud u Haagu, a arbitražna odluka obvezivat će ugovorne stranke koje su spor predale.

Članak XIII.

POTPISIVANJE, RATIFIKACIJA, PRIHVAT,
ODOBRENJE, PRISTUP

1. Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje svakoj državi područja rasprostranjenja, bez obzira leže li područja pod njezinom ovlašću unutar područja Sporazuma ili ne, ili regionalnoj organizaciji ekonomske zajednice čija je najmanje jedna članica država područja rasprostranjenja, i to bilo:

a) potpisom bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja, bilo

b) potpisom uz rezervu glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja, nakon čega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.

2. Ovaj će Sporazum biti otvoren za potpisivanje u Haagu do dana njegova stupanja na snagu.

3. Ovaj će Sporazum biti otvoren za pristup svakoj državi područja rasprostranjenja ili regionalnoj organizaciji ekonomske zajednice spomenutoj u gornjem stavku 1., na dan i nakon dana stupanja Sporazuma na snagu.

4. Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu polagat će se kod depozitara.

Članak XIV.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana trećega mjeseca nakon dana kojega je najmanje četrnaest država područja rasprostranjenja ili regionalnih organizacija ekonomske zajednice čijih je članica najmanje sedam iz Afrike i najmanje sedam iz euroazije, bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja potpisalo ili položilo svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, sukladno s člankom XIII. ovoga Sporazuma.

2. Za svaku državu područja rasprostranjenja ili regionalnu organizaciju ekonomske zajednice koja je:

a) potpisala bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja;

b) ratificirala, prihvatila ili odobrila ili

c) pristupila

ovom Sporazumu nakon dana kad ga je bez rezerve potpisao, ratificirao, prihvatio ili odobrio onoliki broj država područja rasprostranjenja i regionalnih organizacija ekonomske zajednice koliki je potreban za omogućenje njegova stupanja na snagu, ovaj će Sporazum stupiti na snagu prvoga dana trećega mjeseca po potpisu bez rezerve ili polaganju od strane dotične države, odnosno organizacije, njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

Članak XV.

REZERVE

Odredbe ovoga Sporazuma ne podliježu općim rezervama. Ipak, svaka država ili regionalna organizacija ekonomske zajednice može staviti osobitu rezervu u svezi s bilo kojom vrstom obuhvaćenom ovim Sporazumom ili bilo kojom posebnom odredbom Akcijskoga plana, po potpisu bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja ili, već prema slučaju, po polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu. Takvu rezervu može država, odnosno regionalna organizacija ekonomske zajednice koja ju je stavila povući u bilo koje vrijeme, notifikacijom depozitaru; dotičnu državu, odnosno organizaciju neće obvezivati odredbe koje su predmetom rezerve, sve do isteka tridesetoga dana po povlačenju rezerve.

Članak XVI.

OTKAZIVANJE

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati sudioništvo u ovome Sporazumu notifikacijom depozitaru. Otkazivanje postaje punovažno dvanaest mjeseci pošto je depozitar primio priopćenje.

Članak XVII.

DEPOZITAR

1. Izvornici ovoga Sporazuma, na arapskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, čiji su tekstovi podjednako vjerodostojni, bit će položeni u Vladi Kraljevine Nizozemske, koja će biti depozitar. Depozitar će prenositi ovjerene preslike rečenih tekstova svim državama i regionalnim organizacijama ekonomske zajednice, navedenima u članku XIII., stavku 1. ovoga Sporazuma te tajništvu Sporazuma, po njegovoj uspostavi.

2. Odmah po stupanju ovoga Sporazuma na snagu, njegov će ovjereni preslik depozitar prenijeti Tajništvu Ujedinjenih naroda, radi unosa i objave, sukladno s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

3. Depozitar će sve države i regionalne organizacije ekonomske zajednice koje su Sporazum potpisale ili mu pristupile, te tajništvo Sporazuma, izvješćivati o sljedećem:

a) svakom potpisivanju;

b) svakom polaganju isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu;

c) danu stupanja na snagu ovoga Sporazuma, svih njegovih naknadnih dodataka kao i svih izmjena i dopuna Sporazuma ili njegovih dodataka;

d) svakoj stavljenoj rezervi glede nekoga naknadnog dodatka ili izmjena i dopuna na dodatak;

e) svakom očitovanju o povlačenju rezerve i

f) svakom očitovanju o odricanju ovoga Sporazuma.

Depozitar će svim državama i regionalnim organizacijama ekonomske zajednice koje su ovaj Sporazum potpisale ili mu pristupile, te tajništvu Sporazuma, prenijeti tekst svake rezerve, svakoga naknadnoga dodatka i svake izmjene i dopune Sporazuma ili njegovih dodataka.

U potvrdu gore navedenoga, niže potpisani opunomoćenici, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK 1.

ODREĐENJE PODRUČJA SPORAZUMA

Granica područja Sporazuma određena je kako slijedi: sa Sjevernoga pola južno duž 130° zap. z. dužine do 75° sj. z. širine; dalje istočno i jugoistočno kroz tjesnac Viscount Melville, uvalu Prince Regent, zaljev Boothia, zaljev Foxe, kanal Foxe i tjesnac Hudson do točke u sjeverozapadnom Atlantiku na 60° sj. z. širine i 60° zap. z. dužine; zatim jugoistočno kroz sjeverozapadni Atlantik do točke na 50° sj. z. širine i 30° zap. z. dužine; zatim južno duž 30° zap. z. dužine do 10° sj. z. širine; zatim jugoistočno do ekvatora na 20° zap. z. dužine; zatim južno duž 20° zap. z. dužine do 40° juž. z. širine; zatim istočno duž 40° juž. z. širine do 60° ist. z. dužine; zatim sjeverno duž 60° ist. z. dužine do 35° sj. z. širine; zatim istočno-sjeveroistočno zakrivljenom linijom do točke u zapadnom Altajskom gorju na 49° sj. z. širine i 87°27ž ist. z. dužine; zatim sjeveroistočno zakrivljenom linijom do obale Arktičkoga oceana na 130° ist. z. dužine; zatim sjeverno duž 130° ist. z. dužine do Sjevernoga pola. Izgled područja Sporazuma ilustriran je kartom koja slijedi.DODATAK 2

POPIS PTICA MOČVARICA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM

GAVIIDAE

Gavia stellata - crvenogrli plijenor

Gavia arctica - crnogrli plijenor

Gavia immer - veliki plijenor

Gavia adamsii - žutokljuni plijenor

PODICIPEDIDAE

Podiceps grisegena - riđogrli gnjurac

Podiceps auritus - ušati gnjurac

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus - ružičasti nesit

Pelecanus crispus - kudravi nesit

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax pygmaeus - mali vranac

Phalacrocorax nigrogularis - bronzani vranac

ARDEIDAE

Egretta vinaceigula - riđogrla čaplja

Ardea purpurea - čaplja danguba

Casmerodius albus - velika bijela čaplja

Ardeola idae - plavokljuna čaplja

Ardeola rufiventris - smeđetrba čaplja

Ixobrychus minutus - čapljica voljak

Ixobrychus sturmii - afrička čapljica

Botaurus stellaris - bukavac

CICONIIDAE

Mycteria ibis - žutokljuna roda

Ciconia nigra - crna roda

Ciconia episcopus - crnokapa roda

Ciconia ciconia - roda

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus - blistavi ibis

Geronticus eremita - ćelavi ibis

Threskiornis aethiopicus - sveti ibis

Platalea leucorodia - žličarka

Platalea alba - afrička žličarka

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber - plamenac

Phoenicopterus minor - mali plamenac

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor - smeđa utva zviždara

Dendrocygna viduata - bjelolica utva zviždara

Thalassornis leuconotus - riđogrla patka

Oxyura leucocephala - čakora

Cygnus olor - crvenokljuni labud

Cygnus cygnus - žutokljuni labud

Cygnus columbianus - mali labud

Anser brachyrhynchus - kratkokljuna guska

Anser fabalis - guska glogovnjača

Anser albifrons - lisasta guska

Anser erythropus - mala guska

Anser anser - divlja guska

Branta leucopsis - bjelolica guska

Branta bernicla - grivasta guska

Branta ruficollis - crvenovrata guska

Alopochen aegyptiacus - egipatska guska

Tadorna ferruginea - zlatokrila utva

Tadorna cana - južnoafrička utva

Tadorna tadorna - utva

Plectropterus gambensis - ostrugasta guska

Sarkidiornis melanotos - crnoleđa patka

Nettapus auritus - bjelolica patka

Anas penelope - zviždara

Anas strepera - patka kreketaljka

Anas crecca - kržulja

Anas capensis - kapska kržulja

Anas platyrhynchos - divlja patka

Anas undulata - zlatokljuna patka

Anas acuta - patka lastarka

Anas erythrorhyncha - crvenokljuna patka

Anas hottentota - hotentotska patka

Anas querquedula - patka pupčanica

Anas clypeata - patka žličarka

Marmaronetta angustirostris - pjegava patka

Netta rufina - patka gogoljica

Netta erythrophthalma - crvenooka patka

Aythya ferina - glavata patka

Aythya nyroca - patka njorka

Aythya fuligula - krunata patka

Aythya marila - patka crninka

Somateria mollissima - gavka

Somateria spectabilis - krasna gavka

Polysticta stelleri - Stellerova gavka

Clangula hyemalis - patka ledara

Melinitta nigra - crna patka

Melanitta fusca - patka kulašica

Bucephala clangula - patka batoglavica

Mergellus albellus - bijeli ronac

Mergus serrator - mali ronac

Mergus merganser - veliki ronac

GRUIDAE

Grus leucogeranus - snježni ždral

Grus virgo - ždral krunaš

Grus paradisea - južnoafrički ždral

Grus carunculatus - bradušasti ždral

Grus grus - ždral

RALLIDAE

Sarothrura boehmi - svijetla štijoka

Porzana parva - siva štijoka

Porzana pusilla - mala štijoka

Porzana porzana - riđa štijoka

Aenigmatolimnas marginalis - svijetla štijoka

Fulica atra - liska

DROMADIDAE

Dromas ardeola - dromas

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus - vlastelica

Recurvirostra avosetta - modronoga sabljarka

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola - riđokrila pješčarka

Glareola nordmanni - crnokrila pješčarka

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria - troprsti zlatan

Pluvialis squatarola - zlatar pijukavac

Charadrius hiaticula - kulik blatarić

Charadrius dubius - kulik sljepčić

Charadrius pecuarius - mali kulik

Charadrius tricollaris - troprugi kulik

Charadrius forbesi - Forbesov kulik

Charadrius pallidus - riđoprugi kulik

Charadrius alexandrinus - morski kulik

Charadrius marginatus - afrički kulik

Charadrius mongolus - mongolski kulik

Charadrius leschenaultii - pustinjski kulik

Charadrius asiaticus - kaspijski kulik

Eudromias morinellus - šareni kulik

Vanellus vanellus - vivak

Vanellus spinosus - ostrugasti vivak

Vanellus albiceps - sivovrati vivak

Vanellus senegallus - smeđi vivak

Vanellus lugubris - bjeločeli vivak

Vanellus melanopterus - smeđoleđi vivak

Vanellus coronatus - krunati vivak

Vanellus superciliosus - riđoprsi vivak

Vanellus gregarius - stepski vivak

Vanellus leucurus - bjelorepi vivak

SCOLOPACIDAE

Gallinago media - šljuka livadarka

Gallinago gallinago - šljuka kokošica

Lymnocryptes minimus - mala šljuka

Limosa limosa - crnorepa muljača

Limosa lapponica - riđa muljača

Numenius phaeopus - prugasti pozviždač

Numenius tenuirostris - tankokljuni pozviždač

Numenius arquata - veliki pozviždač

Tringa erythropus - crna prutka

Tringa totanus - crvenonoga prutka

Tringa stagnatilis - dugonoga prutka

Tringa nebularia - krivokljuna prutka

Tringa ochropus - crnokrila prutka

Tringa glareola - prutka migavica

Tringa cinerea - prutka sabljarka

Tringa hypoleucos - mala prutka

Arenaria interpres - kameničar

Calidris tenuirostris - veliki žalar

Calidris canutus - rđasti žalar

Calidris alba - bijeli žalar

Calidris minuta - mali žalar

Calidris temminckii - sijedi žalar

Calidris maritima - morski žalar

Calidris alpina - žalar cirikavac

Calidris ferruginea - krivokljuni žalar

Limicola falcinellus - plosnatokljuni žalar

Philomachus pugnax - pršljivac

Phalaropus lobatus - tankokljuna liskonoga

Phalaropus fulicaria - riđa liskonoga

LARIDAE

Larus leucopthalmus - crvenomorski galeb

Larus hemprichii - tamni galeb

Larus audouinii - sredozemni galeb

Larus armenicus - armenijski galeb

Larus ichthyaetus - veliki crnoglavi galeb

Larus genei - tankokljuni galeb

Larus melanocephalus - crnoglavi galeb

Sterna nilotica - debelokljuna čigra

Sterna caspia - velika čigra

Sterna maxima - kraljevska čigra

Sterna bengalensis - narančastokljuna čigra

Sterna bergii - Bergova čigra

Sterna sandvicensis - dugokljuna čigra

Sterna dougallii - dugorepa čigra

Sterna hirundo - obična čigra

Sterna paradisaea - arktička čigra

Sterna albifrons - mala čigra

Sterna saundersi - Saundersova čigra

Sterna balaenarum - damarska čigra

Sterna repressa - bjelolica čigra

Chlidonias leucopterus - bjelokrila čigra

Chlidonias niger- crna čigra

DODATAK 3.

