Zakon o potvrđivanju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa

NN 1/2001 (12.1.2001.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

1

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI
NUKLEARNIH POKUSA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. prosinca 2000.
Broj: 01-081-00-4289/2
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, potpisan 24. rujna 1996. u New Yorku, u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa u prijevodu na hrvatski i u izvorniku na engleskom glasi:

UGOVOR O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI
NUKLEARNIH POKUSA
PREAMBULA

Države potpisnice Ugovora (dalje u tekstu "države potpisnice"),
Pozdravljajući međunarodne sporazume i ostale pozitivne mjere donesene proteklih godina u svezi s nuklearnim razoružanjem, uključujući i one glede smanjenja arsenala nuklearnih oružja, kao i na polju sprječavanja širenja nuklearnog naoružanja u svim njegovim vidovima,
Ističući važnost potpune i brze provedbe takvih sporazuma i mjera,
Uvjerene da sadašnje stanje u svijetu pruža priliku za poduzimanje daljnjih učinkovitih mjera za nuklearno razoružanje a protiv širenja nuklearnog naoružanja u svim vidovima, te objavljujući svoju nakanu da poduzmu takve mjere,
Naglašavajući stoga nužnost stalnih sustavnih i progresivnih nastojanja na globalnom smanjenju količina nuklearnoga naoružanja, s eliminiranjem toga oružja kao krajnjim ciljem, uz opće i potpuno razoružanje pod strogim i djelotvornim međunarodnim nadzorom,
Uviđajući da prestanak svih pokusnih eksplozija nuklearnog oružja, i svih ostalih nuklearnih eksplozija, ograničavanjem razvoja i unapređivanja kvalitete nuklearnoga oružja i prestankom razvijanja novih modernih vrsta nuklearnog oružja, predstavlja djelotvornu mjeru nuklearnog razoružanja i neširenja tog oružja u svim vidovima,
Uviđajući nadalje da će prestanak svih takvih nuklearnih eksplozija predstavljati samim time važan korak u ostvarenju sustavnoga procesa postizanja nuklearnog razoružanja,
Uvjerene da se prestanak nuklearnih pokusa najučinkovitije može postići zaključivanjem sveopćeg, međunarodno i učinkovito provjerljivog, ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, što je odavno jedan od najprioritetnijih ciljeva međunarodne zajednice na polju razoružanja i neširenja naoružanja,
Primajući na znanje težnje što su izrazile potpisnice Ugovora o zabrani nuklearnih pokusa u atmosferi, svemiru i pod vodom zaključenoga 1963. godine u smislu ostvarenja trajnoga prekida svih pokusnih eksplozija nuklearnih oružja,
Primajući na znanje također izrađena stajališta kako ovaj Ugovor može pridonijeti zaštiti okoliša,
Potvrđujući svoju riješenost da postignu privrženost svih država ovom Ugovoru i njegovu cilju a taj je učinkovit doprinos sprječavanju širenja nuklearnog oružja u svim vidovima, procesu nuklearnog razoružanja i time jačanju međunarodnog mira i sigurnosti,
Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I. OSNOVNE OBVEZE

1. Svaka država potpisnica obvezuje se da neće obavljati nikakve pokusne eksplozije nuklearnog oružja niti bilo kakve druge nuklearne eksplozije i da će zabraniti i spriječiti svaku takvu nuklearnu eksploziju bilo gdje na području u njezinoj nadležnosti ili pod njezinim nadzorom.
2. Svaka država potpisnica obvezuje se, nadalje, da neće uzrokovati, poticati niti na bilo koji način sudjelovati u obavljanju bilo kakve pokusne eksplozije nuklearnog oružja ili kakve druge nuklearne eksplozije.

Članak II. ORGANIZACIJA

A. Opće odredbe
1. Države potpisnice ovime osnivaju Organizaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (dalje u tekstu: Organizacija) radi postizanja cilja i svrhe ovog Ugovora, osiguranja provedbe njegovih odredaba, uključujući i onih koji se tiču međunarodne provjere udovoljavanja tim odredbama, te radi stvaranja foruma za konzultacije i suradnju među državama potpisnicama.
2. Sve države potpisnice članice su ove Organizacije. Državi potpisnici ne može se oduzeti članstvo u Organizaciji.
3. Sjedište Organizacije nalazi se u Beču, u Republici Austriji.
4. Ovime se osnivaju tijela Organizacije: Konferencija država potpisnica, Izvršno vijeće i Tehničko tajništvo koje obuhvaća i Međunarodni centar podataka.
5. Svaka država potpisnica surađuje s Organizacijom u obavljanju njenih dužnosti u skladu s ovim Ugovorom. Države potpisnice savjetovat će se, izravno međusobno, ili putem ove Organizacije ili drugih odgovarajućih međunarodnih procedura, uključujući i procedure u okviru Ujedinjenih naroda i u skladu s Poveljom UN-a, o svakom pitanju koje se potakne u svezi s predmetom i svrhom ili provedbom ovog Ugovora.
6. Organizacija je dužna provoditi verifikacijske aktivnosti utvrđene ovim Ugovorom maksimalno nenametljivo, sukladno pravodobnom i učinkovitom postizanju njihovih ciljeva. Organizacija će tražiti samo one informacije i podatke nužne za ispunjenje obveza Organizacije temeljem ovog Ugovora. Organizacija će provoditi sve potrebne mjere radi zaštite povjerljivosti informacija o civilnim i vojnim aktivnostima i objektima o kojima sazna tijekom provedbe Ugovora te će se, posebice, pridržavati odredaba o povjerljivosti utvrđenih ovim Ugovorom.
7. Informacije i podatke što ih tijekom provedbe Ugovora u povjerenju dobije od ove Organizacije svaka će država potpisnica smatrati povjerljivima i postupati s njima na poseban način. Takvim informacijama i podacima države potpisnice služit će se isključivo u okviru prava i obveza što ih imaju temeljem ovog Ugovora.
8. Organizacija će se, kao neovisno tijelo, truditi da po potrebi iskoristi postojeće stručnjake i sredstva, te će u troškovima biti maksimalno ekonomična, putem dogovora o suradnji s drugim međunarodnim organizacijama kao što je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Takvi dogovori, isključujući one manjega opsega i uobičajene komercijalne naravi i koji se postignu na temelju narudžbe, moraju se izložiti u obliku sporazuma i podnijeti na odobrenje Konferenciji država potpisnica.
9. Troškove djelovanja Organizacije podmiruju države potpisnice godišnje u skladu s UN-ovim ključem za razrez doprinosa prilagođenim tako da se uzmu u obzir razlike u članstvu između Ujedinjenih naroda i ove Organizacije.
10. Financijski doprinosi država potpisnica za Pripremno povjerenstvo odbijaju se na odgovarajući način od njihovih doprinosa u redovnom proračunu.
11. Članica Organizacije koja kasni s uplatom svoga izračunatoga doprinosa za Organizaciju neće imati prava glasa u Organizaciji ukoliko je iznos njezina duga jednak ili premašuje iznos doprinosa dospjelog za prethodne pune dvije godine. Konferencija država potpisnica može, međutim, dopustiti takvoj članici da glasuje ukoliko se prihvati da je neplaćanje posljedica okolnosti na koje ta članica nije mogla utjecati.
B. Konferencija država potpisnica

SASTAV, NAČIN RADA I ODLUČIVANJE

12. Konferenciju država potpisnica (dalje u tekstu Konferencija) čine sve države potpisnice. Svaka država potpisnica može imati jednoga predstavnika u Konferenciji, uz kojega mogu biti njegovi zamjenici i savjetnici.
13. Uvodno zasjedanje Konferencije saziva depozitar najkasnije 30 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora.
14. Konferencija se sastaje na redovitim zasjedanjima, koja se održavaju jednom godišnje, ukoliko drukčije ne odluči.
15. Posebno zasjedanje Konferencije saziva se:
(a) kad tako odluči Konferencija;
(b) kad to zatraži Izvršno vijeće ili;
(c) kad to zatraži bilo koja država potpisnica a taj zahtjev podupre većina država potpisnica.
Posebno se zasjedanje saziva najkasnije 30 dana nakon odluke Konferencije, zahtjeva Izvršnoga vijeća odnosno dobivanja potrebne potpore, ukoliko nije drukčije navedeno u odluci ili zahtjevu.
16. Konferencija se također može sazvati u obliku konferencije za izmjene i dopune, u skladu sa člankom VII.
17. Konferencija se također može sazvati u obliku izvještajne konferencije, u skladu sa člankom VIII.
18. Zasjedanja se održavaju u sjedištu Organizacije ukoliko Konferencija drukčije ne odluči.
19. Konferencija donosi svoj poslovnik. Na početku svakoga zasjedanja Konferencija bira svoga predsjednika i ostale dužnosnike već prema potrebi. Oni obnašaju svoje dužnosti sve dok se na sljedećem zasjedanju ne izaberu novi predsjednik i ostali dužnosnici.
20. Kvorum čini većina država potpisnica.
21. Svaka država potpisnica ima jedan glas.
22. Konferencija donosi odluke o proceduralnim pitanjima većinom glasova nazočnih članica.Odluke o meritornim pitanjima donose se koliko je to najviše moguće konsenzusom. Ukoliko nije moguće postići konsenzus o nekom pitanju o kojem treba donijeti odluku, predsjednik Konferencije odgodit će glasovanje za 24 sata a tijekom toga razdoblja odgode uložit će svaki napor kako bi se postigao konsenzus te će o tome izvijestiti Konferenciju prije isteka toga roka. Ukoliko ni nakon isteka roka od 24 sata nije moguće ostvariti konsenzus, Konferencija donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članica ukoliko nije drukčije navedeno u ovom Ugovoru. Kad iskrsne rasprava o tomu je li neko pitanje meritorno ili ne, tada će se ono tretirati kao meritorno pitanje ukoliko drukčije ne zaključi većina potrebna za odlučivanje o meritornim pitanjima.
23. Pri obavljanju svoje funkcije u skladu sa stavkom 26.(k), Konferencija donosi odluku o dodavanju neke države popisu država sadržanom Dodatku 1 ovom Ugovoru u skladu s postupkom za odlučivanje o meritornim pitanjima utvrđenim stavkom 22. Neovisno o stavku 22. odluke o svim drugim izmjenama Dodatka 1 ovom Ugovoru Konferencija donosi konsenzusom.

OVLASTI I FUNKCIJE

24. Konferencija je glavno tijelo Organizacije. Konferencija razmatra sva pitanja, sadržaj odnosno teme iz okvira ovog Ugovora, uključujući i one koje se odnose na ovlasti i funkcije Izvršnoga vijeća i Tehničkoga tajništva, u skladu s ovim Ugovorom. Konferencija može davati preporuke i donositi odluke o svim pitanjima, sadržaju i temama iz okvira ovog Ugovora što ih potakne neka država potpisnica ili o kojima je izvijesti Izvršno vijeće.
25. Konferencija nadgleda provedbu ovog Ugovora i prati udovoljavanje njegovim odredbama te djeluje tako da promiče predmet i svhu Ugovora. Konferencija također nadgleda djelovanje Izvršnoga vijeća i Tehničkoga tajništva i može davati smjernice svakom od njih za obavljanje njihovih funkcija.
26. Konferencija:
(a) razmatra i usvaja izvješće Organizacije o provedbi ovog Ugovora te godišnji program i proračun Organizacije, koje podnosi Izvršno vijeće, a također razmatra i ostala izvješća;
(b) odlučuje o ključu kojemu države potpisnice uplaćuju svoj financijski doprinos u skladu sa stavkom 9.;
(c) bira članice Izvršnoga vijeća;
(d) imenuje glavnog direktora Tehničkoga tajništva (dalje u tekstu: glavni direktor);
(e) razmatra i odobrava poslovnik Izvršnoga vijeća što ga ono daje na razmatranje;
(f) razmatra i prati znanstveni i tehnološki razvoj koji bi mogao utjecati na primjenu ovog Ugovora. U tom kontekstu, Konferencija može uputiti glavnog direktora da osnuje znanstveno-savjetodavni odbor koji će mu/joj omogućiti, u obavljanju njegovih/njezinih funkcija, da Konferenciji, Izvršnom vijeću ili državama potpisnicama daje specijalističke savjete iz znanstvenih i tehnoloških područja što se odnose na ovaj Ugovor. U tom će se slučaju znanstveno-savjetodavni odbor sastojati od neovisnih stručnjaka koji djeluju u pojedinačnom svojstvu a imenuje se, sukladno uvjetima koje prihvati Konferencija, na temelju svoje stručnosti i iskustva u pojedinom znanstvenom području što se odnosi na provedbu ovog Ugovora;
(g) poduzima nužne mjere radi osiguranja udovoljavanja ovom Ugovoru i ispravlja i uklanja svaku situaciju koja je u suprotnosti s odredbama Ugovora sukladno članku V.;
(h) razmatra i odobrava na svojemu uvodnom zasjedanju sve nacrte sporazuma, dogovora, odredaba, postupaka, operativnih priručnika, smjernica i sve ostale dokumente koje je priredilo i preporučilo Pripremno povjerenstvo;
(i) razmatra i odobrava sporazume ili dogovore koje Tehničko tajništvo postigne s državama potpisnicama, drugim državama i međunarodnim organizacijama a zaključuje Izvršno vijeće u ime Organizacije u skladu sa stavkom 38.(h);
(j) osniva pomoćna tijela potrebna za obavljanje svojih funkcija u skladu s ovim Ugovorom; i
(k) po potrebi ažurira Dodatak 1 ovom Ugovoru u skladu sa stavkom 23.
C. Izvršno vijeće

SASTAV, NAČIN RADA I ODLUČIVANJE

27. Izvršno se vijeće sastoji od 51 članice. Svaka država potpisnica ima pravo, u skladu s odredbama ovoga članka, biti članicom Izvršnoga vijeća.
28. Vodeći računa o potrebi ravnomjerne zemljopisne zastupljenosti, Izvršno vijeće obuhvaća:
(a) deset država potpisnica iz Afrike;
(b) sedam država potpisnica iz Istočne Europe;
(c) devet država potpisnica iz Latinske Amerike i Kariba;
(d) sedam država potpisnica s Bliskog Istoka i iz Južne Azije;
(e) deset država potpisnica iz Sjeverne Amerike i Zapadne Europe; te
(f) osam država potpisnica iz Jugoistočne Azije, Pacifika i Dalekog Istoka.
Sve države potpisnice iz navedenih zemljopisnih područja nalaze se na popisu u Dodatku 1 ovom Ugovoru. Konferencija ažurira Dodatak 1 ovom Ugovoru prema stavcima 23. i 26.(k). Na Dodatak 1 ovom Ugovoru ne pimjenjuju se postupci za izmjene ili dopune sadržani u članku VII.
29. Članice Izvršnog vijeća bira Konferencija. U svezi s tim, svako zemljopisno područje određuje države potpisnice iz toga područja za izbor članice Izvršnog vijeća, kako slijedi:
(a) najmanje jedna trećina mjesta dodijeljenih svakom pojedinom zemljopisnom području popunjava se, vodeći računa o političkim i sigurnosnim interesima, državama potpisnicama iz toga područja koje su određene na temelju nuklearnih potencijala bitnih za ovaj Ugovor koji su utvrđeni na osnovi međunarodnih podataka kao i na temelju svih ili bilo kojega od sljedećih indikativnih kriterija čiji će prioritet odrediti svako pojedino područje:
(i) broja promatračkih postaja u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava;
(ii) znanja i iskustva u tehnologiji praćenja i
(iii) udjela u godišnjem proračunu Organizacije;
(b) jedno od mjesta dodijeljenih svakom zemljopisnom području popunjavat će se rotiranjem tako da će ono pripasti državi potpisnici koja je po abecedi prva među državama potpisnicama iz toga područja koja najduže vrijeme otkako je postala državom potpisnicom odnosno od njezina posljednjega članstva u Izvršnom vijeću nije bila članicom Izvršnoga vijeća, ovisno o tomu koje je razdoblje kraće. Država potpisnica koja se odredi na temelju ovoga prava može odustati od mjesta. U tom će slučaju ta država potpisnica predati glavnom direktoru pismo kojim se odriče mjesta te će ono biti popunjeno sljedećom po redu državnom potpisnicom sukladno ovom stavku; i
(c) Preostala mjesta dodijeljena svakom pojedinom zemljopisnom području popunjavaju se državama potpisnicama određenim između svih država potpisnica iz toga područja i to rotiranjem ili izborima.
30. Svaka članica Izvršnoga vijeća ima jednoga predstavnika u Izvršnom vijeću, uz kojega mogu biti i zamjenici i savjetnici.
31. Svaka članica Izvršnoga vijeća obavlja tu funkciju od završetka zasjedanja Konferencije na kojem je izabrana do završetka drugoga redovitoga godišnjeg zasjedanja Konferencije nakon toga, osim što se pri prvom biranju Izvršnoga vijeća 26 članica bira na tu funkciju do završetka trećega redovitoga godišnjeg zasjedanja Konferencije, pazeći pritom na utvrđene brojčane odnose opisane u stavku 28.
32. Izvršno vijeće priprema poslovnik i podnosi ga Konferenciji na usvajanje.
33. Izvršno vijeće između svojih članica bira predsjedatelja.
34. Izvršno vijeće sastaje se na redovitim sjednicama. U razdoblju između redovitih sjednica može se sastajati po potrebi radi obavljanja svojih ovlasti i funkcija.
35. Svaka članica Izvršnoga vijeća ima jedan glas.
36. Izvršno vijeće donosi odluke u proceduralnim pitanjima većinom glasova svojih članica. Izvršno vijeće donosi odluke u meritornim pitanjima dvotrećinskom većinom svojih članica ukoliko ovim Ugovorom nije drukčije uređeno. Kad iskrsne rasprava o tomu je li riječ o meritornom pitanju ili ne, tada se ono tretira kao meritorno pitanje ukoliko drukčije ne odluči većina potrebna za odlučivanje u meritornim pitanjima.
37. Izvršno vijeće je izvršno tijelo Organizacije. Izvršno vijeće odgovara za svoj rad Konferenciji. Izvršno vijeće provodi povjerene ovlasti i funkcije u skladu s ovim Ugovorom. U svom djelovanju Izvršno vijeće slijedi preporuke, odluke i smjernice Konferencije i brine se o njihovoj stalnoj i pravilnoj provedbi.
38. Izvršno vijeće:
(a) potiče djelotvornu provedbu i udovoljavanje odredbama Ugovora;
(b) nadzire rad Tehničkoga tajništva;
(c) po potrebi preporučuje Konferenciji na razmatranje nove prijedloge za poticanje predmeta i svrhe Ugovora;
(d) surađuje s nacionalnim povjerenstvima država potpisnica;
(e) razmatra i podnosi Konferenciji nacrt godišnjega programa i proračuna Organizacije, nacrt izvješća Organizacije o provedbi Ugovora, izvješće o provedenim vlastitim aktivnostima i ostala izvješća koja ocijeni potrebnim ili ih zatraži Organizacija;
(f) obavlja pripreme za zasjedanja Konferencije, uključujući i izradu nacrta dnevnog reda;

OVLASTI I FUNKCIJE

(g) proučava prijedloge izmjena Protokola ili njegovih dodataka, koji se odnose na pitanja administrativne ili tehničke naravi, u skladu sa člankom VII, i daje preporuke državama potpisnicama glede njihova usvajanja;
(h) zaključuje, uz prethodno odobrenje Konferencije, sporazume ili dogovore s državama potpisnicama, ostalim državama i međunarodnim organizacijama u ime Organizacije i nadzire njihovu primjenu, osim sporazuma ili dogovora o kojima je riječ u podstavku (i);
(i) odobrava i nadzire funkcioniranje sporazuma ili dogovora koji se odnose na provedbu verifikacijskih aktivnosti s državama potpisnicama i ostalim državama i
(j) odobrava nove operativne priručnike i sve izmjene postojećih operativnih priručnika što ih predloži Tehničko tajništvo.
39. Izvršno vijeće može zatražiti posebno zasjedanje Konferencije.
40. Izvršno vijeće:
(a) olakšava suradnju među državama potpisnicama te između država potpisnica i Tehničkog tajništva koja se tiče provedbe Ugovora putem razmjene informacija;
(b) olakšava konzultacije i razjašnjavanje među državama potpisnicama u skladu sa člankom IV. i
(c) prima i razmatra zahtjeve za provedbu inspekcija na licu mjesta i izvješća o njima, te postupa u skladu s njima.
41. Izvršno vijeće razmatra zahtjeve koje podnesu države potpisnice zabrinute zbog mogućega nepridržavanja Ugovora i kršenja prava utvrđenih Ugovorom. Pri tome se Izvršno vijeće konzultira sa zainteresiranim državama potpisnicama i, prema potrebi, upućuje zahtjev određenoj državi potpisnici za ispravljanje stanja unutar zadanoga razdoblja. U mjeri u kojoj ocijeni potrebnim dodatno djelovanje, Izvršno vijeće poduzima, uz ostalo, jednu od sljedećih mjera ili više njih:
(a) upućuje obavijest svim državama potpisnicama o tom pitanju ili predmetu;
(b) obavještava Konferenciju o tom pitanju ili predmetu;
(c) daje preporuke Konferenciji ili poduzima mjere, već kako je prikladno, kojima je svrha ispravljanje stanja i osiguranje udovoljavanja odredbama u skladu sa člankom V.
D. Tehničko tajništvo
42. Tehničko tajništvo pomaže državama potpisnicama u provedbi Ugovora. Tehničko tajništvo pomaže Konferenciji i Izvršnom vijeću u obavljanju njihovih funkcija. Tehničko tajništvo provodi verifikaciju i ostale funkcije povjerene mu Ugovorom, kao i funkcije koje je na Tehničko tajništvo prenijela Konferencija odnosno Izvršno vijeće u skladu s Ugovorom. U sklopu Tehničkog tajništva nalazi se, kao njegov sastavni dio, Međunarodni centar podataka.
43. U skladu sa člankom IV. i Protokolom, funkcije Tehničkog tajništva glede verifikacije udovoljavanja odredbama Ugovora obuhvaćaju, uz ostalo:
(a) odgovornost za nadzor i koordinaciju rada Međunarodnog promatračkog sustava;
(b) vođenje Međunarodnog centra podataka;
(c) rutinsko primanje, obradu i analizu podataka koje prikupi Međunarodni promatrački sustav i izvješćivanje o njima:
(d) pružanje tehničke pomoći i potpore pri postavljanju promatračkih postaja i u njihovu radu;
(e) pružanje pomoći Izvršnom vijeću pri pospješivanju konzultacija među državama potpisnicama i u pružanju razjašnjenja;
(f) primanje i obrada zahtjeva za provedbu inspekcija, pomaganje Izvršnom vijeću pri razmatranju tih zahtjeva, obavljanje priprema za provedbu inspekcija na licu mjesta i pružanje tehničke pomoći prilikom njih, te izvješćivanje Izvršnog vijeća;
(g) sklapanje sporazuma ili ugovora s državama potpisnicama, ostalim državama i međunarodnim organizacijama i zaključivanje, uz prethodno odobrenje Izvršnoga vijeća, takvih sporazuma ili ugovora koji se odnose na verifikacijske aktivnosti s državama potpisnicama odnosno ostalim državama; i
(h) pomaganje državama potpisnicama preko njihovih nacionalnih povjerenstava u drugim pitanjima u svezi s verifikacijom utvrđenom ovim Ugovorom.
44. Tehničko tajništvo razrađuje i vodi, uz odobrenje Izvršnoga vijeća, operativne priručnike kao upute za rad raznih komponenata u sklopu verifikacijskoga režima, prema članku IV i Protokolu. Ti priručnici ne čine integralne dijelove Ugovora niti Protokola te ih Tehničko tajništvo može mijenjati uz odobrenje Izvršnoga vijeća. Tehničko tajništvo mora u najkraćem roku obavijestiti države potpisnice o svim izmjenama operativnih priručnika.
45. Funkcije Tehničkog tajništva glede administrativnih pitanja obuhvaćaju:
(a) izradu nacrta programa i proračuna Organizacije i podnošenje toga prijedloga Izvršnome vijeću;
(b) izradu i podnošenje Izvršnom vijeću nacrta izvješća Organizacije o provedbi Ugovora kao i ostalih izvješća što iz zatraži Konferencija ili Izvršno vijeće;
(c) pružanje administrativne i tehničke pomoći Konferenciji, Izvršnom vijeću i ostalim pomoćnim tijelima;
(d) upućivanje i primanje dopisa, u ime Organizacije, koji se tiču provedbe Ugovora i
(e) obavljanje svih administrativnih obveza iz sporazuma postignutih između Organizacije i drugih međunarodnih organizacija.
46. Sve zahtjeve i obavijesti upućene Organizaciji države potpisnice dostavljaju putem svojih nacionalnih povjerenstava glavnom direktoru. Zahtjevi i obavijesti upućuju se na jednom od službenih jezika Ugovora. Odgovarajući na zahtjev ili obavijest, glavni se direktor služi jezikom na kojem je upućen zahtjev odnosno obavijest.
47. U svezi s obvezama Tehničkoga tajništva glede izrade nacrta programa i proračuna Organizacije i njegova podnošenja Izvršnom vijeću, Tehničko tajništvo utvrđuje i vodi transparentno knjigovodstvo svih troškova za svaku pojedinu postaju osnovanu kao dio Međunarodnoga promatračkog sustava. Na isti se način u nacrtu programa i proračuna prikazuju i sve ostale aktivnosti Organizacije.
48. Tehničko tajništvo žurno će izvijestiti Izvršno vijeće o svim problemima koji iskrsnu u svezi s obavljanjem njegovih dužnosti i koje uoči pri svom djelovanju a koje nije bilo moguće riješiti u konzultacijama s državom potpisnicom.
49. Tehničko tajništvo obuhvaća glavnoga direktora, koji djeluje kao njegov čelnik i glavni administrativni dužnosnik, te znanstveno, tehničko i ostalo osoblje prema potrebi. Glavnoga direktora imenuje Konferencija na preporuku Izvršnoga vijeća, na razdoblje od četiri godine, koje se može obnoviti za još jedan mandat ali ne i poslije toga. Prvoga glavnog direktora imenuje Konferencija na svom uvodnom zasjedanju na preporuku Pripremnoga povjerenstva.
50. Glavni direktor odgovoran je Konferenciji i Izvršnom vijeću za imenovanje svog osoblja te organizaciju i funkcioniranje Tehničkoga tajništva. Najveću važnost pri odabiru osoblja i utvrđivanju uvjeta službe daje se potrebi osiguravanja najviših standarda stručnosti, iskustva, učinkovitosti, sposobnosti i čestitosti. Glavni direktor, inspektori odnosno pripadnici stručnog i uredskog osoblja mogu biti isključivo državljani država potpisnica. Primjerenu pozornost valja posvetiti važnosti odabira osoblja prema kriteriju najšire moguće zemljopisne zastupljenosti. Pri zapošljavanju se valja voditi načelom o zadržavanju broja osoblja na minimumu potrebnom za propisno obavljanje dužnosti Tehničkog tajništva.
51. Glavni direktor može po potrebi, nakon konzultacija s Izvršnim vijećem, osnivati privremene radne skupine sastavljene od znanstvenika koji će ga savjetovati o pojedinim specifičnim pitanjima.
52. U obavljanju svojih dužnosti, glavni direktor, inspektori, pomoćnici inspektora i pripadnici osoblja ne smiju tražiti niti primati nikakve upute od bilo koje vlade ili od bilo kojega drugog izvora izvan Organizacije. Oni su se dužni uzdržati od bilo kakvoga djelovanja koje bi moglo nepovoljno utjecati na njihov položaj međunarodnih dužnosnika odgovornih isključivo Organizaciji. Glavni direktor preuzima odgovornost za djelovanje inspekcijske ekipe.
53. Svaka je država potpisnica dužna uvažavati isključivo međunarodni karakter odgovornosti glavnog direktora, inspektora, pomoćnika inspektora i članova osoblja i ne smije nastojati na njih utjecati u obavljanju njihovih dužnosti.
E. Povlastice i imunitet
54. Na teritoriju i svakom drugom mjestu u nadležnosti ili pod nadzorom države potpisnice Organizacija uživa onaj pravni status, povlastice i imunitet koji su nužni za obavljanje njenih funkcija.
55. Izaslanici država potpisnica, zajedno sa svojim zamjenicima i savjetnicima, predstavnici članica izabranih u Izvršno vijeće, zajedno sa svojim zamjenicima i savjetnicima, glavni direktor, inspektori, pomoćnici inspektora te članovi osoblja Organizacije uživaju one povlastice i imunitet koji su nužni za neovisno obavljanje njihovih funkcija u svezi s Organizacijom.
56. Pravni status, povlastice i imunitet o kojima je riječ u ovom članku utvrdit će se sporazumima između Organizacije i država potpisnica kao i sporazumom između Organizacije i države u kojoj se nalazi sjedište Organizacije. Ti će se sporazumi razmotriti i odobriti u skladu sa stavcima 26(h) i (i).
57. Neovisno o stavcima 54. i 55. tijekom provedbe verifikacijskih aktivnosti glavni direktor, inspektori, pomoćnici inspektora i članovi osoblja Tehničkoga tajništva uživat će povlastice i imunitet utvrđen Protokolom.

Članak III. NACIONALNE PROVEDBENE MJERE

1. Svaka država potpisnica, sukladno svojoj ustavnoj proceduri, dužna je poduzeti sve potrebne mjere radi provedbe svojih obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora. Svaka država potpisnica napose će poduzeti sve potrebne mjere u cilju:
(a) zabrane fizičkim i pravnim osobama, bilo gdje na njezinu teritoriju ili drugom mjestu u njezinoj nadležnosti sukladno međunarodnom pravu, poduzimanja bilo kakvih aktivnosti zabranjenih ovim Ugovorom u državama potpisnicama;
(b) zabrane fizičkim i pravnim osobama poduzimanja bilo kakvih takvih aktivnosti bilo gdje pod njezinim nadzorom i
(c) zabrane, sukladno međunarodnom pravu, fizičkim osobama koje su njezini državljani poduzimanja takvih aktivnosti bilo gdje u svijetu.
2. Svaka država potpisnica dužna je surađivati s ostalim državama potpisnicama i pružiti odgovarajući oblik pravne pomoći radi olakšavanja provedbe obveza navedenih u stavku 1.
3. Svaka država potpisnica dužna je izvijestiti Organizaciju o mjerama poduzetim u skladu s ovim člankom.
4. Radi ispunjenja obveza utvrđenih ovim Ugovorom, svaka država potpisnica dužna je imenovati ili osnovati nacionalno povjerenstvo te o tome izvijestiti Organizaciju nakon stupanja na snagu Ugovora. Nacionalno povjerenstvo služi kao središnja točka za vezu s Organizacijom i ostalim državama potpisnicama.

