Zakon o potvrđivanju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Quebeca

NN 10/2000 (7.7.2000.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Quebeca

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

89

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUÉBECA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2317/2
Zagreb, 29. lip­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUÉBECA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Québeca, potpisan u Montrealu 25. listopada 1999., u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I QUÉBECA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

VLADA QUÉBECA

želeći pružiti svojim osiguranicima prednosti pri usklađiva­nju svojih zakonodavstava na području socijalnog osigura­nja

dogovorile su se o s­ljedećem

Odjeljak I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ZNAČENJE IZRAZA

Ako iz ovog sporazuma izričito ne proizlazi drugačije, s­lje­deći izrazi znače:

a) »Hrvatska« – Republiku Hrvatsku;

b) »nadležno tijelo« – ministar Hrvatske ili ministar Québeca nadležan za provedbu pravnih propisa iz članka 2.;

c) »nadležni nosite­lj« – ministarstvo ili nadležno tijelo Hrvatske ili ministarstvo ili nadležno tijelo Québeca koje primje­njuje zakonodavstvo iz članka 2.;

d) »zakonodavstvo« – postojeće ili buduće zakone, uredbe, statutarne odredbe i druge propise koji se odnose na vrste i grane socijalnog osigura­nja iz članka 2.;

e) »razdob­lja osigura­nja« – za Québec, svaka godina za koju su uplaćeni doprinosi ili za koju je isplaćivana invalidska mirovina prema Zakonu o mirovinskom sustavu Québeca ili svaka druga godina priznata kao izjednačena, a za Hrvatsku razdob­lja plaća­nja doprinosa, razdob­lja zaposle­nja ili profesionalne djelatnosti koja su priznata kao razdob­lja osigura­nja, kao i razdob­lja provedena izvan osigura­nja koja se priznaju kao izjednačena prema zakonodavstvu iz članka 2.;

f) »dava­nja« – mirovine, rente, naknade, paušalna dava­nja kao i sva druga novčana dava­nja koja predviđa zakonodavstvo svake ugovorne stranke;

g) »držav­ljanin« – hrvatskog držav­ljanina, ili kanadskog držav­ljanina na koje­g se primje­njuje zakonodavstvo iz članka 2. stavka 1. točke a) ili na koje­g se primje­njivalo ovo zakonodavstvo i prema kojem je stekao pravo.

Svaki izraz koji nije definiran u Sporazumu ima smisao koji mu daje zakonodavstvo koje se primje­njuje.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE ZAKONODAVSTVA

1. Ovaj sporazum primje­njuje se:

a) na zakonodavstvo Québeca koje se odnosi na sustav mirovina;

b) na zakonodavstvo Hrvatske koje se odnosi na sustave mirovinskog i invalidskog osigura­nja.

2. Ovaj sporazum također se odnosi na sve pravne propise koji mije­njaju, dopu­njavaju ili zamje­njuju propise navedene u stavku 1. ovoga članka.

3. Ovaj sporazum također se odnosi na pravne propise jedne ugovorne stranke koja proširuje postojeće sustave na nove kate­gorije korisnika ili na nova dava­nja. Međutim, ta ugovorna stranka ima rok od 3 mjeseca, računajući od službenog objav­ljiva­nja novog propisa, da obavijesti drugu ugovornu stranku da se Sporazum ne primje­njuje.

4. Sporazum se neće primje­njivati na pravni propis koji obuhvaća novu granu socijalnog osigura­nja, osim ako ne bude izmije­njen u tom smislu.

Članak 3.

OSOBE NA KOJE SE SPORAZUM PRIMJENJUJE

Ako izričito nije određeno drugačije, Sporazum se primje­njuje na svaku osobu koja podliježe zakonodavstvu jedne ugovorne stranke ili koja je stekla prava na teme­lju tog zakonodavstva.

Članak 4.

