ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA U EUROPI (EUROBATS)

NN 6/2000 (3.5.2000.), ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA U EUROPI (EUROBATS)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

69

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA U EUROPI (EUROBATS)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS), koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. travnja 2000.

Broj: 01-081-00-1091/2
Zagreb,18. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA U EUROPI (EUROBATS)

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS) u okviru Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), koji je bio otvoren za potpis 4. prosinca 1991. u Londonu, a stupio je na snagu 16. siječnja 1994.

Sporazum je u izvorniku pisan na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Sporazum u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA U EUROPI
London, 4. prosinca 1991. godine

Ugovorne stranke,

pozivajući se na Konvenciju o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, otvorenu za potpisivanje u Bonnu 23. lipnja 1979. godine;

uviđajući nepovoljan status zaštite šišmiša u Europi i u neeuropskim državama područja rasprostranjenja, a osobito ozbiljnu prijetnju koju za šišmiše predstavljaju uništavanje staništa, ometanje na njihovim odmorištima i određeni pesticidi;

svjesne kako su opasnosti koje prijete šišmišima u Europi i u neeuropskim državama područja rasprostranjenja zajedničke migratornim i nemigratornim vrstama, te kako migratorne i nemigratorne vrste često dijele zajednička odmorišta;

prisjećajući se kako je na prvom sastanku Konferencije ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, održanom u Bonnu u listopadu 1985. godine, dogovoreno da se na Dodatak II. Konvencije upišu europske vrste šišmiša CHIROPTERA (Rhinolophidae i Vespertilionidae), te da tajništvo Konvencije poduzme mjere potrebne za izradu sporazuma za navedene vrste;

uvjerene kako bi sklapanje sporazuma za predmetne vrste uvelike koristilo zaštiti šišmiša u Europi,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

PREDMET I TUMAČENJE

Za potrebe ovoga Sporazuma:

(a) »Konvencija« označava Konvenciju o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonn, 1979.);

(b) »šišmiši« znače europske populacije CHIROPTERA (Rhinolophidae i Vespertilionidae) koje obitavaju u Europi i u neeuropskim državama područja rasprostranjenja;

(c) »država područja rasprostranjenja« označava svaku državu (bila ona ugovorna stranka Konvencije ili ne) čija ovlast pokriva bilo koji dio područja rasprostranjenja vrste obuhvaćene ovim Sporazumom;

(d) »regionalna organizacija ekonomske zajednice« označava organizaciju koju čine suverene države na koje se odnosi ovaj Sporazum i koja je mjerodavna u pitanjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i propisno ovlaštena, sukladno svojoj unutarnjoj proceduri, za potpisivanje, ratifikaciju, prihvat, odobrenje, odnosno pristup Sporazumu;

(e) »ugovorne stranke« znači, ukoliko se u tekstu ne upućuje drugačije, ugovorne stranke ovoga Sporazuma;

(f) »u Europi« znači na europskom kontinentu.

Članak II.

OPĆE ODREDBE

1. Ovaj Sporazum predstavlja SPORAZUM u smislu stavka 3. članka IV. Konvencije.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ne oslobađaju ugovorne stranke od njihovih obveza prema bilo kojoj postojećoj povelji, konvenciji ili sporazumu.

3. Svaka ugovorna stranka ovoga Sporazuma odredit će jedno ili više ovlaštenih tijela kojima će dodijeliti zaduženja u provedbi ovoga Sporazuma. Naziv i adresu svojih tijela priopćit će drugim ugovornim strankama u Sporazumu.

4. Odgovarajuću administrativnu i financijsku potporu ovom Sporazumu, odredit će njegove ugovorne stranke u konzultaciji s ugovornim strankama Konvencije.

Članak III.

TEMELJNE OBVEZE

1. Svaka će ugovorna stranka zabraniti namjerno hvatanje, držanje odnosno ubijanje šišmiša, osim ukoliko za to dobije dopuštenje od ovlaštenoga tijela.