Članak IV. VERIFIKACIJA

A. Opće odredbe
1. U svrhu verifikacije pridržavanja ovog Ugovora utvrđuje se verifikacijski režim koji obuhvaća sljedeće elemente:
(a) međunarodni promatrački sustav;
(b) postupak konzultacija i razjašnjenja;
(c) inspekcije na licu mjesta; i
(d) mjere za izgradnju povjerenja.
U vrijeme stupanja na snagu Ugovora, ovaj verifikacijski režim mora biti u stanju udovoljiti verifikacijskim zahtjevima utvrđenim Ugovorom.
2. Verifikacijske aktivnosti moraju se temeljiti na objektivnim podacima, ograničiti se na predmet ovog Ugovora i provoditi se na osnovi punog uvažavanja suvereniteta država potpisnica, uz što je moguće manje ometanja dosljedno djelotvornom i pravodobnom ostvarenju ciljeva verifikacije. Svaka država potpisnica dužna je uzdržati se od bilo kakve zloporabe prava na verifikaciju.
3. Svaka država potpisnica obvezuje se da će u skladu s ovim Ugovorom surađivati, putem svojeg nacionalnog povjerenstva osnovanog u skladu s člankom III. stavak 4., s Organizacijom i ostalim državama potpisnicama radi olakšavanja verifikacije pridržavanja ovog Ugovora i to tako što će, uz ostalo:
(a) osigurati potrebne postaje radi sudjelovanja u ovim verifikacijskim mjerama, i uspostavi potrebne komunikacije:
(b) dostavljati podatke što ih dobije iz nacionalnih postaja koje su sastavni dio Međunarodnoga promatračkog sustava:
(c) sudjelovati, prema potrebi, u postupku konzultacija i razjašnjenja;
(d) dopustiti obavljanje inspekcija na licu mjesta; i
(e) sudjelovati, na odgovarajući način, u mjerama izgradnje povjerenja.
4. Sve države potpisnice, neovisno o svojim tehničkim i financijskim mogućnostima, uživaju jednaka prava na verifikaciju i imaju jednake obveze glede prihvata verifikacije.
5. U svrhu ovog Ugovora nijedna država potpisnica ne može se isključiti iz uporabe podataka prikupljenih nacionalnim tehničkim verifikacijskim sredstvima na način dosljedan općenito prihvaćenim načelima međunarodnoga prava, uključujući i načelo uvažavanja suverenosti država.
6. Ne zadirući u pravo država potpisnica na zaštitu osjetljivih postrojenja, aktivnosti ili lokacija koje nisu u svezi s ovim Ugovorom, države potpisnice ne smiju se miješati u djelovanje elemenata verifikacijskog režima iz ovog Ugovora niti u nacionalna tehnička verifikacijska sredstva koja djeluju u skladu sa stavkom 5.
7. Svaka država potpisnica ima pravo poduzimati mjere za zaštitu osjetljivih postrojenja i za sprječavanje otkrivanja povjerljivih informacija i podataka koji nisu vezani za ovaj Ugovor.
8. Štoviše, moraju se poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite tajnosti svih podataka koji se odnose na civilne i vojne aktivnosti i objekte a prikupe se tijekom verifikacijskih aktivnosti.
9. Ovisno o stavku 8, podaci što ih Organizacija pribavi provodeći verifikacijski režim utvrđen ovim Ugovorom, bit će dostupni svim državama potpisnicama u skladu s odnosnim odredbama ovog Ugovora i Protokola.
10. Odredbe ovog Ugovora ne smiju se tumačiti u smislu ograničavanja međunarodne razmjene podataka u znanstvene svrhe.
11. Svaka država potpisnica obvezuje se da će surađivati s Organizacijom i ostalim državama potpisnicama na usavršavanju verifikacijskoga režima kao i u ispitivanju verifikacijskog potencijala novih tehnologija praćenja, kao što su elektromagnetsko pulsno praćenje ili satelitsko motrenje, a u svrhu razrade prema potrebi posebnih mjera za povećanje djelotvornosti i ekonomičnosti verifikacije utvrđene Ugovorom. Te će se mjere, kad se o njima postigne suglasnost, ugraditi u postojeće odredbe ovog Ugovora i Protokola ili pak kao dodatni dijelovi Protokola, u skladu s člankom VII. odnosno, bude li primjereno, bit će uvrštene u operativne priručnike u skladu s člankom II. stavak 44.
12. Državne potpisnice obvezuju se poticati međusobnu suradnju kako bi omogućile i sudjelovale u najcjelovitijoj mogućoj razmjeni tehnologije koja se koristi u verifikaciji utvrđenoj ovim Ugovorom kako bi se omogućilo svim državama potpisnicama da pojačaju vlastitu provedbu verifikacijskih mjera te da ostvare korist iz primjene tih tehnoloških postupaka u miroljubive svrhe.
13. Odredbe ovog Ugovora moraju se provoditi tako da ne dođe do onemogućivanja ekonomskog i tehnološkog razvoja država potpisnica u smislu daljnjega razvoja primjene atomske energije u miroljubive svrhe.
VERIFIKACIJSKE OBVEZE TEHNIČKOGA TAJNIŠTVA
14. U ispunjavanju svojih obveza na području verifikacije specificirane u ovom Ugovoru i Protokolu Tehničko tajništvo, surađujući s državama potpisnicama u svrhu ovog Ugovora:
(a) obavlja pripreme za prihvaćanje i distribuciju podataka i materijala iz izvješća bitnih za verifikaciju utvrđenu ovim Ugovorom u skladu s njegovim odredbama, te za održavanje globalne komunikacijske infrastrukture primjerene toj zadaći;
(b) rutinski, preko svoga Međunarodnog centra podataka koji je u načelu središnja točka u okviru Tehničkoga tajništva za pohranjivanje i obradu podataka:
(i) prima i pokreće zahtjeve za dostavom podataka od Međunarodnoga promatračkog sustava;
(ii) po potrebi prima podatke što proizlaze iz postupka konzultacija i razjašnjenja, inspekcija na licu mjesta i mjera za izgradnju povjerenja; te
(iii) prima ostale relevantne podatke od država potpisnica i međunarodnih organizacija u skladu s ovim Ugovorom i Protokolom;
(c) nadgleda, koordinira i osigurava rad Međunarodnoga promatračkog sustava i njegovih sastavnih dijelova, te rad Međunarodnog centra podataka, u skladu s odgovarajućim operativnim priručnicima;
(d) rutinski obrađuje, analizira i izvješćuje o podacima Međunarodnoga promatračkog sustava u skladu s dogovorenom procedurom radi omogućivanja djelotvorne međunarodne verifikacije izvršenja Ugovora i radi pridonošenja brzom razrješavanju iznesenih sumnji glede udovoljavanja Ugovoru;
(e) omogućava svim državama potpisnicama pristup svim podacima, kako neobrađenima tako i obrađenima, kao i svim materijalima koji nastanu kao rezultat izvješćivanja, pri čemu svaka država potpisnica preuzima odgovornost za uporabu podataka Međunarodnoga promatračkog sustava u skladu s člankom II. stavak 7. te u skladu sa stavcima 8. i 13. ovoga članka;
(f) omogućava svakoj državi potpisnici ravnopravan, otvoren, odgovarajući i pravodoban pristup svim pohranjenim podacima;
(g) pohranjuje sve podatke, kako neobrađene tako i obrađene, kao i izvještajni materijal;
(h) koordinira i omogućuje upućivanje zahtjeva za dopunskim podacima prikupljenim Međunarodnim promatračkim sustavom;
(i) koordinira zahtjeve za dopunskim podacima koje jedna država potpisnica upućuje drugoj državi potpisnici;
(j) pruža tehničku pomoći pri ugradbi i potporu pri radu promatračkih postaja i njihovih komunikacijskih sredstava, kad takvu pomoć i potporu zatraži zainteresirana država;
(k) dostavlja svakoj državi potpisnici, na njezin zahtjev, postupke kojima se služi Tehničko tajništvo i njegov Međunarodni centar podataka u prikupljanju, čuvanju, obradi i analizi podataka dobivenih verifikacijskim režimom, te pri izvješćivanju o njima i
(l) prati, ocjenjuje i izvješćuje o ukupnom djelovanju Međunarodnoga promatračkog sustava i Međunarodnog centra podataka.
15. Dogovoreni postupci kojima se Tehničko tajništvo služi u obavljanju svojih obveza u svezi s verifikacijom o kojima je riječ u stavku 14. i koji su potanko navedeni u Protokolu razrađuju se u odgovarajućim operativnim priručnicima.
B. Međunarodni promatrački sustav
16. Međunarodni promatrački sustav obuhvaća postaje za seizmološko praćenje, praćenje radionuklida uključujući i ovlaštene laboratorije, hidroakustičko praćenje, infrazvučno praćenje te odgovarajuća sredstva za prijenos podataka, pri čemu mu potporu pruža Međunarodni centar podataka Tehničkog tajništva.
17. Međunarodni promatrački sustav bit će u nadležnosti Tehničkog tajništva. Sve postaje za praćenje u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava u vlasništvu su i njima upravljaju države domaćini odnosno države koje na neki drugi način preuzmu odgovornost za njih u skladu s Protokolom.
18. Svaka država potpisnica ima pravo sudjelovanja u međunarodnoj razmjeni podataka kao i pravo pristupa svim podacima koji su stavljeni na raspolaganje Međunarodnom centru podataka. Države potpisnice surađuju s Međunarodnim centrom podataka preko svojih nacionalnih povjerenstava.

FINANCIRANJE MEĐUNARODNOGA PROMATRAČKOG SUSTAVA

19. Što se tiče postaja uključenih u Međunarodni promatrački sustav koje su navedene u tablicama 1-A, 2-A, 3 i 4 Dodatka 1 Protokolu i njihova rada u onom opsegu što su ga dotična država i Organizacija dogovorile u svezi s dostavljanjem podataka Međunarodnom centru podataka u skladu s tehničkim zahtjevima iz Protokola i odgovarajućih operativnih priručnika, Organizacija, kako je potanko navedeno u sporazumima odnosno ugovorima postignutima sukladno Dijelu I, stavak 4. Protokola, snosi trošak:
(a) osnivanja svake nove postaje odnosno moderniziranja postojećih postaja, ukoliko država odgovorna za te postaje ne plati sama taj trošak;
(b) rada i održavanja postaja u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava, uključujući i trošak fizičkog osiguranja tih postaja ukoliko je to primjereno, kao i trošak primjene dogovorenih postupaka za ovjeru podataka;
(c) prijenosa podataka prikupljenih Međunarodnim promatračkim sustavom (neobrađenih i obrađenih) do Međunarodnog centra podataka, i to najizravnijim i najekonomičnijim dostupnim sredstvima, uključujući, ako je potrebno, putem odgovarajućih komunikacijskih čvorišta, iz postaja za praćenje, laboratorija, jedinica za analizu ili iz nacionalnih središta podataka; odnosno takvih podataka (uključujući i uzorke gdje je to primjereno) iz postaja za praćenje do laboratorija i jedinica za analizu i
(d) analize uzoraka za potrebe Organizacije.
20. Što se tiče pomoćne mreže seizmičkih postaja navedene u Tablici 1-B Dodatka 1 Protokolu, Organizacija, kako je potanko navedeno u sporazumima i ugovorima u skladu s Dijelom 1, stavak 4. Protokola, snosi trošak samo:
(a) prijenosa podataka do Međunarodnog centra podataka;
(b) utvrđivanja vjerodostojnosti podataka prikupljenih u tim postajama;
(c) modernizacije postaja radi postizanja potrebnoga tehničkog standarda, ukoliko država odgovorna za te postaje sama ne plati taj trošak;
(d) osnivanja, ukoliko je potrebno, novih postaja za potrebe ovog Ugovora tamo gdje trenutno nema odgovarajućih kapaciteta, ukoliko država odgovorna za takve postaje sama ne plati taj trošak; te
(e) Organizacija plaća i svaki drugi trošak vezan za pribavljanje podataka što ih sama zatraži, kako je navedeno u odgovarajućim operativnim priručnicima.
21. Organizacija također plaća troškove dostave izabranih materijala iz standardnog opsega izvještaja i usluga Međunarodnog centra podataka što ih neka država potpisnica zatraži, kako je navedeno u Dijelu I, Odjeljku F Protokola. Troškove pripreme i prijenosa svih dodatnih podataka odnosno materijala podmiruje država potpisnica koja je podnijela zahtjev.
22. Ugovori ili sporazumi, zaključeni s državama potpisnicama odnosno državama domaćinima ili državama koje na neki drugi način preuzmu odgovornost za objekte u sastavu Međunarodnog promatračkog sustava, trebaju sadržavati i odredbe o plaćanju spomenutih troškova. Tim odredbama mogu biti obuhvaćeni i modaliteti na koje će neka država potpisnica namiriti bilo koji od troškova navedenih u stavcima 19.(a) i 20.(c) i (d) nastalih radom postaja kojima je ona domaćin ili je za njih odgovorna, što joj se nadoknađuje odgovarajućim umanjenjem njezina procijenjenoga financijskog doprinosa Organizaciji. To umanjenje ne smije premašivati 50% od godišnjega procijenjenoga financijskog doprinosa neke države potpisnice, ali se može raspodijeliti na nekoliko uzastopnih godina. Država potpisnica može podijeliti svoj umanjeni doprinos s nekom drugom državom potpisnicom, zaključivanjem sporazuma ili ugovora s njom, uz suglasnost Izvršnoga vijeća. Ugovori ili sporazumi iz ovoga stavka odobravaju se u skladu s člankom II. stavci 26.(h) i 38.(i).

PROMJENE U MEĐUNARODNOM PROMATRAČKOM SUSTAVU

23. Sve mjere iz stavka 11. koje utječu na Međunarodni promatrački sustav u smislu uvođenja ili ukidanja tehnologija praćenja, nakon što se o njima postigne dogovor, ugrađuju se u ovaj Ugovor i Protokol sukladno članku VII. stavci 1. do 6.
24. Sljedeće promjene u Međunarodnom promatračkom sustavu, uz prethodnu suglasnost onih država na koje te promjene imaju izravan utjecaj, smatraju se izmjenama administrativne ili tehničke naravi sukladno članku VII., stavci 7. i 8.:
(a) promjene broja postaja, navedenih u Protokolu, za određenu tehnologiju praćenja; i
(b) promjene ostalih podataka o određenim postajama koje su navedeni u tablicama u Dodatku 1 Protokola (uključujući, uz ostalo, državu koja je odgovorna za neku postaju; lokaciju postaje; naziv postaje; vrstu postaje; pripadnost postaje primarnoj odnosno pomoćnoj seizmološkoj mreži).
Ukoliko Izvršno vijeće preporuči, sukladno članku VII. stavak 8.(d), usvajanje navedenih promjena, ono će u pravilu također preporučiti sukladno članku VII. stavak 8.(g), stupanje na snagu tih promjena nakon što glavni direktor uputi obavijest o odobravanju promjena.
25. Glavni direktor, podnoseći Izvršnom vijeću i državama potpisnicama informaciju i ocjenu u skladu s člankom VII. stavak 8.(b), ukoliko daje i bilo kakav prijedlog prema stavku 24. uključit će i:
(a) tehničku ocjenu prijedloga;
(b) izjavu o administrativnim i financijskim implikacijama prijedloga i
(c) izvješće o konzultacijama s državama kojih se prijedlog izravno tiče, uključujući i naznaku o njihovoj suglasnosti.

PRIVREMENI ARANŽMANI

26. Ukoliko dođe do znatnoga ili nepopravljivoga kvara na nekoj postaji za praćenje navedenoj u tablicama Dodatka 1 Protokolu, ili radi osiguranja daljnjega praćenja ako se dogodi kakvo drugo privremeno smanjenje mogućnosti praćenja, glavni će direktor, uz konzultaciju s izravno pogođenim državama i uz njihovu suglasnost, te uz odobrenju Izvršnoga vijeća, potaknuti donošenje privremenih aranžmana koji mogu trajati najviše godinu dana, a koji se po potrebi mogu obnoviti, uz suglasnost Izvršnoga vijeća i izravno pogođenih država, na još jednu godinu. Tim aranžmanima ne smije se povećati broj operativnih jedinica Međunarodnoga promatračkog sustava iznad broja utvrđenoga za mrežu na koju se odnose, mora se udovoljiti u najvećoj mogućoj mjeri tehničkim i operativnim zahtjevima utvrđenima u operativnim priručnicima za mrežu na koju se odnose, te se moraju uklopiti u proračun Organizacije. Glavni direktor, nadalje, mora poduzeti mjere za popravljanje stanja i ponuditi prijedloge trajnoga rješenja. Glavni direktor o svim odlukama donesenima prema ovom stavku obavještava sve države potpisnice.

SURADNI NACIONALNI OBJEKTI

27. Države potpisnice mogu se također odvojeno dogovoriti o suradnji s Organizacijom radi omogućivanja Međunarodnom centru podataka da se služi dodatnim podacima što ih prikupljaju nacionalne postaje za praćenje koje formalno nisu dijelom Međunarodnoga promatračkog sustava.
28. Takvi dogovori o suradnji mogu se uspostaviti na sljedeći način:
(a) na temelju zahtjeva države potpisnice, i na njezin trošak, Tehničko tajništvo poduzet će potrebne korake kako bi se utvrdilo ispunjava li neka postaja za praćenje tehničke i operativne zahtjeve koji su u odgovarajućem operativnom priručniku potanko navedeni kao zahtjevi što ih mora ispuniti neka postaja za praćenje u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava, te će obaviti pripreme za utvrđivanje vjerodostojnosti podataka prikupljenih u toj postaji. Zatim će, uz suglasnost Izvršnoga vijeća, Tehničko tajništvo formalno imenovati tu postaju suradnom nacionalnom postajom. Tehničko će tajništvo poduzeti mjere potrebne za obnovu certifikata prema potrebi;
(b) Tehničko tajništvo mora voditi popis suradnih nacionalnih postaja i distribuirati ga svim državama potpisnicima; i
(c) Međunarodni centar podataka će zatražiti podatke od suradnih nacionalnih postaja, ukoliko to zatraži neka država potpisnica, u svrhu omogućavanja konzultacija i procesa razjašnjenja i radi razmatranja zahtjeva za inspekcijom na licu mjesta, pri čemu će trošak prijenosa tih podataka platiti sama država potpisnica.
Uvjeti pod kojima će se dopunski podaci prikupljeni u tim postajama pružati, kao i uvjeti pod kojima Međunarodni centar podataka može zatražiti dodatno ili žurnije izvješćivanje, odnosno pojašnjenje, razradit će se u operativnim priručnicima za svaku pojedinu promatračku mrežu.
C. Konzultacije i pojašnjenja
29. Ne ugrožavajući pravo nijedne države potpisnice da zatraži inspekciju na licu mjesta, države potpisnice trebaju, kad god je to moguće, najprije uložiti svaki napor kako bi razjasnile i riješile, međusobno ili s Organizacijom ili putem nje, svako pitanje koje bi moglo izazvati zabrinutost radi mogućega neizvršenja temeljnih obveza iz Ugovora.
30. Država potpisnica koja izravno od druge države potpisnice primi zahtjev u smislu stavka 29. mora dati objašnjenje državi potpisnici koja je podnijela zahtjev što je prije moguće, no u svakom slučaju najkasnije 48 sati od podnošenja zahtjeva. Država potpisnica koja podnosi zahtjev i država potpisnica koja prima zahtjev mogu o zahtjevu i odgovoru obavijestiti Izvršno vijeće i glavnog direktora.
31. Država potpisnica ima pravo zatražiti pomoć glavnoga direktora u pojašnjavanju bilo kojega pitanja koje bi moglo izazvati zabrinutost zbog mogućega neizvršenja temeljnih obveza iz Ugovora. Glavni će direktor dati odgovarajuće informacije što ih posjeduje Tehničko tajništvo koje su bitne za taj problem. Glavni direktor mora o tom zahtjevu, kao i o informaciji koja je pružena u odgovoru, obavijestiti Izvršno vijeće ukoliko to zatraži država potpisnica koja je podnijela zahtjev.
32. Država potpisnica ima pravo zatražiti od Izvršnoga vijeća da pribavi pojašnjenje od druge države potpisnice o svakom pitanju koje bi moglo prouzročiti zabrinutost zbog mogućega neizvršenja temeljnih obaveza iz Ugovora. U tom se slučaju postupa na sljedeći način:
(a) Izvršno vijeće mora proslijediti zahtjev za pojašnjenjem državi potpisnici kojoj se zahtjev upućuje i to preko glavnoga direktora najkasnije 24 sata nakon primitka toga zahtjeva;
(b) država potpisnica kojoj se upućuje zahtjev dostavit će pojašnjenje Izvršnom vijeću što je prije moguće ali u svakom slučaju najkasnije 48 sati nakon primitka zahtjeva;
(c) Izvršno će vijeće pribilježiti da je pojašnjenje pruženo i proslijediti ga državi potpisnici koja je podnijela zahtjev najkasnije 24 sata nakon primitka odgovora;
(d) utvrdi li država potpisnica koja je podnijela zahtjev da je pojašnjenje nedostatno, tada ima pravo zatražiti od Izvršnoga vijeća da pribavi dodatno pojašnjenje od države potpisnice kojoj se podnosi zahtjev.
Izvršno vijeće mora bez odgađanja obavijestiti sve ostale države potpisnice o svakom zahtjevu za pružanjem pojašnjenja o kojem je riječ u ovom stavku, kao i o svakom odgovoru što ga je dala država potpisnica kojoj je taj zahtjev upućen.
33. Ukoliko država potpisnica koja je podnijela zahtjev zaključi da je pojašnjenje dobiveno sukladno stavku 32.(d) nezadovoljavajuće tada ima pravo zatražiti sastanak Izvršnoga vijeća na kojem imaju pravo sudjelovati i zainteresirane države potpisnice koje inače nisu članice Izvršnoga vijeća. Na tom sastanku Izvršno vijeće će razmotriti pitanje i može preporučiti bilo koju mjeru u skladu s člankom V.
D. Inspekcije na licu mjesta

ZAHTJEV ZA OBAVLJANJEM INSPEKCIJE

34. Svaka država potpisnica ima pravo zatražiti inspekciju na licu mjesta u skladu s odredbama ovoga članka i Dijela II Protokola na teritoriju ili kojem drugom mjestu u nadležnosti ili pod nadzorom bilo koje države potpisnice, ili na bilo kojem području izvan nadležnosti ili kontrole neke države.
35. Isključiva je svrha inspekcije razjasniti je li obavljena pokusna eksplozija nuklearnog oružja ili kakva druga nuklearna eksplozija suprotno odredbama članka I. i, u mjeri u kojoj je to moguće, prikupiti sve činjenice koje mogu pomoći u identificiranju mogućega prekršitelja.
36. Država potpisnica koja podnosi zahtjev obvezna je zahtjev za obavljanjem inspekcije ograničiti na opseg ovog Ugovora i u svom zahtjevu pružiti informacije u skladu sa stavkom 37. Država potpisnica koja podnosi zahtjev uzdržat će se od svakoga neutemeljenog odnosno uvredljivoga zahtjeva za inspekcijom.
37. Zahtjev za inspekcijom na licu mjesta treba se temeljiti na podacima prikupljenima kroz Međunarodni promatrački sustav, odnosno na svim bitnim tehničkim podacima pribavljenima nacionalnim tehničkim sredstvima verifikacije na način koji mora biti sukladan općenito prihvaćenim načelima međunarodnoga prava, odnosno na podacima dobivenima kombinacijom ovih dvaju spomenutih načina. Zahtjev mora sadržavati informacije sukladno odredbama stavka 41. Dijela II Protokola.
38. Država potpisnica koja podnosi zahtjev uručit će zahtjev za inspekcijom na licu mjesta Izvršnom vijeću i istodobno glavnom direktoru kako bi ga ovaj mogao odmah početi obrađivati.

POSTUPAK NAKON PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA INSPEKCIJOM NA LICU MJESTA

39. Izvršno će vijeće započeti s razmatranjem zahtjeva za inspekcijom na licu mjesta odmah nakon njegova primitka.
40. Glavni direktor, pošto je primio zahtjev za inspekcijom na licu mjesta, potvrdit će primitak zahtjeva državi potpisnici koja je podnijela zahtjev u roku od dva sata te će ga prenijeti državi potpisnici u kojoj se želi provesti inspekcija na licu mjesta u roku od šest sati. Glavni direktor će utvrditi da zahtjev udovoljava odredbama navedenim u stavku 41. Dijela II Protokola i, ukoliko je potrebno, pomoći će državi potpisnici koja podnosi zahtjev da ga popuni u skladu sa spomenutim odredbama, te će s tim zahtjevom upoznati Izvršno vijeće i sve ostale države potpisnice u roku od 24 sata.
41. Kada zahtjev za inspekcijom na licu mjesta udovoljava odredbama, Tehničko tajništvo mora započeti bez odgode s pripremama za provedbu inspekcije na licu mjesta.
42. Glavni će direktor, pošto je primio zahtjev za inspekcijom na licu mjesta koji se odnosi na inspekcijsko područje u nadležnosti ili pod nadzorom neke države potpisnice, odmah zatražiti pojašnjenje od države potpisnice u kojoj se želi provesti inspekcija na licu mjesta kako bi se razjasnio i riješio problem naveden u zahtjevu.
43. Država potpisnica koja primi zahtjev da dostavi pojašnjenje u skladu s odredbom iz stavka 42. dostavit će glavnom direktoru sva objašnjenja i ostale bitne dostupne podatke što je brže moguće ali najkasnije 72 sata nakon primitka zahtjeva da dostavi pojašnjenje.
44. Glavni će direktor, prije no što Izvršno vijeće donese odluku o zahtjevu za inspekcijom na licu mjesta, odmah dostaviti Izvršnom vijeću sve dodatne podatke od Međunarodnog promatračkog sustava odnosno obavijesti koje je neka država potpisnica dala u svezi s pojavom navedenom u zahtjevu, uključujući i sva pojašnjenja pružena u skladu s odredbama stavaka 42. i 43., kao i sve druge informacije koje posjeduje Tehničko tajništvo, a koje glavni direktor ocijeni bitnim, odnosno koje zatraži Izvršno vijeće.
45. Ukoliko država potpisnica ne zaključi da je problem potaknut u zahtjevu za inspekcijom na licu mjesta riješen pa povuče zahtjev, Izvršno će vijeće donijeti odluku o zahtjevu u skladu sa stavkom 46.

ODLUKE IZVRŠNOGA VIJEĆA

46. Izvršno će vijeće donijeti odluku o zahtjevu za inspekcijom na licu mjesta najkasnije 96 sati nakon primitka zahtjeva od države potpisnice koja je uputila zahtjev. Odluka o odobravanju inspekcije na licu mjesta donijet će se s najmanje 30 glasova članica Izvršnoga vijeća u prilog odobravanju inspekcije. Ako Izvršno vijeće ne odobri inspekciju, zaustavit će se pripreme i nikakve daljnje radnje u svezi sa zahtjevom neće se poduzimati.
47. Najkasnije 25 dana nakon odobrenja inspekcije na licu mjesta u skladu sa stavkom 46., inspekcijska ekipa će Izvršnom vijeću, preko glavnoga direktora, dostaviti izvješće o tijeku inspekcije. Smatrat će se da se odobrava nastavak inspekcije, ukoliko Izvršno vijeće, najkasnije 72 sata nakon primitka izvješća o tijeku inspekcije ne odluči većinom glasova svih svojih članica da se inspekcija na licu mjesta neće nastaviti. Ukoliko Izvršno vijeće odluči da se inspekcija na licu mjesta neće nastaviti, inspekcija na licu mjesta će se završiti a inspekcijska će ekipa napustiti područje inspekcije i teritorij države potpisnice u kojoj se obavlja inspekcija na licu mjesta što je brže moguće u skladu sa stavcima 109. i 110. Dijela II Protokola.
48. Tijekom inspekcije na licu mjesta, inspekcijska ekipa može, preko glavnoga direktora, uputiti prijedlog Izvršnom vijeću da se obavi bušenje. Izvršno vijeće će donijeti odluku u svezi s tim prijedlogom najkasnije 72 sata nakon primitka prijedloga. Odluka o odobravanju bušenja donijet će se većinom glasova svih članica Izvršnoga vijeća.
49. Inspekcijska ekipa može zatražiti od Izvršnoga vijeća, preko glavnoga direktora, da se produži trajanje inspekcije iznad vremenskog okvira od 60 dana utvrđenoga stavkom 4. Dijela II Protokola do najviše 70 dana, ukoliko zaključi da je taj produžetak nužan radi ispunjenja njezina mandata. U svom će zahtjevu inspekcijska ekipa navesti koje aktivnosti i tehnike popisane u stavku 69. Dijela II Protokola namjerava provesti tijekom razdoblja produžetka inspekcije. Izvršno vijeće će odluku o zahtjevu za produžetkom donijeti najkasnije 72 sata nakon primitka zahtjeva. Odluka o odobrenju produžetka trajanja inspekcija na licu mjesta donijet će se većinom glasova svih članica Izvršnoga vijeća.
50. U svako doba nakon odobrenja nastavka inspekcije na licu mjesta prema odredbama stavka 47. inspekcijska ekipa može, preko glavnoga direktora, Izvršnom vijeću podnijeti prijedlog o okončanju inspekcije. Smatrat će se da se prijedlog odobrava, ukoliko Izvršno vijeće, najkasnije 72 sata nakon primitka prijedloga, ne odluči dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članica da se okončanje inspekcije ne odobrava. U slučaju okončavanja inspekcije, inspekcijska će ekipa napustiti područje inspekcije i teritorij države potpisnice u kojoj se inspekcija na licu mjesta provodi što je brže moguće u skladu sa stavcima 109. i 110. Dio II Protokola.
51. Država potpisnica koja podnosi zahtjev i država potpisnica kod koje se želi provesti inspekcija na licu mjesta mogu sudjelovati u raspravi o zahtjevu za inspekcijom na licu mjesta koja se vodi u Izvršnom vijeću, bez prava glasovanja. Država potpisnica koja podnosi zahtjev i država potpisnica u kojoj se obavlja inspekcija na licu mjesta također mogu, bez glasovanja, sudjelovati u svim naknadnim raspravama u Izvršnom vijeću koje se odnosi na tu inspekciju.
52. Glavni će direktor obavijestiti sve države potpisnice u roku od 24 sata o svakoj odluci koju donese Izvršno vijeće kao i o svim izvješćima, prijedlozima, zahtjevima i preporukama upućenima Izvršnom vijeću prema stavcima 46.-50.