JEDNAKOST U POSTUPKU

Ne određuje li ovaj sporazum drukčije, osobe iz članka 3., u primjeni zakonodavstva jedne ugovorne stranke, izjednačene su u postupku s držav­ljanima te ugovorne stranke.

Članak 5.

IZVOZ DAVANJA

1. Ne određuje li ovaj sporazum drukčije, davanja stečena prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke ili u skladu sa Sporazumom, ne mogu se smanjiti, mijenjati, obustaviti, ukinuti niti oduzeti zbog toga što korisnik prebiva ili boravi na području druge ugovorne stranke.      

2. Dava­nje koje jedna od ugovornih stranaka treba isplaćivati u skladu sa Sporazumom na područje druge ugovorne stranke također će se isplaćivati izvan područja stranaka, pod istim uvjetima koje primje­njuje prva ugovorna stranka na svoje držav­ljane, u skladu sa svojim pravnim propisima.

Odjeljak II.

ODREDBE O ZAKONODAVSTVU KOJE SE PRIMJENJUJU

Članak 6.

OPĆE PRAVILO

Ne određuje li ovaj sporazum drukčije, i izuzevši članke 7., 8., 9., 10. i 11., osoba koja je zaposlena na području jedne ugovorne stranke podliježe samo zakonodavstvu te ugovorne stranke.

Članak 7.

OSOBA KOJA OBAVLJA SAMOSTALNU
DJELATNOST

Osoba koja prebiva na području jedne ugovorne stranke, a obav­lja samostalnu djelatnost na području druge ugovorne stranke ili na području jedne i druge ugovorne stranke podliježe, što se tiče te djelatnosti, samo zakonodavstvu mjesta prebivališta.

Članak 8.

IZASLANA OSOBA

1. Osoba osigurana u jednoj ugovornoj stranci koju je poslodavac privremeno zaslao, za razdob­lje koje ne prelazi šezdeset mjeseci, na područje druge ugovorne stranke podliježe, što se tiče te djelatnosti, samo zakonodavstvu prve ugovorne stranke za vrijeme traja­nja te djelatnosti.

2. Međutim, ako bi se navedena djelatnost produžila preko predviđenih šezdeset mjeseci, primje­njuje se zakonodavstvo prve ugovorne stranke ako se o tome dogovore nadležni nosite­lji obiju ugovornih stranaka.

Članak 9.

PUTUJUĆE OSOBLJE ZAPOSLENO KOD MEĐUNARODNOG PRIJEVOZNIKA

1. Osoba koja je zaposlena na području jedne i druge ugovorne stranke u svojstvu putujuće­g osob­lja kod međunarodnog prijevoznika, koji za tuđi ili svoj račun prevozi zrakom ili morem putnike ili robu i koji ima svoje sjedište na području jedne ugovorne stranke podliježe, što se tiče te djelatnosti, samo zakono­dav­stvu ugovorne stranke na čijem je području sjedište poduzeća.

2. Međutim, ako je osoba zaposlena u podružnici ili stalnom predstavništvu koje poduzeće ima na području ugovorne stranke u kojoj nema sjedište ona, što se tiče te djelatnosti, podliježe samo zakonodavstvu ugovorne stranke na području na kojem se nalazi ta podružnica ili to stalno predstavništvo.

3. Neovisno o stavku 1. i 2. ako osoba pretežno radi na području ugovorne stranke gdje ona prebiva, što se tiče te djelatnosti, podliježe samo zakonodavstvu te ugovorne stranke, iako prijevoznik koji je zapoš­ljava nema na tom području ni svoje sjedište, ni podružnicu, a niti stalno predstavništvo.

Članak 10.

OSOBA KOJA JE ZAPOSLENA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

1. Osoba koja je zaposlena u državnoj službi jedne ugovorne stranke, a radi na području druge ugovorne stranke podliježe samo zakonodavstvu prve ugovorne stranke što se tiče tog zaposle­nja.

