ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 1 I PROTOKOLA BROJ 2 UZ EUROPSKU KONVENCIJU O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

NN 11/2000 (6.10.2000.), ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 1 I PROTOKOLA BROJ 2 UZ EUROPSKU KONVENCIJU O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

105
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 1 I PROTOKOLA BROJ 2 UZ EUROPSKU KONVENCIJU O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola broj 1 i Protokola broj 2 uz Europsku konvenciju o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. rujna 2000.
Broj: 01-081-00-3178/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 1 I PROTOKOLA BROJ 2 UZ EUROPSKU KONVENCIJU O SPRJEČAVANJU MUČENJA I NELJUDSKOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol broj 1 i Protokol broj 2 uz Europsku konvenciju o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, potpisani 10. svibnja 2000., godine, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola broj 1 i Protokola broj 2 uz Europsku konvenciju o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Protocol No. 1

to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed at Strasbourg on 26 November 1987 (hereinafter referred to as "the Convention").
Considering that non-member States of the Council of Europe should be allowed to accede to the Convention at the invitation of the Committee of Ministers,
Have agreed as follows:

Article 1

A sub-paragraph shall be added to Article 5, paragraph 1, of the Convention as follows:
"Where a member is to be elected to the Committee in respect of a non-member State of the Council of Europe, the Bureau of the Consultative Assembly shall invite the Parliament of that State to put forward three candidates, of whom two at least shall be its nationals. The election by the Committee of Ministers shall take place after consultation with the Party concerned."

Article 2

Article 12 of the Convention shall read as follows:
"Subject to the rules of confidentiality in Article 11, the Committee shall every year submit to the Committee of Ministers a general report on its activities which shall be transmitted to the Consultative Assembly and to any non member State of the Council of Europe which is a party to the Convention, and made public."

Article 3

The text of Article 18 of the Convention shall become paragraph 1 of that article and shall be supplemented by the following second paragraph:
"2. The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Convention."

Article 4

In paragraph 2 of Article 19 of the Convention, the word "member" shall be deleted and the words "or approval," shall be replaced by "approval or accession.".

Article 5

In paragraph 1 of Article 20 of the Convention, the words "or approval" shall be replaced by "approval or accession,".

Article 6

The introductory sentence of Article 23 of the Convention shall read as follows:
"The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States and any non-member State of the Council of Europe party to the Convention of:"
In Article 23.b of the Convention, the words "or approval;" shall be replaced by "approval or accession;".

Article 7

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:
a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 8;
d any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 4th day of November 1993, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Protocol No. 2

to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The States, signatories to this Protocol to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed at Strasbourg on 26 November 1987 (hereinafter referred to as "the Convention"),
Convinced of the advisibility of enabling members of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment (hereinafter referred to as " the Committee ") to be re-elected twice;
Also considering the need to guarantee an orderly renewal of the membership of the Committee,
Have agreed as follows:

Article 1

1 In Article 5, paragraph 3, the second sentence shall read as follows:
"They may be re-elected twice."
2 Article 5 of the Convention shall be supplemented by the following paragraphs 4 and 5:
" 4. In order to ensure that, as far as possible, one half of the membership of the Committee shall be renewed every two years, the Committee of Ministers may decide, before proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more members to be elected shall be for a period other than four years but not more than six and not less than two years.
5. In cases where more than one term of office is involved and the Committee of Ministers applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by the drawing of lots by the Secretary General, immediately after the election."

Article 2

1 This Protocol shall be open for signature by States signatories to the Convention or acceding thereto, which may express consent to bound by:
a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 3

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 2.

Article 4

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and non-member States Parties to the Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c the date of any entry into force of this Protocol, in accordance with Article 3;
d any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 4th day of November 1993, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Protokol br. 1

Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

(Strasbourg, 4. XI. 1993.)

Države članice Vijeća Europe, potpisnice ovog Protokola Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, potpisane 26. studenoga 1987. u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: "Konvencija").
Smatrajući da bi državama koje nisu članice Vijeća Europe trebalo biti dozvoljeno pristupanje Konvenciji na poziv Odbora ministara,
Dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

Članku 5., stavku 1. Konvencije dodat će se podstavak koji glasi kako slijedi:
"Pri izboru člana za Odbor iz države koja nije članica Vijeća Europe, Ured Savjetodavne skupštine će pozvati parlament te države da predloži tri kandidata, od kojih će barem dva biti njeni državljani. Odbor ministara će provesti izbor nakon konzultacija s dotičnom stranom."

Članak 2.

Članak 12. Konvencije će glasiti kako slijedi:
"Sukladno pravilima o povjerljivosti u članku 11. Odbor će svake godine Odboru ministara podnijeti opće izvješće o svojim aktivnostima koje će se proslijediti Savjetodavnoj skupštini i svim državama koje nisu članice Vijeća Europe, a koje su potpisnice Konvencije te će isti objaviti."