POSTUPAK NAKON ŠTO IZVRŠNO VIJEĆE ODOBRI INSPEKCIJU NA LICU MJESTA

53. Inspekciju na licu mjesta što je odobri Izvršno vijeće provest će bez odgađanja, i u skladu s odredbama ovog Ugovora i Protokola, inspekcijska ekipa koju će imenovati glavni direktor. Inspekcijska ekipa mora prispjeti u ulaznu točku najkasnije šest dana nakon što Izvršno vijeće primi zahtjev za inspekcijom na licu mjesta od države potpisnice.
54. Glavni direktor izdaje inspekcijski mandat za provedbu inspekcije. Inspekcijski mandat mora sadržavati podatke navedene u stavku 42. Dio II Protokola.
55. Glavni direktor obavijestit će državu potpisnicu koje koje se provodi inspekcija na licu mjesta o toj inspekciji najmanje 24 sata prije planiranoga prispjeća inspekcijske ekipe na ulaznu točku, u skladu sa stavkom 43. Dio II Protokola.

PROVEDBA INSPEKCIJE NA LICU MJESTA

56. Svaka država potpisnica mora dopustiti Organizaciji provedbu inspekcije na svom teritoriju ili na mjestima u njezinoj nadležnosti ili pod njezinim nadzorom u skladu s odredbama ovog Ugovora i Protokola. Međutim, nijedna država potpisnica ne mora prihvatiti istodobne inspekcije na svom teritoriju ili na mjestima u njezinoj nadležnosti ili pod njezinim nadzorom.
57. U skladu s odredbama ovog Ugovora i Protokola, država potpisnica kod koje se provodi inspekcija na licu mjesta:
(a) ima pravo i obvezu učiniti svaki razuman napor kako bi pokazala da se pridržava Ugovora i u tom cilju omogućiti inspekcijskoj ekipi da ispuni svoju zadaću;
(b) ima pravo poduzeti mjere koje ocijeni potrebnima radi zaštite nacionalnih sigurnosti interesa i sprječavanja otkrivanja povjerljivih informacija koje nisu povezane sa svrhom inspekcije;
(c) ima obvezu osigurati pristup unutar područja inspekcije s isključivim ciljem utvrđivanja činjenica bitnih za svrhu inspekcije, vodeći računa o podstavku (b) i svim svojim ustavnim obvezama glede vlasničkih prava odnosno prava pretresa i pljenidbe;
(d) ima obvezu nepozivanja na ovaj stavak odnosno stavak 88. Dio II Protokola radi prikrivanja bilo kakvog kršenja svojih obveza utvrđenih člankom I; te
(e) ima obvezu ne ometati slobodu kretanja inspekcijske ekipe unutar područja inspekcije i provedbe inspekcijskih aktivnosti u skladu s ovim Ugovorom i Protokolom.
Pristup, u kontekstu inspekcije na licu mjesta, znači i fizički pristup inspekcijske ekipe i inspekcijske opreme području inspekcije i provedbu inspekcijskih aktivnosti unutar područja inspekcije.
58. Inspekcija na licu mjesta provodi se uz najmanji mogući stupanj ometanja sa svrhom djelotvornoga i pravodobnog ispunjenja inspekcijskoga mandata, i u skladu s postupcima utvrđenima Protokolom. Gdje god je to moguće, inspekcijska će ekipa započeti s postupcima kojima će se izazivati najmanje moguće ometanje, a zatim će primijeniti druge postupke u mjeri u kojoj ocijeni da je to nužno radi prikupljanja dostatnih podataka kojima će se razjasniti izražena bojazan o mogućem neudovoljavanju ovom Ugovoru. Inspektori će tražiti isključivo one informacije i podatke koji su potrebni za inspekciju i nastojat će na najmanju mjeru svesti ometanje uobičajenih aktivnosti u državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
59. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta pomagat će inspekcijskoj ekipi tijekom cijele inspekcije i olakšati joj zadaću.
60. Ukoliko država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, djelujući u skladu sa stavcima 86.-96. Dio II Protokola, ograniči pristup unutar područja inspekcije, uložit će svaki prihvatljiv napor da u konzultacijama s inspekcijskom ekipom pokaže, na drugi način, kako udovoljava odredbama Ugovora.

PROMATRAČ

61. Kad je riječ o promatraču, primjenjuje se sljedeće:
(a) Država potpisnica koja podnosi zahtjev može, uz suglasnost države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, uputiti predstavnika, koji može biti državljanin države potpisnice koja podnosi zahtjev ili neke treće države potpisnice, koji će promatrati provedbu inspekcije na licu mjesta;
(b) Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija izvijestit će glavnog direktora u roku od 12 sati nakon što Izvršno vijeće odobri inspekciju prihvaća li ili ne prihvaća predloženoga promatrača;
(c) Ukoliko se promatrač prihvaća, država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta jamčit će pristup promatraču u skladu s Protokolom;
(d) Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta u pravilu će prihvatiti predloženoga promatrača, a ukoliko iskoristi pravo na odbijanje, ta će činjenica biti zabilježena u inspekcijskom izvješću.
Dopuštena su najviše tri promatrača od sveukupnoga broja država potpisnica koje su podnijele zahtjev.

IZVJEŠĆA O INSPEKCIJI NA LICU MJESTA

62. Inspekcijska izvješća moraju sadržavati:
(a) opis aktivnosti što ih je obavila inspekcijska ekipa;
(b) činjenične nalaze inspekcijske ekipe bitne za predmet inspekcije;
(c) opis suradnje ostvarene tijekom inspekcije na licu mjesta;
(d) činjenični opis opsega u kojem je omogućen pristup tijekom inspekcije na licu mjesta, uključujući i alternativne načine osigurane ekipi;
(e) sve druge potankosti bitne za svrhu inspekcije.
Uz izvješće se mogu priložiti izdvojena opažanja inspektora.
63. Glavni direktor dostavlja državi potpisnici u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta nacrt inspekcijskih izvješća. Država potpisnica u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta ima pravo dostaviti glavnom direktoru u roku od 48 sati svoje komentare i objašnjenja, te naznačiti svaku informaciju i podatak koji, po njezinu mišljenju, nije povezan s predmetom inspekcije pa stoga ne bi trebao kolati izvan Tehničkoga tajništva. Glavni direktor razmotrit će prijedloge izmjena nacrta inspekcijskog izvješća koje je podnijela država potpisnica u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta te će ih, kad god je to moguće, uvrstiti u izvješće. Glavni direktor inspekcijskom izvješću također prilaže komentare i objašnjenja što ih je dala država potpisnica u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta.
64. Glavni će direktor bez odgađanja uputiti inspekcijsko izvješće državi potpisnici koja je podnijela zahtjev, državi potpisnici u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta, Izvršnom vijeću i svim ostalim državama potpisnicama. Glavni će direktor nadalje bez odgađanja uputiti Izvršnom vijeću i svim ostalim državama potpisnicama sve nalaze analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijima u skladu sa stavkom 104. Dio II Protokola, zatim relevantne podatke prikupljene Međunarodnim promatračkim sustavom, ocjene države potpisnice koja je podnijela zahtjev i države potpisnice u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta, kao i sve ostale informacije koje smatra bitnima. Kad je riječ o izvješću o tijeku inspekcije o kojem govori stavak 47., glavni će direktor uputiti to izvješće Izvršnom vijeću u roku naznačenom u tom stavku.
65. Izvršno vijeće, u skladu sa svojim ovlastima i funkcijama, pregledat će inspekcijsko izvješće i sve ostale materijale dostavljene u skladu sa stavkom 64. te provesti raspravu o sljedećem:
(a) je li došlo do nepridržavanja Ugovora i
(b) je li pravo na podnošenje zahtjeva za inspekcijom na licu mjesta bilo zlorabljeno.
66. Ukoliko Izvršno vijeće zaključi, na temelju svojih ovlasti i funkcija, da je potrebno daljnje djelovanje u svezi sa stavkom 65., poduzet će odgovarajuće mjere u skladu s člankom V.

NEOZBILJNI ILI UVREDLJIVI ZAHTJEVI ZA INSPEKCIJOM NA LICU MJESTA

67. Ukoliko Izvršno vijeće ne odobri inspekciju na licu mjesta zbog neozbiljnosti ili uvredljivosti takva zahtjeva, ili se inspekcija okonča zbog istih tih razloga, Izvršno će vijeće razmotriti i odlučiti hoće li primijeniti odgovarajuće mjere radi ispravljanja te situacije, uključujući i ove:
(a) upućivanje zahtjeva državi potpisnici koja je podnijela zahtjev da plati ukupan trošak priprema koje je provelo Tehničko tajništvo;
(b) suspendiranje prava države potpisnice koja je podnijela zahtjev da podnosi zahtjev za inspekcijom na licu mjesta tijekom stanovitoga razdoblja, o trajanju kojeg odlučuje Izvršno vijeće i
(c) suspendiranje prava države potpisnice koja je podnijela zahtjev na sudjelovanje u radu Izvršnoga vijeća tijekom određena razdoblja.
E. Mjere za izgradnju povjerenja
68. Kako bi:
(a) pridonijela pravodobnom razrješenju zabrinutosti zbog nepridržavanja Ugovora koje proistječu iz mogućega pogrešnog tumačenja verifikacijskih podataka koji se odnose na kemijske eksplozije; i
(b) sudjelovala u baždarenju postaja koje su sastavnim dijelom mreže Međunarodnoga promatračkog sustava,
svaka država potpisnica obvezuje se na suradnju s Organizacijom i ostalim državama potpisnicama u provedbi relevantnih mjera navedenih u Dijelu III Protokola.

Članak V. MJERE ZA ISPRAVLJANJE STANJA I OSIGURANJE PRIDRŽAVANJA UGOVORA, UKLJUČUJUĆI SANKCIJE

1. Konferencija će, uzimajući u obzir, uz ostalo, preporuke Izvršnoga vijeća, poduzeti nužne mjere, utvrđene stavcima 2. i 3. kako bi se osiguralo pridržavanje Ugovora i ispravilo i uklonilo svako stanje koje je u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.
2. U primjerima kada Konferencija ili Izvršno vijeće zatraži od neke države potpisnice da ispravi stanje iz kojega proistječu problemi u svezi s pridržavanjem Ugovora od strane te države potpisnice, a ona ne ispuni taj zahtjev u navedenom roku, Konferencija može, uz ostalo, odlučiti da će ograničiti toj državi potpisnici uživanje u pravima i povlasticama iz ovog Ugovora ili ih suspendirati, sve dok Konferencija drukčije ne odluči.
3. U primjerima kada neizvršenje temeljnih obveza iz ovog Ugovora može naštetiti predmetu i svrsi ovog Ugovora, Konferencija može državama potpisnicama preporučiti kolektivne mjere koje su u suglasju s međunarodnim pravom.
4. Konferencija ili, ukoliko je riječ o žurnom slučaju, Izvršno vijeće, može s problemom, uključujući i relevantne informacije i zaključke, upoznati Ujedinjene narode.

Članak VI. RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sporovi koji eventualno iskrsnu u svezi s primjenom ili tumačenjem Ugovora rješavat će se u skladu s relevantnim odredbama ovog Ugovora i u suglasju s odredbama Povelje Ujedinjenih naroda.
2. Kada, u svezi s primjenom ili tumačenjem ovog Ugovora, iskrsnu nesuglasice između dviju ili više država potpisnica ili između jedne ili više država potpisnica i Organizacije, uključene će se strane međusobno savjetovati u cilju brzoga razrješenja spora pregovorima ili kojim drugim miroljubivim načinom prema izboru uključenih stranaka, uključujući i obraćanjem odgovarajućim tijelima iz ovog Ugovora i, uz postignutu međusobnu suglasnost, Međunarodnom sudu pravde u suglasju s njegovim Statutom. Uključene strane će o poduzetim akcijama redovito izvješćivati Izvršno vijeće.
3. Izvršno vijeće može pridonijeti rješenju spora koji iskrsne u svezi s primjenom ili tumačenjem ovog Ugovora na svaki način koji ocijeni prikladnim, uključujući i nuđenjem svojih usluga, pozivanjem država potpisnica u sporu da potraže rješenje u postupku koji same odaberu, upoznavanjem Konferencije s predmetom i preporučivanjem roka za dogovorenu proceduru.
4. Konferencija će razmotriti pitanja iz spora što su ih potaknule države potpisnice odnosno s kojima ju je upoznalo Izvršno vijeće. Konferencija će, već prema tome kako ocijeni potrebnim, osnovati tijela odnosno povjeriti postojećim tijelima zadaće u svezi s rješavanjem sporova u suglasju s člankom II. stavak 26.(j).
5. Konferencija i Izvršno vijeće, svaki za sebe, ovlašteni su, uz odobrenje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, zatražiti od Međunarodnog suda savjetodavno mišljenje o svakom pravnom pitanju koje iskrsne u djelokrugu Organizacije. U tu će se svrhu zaključiti sporazum između Organizacije i Ujedinjenih naroda u skladu s člankom II. stavak 38.(h).
6. Ovaj članak ne zadire u odredbe članaka IV. i V.

Članak VII. IZMJENE I DOPUNE

1. U svako doba nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, svaka država potpisnica može predložiti izmjene i dopune ovom Ugovoru, Protokolu odnosno dodacima Protokola. Svaka država potpisnica može također predložiti izmjene, u skladu sa stavkom 7. Protokola ili njegovih dodataka. Prijedlozi izmjena i dopuna podliježu proceduri opisanoj u stavcima 2. - 6. Prijedlozi izmjena, u skladu sa stavkom 7., podliježu proceduri opisanoj u stavku 8.
2. Prijedlozi izmjena i dopuna razmatrat će se i usvajati isključivo na konferenciji o izmjenama i dopunama.
3. Svaki prijedlog izmjena i dopuna dostavlja se glavnom direktoru koji će ga podijeliti svim državama potpisnicama i depozitaru i zatražiti mišljenje država potpisnica o potrebi sazivanja konferencije o izmjenama i dopunama radi razmatranja prijedloga. Ukoliko većina država potpisnica obavijesti glavnog direktora najkasnije 30 dana nakon što im je prijedlog dostavljen da podupiru njegovo daljnje razmatranje, glavni će direktor sazvati konferenciju o izmjenama i dopunama na koju se pozivaju sve države potpisnice.
4. Konferencija o izmjenama i dopunama održat će se odmah nakon redovitoga zasjedanja Konferencije ukoliko sve države potpisnice koje podupiru sazivanje konferencije o izmjenama i dopunama ne zatraže da se ona održi prije toga. Konferencija o izmjenama i dopunama ni u kom se slučaju neće održati prije isteka 60 dana od podjele predloženih izmjena i dopuna.
5. Izmjene i dopune usvajaju se na konferenciji o izmjenama i dopunama većinom glasova država potpisnica u prilog izmjenama i dopunama ukoliko ni jedna država potpisnica nije glasovala protiv tih izmjena i dopuna.
6. Izmjene i dopune postaju punovažne za sve države potpisnice 30 dana nakon što sve države potpisnice koje su glasovale u prilog tih izmjena i dopuna na konferenciji o izmjenama i dopunama pohrane isprave o ratifikaciji ili prihvaćanju.
7. Radi osiguranja održivosti i djelotvornosti Ugovora, Dio I i III Protokola i Dodaci 1 i 2 Protokolu podliježu izmjenama u skladu sa stavkom 8. ukoliko se predložene izmjene odnose na pitanja administrativne odnosno tehničke naravi. Ostale odredbe Protokola i njegovih dodataka ne podliježu izmjenama prema stavku 8.
8. predložene izmjene o kojima je riječ u stavku 7. podnose se u skladu sa sljedećom procedurom:
(a) Tekst predloženih izmjena upućuje se zajedno s potrebnim podacima glavnom direktoru. Bilo koja država potpisnica i glavni direktor mogu pružiti dopunske informacije za ocjenu prijedloga. Glavni direktor bez odlaganja upućuje svaki takav prijedlog i informacije svim državama potpisnicama, Izvršnom vijeću i depozitaru;
(b) Najkasnije 60 dana nakon primitka prijedloga glavni direktor ocjenjuje prijedlog kako bi utvrdio moguće posljedice po odredbe Ugovora i njegovu provedbu, te sve te informacije dostavlja svim državama potpisnicama i Izvršnom vijeću;
(c) Izvršno vijeće proučit će prijedlog u svjetlu svih informacija koje bude imalo na raspolaganju, uključujući i to ispunjava li prijedlog uvjete iz stavka 7. Najkasnije 90 dana nakon primitka prijedloga, Izvršno će vijeće uputiti svim državama potpisnicama na razmatranje svoje mišljenje popraćeno odgovarajućim objašnjenjima. Države potpisnice potvrdit će primitak te obavijesti u roku od 10 dana;
(d) Ukoliko Izvršno vijeće državama potpisnicama preporuči usvajanje prijedloga, smatrat će se da je prijedlog usvojen ako u roku od 90 dana, od primitka mišljenja Izvršnoga vijeća nijedna država potpisnica ne izrazi protivljenje. Ukoliko Izvršno vijeće preporuči da se prijedlog odbaci, smatrat će se da je prijedlog odbačen ako u roku od 90 dana od primitka mišljenja Izvršnoga vijeća nijedna država potpisnica ne izrazi svoje protivljenje odbacivanju;
(e) Ukoliko mišljenje Izvršnoga vijeća ne bude prihvaćeno na način naveden u podstavku (d), odluku o prijedlogu, uključujući i to ispunjava li prijedlog uvjete stavka 7., donijet će, tretirajući ga kao meritorno pitanje, Konferencija na svom sljedećem zasjedanju;
(f) Glavni direktor obavijestit će sve države potpisnice i depozitara o svakoj odluci donesenoj prema ovom stavku;
(g) Izmjene odobrene prema ovoj proceduri stupaju na snagu za sve države potpisnice 180 dana nakon datuma obavijesti kojom glavni direktor obavještava o njihovu odobrenju, ukoliko Izvršno vijeće ne preporuči neki drugi rok odnosno ako Konferencija drukčije ne odluči.

Članak VIII. OCJENA UGOVORA

1. Ukoliko većina država potpisnica drukčije ne odluči, deset godina nakon stupanja na snagu ovog Ugovora države potpisnice održat će izvještajnu konferenciju radi ocjene provedbe i djelotvornosti Ugovora kako bi se uvjerile da se ciljevi i svrha istaknuti u Preambuli, kao i odredbe Ugovora, provode. Pri tome ocjenjivanju uzet će se u obzir sve nove znanstvene i tehnološke spoznaje bitne za ovaj Ugovor. Na temelju zahtjeva neke države potpisnice na izvještajnoj konferenciji razmatra se mogućnost da se dopusti obavljanje podzemnih nuklearnih eksplozija u miroljubive svrhe. Ukoliko izvještajna konferencija konsenzusom odluči da se mogu dopustiti takve nuklearne eksplozije, ona će odmah započeti s djelovanjem u cilju da državama potpisnicama preporuči odgovarajuće izmjene i dopune Ugovora kojima će se onemogućiti bilo kakva vojna korist od takvih nuklearnih eksplozija. Države potpisnice će svaki takav prijedlog izmjena i dopuna dostaviti glavnom direktoru i s njim će se postupati u skladu s odredbama članka VII.
2. Nakon toga se u desetogodišnjim razdobljima mogu ponovno sazivati izvještajne konferencije s istim ciljem, ukoliko se na Konferenciji koja je zasjedala prethodne godine tako odlučiti glasovanjem na način koji se primjenjuje za proceduralna pitanja. Izvještajne konferencije mogu se sazivati i u razdobljima kraćim od deset godina ukoliko Konferencija tako odluči glasovanjem na način koji se primjenjuje za meritorna pitanja.
3. Izvještajne konferencije uobičajeno se održavaju odmah nakon redovitoga godišnjeg zasjedanja Konferencije utvrđenoga člankom II.

Članak IX. TRAJANJE I ISTUPANJE

1. Ovaj Ugovor ima neograničeno trajanje.
2. Svaka država potpisnica ima pravo, provodeći svoj nacionalni suverenitet, istupiti iz Ugovora ukoliko ocijeni da su njezini najviši interesi ugroženi izvanrednim događajima povezanima s predmetom ovog Ugovora.
3. Istupanje postaje punovažnim upućivanjem obavijesti šest mjeseci unaprijed svim ostalim državama potpisnicama, Izvršnom vijeću, depozitaru i Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Obavijest o istupanju sadržavat će i izjavu o izvanrednom događaju ili događajima koji su po mišljenju države potpisnice ugrozili njezine najviše interese.

Članak X. STATUS PROTOKOLA I DODATAKA

Dodaci ovom Ugovoru, Protokol i Dodaci Protokolu sastavni su dijelovi Ugovora. Svako pozivanje na Ugovor uključuje i Dodatke Ugovoru, Protokol i Dodatke Protokolu.

Članak XI. POTPIS

Ugovor je otvoren za potpis svim državama prije njegova stupanja na snagu.

Članak XII. RATIFIKACIJA

Ugovor podliježe ratifikaciji u svim državama koje ga potpišu u skladu s postupcima utvrđenima njihovim ustavima.

Članak XIII. PRISTUPANJE

Svaka država koja ne potpiše ovaj Ugovor prije njegova stupanja na snagu može mu pristupiti u bilo koje doba nakon toga.

Članak XIV. STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu 180 dana nakon datuma kada sve države navedene u Dodatku 2 ovog Ugovora pohrane ratifikacijske isprave, ali nikako prije isteka roka od dvije godine od datuma kada je ugovor ponuđen na potpisivanje.
2. Ukoliko tri godine nakon datuma koji označava obljetnicu njegova otvaranja za potpis ovaj Ugovor ne stupi na snagu, depozitar će sazvati konferenciju država koje su već pohranile svoje ratifikacijske isprave na zahtjev većine tih država. Na konferenciji će se ispitati u kojem je opsegu ispunjen zahtjev utvrđen stavkom 1. te će se razmotriti koje se mjere sukladne međunarodnom pravu mogu poduzeti kako bi se ubrzao proces ratifikacije i o njima odlučiti konsenzusom u cilju omogućavanja brzoga stupanja na snagu Ugovora.
3. Ukoliko se na konferenciji o kojoj govori stavak 2. ili na drugim takvim konferencijama drukčije ne odluči, ovaj se postupak ponavlja prigodom svake sljedeće obljetnice otvaranja ovog Ugovora za potpisivanje, sve dok Ugovor ne stupi na snagu.
4. Sve države potpisnice bit će pozvane da sudjeluju kao promatrači na konferenciji o kojoj je riječ u stavku 2. i na svakoj daljnjoj konferenciji kako se navodi u stavku 3.
5. Kad je riječ o državama koje su svoje ratifikacijske isprave ili isprave o pristupanju Ugovoru pohranile nakon njegova stupanja na snagu, on će postati punovažnim tridesetoga dana nakon datuma kada su pohranile svoje isprave o ratifikaciji ili pristupanju.

Članak XV. IZRICANJE OGRADA

Članci ovog Ugovora i njegovih Dodataka ne podliježu ogradama. Odredbe Protokola Ugovoru i njegovih Dodataka ne podliježu ogradama koje su nespojive s predmetom i svrhom Ugovora.

Članak XVI. DEPOZITAR

1. Depozitarom Ugovora određuje se Glavni tajnik Ujedinjenih naroda koji prima potpise, ratifikacijske isprave i isprave o pristupanju.
2. Depozitar mora odmah obavijestiti sve države koje potpišu Ugovor odnosno sve države koje mu pristupe o datumu svakog potpisa, datumu pohranjivanja ratifikacijskih isprava odnosno isprava o pristupanju, o datumu stupanja na snagu Ugovora te o svim izmjenama i dopunama kao i ostalim izmjenama Ugovora, kao i o primitku ostalih obavijesti.
3. Depozitar će propisno ovjerene primjerke ovog Ugovora dostaviti vladama država koje ga potpišu odnosno država koje pristupe Ugovoru.
4. Depozitar će registrirati ovaj Ugovor u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak XVII. MJERODAVNOST TEKSTOVA

Ovaj Ugovor kojega su arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španjolski tekstovi podjednako mjerodavni, pohranjuje se kod Glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda.

Dodatak 1 UGOVORU
POPIS DRŽAVA SUKLADNO ČLANKU II. STAVAK 28.
Afrika

Alžir, Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kapverdski Otoci, Čad, Djibuti, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisau, Južnoafrička Republika, Kamerun, Kenija, Komori, Kongo, Lesoto, Liberija, Libijska Arapska Džamahirija, Madagaskar, Malavi, Mali, Maroko, Mauricijus, Mauritanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Obala Bjelokosti, Ruanda, Sveti Toma i Prinsipe, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Svazi, Togo, Tunis, Uganda, Ujedinjena Republika Tanzanija, Zair, Zambija, Zimbabve.
Istočna Europa
Albanija, Armenija, Azerbajđan, Republika Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Estonija, Gruzija, Hrvatska, Jugoslavija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Republika Moldavija, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina.
Latinska Amerika i Karibi
Antigva i Barbuda, Argentina, Bahami, Barbados, Belize, Bolivija, Brazil, Čile, Dominika, Dominikanska Republika, Ekvador, Grenada, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Salvador, Surinam, Svega Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Trinidad i Tobago, Urugvaj, Venezuela.
Bliski Istok i Južna Azija
Afganistan, Bangladeš, Bahrein, Butan, Indija, Irak, Islamska Republika Iran, Izrael, Jemen, Jordan, Katar, Kazahstan, Kirgistan, Kuvajt, Libanon, Maledivi, Nepal, Oman, Pakistan, Saudijska Arabija, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tađikistan, Turkmenistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan.
Sjeverna Amerika i Zapadna Europa
Andora, Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Kanada, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Portugal, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Sveta Stolica, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Jugoistočna Azija, Pacifik i Daleki Istok
Australija, Brunej, Cookovo otočje, Demokratska Narodna Republika Koreja, Savezne Države Mikronezije, Fiđi, Filipini, Indonezija, Japan, Kambođa, Kina, Kiribati, Malezija, Marshallovo otočje, Mianmar*, Mongolija, Narodna Demokratska Republika Laos, Nauru, Niue, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Republika Koreja, Samoa, Singapur, Salamunovo otočje, Tajland, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vijetnam.

Dodatak 2 UGOVORU
POPIS DRŽAVA SUKLADNO ČLANKU XIV.

Popis država članica Konferencije o razoružanju na dan 18. lipnja 1996. godine koje su formalno sudjelovale u radu Konferencije na zasjedanju tijekom 1996. godine i koje se nalaze na popisu u Tablici 1 publikacije "Nuklearni reaktori u svijetu" Međunarodne agencije za atomsku energiju iz travnja 1996. godine, kao i država članica Konferencije o razoružanju na dan 18. lipnja 1996. godine koje su formalno sudjelovale u radu Konferencije na zasjedanju tijekom 1996. godine i koje se nalaze na popisu u Tablici 1 publikacije "Nuklearni istraživački reaktori u svijetu" Međunarodne agencije za atomsku energiju iz prosinca 1995. godine:
Alžir, Argentina, Australija, Austrija, Bangladeš, Belgija, Brazil, Bugarska, Čile, Demokratska Narodna Republika Koreja, Egipat, Finska, Francuska, Indija, Indonezija, Islamska Republika Iran, Italija, Izrael, Japan, Južna Afrika, Kanada, Kina, Kolumbija, Mađarska, Meksiko, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Pakistan, Peru, Poljska, Republika Koreja, Rumunjska, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina, Vijetnam, Zair.