2. Osoba koja prebiva na području jedne ugovorne stranke i na tom području je zaposlena u državnoj službi za drugu ugovornu stranku podliježe, što se tiče zaposle­nja, samo zakonodavstvu koje se primje­njuje na tom području. Međutim, ako je ta osoba držav­ljanin ugovorne stranke koja je zapoš­ljava ona može, u roku od šest mjeseci nakon početka zaposle­nja ili nakon stupa­nja na snagu Sporazuma, izabrati da bude podvrgnuta samo zakonodavstvu ugovorne stranke koja je zapoš­ljava.

3. Niti jedna odredba Sporazuma ne može se tumačiti suprotno odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. trav­nja 1961. ili odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. trav­nja 1963., a u svezi sa zakonodavstvom navedenim u članku 2.

Članak 11.

IZUZEĆE OD ODREDABA O OBVEZI OSIGURANJA

Nadležna tijela dviju ugovornih stranaka mogu dogovorno utvrditi iznimke odredbama članaka 6., 7., 8., 9. i 10. za neku osobu ili kate­goriju osoba.

Odje­ljak III.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA DAVANJA

Članak 12.

PREDVIĐENA DAVANJA

1. Ovaj odje­ljak primje­njuje se na sva dava­nja predviđena Zakonom o sustavu mirovina Québeca.

2. Ovaj odje­ljak primje­njuje se također na sva dava­nja predviđena zakonodavstvom o mirovinskom i invalidskom osigura­nju Hrvatske.

Članak 13.

NAČELO ZBRAJANJA

Ako je osoba navršila razdob­lja osigura­nja prema zakono­dav­stvu jedne i druge ugovorne stranke i ako ne ispu­njava uvjete za prizna­nje prava na dava­nje samo na teme­lju razdob­lja osigura­nja navršenih u jednoj ugovornoj stranci, nadležni nosite­lj te ugovorne stranke zbraja, ako je to potrebno da bi stekla pravo na dava­nje u skladu sa zakonodavstvom koje se primje­njuje, razdob­lja navršena prema svome zakonodavstvu i razdob­lja navršena prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke, s tim da se razdob­lja koja se preklapaju računaju samo jedanput.

Članak 14.

DAVANJA PREMA ZAKONODAVSTVU QUÉBECA

1. Kada osoba koja je bila podvrgnuta zakonodavstvu jedne i druge ugovorne stranke ispu­njava uvjete za prizna­nje prava na dava­nje za sebe ili osobe koje uzdržava, na­dživjele članove svoje obite­lji ili osobe koje iz ­nje izvode svoje pravo, prema zakonodavstvu Québeca, bez zbraja­nja predviđenog u članku 13., nadležni nosite­lj Québeca određuje visinu dava­nja prema zakonodavstvu koje primje­njuje.

2. Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne ispu­njava uvjete za prizna­nje prava na dava­nje bez zbraja­nja, nadležni nosite­lj Québeca postupit će na slijedeći način:

a) priznaje godinu dana doprinosa, ako hrvatski nadležni nosite­lj potvrdi da su za razdob­lje osigura­nja od najma­nje devedeset dana u jednoj kalendarskoj godini uplaćeni doprinosi prema zakonodavstvu Hrvatske, pod uvjetom da ta godina ulazi u razdob­lje za koje moraju biti uplaćeni doprinosi prema zakono­dav­stvu Québeca;

b) zbraja, u skladu sa člankom 13., godine priznate prema točki a) i razdob­lja navršena prema zakonodavstvu Québeca.

3. Kada je pravo na dava­nje stečeno zbraja­njem predviđenim u stavku 2. ovoga članka, nadležni nosite­lj Québeca određuje visinu dava­nja koje će se isplaćivati na s­ljedeći način:

a) visinu dijela dava­nja koje je vezano uz zarade, obračunava prema odredbama zakonodavstva Québeca;

b) visina paušalnog dijela dava­nja koje će se isplaćivati prema odredbama ovog sporazuma utvrđuje se množe­njem: visine paušalnog dava­nja određenog prema odredbama Sustava mirovine Québeca s razlomkom koji predstav­lja odnos između razdob­lja uplaćenih doprinosa u Sustavu mirovina Québeca i razdob­lja predviđenog za plaća­nje doprinosa utvrđenog zakonodavstvom koje se odnosi na taj sustav.