AKCIJSKI PLAN

1. Polje primjene

1.1. Akcijski plan primjenjiv je na populacije migratornih ptica močvarica navedene u tablici 1. ovoga dodatka (dalje u tekstu: »tablica 1.«).

1.2. Tablica 1. čini sastavni dio ovoga dodatka. Svako spominjanje Akcijskoga plana uključuje i tablicu 1.

2. Zaštita vrsta

2.1. Zakonske mjere

2.1.1. Ugovorne stranke s populacijama navedenima u stupcu A tablice 1., pružit će zaštitu onim populacijama, navedenima sukladno s člankom III., stavkom 2(a), ovoga Sporazuma. Takve će ugovorne stranke osobito i s obzirom na donji stavak 2.1.3.:

(a) zabraniti lov ptica i skupljanje jaja onih populacija koje se pojavljuju na njihovu teritoriju;

(b) zabraniti namjerno ometanje, u smislu u kojem bi ometanje značajno utjecalo na zaštitu promatrane populacije;

(c) zabraniti posjedovanje ili korištenje, te trgovanje pticama i jajima onih populacija koje su uhvaćene usprkos zabranama slijedom gornjega podstavka (a), kao i posjedovanje ili korištenje te trgovanje svim lako prepoznatljivim dijelovima ili prerađevinama takvih ptica i njihovih jaja.

S izuzetkom populacija navedenih samo u kategorijama 2. i 3. u stupcu A i označenih zvjezdicom, lov se može nastaviti po načelu održivoga korištenja, tamo gdje je lov na takve populacije već ustaljena uljudbena praksa. Ovo održivo korištenje ima se provoditi u okviru posebnih odredbi akcijskoga plana za neku vrstu na odgovarajućoj međunarodnoj razini.

2.1.2. Ugovorne stranke s populacijama navedenima u tablici 1. uredit će lov ptica i skupljanje jaja svih populacija navedenih u stupcu B tablice 1. Cilj takvih zakonskih mjera bit će održanje, odnosno doprinos obnovi tih populacija do stupnja povoljnoga stanja zaštite, te osiguranje, temeljem najboljih dostupnih spoznaja o populacijskoj dinamici, održivosti lova i svakoga drugog korištenja. Takvim zakonskim mjerama, sukladno s donjim podstavkom 2.1.3., osobito će se:

(a) zabraniti lov ptica koje pripadaju promatranim populacijama tijekom različitih stadija njihova razmnožavanja i odrastanja i tijekom njihova povratka na područja za razmnožavanje, ako lov ima nepovoljan učinak na stanje zaštite promatrane populacije;

(b) urediti načine lova;

(c) utvrditi granice lova, gdje to bude prikladno, i osigurati odgovarajući nadzor poštivanja rečenih granica, te

(d) zabraniti posjedovanje ili korištenje, kao i trgovanje pticama i jajima onih populacija koje su ulovljene usprkos bilo kojoj zabrani slijedom ovoga stavka, te posjedovanje ili korištenje i trgovanje svim dijelovima takvih ptica i njihovih jaja.

2.1.3. Ugovorne stranke mogu dopustiti iznimke od odredbi stavaka 2.1.1. i 2.1.2., bez obzira na odredbe članka III., stavka 5., Konvencije, kada nema drugoga zadovoljavajućeg rješenja, u sljedeće svrhe:

(a) kako bi se spriječila velika šteta za usjeve, vodu i ribarstvo;

(b) u interesu zračne sigurnosti ili drugih bitnih javnih interesa;

(c) za potrebe istraživanja i obrazovanja, ponovnoga unošenja i razmnožavanja potrebnoga u tom smislu;

(d) kako bi se u strogo nadziranim uvjetima, na selektivnoj osnovi i u ograničenoj mjeri, dopustio lov i držanje ili kakvo drugo razumno korištenje određenih ptica u manjem broju i

(e) za potrebe većega širenja ili opstanka promatranih populacija.

Takve iznimke bit će precizno sadržajno određene i prostorno i vremenski ograničene i neće biti takve da štete populacijama navedenima u tablici 1. Ugovorne stranke će, što je ranije moguće, izvijestiti tajništvo Sporazuma o svim iznimkama dopuštenima slijedom ove odredbe.

2.2. Akcijski planovi za pojedine vrste

2.2.1. Ugovorne stranke će surađivati s ciljem razrade i provedbe međunarodnih akcijskih planova za pojedine vrste, prioritetno za populacije navedene u kategoriji 1. stupca A tablice 1., kao i za one populacije označene zvjezdicom u stupcu A tablice 1. Tajništvo Sporazuma usuglašavat će razradu, usklađivanje i provedbu takvih planova.

2.2.2. Stranke će pripremiti i provoditi nacionalne akcijske planove za pojedine vrste za populacije navedene u stupcu A tablice 1., s ciljem poboljšanja općega stanja njihove zaštite. Takav će akcijski plan uključivati posebne odredbe za populacije označene zvjezdicom. Kad je to prikladno, u obzir treba uzeti problem slučajnoga usmrćivanja ptica u lovu, kao posljedicu neispravnoga prepoznavanja vrsta.

2.3. Interventne mjere

Ugovorne stranke će, u tijesnoj međusobnoj suradnji kad god je to moguće i prigodno, razvijati i provoditi interventne mjere na populacijama navedenima u tablici 1., kada se bilo gdje u području Sporazuma pojave iznimno nepovoljni ili opasni uvjeti.

2.4. Ponovna unošenja

Ugovorne stranke će s najvećom pozornošću pristupiti ponovnom unošenju populacija navedenih u tablici 1. u dijelove njihovoga tradicionalnoga područja rasprostranjenja u kojima one više ne postoje. Nastojat će razraditi i slijediti detaljni plan ponovnoga unošenja, utemeljen na odgovarajućim znanstvenim studijama. Planovi ponovnoga unošenja trebaju činiti sastavni dio nacionalnih i, gdje je to prikladno, međunarodnih akcijskih planova za pojedine vrste. Plan ponovnoga unošenja treba uključivati procjenu utjecaja na okoliš i ima biti dostupan širokoj publici. Ugovorne stranke će unaprijed izvijestiti tajništvo Sporazuma o svim programima ponovnoga unošenja populacija navedenih u tablici 1.

2.5. Unošenje

2.5.1. Ugovorne stranke će, ako to smatraju potrebnim, zabraniti unošenje nezavičajnih vrsta životinja i biljaka koje bi mogle naštetiti populacijama navedenima u tablici 1.

2.5.2. Ugovorne stranke će, ako to smatraju potrebnim, zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera opreza radi izbjegavanja slučajnog bijega ptica držanih u zatočeništvu koje pripadaju nezavičajnim vrstama.

2.5.3. Ugovorne stranke će poduzeti izvedive i prikladne mjere, uključujući lov, kako bi poskrbile da na njihov teritorij već unešene nezavičajne vrste ili njihovi križanci ne predstavljaju moguću opasnost za populacije navedene u tablici 1.

3. Zaštita staništa

3.1. Inventarizacija staništa

3.1.1. Ugovorne stranke će, a kada je to prikladno i u suradnji s mjerodavnim međunarodnim organizacijama, izrađivati i objavljivati državne popise staništa na svom teritoriju, koja su važna za populacije navedene u tablci 1.

3.1.2. Ugovorne stranke će nastojati, kao prioritet, utvrditi sva područja rasprostranjenja od međunarodne ili državne važnosti za populacije navedene u tablici 1.

3.2. Zaštita područja

3.2.1. Ugovorne stranke će nastojati nastaviti s uspostavom zaštićenih područja kako bi se sačuvala staništa važna za populacije navedene u tablici 1. i s razradom i provedbom planova upravljanja za rečena područja.

3.2.2. Ugovorne stranke će nastojati pružati posebnu zaštitu onim močvarama koje udovoljavaju međunarodno prihvaćenim mjerilima za močvare od međunarodne važnosti.

3.2.3. Ugovorne stranke će nastojati mudro i održivo koristiti sve močvare na svom teritoriju. Osobito će nastojati izbjegavati propadanje i gubitak staništa koja podržavaju populacije navedene u tablici 1. putem uvođenja odgovarajućih propisa ili normi i nadzornih mjera. Osobito, nastojat će:

(a) gdje to bude izvedivo, osigurati odgovarajući zakonski nadzor vezan uz uporabu kemikalija u poljoprivredi, postupke nadzora štetnika i odlaganje otpadne vode, u skladu s međunarodnim normama, u svrhu svođenja na najmanju mjeru njihovih nepovoljnih učinaka na populacije navedene u tablici 1., te

(b) prirediti i razdjeljivati informativne materijale, na odgovarajućim jezicima, koji bi opisivali takve važeće propise, norme i nadzorne mjere i korist koju oni donose ljudima i životinjama.

3.2.4. Ugovorne stranke će, prema ekološkim sustavima, nastojati razraditi strategije zaštite staništa svih populacija navedenih u tablici 1., uključujući staništa onih populacija koje su raspršene.

3.3. Sanacija i obnova

3.4.

Ugovorne stranke će nastojati sanirati ili obnoviti, gdje to bude izvedivo i prikladno, područja koja su nekada bila važna populacijama navedenima u tablici 1.

4. Upravljanje ljudskim djelatnostima

4.1. Lov

4.1.1. Ugovorne stranke će zajednički poskrbiti da njihovo lovno zakonodavstvo primjenjuje načelo održive uporabe, kako predviđa ovaj Akcijski plan, uzimajući u obzir puni zemljopisni opseg promatranih populacija ptica močvarica i značajke njihova povijesnoga razvoja.

4.1.2. Tajništvo Sporazuma ugovorne stranke će izvješćivati o svojim zakonima i propisima, vezanima uz lov na populacije navedene u tablici 1.

4.1.3. Ugovorne stranke će surađivati s ciljem razvoja pouzdanoga i skladnog sustava prikupljanja podataka o prinosu, kako bi ocijenile godišnji prinos populacija navedenih u tablici 1. Tajništvu Sporazuma prosljeđivat će procjene ukupnoga godišnjeg ulova svake populacije, kada im iste budu dostupne.