PROTOKOL UGOVORA O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA
Dio I. FUNKCIJE MEĐUNARODNOGA PROMATRAČKOG SUSTAVA I MEĐUNARODNOG CENTRA PODATAKA
A. Opće odredbe

1. Međunarodni promatrački sustav obuhvaća postaje za praćenje kako je navedeno u stavku 16. članka IV. i njihova sredstva za prijenos podataka.
2. Postaje za praćenje uključene u Međunarodni promatrački sustav sastoje se od objekata navedenih u Dodatku 1 ovoga Protokola. Međunarodni promatrački sustav mora udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima navedenima u odgovarajućim operativnim priručnicima.
3. U skladu s člankom II. Organizacija će, u suradnji i uz savjetovanje s državama potpisnicama, drugim državama, te s odgovarajućim međunarodnim organizacijama, uspostaviti i koordinirati rad i održavanje, kao i sve buduće dogovorene preinake ili daljnji razvoj Međunarodnoga promatračkog sustava.
4. U skladu s odgovarajućim ugovorima ili sporazumima i postupcima, država potpisnica ili druga država koja je domaćin ili na bilo koji drugi način preuzima odgovornost za postaje u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava i Tehničko tajništvo dogovarat će se i surađivati pri uspostavljanju, vođenju, modernizaciji, financiranju i održavanju postaja, s njima povezanih ovlaštenih laboratorija i sredstava za prijenos podataka unutar područja u nadležnosti ili pod nadzorom tih država odnosno drugdje sukladno međunarodnom pravu. Suradnja će se odvijati u skladu sa zahtjevima sigurnosti i mjerodavnosti i u skladu s tehničkim specifikacijama navedenima u odgovarajućim operativnim priručnicima. Navedena će država ovlastiti Tehničko tajništvo da uđe u postaju za praćenje radi provjere opreme i sredstava za prijenos podataka te će prihvatiti provedbu potrebnih izmjena glede opreme i operativnih postupaka kako bi udovoljila dogovorenim zahtjevima. Tehničko tajništvo će državama pružati odgovarajuću tehničku pomoć već prema tomu koliko Izvršno vijeće ocijeni da je takva pomoć potrebna radi osiguranja ispravnoga funkcioniranja postaja u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava.
5. Modaliteti suradnje između Organizacije i država potpisnica odnosno država koje su domaćini ili su na koji drugi način preuzele odgovornost za postaje u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava utvrdit će se sporazumima odnosno ugovorima već prema tome kako je prikladno u svakom pojedinom slučaju.
B. Seizmološko praćenje
6. Svaka se pojedina država potpisnica obvezuje da će surađivati u međunarodnoj razmjeni seizmoloških podataka kako bi pomogla u verifikaciji pridržavanja Ugovora. Ta će suradnja obuhvatiti i uspostavljanje i vođenje globalne mreže primarnih i pomoćnih postaja za seizmološko praćenje. Te će postaje podatke dostavljati Međunarodnom centru podataka u skladu s dogovorenim procedurama.
7. Mreža primarnih postaja sastojat će se od 50 postaja navedenih u Tablici 1-A Dodatka 1 ovome Protokolu. Navedene postaje moraju udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima navedenima u Operativnom priručniku za seizmološko praćenje i međunarodnu razmjenu seizmoloških podataka. Primarne postaje odašiljat će neobrađene podatke, izravno ili preko nacionalnoga centra podataka, u Međunarodni centar podataka putem on-line veze.
8. Radi dopune podataka prikupljenih primarnom mrežom, pomoćna mreža sastavljena od 120 postaja pružat će podatke, izravno ili putem nacionalnoga centra podataka, Međunarodnom centru podataka na njegov zahtjev. Pomoćne postaje koje će se koristiti navedene su u popisu u Tablici 1-B Dodatka 1 ovom Protokolu. Pomoćne postaje moraju udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima navedenima u Operativnom priručniku za seizmološko praćenje i međunarodnu razmjenu seizmoloških podataka. Međunarodni centar podataka može u bilo koje doba zatražiti podatke od pomoćnih postaja i oni se moraju odmah dostaviti putem on-line računalnih veza.
C. Praćenje radionuklida
9. Svaka se pojedina država potpisnica obvezuje da će surađivati u međunarodnoj razmjeni podataka o radionuklidima u atmosferi kako bi pomogla u verifikaciji pridržavanja Ugovora. Ta će suradnja uključivati i uspostavljanje i vođenje globalne mreže postaja za praćenje radionuklida te ovlaštene laboratorije. Mreža će podatke dostavljati Međunarodnom centru podataka u skladu s dogovorenim postupcima.
10. Mreža postaja za mjerenje radionuklida u atmosferi obuhvatit će ukupno 80 postaja, kako je navedeno u Tablici 2-A Dodatka 1 ovome Protokolu. Sve postaje moraju biti osposobljene za praćenje prisutnosti čestica relevantnih tvari u atmosferi. Uz to će njih četrdeset biti osposobljene i za praćenja prisutnosti relevantnih plemenitih plinova nakon stupanja na snagu ovog Ugovora. U tu će svrhu Konferencija na svom uvodnom zasjedanju odobriti preporuku što će je prirediti Pripremno povjerenstvo u kojoj će biti navedeno kojih 40 postaja iz Tablice 2-A Dodatka 1 ovome Protokolu moraju biti osposobljene za praćenje plemenitih plinova. Na svom prvom redovitom godišnjem zasjedanju Konferencija će razmotriti i donijeti plan osposobljavanja cijele mreže za praćenje plemenitih plinova. Glavni direktor će pripremiti izvješće za Konferenciju o modalitetima osposobljavanja. Sve postaje za praćenje moraju udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima navedenima u Operativnom priručniku za praćenje radionuklida i međunarodnu razmjenu podataka o radionuklidima.
D. Hidroakustičko praćenje
12. Svaka se pojedina država potpisnica obvezuje da će surađivati u međunarodnoj razmjeni hidroakustičkih podataka kako bi pomogla u verifikaciji izvršavanja Ugovora. Ta će suradnja uključivati i uspostavljanje i vođenje globalne mreže postaja za hidroakustičko praćenje. Te će postaje podatke dostavljati Međunarodnom centru podataka u skladu s dogovorenim postupcima.
13. Mreža hidroakustičkih postaja sastojat će se od postaja navedenih u Tablici 3 Dodatka 1 ovome Protokolu te će imati ukupno šest hidrofonih i pet T-faznih postaja. Navedene postaje moraju udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima koji su specificirani u Operativnom priručniku za hidroakustičko praćenje i međunarodnu razmjenu hidroakustičkih podataka.
E. Infrazvučno praćenje
14. Svaka se pojedina država potpisnica obvezuje da će surađivati u međunarodnoj razmjeni infrazvučnih podataka kako bi pomogla u verifikaciji izvršavanja ovog Ugovora. Ta će suradnja uključivati i uspostavljanje i vođenje globalne mreže postaja za infrazvučno praćenje. Navedene postaje će podatke dostavljati Međunarodnom centru podataka u skladu s dogovorenim procedurama.
15. Mreža infrazvučnih postaja sastojat će se od postaja navedenih u Tablici 4 Dodatka 1 ovome Protokolu i imat će ukupno 60 postaja. Navedene postaje moraju udovoljavati tehničkim i operativnim zahtjevima koji su specificirani u Operativnom priručniku za infrazvučno praćenje i međunarodnu razmjenu infrazvučnih podataka.
F. Funkcije Međunarodnog centra podataka
16. Međunarodni centar podataka prima, prikuplja, obrađuje, analizira, izvješćuje i pohranjuje podatke koje dostave postaje u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava, uključujući i nalaze analiza obavljenih u ovlaštenim laboratorijama.
17. Postupci i kriteriji za selekciju standardnih pojava kojima će se služiti Međunarodni centar podataka u obavljanju svojih dogovorenih funkcija. Osobito u svezi s izradom standardnih izvješća i obavljanjem uobičajenog raspona usluga za države potpisnice, bit će razrađeni u Operativnom priručniku Međunarodnog centra podataka i progresivno će se izrađivati. Postupke i kriterije što ih na početku razradi Pripremno povjerenstvo odobrit će Konferencija na svojem uvodnom zasjedanju.

STANDARDNI MATERIJALI MEĐUNARODNOG CENTRA PODATAKA

18. Međunarodni centar podataka će sa svrhom izrade i arhiviranja standardnih materijala Međunarodnog centra podataka u ime svih država potpisnica, rutinski obrađivati neobrađene podatke prikupljene Međunarodnim promatračkim sustavom primjenjujući metode automatske obrade podataka i obavljanjem stručnih analiza. Ti će se materijali besplatno dostavljati državama potpisnicama, ne dovodeći u pitanje konačne prosudbe glede naravi neke pojave, što ostaje u nadležnosti država potpisnica, te će uključivati:
(a) Integrirane popise svih signala otkrivenih Međunarodnim promatračkim sustavom, kao i popise svih standardnih pojava i biltena, uključujući i vrijednosti i pripadajuća odstupanja izračunata za svaku pojavu što je locira Međunarodni centar podataka, i to na temelju utvrđenih standardnih parametara;
(b) Biltene o selektiranim standardnim pojavama što ih sastavi Međunarodni centar podataka na temelju primjene kriterija za selekciju standardnih pojava, služeći se parametrima za utvrđivanje svojstava navedenima u Dodatku 2 ovome Protokolu, u cilju utvrđivanja svojstava, isticanja u biltenu o standardnim pojavama, i time selekcije onih pojava koje se smatraju spojivima s prirodnim fenomenima ili nenuklearnim fenomenima izazvanima djelovanjem čovjeka. U Biltenu o standardnim pojavama brojčano će se naznačiti za svaku pojavu u kojoj mjeri ta pojava udovoljava kriterijima selekcije pojava odnosno odstupa od njih. Primjenjujući postupak selekcije standardnih pojava, Međunarodni centar podataka će primjenjivati globalne i dodatne kriterije selekcije kako bi se uzele u obzir regionalne varijacije gdje je to primjenjivo. Međunarodni centar podataka stalno će unapređivati svoje tehničke mogućnosti držeći korak s iskustvima prikupljenima u radu Međunarodnoga promatračkog sustava;
(c) sažetke s pregledima podataka prikupljenih i pohranjenih u Međunarodnom centru podataka, zatim materijala Međunarodnog centra podataka te djelovanja i operativnog statusa Međunarodnoga promatračkog sustava i Međunarodnog centra podataka i
(d) Izvatke ili komplete standardnih materijala Međunarodnog centra podataka navedene u podstavcima (a) do (c), odabrane sukladno zahtjevu pojedinih država potpisnica.
19. Međunarodni centar podataka će, bez naplate od država potpisnica, izrađivati posebne studije radi pružanja iscrpne, tehničke ocjene služeći se ekspertnom analizom podataka dobivenih Međunarodnim promatračkim sustavom, ukoliko to od njega zatraži Organizacija ili neka država potpisnica, u cilju poboljšanja procijenjenih vrijednosti parametara za utvrđivanje standardnih signala i pojava.

USLUGE MEĐUNARODNOG CENTRA PODATAKA DRŽAVAMA POTPISNICAMA

20. Međunarodni centar podataka omogućit će državama potpisnicama otvoren, ravnopravan, pravodoban i prikladan pristup svim podacima Međunarodnoga promatračkog sustava, neobrađenim i obrađenim, svim materijalima koje izradi Međunarodni centar podataka, i svim ostalim podacima Međunarodnoga promatračkog sustava koji se nalaze u pohrani Međunarodnog centra podataka, odnosno omogućit će pristup podacima postaja u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava i to putem Međunarodnog centra podataka. Metode za omogućivanje pristupa podacima i pružanje podataka obuhvaćat će sljedeće usluge:
(a) Automatsko i redovito prosljeđivanje državi potpisnici materijala što ih izradi Međunarodni centar podataka odnosno izbora iz tih materijala prema naznaci države potpisnice i, sukladno zahtjevu, odabira iz podataka Međunarodnoga promatračkog sustava prema naznaci države potpisnice;
(b) Dostavu podataka ili materijala pripremljenih na temelju ad hoc zahtjeva država potpisnica kojima se traži pribavljanje podataka i materijala iz pohrane Međunarodnog centra podataka i postaja u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava, uključujući i interaktivni elektronički pristup bazi podataka Međunarodnoga promatračkog sustava; te
(c) Pomoć pojedinim državama potpisnicama, na njihov zahtjev i bez naplate, ukoliko se radi o redovitim zadaćama, pri ekspertnoj tehničkoj analizi podataka Međunarodnoga promatračkog sustava i drugih bitnih podataka koje pruži država potpisnica koja je podnijela zahtjev, kako bi se pomoglo toj državi potpisnici u utvrđivanju izvora neke određene pojave. Nalazi svake takve tehničke analize smatrat će se materijalom koji pripada državi potpisnici koja je podnijela zahtjev, ali će biti dostupni svim državama potpisnicama.
Usluge Međunarodnog centra podataka navedene u podstavcima (a) i (b) bit će dostupne svakoj pojedinoj državi potpisnici bez naplate troška. Opseg i formati za prikaz podataka utvrdit će se u Operativnom priručniku Međunarodnog centra podataka.

SELEKCIJA DOGAĐAJA U SKLADU S NACIONALNIM KRITERIJIMA

21. Međunarodni centar podataka će, redovito i automatski pri izradi svojih standardnih materijala, ukoliko to zatraži neka država potpisnica, primjenjivati nacionalne kriterije za selekciju događaja koje je definirala ta država potpisnica i dostavljati nalaze tih analiza toj državi potpisnici. Država potpisnica koja je podnijela zahtjev neće morati snositi trošak ove usluge. Materijal koji nastane kao rezultat primjene postupka selekcije događaja sukladno nacionalnim kriterijima smatra se materijalom koji pripada državi potpisnici koja je podnijela zahtjev.

TEHNIČKA POMOĆ

22. Međunarodni centar podataka će, po potrebi, pružati tehničku pomoć pojedinim državama potpisnicima:
(a) Pri formuliranju zahtjeva za odabir i selekciju podataka i materijala;
(b) Pri instalaciji u Međunarodnom centru podataka računalnih algoritama ili programske podrške za izračun novih parametara za signale i pojave koji nisu obuhvaćeni Operativnim priručnikom Međunarodnog centra podataka i koje ponudi neka država potpisnica, pri čemu se državi potpisnici koja podnosi takav zahtjev neće zaračunavati troškovi za posao u prihvatljivim granicama, a materijali što proisteknu iz toga smatrat će se materijalima koji pripadaju državi potpisnici koja je podnijela zahtjev i
(c) Pomažući državama potpisnicama u razvoju mogućnosti za prihvat, obradu i analizu podataka Međunarodnog centra podataka u vlastitim centrima podataka.
23. Međunarodni centar podataka trajno će nadgledati i izvješćivati o operativnom stanju postaja u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava, njihovih sredstava za prijenos podataka kao i o svojim vlastitim sustavima za obradu podataka. Ukoliko bilo koji sastavni element toga sustava u operativnom smislu prestane udovoljavati dogovorenim razinama utvrđenim odgovarajućim operativnim priručnikom, Međunarodni centar podataka odmah će o tome obavijestiti odgovorne.

Dio II. INSPEKCIJE NA LICU MJESTA
A. Opće odredbe

1. Postupci sadržani u ovom dijelu primjenjivat će se u skladu s odredbama o provedbi inspekcija na licu mjesta utvrđenima člankom IV.
2. Inspekcija na licu mjesta provodit će se u onom području u kojem je nastala pojava koja je potaknula podnošenje zahtjeva za inspekcijom na licu mjesta.
3. Područje inspekcije na terenu mora biti neprekinuto, a veličinom ne smije premašivati 1.000 četvornih kilometara. Pravocrtna udaljenost u bilo kojem smjeru ne smije biti veća od 50 kilometara.
4. Inspekcija na licu mjesta ne može trajati duže od 60 dana računajući od datuma kada je odobren zahtjev za inspekcijom na licu mjesta sukladno stavku 46. članak IV. ali se može produžiti do najviše 70 dana u skladu sa stavkom 49. članak IV.
5. Ukoliko se područje inspekcije navedeno u inspekcijskom mandatu protegne na teritorij ili neko drugo mjesto u nadležnosti ili pod nadzorom nekoliko država potpisnica, tada se odredbe o inspekciji na licu mjesta po potrebi primjenjuju na svaku od država potpisnica koja je obuhvaćena područjem inspekcije.
6. Kada je područje inspekcije u nadležnosti ili pod nadzorom države potpisnice u kojoj se ona provodi, ali se nalazi na teritoriju druge države potpisnice, ili ako pristup iz ulazne točke do područja inspekcije zahtijeva prijelaz preko teritorija neke države potpisnice koja nije država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta izvršavat će svoja prava i ispunjavati obveze glede takvih inspekcija na licu mjesta u skladu s ovim Pravilnikom. U tom će slučaju država potpisnica na čijem se teritoriju nalazi područje inspekcije omogućiti inspekciju i pružiti svu potrebnu pomoć kako bi inspekcijska ekipa mogla na vrijeme i učinkovito obaviti svoje zadaće. Države potpisnice preko čijega je teritorija potrebno prijeći kako bi se prispjelo u područje inspekcije omogućit će takav prijelaz.
7. Kada je područje inspekcije u nadležnosti ili pod nadzorom države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, ali se nalazi na teritoriju države koja nije potpisnica ovog Ugovora, tada će država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi se inspekcija na licu mjesta provela u skladu s ovim Protokolom. Država potpisnica koja u svojoj nadležnosti ili pod svojim nadzorom ima jedno ili više područja na teritoriju države koja nije potpisnica ovoga Ugovora poduzet će sve potrebne mjere kako bi država na čijem se teritoriju nalazi područje inspekcije prihvatila inspektore i pomoćnike inspektora koji su dodijeljeni državi potpisnici. Ukoliko država potpisnica nije u mogućnosti osigurati pristup, mora pokazati da je poduzela sve potrebne mjere kako bi ga osigurala.
8. Kada se područje inspekcije nalazi na teritoriju neke države potpisnice, ali je u nadležnosti ili pod nadzorom države koja nije potpisnica ovog Ugovora, tada će ta država potpisnica poduzeti sve potrebne mjere koje se traže od države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta i države potpisnice na čijem se teritoriju nalazi područje inspekcije, ne zadirući u propise i praksu međunarodnog prava, kako bi omogućila da se inspekcija na licu mjesta provede u skladu s ovim Protokolom. Ukoliko država potpisnica nije u mogućnosti osigurati pristup području inspekcija na licu mjesta, mora pokazati da je poduzela sve potrebne mjere kako bi ga osigurala, ne zadirući u propise i praksu međunarodnog prava.
9. Inspekcijska ekipa mora imati onaj minimalan broj članova koji će omogućiti propisno ispunjenje inspekcijskog mandata. Ukupan broj članova inspekcijske ekipe nazočan na teritoriju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta u bilo koje doba, osim tijekom bušenja, ne može premašivati 40 osoba. Državljani države potpisnice koja je podnijela zahtjev odnosno države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ne mogu biti članovima inspekcijske ekipe.
10. Glavni direktor će odrediti veličinu inspekcijske ekipe i odabrati članove s popisa inspektora i pomoćnika inspektora, vodeći računa o okolnostima pojedinoga zahtjeva.
11. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta pružit će, ili obaviti pripreme radi osiguranja svega što je potrebno za rad inspekcijske ekipe, kao što su sredstva veze, usluge prijevoda, prijevoz, mjesto za rad, smještaj, prehrana i medicinska skrb.
12. Državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta Organizacija će nadoknaditi, u razumno kratkom roku nakon okončanja inspekcije, sve troškove, uključujući i one iz stavaka 11. i 49., povezane s boravkom i aktivnostima inspekcijske ekipe na teritoriju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
13. Postupak koji će se primjenjivati u provedbi inspekcija na licu mjesta potanko će se utvrditi Operativnim priručnikom za inspekcije na terenu.

B. Opća pravila
IMENOVANJE INSPEKTORA I POMOĆNIKA INSPEKTORA

14. Inspekcijska ekipa može biti sastavljena od inspektora i pomoćnika inspektora. Inspekcije na licu mjesta mogu provoditi samo kvalificirani inspektori posebno određeni za obavljanje te dužnosti. Inspektorima mogu pomagati posebno određeni pomoćnici, kao što su tehničko i administrativno osoblje, zrakoplovno osoblje i prevoditelji.
15. Inspektore i pomoćnike inspektora predlažu za imenovanje države potpisnice ili, ako je riječ o osobama koje rade u Tehničkom tajništvu, glavni direktor, na temelju njihove stručnosti i relevantnoga iskustva u odnosu na predmet i zadaće inspekcija na licu mjesta. Kandidate prethodno moraju odobriti države potpisnice u skladu sa stavkom 18.
16. Svaka će država potpisnica, najkasnije 30 dana nakon što ovaj Ugovor postane za nju važećim, obavijestiti glavnog direktora o imenu, datumu rođenja, spolu, činovima, stručnim kvalifikacijama i iskustvu osoba koje ta država potpisnica predlaže imenovati za inspektore i pomoćnike inspektora.
17. Najkasnije 60 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, Tehničko će tajništvo dostaviti u pisanom obliku svim državama potpisnicama preliminarni popis s imenima, državljanstvom, datumom rođenja, spolom i činom inspektora i pomoćnika inspektora koje su za imenovanje predložili glavni direktor i države potpisnice, kao i opis njihovih kvalifikacija i profesionalnoga iskustva.
18. Svaka pojedina država potpisnica odmah će potvrditi primitak preliminarnog popisa inspektora i pomoćnika inspektora koji se predlažu za imenovanje. Svaki inspektor i pomoćnik inspektora obuhvaćen tim popisom smatrat će se prihvaćenim ukoliko neka država potpisnica najkasnije 30 dana nakon potvrđivanja primitka liste, u pisanom obliku ne izjavi da ih ne prihvaća. Država potpisnica može iznijeti i razloge prigovora. Ukoliko se dogodi da neka država potpisnica ne prihvati nekog predloženog inspektora ili pomoćnika inspektora, tada taj inspektor ili pomoćnik inspektora neće preuzimati niti će sudjelovati u inspekcijskim aktivnostima na teritoriju ili nekom drugom mjestu u nadležnosti ili pod nadzorom države potpisnice koja je izjavila da ga ne prihvaća. Tehničko tajništvo će odmah potvrditi primitak obavijesti o prigovoru.
19. Kad god glavni direktor ili neka država potpisnica predlože dopune ili izmjene popisa inspektora i pomoćnika inspektora, inspektori i pomoćnici inspektora koji se predlažu kao zamjene moraju biti imenovani na isti način kako je to određeno za preliminarni popis. Svaka pojedina država potpisnica mora odmah obavijestiti Tehničko tajništvo ukoliko neki inspektor ili pomoćnik inspektora više ne mogu obavljati dužnosti inspektora odnosno pomoćnika inspektora.
20. Tehničko tajništvo redovito će ažurirati popis inspektora i pomoćnika inspektora i obavještavati sve države potpisnice o svim dopunama ili izmjenama popisa.
21. Država potpisnica koja podnosi zahtjev za inspekcijom na licu mjesta može predložiti da jedan inspektor s popisa inspektora i pomoćnika inspektora sudjeluje kao njezin promatrač u skladu sa stavkom 61. članka IV.
22. Poštujući odredbu iz stavka 23., država potpisnica ima pravo u svako doba uložiti prigovor u svezi s inspektorom ili pomoćnikom inspektora koji je prethodno već prihvaćen. O svome će prigovoru pismeno obavijestiti Tehničko tajništvo, pri čemu može navesti i razloge prigovora. Taj će prigovor postati važećim 30 dana nakon što Tehničko tajništvo primi obavijest o njemu. Tehničko će tajništvo odmah potvrditi primitak obavijesti o prigovoru i obavijestiti državu potpisnicu koja je podnijela prigovor i državu potpisnicu predlagateljicu o datumu od kojega tom inspektoru ili pomoćniku inspektora prestaje imenovanje za tu državu potpisnicu.
23. Država potpisnica koja je primila najavu inspekcije ne može tražiti izuzimanje iz inspekcijske ekipe nijednoga inspektora ili pomoćnika inspektora koji su imenovani u inspekcijskom mandatu.
24. Broj inspektora i pomoćnika inspektora koje prihvati neka država potpisnica mora biti dostatan kako bi se osigurala raspoloživost potrebnoga broja inspektora i pomoćnika inspektora. Ako, po mišljenju glavnog direktora, zbog odbijanja neke države potpisnice da prihvati predložene inspektore i pomoćnike inspektora bude onemogućeno imenovanje dostatnoga broja inspektora ili pomoćnika inspektora ili na koji drugi način otežano ispunjenje svrhe inspekcije, glavni će direktor predmet uputiti na rješavanje Izvršnom vijeću.
25. Svaki inspektor koji se nalazi na popisu inspektora i pomoćnika inspektora proći će odgovarajuću izobrazbu. Tu će izobrazbu osigurati Tehničko tajništvo sukladno proceduri navedenoj u Operativnom priručniku za inspekcije. Tehničko će tajništvo koordinirati, u suglasnosti s državama potpisnicama, raspored izobrazbe inspektora.

POVLASTICE I IMUNITET

26. Nakon prihvaćanja preliminarnog popisa inspektora i pomoćnika inspektora na način utvrđen stavkom 18. ili nakon njegove naknadne izmjene sukladno stavku 19., svaka pojedina država potpisnica obvezna je, u skladu sa svojim nacionalnim procedurama i nakon što inspektor ili pomoćnik inspektora podnese zahtjev, izdati višestruke ulazno/izlazne i/ili tranzitne vize i ostale važne dokumente kako bi svaki inspektor i pomoćnik inspektora mogao ući na teritorij te države potpisnice i tamo boraviti isključivo radi obavljanja aktivnosti povezanih s inspekcijom. Svaka pojedina država potpisnica izdat će potrebne vize odnosno putne isprave za navedenu svrhu najkasnije 48 sati nakon primitka zahtjeva ili neposredno nakon prispijeća inspekcijske ekipe u ulaznu točku na teritoriju te države potpisnice. Ti će dokumenti važiti koliko je nužno kako bi inspektor ili pomoćnik inspektora mogao boraviti na teritoriju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na listu mjesta isključivo radi obavljanja aktivnosti povezanih s inpsekcijom.
27. Kako bi mogli učinkovito obavljati svoje zadaće, članovi inspekcijske ekipe uživat će povlastice i imunitet utvrđene u podstavcima (a) do (i). Povlastice i imunitet priznaju se članovima inspekcijske ekipe u svrhu ovog Ugovora a ne radi osobne koristi samih pojedinaca. Članovi inspekcijske ekipe uživat će povlastice i imunitet tijekom cijeloga razdoblja od prispijeća na teritorij države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta do odlaska s njezina teritorija, i nakon toga ako se radi o djelima učinjenima prethodno u svezi s ispunjavanjem njihovih službenih zadaća.
(a) Članovima inspekcijske ekipe jamčit će se nepovredivost koju uživaju diplomatski predstavnici sukladno članku 29. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.;
(b) Prostorima u kojima stanuju i uredskim prostorima što ih zauzima inpsekcijska ekipa koja obavlja aktivnosti sukladno ovom Ugovoru, priznat će se nepovredivost i zaštita kakva se jamči prostorima koje zauzimaju diplomatski predstavnici sukladno članku 30. stavku 1. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima;
(c) Pisani materijali i korespondencija, uključujući pismohranu, uživaju nepovredivost koja se odobrava svim pisanim materijalima i korespondenciji diplomatskih predstavnika sukladno stavku 2. članka 30. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Inspekcijska ekipa ima pravo služiti se šiframa u svojoj komunikaciji s Tehničkim tajništvom;
(d) Uzorci i odobrena oprema koju nose članovi inspekcijske ekipe bit će nepovrediva, vodeći računa o odredbama sadržanim u ovom Ugovoru, i oslobođena svih carinskih davanja. Opasni uzorci prenosit će se u skladu s odgovarajućim propisima;
(e) Članovima inspekcijske ekipe odobrit će se imunitet koji se odobrava diplomatskim predstavnicima sukladno stavcima 1., 2. i 3. članka 31. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima;
(f) Članovi inspekcijske ekipe koji obavljaju aktivnosti propisane ovim Ugovorom bit će oslobođeni doprinosa i poreza kao što su to diplomatski predstavnici sukladno članku 34. Bečke konvencije o međunarodnim odnosima,
(g) Članovima inspekcijske ekipe bit će dopušteno unositi na teritorij države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na listu mjesta, bez bilo kakvih carinskih ili sličnih davanja, predmete za osobnu uporabu, izuzev predmeta kojih je uvoz odnosno izvoz zabranjen zakonom ili podliježe propisima o karanteni;
(h) Članovima inspekcijske ekipe bit će odobrene iste olakšice glede valute i mijenjanja valuta koje se odobravaju predstavnicima stranih vlada u privremenoj misiji; te
(i) Članovi inspekcijske ekipe neće se moći baviti nikakvom profesionalnom ili komercijalnom aktivnošću radi ostvarenja osobne koristi na teritoriju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
28. Prilikom prijelaza preko teritorija država potpisnica u kojima se ne provodi inspekcija na licu mjesta, članovima inspekcijske ekipe priznat će se povlastice i imunitet koji uživaju diplomatski predstavnici sukladno stavku 1. članka 40. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Na pisane materijale i korespondenciju, uključujući pismohranu, kao i uzorke i odobrenu opremu što je nose sa sobom, primjenjivat će se povlastice i imunitet utvrđeni stavkom 27.(c) i (d).
29. Ne zadirući u povlastice i imunitet koji uživaju, članovi inspekcijske ekipe obvezni su uvažavati zakone i propise države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta i, u okviru inspekcijskog mandata, ne smiju se miješati u unutarnja pitanja te države. Ukoliko država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta zaključi da je došlo do zloporabe povlastica i imuniteta navedenih u ovom Protokolu, obavit će se konzultacije između te države potpisnice i glavnog direktora kako bi se utvrdilo je li došlo do takve zloporabe i, ukoliko jest, kako bi se spriječilo ponavljanje takve zloporabe.
30. Glavni direktor može se odreći imuniteta što ga uživaju članovi inspekcije ekipe glede nadležnosti u onim slučajevima kad ocijeni da njihov imunitet može onemogućiti tijek pravde te da se odricanjem ne zadire u provedbu odredbi Ugovora. Odricanje mora uvijek biti izrijekom.
31. Promatračima će se odobriti iste povlastice i imunitet odobreni članovima inspekcijske ekipe sukladno ovom odjeljku, osim onih iz stavka 27.(d).

ULAZNE TOČKE

32. Svaka pojedina država potpisnica odredit će svoje ulazne točke a potrebne obavijesti dostaviti Tehničkom tajništvu najkasnije 30 dana nakon što za nju stupi na snagu ovaj Ugovor. Ulazne se točke moraju odrediti tako da inspekcijska ekipa iz barem od jedne od tih ulaznih točaka može stići u inspekcijsko područje u roku od 24 sata. Tehničko tajništvo dostavit će lokacije ulaznih točaka svim državama potpisnicama. Ulazne točke mogu biti i izlazne točke.
33. Svaka država potpisnica može promijeniti svoje ulazne točke tako što će o toj promjeni obavijestiti Tehničko tajništvo. Promjene će postati važeće 30 dana nakon što Tehničko tajništvo primi obavijest o promjenama, kako bi se na odgovarajući način o tomu obavijestile sve države potpisnice.
34. Ako Tehničko tajništvo ocijeni da ne postoji dostatan broj ulaznih točaka koji bi omogućio pravodobnu provedbu inspekcije ili da bi izmjene ulaznih točaka što ih je predložila neka država potpisnica mogle otežati pravodobnu provedbu inspekcije, ono će započeti konzultacije s tom državom potpisnicom radi rješenja problema.

PRIPREME ZA UPORABU ZRAKOPLOVA IZVAN REDOVITOGA RASPOREDA LETENJA

35. Kad se uporabom redovitih komercijalnih letova ne može na vrijeme doputovati u ulaznu točku, inspekcijska se ekipa može poslužiti zrakoplovom izvan redovitoga rasporeda letenja. Najkasnije 30 dana nakon što ovaj Ugovor postane za nju važećim, država potpisnica će obavijestiti Tehničko tajništvo o stalnom broju diplomatske dozvole za izvanredni let zrakoplova za prijevoz inspekcijske ekipe i opreme potrebne za inspekciju. Rute zrakoplova bit će duž utvrđenih međunarodnih koridora dogovorenih između država potpisnica i Tehničkog tajništva i na temelju toga izdat će se diplomatska dozvola leta.

