Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

NN 10/2000 (7.7.2000.), Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

87

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lip­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2316/2
Zagreb, 29. lip­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 

O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 

Članak 1.

Potvrđuje se Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač usvojena u Montrealu 17. rujna 1997. godine u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i špa­njolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ADOPTED BY THE NINTH MEETING OF THE PARTIES

Article 1: AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 4 of the Protocol:

1 qua. Within one year  of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 ter of Article 4 of the Protocol:

2 qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: and Group II of Annex C

there shall be substituted:

Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Articles 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.

3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.

4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

Article 2: Relationship to the 1992 amendment

No State or re­gional economic inte­gration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Cop enhagen, 25 Novem­ber 1992.

Article 3: Entry into force

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or re­gional economic inte­gration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a re­gional economic inte­gration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

 

IZMJENA MONTREALSKOG PROTOKOLA USVOJENA NA DEVETOM SASTANKU STRANAKA

Članak 1.: IZMJENA

A. Članak 4., stavak 1. qua.

S­ljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 1. ter članka 4. Protokola:

1 qua. U roku od godinu dana od stupa­nja na snagu ovoga stavka, svaka će stranka zabraniti uvoz kontrolirane tvari iz Dodatka E iz države koja nije stranka ovoga Protokola.

B. Članak 4., stavak 2. qua.

S­ljedeći stavak treba umetnuti iza stavka 2. ter članka 4. Protokola:

2 qua. Počevši od godine dana nakon dana stupa­nja na snagu ovoga stavka svaka će stranka zabraniti izvoz kontrolirane tvari iz Dodatka E u državu koja nije stranka ovoga Protokola.

C. Članak 4., stavci 5., 6. i 7.

U stavcima 5., 6. i 7. članka 4. Protokola riječi:

»i skupine II. Dodatka C«

zamje­njuju se sa:

», skupine II. Dodatka C i Dodatka E«

D. Članak 4., stavak 8.

U stavku 8. članka 4. Protokola riječi:

»članka 2G«

zamje­njuju se sa:

»člancima 2G i 2H«

E. Članak 4A: Nadzor trgovinske razmjene sa strankama

S­ljedeći članak treba dodati Protokolu kao članak 4A.:

1. Ukoliko stranka nakon datuma ukida­nja potroš­nje kontrolirane tvari ne može, usprkos tome što je poduzela sve moguće korake u svrhu pridržava­nja svojih obveza prema Protokolu, obustaviti proizvod­nju te tvari za domaću potroš­nju, osim za primjene koje su stranke dogovorile kao osnovne, treba zabraniti izvoz uporab­ljenih, oporab­ljenih i obnov­ljenih količina te tvari, osim za potrebe uništava­nja.

2. Stavak 1. ovoga članka važi bez obzira na djelova­nje članka 11. Konvencije i na postupak utvrđiva­nja nepridržava­nja, razrađen u članku 8. Protokola.

F. Članak 4B: Izdava­nje dopušte­nja

S­ljedeći članak treba dodati Protokolu kao članak 4B:

1. Svaka će stranka do 1. siječ­nja 2000. ili u roku od tri mjeseca od dana kad je za ­nju stupio na snagu ovaj članak, prema tome koji je kasniji, ustanoviti i provesti sustav izdava­nja dopušte­nja za uvoz i izvoz novih, uporab­ljenih, oporab­ljenih i obnov­ljenih kontroliranih tvari iz Dodataka A, B, C i E.

2. Bez obzira na stavak 1. ovoga članka, svaka stranka iz stavka 1. članka 5. koja utvrdi kako nije u mogućnosti ustanoviti i provesti sustav izdava­nja dopušte­nja za uvoz i izvoz kontroliranih tvari iz Dodataka C i E, smije odgoditi poduzima­nje tih djelatnosti do 1. siječ­nja 2005. odnosno do 1. siječ­nja 2000.

3. Svaka će stranka u razdob­lju od tri mjeseca od datuma uvođe­nja sustava izdava­nja dopušte­nja izvijestiti Tajništvo o ustanov­lje­nju i radu tog sustava.

4. Tajništvo će periodički pripremati i slati svim strankama popis stranaka koje su izvijestile o svojim sustavima izdava­nja dopušte­nja te će tu obavijest proslijediti Izvršnom odboru kako bi ju on razmotrio i dao odgovarajuće preporuke strankama.

Članak 2.: VEZA S DOPUNOM IZ 1992. GODINE

Niti jedna država ni re­gionalna organizacija ekonomske inte­gracije ne smije položiti ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobre­nju ili pristupa­nju ovoj dopuni ako prethodno, ili istovremeno, nije položila takvu ispravu za dopunu usvojenu na 4. sastanku stranaka u Copenhagenu, 25. studenoga 1992. godine.

Članak 3.: STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Izmjena stupa na snagu 1. siječ­nja 1999. godine pod uvjetom da su države ili re­gionalne organizacije ekonomske inte­gracije, koje su stranke Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, položile najma­nje dvadeset isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju izmjene. U slučaju da do toga datuma ovaj uvjet nije ispu­njen, Izmjena će stupiti na snagu devedesetoga dana od dana ispu­nje­nja uvjeta.

2. Za potrebe stavka 1., niti jedna takva isprava koju položi re­gionalna organizacija ekonomske inte­gracije neće se smatrati dodatnom u odnosu na one koje je položila država članica takve organizacije.

3. Nakon stupa­nja na snagu ove Izmjene, kako je utvrđeno u stavku 1., ona će za svaku drugu stranku Protokola stupiti na snagu devedesetoga dana od dana polaga­nja ­njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju.

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 4.

Dozvole za uvoz, odnosno izvoz tvari koje su pod režimom nadzora, prema Montrealskom protokolu, o tvarima koje oštećuju ozonski omotač i Izmjenama Montrealskog protokola iz članka 1. ovoga Zakona daje Ministarstvo gospodarstva uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donoše­nje propisa o provedbi ovoga Zakona.

Članak 6.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona Izmjene Protokola iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nisu na snazi, te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/00-01/01
Zagreb, 27. lip­nja 2000.

 

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.