Članak 15.

DAVANJA PREMA ZAKONODAVSTVU  HRVATSKE

1. Kada osoba koja je bila podvrgnuta zakonodavstvu jedne i druge ugovorne stranke ispu­njava uvjete za prizna­nje prava na dava­nja za sebe ili za osobe koje uzdržava, na­dživjele članove svoje obite­lji ili osobe koje iz ­nje izvode svoje pravo, prema zakonodavstvu Hrvatske, bez zbraja­nja predviđenog člankom 13., nadležni nosite­lj Hrvatske utvrđuje visinu dava­nja u skladu s odredbama zakonodavstva koje primje­njuje.

2. Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne ispu­njava uvjete za priznava­nje prava na dava­nje bez zbraja­nja, nadležni nosite­lj Hrvatske postupit će na slijedeći način:

a) radi priznava­nja prava na starosnu mirovinu

i) priznaje dvanaest mjeseci uplaćenih doprinosa prema zakonodavstvu Hrvatske za svako razdob­lje osigura­nja potvrđeno od strane nadležnog nosite­lja Québeca;

ii) priznaje jedan tjedan uplaćenih doprinosa prema zakonodavstvu Hrvatske za svaki tjedan prebiva­nja prema Zakonu o starosnoj sigurnosti koji se primje­njuje na području Québeca, pod uvjetom da se taj tjedan ne preklapa s razdob­ljem osigura­nja navršenim prema zakonodavstvu Québeca;

iii) zbraja, u skladu s člankom 13., razdob­lja priznata prema točki a) pod i) i ii) s razdob­ljima osigura­nja navršenim prema zakonodavstvu Hrvatske;

b) radi priznava­nja prava na invalidsku ili obite­ljsku mirovinu

i) priznaje dvanaest mjeseci uplaćenih doprinosa prema zakonodavstvu Hrvatske za svako razdob­lje osigura­nja potvrđeno od strane nadležnog nosite­lja Québeca;

ii) zbraja, u skladu s člankom 13., mjesece priznate prema točki b) i) s razdob­ljima osigura­nja navršenim prema zakonodavstvu Hrvatske.

3. Kada je pravo na dava­nje stečeno prema stavku 2. ovoga članka, nadležni hrvatski nosite­lj visinu dava­nja određuje isk­ljučivo prema hrvatskim razdob­ljima osigura­nja. Ne može li se dava­nje odrediti sukladno prethodnoj rečenici, hrvatski nosite­lj dava­nje određuje na s­ljedeći način:

a) najprije utvrđuje teoretsku svotu dava­nja na koju bi osoba imala pravo kada bi sva zbrojena razdob­lja osigura­nja bila navršena unutar vlastitog zakonodavstva. Ako se radi o dava­nju čija svota ne ovisi o traja­nju razdob­lja navršenog osigura­nja ta se svota smatra teoretskom svotom;

b) zatim utvrđuje stvarnu svotu dava­nja na koju osoba ima pravo, tako da teoretsku svotu pod točkom a) ovoga stavka množi s omjerom između razdob­lja osigura­nja navršenog prema hrvatskom zakonodavstvu i:

i) ukupno zbrojenih razdob­lja osigura­nja prema stavku 2. ovoga članka i

ii) prema najdužem razdob­lju osigura­nja određenom prema hrvatskom zakonodavstvu, ako razdob­lja osigura­nja zbrojena prema stavku 2. ovoga članka iznose više od tih razdob­lja;

c) za izračunava­nje osnovice za određiva­nje dava­nja uzima se u obzir samo razdob­lje osigura­nja navršeno prema hrvatskom zakonodavstvu.