4.1.4. Ugovorne stranke će do 2000. godine nastojati postupno ukinuti uporabu olova u lovu u močvarnim područjima.

4.1.5. Ugovorne stranke će razviti i primjenjivati mjere kako bi smanjile, te u najvećoj mjeri ukinule uporabu otrovnih mamaca.

4.1.6. Ugovorne stranke će razraditi i primjenjivati mjere kako bi smanjile, te u najvećoj mjeri ukinule krivolov.

4.1.7. Gdje je to prikladno, ugovorne stranke će poticati lovce, na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, na udruživanje u klubove ili organizacije, kako bi usuglasili svoje aktivnosti i pomogli osigurati održivost.

4.1.8. Ugovorne stranke će, gdje to bude prikladno, promicati obvezatnu provjeru osposobljenosti lovaca uključujući, među ostalim, prepoznavanje ptica.

4.2. Eko-turizam

4.2.1. Ugovorne stranke će poticati gdje to bude prikladno, ali ne za jezgre ili zaštićena područja, razradu zajedničkih programa svih zainteresiranih, s ciljem razvoja osjetljivoga i odgovarajućeg eko-turizma, u močvarnim područjima s koncentracijama populacija navedenih u tablici 1.

4.2.2. Ugovorne stranke će, u suradnji s mjerodavnim međunarodnim organizacijama, nastojati procjenjivati troškove, probitke i druge posljedice koje može izazvati eko-turizam u odabranim močvarnim područjima s koncentracijama populacija navedenih u tablici 1. One će rezultate svih takvih procjena priopćivati tajništvu Sporazuma.

4.3. Druge ljudske djelatnosti

4.3.1. Ugovorne stranke će procijeniti učinak predloženih projekata za koje postoji vjerojatnost da će dovesti do sukoba između populacija navedenih u tablici 1., a koje se nalaze u područjima navedenima u točki 3.2., i ljudskih interesa, te rezultate procjene objaviti.

4.3.2. Ugovorne stranke će nastojati prikupljati informacije o štetama, osobito na usjevima, koje izazivaju populacije navedene u tablici 1. i o rezultatima izvijestiti tajništvo Sporazuma.

4.3.3. Ugovorne stranke će surađivati s ciljem utvrđivanja odgovarajućih metoda svođenja šteta na najmanju mjeru ili ublaživanja njihovih učinaka, osobito na usjevima, koje izazivaju populacije navedene u tablici 1., nadograđujući se na iskustva stečena drugdje u svijetu.

4.3.4. Ugovorne stranke će surađivati s ciljem razrade akcijskih planova za pojedine vrste čije populacije izazivaju znatnu štetu, osobito na usjevima. Tajništvo Sporazuma koordinirat će razradu i usklađivanje takvih planova.

4.3.5. Ugovorne stranke će, u najvećoj mogućoj mjeri, pri planiranju i izgradnji struktura usmjerenih na smanjenje njihova utjecaja na populacije navedene u tablici 1., promicati visoke norme zaštite okoliša. One bi trebale razmotriti korake koji vode smanjenju utjecaja već postojećih struktura tamo gdje postaje razvidno kako one predstavljaju negativan utjecaj na promatrane populacije.

4.3.6. U slučajevima u kojima ljudsko ometanje ugrožava stanje zaštite populacija ptica močvarica, navedenih u tablici 1., ugovorne stranke bi trebale nastojati poduzimati mjere ograničavanja razine ugroženosti. Odgovarajuće bi mjere mogle obuhvaćati, inter alia, uspostavu neometanih zona unutar zaštićenih područja, u koje nije dozvoljen pristup javnosti.

5. Istraživanje i praćenje

5.1. Ugovorne stranke će nastojati obavljati istraživanja u slabo istraženim područjima, u kojima bi se mogle nalaziti bitne koncentracije populacija navedenih u tablici 1. Rezultati takvoga istraživanja dat će se na raspolaganje zainteresiranima.

5.2. Ugovorne stranke će nastojati pratiti populacije navedene u tablici 1. Rezultati takvoga praćenja bit će objavljeni ili poslani odgovarajućim međunarodnim organizacijama, kako bi se mogli obaviti pregledi stanja i trendova.

5.3. Ugovorne stranke će surađivati na poboljšanju mjerenja trendova ptičjih populacija kao mjerila opisivanja stanja takvih populacija.

5.4. Ugovorne stranke će surađivati s ciljem utvrđivanja selidbenih putova svih populacija navedenih u tablici 1., služeći se raspoloživim spoznajama o rasprostranjenosti tijekom sezone razmnožavanja i ne-razmnožavanja, te rezultatima popisa i sudjelovanjem u koordiniranim programima prstenovanja.

5.5. Ugovorne stranke će nastojati poticati i podupirati zajedničke programe istraživanja ekologije i populacijske dinamike populacija navedenih u tablici 1. te njihovih staništa, kako bi utvrdile specifične potrebe i najprimjerenije metode zaštite i upravljanja.

5.6. Ugovorne stranke će nastojati načiniti studije o učincima nestajanja, propadanja i ometanja močvara, na kapacitet močvara kojima se koriste populacije navedene u tablici 1., kao i o selidbenim obrascima takvih populacija.

5.7. Ugovorne stranke će nastojati provoditi studije o učinku lova i trgovine na populacije navedene u tablici 1. i o važnosti tih oblika iskorištavanja za lokalno i državno gospodarstvo.

5.8. Ugovorne stranke će nastojati surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama i podržavati projekte istraživanja i praćenja.

6. Obrazovanje i informiranje

6.1. Ugovorne stranke će, prema potrebi, urediti održavanje poduke kojom će osoblje zaduženo za provedbu Akcijskoga plana steći primjereno znanje za njegovu djelotvornu provedbu.

6.2. Ugovorne stranke će međusobno i s tajništvom Sporazuma surađivati na razradi programa poduke i razmjeni materijala.

6.3. Ugovorne stranke će nastojati razrađivati programe, informativne materijale i mehanizme za podizanje razine svijesti svekolike javnosti glede ciljeva, odredbi i sadržaja ovoga Akcijskoga plana. U tom smislu, osobita će se pozornost posvetiti ljudima koji žive u samom području i u blizini važnih močvara, korisnicima tih močvara (lovcima, ribarima, turistima itd.) i tijelima lokalne vlasti te drugim donositeljima odluka.

6.4. Ugovorne stranke će nastojati poduzimati posebne akcije osvješćivanja na temu zaštite populacija navedenih u tablici 1.

7. Provedba

7.1. U provedbi ovoga Akcijskoga plana ugovorne stranke će, gdje je to prikladno, prioritet dati populacijama navedenima u stupcu A tablice 1.

7.2. Što se tiče populacija navedenih u tablici 1., gdje se više od jedne takve populacije pojavi na teritoriju neke ugovorne stranke, dotična će ugovorna stranka primijeniti mjere zaštite na onu populaciju, odnosno one populacije, čija je razina zaštite u najlošijem stanju.

7.3. Tajništvo će Sporazuma, u suglasju s Tehničkim odborom i uz pomoć stručnjaka iz država područja Sporazuma, koordinirati razradu smjernica za zaštitu u skladu s člankom IV., stavkom 4., ovoga Sporazuma, kako bi pomoglo ugovornim strankama u provedbi ovoga Akcijskoga plana. Tajništvo Sporazuma osigurat će, gdje to bude moguće, usklađenost sa smjernicama odobrenima u okviru drugih međunarodnih instrumenata. Rečenim će smjernicama za zaštitu, bilj biti uvođenje načela održivoga korištenja. One će, inter alia, obuhvaćati:

(a) akcijske planove za pojedine vrste;

(b) interventne mjere;

(c) pripremu popisa lokacija i metoda upravljanja staništima;

(d) lovnu praksu;

(e) trgovanje pticama močvaricama;

(f) turizam;

(g) smanjivanje štete na usjevima; i

(h) protokol praćenja ptica močvarica.

7.4. Tajništvo Sporazuma će, u suglasju s Tehničkim odborom i ugovornim strankama, pripremiti niz međunarodnih ocjena potrebnih za ovaj Akcijski plan, uključujući:

(a) izvješća o stanju i trendovima populacija;

(b) informacijske praznine preostale nakon istraživanja;

(c) mreže lokacija kojima se koristi svaka populacija, uključujući preglede stanja zaštite svake od lokacija kao i mjera upravljanja koje se poduzimaju u svakom slučaju;

(d) relevantne lovne i trgovinske propise svake zemlje, koji se odnose na vrste navedene u dodatku 2. ovog Sporazuma;

(e) pripremni i provedbeni stadij akcijskih planova za pojedine vrste;

(f) projekte ponovnoga unošenja i

(g) stanje unešenih nezavičajnih vrsta ptica močvarica i njihovih križanaca.

7.5. Tajništvo Sporazuma nastojat će osigurati dopunjavanje ocjena iz točke 7.4., u razmacima ne duljima od tri godine.

7.6. Tehnički će odbor ocjenjivati smjernice i ocjene priređene prema točkama 7.3. i 7.4., te formulirati nacrte preporuka i rezolucija koje se odnose na njihovu razradu, sadržaj i provedbu, koji će se razmatrati na zasjedanjima sastanka ugovornih stranaka.

7.7. Tajništvo Sporazuma redovno će ocjenjivati moguće mehanizme za osiguranje dodatnih sredstava (financijska i tehnička pomoć) za provedbu ovoga Akcijskoga plana, te izrađivati izvješće za svako redovno zasjedanje sastanaka ugovornih stranaka.

TABLICA 1.

STANJE POPULACIJA MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA

KLJUČ ZA RAZREDBU

Sljedeći ključ za tablicu 1. temelj je provedbe Akcijskoga plana:

Stupac A

Kategorija 1.: (a) Vrste uključene u Dodatak I. Konvencije.

(b) Vrste navedene kao ugrožene na Crvenom popisu ugroženih životinja (Groombridge 1993.) IUCN-a iz 1994.; ili

(c) Populacije koje broje manje od oko 10.000 jedinki.

Kategorija 2.: Populacije koje broje između 10.000 i 25.000 jedinki.

Kategorija 3.: Populacije koje broje između 25.000 i 100.000 jedinki i smatraju se ugroženima uslijed:

(e) koncentracije na malom broju lokacija, na bilo kojem stadiju njihova godišnjeg ciklusa;

(f) ovisnosti o vrsti staništa koja je ozbiljno ugrožena,

(g) pokazivanja značajnoga dugoročnog pada ili

(h) pokazivanja ekstremnih fluktuacija u brojnosti ili trendu populacije.

Za vrste navedene u gornjim kategorijama 2.1.3. Vidi točku 2.1.1. ovoga dodatka.

Stupac B

Kategorija 1.: Populacije koje broje između 25.000 i 100.000 jedinki, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz gore opisanoga stupca A.

Kategorija 2.: Populacije koje broje više od 100.000 jedinki i smatra se kako im je potrebna osobita pozornost uslijed:

(i) koncentracije na malom broju lokacija, na bilo kojem stadiju njihova godišnjeg ciklusa;

(j) ovisnosti o vrsti staništa koja je ozbiljno ugrožena;

(k) pokazivanja značajnoga dugoročnog pada ili

(l) pokazivanja ekstremnih fluktuacija u brojnosti ili trendu populacije.

Stupac C

Kategorija 1.: Populacije koje broje više od 100.000 jedinki koje bi mogle imati znatnu korist od međunarodne suradnje, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz gornjih stupaca A, odnosno B.

OCJENA TABLICE 1.

Ovu će tablicu:

(m) redovno ocjenjivati Tehnički odbor; u skladu s člankom VII., stavkom 3(b), ovoga Sporazuma i

(n) dopunjavati prema potrebi Sastanak ugovornih stranaka, u skladu s člankom VI., stavkom 9 (d), ovoga Sporazuma, u svjetlu zaključaka takvih ocjena.