ODOBRENA INSPEKCIJSKA OPREMA

36. Konferencija će na svojem uvodnom zasjedanju razmotriti i odobriti popis opreme koja će se moći koristiti tijekom inspekcija na licu mjesta. Svaka država potpisnica može uputiti prijedlog za uvrštenje na popis opreme. U uputama o uporabi opreme, potanko opisanim u Operativnom priručniku o inspekciji, uzet će se u obzir potrebe sigurnosti i povjerljivosti u slučajevima kad postoji mogućnost uporabe takve opreme.
37. Oprema koja će se moći koristiti tijekom inspekcija na listu mjesta sastojat će se od osnovne opreme za inspekcijske aktivnosti te tehnike navedene u stavku 69. i pomoćne opreme nužne za učinkovito i pravodobno obavljanje inspekcije na licu mjesta.
38. Tehničko tajništvo pobrinut će se da svi tipovi odobrene opreme budu dostupni za inspekciju na licu mjesta tamo gdje to bude potrebno. Kad je to potrebno radi neke inspekcije na licu mjesta, Tehničko će tajništvo na propisani način potvrditi da je provedeno baždarenje, servisiranje i zaštita opreme. Kako bi se državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta olakšala provjera opreme u ulaznoj točki, Tehničko će tajništvo dostaviti dokumentaciju i priložiti pečate radi ovjere takve potvrde.
39. U Tehničkom tajništvu čuvat će se sva oprema koja se trajno koristi. Tehničko tajništvo bit će odgovorno za održavanje i baždarenje te opreme.
40. Po potrebi, Tehničko tajništvo će sklapati ugovore s državama potpisnicama radi pribavljanja opreme navedene u popisu. Države potpisnice s kojima se sklopi ugovor bit će odgovorne za održavanje i baždarenje tako pribavljene opreme.
C. Zahtjev za inspekcijom na licu mjesta,
inspekcijski mandat i najava inspekcije

ZAHTJEV ZA INSPEKCIJOM NA LICU MJESTA

41. Sukladno članku IV. stavak 37. zahtjev za inspekcijom na licu mjesta mora sadržavati barem sljedeće podatke:
(a) Procijenjene zemljopisne i vertikalne koordinate mjesta pojave koja je potaknula podnošenje zahtjeva, uz navođenje granica pogreške;
(b) Prijedlog granica područja na kojem se ima provesti inspekcija na licu mjesta, koje moraju biti opisane na zemljovidu i u skladu sa stavcima 2. i 3.,
(c) Državu potpisnicu ili države potpisnice u kojima se ima provesti inspekcija na licu mjesta ili naznaku da je područje na kojem će se provoditi inspekcija na licu mjesta ili njegov dio izvan nadležnosti ili kontrole neke države;
(d) Vjerojatno okružje pojave koja je potaknula podnošenje zahtjeva;
(e) Procijenjeno vrijeme nastanka pojave koja je potaknula podnošenje zahtjeva, uz navođenje granica pogreške;
(f) Sve podatke na kojima se temelji zahtjev;
(g) Osobne podatke o eventualno predloženom promatraču; i
(h) Rezultate postupka savjetovanja i razjašnjenja u skladu s člankom IV. ili odgovarajuće objašnjenje razloga ukoliko postupak konzultacija i razjašnjenja nije bio proveden.

INSPEKCIJSKI MANDAT

42. Mandat za inspekciju na licu mjesta treba sadržavati:
(a) Odluku Izvršnoga vijeća u svezi sa zahtjevom za inspekcijom na licu mjesta;
(b) Ime države potpisnice ili država potpisnica u kojima će se provoditi inspekcija na licu mjesta ili navod da je područje inspekcije ili njegov dio izvan jurisdikcije ili kontrole neke države;
(c) Smještaj i granice područja inspekcije koje moraju biti opisane na zemljovidu, uzimajući u obzir sve podatke na kojima se temelji zahtjev kao i sve druge dostupne tehničke podatke, uz konzultacije s državom potpisnicom koja je podnijela zahtjev;
(d) Planirane vrste aktivnosti inspekcijske ekipe na području inspekcije;
(e) Ulaznu točku kojom će se koristiti inspekcijska ekipa;
(f) Sve tranzitne točke ili bazne točke, prema potrebi;
(g) Ime voditelja inspekcijske ekipe;
(h) Imena članova inspekcijske ekipe;
(i) Ime eventualno predloženog promatrača; i
(j) Popis opreme koja će se koristiti na području inspekcije.
Ukoliko je na temelju odluke Izvršnog vijeća sukladno članku IV. stavci 46. do 49. potrebno obaviti neku preinaku inspekcijskog mandata, glavni direktor može revidirati mandat glede podstavaka (d), (h) i (j) prema potrebi. Glavni direktor će o svakoj takvoj preinaci odmah obavijestiti državu potpisnicu u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.

NAJAVA INSPEKCIJE

43. Najava koju daje glavni direktor sukladno članku IV. stavak 55. sadržavat će sljedeće obavijesti:
(a) Inspekcijski mandat;
(b) Nadnevak i procijenjeno vrijeme prispijeća inspekcijske ekipe u ulaznu točku;
(c) Sredstvo prispijeća u ulaznu točku;
(d) Ukoliko je primjenjivo, stalni broj diplomatske dozvole izvanrednog leta; i
(e) Popis opreme koju sukladno traženju glavnog direktora država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta mora dati na raspolaganje inspekcijskoj ekipi radi uporabe na području inspekcije.
44. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta potvrdit će primitak najave inspekcije od glavnog direktora najkasnije u roku od 12 sati nakon što je primila najavu.

D. Aktivnosti prije inspekcije
ULAZAK NA TERITORIJ DRŽAVE STRANKE U KOJOJ SE PROVODI INSPEKCIJA NA LICU MJESTA, AKTIVNOSTI U ULAZNOJ TOČKI I PRIJEVOZ DO PODRUČJA INSPEKCIJE

45. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta koja je primila najavu dolaska inspekcijske ekipe pobrinut će se da inspekcijska ekipa odmah uđe na njezin teritorij.
46. Kad se za dolazak do ulazne točke koristi zrakoplov izvan redovitoga reda letenja, Tehničko će tajništvo dostaviti državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, putem nacionalnog povjerenstva, plan leta toga zrakoplova od zadnjeg uzletišta prije ulaska u zračni prostor te države potpisnice do ulazne točke, i to najkasnije šest sati prije planiranog polijetanja zrakoplova s toga uzletišta. Ovaj plan podnijet će se u skladu s postupkom koji Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo propisuje za civilne zrakoplove. Tehničko tajništvo će u odjeljku plana leta za napomene navesti stalni broj diplomatske dozvole leta i u odgovarajućoj bilješci naznačiti da se radi o inspekcijskom zrakoplovu. Ukoliko se koristi vojni zrakoplov, Tehničko tajništvo će zatražiti prethodno odobrenje od države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta za ulazak toga zrakoplova u njezin zračni prostor.
47. Najkasnije tri sata prije planiranoga polaska inspekcijske ekipe sa zadnjeg uzletišta prije ulaska u zračni prostor države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, te država potpisnica će se pobrinuti da plan leta dostavljen u skladu sa stavkom 46. bude odobren, tako da inspekcijska ekipa može prispjeti u ulaznu točku do predviđenog vremena dolaska.
49. Zrakoplov inspekcijske ekipe ne potpada pod odredbe o plaćanju troškova slijetanja, polijetanja i sličnih davanja. Ovaj se stavak primjenjuje i kad je riječ o zrakoplovu koji služi za prelete tijekom inspekcije na terenu.
50. Uzimajući u obzir odredbe stavka 51., država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija ne može ograničiti inspekcijskoj ekipi unošenje odobrene opreme koja je u suglasju s inspekcijskim mandatom na teritorij te države potpisnice, niti u skladu s odredbama ovog Ugovora i Protokola može ograničiti njezinu uporabu.
51. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta imat će pravo, ne narušavajući vremenske rokove navedene u stavku 54., provjeriti u ulaznoj točki i u nadležnosti članova inspekcijske ekipe je li oprema odobrena i provjerena u skladu sa stavkom 38. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta može isključiti opremu koja nije u skladu s inspekcijskim mandatom odnosno opremu koja nije odobrena i provjerena u skladu sa stavkom 38.
52. Neposredno nakon dolaska u ulaznu točku i ne narušavajući vremenske rokove navedene u stavku 54. inspekcijska ekipa predočit će predstavniku države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta inspekcijski mandat i početni plan inspekcije što ga je pripremila inspekcijska ekipa u kojem će biti navedene aktivnosti koje će inspekcijska ekipa provoditi. Predstavnici države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta pružit će inspekcijskoj ekipi uvodnu informaciju uz pomoć zemljovida i ostale dokumentacije prema potrebi. Informacijom će biti obuhvaćen opis prirodnih osobina terena na kojem će se provoditi inspekcija na licu mjesta, sigurnosna pitanja i pitanja povjerljivosti te logističke pripreme za inspekciju. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta može naznačiti lokacije unutar područja inspekcije koje, po njezinu mišljenju, nisu povezane s predmetom inspekcije.
53. Nakon uvodnog informiranja prije inspekcije, inspekcijska ekipa može po potrebi izmijeniti početni plan inspekcije, uzimajući u obzir napomene što ih je ponudila država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta. Tako izmijenjen plan inspekcije uručit će se predstavniku države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
54. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta učinit će sve što je u njezinoj moći kako bi pomogla i inspekcijsku ekipu, odobrenu opremu navedenu u stavcima 50. i 51. prtljagu otpratila u sigurnosti od ulazne točke do područja inspekcije i to najkasnije unutar 36 sati nakon prispijeća u ulaznu točku, ako nije postignut dogovor o drugom roku u okviru rokova navedenih u stavku 57.
55. Kako bi potvrdila da područje u koje je prevezena odgovara području inspekcije navedenom u inspekcijskom mandatu, inspekcijska ekipa imat će pravo upotrijebiti odobrenu opremu za određivanje lokacije. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta pomagat će inspekcijskoj ekipi pri ovoj zadaći.

E. Provedba inspekcija
OPĆA PRAVILA

56. Inspekcijska ekipa obavljat će svoje funkcije u skladu s odredbama ovog Ugovora i Protokola.
57. Inspekcijska ekipa započet će inspekcijske aktivnosti na području inspekcije što je prije moguće, ali u svakom slučaju najkasnije 72 sata nakon dolaska u ulaznu točku.
58. Aktivnosti inspekcijske ekipe moraju se organizirati tako da se omogući pravodobno i učinkovito obavljanje funkcija inspekcijske ekipe te da se njima uzrokuju najmanje moguće teškoće državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta odnosno uznemirivanje u području inspekcije.
59. U slučaju kad je od države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta zatraženo da, sukladno odredbama stavka 43. (e) ili tijekom inspekcije, inspekcijskoj ekipi stavi na raspolaganje bilo kakvu opremu za uporabu u području inspekcije, država potpisnica udovoljit će tom zahtjevu do mjere do koje može.
60. Tijekom inspekcije na licu mjesta inspekcijska ekipa ima, uz ostalo:
(a) Pravo odrediti kojim slijedom će se inspekcija odvijati, u skladu s inspekcijskim mandatom i uzimajući u obzir sve korake što ih poduzme država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta sukladno odredbama o nadziranom pristupu;
(b) Obvezu voditi računa o preporukama i predloženim izmjenama plana inspekcije koje je dala država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta;
(d) Pravo zatražiti pojašnjenje u svezi s nejasnoćama koje mogu iskrsnuti tijekom inspekcije;
(e) Obvezu služiti se samo tehnikama navedenim u stavku 69. a suzdržavati se od aktivnosti koje se ne odnose na svrhu inspekcije. Ekipa će prikupljati i dokumentirati činjenice koje se odnose na svrhu inspekcije, a niti će tražiti niti dokumentirati informacije koje se očigledno ne odnose na svrhu inspekcije. Sav prikupljeni materijal za koji se naknadno utvrdi da je nebitan, vratit će se državi potpisnici u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta;
(f) Obvezu uzeti u obzir i uvrstiti u svoje izvješće podatke i objašnjenja glede naravi pojave koja je potaknula podnošenje zahtjeva što ih država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta pruži oslanjajući se na svoju nacionalnu mrežu za praćenje i na ostale izvore;
(g) Obvezu dostaviti državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija, na njezin zahtjev, primjerke informacija i podataka prikupljenih u području inspekcije i
(h) Obvezu udovoljavati propisima o povjerljivosti i sigurnosti i zdravstvenim propisima države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
61. Tijekom inspekcije na licu mjesta država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta imat će, uz ostalo:
(a) Pravo u svako doba davati preporuke inspekcijskoj ekipi u svezi s mogućim izmjenama plana inspekcije;
(b) Pravo i obvezu odrediti predstavnika za suradnju s inspekcijskom ekipom;
(c) Pravo da njezini predstavnici prate inspekcijsku ekipu dok ona bude obavljala svoje dužnosti i prate sve inspekcijske aktivnosti inspekcijske ekipe. Pri tome ne smije dolaziti do kašnjenja niti se smije na koji drugi način otežavati inspekcijskoj ekipi obavljanje njezinih dužnosti;
(d) Pravo predočiti dodatne informacije i zatražiti prikupljanje i dokumentiranje dodatnih činjenica za koje smatra da se odnose na inspekciju;
(e) Pravo pregledati sav materijal koji nastane kao rezultat fotografiranja i mjerenja, a isto tako i uzorke, i zadržati sve fotografije ili njihove dijelove koji prikazuju osjetljiva mjesta koja se ne odnose na svrhu inspekcije. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo dobiti istovjetne kopije svega materijala koji nastane kao rezultat fotografiranja i mjerenja. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo zadržati fotografske izvornike i njihove prve izrađene kopije i na fotografije ili njihove dijelove staviti zajednički pečat na svom teritoriju. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo, prema traženju inspekcijske ekipe, osigurati vlastitog snimatelja za fotografiranje ili video snimanje. Ukoliko inspekcijska ekipa to ne zatraži, te će funkcije obavljati članovi inspekcijske ekipe;
(f) Pravo predočiti inspekcijskoj ekipi podatke i objašnjenja o naravi pojave koja je potaknula podnošenje zahtjeva oslanjajući se na vlastitu mrežu za praćenje i ostale izvore i
(g) Obvezu pružiti inspekcijskoj ekipi sva potrebna pojašnjenja radi rješavanja svih nejasnoća koje iskrsnu tijekom inspekcije.

KOMUNIKACIJE

62. Članovi inspekcijske ekipe imat će pravo u svako doba tijekom inspekcije na licu mjesta održavati vezu međusobno i s Tehničkim tajništvom. U tu svrhu mogu se služiti vlastitom, propisno odobrenom i potvrđenom opremom uz suglasnost države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta u mjeri u kojoj je to potrebno, ako im država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ne omogući pristup drugim telekomunikacijskim sredstvima.

PROMATRAČ

63. U skladu s člankom IV. stavak 61. država potpisnica koja podnosi zahtjev uspostavit će vezu s Tehničkim tajništvom radi koordinacije dolaskom promatrača u istu ulaznu točku ili točku koja će poslužiti kao baza kojom će se koristiti inspekcijska ekipa i to unutar razumnog roka nakon dolaska inspekcijske ekipe.
64. Promatrač će tijekom cijele inspekcije imati pravo održavati vezu s veleposlanstvom države potpisnice koja je podnijela zahtjev smještenom u državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ili, ukoliko veleposlanstvo ne postoji, sa samom državom potpisnicom koja je podnijela zahtjev.
65. Promatrač će imati pravo ulaska u područje inspekcije i pravo pristupa tom području kao i unutar područja inspekcije prema odobrenju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
66. Promatrač će imati pravo davati preporuke inspekcijskoj ekipi tijekom cijele inspekcije.
67. Tijekom cijele inspekcije inspekcijska će ekipa obavještavati promatrača o tijeku inspekcije i o nalazima.
68. Tijekom cijele inspekcije država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija promatraču će pružiti pogodnosti ili se pobrinuti da dobije slične pogodnosti koje uživa inspekcijska ekipa prema stavku 11. Sve troškove u svezi s boravkom promatrača na teritoriju države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta snosit će država potpisnica koja je podnijela zahtjev.

INSPEKCIJSKE AKTIVNOSTI I TEHNIKE

69. U skladu s odredbama o nadziranom pristupu, mogu se provoditi sljedeće inspekcijske aktivnosti i koristiti sljedeće tehnike za prikupljanje, obradu i analizu uzoraka te za nadlijetanja:
(a) Određivanje položaja iz zraka i na zemlji radi potvrđivanja granica područja inspekcije i utvrđivanja koordinata lokacija unutar toga područja, kao potpora inspekcijskim aktivnostima;
(b) Vizualni pregled, snimanje videokamerom ili običnom kamerom i multispektralno snimanje, uključujući i infracrvena mjerenja, na površini i ispod površine, i iz zraka, radi otkrivanja anomalija ili artefakata;
(c) Mjerenje razina radioaktivnosti iznad površine, na površini i ispod površine, praćenjem gamaradijacije i analizom rezolucije energije iz zraka, na površini ili ispod površine, radi otkrivanja i prepoznavanja odstupanja u radijaciji;
(d) Uzimanje uzoraka iz okoliša i analiza krutih čestica, tekućina i plinova iznad površine, na površini i ispod nje radi otkrivanja anomalija;
(e) Pasivno seizmološko praćenje radi otkrivanja naknadnih podrhtavanja tla u svrhu lokalizacije područja promatranja i omogućivanja utvrđivanja naravi neke pojave;
(f) Rezonantna seizmometrija i aktivno seizmičko praćenje radi traženja i lokaliziranja anomalija pod zemljom, uključujući šupljine i urušeni krš;
(g) Izrada zemljovida magnetskih i gravitacijskih polja, mjerenja radarom kroz tlo i mjerenja električne provodljivosti na površini i iz zraka, prema potrebi, radi otkrivanja anomalija ili artefakata; i
(h) Bušenje radi prikupljanja radioaktivnih uzoraka.
70. Tijekom 25 dana nakon odobrenja inspekcije na licu mjesta u skladu s člankom IV. stavak 46. inspekcijska ekipa imat će pravo provoditi aktivnosti i služiti se svim tehnikama navedenim u stavku 69.(a) do (e). Nakon odobrenja nastavka inspekcije u skladu s člankom IV. stavak 47. inspekcijska ekipa imat će pravo provoditi sve aktivnosti i služiti se svim tehnikama navedenim u stavku 69.(a) do (g). Inspekcijska ekipa moći će obaviti bušenje tek pošto Izvršno vijeće u skladu s člankom IV. stavak 48. to odobri. Ukoliko inspekcijska ekipa zatraži produljenje inspekcije u skladu s člankom IV. stavak 49. u svom će zahtjevu navesti koje aktivnosti i tehnike navedene u stavku 69. namjerava primijeniti kako bi ispunila svoju zadaću.

NADLIJETANJA

71. Inspekcijska ekipa imat će pravo obaviti nadlijetanje područja inspekcije tijekom inspekcije na licu mjesta kako bi joj se pružila mogućnost da stekne generalnu orijentaciju glede područja inspekcije, ograniči i svede na optimalan broj lokacije na kojima će se obavljati inspekcija na licu mjesta na tlu, te radi lakšega prikupljanja činjeničnih dokaza, uporabom opreme navedene u stavku 79.
72. To se nadlijetanje mora obaviti čim je to praktički moguće. Ukupno trajanje nadlijetanja područja inspekcije ne može iznositi više od 12 sati.
73. Dodatna nadlijetanja, uz uporabu opreme navedene u stavcima 79. i 80., mogu se obavljati uz suglasnost države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
74. Prostor koji će se obuhvatiti nadlijetanjem ne smije se protezati izvan područja inspekcije.
75. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta imat će pravo nametnuti ograničenja ili, u iznimnim slučajevima i uz prihvatljivo opravdanje, zabranu nadlijetanja osjetljivih točaka koje nisu povezane sa svrhom inspekcije. Ograničenja se mogu odnositi na visinu leta, broj preleta i kruženja, vrijeme zadržavanja iznad neke točke, tip zrakoplova, broj inspektora u zrakoplovu, i vrstu mjerenja i promatranja. Ukoliko inspekcijska ekipa ocijeni da ograničenja ili zabrana nadlijetanja osjetljivih točaka može otežati ispunjenje njezine zadaće, država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta poduzet će sve razumne napore kako bi ponudila alternativne načine inspekcije.
76. Nadlijetanja će se obavljati u skladu s planom leta koji će biti dostavljen i odobren u skladu s pravilima i propisima o zračnoj plovidbi države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta. Tijekom obavljanja svih aktivnosti u svezi s letom obvezatno je pridržavati se propisa o sigurnosti leta države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.
77. Tijekom nadlijetanja slijetanje će se uobičajeno dopuštati isključivo kad se okonča jedna faza nadlijetanja ili radi uzimanja goriva.
78. Nadlijetanja će se obavljati na visinama koje zatraži inspekcijska ekipa sukladno aktivnostima koje namjerava provesti, uvjetima vidljivosti, kao i u skladu s propisima o zračnoj plovidbi i propisima o sigurnosti države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta i njezinim pravom na zaštitu osjetljivih informacija koje nisu povezane sa svrhom inspekcije. Nadlijetanja će se obavljati do najviše visine od 1.500 metara iznad površine tla.
79. Pri obavljanju nadlijetanja u skladu sa stavcima 71. i 72. u zrakoplovu je dopuštena uporaba sljedeće opreme:
(a) terenskog dalekozora;
(b) opreme za pasivno određivanje lokacije;
(c) video kamera i
(d) ručnih fotografskih kamera.
80. Pri obavljanju svih dodatnih nadlijetanja sukladno stavku 73. inspektori koji se nalaze u zrakoplovu mogu se također služiti prijenosnom opremom jednostavnom za instalaciju, koja služi za:
(a) multispektralno (uključujući infracrveno) snimanje;
(b) gama-spektroskopiju i
(c) magnetsku kartografiju.
81. Nadlijetanja će se obavljati relativno sporom letjelicom s fiksnim ili rotacijskim krilima. Letjelica mora omogućiti širok i neometan pogled na zemlju.
82. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo osigurati vlastitu letjelicu, koja prethodno mora biti opremljena na odgovarajući način sukladno tehničkim zahtjevima odgovarajućega operativnog priručnika, te ima pravo dati svoju posadu. U suprotnom letjelicu će osigurati ili unajmiti Tehničko tajništvo.
83. Ukoliko letjelicu osigurava ili unajmljuje Tehničko tajništvo, država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo pregledati tu letjelicu kako bi se uvjerila da je opremljena odobrenom inspekcijskom opremom. Taj pregled mora se završiti u roku navedenom u stavku 57.
84. Sastav osoblja u letjelici bit će sljedeći:
(a) Najmanji broj letačke posade potreban za sigurno upravljanje letjelicom;
(b) Do četiri člana inspekcijske ekipe;
(c) Do dva predstavnika države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta;
(d) Eventualni promatrač, uz suglasnost države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta i
(e) tumač, ukoliko je potreban.
85. Postupci što se primjenjuju kod nadlijetanja bit će potanko opisani u Operativnom priručniku za inspekcije na terenu.

NADZIRANI PRISTUP

86. Inspekcijska ekipa imat će pravo pristupa području inspekcije u skladu s odredbama Ugovora i ovoga Protokola.
87. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta omogućit će pristup unutar područja inspekcije u skladu s rokom navedenim u stavku 57.
88. Sukladno članku IV. stavku 57. te stavku 86. gore, prava i obveze države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta obuhvaćaju:
(a) Pravo na poduzimanje mjera radi zaštite osjetljivih postrojenja i lokacija u skladu s ovim Protokolom;
(b) Obvezu, ukoliko je pristup unutar područja inspekcije ograničen, uložiti sve razumne napore kako bi se udovoljilo zahtjevima inspekcijskog mandata alternativnim načinima. Rješavanje jednog ili više problema u svezi s jednim ili više vidova inspekcije ne smije prouzročiti kašnjenje niti utjecati na rad inspekcijske ekipe na ostalim vidovima inspekcije;
(c) Pravo donošenja konačne odluke glede svakog pristupa inspekcijske ekipe, vodeći računa o svojim obvezama prema ovom Ugovoru i odredbama o nadziranom pristupu.
89. Sukladno članku IV. stavak 57.(b) te prema gornjem stavku 88.(a), država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo u cijelom području inspekcije poduzimati mjere sa svrhom zaštite osjetljivih postrojenja i lokacija i sprječavanja otkrivanja povjerljivih informacija koje nisu povezane sa svrhom inspekcije. Te mjere mogu obuhvaćati, uz ostalo:
(a) Prekrivanje zaslona na osjetljivim uređajima, prekrivanje skladišta i opreme;
(b) Ograničavanje mjerenja aktivnosti radionuklida i nuklearne radijacije radi utvrđivanja prisutnosti ili odsutnosti onih vrsta i snaga radijacije koje su bitne za svrhu inspekcije;
(c) Ograničavanje uzimanja uzoraka ili analize uzoraka radi utvrđivanja prisutnosti ili odsutnosti radioaktivnih ili drugih produkata bitnih za svrhu inspekcije;
(d) Nadziranje pristupa zgradama i ostalim objektima u skladu sa stavcima 90. i 91. i
(e) Izjavu o mjestima s ograničenim pristupom, u skladu sa stavcima 92. do 96.
90. Pristup zgradama i ostalim objektima odgodit će se dok se ne odobri nastavak inspekcije sukladno članku IV., stavak 47., osim kad se radi o pristupu zgradama i ostalim objektima u kojima se nalazi ulaz u rudnik, drugim prokopima, ili spiljama velike zapremnine do kojih nije moguć drugačiji pristup. Kad je riječ o tim zgradama i objektima, inspekcijska ekipa imat će samo pravo prolaza kroz njih, prema uputama države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, kako bi mogla ući u rudnik, spilju ili kakav drugi prokop.
91. Ukoliko, nakon odobrenja nastavka inspekcije sukladno članku IV., stavak 47., inspekcijska ekipa na uvjerljiv način dokaže državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta da je pristup u zgrade i ostale objekte nužan kako bi se ispunila inspekcijska zadaća te da se potrebne aktivnosti odobrene mandatom ne mogu obaviti izvan njih, tada će inspekcijska ekipa dobiti pristup u takve zgrade ili druge objekte. Voditelj inspekcijske ekipe zatražit će pristup određenoj zgradi ili objektu navodeći svrhu toga pristupa, točan broj inspektora kao i aktivnosti koje se kane poduzeti. O načinima pristupa u pregovorima će se dogovoriti inspekcijska ekipa i država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo nametnuti ograničenja ili, u iznimnim slučajevima i uz prihvatljivo opravdanje, zabrane pristupa zgradama i drugim objektima.
92. Kad se proglase lokacije s ograničenim pristupom sukladno stavku 89.(e), nijedno takvo mjesto ne smije biti veće od 4 četvorna kilometra. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo odrediti do 50 četvornih kilometara mjesta s ograničenim pristupom. Ukoliko se proglasi više od jedne lokacije s ograničenim pristupom, sve te lokacije bit će međusobno udaljene najmanje 20 metara. Svaka lokacija s ograničenim pristupom mora imati jasno utvrđene granice kojima mora biti omogućen pristup.
93. Voditelj inspekcijske ekipe mora biti upoznat s veličinom, lokacijom i granicama terena s ograničenim pristupom najkasnije onda kad inspekcijska ekipa zatraži pristup lokaciji na kojoj se nalazi takav teren ili njegov dio.
94. Inspekcijska ekipa ima pravo postavljati opremu i poduzimati ostale korake nužne za provedbu inspekcije sve do granice lokacije s ograničenim pristupom.
95. Inspekcijskoj ekipi bit će dopušten vizualan pregled svih otvorenih prostora unutar lokacije s ograničenim pristupom s granice te lokacije.
96. Inspekcijska ekipa uložit će sve razumne napore kako bi ispunila inspekcijsku zadaću izvan deklariranih lokacija s ograničenim pristupom prije no što zatraži pristup tim lokacijama. Ukoliko u bilo koje doba inspekcijska ekipa na uvjerljiv način pokaže državi potpisnici u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta da se potrebne aktivnosti odobrene mandatom ne mogu provesti izvan lokacije s ograničenim pristupom da je pristup tim lokacijama nužan radi ispunjenja mandata, nekim će se članovima inspekcijske ekipe odobriti pristup radi obavljanja specifičnih postupaka unutar te lokacije. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta imat će pravo prekriti ili na koji drugi način zaštititi osjetljivu opremu, objekte i materijale koji nisu povezani sa svrhom inspekcije. Broj inspektora ograničit će se na minimum nužan za dovršenje zadaća u svezi s inspekcijom. Načini takva pristupa podliježu pregovorima inspekcijske ekipe i države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta.