Članak 16.

RAZDOBLJA NAVRŠENA PREMA ZAKONODAVSTVU TREĆE STRANKE

Ako osoba i nakon zbraja­nja predviđenog člankom 14. i 15. ne ispu­njava uvjete za prizna­nje prava na dava­nje, uzet će se u obzir razdob­lja osigura­nja navršena prema zakonodavstvu treće stranke, s kojom su obje ugovorne stranke vezane ugovorima o socijalnom osigura­nju koji predviđaju zbraja­nje razdob­lja osigura­nja radi priznava­nja prava na dava­nja prema toj pravnoj osnovi.

Odje­ljak IV.
RAZNE ODREDBE

Članak 17.

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM

1. Administrativnim sporazumom koji će sklopiti nadležna tijela utvrdit će se način primjene ovog sporazuma.

2. Administrativni sporazum odredit će tijelo za vezu svake ugovorne stranke.

Članak 18.

ZAHTJEV ZA DAVANJE

1. Osoba da bi mogla koristiti dava­nje u skladu sa Sporazumom, mora podnijeti zahtjev na način predviđen Administrativnim sporazumom.

2. Za primjenu Odje­ljka III., zahtjev podnijet nakon stupa­nja na snagu Sporazuma, prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, smatra se zahtjevom za odgovarajućim dava­njem prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke u jednom od s­ljedećih slučajeva:

a) kada osoba navede svoju namjeru da ­njen zahtjev bude smatran kao zahtjev prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke;

b) kada osoba navede u trenutku podnoše­nja zahtjeva da je navršila razdob­lja osigura­nja prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke.

Datumom prijama takvog zahtjeva smatra se datum kada je zahtjev prim­ljen prema zakonodavstvu prve ugovorne stranke.

3. Pretpostavka (presumcija) iz stavka 2. ne spriječava osobu da traži da ­njen zahtjev za dava­nje prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke bude riješen s odgodom.

Članak 19.

ISPLATA DAVANJA

1. Svako dava­nje isplaćuje se, prema zakonodavstvu Québeca, neposredno korisniku u kanadskim dolarima ili u jednoj konvertibilnoj valuti u mjestu prebivališta korisnika, bez odbitaka za administrativne troškove ili za sve ostale troškove kojima bi isplata dava­nja mogla biti izložena.

2. Svako dava­nje, prema zakonodavstvu Hrvatske, isplaćuje se neposredno korisniku u valuti koja vrijedi u mjestu prebivališta korisnika ili u bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti, bez odbitaka za administrativne troškove ili za sve ostale troškove koji bi mogli utjecati na isplatu dava­nja.

3. Pri primjeni stavaka 1. i 2., kada je potrebno utvrditi tečaj valute, vrijedi tečaj koji je na snazi na dan kada se obav­lja isplata.

Članak 20.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA, IZJAVA ILI ŽALBA

1. Zahtjev, izjava ili žalba, koji trebaju biti podnijeti prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke u određenom roku nadležnom tijelu ili nosite­lju te ugovorne stranke, smatraju se podnijetim u roku ako su u istom roku podnijeti odgovarajućem nadležnom tijelu ili nosite­lju druge ugovorne stranke. U tom slučaju nadležno tijelo ili nosite­lj druge ugovorne stranke dostav­lja, bez odgađa­nja, taj zahtjev, izjavu ili žalbu nadležnom tijelu ili nosite­lju prve ugovorne stranke.

2. Datumom kada su taj zahtjev, ta izjava ili ta žalba podnijeti nadležnom tijelu ili nosite­lju jedne ugovorne stranke, smatra se datum podnoše­nja nadležnom tijelu ili nosite­lju druge ugovorne stranke.

Članak 21.

NALAZI VJEŠTAKA

1. Kada nadležni nosite­lj jedne ugovorne stranke to zatraži, nadležni nosite­lj druge ugovorne stranke poduzima potrebne mjere za obav­lja­nje pre­gleda određene osobe koja prebiva ili boravi na području druge ugovorne stranke.