Članak 3.

Tekst članka 18. Konvencije će postati stavak 1. tog članka te će se dodati novi stavak 2. koji glasi:
"2. Odbor ministara Vijeća Europe može pozvati bilo koju državu koja nije članica Vijeća Europe da pristupi Konvenciji."

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. Konvencije, briše se riječ: "članice", a riječi: "ili odobrenje" zamjenjuju se riječima: "odobrenju ili pristupanju."

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. Konvencije, riječi "ili odobrenju" zamijenit će se riječima: "odobrenju ili pristupanju".

Članak 6.

Uvodna rečenica članka 23. Konvencije glasit će kako slijedi:
"Glavni tajnik Vijeća Europe obavijestit će države članice i sve države koje nisu članice Vijeća Europe, a koje su potpisnice Konvencije o:"
U članku 23. stavku 1. točki b) Konvencije, riječi "ili odobrenju", zamijenit će se riječima "odobrenju ili pristupanju".

Članak 7.

1. Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe potpisnicama Konvencije, koje mogu dati svoj pristanak da ih obvezuje:
a. potpis bez zadrške glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja; ili
b. potpis podložan ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, nakon kojeg slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.
2. Isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju će biti pohranjena kod Glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 8.

Ovaj Protokol će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma na koji su sve potpisnice Konvencije izrazile svoj pristanak da ih obvezuje Protokol, u skladu s odlukama iz članka 7.

Članak 9.

Glavni tajnik Vijeća Europe obavijestit će države članice Vijeća Europe o:
a. svakom potpisu,
b. polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju;
c. svakom datumu stupanja ovog Protokola na snagu u skladu s člankom 8.;
d. svakom drugom činu, notifikaciji ili priopćenju koji se odnose na ovaj Protokol.
U potvrdu toga su potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.
Sastavljeno u Strasbourgu, 4. studenoga 1993., na engleskom i francuskom, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom jedinom primjerku koji se pohranjuje u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerovljeni prijepis svakoj državi članici Vijeća Europe.

Protokol br. 2

Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

(Strasbourg, 4. XI. 1993.)

Države potpisnice ovog Protokola Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, potpisane 26. studenoga 1987. u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: "Konvencija").
Uvjereni kako je bolje pružiti mogućnost članicama Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja (u daljnjem tekstu: "Odbor") da dva puta budu ponovno izabrane,
Također uzimajući u obzir potrebu jamčenja urednog obnavljanja članstva u Odboru,
Dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

1. U članku 5., stavku 3., druga rečenica će glasiti kako slijedi:
"Oni mogu biti dva puta ponovno izabrani."
2. U članku 5. Konvencije dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
"4. Kako bi osigurali, u mjeri u kojoj je to moguće, da se pola članstva Odbora obnavlja svake dvije godine, Odbor ministara može odlučiti, prije nego što nastavi bilo koje iduće izbore, da razdoblje ili razdoblja obnašanja dužnosti jedne ili više članica koje se izabiru ne bude četiri godine, ali niti više od šest niti manje od dvije godine.
5. U slučajevima kada se radi o više od jednog razdoblja obnašanja dužnosti i kada Odbor ministara primjenjuje prethodni stavak, Glavni tajnik dodijelit će razdoblja obnašanja dužnosti pomoću bubnja odmah nakon izbora."

Članak 2.

1. Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje državama potpisnicama Konvencije ili državama koje pristaju na Konvenciju, koje mogu dati svoj pristanak da ih obvezuje:
a. potpis bez zadrške glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja; ili
b. potpis podložan ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, nakon kojeg slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.
2. Isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju će biti pohranjena kod Glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 3.

Ovaj Protokol će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma na koji su sve potpisnice Konvencije izrazile svoj pristanak da ih obvezuje Protokol, u skladu s odlukama iz članka 2.

Članak 4.

Glavni tajnik Vijeća Europe obavijestit će države članice Vijeća Europe i države koje nisu članice, a potpisnice su Konvencije o:
a. svakom potpisu;
b. polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju;
c. svakom datumu stupanja ovog Protokola na snagu u skladu s člankom 3.;
d. svakom drugom činu, notifikaciji ili priopćenju koji se odnose na ovaj Protokol.
U potvrdu toga su potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.
Sastavljeno u Strasbourgu, 4. studenoga 1993., na engleskom i francuskom, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom jedinom primjerku koji se pohranjuje u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerene kopije svakoj državi članici Vijeća Europe.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležni su, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo prvosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/00-03/01
Zagreb, 27. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.