PRIKUPLJANJE, OBRADA I ANALIZA UZORAKA

97. Uz udovoljavanje odredbama stavaka 86. do 96. i 98. do 100. inspekcijska ekipa imat će pravo prikupljati i odnositi s područja inspekcije relevantne uzorke.
98. Kad god je to moguće, inspekcijska ekipa analizirat će uzorke na samoj lokaciji na kojoj su uzeti. Predstavnici države potpisnice u kojoj se provodi inspekcija imaju pravo biti nazočni prilikom analize uzoraka na lokaciji na kojoj su uzorci uzeti. Na zahtjev inspekcijske ekipe, država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta, u skladu s dogovorenim postupcima, pružit će pomoć pri analizi uzoraka na lokaciji na kojoj su uzeti. Inspekcijska ekipa ima pravo prenijeti uzorke na analizu u laboratorije koje je odredila Organizacija ukoliko pokaže da se potrebna analiza uzoraka ne može obaviti na samoj lokaciji na kojoj su uzeti.
99. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo zadržati dijelove svih prikupljenih uzoraka prilikom analize tih uzoraka, a može i sama uzimati istovjetne uzorke.
100. Država potpisnica u kojoj se provodi inspekcija na licu mjesta ima pravo zatražiti vraćanje svih neuporabljenih uzoraka ili dijelova uzoraka.
101. Ovlašteni laboratoriji obavit će kemijsku i fizikalnu analizu uzoraka dostavljenih radi analize. Potankosti te analize bit će razrađene u Operativnom priručniku za inspekcije na terenu.
102. Glavnu odgovornost za sigurnost, cjelovitost i čuvanje uzoraka ima glavni direktor koji će se također pobrinuti da tajnost uzoraka prenesenih radi analize bude zaštićena. U tom će pogledu glavni direktor slijediti postupke opisane u Operativnom priručniku za inspekcije na terenu. U svakom slučaju glavni direktor će:
(a) Uspostaviti strogi režim na temelju kojega će se obavljati prikupljanje, obrađivanje, prijevoz i analiza uzoraka;
(b) Ovlastiti laboratorije za obavljanje različitih vrsta analize;
(c) Nadgledati standardizaciju opreme i postupaka u ovlaštenim laboratorijima kao i standardizaciju prenosive opreme za analizu te postupaka koji se primjenjuju;
(d) Pratiti kontrolu kvalitete i opće standarde u svezi s davanjem ovlasti laboratorijima kao i u svezi s prenosivom opremom te postupcima; i
(e) Odabrati među ovlaštenim laboratorijima one koji obavljaju analitičke ili druge funkcije u svezi sa specifičnim ispitivanjima.
103. Ukoliko se provodi analiza izvan mjesta uzimanja, uzorci se moraju analizirati u najmanje dva ovlaštena laboratorija. Tehničko tajništvo pobrinut će se za brzu obradu analize. Za uzorke će odgovarati Tehničko tajništvo i svi neuporabljeni uzorci ili dijelovi uzoraka moraju se vratiti Tehničkom tajništvu.
104. Tehničko tajništvo prikupljat će rezultate laboratorijske analize uzoraka koji su relevantni za svrhu inspekcije. U skladu s člankom IV. stavak 63. glavni direktor odmah će dostaviti sve te rezultate državi potpisnici u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta kako bi ona dala svoj osvrt, a potom Izvršnom vijeću i svim ostalim državama potpisnicama, te će im pridružiti iscrpnu informaciju o opremi i metodologiji koja je primijenjena u ovlaštenim laboratorijima.

PROVEDBA INSPEKCIJA NA PODRUČJIMA IZVAN NADLEŽNOSTI ILI KONTROLE NEKE DRŽAVE

105. Kad je riječ o inspekciji na licu mjesta u području izvan nadležnosti ili kontrole neke države, glavni direktor savjetovat će se s odgovarajućim državama potpisnicama i postići dogovor o potrebnim tranzitnim ili baznim točkama kako bi se inspekcijskoj ekipi omogućio brzi dolazak na područje inspekcije.
106. Države potpisnice na čijem se teritoriju budu nalazile tranzitne ili bazne točke će, koliko god je to moguće, pomagati u olakšavanju inspekcije, uključujući i tako što će prevoziti inspekcijsku ekipu, njezinu prtljagu i opremu do područja inspekcije, te joj također pružiti odgovarajuće pogodnosti navedene u stavku 11. Organizacija će državama potpisnicama koje pruže ovakvu pomoć nadoknaditi sve nastale troškove.
107. Uz odobrenje Izvršnoga vijeća, glavni direktor može u pregovorima s državama potpisnicama ugovoriti stalne aranžmane kako bi se omogućila pomoć u slučaju inspekcije na licu mjesta u području izvan nadležnosti ili kontrole neke države.
108. U primjerima kada su jedna ili više država potpisnica provele istraživanje dvojbene pojave u području izvan nadležnosti ili kontrole neke države prije no što je upućen zahtjev za inspekcijom na licu mjesta u tom području, Izvršno vijeće može uzeti u obzir sve rezultate tog istraživanja prilikom rasprave sukladno članku IV.

POSTUPAK NAKON INSPEKCIJE

109. Po okončanju inspekcije, inspekcijska ekipa sastat će se s predstavnikom države potpisnice u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta kako bi se pregledali preliminarni nalazi inspekcijske ekipe i razjasnile sve nejasnoće. Inspekcijska ekipa će predstavniku države potpisnice u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta uručiti svoje preliminarne nalaze u pisanom obliku prema standardiziranom obrascu, zajedno s popisom svih uzoraka i ostaloga materijala koji je uzet iz područja inspekcije sukladno stavku 98. Taj će dokument potpisati voditelj inspekcijske ekipe. Predstavnik države potpisnice u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta svojim će supotpisom istoga dokumenta potvrditi da je upoznat s njegovim sadržajem. Ovaj sastanak mora završiti najkasnije 24 sata nakon završetka inspekcije.
ODLAZAK
110. Nakon završetka postupka koji se provodi poslije inspekcije, inspekcijska ekipa i promatrač napustit će u najkraćem roku teritorij države potpisnice u kojoj je provedena inspekcija. Država potpisnica u kojoj je provedena inspekcija učinit će sve što je u njezinoj moći kako bi pružila pomoć i pobrinula se za siguran odlazak inspekcijske ekipe, opreme i prtljage do izlazne točke. Ukoliko se država potpisnica u kojoj je provedena inspekcija na licu mjesta i inspekcijska ekipa drukčije ne dogovore, izlazna će točka biti ista kao i ulazna.

Dio III. MJERE ZA IZGRADNJU POVJERENJA

1. U skladu s člankom IV. stavak 68. svaka država potpisnica će, na dobrovoljnoj osnovi, uputiti Tehničkom tajništvu najavu svake kemijske eksplozije u kojoj će se koristiti 300 tona ili više eksplozivnog materijala ekvivalentnog TNT-u, koji će se detonirati u sklopu jedne jedine eksplozije bilo gdje na njezinu teritoriju, ili na nekom mjestu u njezinoj nadležnosti ili pod njezinim nadzorom. Ukoliko je moguće, ta će se obavijest uputiti unaprijed. Obavijest će sadržavati podatke o lokaciji, vremenu, količini i tipu korištenoga eksploziva, kao i o konfiguraciji i svrsi koja se želi postići eksplozijom.
2. Svaka država potpisnica će na dobrovoljnoj osnovi u najkraćem roku nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, dostaviti Tehničkom tajništvu informaciju o obavljanju u toj državi svih ostalih kemijskih eksplozija snažnijih od eksplozije ekvivalentne onoj od 300 tona TNT-a, te će tu informaciju godišnje upotpunjavati. Obavijest države potpisnice osobito će se odnositi na:
(a) Zemljopisne lokacije mjesta na kojima se dogodila eksplozija;
(b) Narav aktivnosti koje su dovele do eksplozije te općenit profil i učestalost takvih eksplozija:
(c) Sve druge važne pojedinosti;
te će nastojati pomoći Tehničkom tajništvu u razjašnjavanju uzroka svake takve pojave koju otkrije Međunarodni promatrački sustav.
3. Država potpisnica može, na dobrovoljnoj i uzajamno prihvatljivoj osnovi, pozvati predstavnike Tehničkog tajništva ili drugih država potpisnica u posjet lokacijama na teritoriju o kojem je riječ u stavcima 1. i 2.
4. Radi baždarenja uređaja u sastavu međunarodnoga promatračkog sustava, države potpisnice mogu se povezati s Tehničkim tajništvom radi izvođenja kemijskih eksplozija kojima je svrha baždarenje ili radi pružanja bitnih informacija o kemijskim eksplozijama planiranim u druge svrhe.