2. Svaka će ugovorna stranka utvrditi one lokalitete unutar vlastitoga područja koji su bitni za status zaštite šišmiša, uključujući njihovu sklonišnu i zaštitnu ulogu. Ugovorna stranka će, uzimajući u obzir gdje je to potrebno, gospodarska i društvena pitanja, zaštititi takve lokalitete od oštećivanja, odnosno uznemiravanja. Uz to, svaka će ugovorna stranka nastojati utvrditi i od oštećivanja, odnosno uznemiravanja zaštititi važna hranilišta šišmiša.

3. Pri odlučivanju za staništa koja treba zaštititi s općenitim ciljem zaštite prirode, svaka će ugovorna stranka posvetiti propisnu pozornost staništima koja su važna za šišmiše.

4. Svaka će ugovorna stranka poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem promicanja zaštite šišmiša i osvješćivanja javnosti o važnosti zaštite šišmiša.

5. Svaka će ugovorna stranka odgovarajućem tijelu dodijeliti zaduženja glede pružanja savjeta o zaštiti i gospodarenju šišmišima unutar svoga područja, osobito što se tiče šišmiša u zgradama. Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o svojim iskustvima po ovom pitanju.

6. Svaka će ugovorna stranka poduzeti dodatne radnje koje bude smatrala potrebnima za zaštitu populacija šišmiša za koje utvrdi ugroženost te o poduzetim radnjama izvijestiti po članku VI.

7. Svaka će ugovorna stranka, gdje je to prikladno, promicati istraživačke programe vezane uz zaštitu i gospodarenje šišmišima. Ugovorne stranke će se međusobno konzultirati glede rečenih istraživačkih programa, te raditi na usuglašavanju takvih programa istraživanja i zaštite.

8. Svaka će ugovorna stranka, gdje god to bude prikladno, pri ocjeni uporabljivosti pesticida posvetiti pozornost mogućim učincima pesticida na šišmiše, te nastojati zamijeniti kemikalije za obradu drveta, koje su izuzetno otrovne za šišmiše, sigurnijim alternativama.

Članak IV.

PROVEDBA NA DRŽAVNOJ RAZINI

1. Svaka će ugovorna stranka usvojiti i provoditi one zakonodavne i administrativne mjere koje budu potrebne u svrhu stupanja ovoga Sporazuma na snagu.

2. Odredbe ovoga Sporazuma neće ni na koji način utjecati na pravo ugovornih stranaka na usvajanje strožih mjera vezanih uz zaštitu šišmiša.

Članak V.

SASTANCI UGOVORNIH STRANAKA

1. Ugovorne stranke ovoga Sporazuma održavat će povremene sastanke. Vlada Ujedinjenoga kraljevstva sazvat će prvi sastanak ugovornih stranaka Sporazuma ne kasnije od tri godine po stupanju Sporazuma na snagu. Ugovorne stranke Sporazuma usvojit će pravila procedure i financijske odredbe za svoje sastanke, uključujući proračunske odredbe i raspored doprinosa za sljedeće financijsko razdoblje. Rečena pravila usvojit će se dvotrećinskom većinom ugovornih stranaka koje su prisutne i glasuju. Odluke donijete po financijskim odredbama, zahtijevat će tročetvrtinsku većinu ugovornih stranaka koje su prisutne i glasuju;

2. Na sastancima ugovorne stranke mogu uspostaviti one zdravstvene i druge radne skupine koje smatraju prikladnima.

3. Svaka država područja rasprostranjenja, odnosno regionalna organizacija ekonomske zajednice koja nije ugovorna stranka ovoga Sporazuma, tajništvo Konvencije, Vijeće Europe u svom svojstvu tajništva Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa i slične međuvladine organizacije, mogu na sastancima ugovornih stranaka biti zastupljeni u svojstvu promatrača. Svaka agencija ili tijelo tehnički osposobljeno za zaštitu i gospodarenje šišmišima može biti zastupljeno putem promatrača na sastancima ugovornih stranaka, ukoliko se tome ne usprotivi najmanje jedna trećina prisutnih ugovornih stranaka. Samo ugovorne stranke imaju pravo glasa na sastancima ugovornih stranaka.