KLJUČ ZA SKRAĆENICE I SIMBOLE

razmn: Razmnožavanje

prezim: Prezimljavanje

S Sjeverna

i Istočna

J Južna

Z zapadna

SI Sjeveroistočna

SZ Sjeverozapadna

JI Jugoistočna

JZ Jugozapadna

1.: Stanje populacije nepoznatno. Stanje zaštite procijenjeno.

*: Vidi točku 2.1.1.

NAPOMENE:

1. Podaci o populacijama korišteni pri sastavljanju tablice 1., u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju brojnosti jedinki potencijalnoga fonda za razmnožavanje u području Sporazuma. Stanje se temelji na najboljim dostupnim objavljenim procjenama populacije.

2. Dometci (razmn) ili (prezim) u popisu populacija samo su pomoć u prepoznavanju populacija. Oni ne upućuju na ograničenost djelovanja s obzirom na godišnja doba za dotične populacije, prema ovom Sporazumu i Akcijskom planu.

AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS

THE CONTRACTING PARTIES,

RECALLING that the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979, encourages international cooperative action to conserve migratory species;

RECALLING further that the first meeting of the Conference of the Parties to the Convention, held in Bonn in October 1985, instructed the Secretariat of the Convention to take appropriate measures to develop an Agreement on Western Palearctic Anatidae;

CONSIDERING that migratory waterbirds constitute an important part of the global biological diversity which, in keeping, with the spirit of the Convention on Biological Diversity, 1992, and Agenda 21 should be conserved for the benefit of present and future generations;

AWARE of the economic, social, cultural and recreational benefits accruing from the taking of certain species of migratory waterbirds and of the environmental, ecological, genetic, scientific, aesthetic, recreational, cultural, educational, social and economic values of waterbirds in general;

CONVINCED that any taking of migratory waterbirds must be conducted on a sustainable basis, taking into account the conservation status of the species concerned over their entire range as well as their biological characteristics;

CONSCIOUS that migratory waterbirds are particularly vulnerable because they migrate over long distances and are dependent on networks of wetlands that are decreasing in extent and becoming degraded through non-sustainable human activities, as is expressed in the Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat, 1971;

RECOGNIZING the need do take immediate action to stop the decline of migratory waterbird species and their habitats in the geographic area of the African-Eurasian waterbird migration systems;

CONVINCED that the conclusion of a multilateral Agreement and its implementation through coordinated or concerted action will contribute significantly to the conservation of migratory waterbirds and their habitats in the most efficient manner, and will have ancillary benefits for many other species of animals and plants; and

ACKNOWLEDGING that effective implementation of such an Agreement will require assistance to be provided to some Range States for research, training and monitoring of migratory waterbird species and their habitats, for the management of those habitats as well as for the establishment or improvement of scientific and administrative institutions for the implementation of this Agreement.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

SCOPE, DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. The geographic scope of this Agreement is the area of the migration systems o African-Eurasian waterbirds, as defined in Annex 1 to this Agreement, hereafte referred to as the »Agreement Area«.

2. For the purpose of this Agreement:

(a) »Convention« means the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979;

(b) »Convention Secretariat« means the body established under Article IX of the Convention;

(c) »Waterbirds« means those species of birds that are ecologically dependent of wetlands for at least part of their annual cycle, have a range which lies entire or partly within the Agreement Area and are listed in Annex 2 to this Agreement;

(d) »Agreement secretariat« means the body established under Article IV, paragraph 7, subparagraph (b), of this Agreement;

(e) »Parties« means, unless the context otherwise indicates, Parties to this Agreement; and

(f) »Parties present and voting« means the Parties present and casting an affirmative or negative vote; those abstaining from voting shall not be counted amongst the Parties present and voting.

In addition, the terms defined in Article I, subparagraphs 1(a) to (k), of the Convention shall have the same meaning, mutatis mutandis, in this Agreement.

3. This Agreement is an AGREEMENT within the meaning of Article IV, paragraph 3, of the Convention.

4. The annexes to this Agreement form an integral part thereof. Any reference to the Agreement includes a reference top its annexes.

Article II

FUNDAMENTAL PRINCIPLES

1. Parties shall take co-ordinated measures to maintain migratory waterbird species in a favourable conservation status or to restore them to such a status. To this end, they shall apply within the limits of their national jurisdiction the measures prescribed in Article III, together with the specific actions determined in the Action Plan provided for in Article IV, of this Agreement.

2. In implementing the measures prescribed in paragraph 1 above, Parties should take into account the precautionary principle.

Article III

GENERAL CONSERVATION MEASURES

1. The Parties shall take measures to conserve migratory waterbirds, giving special attention to endangered species as well as to those with an unfavourable conservation status.

2. To this end, the Parties shall:

(a) accord the same strict protection for endangered migratory waterbird species in the Agreement Area as is provided for under Article III, paragraphs 4 and 5, of the Convention;

(b) ensure that any use of migratory waterbirds is based on an assessment of te best available knowledge of their ecology and is sustainable for the species as well as for the ecological systems that support them;

(c) identify sites and habitats for migratory waterbirds occurring within their territory and encourage the protection, management, rehabilitation and restoration of these sites, in liaison with those bodies listed in Article IX, paragraphs (a) and (b) of this Agreement, concerned with habitat conservation;

(d) coordinate their efforts to ensure that a network of suitable habitats is maintained or, where appropriate, re-established throughout the entire range of each migratory waterbird species concerned, in particular where wetlands extend over the area of more than one Party to this Agreement;

(e) investigate problems that are posed or are likely to be posed by human activities and endeavour to implement remedial measures, including habitat rehabilitation and restoration, and compensatory measures for loss of habitat;

(f) cooperate in emergency situations requiring international concerted action and in identifying the species of migratory waterbirds which are the most vulnerable to these situations as well as cooperate in developing appropriate emergency procedures to provide increased protection to these species in such situations and in the preparation of guidelines to assist individual Parties in tackling these situations;

(g) prohibit the deliberate introduction of non-native waterbird species into the environment and take all appropriate measures to prevent the unintentional release of such species if this introduction or release would prejudice the conservation status of wild flora and fauna; when non-native waterbird species have already been introduced, the Parties shall take all appropriate measures to prevent these species from becoming a potential threat to indigenous species;

(h) initiate or support research into the biology and ecology of migratory waterbirds including the harmonization of research and monitoring methods and, where appropriate, the establishment of joint or cooperative research and monitoring programmes;

(i) analyze their training requirements for, inter alia, migratory waterbird surveys, monitoring, ringing and wetland management to identify priority topics and areas for training and cooperate in the development and provision of appropriate training programmes;

(j) develop and maintain programmes to raise awareness and understanding of migratory waterbird conservation issues in general and of the particular objectives and provisions of this Agreement;

(k) exchange information and results from research, monitoring, conservation and education programmes; and

(l) cooperate with a view to assisting each other to implement this Agreement, particularly in the areas of research and monitoring.

Article IV

ACTION PLAN AND CONSERVATION GUIDELINES

1. An Action Plan is appended as Annex 3 to this Agreement. It specifies actions which the Parties shall undertake in relation to priority species and issues, under the following headings, consistent with the general conservation measures specified in Article III of this Agreement:

(a) species conservation;

(b) habitat conservation;

(c) management of human activities;

(d) research and monitoring;

(e) education and information; and

(f) implementation.

2. The Action Plan shall be reviewed at each ordinary session of the Meeting of the Parties, taking into account the Conservation Guidelines.

3. Any amendment to the Action Plan shall be adopted by the Meeting of the Parties, taking into consideration the provisions of Article III of this Agreement.

4. The Conservation Guidelines shall be submitted to the Meeting of the Parties for adoption at its first session, and shall be regularly reviewed.

Article V

IMPLEMENTATION AND FINANCING

1. Each Party shall:

(a) designate the Authority or Authorities to implement this Agreement which shall, inter alia, monitor all activities that may have impact on the conservation status of those migratory waterbird species of which the Party is a Range State;

(b) designate a contact point for the other Parties, and communicate without delay its name and address to the Agreement secretariat to becirculated forthwith to the other Parties; and

(c) prepare for each ordinary session of the Meeting of the Parties, beginning with the second session, a report on its implementation of the Agreement with particular reference to the conservation measures it has undertaken. The format of such reports shall be determined by the first session of the Meeting of the Parties and reviewed as may be necessary at any subsequent session of the Meeting of the Parties. Each report shall be submitted to the Agreement secretariat not less than one hundred and twenty days before the ordinary session of the Meeting of the Parties for which it has been prepared, and copies shall be circulated forthwith to the other Parties by the Agreement secretariat.

2. (a) Each Party shall contribute to the budget of the Agreement in accordance with the United Nations scale of assessment. The contributions shall be restricted to a maximum of 25 per cent of the total budget for any Party that is a Range State. No regional economic integration organization shall be required to contribute more than 2.5 per cent of the administrative costs.

(b) Decisions relating to the budget and any changes to the scale of assessment that may be found necessary shall be adopted by the Meeting of the Parties by consensus.

3. The Meeting of the Parties may establish a conservation fund from voluntary contributions of Parties or from any other source for the purpose of financing monitoring, research, training and projects relating to the conservation, including protection and management, of migratory waterbirds.

4. Parties are encouraged to provide training and technical and financial support to other Parties on a multilateral or bilateral basis to assist them in implementing the provisions of this Agreement.

Article VI

MEETING OF THE PARTIES

1. The Meeting of the Parties shall be the decision-making body of this Agreement.

2. The Depositary shall, in consultation with the Convention Secretariat, convene a session of the Meeting of the Parties not later than one year after the date of the entry into force of this Agreement. Thereafter, the Agreement secretariat shall convene, in consultation with the Convention Secretariat, ordinary sessions of the Meeting of the Parties at intervals of not more than three years, unless the Meeting of the Parties decides otherwise. Where it is possible to do so, such sessions should be held in conjunction with the ordinary meetings of the Conference of the Parties to the Convention.

3. On the written request of at least one third of the Parties, the Agreement secretariat shall convene an extraordinary session of the Meeting of the Parties.

4. The United Nations, its Specialized Agencies, the International Atomic Energy Agency, any State not a Party to the Agreement, and the secretariats of international concerned inter alia with the conservation, including protection and management, of migratory waterbirds may be represented by observers in sessions of the Meeting of the Parties. Any agency or body technically qualified in such conservation matters or in research on migratory waterbirds may also be represented at sessions of the Meeting of the Parties by observers, unless at least one third of the Parties present object.

5. Only Parties have the right to vote. Each Party shall have one vote, but regional economic integration organizations which are Parties to this Agreement shall, in matters within their competence, exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are parties to the Agreement. A regional economic integration organization shall not exercise its right to vote if its member States excercise theirs, and vice versa.

6. Unless provided otherwise in this Agreement, decisions of the Meeting of the Parties shall be adopted by consensus or, if consensus cannot be achieved, by a two-thirds majority of the Parties present and voting.

7. At its first session, the meeting of the Parties shall:

(a) adopt its rules of procedure by consensus;

(b) establish an Agreement secretariat within the Convention Secretariat to perform the secretariat functions listed in Article VIII of this Agreement;

(c) establish the Technical Committee provided for in Article VII of this Agreement;

(d) adopt a format for the reports to be prepared according to Article V, paragraph 1, subparagraph (c), of this Agrement; and

(e) adopt criteria to define emergency situations which require urgent conservation measures, and determine the modalities for assigning responsibility for action to be taken.

8. At each of its ordinary sessions, the Meeting of the Parties shall:

(a) consider actual and potential changes in the conservation status of migratory waterbirds and the habitats important for their survival, as well as the factors which may affect them;

(b) review the progress made and any difficulty encountered in the implementation of this Agreement;

(c) adopt a budget and consider any matters relating to the financial arrangements for this Agreement;

(d) deal with any matter relating to the Agreement secretariat and the membership of the Technical Committee;

(e) adopt a report for communication to the Parties to this Agreement and to the Conference of the Parties of the Convention; and

(f) determine the time and venue of the next session.