COMPREHENSIVE NUCLEAR - TEST - BAN TREATY
PREAMBLE

The States Parties to this Treaty (hereinafter referred to as "the States Parties"),
Welcoming the international agreements and other positive measures of recent years in the field of nuclear disarmament, including reductions in arsenals of nuclear weapons, as well as in the field of the prevention of nuclear proliferation in all its aspects,
Underlining the importance of the full and prompt implementation of such agreements and measures,
Convinced that present international situation provides an oppurtunity to take further effective measures towards nuclear disarmament and against the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, and declaring their intention to take such measures,
Stressing therefore the need for continued systematic and progressive efforts to reduce nuclear weapons globally, with the ultimate goal of eliminating those weapons, and of general and complete disarmament under strict and effective international control.
Recognizing that the cessation of all nuclear weapon test explosions and all other nuclear explosions, by constraining the development and qualitative improvement of nuclear weapons and ending the development of advanced new types of nuclear weapons, constitutes an effective measure of nuclear disarmament and non-proliferation in all its aspects,
Further recognizing that an end to all such nuclear explosions will thus constitute a meaningful step in the realization of a systematic process to achieve nuclear disarmament,
Convinced that the most effective way to achieve an end to nuclear testing is through the conclusion of a universal and internationally and effectively verifiable comprehensive nuclear test-ban treaty, which has long been one of the highest priority objectives of the international community in the field of disarmament and non-proliferation,
Noting the aspirations expressed by the Parties to the 1963 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time,
Noting also the views expressed that this Treaty could contribute to the protection of the environment,
Affirming the purpose of attracting the adherence of all States to this Treaty and its objective to contribute effectively to the prevention of the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, to the process of nuclear disarmament and therefore to the enhancement of international peace and security,
Have agreed as follows:
Article I BASIC OBLIGATIONS
1. Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.
2. Each State Party undertakes, furthermore, to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.
Article II THE ORGANIZATION
A. General provisions
1. The States Parties hereby establish the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (hereinafter referred to as "the Organization") to achieve the object and purpose of this Treaty, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties.
2. All States Parties shall be members of the Organization. A State Party shall not be deprived of its membership in the Organization.
3. The seat of the Organization shall be Vienna, Republic of Austria.
4. There are hereby established as organs of the Organization: the Conference of the States Parties, the Executive Council and the Technical Secretariat, which shall include the International Data Centre.
5. Each State Party shall cooperate with the Organization in the exercise of its functions in accordance with this Treaty. States Parties shall consult, directly among themselves, or through the Organization or other appropriate international procedures, including procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on any matter which may be raised relating to the object and purpose or the implementation of the provisions, of this Treaty.
6. The Organization shall conduct its verification activities provided for under this Treaty in the least intrusive manner possible consistent with the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall request only the information and data necessary to fulfil its responsibilities under this Treaty. It shall take every precaution to protect the confidentiality of information on civil and military activities and facilities coming to its knowledge in the implementation of this Treaty and, in particular, shall abide by the confidentiality provisions set forth in this Treaty.
7. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling to information and data that it receives in confidence from the Organization in connection with the implementation of this Treaty. It shall treat such information and data exclusively in connection with its rights and obligations under this Treaty.
8. The Organization, as an independent body, shall seek to utilize existing expertise and facilities, as appropriate, and to maximize cost efficiencies, through cooperative arrangements with other international organizations such as the International Atomic Energy Agency. Such arrangements, excluding those of a minor and normal commercial and contractual nature, shall be set out in agreements to be submitted to the Conference of the States Parties for approval.
9. The costs of the activities of the Organization shall be met annually by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessments adjusted to take into account differen-
ces in membership between the United Nations and the Organization.
10. Financial contributions of States Parties to the Preparatory Commission shall be deducted in an appropriate way from their contributions to the regular budget.
11. A member of the Organization which is in arrears in the payment of its assessed contribution to the Organization shall have no vote in the Organization if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding two full years. The Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.
B. The Conference of the States Parties
COMPOSITION, PROCEDURES AND
DECISION-MAKING
12. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the Conference") shall be composed of all States Parties. Each State Party shall have one representative in the Conference, who may be accompanied by alternates and advisers.
13. The initial session of the Conference shall be convened by the Depositary no later than 30 days after the entry into force of this Treaty.
14. The Conference shall meet in regular sessions, which shall be held annually, unless it decides otherwise.
15. A special session of the Conference shall be convened:
(a) When decided by the Conference;
(b) When requested by the Executive Council; or
(c) When requested by any State Party and supported by a majority of the States Parties.
The special session shall be convened no later than 30 days after the decision of the Conference, the request of the Executive Council, or the attainment of the necessary support, unless specified otherwise in the decision or request.
16. The Conference may also be convened in the form of an Amendment Conference, in accordance with Article VII.
17. The Conference may also be convened in the form of a Review Conference, in accordance with Article VIII.
18. Sessions shall take place at the seat of the Organization unless the Conference decides otherwise.
19. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each session, it shall elect its President and such other officers as may be required. They shall hold office until a new President and other officers are elected at the next session.
20. A majority of the States Parties shall constitute a quorum.
21. Each State Party shall have one vote.
22. The Conference shall take decisions on matters of procedure by a majority of members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken as far as possible by consensus. If consensus is not attainable when as issue comes up for decision, the President of the Conference shall defer any vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Conference before the end of this period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall take a decision by a two-thirds majority of members present and voting unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.
23. When exercising its function under paragraph 26 (k), the Conference shall take a decision to add any State to the list of States contained in Annex 1 to this Treaty in accordance with the procedure for decisions on matters of substance set out in paragraph 22. Notwithstanding paragraph 22, the Conference shall take decisions on any other change to Annex 1 to this Treaty by consensus.
POWERS AND FUNCTIONS
24. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It shall consider any questions, matters or issues within the scope of this Treaty, including those relating to the powers and functions of the Executive Council and the Technical Secretariat, in accordance with this Treaty. It may make recommendations and take decisions on any questions, matters or issues within the scope of this Treaty raised by a State Party or brought to its attention by the Executive Council.
25. The Conference shall oversee the implementation of, and review compliance with, this Treaty and act in order to promote its object and purpose. It shall also oversee the activities of the Executive Council and the Technical Secretariat and may issue guidelines to either of them for the exercise of their functions.
26. The Conference shall:
(a) Consider and adopt the report of the Organization on the implementation of this Treaty and the annual programme and budget of the Organization, submitted by the Executive Council, as well as consider other reports;
(b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States Parties in accordance with paragraph 9;
(c) Elect the members of the Executive Council;
(d) Appoint the Director-General of the Technical Secretariat (hereinafter referred to as "the Director-General");
(e) Consider and approve the rules of procedure of the Exe-
cutive Council submitted by the latter;
(f) Consider and review scientific and technological developments that could affect the operation of this Treaty. In this context, the Conference may direct the Director-General to establish a Scientific Advisory Board to enable him or her, in the performance of his or her functions, to render specialized advice in areas of science and technology relevant to this Treaty to the Conference, to the Executive Council, or to States Parties. In that case, the Scientific Advisory Board shall be composed of independent experts serving in their individual capacity and appointed, in accordance with terms of reference adopted by the Conference, on the basis of their expertise and experience in the particular scientific fields relevant to the implementation of this Treaty;
(g) Take the necessary measures to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation that contravenes the provisions of this Treaty, in accordance with Article V;
(h) Consider and approve at its initial session and draft agreements, arrangements, provisions, procedures, operational manuals, guidelines and any other documents developed and recommended by the Preparatory Commission;
(i) Consider and approve agreeements or arrangements negotiated by the Technical Secretariat with States Parties, other States and international organizations to be concluded by the Executive Council on behalf of the Organization in accordance with paragraph 38 (h);
(j) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Treaty; and
(k) Update Annex 1 to this Treaty, appropriate, in accordance with paragraph 23.
C. The Executive Council
COMPOSITION, PROCEDURES AND
DECISION-MAKING
27. The Executive Council shall consist of 51 members. Each State Party shall have the right, in accordance with the provisions of this Article, to serve on the Executive Council.
28. Taking into account the need for equitable geographical distribution, the Executive Council shall comprise:
(a) Ten States Parties from Africa;
(b) Seven States Parties from Eastern Europe;
(c) Nine States Parties from Latin America and the Caribbean;
(d) Seven States Parties from the Middle East and South Asia;
(e) Ten States Parties from North America and Western Europe; and
(f) Eight States Parties from South-East Asia, the Pacific and the Far East.
All States in each of the above geographical regions are listed in Annex 1 to this Treaty. Annex 1 to this Treaty shall be updated, as appropriate, by the Conference in accordance with paragraphs 23 and 26 (k). It shall not be subject to amendments or changes under the procedures contained in Article VII.
29. The members of the Executive Council shall be elected by the Conference. In this connection, each geographical region shall designate States Parties from that region for election as members of the Executive Council as follows:
(a) At least one-third of the seats allocated to each geographical region shall be filled, taking into account political and security interests, by States Parties in that region designated on the basis of the nuclear capabilities relevant to the Treaty as determined by international data as well as all or any of the following indicative criteria in the order of priority determined by each region:
(i) Number of monitoring facilities of the International Monitoring System;
(ii) Expertise and experience in monitoring technology; and
(iii) Contribution to the annual budget of the Organization;
(b) One of the seats allocated to each geographical region shall be filled on a rotational basis by the State Party that is first in the English alphabetical order among the States Parties in that region that have not served as members of the Executive Council for the longest period of time since becoming States Parties or since their last term, whichever is shorter. A State Party designated on this basis may decide to forgo its seat. In that case, such a State Party shall submit a letter of renunciation to the Director-General, and the seat shall be filled by the State Party following next-in-order according to this sub-paragraph; and
(c) The remaining seats allocated to each geographical region shall filled by States Parties designated from among all the States Parties in that region by rotation or elections.
30. Each member of the Executive Council shall have representative on the Executive Council, who may be accompanied by alternates and advisers.
31. Each member of the Executive Council shall hold office from the end of the session of the Conference at which that member is elected until the end of the second regular annual session of the Conference thereafter, except that for the first election of the Executive Council, 26 members shall elected to hold office until the end of the third regular annual session of the Conference, due regard being paid to the established numerical proportions as described in paragraph 28.
32. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and submit them to the Conference for approval.
33. The Executive Council shall elect its Chairman from among its members.
34. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between regular sessions it shall meet as may be required for the fulfilment of its powers and functions.
35. Each member of the Executive Council shall have one vote.
36. The Executive Council shall take decisions on matters of procedure by a majority of all its members. The Executive Council shall take decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its members unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.
POWERS AND FUNCTIONS
37. The Executive Council shall be the executive organ of the Organization. It shall be responsible to the Conference. It shall carry out the powers and functions entrusted to it in accordance with this Treaty. In so doing, it shall act in conformity with the recommendations, decisions and guidelines of the Conference and ensure their continuous and proper implementation.
38. The Executive Council shall:
(a) Promote effective implementation of, and compliance with, this Treaty;
(b) Supervise the activities of the Technical Secretariat;
(c) Make recommendations as necessary to the Conference for consideration of further proposals for promoting the object and purpose of this Treaty;
(d) Cooperate with the National Authority of each State Party;
(e) Consider and submit to the Conference the draft annual programme and budget of the Organization, the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty, the report on the performance of its own activities and such other reports as it deems necessary or that the Conference may request;
(f) Make arrangements for the sessions of the Conference, including the preparation of the draft agenda;
(g) Examine proposals for changes, on matters of an administrative or technical nature, to the Protocol or the Annexes thereto, pursuant to Article VII, and make recommendations to the States Parties regarding their adoption;
(h) Conclude, subject to prior approval of the Conference, agreements of arrangements with States Parties, other States and international organizations on behalf of the Organization and supervise their implementation, with the exception of agreements or arrangements referred to in sub-paragraph (i);
(i) Approve and supervise the operation of agreements or arrangements relating to the implementation of verification activities with States Parties and other States; and
(j) Approve any new operational manuals and any changes to the existing operational manuals that may be proposed by the Technical Secretariat.
39. The Executive Council may request a special session of the Conference.
40. The Executive Council shall:
(a) Facilitate cooperation among States Parties, and between States Parties and the Technical Secretariat, relating to the implementation of this Treaty through information exchanges;
(b) Facilitate consultation and clarification among States Parties in accordance with Article IV; and
(c) Receive, consider and take action on requests for, and reports on, on-site inspections in accordance with Article IV.
41. The Executive Council shall consider any concern raised by a State Party about possible non-compliance with this Treaty and abuse of the rights established by this Treaty. In so doing, the Executive Council shall consult with the States Parties involved and, as appropriate, request a State Party to take measures to redress the situation within a specified time. To the extent that the Executive Council considers further action to be necessary, it shall take, inter alia, one or more of the following measures:
(a) Notify all States Parties of the issue or matter;
(b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference;
(c) Make recommendations to the Conference or take action, as appropriate, regarding measures to redress the situation and to ensure compliance in accordance with Article V.
D. The Technical Secretariat
42. The Technical Secretariat shall assist States Parties in the implementation of this Treaty. The Technical Secretariat shall assist the Conference and the Executive Council in the performance of their functions. The Technical Secretariat shall carry out the verification and other functions entrusted to it by this Treaty, as well as those functions delegated to it by the Conference or the Executive Council in accordance with this Treaty. The Technical Secretariat shall include, as an integral part, the International Data Centre.
43. The functions of the Technical Secretariat with regard to verification of compliance with this Treaty shall, in accordance with Article IV and the Protocol, include inter alia:
(a) Being responsible for supervising and coordinating the operation of the International Monitoring System;
(b) Operating the International Data Centre;
(c) Routinely receiving, processing, analysing and reporting on International Monitoring System data;
(d) Providing technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring stations;
(e) Assisting the Executive Council in facilitating consultation and clarification among States Parties;
(f) Receiving requests for on-site inspections and processing them, facilitating Executive Council consideration of such requests, carrying out the preparations for. and providing technical support during, the conduct of on-site inspections, and reporting to the Executive Council;
(g) Negotiating agreements or arrangements with States Parties, other States and international organizations and concluding, subject to prior approval by the Executive Council, any such agreements or arrangements relating to verification activities with States Parties or other States; and
(h) Assisting the States Parties through their National Authorities on other issues of verification under this Treaty.
44. The Technical Secretariat shall develop and maintain, subject to approval by the Executive Council, operational manuals to guide the operation of the various components of the verification regime, in accordance with Article IV and the Protocol. These manuals shall not constitute integral parts of the Treaty or the Protocol and may be changed by the Technical Secretariat subject to approval by the Executive Council. The Technical Secretariat shall promptly inform the States Parties of any changes in the operational manuals.
45. The functions of the Technical Secretariat with respect to administrative matters shall include:
(a) Preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization;
(b) Preparing and submitting to the Executive Council the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty and such other reports as the Conference or the Executive Council may request;
(c) Providing administrative and technical support to the Conference, the Executive Council and other subsidiary organs;
(d) Addressing and receiving communications on behalf of the Organization relating to the implementation of this Treaty; and
(e) Carrying out the administrative responsibilities related to any agreements between the Organization and other international organizations.
46. All requests and notifications by States Parties to the Organization shall be transmitted through their National Authorities to the Director-General. Requests and notifications shall be in one of the official language of this Treaty. In response the Director-General shall use the language of the transmitted request or notification.
47. With respect to the responsibilities of the Technical Secretariat for preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization, the Technical Secretariat shall determine and maintain a clear accounting of all costs for each facility established as part of the International Monitoring System. Similar treatment in the draft programme and budget shall be accorded to all other activities of the Organization.
48. The Technical Secretariat shall promptly inform the Executive Council of any problems that have arisen with regard to the discharge of its functions that have come to its notice in the performance of its activities and that it has been unable to resolve through consultations with the State Party concerned.
49. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such scientific, technical and other personnel as may be required. The Director-General shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the Executive Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter. The first Director-General shall be appointed by the Conference at its initial session upon the recommendation of the Preparatory Commission.
50. The Director-General shall be responsible to the Conference and the Executive Council for the appointment of the staff and for the organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of professional expertise, experience, efficiency, competence and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director-General, as inspectors or as members of the professional and clerical staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to the minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Technical Secretariat.
51. The Director-General may, as appropriate, after consultation with the Executive Council, establish temporary working groups of scientific experts to provide recommendations on specific issues.
52. In the performance of their duties, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action that might reflect adversely on their positions as international officers responsible only to the Organization. The Director-General shall assume responsibility for the activities of an inspection team.
53. Each State Party shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
E. Privileges and immunities
54. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.
55. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives of members elected to the Executive Council, together with their alternates and advisers, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the independent exercise of their functions in connection with the Organization.
56. The legal capacity, privileges and immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization and the States Parties as well as in an agreement between the Organization and the State in which the Organization is seated. Such agreements shall be considered and approved in accordance with paragraph 26 (h) and (i).
57. Notwithstanding paragraphs 54 and 55, the privileges and immunities enjoyed by the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Technical Secretariat during the conduct of verification activities shall be those set forth in the Protocol.
Article III NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES
1. Each State Party shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to implement its obligations under this Treaty. In particular, it shall take any necessary measures:
(a) To prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or in any other place under its jurisdiction as recognized by international law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
(b) To prohibit natural and legal persons from undertaking any such activity anywhere under its control; and
(c) To prohibit, in conformity with international law, natural persons possessing its nationality from undertaking any such activity anywhere.
2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of the obligations under paragraph 1.
3. Each State Party shall inform the Organization of the measures taken pursuant to this Article.
4. In order to fulfil its obligations under the Treaty, each State Party, shall designate or set up a National Authority and shall so inform the Organization upon entry into force of the Treaty for it. The National Authority shall serve as the national focal point for liaison with the Organization and with other States Parties.
Article IV VERIFICATION
A. General Provisions
1. In order to verify compliance with this Treaty, a verification regime shall be established of the following elements:
(a) An International Monitoring System;
(b) Consultation and clarification;
(c) On-site inspections; and
(d) Confidence-building measures.
At entry into force of this Treaty, the verification regime shall be capable of meeting the verification requirements of this Treaty.
2. Verification activities shall be based on objective information, shall be limited to the subject matter of this Treaty, and shall be carried out on the basis of full respect for the sovereignty of States Parties and in the least intrusive manner possible consistent with the effective and timely accomplishment of their objectives. Each State Party shall refrain from any abuse of the right of verification.
3. Each State Party undertakes in accordance with this Treaty to cooperate, through its National Authority established pursuant to Article III, paragraph 4, with the Organization and with other States Parties to facilitate the verification of compliance with this Treaty by, inter alia:
(a) Establishing the necessary facilities to participate in these verification measures and establishing the necessary communication;
(b) Providing data obtained from national stations that are part of the International Monitoring System;
(c) Participating, as appropriate, in a consultation and clarification process;
(d) Permitting the conduct of on-site inspections; and
(e) Participating, as appropriate, in confidence-bulding mea-
sures.
4. All States Parties, irrespective of their technical and financial capabilities, shall enjoy the equal right of verification and assume the equal obligation to accept verification.
5. For the purposes of this Treaty, no State Party shall be precluded from using information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, including that of respect for the sovereignty of States.
6. Without prejudice to the right of States Parties to protect sensitive installations, activities or locations not related to this Treaty, States Parties shall not interfere with elements of the verification regime of this Treaty or with national technical means of verification operating in accordance with paragraph 5.
7. Each State Party shall have the right to take measures to protect sensitive installations and to prevent disclosure of confidential information and data not related to this Treaty.
8. Moreover, all necessary measures shall be taken to protect the confidentiality of any information related to civil and military activities and facilities obtained during verification activities.
9. Subject to paragraph 8, information obtained by the Organization through the verification regime established by this Treaty shall be made available to all States Parties in accordance with the relevant provisions of this Treaty and the Protocol.
10. The provisions of this Treaty shall not be interpreted as restricting the international exchange of data for scientific purposes.
11. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in the improvement of the verification regime, and in the examination of the verification potential of additional monitoring technologies such as electromagnetic pulse monitoring or satellite monitoring, with a view to developing, when appropriate, specific measures to enhance the efficient and cost-effective verification of this Treaty. Such measures shall, when agreed, be incorporated in existing provisions in this Treaty, the Protocol or as additional sections of the Protocol, in accordance with Article VII, or, if appropriate, be reflected in the operational manuals in accordance with Article II, paragraph 44.
12. The States Parties undertake to promote cooperation among themselves to facilitate and participate in the fullest possible exchange relating to technologies used in the verification of this Treaty in order to enable all States Parties to strengthen their national implementation of verification measures and to benefit from the application of such technologies for peaceful purposes.
13. The provisions of this Treaty shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic and technological development of the States Parties for further development of the application of atomic energy for peaceful purposes.
VERIFICATION RESPONSIBILITIES OF THE TECHNICAL SECRETARIAT
14. In discharging its responsibilities in the area of verification specified in this Treaty and the Protocol, in cooperation with the States Parties the Technical Secretariat shall, for the purpose of this Treaty:
(a) Make arrangements to receive and distribute data and reporting products relevant to the verification of this Treaty in accordance with its provisions, and to maintain a global communications infractructure appropriate to this task;
(b) Routinely through its International Data Centre, which shall in principle be the focal point within the Technical Secreta-
riat for data storage and data processing:
(i) Receive and initiate requests for data from the International Monitoring System;
(ii) Receive data, as appropriate, resulting from the process of consultation and clarification, from on-site inspections, and from confidence-building measures; and
(iii) Receive other relevant data from States Parties and international organizations in accordance with this Treaty and the Protocol;
(c) Supervise, coordinate and ensure the operation of the International Monitoring System and its component elements, and of the International Data Centre, in accordance with the relevant operational manuals;
(d) Routinely process, analyse and report on International Monitoring System data according to agreed procedures so as to permit the effective international verification of this Treaty and to contribute to the early resolution of compliance concerns;
(e) Make available all data, both raw and processed, and any reporting products, to all States Parties, each State Party taking responsibility for the use of International Monitoring System data in accordance with Article II, paragraph 7, and with paragraphs 8 and 13 of this Article;
(f) Provide to all States Parties equal, open, convenient and timely access to all stored data;
(g) Store all data, both raw and processed, and reporting products;
(h) Coordinate and facilitate requests for additional data from the International Monitoring System;
(i) Coordinate requests for additional data from one State Party to another State Party;
(j) Provide technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring facilities and respective communication means, where such assistance and support are required by the State concerned;
(k) Make available to any State Party, upon its request, techniques utilized by the Technical Secretariat and its International Data Centre in compiling, storing, processing, analysing and reporting on data from the verification regime; and
(l) Monitor, assess and report on the overall performance of the International Monitoring System and of the International Data Centre.
15. The agreed procedures to be used by the Technical Secretariat in discharging the verification responsibilities referred to in paragraph 14 and detailed in the Protocol shall be elaborated in the relevant operational manuals.
B. The International Monitoring System
16. The International Monitoring System shall comprise facilities for seismological monitoring, radionuclide monitoring including certified laboratories, hydroacoustic monitoring, infrasound monitoring, and respective means of communication, and shall be supported by the International Data Centre of the Technical Secretariat.
17. The International Monitoring System shall be placed under the authority of the Technical Secretariat. All monitoring facilities of the International Monitoring System shall be owned and operated by the States hosting or otherwise taking responsibility for them in accordance with the Protocol.
18. Each State Party shall have the right to participate in the international exchange of data and to have access to all data made available to the International Data Centre. Each State Party shall cooperate with the International Data Centre through its National Authority.
FUNDING THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM
19. For facilities incorporated into the International Monitoring System and specified in Tables 1-A, 2-A, 3 and 4 of Annex 1 to the Protocol, and for their functioning, to the extent that such facilities are agreed by the relevant State and the Organization to provide data to the International Data Centre in accordance with the technical requirements of the Protocol and relevant operational manuals, the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs of:
(a) Establishing any new facilities and upgrading existing facilities, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;
(b) Operating and maintaining International Monitoring System facilities, including facility physical security if appropriate, and application of agreed data authentication procedures;
(c) Transmitting International Monitoring System data (raw or processed) to the International Data Centre by the most direct and cost-effective means available, including, if necessary, via appropriate communications nodes, from monitoring stations, laboratories, analytical facilities or from national data centres; or such data (including samples where appropriate) to laboratory and analytical facilities from monitoring stations; and
(d) Analysing samples on behalf of the Organization.
20. For auxiliary network seismic stations specified in Table 1-B of Annex 1 to the Protocol the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs only of:
(a) Transmitting data to the International Data Centre;
(b) Authenticating data from such stations;
(c) Upgrading stations to the required technical standard, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;
(d) If necessary, establishing new stations for the purposes of this Treaty where no appropriate facilities currently exist, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself; and
(e) Any other costs related to the provision of data required by the Organization as specified in the relevant operational manuals.
21. The Organization shall also meet the cost of provision to each State Party of its requested selection from the standard range of International Data Centre reporting products and services, as specified in Part I, Section F of the Protocol. The cost of preparation and transmission of any additional data or products shall be met by the requesting State Party.
22. The agreements or, if appropriate, arrangements concluded with States Parties or State hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall contain provisions for meeting these costs. Such provisions may include modalities whereby a State Party meets any of the costs referred to in paragraphs 19 (a) and 20 (c) and (d) for facilities which it hosts or for which it is responsible, and in compensated by an appropriate reduction in its assessed financial contribution to the Organization. Such a reduction shall not exceed 50 per cent of the annual assessed financial contribution of a State Party, but may be spread over successive years. A State Party may share such a reduction with another State Party by agreement or arrangement between themselves and with the concurrence of the Executive Council. The agreements or arrangements referred to in this paragraph shall be approved in accordance with Article II, paragraphs 26 (h) and 38 (i).
CHANGES TO THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM
23. Any measures referred to in paragraph 11 affecting the International Monitoring System by means of addition or deletion of a monitoring technology shall, when agreed, be incorporated into this Treaty and the Protocol pursuant to Article VII, paragraphs 1 to 6.
24. The following changes to the International Monitoring System, subject to the agreement of those States directly affected, shall be regarded as matters of an administrative or technical nature pursuant to Article VII, paragraphs 7 and 8:
(a) Changes to the number of facilities specified in the Protocol for a given monitoring technology; and
(b) Changes to other details for particular facilities as reflected in the Tables of Annex 1 to the Protocol (including, inter alia, State responsible for the facility; location; name of facility; type of facility; and attribution of a facility between the primary and auxiliary seismic networks).
If the Executive Council recommends, pursuant to Article VII, paragraph 8 (d), that such changes be adopted, it shall as a rule also recommend pursuant to Article VII, paragraph 8 (g), that such changes enter into force upon notification by the Director-General of their approval.
25. The Director-General, in submitting to the Executive Council and States Parties information and evaluation in accordance with Article VII, paragraph 8 (b), shall include in the case of any proposal made pursuant to paragraph 24:
(a) A technical evaluation of the proposal;
(b) A statement on the administrative and financial impact of the proposal; and
(c) A report on consultations with States directly affected by the proposal, including indication of their agreement.
TEMPORARY ARRANGEMENTS
26. In cases of significant or irretrievable breakdown of a monitoring facility specified in the Tables of Annex 1 to the Protocol, or in order to cover other temporary reductions of monitoring coverge, the Director-General shall, in consultation and agreement with those States directly affected, and with the approval of the Executive Council, initiate temporary arrangements of no more than one yearžs duration, renewable if necessary by agreement of the Executive Council and of the States directly affected for another year. Such arangements shall not cause the number of operational facilities of the International Monitoring System to exceed the number specified for the relevant network; shall meet as far as possible the technical and operational requirements specified in the operational manual for the relevant network; and shall be conducted within the budget of the Organization. The Director-General shall furthermore take steps to rectify the situation and make proposals for its permanent resolution. The Director-General shall notify all States Parties of any decision taken pursuant to this paragraph.
COOPERATING NATIONAL FACILITIES
27. States Parties may also separately establish cooperative arrangements with the Organization, in order to make available to the International Data Centre supplementary data from national monitoring stations that are not formally part of the International Monitoring System.
28. Such cooperative arrangements may be established as follows:
(a) Upon request by a State Party, and at the expense of that State, the Technical Secretariat shall take the steps required to certify that a given monitoring facility meets the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals for an International Monitoring System facility, and make arrangements for the authentication of its data. Subject to the agreement of the Executive Council, the Technical Secretariat shall then formally designate such a facility as a cooperating national facility. The Technical Secretariat shall take the steps required to revalidate its certification as apropriate;
(b) The Technical Secretariat shall maintain a current list of cooperating national facilities and shall distribute it to all States Parties; and
(c) The International Data Centre shall call upon data from cooperating national facilities, if so requested by a State Party, for the purposes of facilitating consultation and clarification and the consideration of on-site inspection requests, data transmission costs being borne by that State Party.
The conditions under which supplementary data from such facilities are made available, and under which the International Data Centre may request further of expedited reporting, or clarifications, shall be elaborated in the operational manual for the respective monitoring network.
C. Consultation and Clarification
29. Without prejudice to the right of any State party to request an on-site inspection, States Parties should, whenever possibe, first make every effort to clarify and resolve, among themselves or with or through the Organization, any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty.
30. A State Party that receives a request pursuant to paragraph 29 directly from another State Party shall provide the clarification to the requesting State Party as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after the request. The requesting and requested States Parties may keep the Executive Council and the Director-General informed of the request and te response.
31. A State Party shall have the right to request the Director-General to assist in clarifying any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty. The Director-General shall provide appropriate information in the possession of the Technical Secretariat relevant to such a concern. The Director-General shall inform the Executive Council of the request and of the information provided in response, if so requested by the requesting State Party.
32. A State Party shall have the right to request the Executive Council to obtain clarification from another State Party on any matter which may cause concern about possible non-compliance with te basic obligations of this Treaty. In such a case, the following shall apply:
(a) The Executive Council shall forward the request for clarification to the requested State Party through the Director-General no later than 24 hours after its receipt;
(b) The requested State Party shall provide the clarification to the Executive Council as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after receipt of the request;
(c) The Executive Council shall take note of the clarification and forward it to the requesting State Party no later than 24 hours after its receipt;
(d) If the requesting State Party deems the clarification to be inadequate, it shall have the right to request the Executive Council to obtain further clarification from the requested State Party.
The Executive Council shall inform without delay all other States Parties about any request for clarification pursuant to this paragraph as well as any response provided by the requested State Party.
33. If the requesting State Party considers the clarification obtained under paragraph 32 (d) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a meeting of the Executive Council in which States Parties involved that are not memberts of the Executive Council shall be entitled to take part. At such a meeting, the Executive Council shall consider the matter and may recommend any measure in accordance with Article V.
D. On-site inspections
REQUEST FOR AN ON-SITE INSPECTION
34. Each State Party has the right to request an on-site inspection in accordance with the provisions of this Article and Part II of the Protocol in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of any State Party, or in any area beyond the jurisdiction or control of any State.
35. The sole purpose of an on-site inspection shall be to clarify whether a nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion has been carried out in violation of Article I and, to the extent possible, to gather any facts which might assist in identifying any possible violator.
36. The requesting State Party shall be under the obligation to keep the on-site inspection request within the scope of this Treaty and to provide in the request information in accordance with paragraph 37. The requesting State Party shall refrain from unfounded or abusive inspection requests.
37. The on-site inspection request shall be based on information collected by the International Monitoring System, on any relevant tehnical information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, or on a combination thereof. The request shall contain information pursuant to Part II, paragraph 41 of the Protocol.
38. The requesting State Party shall present the on-site inspection request to the Executive Council and at the same time to the Director-General for the latter to begin immediate processing.
FOLLOW-UP AFTER SUBMISSION OF AN ON-SITE INSPECTION REQUEST
39. The Executive Council shall begin its consideration immediately upon receipt of the on-site inspection request.
40. The Director-General, after receiving the on-site inspection request, shall acknowledge receipt of the request to the requesting State Party within two hours and communicate the request to the State Party sought to be inspected within six hours. The Director-General shall ascertain that the request meets the requirements specified in Part II, paragraph 41 of the Protocol, and, if necessary, shall assist the requesting State Party in filing the request accordingly, and shall communicate the request to the Executive Council and to all other States Parties within 24 hours.
41. When the on-site inspection request fulfils the requirements, the Technical Secretariat shall begin preparations for the on-site inspection without delay.
42. The Director-General, upon receipt of an on-site inspection request referring to an inspection area under the jurisdiction or control of a State Party, shall immediately seek clarification from the State Party sought to be inspected in order to clarify and resolve the concern raised in the request.
43. A State Party that receives a request for clarification pursuant to paragraph 42 shall provide the Director-General with explanations and with other relevant information available as soon as possible, but no later than 72 hours after receipt of the request for clarification.
44. The Director-General, before the Executive Council takes a decision on the on-site inspection request, shall transmit immediately to the Executive Council any additional information available from the International Monitoring System or provided by any State Party on the event specified in the request, including any clarification provided pursuant to paragraphs 42 and 43, as well as any other information from within the Technical Secretariat that the Director-General deems relevant or that is requested by the Executive Council.
45. Unless the requesting State Party considers the concern raised in the on-site inspection request to be resolved and withdraws the request, the Executive Council shall take a decision on the request in accordance with paragraph 46.
EXECUTIVE COUNCIL DECISIONS
46. The Executive Council shall take a decision on the on-site inspection request no later than 96 hours after receipt of the request from the requesting State Party. The decision to approve the on-site inspection shall be made by at least 30 affirmative votes of members of the Executive Council. If the Executive Council does not approve the inspection, preparations shall be stopped and no further action on the request shall be taken.
47. No later than 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with paragraph 46, the inspection team shall transmit to the Executive Council, through the Director-General, a progress inspection report. The continuation of the inspection shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the progress inspection report, decides by a majority of all its members not to continue the inspection. If the Executive Council decides not to continue the inspection, the inspection shall be terminated, and the inspection team shall leave the inspection area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and 110 of the Protocol.
48. In the course of the on-site inspection, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a proposal to conduct drilling. The Executive Council shall take a decision on such a proposal no later than 72 hours after receipt of the proposal. The decision to approve drilling shall be made by a majority of all members of the Executive Council.
49. The inspection team may request the Executive Council, through the Director-General, to extend the inspection duration by a maximum of 70 days beyond the 60-day time-frame specified in Part II, paragraph 4 of the Protocol, if the inspection team considers such an extension essential to enable it to fulfil its mandate. The inspection team shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in Part II, paragraph 69 of the Protocol it intends to carry out during the extension period. The Executive Council shall take a decision on the extension request no later than 72 hours after receipt of the request. The decision to approve an extension of the inspection duration shall be made by a majority of all members of the Executive Council.
50. Any time following the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with paragraph 47, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a recommendation to terminate the inspection. Such a recommendation shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the recommendation, decides by a two-thirds majority of all its members not to approve the termination of the inspection. In case of termination of the inspection, the inspection team shall leave the inspeciton area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and 110 of the Protocol.
51. The requesting State Party and the State Party sought to be inspected may participate in the deliberations of the Executive Council on the on-site inspection request without voting. The requesting State Party and the inspected State Party may also participate without voting in any subsequent deliberations of the Executive Council related to the inspection.
52. The Director-General shall notify all States Parties within 24 hours about any decision by and reports, proposals, requests and recommendations to the Executive Council pursuant to paragraphs 46 to 50.
FOLLOW-UP AFTER EXECUTIVE COUNCIL APPROVAL OF AN ON-SITE INSPECTION
53. An on-site inspection approved by the Executive Council shall be conducted without delay by an inspection team designated by the Director-General and in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. The inspection team shall arrive at the point of entry no later than six days following the receipt by the Executive Council of the on-site inspection request from the requesting State Party.
54. The Director-General shall issue an inspection mandate for the conduct of the on-site inspection. The inspection mandate shall contain the information specified in Part II, paragraph 42 of the Protocol.
55. The Director-General shall notify the inspected State Party of the inspection no less than 24 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry, in accordance with Part II, paragraph 43 of the Protocol.
THE CONDUCT OF AN ON-SITE INSPECTION
56. Each State Party shall permit the Organization to conduct an on-site inspection on its territory or at places under its jurisdiction or control in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. However, no State Party shall have to accept simultaneous on-site inspections on its territory or at places under its jurisdiction or control.
57. In accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol, the inspected State Party shall have:
(a) The right and the obligation to make every reasonable effort to demonstrate its compliance with this Treaty and, to this end, to enable the inspection team to fulfil its mandate;
(b) The right to take measures it deems necessary to protect national security interests and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection;
(c) The obligation to provide access within the inspection area for the sole purpose of determining facts relevant to the purpose of the inspection, taking into account subparagraph (b) any constitutional obligations it may have with regard to proprietary rights or searches and seizures;
(d) The obligation not to invoke this paragraph or Part II, paragraph 88 of the Protocol to conceal any violation of its obligations under Article I; and
(e) The obligation not to impede the ability of the inspection team to move within the inspection area and to carry out inspection activities in accordance with the Treaty and the Protocol.
Access, in the context of an on-site inspection, means both the physical access of the inspection team and the inspection equipment to, and the conduct of inspection activities within, the inspection area.
58. The on-site inspection shall be conducted in the least intrusive manner possible, consistent with the efficient and timely accomplishment of the inspection mandate, and in accordance with the procedures set forth in the Protocol. Wherever possible, the inspection team shall begin with the least intrusive procedures and the proceed to more intrusive procedures only as it deems necessary to collect sufficient information to clarify the concern about possible non-compliance with this Treaty. The inspectors shall seek only the information and data necessary for the purpose of the inspection and shall seek to minimize interference with normal operations of the inspected State Party.
59. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout the on-site inspection and facilitate its task.
60. If the inspected State Party, acting in accordance with Part II, paragraphs 86 to 96 of the Protocol, restricts access within the inspection area, it shall make every reasonable effort in consultations with the inspection team to demonstrate through alternative means its compliance with this Treaty.
OBSERVER
61. With regard to an observer, the following shall apply:
(a) The requesting State Party, subject to the agreement of the inspected State Party, may send a representative, who shall be a national either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe the conduct of the on-site inspection;
(b) The inspected State Party shall notify its acceptance or non-acceptance of the proposed observer to the Director-General within 12 hours after approval of the on-site inspection by the Executive Council;
(c) In case of acceptance, the inspected State Party shall grant access to the observer in accordance with the Protocol;
(d) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed observer, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact shall be recorded in the inspection report.
There shall be no more than three observers from an aggregate of requesting States Parties.
REPORTS OF AN ON-SITE INSPECTION
62. Inspection reports shall contain:
(a) A description of the activities conducted by the inspection team;
(b) The factual findings of the inspection team relevant to the purpose of the inspection;
(c) An account of the cooperation granted during the on-site inspection;
(d) A factual description of the extent of the access granted, including the alternative means provided to the team, during the on-site inspection; and
(e) Any other details relevant to the purpose of the inspection.
Differing observations made by inspectors may be attached to the report.
63. The Director-General shall make draft inspection reports available to the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to provide the Director-General within 48 hours with its comments and explanations, and to identify any information and data which, in its view, are not related to the purpose of the inspection and should not be circulated outside the Technical Secretariat. The Director-General shall consider the proposals for changes to the draft inspection report made by the inspected State Party and shall wherever possible incorporate them. The Director-General shall also annex the comments and explanations provided by the inspected State Party to the inspection report.
64. The Director-General shall promptly transmit the inspection report to the requesting State Party, the inspected State Party, the Executive Council and to all other States Parties. The Director-General shall further transmit promptly to the Executive Council and to all other States Parties any results of sample analysis in designated laboratories in accordance with Part II, paragraph 104 of the Protocol, relevant data from the International Monitoring System, the assessments of the requesting and inspected States Parties, as well as any other information that the Director-General deems relevant. In the case of the progress inspection report referred to in paragraph 47, the Director-General shall transmit the report to the Executive Council within the time-frame specified in that paragraph.
65. The Executive Council, in accordance with its powers and functions, shall review the inspection report and any material provided pursuant to paragraph 64, and shall address any concerns as to:
(a) Whether any non-compliance with this Treaty has occurred; and
(b) Whether the right to request an on-site inspection has been abused.
66. If the Executive Council reaches the conclusion, in keeping with its powers and functions, that further action may be necessary with regard to paragraph 65, it shall take the appropriate measures in accordance with Article V.
FRIVOLOUS OR ABUSIVE ON-SITE INSPECTION REQUESTS
67. If the Executive Council does not approve the on-site inspection on the basis that the on-site inspection request is frivolous or abusive, or if the inspection is terminated for the same reasons, the Executive Council shall consider and decide on whether to implement appropriate measures to redress the situation, including the following:
(a) Requiring the requesting State Party to pay for the cost of any preparations made by the Technical Secretariat;
(b) Suspending the right of the requesting State Party to request an on-site inspection for a period of time, as determined by the Executive Council; and
(c) Suspending the right of the requesting State Party to serve on the Executive Council for a period of time.
E. Confidence building Measures
68. In order to:
(a) Contribute to the timely resolution of any compliance concerns arising from possible misinterpretation of verification data relating to chemical explosions; and
(b) Assist in the calibration of the stations that are part of the component networks of the International Monitoring System,
each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in implementing relevant measures as set out in Part III of the Protocol.
Article V MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSURE COMPLIANCE, INCLUDING SANCTIONS
1. The Conference, taking into account, inter alia, the recommendations of the Executive Council, shall take the necessary measures, as set forth in paragraphs 2 and 3, to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Treaty.
2. In cases where a State Party has been requested by the Conference or the Executive Council to redress a situation raising problems with regard to its compliance and fails to fulfil the request within the specified time, the Conference may, inter alia, decide to restrict or suspend the State Party from the exercise of its rights and privileges under this Treaty until the Conference decides otherwise.
3. In cases where damage to the object and purpose of this Treaty may result from noncompliance with the basic obligations of this Treaty, the Conference may recommend to States Parties collective measures which are in conformity with international law.
4. The Conference, or alternatively, if the case is urgent, the Executive Council, may bring the issue, including relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations.