4. S izuzetkom odredbi donjega stavka 5., svaka ugovorna stranka ovoga Sporazuma imat će jedan glas.

5. Regionalne organizacije ekonomske zajednice koje su ugovorne stranke ovoga Sporazuma, imat će, u pitanjima unutar njihove ovlasti, pravo glasa onim brojem glasova koji je jednak broju njihovih država članica koje su ugovorne stranke Sporazuma i prisutne u vrijeme glasovanja. Regionalna organizacija ekonomske zajednice neće koristiti svoje pravo glasa ukoliko njezine države članice koriste svoje, i obrnuto.

Članak VI.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI

Svaka će ugovorna stranka na svakom sastanku ugovornih stranaka predstaviti najnovije izvješće o vlastitoj provedbi Sporazuma. Izvješće će razaslati ugovornim strankama najmanje 90 dana uoči otvaranja redovnoga sastanka.

Članak VII.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA

1. Ovaj Sporazum može biti izmijenjen i dopunjen na svakom sastanku ugovornih stranaka.

2. Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune.

3. Tekst svake predložene izmjene i dopune i razloge predlaganja treba poslati depozitaru najmanje devedeset dana uoči otvaranja sastanka. Depozitar će odmah ugovornim strankama proslijediti njihove preslike.

4. Izmjene i dopune će se usvajati dvotrećinskom većinom glasova ugovornih stranaka koje su prisutne i glasuju, i za one ugovorne stranke koje su ih prihvatile, stupiti na snagu šezdeset dana nakon polaganja pete isprave o prihvatu izmjene i dopune kod depozitara. Nakon toga, stupat će na snagu za ugovornu stranku trideset dana nakon polaganja njezine isprave o prihvatu izmjene i dopune kod depozitara.

Članak VIII.

REZERVE

Odredbe ovoga Sporazuma ne podliježu općim rezervama. Ipak, svaka država područja rasprostranjenja, odnosno regionalna organizacija ekonomske zajednice može, pošto postane ugovornom strankom sukladno s člankom X. ili XI., staviti posebne rezerve u odnosu na bilo koju pojedinu vrstu šišmiša.

Članak IX.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi do kojih može doći između ugovornih stranaka glede tumačenja ili primjene odredbi ovoga Sporazuma, rješavat će se pregovorima između ugovornih stranaka u sporu.

Članak X.

POTPISIVANJE, RATIFIKACIJA, PRIHVAT I ODOBRENJE

Ovaj Sporazum će biti otvoren za potpisivanje državama područja rasprostranjenja odnosno regionalnim organizacijama ekonomske zajednice koje mogu postati ugovornim strankama i to:

(a) potpisom bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja ili

(b) potpisom uz rezervu glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja, nakon čega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.

Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju bit će položene kod depozitara.

Ovaj Sporazum ostaje otvorenim za potpisivanje do dana stupanja Sporazuma na snagu.

Članak XI.

PRISTUP

Ovaj Sporazum bit će otvoren za pristup državama područja rasprostranjenja odnosno regionalnim organizacijama ekonomske zajednice, nakon dana stupanja Sprazuma na snagu. Isprave o pristupu položit će se kod depozitara.

Članak XII.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum će stupiti na snagu devedesetoga dana pošto pet država područja rasprostranjenja postane njegovim ugovornim strankama, sukladno s člankom X. Nakon toga, stupat će na snagu za potpisnicu ili državu pristupnicu tridesetoga dana po polaganju njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju odnosno pristupu.

Članak XIII.

OTKAZIVANJE I PRESTANAK VAŽENJA

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati sudioništvo u ovome Sporazumu, notifikacijom upućenom depozitaru. Otkazivanje postaje punovažno dvanaeset mjeseci pošto je depozitar primio notifikaciju. Sporazum ostaje na snazi najmanje deset godina, a nakon toga prestaje važiti, onoga dana kad njegovih ugovornih stranaka ostane manje od pet.

Članak XIV.