9. At any of its sessions, the Meeting of the Parties may:

(a) make recommendations to the Parties as it deems necessary or appropriate;

(b) adopt specific actions to improve the effectiveness of this Agreement and, as the case may be, emergency measures as provided for in Article VII, paragraph 4, of this Agreement,

(c) consider and decide upon proposals to amend this Agreement;

(d) amend the Action Plan in accordance with Article IV, paragraph 3, of this Agreement;

(e) establish such subsidiary bodies as it deems necessary to assist in the implementation of this Agreement, in particular for coordination with bodies established under other international treaties, conventions and agreements with overlapping geographic and taxonomic coverage; and

(f) decide on any other matter relating to the implementation of this Agreement.

Article VII

TECHNICAL COMMITTEE

1. The Technical Committee shall comprise:

(a) nine experts representing different regions of the Agreement Area, in accordance with a balanced geographical distribution;

(b) one representative from the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), one from the International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB) and one from the International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC); and

(c) one expert from each of the following fields: rural economics, game management, and environmental law.

The procedure for the appointment of the experts, the term of their appointment and the procedure for designation of the Chairman of the Technical Committee shall be determined by the Meeting of the Parties. The Chairman may admit a maximum of four observers from specialized international inter-governmental and non-governmental organizations.

2. Unless the Meeting of the Parties decides otherwise, meetings of the Technical Committee shall be convened by the Agreement secretariat in conjunction with each ordinary session of the Meeting of the Parties and at least once between ordinary sessions of the Meeting of the Parties.

3. The Technical Committee shall:

(a) provide scientific and technical advice and information to the Meeting of the Parties and, through the Agreement secretariat, to Parties;

(b) make recommendations to the Meeting of the Parties concerning the Action Plan, implementation of the Agreement and further research to be carried out;

(c) prepare for each ordinary session of the Meeting of the Parties a report on its activities, which shall be submitted to the Agreement secretariat not less than one hundred and twenty days before the session of the Meeting of the Parties, and copies shall be circulated forthwith by the Agreement secretariat to the Parties; and

(d) carry out any other tasks referred to it by the Meeting of the Parties.

4. Where in the opinion of the Technical Committee there has arisen an emergency which requires the adoption of immediate measures to avoid deterioration of the conservation status of one or more migratory waterbird species, the Technical Committee may request the Agreement secretariat to convene urgently a meeting of the Parties concerned. These Parties shall meet as soon as possible thereafter to establish rapidly a mechanism to give protection to the species identified as being subject to particularly adverse threat. Where a recommendation has been adopted at such a meeting the Parties concerned shall inform each other and the Agreement secretariat of measures they have taken to implement it, or of the reasons why the recommendation could not be implemented.

5. The Technical Committee may establish such working groups as may be necessary to deal with specific tasks.

Article VIII

AGREEMENT SECRETARIAT

The functions of the Agreement secretariat shall be:

(a) to arrange and service the sessions of the Meeting of the Parties as well as the meetings of the Technical Committee;

(b) to execute the decisions addressed to it by the Meeting of the Parties;

(c) to promote and coordinate activities under the Agreement, including the Action Plan, in accordance with decisions of the Meeting of the Parties;

(d) to liaise with non-Party Range States and to facilitate coordination between the Parties and with international and national organizations, the activities of which are directly or indirectly relevant to the conservation, including protection and management, of migratory waterbirds;

(e) to gather and evaluate information which will further the objectives and implementation of the Agreement and to arrange for appropriate dissemination of such information;

(f) to invite the attention of the Meeting of the Parties to matters pertaining to the objectives of this Agreement;

(g) to circulate copies of the reports of the Authorities referred to in Article V, paragraph 1, subparagraph (a), of this Agreement and of the Technical Committee, along with copies of the reports it must provide pursuant to paragraph (h) of this Article, to each Party not less than sixty days before the commencement of each ordinary session of the Meeting of the Parties;

(h) to prepare, on an annual basis and for each ordinary session of the Meeting of the Parties, reports on the work of the secretariat and on the implementation of the Agreement;

(i) to administer the budget for the Agreement and, if established, its conservation fund;

(j) to provide information for the general public concerning the Agreement and its objectives; and

(k) to perform such other functions as may be entrusted to it under the Agreement or by the Meeting of the Parties.

Article IX

RELATIONS WITH INTERNATIONAL BODIES DEALING WITH MIGRATORY WATERBIRDS AND THEIR HABITATS

The Agreement secretariat shall consult:

(a) on a regular basis, the Convention Secretariat and, where appropriate, the bodies responsible for the secretariat functions under Agreements concluded pursuant to Article IV, paragraphs 3 and 4, of the Convention which are relevant to migratory waterbirds, the Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat, 1971, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973., the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1968, the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979, and the Convention on Biological Diversity, 1992, with a view to the Meeting of the Parties cooperating with the Parties to these conventions on all matters of common interest and, in particular, in the development and implementation of the Action Plan;

(b) the secretariats of other pertinent conventions and international instruments in respect of matters of common interest; and

(c) other organizations competent in the field of conservation, including protection and management, of migratory waterbirds and their habitats, as well as in the fields of research, education and awareness raising.

Article X

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

1. This Agreement may be amended at any ordinary or extraordinary session of the Meeting of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be comunicated to the Agreement secretariat not less than one hundred and fifty days before the opening of the session. The Agreement secretariat shall transmit copies forthwith to the Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Agreement secretariat not less than sixty days before the opening of the session. The Secretariat shall, as soon as possible after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments submitted by that day.

4. An amandment to the Agreement other than an amendment to its annexes shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted it on the thirtieth day after the date on which two thirds of the Parties to the Agreement at the date of the adoption of the amendment have deposited their instruments of acceptance of the amendment with the Depositary. For each Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Parties have deposited their instruments of acceptance, the amendment shall enter into force on the thirtieth day after the date on which it deposits its instrument of acceptance.

5. Any additional annexes and any amendment to an annex shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for all Parties on the ninetieth day after the date of its adoption by the Meeting of the Parties, except for Parties which have entered a reservation in accordance with paragraph 6 of this Article.

6. During the period of ninety days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may be written notification to the Depositary enter a reservation with respect to an additional annex or an amendment to an annex. Such reservation may be withdrawn at any time by written notification to the Depositary, and thereupon the additional annex or the amendment shall enter into force for that Party on the thirtieth day after the date of withdrawal of the reservation.

Article XI

EFFECT OF THIS AGREEMENT ON INTERNATIONAL
CONVENTIONS AND LEGISLATION

1. The provisions of this Agreement do not affect the rights and obligations of any Party deriving from existing international treaties, conventions or agreements.

2. The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of any Party to maintain or adopt stricter measures for the conservation of migratory waterbirds and their habitats.

Article XII

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, be mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

Article XIII

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL, ACCESSION

1. This Agreement shall be open for signature by any Range State, whether or not areas under its jurisdiction lie within the Agreement Area, or regional economic integration organization, at least one member of which is a Range State, either by;

(a) signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval; or

(b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. This Agreement shall remain open for signature at The Hague until the date of its entry into force.

3. This Agreement shall be open for accession by any Range State or regional economic integration organization mentioned in paragraph 1 above on and after the date of entry into force of the Agreement.

4. Instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article XIV

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month after at least fourteen Range States or regional economic integration organizations, comprising at least seven from Africa and seven from Eurasia, have signed without reservation in respect of ratification, acceptance or approval, or have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval in accordance with Article XIII of this Agreement.

2. For any Range State or regional economic integration organization which has:

(a) signed without reservation in respect of ratification, acceptance, or approval;

(b) ratified, accepted, or approved; or

(c) acceded to

this Agreement after the date on which the number of Range States and regional ecnomic integration organizations necessary to enable entry into force have signed it without reservation or have ratified, accepted or approved it, this Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the signature without reservation, or deposit, by that State or organization, of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XV

RESERVATIONS

The provisions of this Agreement shall not be subject to general reservations. However, a specific reservation may be entered by any State or regional economic integration organization on signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or, as the case may be, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of any species covered by the Agreement or any specific provision of the Action Plan. Such a reservation may be withdrawn at any time by the State of regional economic integration organization which had entered it, by notification in writing to the Depositary; such a State or organization shall not be bound by the provisions which are the object of the reservation until thirty days after the date on which the reservation has been withdrawn.

Article XVI

DENUNCIATION

Any Party may denounce this Agreement by written notification to the Depositary at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Depositary has received the notification.

Article XVII

DEPOSITARY

1. The original of this Agreement, in the Arabic, English, French and Russian languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Government of the Kingdom of the Netherlands which shall be the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of these versions to all States and regional economic integration organizations referred to in Article XIII, paragraph 1, of this Agreement, and to the Agreement secretariat after it has been established.

2. As soon as this Agreement enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

3. The Depositary shall inform all States and regional economic integration organizations that have signed or acceded to the Agreement, and the Agreement secretariat, of:

(a) any signature;

(b) any deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession;

(c) the date of entry into force of this Agreement and of any additional annex as well as of any amendment to the Agreement or to its annexes;

(d) any reservation with respect to an additional annex or to an amendment to an annex;

(e) any notification of withdrawal of a resrvation; and

(f) any notification of denunciation of the Agreement.

The Depositary shall transmit to all States and regional economic integration organizations that have signed or acceded to this Agreement, and to the Agreement secretariat, the text of any reservation, of any additional annex and of any amendment to the Agreement or to its annexes.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

ANNEX 1

DEFINITION OF THE AGREEMENT AREA

The boundary of the Agreement area is defined as follows: from the North Pole south along the 1300W line of longitude to 750N; thence east and southeast through Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, the Gulf of Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel and Hudson Strait to a point in the northwest Atlantic at 600N, 600W; thence southeast through the northwest Atlantic to a point at 500N, 300W; thence south along the 300W line of longitude to 100N; thence southeast to the Equator at 200W; thence south along the 200W line of longitude to 400S; thence east along the 400S line of latitude to 600E; thence north along the 600E line of longitude to 350N; thence east-northeast on a great circle to a point in the western Altai at 490N, 87027žE; thence northeast on a great circle to the coast of the Arctic Ocean at 1300E; thence north along the 1300E line of longitude to the North Pole. The outline of the Agreement Area is illustrated on the following map.