2. Nalazi vještaka iz stavka I. ne mogu se odbiti samo zato što su obav­ljeni na području druge ugovorne stranke.

Članak 22.

OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA I OVJERA

1. Oslobađa­nje ili sma­nje­nje troškova predviđeno zakonodavstvom jedne ugovorne stranke za izdava­nje potvrde ili isprave koja se traži u primjeni toga zakonodavstva, vrijedi i za potvrde i isprave koje se traže u primjeni zakonodavstva druge ugovorne stranke.

2. Isprave koje se traže radi primjene ovog sporazuma oslobođene su ovjere od strane diplomatskih ili konzularnih vlasti i od svake druge slične formalnosti.

Članak 23.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. U ovom članku riječ »obavijest« znači svaki podatak na teme­lju koje­g se lako može utvrditi identitet neke fizičke ili pravne osobe.

2. Osim ako se objava podataka traži prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, svaka obavijest koju nosite­lj jedne ugovorne stranke priopćava nosite­lju druge ugovorne stranke povjer­ljiva je i isk­ljučivo se upotreb­ljava radi primjene Sporazuma.

3. Pristup spisu koji sadrži podatke podliježe zakonodavstvu ugovorne stranke na čijem se području nalazi taj spis.

Članak 24.

ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Nadležna tijela i nosite­lji:

a) međusobno se obavještavaju o svim podacima koji se traže radi primjene ovog sporazuma;

b) pružaju međusobnu besplatnu pomoć o svakom pita­nju koje se odnosi na primjenu Sporazuma;

c) dostav­ljaju jedni drugima sve podatke o donesenim mjerama za primjenu Sporazuma ili o izmjenama svoga zakonodavstva koje se odnose na primjenu ovog sporazuma;

d) međusobno se obavještavaju o praktičnim teškoćama pri tumače­nju ili primjeni ovog sporazuma.

Članak 25.

NADOKNADA TROŠKOVA IZMEĐU NOSITELJA

1. Nadležni nosite­lj jedne ugovorne stranke dužan je nadoknaditi nadležnom nosite­lju druge ugovorne stranke troškove svakog nalaza vještaka obav­ljenog u skladu s člankom 21. Međutim, dostava medicinskih ili drugih podataka koji već postoje kod nadležnih nosite­lja dio je administrativne pomoći i obav­lja se besplatno.

2. Administrativni sporazum utvrđuje načine na koje će se nadoknađivati troškovi navedeni u stavku 1.

Članak 26.

MEĐUSOBNI ODNOSI

1. Nadležna tijela, nosite­lji i tijela za vezu dviju ugovornih stranaka međusobno surađuju na hrvatskom jeziku ili na francuskom jeziku.

2. Odluka suda ili nosite­lja može se neposredno dostaviti osobi koja prebiva na području druge ugovorne stranke.

Članak 27.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sporove između dviju ugovornih stranaka pri tumače­nju ili primjeni ovog sporazuma, trebaju riješiti, ako je to moguće, mirnim putem nadležna tijela.

2. Ako se spor ne može riješiti na način predviđen u stavku I., tada se predaje, na zahtjev jedne ugovorne stranke, arbitražnom sudu.

3. Ako ugovorne stranke zajedničkim sporazumom o tome ne odrede drukčije, arbitražni sud sastav­ljen je od tri izabrana suca, svaka ugovorna stranka imenuje jednog od ­njih, a imenovani suci biraju treće­g suca koji je predsjednik. Ako se dva izabrana suca ne mogu složiti, pozivaju predsjednika Međunarodnog suda pravde da imenuje predsjednika.

4. Arbitražni sud sam utvrđuje svoj postupak.

5. Odluka arbitražnog suda je konačna i obvezatna za ugovorne stranke.

Odje­ljak V.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 28.