DEPOZITAR

Izvornici ovoga Sporazuma na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, čiji su tekstovi podjednako vjerodostojni, bit će položeni u Vladi Ujedinjenoga kraljevstva, koja će biti depozitar i dostaviti ovjerene preslike Sporazuma svim državama i regionalnim organizacijama ekonomske zajednice koje su potpisale Sporazum ili položile isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju odnosno pristupu.

Depozitar će izvijestiti sve države područja rasprostranjenja i regionalne organizacije ekonomske zajednice o potpisima, polaganjima isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju odnosno pristupu, stupanju ovoga Sporazuma na snagu, njegovim izmjenama i dopunama, stavljenim rezervama i notifikacijama o otkazivanju.

U potvrdu gore navedenoga, niže potpisani opunomoćenici, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Londonu, četvrtoga prosinca, godine tisuću devetstotina devedeset i prve.

AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF BATS IN EUROPE

The Contracting Parties

Recalling the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals opened for signature in Bonn on 23 June 1979.1

Recognising the unfavourable conservation status of bats in Europe and non-European Range States and in particular the serious threat to them from habitat degradation, disturbance of roosting sites and certain pesticides;

Conscious that the threats facing bats in Europe and non-European Range States are common to both migratory and non-migratory species and that roosts are often shared by migratory and non-migratory species;

Recalling that the first meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals held in Bonn in October 1985 agreed to add European species of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertillionidae) to Appendix II of the Convention and instructed the Secretariat of the Convention to take appropriate measures to develop an Agreement for these species;

Convinced that the conclusion of an Agreement for these species would greatly benefit the conservation of bats in Europe;

Have agreed as follows:

Article I

SCOPE AND INTERPRETATION

For the purposes of this Agreement:

(a) »Convention« means the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn 1979);

(b) »Bats« means European populations of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertilionidae) occurring in Europe and non-European Range States;

(c) »Range State« means any State (whether or not it is a Party to the Convention) that exercises jurisdiction over any part of the range of a species covered by this Agreement;

(d) »Regional Economic Integration Organisation« means an organisation constituted by sovereign States to which this Agreement applies and which has competence in respect of matters covered by this Agreement and has been duly authorised, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it;

(e) »Parties« means, unless the context otherwise indicates, Parties to this Agreement;

(f) »In Europe« means the continent of Europe.

Article II

GENERAL PROVISIONS

1. This Agreement is an AGREEMENT within the meaning of paragraph 3 of Article IV of the Convention.

2. The provisions of this Agreement shall not relieve Parties of their obligations under any existing treaty, convention or agreement.

3. Each Party to this Agreement shall designate one or more competent authorities to whom it shall assign responsibility for the implementation of this Agreement. It shall communicate the name and address of its authority or authorities to the other Parties to this Agreement.

4. Appropriate administrative and financial support for this Agreement shall be determined by its Parties in consultation with the Parties to the Convention.

Article III

FUNDAMENTAL OBLIGATIONS

1. Each Party shall prohibit the deliberate capture, keeping or killing of bats except under permit from its competent authority.

2. Each Party shall identify those sites within its own area of jurisdiction which are important for the conservation status, including for the shelter and protection, of bats. It shall, taking into account as necessary economic and social considerations, protect such sites from damage or disturbance. In addition, each Party shall endeavour to identify and protect important feeding areas for bats from damage or disturbance.

3. When deciding which habitats to protect for general conservation purposes each Party shall give due weight to habitats that are important for bats.

4. Each Party shall take appropriate measures to promote the conservation of bats and shall promote public awareness of the importance of bat conservation.

5. Each Party shall assign to an appropriate body responsibilities for the provision of advice on bat conservation and management within its territory particularly with regard to bats in buildings. Parties shall exchange information on their experiences in this matter.

6. Each Party shall take such additional action as it considers necessary to safeguard populations of bats which it identifies as being subject to threat and shall report under Article VI on the action taken.

7. Each Party shall, as appropriate, promote research programmes relating to the conservation and management of bats. Parties shall consult each other on such research programmes, and shall endeavour to co-ordinate such research and conservation programmes.