ANNEX 2

WATERBIRDSPECIES TO WHICH THIS
AGREEMENT APPLIES

GAVIIDAE

Gavia stellata Red-throated Diver

Gavia arctica Black-throated Diver

Gavia immer Great Northern Diver

Gavia adamsii White-billed Diver

PODICIPEDIDAE

Podiceps grisegena Red-necked Grebe

Podiceps auritus Slavonian Grebe

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus Great White Pelican

Pelecanus crispus Dalmatian Pelican

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax pygmaeus Pygmy Cormorant

Phalacrocorax nigrogularis Socotra Cormorant

ARDEIDAE

Egretta vinaceigula Slaty Egret

Ardea purpurea Purple Heron

Casmerodius albus Great Egret

Ardeola idae Madagascar Pond-Heron

Ardeola rufiventris Rufous-bellied Heron

Ixobrychus minutus Little Bittern

Ixobrychus sturmii Dwarf Bittern

Botaurus stellaris Great Bittern

CICONIIDAE

Mycteria ibis Yellow-billed Stork

Ciconia nigra Black Stork

Ciconia episcopus Wooly-necked Stork

Ciconia cicoonia White Stork

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus Glossy Ibis

Geronticus eremita Waldrapp

Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill

Platalea alba African Spoonbill

HOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber Greater Flamingo

Phoenicopterus minor Lesser Flamingo

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-Duck

Dendrocygna viduata White-faced Whistling-Duck

Thalassornis leuconotus White-backed Duck

Oxyura leucocephala White-headed Duck

Cygnus olor Mute Swan

Cygnus cygnus Whooper Swan

Cygnus columbiattus Bewickžs Swan

Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose

Anser fabalis Bean Goose

Anser albifrons Greater White-fronted Goose

Anser erythropus Lesser White-fronted Goose

Anser anser Greylag Goos

Branta leucopsis Barnacle Goose

Branta bernicla Brent Goose

Branta ruficollis Red-breasted Goose

Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose

Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck

Tadorna cana South African Shelduck

Tadorna tadorna Common Shelduck

Plectropterus gambensis Spur-winged Goose

Sarkidiornis melanotos Comb Duck

Nettapus auritus African Pygmy-goose

Anas penelope Eurasian Wigeon

Anas strepera Gadwall

Anas crecca Common Teal

Anas capensis Cape Teal

Anas platyrhynchos Mallard

Anas undulata Yellow-billed Duck

Anas acuta Northern Pintail

Anas erythrorhyncha Red-billed Duck

Anas hottentota Hottentot Teal

Anas querquedula Garganey

Anas clypeata Norhern Shoveler

Marmaronetta angustirostris Marbled Teal

Netta rufina Red-crested Pochard

Netta erythrophthalma Southern Pochard

Aythya ferina Common Pochard

Aythya nyroca Ferruginous Pochard

Aythya fuligula Tufted Duck

Aythya marila Greater Scaup

Somateria mollissima Common Eider

Somateria spectabilis King Eider

Polysticta stelleri Stelleržs Eider

Clangula hyemalis Long-tailed Duck

Melanitta nigra Common Scoter

Melanitta fusca Velvet Scoter

Bucephala clangula Common Goldeneye

Mergellus albellus Smew

Mergus serrator Red-breasted Merganser

Mergus merganser Goosander

GRUIDAE

Grus leucogeranus Siberian Crane

Grus virgo Demoiselle Crane

Grus paradisea Blue Crane

Grus carunculatus Watted Crane

Grus grus Common Crane

RALLIDAE

Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail

Porzana parva Little Crake

Porzana pusilla Baillonžs Crake

Porzana porzana Spotted Crake

Aenigmatolimnas marginalis Striped Crake

Fulica atra (Black Sea/Mediterranean) Common Coot

DROMADIDAE

Dromas ardeola Crab Plover

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus Black-winged Stilt

Recurvirostra avosetta Pied Avocet

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola Collared Pratincole

Glareola nordmanni Black-winged Pratincole

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover

Pluvialis squatarola Grey Plover

Charadrius hiaticula Common Ringed Plover

Charadrius dubius Little Ringed Plover

Charadrius pecuarius Kittlitzžs Plover

Charadrius tricollaris Three-banded Plover

Charadrius forbesi Forbesž Plover

Charadrius pallidus Chestnut-banded Plover

Charadrius alexandrinus Kentish Plover

Charadrius marginatus White-fronted Plover

Charadrius mongolus Mongolian Plover

Charadrius leschenaultii Greater Sandplover

Charadrius asiaticus Caspian Plover

Eudromias morinellus Eurasian Dotterel

Vanellus vanellus Northern Lapwing

Vanellus spinosus Spur-winged Plover

Vanellus albiceps White-headed Lapwing

Vanellus senegallus Senegal Lapwing

Vanellus lugubris Wattled Lapwing

Vanellus melanopterus Black-winged Lapwing

Vanellus coronatus Crowned Lapwing

Vanellus superciliosus Brown-chested Lapwing

Vanellus gregarius Sociable Plover

Vanellus leucurus White-tailed Plover

SCOLOPACIDAE

Gallinago media Great Snipe

Gallinago gallinago Common Snipe

Lymnocryptes minimus Jack Snipe

Limosa limosa Black-tailed Godwit

Limosa lapponica Bar-tailed Godwit

Numenius phaeopus Whimbrel

Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew

Numenius arquata Eurasian Curlew

Tringa erythropus Spotted Redshank

Tringa totanus Common Redshank

Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper

Tringa nebularia Common Greenshank

Tringa ochropus Green Sandpiper

Tringa glareola Wood Sandpiper

Tringa cinerea Terek Sandpiper

Tringa hypoleucos Common Sandpiper

Arenaria interpres Ruddy Turnstone

Calidris tenuirostris Great Knot

Calidris canutus Red Knot

Calidris alba Sanderling

Calidris minuta Little Stint

Calidris temminckii Temminckžs Stint

Calidris maritima Purple Sandpiper

Calidris alpina Dunlin

Calidris ferruginea Curlew Sandpiper

Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper

Philomachus pugnax Ruff

Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope

Phalaropus fulicaria Grey Phalarope

LARIDAE

Larus leucopthalmus White-eyed Gull

Larus hemprichii Sooty Gull

Larus audouinii Audouinžs Gull

Larus armenicus Armenian Gull

Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull

Larus genei Slender-billed Gull

Larus melanocephalus Mediterranean Gull

Sterna nilotica Gull-billed Term

Sterna caspia Caspian Tem

Sterna maxima Royal Tem

Sterna bengalensis Lesser Crested Tem

Sterna bergii Great Crested Tem

Sterna sandvicensis Sandwich Tem

Sterna dougallii Roseate Tem

Sterna hirundo Common Tem

Sterna paradisaea Arctic Tem

Sterna albifrons Little Tem

Sterna saundersi Saundersž Tem

Sterna balaenarum Damara Tem

Sterna repressa White-cheeked Tem

Chlidonias leucopterus White-winged Tem

Chlidonias niger Black Tem

ANNEX 3

ACTION PLAN

1. Field of Application

1.1 The Action Plan is applicable to the populations of migratory waterbirds listed in Table 1 to this Annex (hereafter referred to as »Table 1«).

1.2 Table 1 forms an integral part of this Annex. Any reference to this Action Plan includes a reference to Table 1.

2. Species Conservation

2.1 Legal measures

2.1.1 Parties with populations listed in column A of Table 1 shall provide protection to those populations listed in accordance with Article III, paragraph 2(a), of this Agreement. Such Parties shall in particular and subject to paragraph 2.1.3 below:

(a) prohibit the taking of birds and eggs of those populations occurring in their territory;

(b) prohibit deliberate disturbance in so far as such disturbance would be significant for the conservation of the population concerned; and

(c) prohibit the possession or utilization of, and trade in, birds or eggs of those populations which have been taken in contravention of the prohibitions laid down pursuant to subparagraph (a) above, as well as the possession or utilization of, and trade in, any readily recognizable parts of derivatives of such birds and their eggs.

By way of exception for those populations listed in Categories 2 and 3 in Column A only and which are marked by an asterisk, hunting may continue on a sustainable use basis where hunting of such populations is a long-established cultural practice. This sustainable use shall be conducted within the framework of special provisions of a species action plan at the appropriate international level.

2.1.2 Parties with populations listed in Table 1 shall regulate the taking of birds and eggs of all populations listed in column B of Table 1. The object of such legal measures shall be to maintain or contribute to the restoration of those populations to a favourable conservation status and to ensure, on the basis of the best available knowledge of population dynamics, that any taking or other use is sustainable. Such legal measures, subject to paragraph 2.1.3 below, shall in particular:

(a) prohibit the taking of birds belonging to the populations concerned during their various stages of reproduction and rearing and during their return to their breeding grounds if the taking has an unfavourable impact on the conservation status of the population concerned;

(b) regulate the modes of taking;

(c) establish limits on taking, where appropriate, and provide adequate controls to ensure that these limits are observed; and

(d) prohibit the possession or utilization of, and trade in, birds and eggs of the populations which have been taken in contravention of any prohibition laid down pursuant to the provisions of this paragraph, as well as the posssession or utilization of, and trade in, any parts of such birds and their eggs.

2.1.3 Parties may grant exemptions to the prohibitions laid down in paragraphs 2.1.1 and 2.1.2, irrespective of the provisions of Article III, paragraph 5, of the Convention, where there is no other satisfactory solution, for the following purposes:

(a) to prevent serious damage to crops, water and fisheries;

(b) in the interests of air safety or other overriding public interests;

(c) for the purpose of research and education, of re-establishment and for the breeding necessary for these purposes;

(d) to permit under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited extent, the taking and keeping or other judicious use of certain birds in small numbers; and

(e) for the purpose of enhancing the propagation or survival of the populations concerned.

Such exemptions shall be precise as to content and limited in space and time and shall not operate to the detriment of the populations listed in Table 1. Parties shall as soon as possible inform the Agreement secretariat of any exemptions granted pursuant to this provision.

2.2 Single Species Action Plans

2.2.1 Parties shall cooperate with a view to developing and implementing international single species action plans for populations listed in Category 1 of Column A of Table 1 as a priority and for those populations listed with an asterisk in Column A of Table 1. The Agreement secretariat shall coordinate the development, harmonization and implementation of such plans.

2.2.2 Parties shall prepare and implement national single species action plans for the populations listed in Column A of Table 1 with a view to improving their overall conservation status. This action plan shall include special provisions for those populations marked with an asterisk. When appropriate, the problem of accidental kiling of birds by hunters as a result of incorrect identification of the species should be considered.

2.3 Emergency Measures

Parties shall, in close cooperation with each other whenever possible and relevant, develop and implement emergency measures for populations listed in Table 1, when exceptionally unfavourable or endangering conditions occur anywhere in the Agreement Area.

2.4 Re-establishments

Parties shall exercise the greatest care when re-establishing populations listed in Table 1 into parts of their traditional range where they no longer exist. They shall endeavour to develop and follow a detailed re-establishment plan based on appropriate scientific studies. Re-establishment plans should constitute an integral part of national and, where appropriate, international single species action plans. A re-establishment plan should include asessment of the impact on the environment and shall be made widely available. Parties shall inform the Agreement secretariat, in advance, of all re-establishment programme for populations listed in Table 1.

2.5 Introductions

2.5.1 Parties shall, if they consider it necessary, prohibit the introduction of non-native species of animals and plants which may be detrimental to the populations listed in Table 1.

2.5.2 Parties shall, if they consider it necessary, require the taking of appropriate precautions to avoid the accidental escape of captive birds belonging to non-native species.

2.5.3 Parties shall take mesaures to the extent feasible and appropriate, including taking, to ensure that when non-native species or hybrids thereof have already been introduced into their territory, those species or their hybrids do not pose a potential hazard to the populations listed in Table 1.

3. Habitat Conservation

3.1 Habitat Inventories

3.1.1 Parties, in liaison where appropriate with competent international organizations, shall undertake and publish national inventories of the habitats within their territory which are important to the populations listed in Table 1.

3.1.2. Parties shall endeavour, as a matter of priority, to identify all sites of international or national importance for populations listed in Table 1.

3.2. Conservation of Areas

3.2.1 Parties shall endeavour to continue establishing protected areas to conserve habitats important for the populations listed in Table 1, and to develop and implement management plans for these areas.

3.2.2 Parties shall endeavour to give special protection to those wetlands which meet internationally accepted criteria of international importance.

3.2.3 Parties shall endeavour to make wise and sustainable use of all of the wetlands in their territory. In particular they shall endeavour to avoid degradation and loss of habitats that support populations listed in Table 1 through the introduction of appropriate regulations or standards and control measures. In particular, they shall endeavour to:

(a) ensure, where practicable, that adequate statutory controls are in place, relating to the use of agricultural chemicals, pest control procedures and the disposal of waste water, which are in accordance with international norms, for the purpose of minimizing their adverse impacts on the populations listed in Table 1; and

(b) prepare and distribute information materials, in the appropriate languages, describing such regulations, standards and control measures in force and their benefits to people and wildlife.

3.2.4. Parties shall endeavour to develop strategies, according to an ecosystem approach, for the conservation of the habitats of all populations listed in Table 1, including the habitats of those populations that are dispersed.

3.3. Rehabilitation and Restoration

Parties shall endeavour to rehabilitate or restore, where feasible and appropriate, areas which were previously important for the populations listed in Table 1.

