OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU IZMJENA MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEČUJU OZONSKI OMOTAČ

NN 14/2000 (24.11.2000.), OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU IZMJENA MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEČUJU OZONSKI OMOTAČ

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

126

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, usvojena na devetom sastanku stranaka u Montrealu od 15. – 19. rujna 1997., objavljena u »Narodnim novinama – međunarodni ugovori« 10/2000, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000.

Klasa: 018-05/99-01/122
Urbroj: 521-05-01/04-00-11
Zagreb, 18. listopada 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula,
v. r.