8. Each Party shall, wherever appropriate, consider the potential effects of pesticides on bats, when assessing pesticides for use, and shall endeavour to replace timber treatment chemicals which are - highly toxic to bats with safer alternatives.

Article IV

NATIONAL IMPLEMENTATION

1. Each Party shall adopt and enforce such legislative and administrative measures as may be necessary for the purpose of giving effect to this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter measures concerning the conservation of bats.

Article V

MEETINGS OF THE PARTIES

1. There shall be periodic meetings of the Parties to this Agreement. The Government of the United Kingdom shall call the first meeting of the Parties to the Agreement not later than three years after the date of entry into force of the Agreement. The Parties to the Agreement shall adopt rules of procedure for their meetings and financial rules, including the provisions on the budget adn the scale of contributions for the next financial period. Such rules shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting. Decisions taken under the financial rules shall require a three-quarters majority of the Parties present and voting.

2. At their meetings the Parties may establish such scientific and other working groups as they see fit.

3. Any Range State of Regional Economic Integration Organisation not a Party to this Agreement, the Secretariat of the Convention, the Council of Europe in its capacity as the Secretariat of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats and similar intergovernmental organisations may be represented by observers at meetings of the Parties. Any agency or body technically qualified in the conservation and management of bats may be represented by observers at meetings of the Parties unless at least one-third of the Parties present object. Only Parties may vote at meetings of the Parties.

4. Except as provided for in paragraph 5 below, each Party to this Agreement shall have one vote.

5. Regional Economic Integration Organisations which are Parties to this Agreement shall, in matters within their competence, exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are Parties to the Agreement and present at the time of the vote. A Regional Economic Integration Organisation shall not exercise its right to vote if its Member States exercise theirs, and vice versa.

Article VI

REPORTS ON IMPLEMENTATION

Each Party shall present to each meeting of the Parties an up-to-date report on its implementation of this Agreement. It shall circulate the report to the Parties not less than 90 days before the opening of the ordinary meeting.

Article VII

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

1. This Agreement may be amended at any meeting of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Depositary at least 90 days before the opening of the meeting. The Depositary shall transmit copies forthwith to the Parties.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted them 60 days after the deposit of the fifth instrument of acceptance of the amendment with the Depositary. Thereafter, they shall enter into force for a Party 30 days after the date of deposit of its instrument of acceptance of the amendment with the Depositary.

Article VIII

RESERVATIONS

The provisions of this Agreement shall not be subject to general reservations. However a Range State of Regional Economic Integration Organisation may, on becoming a Party in accordance with Article X or XI, enter a specific reservation with regard to any particular species of bat.

Article IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute which may arise between Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be subject to negotiations between the Parties involved in the dispute.

Article X

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE AND APPROVAL

This Agreement shall be open to signature by Range States or Regional Economic Integration Organisations who may become Parties either by:

(a) signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval; or

(b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

This Agreement shall remain open for signature until the date of entry into force of the Agreement.

Article XI

ACCESSION

This Agreement shall be open for accession by Range States or Regional Economic Integration Organisations after the date of entry into force of the Agreement. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article XII

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date on which five Range States have become Parties in accordance with Article X. Thereafter it shall enter into force for a signatory or acceding State on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XIII

DENUNCIATION AND TERMINATION

Any Party may denounce this Agreement by written notification to the Depositary at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Depositary has received the notification. The Agreement shall remain in force for at least ten years, and thereafter shall terminate on the date on which there cease to be at least five Parties thereto.

Article XIV

DEPOSITARY

The original of the Agreement, in English, French and German, each version being equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom, which shall be the Depositary and shall transmit certified copies thereof to all States and any Regional Economic Integration Organisations that have signed the Agreement or deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

The Depositary shall inform all Range States and Regional Economic Integration Organisations of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Agreement, amendments thereto, reservations and notifications of denunciation.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised to that effect have signed this Agreement.

Done at London this fourth day of Decembre in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa za izvršenje ovoga Zakona. Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama". Klasa: 018-05/00-01/05 Zagreb, 13. travnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

Zlatko Tomčić, dipl. ing, v.r.