4. Management of Human Activities

4.1. Hunting

4.1.1 Parties shall cooperate to ensure that their hunting legislation implements the principle of sustainable use as envisaged in this Action Plan, taking into account the full geographical range of the waterbird populations concerned and their life history characteristics.

4.1.2 The Agreement secretariat shall be kept informed by the Parties of their legislation relating to the hunting of populations listed in Table 1.

4.1.3 Parties shall cooperate with a view to developing a reliable and harmonized system for the collection of harvest data in order to assess the annual harvest of populations listed in Table 1. They shall provide the Agreement secretariat with estimates of the total annual take for each population, when available.

4.1.4 Parties shall endeavour to phase out the use of lead shot for hunting in wetlands by the year 2000.

4.1.5 Parties shall develop and implement measures to reduce, and as far as possible eliminate, the use of poisoned baits.

4.1.6 Parties shall develop and implement measures to reduce, and as far as possible eliminate, illegal taking.

4.1.7 Where appropriate, Parties shall encourage hunters, at local, national and international levels, to form clubs or organizations to coordinate their activities and to help ensure sustainability.

4.1.8 Parties shall, where appropriate, promote the requirement of a proficiency test for hunters, including among other things, bird identification.

4.2 Eco-tourism

4.2.1 Parties shall encourage, where appropriate but not in the case of core zones of protected areas, the elaboration of cooperative programmes between all concerned to develop sensitive and appropriate eco-tourism at wetlands holding concentrations of populations listed in Table 1.

4.2.2 Parties, in cooperation with competent international organisations, shall endeavour to evaluate the costs, benefits and other consequences that can result from ecotourism at selected wetlands with concentrations of populations listed in Table 1. They shall communicate the results of any such evaluations to the Agreement secretariat.

4.3 Other Human Activities

4.3.1 Parties shall assess the impact of proposed projects which are likely to lead to conflicts between populations listed in Table 1 that are in the areas referred to in paragraph 3.2 and human interests, and shall make the results of the assessment publicly available.

4.3.2 Parties shall endeavour to gather inormation on the damage, in particular to crops, caused by populations listed in Table 1, and report the results to the Agreement secretariat.

4.3.3 Parties shall cooperate with a view to identifying appropriate techniques to minimize damage, or to mitigate the effects of damage, in particular to crops, caused by populations listed in Table 1, drawing on the experience gained elsewhere in the world.

4.3.4 Parties shall cooperate with a view to developing single species action plans for populations which cause significant damage, in particular to crops. The Agreement secretariat shall coordinate the development and harmonization of such plans.

4.3.5 Parties shall, as far as possible, promote high environmental standards in the planning and construction of structures to minimize their impact on populations listed in Table 1. They should consider steps to minimize the impact of stuctures already in existence where it becomes evident that they constitute a negative impact for the populations concerned.

4.3.6 In cases where human disturbance threatens the conservation status of waterbird populations listed in Table 1. Parties should endeavour to take measures to limit the level of threat. Appropriate measures might include, inter alia, the establishment of disturbance-free zones in protected areas where public access is not permitted.

5. Research and Monitoring

5.1. Parties shall endeavour to carry out survey work in poorly known areas, which may hold important concentrations of the populations listed in Table 1. The results of such surveys shall be disseminated widely.

5.2 Parties shall endeavour to monitor the populations listed in Table 1. The results of such monitoring shall be published or sent to appropriate international organizations, to enable reviews of population status and trends.

5.3 Parties shall cooperate to improve the measurement of bird population trends as a criterion for describing the status of such populations.

5.4 Parties shall cooperate with a view to determining the migration routes of all populations listed in Table 1, using available knowledge of breeding and nonbreeding season distributions and census results, and by participating in coordinated ringing programmes.

5.5 Parties shall endeavour to initiate and support joint research projects into the ecology and population dynamics of populations listed in Table 1 and their habitats, in order to determine their specific requirements as well as the techniques which are the most appropriate for their conservation and management.

5.6 Parties shall endeavour to undertake studies on the effects of wetland loss and degradation and disturbance on the carrying capacity of wetlands used by the populations listed in Table 1 and the migration patterns of such populations.

5.7 Parties shall endeavour to undertake studies on the impact of hunting and trade on the populations listed in Table 1 and on the importance of these forms of utilization to the local and national economy.

5.8 Parties shall endeavour to cooperate with relevant international organisations and to support research and monitoring projects.

6. Education and Information

6.1. Parties shall, where necessary, arrange for training programmes to ensure that personnel responsible for the implementation of this Action Plan have an adequate knowledge to implement it effectively.

6.2. Parties shall cooperate with each other and the Agreement secretariat with a view to developing training programmes and exchanging resource materials.

6.3. Parties shall endeavour to develop programmes, information materials and mechanisms to improve the level of awareness of the general public with regard to the objectives, provisions and contents of this Action Plan. In this regard, particular attention shall be given to those people living in and around important wetlands, to users of these wetlands (hunters, fishermen, tourists, etc.) and to local authorities and other decision makers.

6.4. Parties shall endeavour to undertake specific public awareness campaigns for the conservation of the populations listed in Table 1.

7. Implementation

7.1. When implementing this Action Plan, Parties shall, when appropriate, give priority to those populations listed in Column A of Table 1.

7.2. Where, in the case of populations listed in Table 1, more than one population of the same species occurs on the territory of a Party, that Party shall apply conservation measures appropriate to the population or populations that have the poorest conservation status.

7.3. The Agreement secretariat, in coordination with the Technical Committee and with the assistance of experts from Range States, shall coordinate the development of conservation guidelines in accordance with Article IV. paragraph 4, of this Agreement to assist the Parties in the implementation of this Action Plan. The Agreement secretariat shall ensure, where possible, coherence with guidelines approved under other international instruments. These conservation guidelines shall aim at introducing the principle of sustainable use. They shall cover, inter alia:

(a) single species action plans;

(b) emergency measures;

(c) preparation of site inventories and habitat management methods;

(d) hunting practices;

(e) trade in waterbirds;

(f) tourism;

(g) reducing crop damage; and

(h) a waterbird monitoring protocol.

7.4. The Agreement secretariat, in coordination with the Technical Committee and the Parties, shall prepare a series of internatinal reviews necessary for the implementation of this Action Plan, including:

(a) reports on the status and trends of populations;

(b) gaps in information from surveys;

(c) the networks of sites used by each population, including reviews of the protection status of each site as well as of the management measures taken in each case;

(d) pertinent hunting and trade legislation in each country relating to the species listed in Annex 2 to this Agreement;

(e) the stage of preparation and implementation of single species action plans;

(f) re-establishment projects; and

(g) the status of introduced non-native waterbird species and hybrids thereof.

7.5 The Agreement secretariat shall endeavour to ensure that the reviews mentioned in paragraph 7.4 are updated at intervals of not more than three years.

7.6 The Technical Committee shall assess the guidelines and reviews preparad under paragraphs 7.3 and 7.4, and shall formulate draft recommendations and resolutions relating to their development, content and implementation for consideration at sessions of the Meeting of the Parties.

7.7 The Agreement secretariat shall regularly undertake a review of potential mechanisms for providing additional resources (funds and technical assistence) for the implementation of this Action Plan, and shall make a report to each ordinary session of the Meeting of the Parties.

TABLE 1

STATUS OF THE POPULATIONS OF MIGRATORY WATERBIRDS

KEY TO CLASSIFICATION

The following key to Table 1 is a basis for implementation of the Action Plan:

Column A

Category 1: (a) Species which are included in Appendix I to the Convention;

(b) Species which are listed as threatened in the 1994 IUCN Red List of Threatened Animals (Groombridge 1993); or

(c) Populations which number less than around 10,000 individuals.

Category 2: Populations numbering between around 10,000 and around 25,000 individuals.

Category 3: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and considered to be at risk as a result of:

(a) concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;

(b) dependence an a habitat type which is under severe threat;

(c) showing significant long-term decline; or

(d) showing extreme fluctuations in population size or trend.

For species listed in Categories 2 and 3, above, see paragraph

2.1.1 of this Annex.

Column B

Category 1: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and which do not fulfil the conditions in respect of Column A, as described above.

Category 2: Populations numbering more than around 100,000 individuals and considered to be in need of special attention as a result of:

(a) concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;

(b) dependence on a habitat type which is under severe threat;

(c) showing significant long-term decline; or

(d) showing large fluctuations in population size or trend.

Column C

Category 1: Populations numbering more than around 100,000 individuals which could significantly benefit from international cooperation and which do not fulfil the conditions in respect of either Column A or B, above.

REVIEW OF TABLE 1

This Table shall be:

(a) reviewed regularly by the Technical Committee in accordance with Article VII. paragraph 3(b), of this Agreement; and

(b) amended as necessary by the Meeting of the Parties, in accordance with Article VI. paragraph 9(d) of this Agrement, in light of the conclusions of such reviews.

KEY TO ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

bre: breeding

win: wintering

N: Northern

E: Eastern

S: Southern

W: Western

NE: Northeastern

NW: Northwestern

SE: Southeastern

SW: Southwestern

1 Population status unknown. Conservation status estimated.

* See paragraph 2.1.1

NOTES

1. The population data used to compile Table 1 as far as possible correspondes to the number of individuals in the potential breeding stock in the Agreement Area. The status is based on the best available published population estimates.

2. Suffixes (bre) or (win) in population listings are solely aids to population identification. They do not indicate seasonal restrictions to actions in respect of these populations under this Agreement and Action Plan.