PRIJELAZNE ODREDBE

1. Sporazum ne daje nikakvo pravo na isplatu dava­nja za razdob­lje prije ­nje­govog stupa­nja na snagu.

2. U primjeni Odje­ljka III., a uzimajući u obzir odredbe iz stavka I.:

a) razdob­lje osigura­nja navršeno prije stupa­nja na snagu Sporazuma uzima se u obzir za određiva­nje prava na dava­nje u skladu sa Sporazumom;

b) dava­nje, osim pogrebnine, priznaje se u skladu sa Sporazumom iako se ono odnosi na slučaj koji se dogodio prije stupa­nja na snagu Sporazuma;

c) ako bi dava­nje trebalo isplaćivati primjenom članka 13. i ako je zahtjev za to dava­nje podnijet u roku od dvije godine od datuma stupa­nja na snagu Sporazuma, prava koja proizlaze iz Sporazuma stečena su od tog datuma, ili od datuma odlaska u mirovinu, datuma smrti ili invalidnosti koja je medicinski utvrđena ako je zahtjev podnijet kasnije bez obzira na odredbe zakonodavstva jedne ili druge ugovorne stranke koje se odnose na zastaru prava;

d) dava­nje koje je zbog držav­ljanstva ili prebivališta bilo odbijeno, sma­njeno ili obustav­ljeno na zahtjev zainteresirane osobe, bit će priznato ili ponovno uspostav­ljeno od dana stupa­nja na snagu Sporazuma;

e) dava­nje priznato prije stupa­nja na snagu Sporazuma bit će revidirano na zahtjev zainteresirane osobe. Revizija se može izvršiti i po službenoj dužnosti. Ako bi nakon revizije dava­nje bilo ma­nje od onog koje se isplaćivalo prije stupa­nja na snagu Sporazuma, isplaćivat će se prijaš­nje veće dava­nje;

f) ako je zahtjev iz točke d) i e) ovoga članka podnijet u roku od dvije godine od datuma stupa­nja na snagu Sporazuma, pravo se prema Sporazumu priznaje od tog datuma, usprkos odredbama zakonodavstva jedne ili druge ugovorne stranke koje se odnose na zastaru prava;

g) ako je zahtjev iz točke d) i e) ovoga članka podnijet nakon isteka od dvije godine od stupa­nja na snagu Sporazuma, prava koja nisu zastarjela stečena su od dana podnoše­nja zahtjeva, uzimajući u obzir povo­ljnije odredbe zakonodavstva koje se primje­njuje.

3. U primjeni članka 8., osoba koja je već bila izaslana na datum stupa­nja na snagu Sporazuma pretpostav­lja se da je izaslana od tog datuma.

Članak 29.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE SPORAZUMA

1. Svaka ugovorna stranka obavijestit će drugu stranku o završetku unutar­nje­g postupka koji se traži za stupa­nje na snagu Sporazuma.

2. Sporazum stupa na snagu od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je poslana pos­ljed­nja obavijest iz stavka 1.

3. Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme. Sporazum se može otkazati na teme­lju obavijesti jedne stranke drugoj stranci. Sporazum prestaje vrijediti 31. prosinca nakon što je prošlo najma­nje dvanaest mjeseci od datuma obavješćiva­nja.

4. U slučaju otkaza Sporazuma sva su stečena prava prema odredbama Sporazuma, kao i prava koja su u postupku ostvariva­nja, zadržana.

Sastav­ljeno u Montrealu, dana 25. listopada 1999. u dva izvornika, na hrvatskom i francuskom jeziku i oba su teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE                                                                                                        ZA VLADU QUEBECA

HRVATSKE                                                                    Robert Perrcault

Andrija Jakovčević                                                    Ministar za odnose

veleposlanik Republike                                                 s građanstvom i za

Hrvatske u Kanadi                                                       useljeništvo

                                                            

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narod-nim novinama«.

Klasa: 504-02/00-01/02
Zagreb, 27. lip­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.