						A	B	C
Mycteria ibis
Cjelokupna populacija					1
Ciconia nigra
Z Afrika/Z Europa				1c
Srednja/i Europa				2
Ciconia episcopus
Tropska Afrika (C. e. microscelis)			1
Ciconia ciconia
J Afrika (C. c. ciconia)			1c
SZ Afrika/Z Europa (razmn) (C. c. ciconia)	3b
Srednja/i Europa (razmn) (C. c. ciconia)		2c
Z Azija (razmn) (C. c. ciconia)			3b
Plegadis falcinellus
Supsaharska Afrika (P. f. falcinellus)				11
Z Afrika/Europa (P. f. falcinellus)			1
i Afrika/JZ Azija (P. f. falcinellus)		2*
Geronticus eremita
Maroko						1a
JZ Azija					1a
Threskiornis aethiopicus
Supsaharska Afrika (T. a. aethiopicus)				1
Irak/Iran (T. a. aethiopicus)			1c
Platalea leucorodia
i Atlantik (P. l. leucorodia)			1c
Srednja/JI Europa (razmn) (P. l. leucorodia)	2
Crveno more (P. l. archeri)			1c
JZ/J Azija (prezim) (P. l. major)		2
Platalea alba
Cjelokupna populacija				2*
Dendrocygna bicolor
Afrika								1
Dendrocygna viduata
Afrika								1
Thalassornis leuconotus
I/J Afrika (F. l. leuconotus)			2*
Z Afrika (T. l. leuconotus)			1c
Oxyura leucocephala
Z Sredozemlje					1a
i Sredozemlje/Z Azija				1a
Cygnus olor
SZ Europa						2d
Crno more (prezim)				2
Kaspijsko jezero (prezim)		     2a & 2d
Cygnus cygnus	
Island (razmn)					2
SZ Europa (prezim)					1
Crno more (prezim)				2
Z Azija (prezim)				21
Cygnus columbianus
Europa (prezim) (C. c. bewickii)		2
Kaspijsko jezero(prezim)(C.c.bewickii)		1c
Anser brachyrhynchus
Island (razmn)						2a
Svalbard (razmn)					1
Anser fabalis
Z tajga (razmn) (A. f. fabalis)				1
Z tundra (razmn) (A. f. rossicus)				1
Anser albifrons
SZ Europa (prezim) (A. a. albifrons)				1
Srednja Europa (prezim) (A. a. albifrons)		2c
Crno more (prezim) (A. a. albifrons)				1
Kaspijsko jezero(prezim)(A.a.albifrons)		2
Grenland (razmn) (A. a. flavirostris)		3a*
Anser erythropus
Crno more/Kaspijsko jezero (prezim)		1b
Anser anser
Island (razmn) (A. a. anser)				1
S Europa/Z Sredozemlje (A. a. anser)				1
Srednja Europa/S Afrika (A. a. anser)		2*
Crno more (prezim) (A. a. anser)			1
Z Sibir/Kaspijsko jezero (A. a. anser)			1
Branta leucopsis
Grenland (razmn)					1
Svalbard (razmn)				2
Rusija (razmn)							1
Branta bernicla
Sibir (razmn) (B. b. bernicla)				2b
Svalbard (razmn) (B. b. hrota)			1c
Irska (prezim) (B. b. hrota)			2
Branta ruficollis
Cjelokupna populacija				1b
Alopochen aegyptiacus
Cjelokupna populacija						11
Tadorna ferruginea
Z Sredozemlje						1c
i Sredozemlje/Crno more					2
JZ Azija							1
Tadorna cana
Cjelokupna populacija						1 
Tadorna tadorna
SZ Europa						2a
Z Sredozem-lje					2
Crno more						1
Kaspijsko jezero					1
Plectropterus gambensis
Z Afrika (P. g. gambensis)					1
J Afrika (P. p. niger)					1
Sarkidiornis melanotos
Afrika (S. m. melanotos)					11
Nettapus auritus
Z Afrika					1c
J/i Afrika							11
Anas penelope
JZ Europa (prezim)						1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)				2c
JZ Azija (prezim)					2c
Anas strepera
JZ Europa (prezim) (A. s. strepera)			1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)  		
(A. s. strepera)					1
JZ Azija (pezim) (A. s. strepera)				1
Anas crecca
JZ Europa (prezim) (A. c. crecca)				1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)(A.c.crecca)			1
JZ Azija (prezim) (A. c. crecca)			2c
Anas capensis
Cjelokupna populacija						11
Annas platyrhynchos
JZ Europa (prezim) (A. p. platyrhynchos)			1
Crno more/Sredozem-lje (prezim) (A. p.			2c
platyrhynchos)
JZ Azija (prezim) (A. p. platyrhynchos)				1
Anas undulata	
J Afrika (A.. u. undulata)				1
Anas acuta
Z Afrika (prezim)						1
JZ Europa (prezim)					1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)				2c
JZ Azija/i Afrika (prezim)					1
Anas erythrorhyncha
J/i Afrika							1
Anas hotentota
Z Afrika					1c1
J/i Afrika							11
Anas querquedula
Z Afrika (prezim)						1
I Afrika/Azija (prezim)						1
Anas clypeata
JZ Europa (prezim)					1
Z Sredozem-lje (prezim)					2a
Crno more/Sredozem-lje (prezim)					1
JZ Azija (prezim)						1
Marmaronetta angustirostris
Z Sredozem-lje					1b
I Sredozem-lje					1b
JZ Azija					1b
Netta rufina
JZ/Sred-nja Europa				2*
JI Europa					3c
JZ Azija							1
Netta erythrophthalma
J/I Afrika (N. e. brunnea)					11
Aythya ferina
SZ Europa (prezim)					2c
Crno more/Sredozem-lje (prezim)				2c
JZ Azija (prezim)					2c1
Aythya nyroca
Afrika (prezim)					1c
Europa (prezim)					3c
JZ Azija					1c
Aythya fuligula
SZ Europa (prezim)						1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)					1
JZ Azija (prezim)						1
Aythya marila
I Atlantik (prezim) (A. m. marila)				1
Crno more/Kaspijsko jezero (prezim) (A.			1
m. marila)
Somateria mollissima
Europa (S. m. mollisima)					1
Somateria spectabilis
JI Europa							1
Polysticta stelleri
JI Europa (prezim)				2
Clangula hyemalis
Islan/Grenland (razmn)					2c
JZ Europa (prezim)						1
Kaspijsko jezero (prezim)			1c
Melanitta nigra
SZ Europa (prezim) (M. n. nigra)			2a
Melanitta fusca
SZ Europa (prezim) (M. f. fusca)			2a
Crno more/Kaspijsko jezero (prezim)		1c
(M. f. fusca)
Bucephala clangula
SZ Europa (prezim) (B. c. clangula)				1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)			2*
(B. c. clangula)
Kaspijsko jezero (prezim)(B.c.clangula)		2
Mergellus albellus
SZ Europa (prezim)				3a
Crno more/Sredozem-lje (prezim)				1
JZ Azija (prezim)					1
Mergus serrator
SZ Europa (prezim) (M. s. serrator)				1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)				1
(M. s. serrator)
JZ Azija (prezim)				1c
Mergus merganser
SZ Europa (prezim) (M. m. merganser)				1
Crno more/Sredozem-lje (prezim)			1c
(M. m. merganser)
JZ Azija (prezim) (M. m. merganser)		2
  

						A	B	C
Mycteria ibis	
Entire population					1
Ciconia nigra
W Africa/W Europe				1c
Central/E Europe (bre)				2
Ciconia episcopus
Tropical Africa (C. e. microscelis)			1
Ciconia ciconia
S Africa (C. c. ciconia)			1c
NW Africa/W Europe (bre) (C. c. ciconia)	3b
Central/E Europe (bre) (C. c. ciconia)			2c
W Asia (bre) (C. c. ciconia)			3b
Ple-gadis falcinellus
Subsaharan Africa (P. f. falcinellus)				1I
W Africa/Europe (P. f. falcinellus)			1
E Africa/SW Asia (P. f. falcinellus)		2*
Geronticus eremita
Morocco						1a
SW Asia						1a
Threskiornis aethiopicus
Subsaharan Africa (T. a. aethiopicus)
Iraq/Iran (T. a. aethiopicus)			1c
Platalea leucorodia
E Atlantic (P. l. leucorodia)			1c
Central/SE Europe (bre) (P. l. leucorodia)	2
Red Sea (P. l. archeri)				1c
SW/S Asia (win) (P. l. major)			2
Platalea alba
Entire population				2*
Dendrocygna bicolor
Africa								1
Dendrocygna viduata
Africa								1
Thalassornis leuconotus
E/S Africa (T. l. leuconotus)			2*
W Africa (T. l. leuconotus)			1c
Oxyura leucocephala
W Mediterranean					1a
E Mediterranean/W Asia				1a
Cygnus olor
NW Europe						2d
Black Sea (win)					2
Caspian Sea (win)				2a & 2d
Cygnus cygnus
Iceland (bre)					2
NW Europe (win)						1
Black Sea (win)					2
W Asia (win)					2I
Cygnus columbianus
Europe (win) (C. c. bewickii)			2
Caspian Sea (win) (C.c. bewickii)		1c
Anser brachyrhynchus
Iceland (bre)						2a
Svalbard (bre)						1
Anser fabalis
W Taiga (bre) (A. f. fabalis)				1
W Tundra (bre) (A. f. rossicus)					1
Anser albifrons
NW Europe (win) (A. a. albifrons)				1
Central Europe (win) (A. a. albifrons)			2c
Black Sea (win) (A. a. albifrons)				1
Caspian Sea (win) (A. a. albifrons)		2
Greenland (bre) (A. a. flavirostris)		3a*
Anser erythropus
Black Sea/Caspian Sea (win)			1b
Anser anser
Iceland (bre) (A. a. anser)				1
N Europe/W Mediterranean (A. a. anser)				1
Central Europe/N Africa (A. a. anser)		2*
Black Sea (win) (A. a. anser)				1
W Siberia/Caspian Sea (A. a. anser)			1
Branta leucopsis
Greenland (bre)						1
Svalbard (bre)					2
Russia (bre)							1
Branta bernicla
Siberia (bre) (B. b. bernicla)				2b
Svalbard (bre) (B. b. hrota)			1c
Ireland (win) (B. b. hrota)			2
Branta ruficollis
Entire population				1b
Alopochen ae-gypatiacus
Entire population						1I
Tadorna ferruginea
W Mediterranean					1c
E Mediterranean/Blcak Sea			2
SW Asia							1
Tadorna cana
Entire population					1
Tadorna tadorna
NW Europe						2a
W Mediterranean					2
Black Sea						1
Caspian Sea						1
Plectropterus gambensis
W. Africa (P. g. gambensis)					1
S Africa (P. g. niger)					1
Sarkidiornis melanotos
Africa (S. m. melanotos)					1I
Nettapus auritus
W Africa					1c
S/E Africa							1I 
Anas penelope
NW Europe (win)							1
Black Sea/Mediterranean (win)				2c
SW Asia (win)						2c
Anas strepera
NW Europe (win) (A. s. strepera)			1
Black Sea/Mediterranean (win) 
(a. s. strepera)					1
SW Asia (win) (A. s. strepera)					1
Anas crecca
NW Europe (win) (A. c. crecca)					1
Black Sea/Mediterranean (win) (A. c. crecca)			1
SW Asia (win) (A. c. crecca)				2c
Anas capensis
Entire population						1I 
Anas platyrhynchos 
NW Europe (win) (A. p. platyrhynchos)				1
Black Sea/Mediterranean (win)
(A. p. platyrhynchos)			
SW Asia (win) (A. p. platyrhynchos)			2c	1
Anas undulata
S Africa (A. u. undulata)				1
Anas acuta
W Africa (win)							1
NW Europe (win)						1
Black Sea/Mediterranean (win)				2c
SW Asia/E Africa (win)						1
Anas erythrorhyncha
S/E Africa							1
Anas hottentota
W Africa					1cI 
S/E Africa							1I 
Anas querquedula
W Africa (win)							1
E Africa/Asia (win)						1
Anas clypeata
NW Europe (win)						1
W Mediterranean (win)					2a
Black Sea/Mediterranean (win)					1
SW Asia (win)							1
Marmaronetta angustirostris
W Mediterranean					1b
E Mediterranean					1b
SW Asia						1b
Netta rufina
SW/Central Europe				2*
SE Europe					3c
SW Asia								1
Netta erythrophthalma
S/E Africa (N. e. brunnea)					1I 
Aythya ferina
NW Europe (win)						2c
Black Sea/Mediterranean (win)				2c
SW Asia (win)						2cI 
Aythya nyroca
Africa (win)					1c
Europe (win)					3c
SW Asia						1c
Aythya fuligula
NW Europe (win)							1
Black Sea/Mediterranean (win)					1
SW Asia (win)							1
Aythya marila
E Atlantic (win) (A. m. marila)					1
Black Sea/Caspian Sea (win)
(A. m. marila)						1
Somateria mollissima
Europe (S. m. mollissima)					1
Somateria spectabilis
NE Europe							1
Polysticta stelleri
NE Europe (win)					2
Clangula hyemalis
Iceland/Greenland (bre)					2c
NW Europe (win)							1
Caspian Sea (win)				1c
Melanitta nigra
NW Europe (win) (M. n. nigra)				2a
Melanitta fusca
NW Europe (win) (M. f. fusca)				2a
Black Sea/Caspian Sea (win) (M. f. fusca)	1c
Bucephala clangula
NW Europe (win) (B. c. clangula)				1
Black Sea/Mediterranean (win) B. c.
clangula)					2*
Caspian Sea (win) (B. c. clangula)		2
Mergellus albellus
NW Europe (win)					3a
Black Sea/Mediterranean (win)				1
SW Asia (win)						1
Mergus serrator
NW Europe (win) (M. s. serrator)				1
Black Sea/Mediterranean (win) 
(M. s. serrator)					1
SW Asia (win) (M. s. serrator)			1c
Mergus merganser
NW Europe (win) (M. m. merganser)				1
Black Sea/Mediterranean (win)	
(M. m. merganser)				1c
SW Asia (win) (M. m. merganser)			2

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa za izvršenje ovoga Zakona. Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama". Klasa: 018-05/00-01/05 Zagreb, 13. travnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

Zlatko Tomčić, dipl. ing, v.r.