Article VI SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation of this Treaty shall be settled in accordance with the relevant provisions of this Treaty and in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between one or more States Parties and the Organization, relating to the application or interpretation of this Treaty, the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the partiesž choice, including recourse to appropriate organs of this Treaty and, by mutual consent, referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court. The parties involved shall keep the Executive Council informed of actions being taken.
3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute that may arise concerning the application or interpretation of this Treaty by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties to a dispute to seek a settlement through a process of their own choice, bringing the matter to the attention of the Conference and recommending a time-limit for any agreed procedure.
4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The Conference shall, as it find necessary, establish or entrust organs with tasks related to the settlement of these disputes in conformity with Article II, paragraph 26 (j).
5. The Conference and the Executive Council are separately empowered, subject to authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the activities of the organization. An agreement between the Organization and the United Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article II, paragraph 38 (h).
6. This Article is without prejudice to Articles IV and V.
Article VII AMENDMENTS
1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose amendments to this Treaty, the Protocol, or the Annexes to the Protocol. Any State party may also propose changes, in accordance with paragraph 7, to the Protocol or the Annexes thereto. Proposals for amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 to 6. Proposals for changes, in accordance with paragraph 7, shall be subject to the procedures in paragraph 8.
2. The proposed amendment shall be considered and adopted only by an Amendment Conference.
3. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Director-General, who shall circulate it to all States Parties and the Depositary and seek the views of the States Parties on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Director-General no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Director-General shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.
4. The Amendment Conference shall be held immediately following a regular session of the Conference unless all States Parties that support the convening of an Amendment Conference request that it be held earlier. In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days after the circulation of the proposed amendment.
5. Amendments shall be adopted by the Amendment Conference by a positive vote of a majority of the States Parties with no State Party casting a negative vote.
6. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after deposit of the instruments of ratification or acceptance by all those States Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.
7. In order to ensure the viability and effectiveness of this Treaty, Parts I and III of the Protocol and Annexes 1 and 2 to the Protocol shall be subject to changes in accordance with paragraph 8, if the proposed changes are related only to matters of an administrative or technical nature. All other provisions of the Protocol and the Annexes thereto shall not be subject to changes in accordance with paragraph 8.
8. Proposed changes referred to in paragraph 7 shall be made in accordance with the following procedures:
(a) The text of the proposed changes shall be transmitted together with the necessary information to the Director-General. Additional information for the evaluation of the proposal may be provided by any State Party and the Director-General. The Director-General shall promptly communicate any such proposals and information to all States Parties, the Executive Council and the Depositary;
(b) No later than 60 days after its receipt, the Director-General shall evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the provision of this Treaty and its implementation and shall communicate any such information to all States Parties and the Executive Council;
(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of all information available to it, including whether the proposal fulfils the requirements of paragraph 7. No later than 90 days after its receipt, the Executive Council shall notify its recommendation, with appropriate explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall acknowledge receipt within 10 days;
(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the proposal be adopted, it shall be considered approved if no State Party objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the Executive Council recommends that the propo-
sal be rejected, it shall be considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90 days after receipt of the recommendation;
(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with the acceptance required under sub-paragraph (d), a decision on the proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 7, shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next session;
(f) The Director-General shall notify all States Parties and the Depositary of any decision under this paragraph;
(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for all States Parties 180 days after the date of notification by the Director-General of their approval unless another time period is recommended by the Executive Council or decided by the Conference.
Article VIII REVIEW OF THE TREATY
1. Unless otherwise decided by a majority of the States Parties, ten years after the entry into force of this Treaty a Conference of the States Parties shall be held to review the operation and effectiveness of this Treaty, with a view to assuring itself that the objectives and purposes in the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to this Treaty. On the basis of a request by any State Party, the Review Conference shall consider the possibility of permitting the conduct of underground nuclear explosions for peaceful purposes. If the Review Conference decides by consensus that such nuclear explosions may be permitted, it shall commence work without delay, with a view to recommending to States Parties an appropriate amendment to this Treaty that shall preclude any military benefits of such nuclear explosions. Any such proposed amendment shall be communicated to the Director-General by any State Party and shall be dealt with in accordance with the provisions of Article VII.
2. At intervals of ten years thereafter, further Review Conferences may be convened with the same objective, if the Conference so decides as a matter of procedure in the preceding year. Such Conferences may be convened after an interval of less than ten years if so decided by the Conference as a matter of substance.
3. Normally, any Review Conference shall be held immediately following the regular annual session of the Conference provided for in Article II.
Article IX DURATION AND WITHDRAWAL
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme interests.
3. Withdrawal shall be effected by giving notice six months in advance to all other States Parties, the Executive Council, the Depositary and the United Nations Security Council.
Notice of withdrawal shall include a statement of the extraordinary event or events which a State Party regards as jeopardizing its supreme interests.
Article X STATUS OF THE PROTOCOL AND THE ANNEXES
The Annexes to this Treaty, the Protocol, and the Annexes to the Protocol form an integral part of the Treaty. Any reference to this Treaty includes the Annexes to this Treaty, the Protocol and the Annexes to the Protocol.
Article XI SIGNATURE
This Treaty shll be open to all States for signature before its entry into force.
Article XII RATIFICATION
This Treaty shall be subject to ratification by States Signatories according to their respective constitutional processes.
Article XIII ACCESSION
Any State which does not sign this Treaty before its entry into force may accede to it at any time thereafter.
Article XIV ENTRY INTO FORCE
1. This Treaty shall enter into force 180 days after the date of deposit of the instruments of ratificatin by all States listed in Annex 2 to this Treaty, but in no case earlier than two years after its opening for signature.
2. If this Treaty has not entered into force three years after the date of the anniversary of its opening for signature, the Depositary shall convene a Conference of the States that have already deposited their instruments of ratification upon the request of a majority of those States. That Conference shall examine the extent to which the requirement set out in paragraph 1 has been met and shall consider and decide by consensus what measures consistent with international law may be undertaken to accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into force of this Treaty.
3. Unless otherwise decided by the Conference referred to in paragraph 2 or other such conferences, this process shall be repeated at subsequent anniversaries of the opening for signature of this Treaty, until its entry into force.
4. All States Signatories shall be invited to attend the Conference referred to in paragraph 2 and any subsequent conferences as referred to in paragraph 3, as observers.
5. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instruments of ratification or accession.
Article XV RESERVATIONS
The Articles of and the Annexes to this Treaty shall not be subject to reservations. The provisions of the Protocol to this Treaty and the Annexes to the Protocol shall not be subject to reservations incompatible with the object and purpose of this Treaty.
Article XVI DEPOSITARY
1. The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty and shall receive signatures, instruments of ratification and instruments of accession.
2. The Depositary shall promptly inform all States Signatories and acceding States of the date of each signature, the date od deposit of each instrument of ratification or accession, the date of the entry into force of this Treaty and of any amendments and changes thereto, and the receipt of other notices.
3. The Depositary shall send duly certified copies of this Treaty to the Governments of the State Signatories and acceding States.
4. This Treaty shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
Article XVII AUTHENTIC TEXTS
This Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Annex 1 TO THE TREATY
LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE II, PARAGRAPH 28
Africa
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte džIvoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
Eastern Europe
Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, Yugoslavia.
Latin America and the Caribbean
Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kits and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela.
Midle East and South Asia
Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.
North America and Western Europe
Andorra, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holy See, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.
South East Asia, the Pacific and the Far East
Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Cook Islands, Democratic Peopležs Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan, Kiribati, Lao Peopležs Democratic Republic, Malaysia, Marshall Islands, Micronesia (Federates States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
Annex 2 TO THE TREATY
LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE XIV
List of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agencyžs April 1996 edition of "Nuclear Power Reactors in the World", and of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agencyžs December 1995 edition of "Nuclear Research Reactors in the World":
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic Peopležs Republic of Korea, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, Republic of Korea, Russian Federation, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Viet Nam, Zaire.
PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY
Part 1 THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM AND INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS
A. General Provisions
1. The International Monitoring System shall comprise monitoring facilities as set out in Article IV, paragraph 16, and respective means of communication.
2. The monitoring facilities incorporated into the International Monitoring System shall consist of those facilities specified in Annex 1 to this Protocol. The International Monitoring System shall fulfil the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals.
3. The Organization, in accordance with Article II, shall, in cooperation and consultation with the States Parties, with other States, and with international organizations as appropriate, establish and coordinate the operation and maintenance, and any future agreed modification or development of the International Monitoring System.
4. In accordance with appropriate agreements or arrangements and procedures, a State Party or other State hosting or otherwise taking responsibility for International Monitoring System facilities and the Technical Secretariat shall agree and cooperate in establishing, operating, upgrading, financing, maintaining monitoring facilities, related certified laboratories and respective means of communication within areas under its jurisdiction or control or elsewhere in conformity with international law. Such cooperation shall be in accordance with the security and authentication requirements and technical specifications contained in the relevant operational manuals. Such a State shall give the Technical Secretariat authority to access a monitoring facility for checking equipment and communication links, and shall agree to make the necessary changes in the equipment and the operational procedures to meet agreed requirements. The Technical Secretariat shall provide to such States appropriate technical assistance as is deemed by the Executive Council to be required for the proper functioning of the facility as part of the International Monitoring System.
5. Modalities for such cooperation between the Organization and States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall be set out in agreements or arrangements as appropriate in each case.
B. Seismological Monitoring
6. Each State Party undertakes to cooperate in an internatio-
nal exchange of seismological data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of primary and auxiliary seismological monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
7. The network of primary stations shall consist of the 50 stations specified in Table 1-A of Annex 1 to this Protocol. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Uninterrupted data from the primary stations shall be transmitted, directly or through a national data centre, on-line to the International Data Centre.
8. To supplement the primary network, an auxiliary network of 120 stations shall provide information, directly or through a national data centre, to the International Data Centre upon request. The auxiliary stations to be used are listed in Table 1-B of Annex 1 to this Protocol. The auxiliary stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Data from the auxiliary stations may at any time be requested by the International Data Centre and shall be immediately available through on-line computer connections.
C. Radionuclide Monitoring
9. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of data on radionuclides in the atmosphere to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of radionuclide monitoring stations and certified laboratories. The network shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
10. The network of stations to measure radionuclides in the atmosphere shall comprise an overall network of 80 stations, as specified in table 2-A of Annex 1 to this Protocol. All stations shall be capable of monitoring for the presence of relevant particulate matter in the atmosphere. Forty of these stations shall also be capable of monitoring for the presence of relevant noble gases upon the entry into force of this Treaty. For this purpose the Conference, at its initial session, shall approve a recommendation by the Preparatory Commission as to which 40 stations from Table 2-A of Annex 1 to this Protocol shall be capable of noble gas monitoring. At its first regular annual session, the Conference, shall consider and decide on a plan for implementing noble gas monitoring capability throughout the network. The Director-General shall prepare a report to the Conference on the modalities for such implementation. All monitoring stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.
11. The network of radionuclide monitoring stations shall be supported by laboratories, which shall be certified by the Technical Secretariat in accordance with the relevant operational manual of the performance, on contract to the Organization and on a fee-for-service basis, of the analysis of samples from radionuclide monitoring stations. Laboratories specified in Table 2-B of Annex 1 to this Protocol, and appropriately equipped, shall, as required, also be drawn upon by the Technical Secretariat to perform additional analysis of samples from radionuclide monitoring stations. With the agreement of the Executive Council, further laboratories may be certified by the Technical Secretariat to perform the routine analysis of samples from manual monitoring stations where necessary. All certified laboratories shall provide the results of such analysis to the International Data Centre, and in so doing shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual on Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.
D. Hydroacoustic monitoring
12. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of hydroacoustic data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establisment and operation of a global network of hydroacoustic monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
13. The network of hydroacoustic stations shall consist of the stations specified in Table 3 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of six hydrophone and five T-phase stations. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring and the International Exchange of Hydroacoustic Data.
E. Infrasound monitoring
14. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of infrasound data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of infrasound monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
15. The network of infrasound stations shall consist of the stations specified in Table 4 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of 60 stations. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Infrasound Monitoring and the International Exchange of Infrasound Data.
F. International Data Centre Functions
16. The International Data Centre shall receive, collect, process, analyse, report on and archive data from International Monitoring System facilities, including the results of analysis conducted at certified laboratories.
17. The procedures and standard event screening criteria to be used by the International Data Centre in carrying out its agreed functions, in particular for the production of standard reporting products and for the performance of a standard range of services for States Parties, shall be elaborated in the Operational Manual for the International Data Centre and shall be progressively developed. The procedures and criteria developed initially by the Preparatory Commission shall be approved by the Conference at its initial session.
INTERNATIONAL DATA CENTRE STANDARD PRODUCTS
18. The International Data Centre shall apply on a routine basis automatic processing methods and interactive human analysis to raw International Monitoring System data in order to produce and archive standard International Data Centre products on behalf of all States Parties. These products shall be provided at no cost to States Parties and shall be without prejudice to final judgements with regard to the nature of any event, which shall remain the responsibility of States Parties, and shall include:
(a) Integrated lists of all signals detected by the International Monitoring System, as well as standard event lists and bulletins, including the values and associated uncertainties calculated for each event located by the International Data Centre, based on a set of standard parameters;
(b) Standard screened event bulletins that result from the application to each event by the International Data Centre of standard event screening criteria, making use of the characterization parameters specified in Annex 2 to this Protocol, with the objective of characterizing, highlighting in the standard event bulletin, and thereby screening out, events considered to be consistent with natural phenomena or non-nuclear, man-made phenomena. The standard event bulletin shall indicate numerically for each event the degree to which that event meets or does not meet the event screening criteria. In applying standard event screening, the International Data Centre shall use both global and supplementary screening criteria to take account of regional variations where applicable. The International Data Centre shall progressively enhance its technical capabilities as experience is gained in the operation of the International Monitoring System;
(e) Executive summaries, which summarize the data acquired and archived by the International Data Centre, the products of the International Data Centre, and the performance and operational status of the International Monitoring System and International Data Centre; and
(d) Extracts or subsets of the standard International Data Centre products specified in sub-paragraphs (a) to (c), selected according to the request of an individual State Party.
19. The International Data Centre shall carry out, at no cost to States Parties, special studies to provide in-depth, technical review by expert analysis of data from the International Monitoring System, if requested by the Organization or by a State Party, to improve the estimated values for the standard signal and event parameters.
INTERNATIONAL DATA CENTRE SERVICES
TO STATES PARTIES
20. The International Data Centre shall provide States Parties with open, equal, timely and convenient access to all International Monitoring System data, raw or processed, all International Data Centre products, and all other International Monitoring System data in the archive of the International Data Centre or, through the International Data Centre, of International Monitoring System facilities. The methods for supporting data access and the provision of data shall include the following services:
(a) Automatic and regular forwarding to a State Party of the products of the International Data Centre or the selection by the State Party thereof, and, as requested, the selection by the State Party of International Monitoring System data;
(b) The provision of the data or products generated in response to ad hoc requests by States Parties for the retrieval from the International Data Centre and International Monitoring System facility archives of data and products, including interactive electronic access to the International Data Centre database; and
(c) Assisting individual States Parties, at their request and at no cost for reasonable efforts, with expert technical analysis of International Monitoring System data and other relevant data provided by the requesting State Party, in order to help the State Party concerned to identify the source of specific events. The output of any such technical analysis shall be considered a product of the requesting State Party, but shall be available to all States Parties.
The International Data Centre services specified in sub-paragraphs (a) and (b) shall be made available at no cost to each State Party. The volumes and formats of data shall be set out in the Operational Manual for the International Data Centre.
NATIONAL EVENT SCREENING
21. The International Data Centre shall, if requested by a State Party, apply to any of its standard products, on a regular and automatic basis, national event screening criteria established by that State Party, and provide the results of such analysis to that State Party. This service shall be undertaken at no cost to the requesting State Party. The output of such national event screening processes shall be considered a product of the requesting State Party.
TECHNICAL ASSISTANCE
22. The International Data Centre shall, where required, provide technical assistance to individual States Parties:
(a) In formulating their requirements for selection and screening of data and products;
(b) By installing at the International Data Centre, at no cost to a requesting State Party for reasonable efforts, computer algorithms or software provided by that State Party to compute new signal and event parameters that are not included in the Operational Manual for the International Data Centre, the output being considered products of the requesting State Party; and
(c) By assisting States Parties to develop the capability to receive, process and analyse International Monitoring System data at a national data centre.
23. The International Data Centre shall continuously monitor and report on the operational status of the International Monitoring System facilities, of communications links, and of its own processing systems. It shall provide immediate notification to those responsible should the operational performance of any component fail to meet agreed levels set out in the relevant operational manual.
Part II ON-SITE INSPECTIONS
A. General provisions
1. The procedures in this Part shall be implemented pursuant to the provisions for on-site inspections set out in Article IV.
2. The on-site inspection shall be carried out in the area where the event that triggered the on-site inspection request occurred.
3. The area of an on-site inspection shall be continuous and its size shall not exceed 1,000 square kilometres. There shall be no linear distance greater that 50 kilometres in any direction.
4. The duration of an on-site inspection shall not exceed 60 day from the date of the approval of the on-site inspection reguest in accordance with Article IV, paragraph 46, but may be extended by a maximum of 70 days in accordance with Article IV, paragraph 49.
5. If the inspection area specified in the inspection mandate extends to the territory or other place under the jurisdiction or control of more than one State Party, the provisions on on-site inspections shall, as appropriate, apply to each of the States Parties to which the inspection area extends.
6. In cases where the inspection area in under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of another State Party or where the access from the point of entry to the inspection area requires transit through the territory of a State Party other than the inspected State Party, the inspected State Party shall exercise the rights and fulfil the obligations concerning such inspections in accordance with this Protocol. In such a case, the State Party on whose territory the inspection area is located shall facilitate the inspection and shall provide for the necessary support to enable the inspection team to carry out its tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose territory transit is required to reach the inspection area shall facilitate such transit.
7. In cases where the inspection area in under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of a State not Party to this Treaty, the inspected State Party shall take all necessary measures to ensure that the inspection can be carried out in accordance with this Protocol. A State Party that has under its jurisdiction or control one or more areas on the territory of a State not Party to this Treaty shall take all necessary measures to ensure acceptance by the State on whose territory the inspection area is located of inspectors and inspection assistants designated to that State Party. If an inspected State Party in unable to ensure access, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access.
8. In cases where the inspection area in located on the territory of a State Party but is under the jurisdiction or control of a State not Party to this Treaty, the State Party shall take all necessary measures required of an inspected State Party and a State Party on whose territory the inspection area is located, without prejudice to the rules and practices of international law, to ensure that the on-site inspection can be carried out in accordance with this Protocol. If the State Party is unable to ensure access to the inspection area, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access, without prejudice to the rules and practices of international law.
9. The size of the inspection team shall be kept to the minimum necessary for the proper fulfilment of the inspection mandate. The total number of members of the inspection team present on the territory of the inspected State Party at any given time, except during the conduct of drilling, shall not exceed 40 persons. No national of the requesting State Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection team.
10. The Director-General shall determine the size of the inspection team and select its members from the list of inspectors and inspection assistants, taking into account the circumstances of a particular request.
11. The inspected State Party shall provide for or arrange the amenities necessary for the inspection team, such as communication means, interpretation services, transportation, working space, lodging, meals, and medical care.
12. The inspected State Party shall be reimbursed by the Organization, in a reasonably short period of time after conclusion of the inspection, for all expenses, including those mentioned in paragraphs 11 and 49, related to the stay and functional activities of the inspection team on the territory of the inspected State Party.
13. Procedures for the implementation of on-site inspections shall be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.
B. Standing Arrangements
DESIGNATION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS
14. An inspection team may consist of inspectors and inspection assistants. An on-site inspection shall only be carried out by qualified inspectors specially designated for this function. They may be assisted by specially designated inspection assistants, such as technical and administrative personnel, aircrew and interpreters.
15. Inspectors and inspection assistants shall be nominated ford designation by the States Parties or, in the case of staff of the Technical Secretariat, by the Director-General, on the basis of their expertise and experience relevant to the purpose and functions of on-site inspections. The nominees shall be approved in advance by the States Parties in accordance with paragraph 18.
16. Each State Party, no later than 30 days after the entry into force of this Treaty for it, shall notify the Director-General of the names, dates of birth, sex, ranks, qualifications and professional experience of the persons proposed by the State Party for designation as inspectors and inspection assistants.
17. No later than 60 days after the entry into force of this Treaty, the Technical Secretariat shall communicate in writing to all States Parties an initial list of the names, nationalities, dates of birth, sex and ranks of the inspectors and inspection assistants proposed for designation by the Director-General and the States Parties, as well as a description of their qualifications and professional experience.
18. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the initial list of inspectors and inspection assistants proposed for designation. Any inspector or inspection assistant included in this list shall be regarded as accepted unless a State Party, no later than 30 days after acknowledgment of receipt of the list, declares its non-acceptance in writing. The State Party may include the reason for the objection. In the case of non-acceptance, the proposed inspector or inspection assistant shall not undertake or participate in on-site inspection activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of the State Party that has declared its non-acceptance. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of objection.
19. Whenever additions or changes to the list of inspectors and inspection assistants are proposed by the Director-General or a State Party, replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in the same manner as set forth with respect to the initial list. Each State Party shall promptly notify the Technical Secretariat if an inspector or inspection assistant nominated by it can no longer fulfil the duties of an inspector or inspection assistant.
20. The Technical Secretariat shall keep the list of inspectors and inspection assistants up to date and notify all States Parties of any additions or changes to the list.
21. A State Party requesting an on-site inspection may propose that an inspector from the list of inspectors and inspection assistants serve as its observer in accordance with Article IV, paragraph 61.
22. Subject to paragraph 23, a State Party shall have the right at any time to object to an inspector or inspection assistant who has already been accepted. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in writing and may include the reason for the objection. Such objection shall come into effect 30 days after receipt of the notification by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of the objection and inform the objecting and nominating States Parties of the date on which the inspector or inspection assistant shall cease to be designated for that State Party.
23. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek the removal from the inspection team of any of the inspectors or inspection assistants named in the inspection mandate.
24. The number of inspectors and inspection assistants accepted by a State Party must be sufficient to allow for availability of appropriate numbers of inspector and inspection assistants. If, in the opinion of the Director-General, the non-acceptance by a State Party of proposed inspectors or inspection assistants impedes the designation of a sufficient number of inspectors and inspection assistants or otherwise hampers the effective fulfilment of the purposes of an on-site inspection, the Director-General shall refer the issue to the Executive Council.
25. Each inspector included in the list of inspectors and inspection assistants shall receive relevant training. Such training shall be provided by the Technical Secretariat pursuant to the procedures specified in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Technical Secretariat shall co-ordinate, in agreement with the States Parties, a schedule of training for the inspectors.
PRIVILEGES AND IMMUNITIES
26. Following acceptance of the initial list of inspectors and inspection assistants as provided for in paragraph 18 or as subsequently altered in accordance with paragraph 19, each State Party shall be obliged to issue, in accordance with its national procedures and upon application by an inspector or inspection assistant, multiple entry/exit and/or transit visas and other relevant documents to enable each inspector and inspection assistant to enter and to remain on the rerritory of that State Party for the sole purpose of carrying out inspection activities. Each State Party shall issue the necessary visa or travel documents for this purpose no later than 48 hours after receipt of the application or immediately upon arrival of the inspection team at the point of entry on the territory of the State Party. Such documents shall be valid for as long as is necessary to enable the inspector or inspection assistant to remain on the territory of the inspected State Party for the sole purpose of carrying out the inspection activities.
27. To exercise their functions effectively, members of the inspection team shall be accorded privileges and immunities as set forth in sub-paragraphs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Treaty and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and departure from the territory of the inspected State Party, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions.
(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;
(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Treaty shall be accorded the inviolability and protection accorded to the premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team shall have the right to use codes for their communications with the Technical Secretariat;
(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspection team shall be inviolable subject to provisions contained in the Treaty and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be transported in accordance with relevant regulations;
(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunities accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activities pursuant to this Treaty shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory of the inspected State Party, without payment of any customs duties or related charges, articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations;
(h) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and exchange facilities as are accorded to representativies of foreign Governments on temporary official missions; and
(i) The members of the inspection team shall not engage in any professional of commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party.
28. When transiting the territory of States Parties other than the inspected State Party, the members of the inspection team shall be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Papers and correspondence, including records, and samples and approved equipment carried by them, shall be accorded the privileges and immunities set forth in paragraph 27 (c) and (d).
29. Without prejudice to their privileges and immunities the members of the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of the inspected State Party and, to the extent that is consistent with the inspection mandate, shall be obliged not to interfere in the internal affairs of that State. If the inspected State Party considers that there has been and abuse of privileges and immunities specified in this Protocol, consultations shall be held between the State Party and the Director-General to determine whether such an abuse has occurred and, if so determined, to prevent a repetition of such an abuse.
30. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team may by waived by the Director-General in those cases when the Director-General is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of this Treaty. Waiver must always be express.
31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to members of the inspection team pursuant to this section, except for those accorded pursuant to paragraph 27 (d).
POINTS OF ENTRY
32. Each State Party shall designate its points of entry and shall supply the required information to the Technical Secretariat no later than 30 days after this Treaty enters into force for it. These points of entry shall be such that the inspection team can reach any inspection area from at least one point of entry within 24 hours. Locations of points of entry shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat. Points of entry may also serve as points of exit.
33. Each State Party may change its points of entry by giving notice of such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective 30 days after the Technical Secretariat receives such notification, to allow apropriate notification to all States Parties.
34. If the Technical Secretariat considers that there are insufficient points of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the points of entry proposed by a State Party would hamper such timely conduct of inspections, it shall enter into consultations with the State Party concerned to resolve the problem.
ARRANGEMENTS FOR USE OF NON-SCHEDULED AIRCRAFT
35. Where timely travel to the point of entry is not feasible using scheduled commercial flights, an inspection team may utilize non-scheduled aircraft. No later than 30 days after this Treaty enters into force for it, each State Party shall inform the Technical Secretariat of the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft transporting an inspection team and equipment necessary for inspection. Aircraft routings shall be along established internacional airways that are agreed upon between the State Party and the Technical Secretariat at the basis for such diplomatic clearance.
APPROVED INSPECTION EQUIPMENT
36. The Conference, at its initial session, shall consider and approve a list of equipment for use during on-site inspections. Each State Party may submit proposals for the inclusion of equipment in the list. Specifications for the use of the equipment, as detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections, shall take account of safety and confidentiality considerations where such equipment is likely to be used.
37. The equipment for use during on-site inspections shall consist of core equipment for the inspection activities and techniques specified in paragraph 69 and auxiliary equipment necessary for the effective and timely conduct of on-site inspections.
38. The Technical Secretariat shall ensure that all types of approved equipment are available for on-site inspections when required. When required for an on-site inspection, the Technical Secretariat shall duly certify that the equipment has been calibrated, maintained and protected. To facilitate the checking of the equipment at the point of entry by the inspected State Party, the Technical Secretariat shall provide documentation and attach seals to authenticate the certification.
39. Any permanently held equipment shall be in the custody of the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.
40. As appropriate, the Technical Secretariat shall make arrangements with States Parties to provide equipment mentioned in the list. Such States Parties shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.
C. On-Site Inspection Request, Inspection Mandate and notification of inspection
ON-SITE INSPECTION REQUEST
41. Pursuant to Article IV, paragraph 37, the on-site inspection request shall contain at least the following information:
(a) The estimated geographical and vertical co-ordinates of the location of the event that triggered the request with an indication of the possible margin of error;
(b) The proposed boundaries of the area to be inspected, specified on a map and in accordance with paragraphs 2 and 3;
(c) The State Party or States Parties to be inspected or an indication that the area to be inspected or part thereof if beyond the jurisdiction or control of any State;
(d) The probable environment of the event that triggered the request;
(e) The estimated time of the event that triggered the request, with an indication of the possible margin of error,
(f) All data upon which the request is based;
(g) The personal details of the proposed observer, if any; and
(h) The results of a consultation and clarification process in accordance with Article IV, or an explanation, if relevant, of te reasons why such a consultation and clarification process has not been carried out.
INSPECTION MANDATE
42. The mandate for an on-site inspection shall contain:
(a) The decision of the Executive Council on the on-site inspection request;
(b) The name of the State Party or States Parties to be inspected or an indication that the insection area or part thereof is beyond the jurisdiction or control of any State;
(c) The location and boundaries of the inspection area specified on a map, taking into account all information on which the request was based and all other available technical information, in consultation with the requesting State Party;
(d) The planned types of activity of the inspection team in the inspection area;
(e) The point of entry to be used by the inspection team;
(f) Any transit or basing points, as appropriate;
(g) The name of the head of the inspection team;
(h) The names of members of the inspection team;
(i) The name of the proposed observer, if any; and
(j) The list of equipment to be used in the inspection area.
If a decision by the Executive Council pursuant to Article IV, paragraphs 46 to 49, necessitates a modification of the inspection mandate, the Director-General may update the mandate with respect to sub-paragraphs (d), (h) and (j), as appropriate. The Director-General shall immediately notify the inspected State Party of any such modification.
NOTIFICATION OF INSPECTION
43. The notification made by the Director-General pursuant to Article IV, paragraph 55 shall include the following information:
(a) The inspection mandate;
(b) The date and estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry;
(c) The means of arrival at the point of entry;
(d) If appropriate, the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft; and
(e) A list of any equipment which the Director-General requests the inspected State Party to make available to the inspection team for use in the inspection area.
44. The inspected State Party shall acknowledge receipt of the notification by the Director-General no later than 12 hours after having received the notification.
D. Pre-Inspection Activities
ENTRY INTO THE TERRITORY OF THE INSPECTED STATE PARTY, ACTIVITIES AT THE POINT OF ENTRY AND TRANSFER TO THE INSPECTION AREA
45. The inspected State Party that has been notified of the arrival of the inspection team shall ensure the immediate entry of the inspection team into its territory.
46. When a non-scheduled aircraft is used for travel to the point of entry, the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a flight plan, through the National Authority, for the flight of the aircraft from the last airfield prior to entering the airspace of that State Party to the point of entry, no less than six hours before the scheduled departure time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to civil aircraft. The Technical Secretariat shall include in the remarks section of the flight plan the standing diplomatic clearance number and the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft. If a military aireraft is used, the Technical Secretariat shall request prior authorization from the inspected State Party to enter its airspace.
47. No less than three hours before the scheduled departure of the inspection team from the last airfield prior to entering the airspace of the inspected State Party, the inspected State Party shall ensure that the flight plan filed in accordance with paragraph 46 is approved, so that the inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival time.
48. Where necessary, the head of the inspection team and the representative of the inspected State Party shall agree on s basing point and a flight plan from the point of entry to the basing point and, if necessary, to the inspection area.
49. The inspected State Party shall provide for or arrange parking, security protection, servicing and fuel as required by the Technical Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry and, where necessary, at the basing point and at the inspection area. Such aircraft shall not be liable for landing fees, departure tax, and similar charges. This paragraph shall also apply to aircraft used for overflight during the on-site inspection.
50. Subject to paragraph 51, there shall be no restriction by the inspected State Party on the inspection team bringing approved equipment that is in conformity with the inspection mandate into the territory of that State Party, or on its use in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
51. The inspected State Party shall have the right, without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, to check in the presence of inspection team members at the point of entry that equipment has been approved and certified in accordance with paragraph 38. The inspected State Party may exclude equipment that is not in conformity with the inspection mandate or that has not been approved and certified in accordance with paragraph 38.
52. Immediately upon arrival at the point of entry and without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, the head of the inspection team shall present to the representative of the inspected State Party the inspection mandate and an initial inspection plan prepared by the inspection team specifying the activities to be carried out by it. The inspection team shall be briefed by representatives of the inspected State Party with aid of maps and other documentation as appropriate. The briefing shall include relevant natural terrain features, safety and confidentiality issues, and logistical arrangements for the inspection. The inspected State Party may indicate locations within the inspection area that, in its view, are not related to the purpose of the inspection.
53. After the pre-inspection briefing, the inspection team shall, as appropriate, modify the initial inspection plan, taking into account any comments by the inspected State Party. The modified inspection plan shall be made available to the representative of the inspected State Party.
54. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, the approved equipment specified in paragraphs 50 and 51 and baggage from the point of entry to the inspection area no later than 36 hours after arrival at the point of entry, if on other timing has been agreed upon within the time-frame specified in paragraph 57.
55. To confirm that the area to which the inspection team has been transported corresponds to the inspection area specified in the inspection mandate, the inspection team shall have the right to use approved location-finding equipment. The inspected State Party shall assist the inspection team in this task.
E. Conduct of Inspections
GENERAL RULES
56. The inspection team shall discharge its functions in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
57. The inspection team shall begin its inspection activities in the inspection area as soon as possible, but in no case later than 72 hours after arrival at the point of entry.
58. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure the timely and effective discharge of its functions and the least possible inconvenience to the inspected State Party and disturbance to the inspection area.
59. In cases where the inspected State Party has been requested, pursuant to paragraph 43 (e) or in the course of the inspection, to make available any equipment for use by the inspection team in the inspection area, the inspected State Party shall comply with the reguest to the extent it can.
60. During the on-site inspection the inspection team shall have, inter alia:
(a) The right to determine how the inspection will proceed, consistent with the inspection mandate and taking into account any steps taken by the inspected State Party consistent with the provisions on managed access;
(b) The right to modify the inspection plan, as necessary, to ensure the effective execution of the inspection;
(c) The obligation to take into account the recommendations and suggested modifications by the inspected State Party to the inspection plan;
(d) The right to request clarifications in connection with ambiguities that may arise during the inspection;
(e) The obligation to use only those techniques specified in paragraph 69 and to refrain from activities that are not relevant to the purpose of the inspection. The team shall collect and document such facts as are related to the purpose of the inspection, but shall neither seek nor document information that is clearly unrelated thereto. Any material collected and subsequently found not to be relevant shall be returned to the inspected State Party;
(f) The obligation to take into account and include in its report data and explanations on the nature of the event that triggered the request, provided by the inspected State Party from the national monitoring networks of the inspected State Party and from other sources;
(g) The obligation to provide the inspected State Party, at its request, with copies of the information and data collected in the inspection area; and
(h) The obligation to respect the confidentiality and the safety and health regulations of the inspected State Party.
61. During the on-site inspection the inspected State Party shall have, inter alia:
(a) The right to make recommendations at any time to the inspection team regarding possible modification of the inspection plan;
(b) The right and the obligation to provide a representative to liaise with the inspection team;
(c) The right to have representatives accompany the inspection team during the performance of its duties and observe all inspection activities carried out by the inspection team. This shall not delay or otherwise hinder the inspection team in the exercise of its functions;
(d) The right to provide additional information and to request the collection and documentation of additional facts it believes are relevant to the inspection;
(e) The right to examine all photographic and measurement products as well as samples and to retain any photographs or parts thereof showing sensitive sites not related to the purpose of the inspection. The inspected State Party shall have the right to receive duplicate copies of all photographic and measurement products. The inspected State Party shall have the right to retain photographic originals and first-generation photographic products and to put photographs or parts thereof under joint seal within its territory. The inspected State Party shall have to right to provide its own camera operator to take still/video photographs as requested by the inspection team. Otherwise, these functions shall be performed by members of the inspection team;
(f) The right to provide the inspection team, from its national monitoring networks and from other sources, with data and explanations on the nature of the event that triggered the request; and
(g) The obligation to provide the inspection team with such clarification as may be necessary to resolve any ambiguities that arise during the inspection.
COMMUNICATIONS
62. The members of the inspection team shall have the right at all time during the on-site inspection to communicate with each other and with the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own duly approved and certified equipment with the consent of the inspected State Party, to the extent that the inspected State Party does not provide them with access to other telecommunications.
OBSERVER
63. In accordance with Article IV, paragraph 61, the requesting State Party shall liaise with the Technical Secretariat to co-ordinate the arrival of the observer at the same point of entry or basing point as the inspection team within a reasonable period of the arrival of the inspection team.
64. The observer shall have the right throughout the inspection to be in communication with the embassy of the requesting State Party located in the inspected State Party or, in the case of absence of an embassy, with the requesting State Party itself.
65. The observer shall have the right to arrive at the inspection area and to have access to and within the inspection area as granted by the inspected State Party.
66. The observer shall have the right to make recommendations to the inspection team throughout the inspection.
67. Throughout the inspection, the inspection team shall keep the observer informed about the conduct of the inspection and the findings.
68. Throughout the inspection, the inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the observer similar to those enjoyed by the inspection team as described in paragraph 11. All costs in connection with the stay of the observer on the territory of the inspected State Party shall be borne by the requesting State Party.
INSPECTION ACTIVITIES AND TECHNIQUES
69. The following inspection activities may be conducted and techniques used, in accordance with the provisions on managed access, on collection, handling and analysis of samples, and on overflights:
(a) Position finding from the air and at the surface to confirm the boundaries of the inspection area and establish co-ordinates of locations therein, in support of the inspection activities;
(b) Visual observation, video and still photography and multi-spectral imaging, including infrared measurements, at and below the surface, and from the air, to search for anomalies or artifacts;
(c) Measurement of levels of radioactivity above, at and below the surface, using gamma radiation monitoring and energy resolution analysis from the air, and at or under the surface, to search for and identify radiation anomalies;
(d) Environmental sampling and analysis of solids, liquids and gases from above, at and below the surface to detect anomalies;
(e) Passive seismological monitoring for aftershocks to localize the search area and facilitate determination of the nature of an event;
(f) Resonance seismometry and active seismic surveys to search for and locate underground anomalies, including cavities and rubble zones;
(g) Magnetic and gravitational field mapping, ground penetrating radar and electrical conductivity measurements at the surface and from the air, as appropriate, to detect anomalies or artifacts; and
(h) Drilling to obtain radioactive samples.
70. Up to 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 46, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (e). Following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (g). The inspection team shall only conduct drilling after the approval of the Executive Council in accordance with Article IV, paragraph 48. If the inspection team requests an extension of the inspection duration in accordance with Article IV, paragraph 49, it shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in paragraph 69 it intends to carry out in order to be able to fulfil its mandate.
OVERFLIGHTS
71. The inspection team shall have the right to conduct an overflight over the inspection area during the on-site inspection for the purposes of providing the inspection team with a general orientation of the inspection area, narrowing down and optimizing the locations for ground-based inspection and facilitating the collection of factual evidence, using equipment specified in paragraph 79.
72. The overflight shall be conducted as soon as practically possible. The total duration of the overflight over the inspection area shall be no more than 12 hours.
73. Additional overflights using equipment specified in paragraphs 79 and 80 may be conducted subject to the agreement of the inspected State Party.
74. The area to be covered by overflights shall not extend beyond the inspection area.
75. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions on the overflight of sensitive sites not related to the purpose of the inspection. Restrictions may relate to the flight altitude, the number of passes and circling, the duration of hovering, the type of aircraft, the number of inspectors on board, and the type of measurements or observations. If the inspection team considers that the restrictions or prohibitions on the overflight of sensitive sites may impede the fulfilment of its mandate, the inspected State Party shall make every reasonable effort to provide alternative means of inspection.
76. Overflights shall be conducted according to a flight plan duly filed and approved in accordance with aviation rules and regulations of the inspected State Party. Flight safety regulations of the inspected State Party shall be strictly observed throughout all flying operations.
77. During overflights landing should normally be authorized only for purposes of staging or refuelling.
78. Overflights shall be conducted at altitudes as requested by the inspection team consistent with the activities to be conducted, visibility conditions, as well as the aviation and the safety regulations of the inspected State Party and its right to protect sensitive information not related to the purposes of the inspection. Overflights shall be conducted up to a maximum altitude of 1,500 metres above the surface.
79. For the overflight conducted pursuant to paragraphs 71 and 72, the following equipment may be used on board the aircraft:
(a) Field glasses;
(b) Passive location-finding equipment;
(c) Video cameras; and
(d) Hand-held still cameras.
80. For any additional overflights conducted pursuant to paragraph 73, inspectors on board the aircraft may also use portable, easily installed equipment for:
(a) Multi-spectral (including infrared) imagery;
(b) Gamma spectroscopy; and
(c) Magnetic field mapping.
81. Overflights shall be conducted with a relatively slow fixed or rotary wing aircraft. The aircraft shall afford a broad, unobstructed view of the surface below.
82. The inspected State Party shall have the right to provide its own aircraft, pre-equipped as appropriate in accordance with the technical requirements of the relevant operational manual, and crew. Otherwise, the aircraft shall be provided or rented by the Technical Secretariat.
83. If the aircraft is provided or rented by the Technical Secretariat, the inspected State Party shall have the right to check the aircraft to ensure that it is equipped with approved inspection equipment. Such checking shall be completed within the time-frame specified in paragraph 57.
84. Personnel on board the aircraft shall consist of:
(a) The minimum number of flight crew consistent with the safe operation of the aircraft;
(b) Up to four members of the inspection team;
(c) Up to two representatives of the inspected State Party;
(d) An observer, if any, subject to the agreement of the inspected State Party; and
(e) An interpreter, if necessary.
85. Procedures for the implementation of overflights shall be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.
MANAGED ACCESS
86. The inspection team shall have the right to access the inspection area in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
87. The inspected State Party shall provide access within the inspection area in accordance with the time-frame specified in paragraph 57.
88. Pursuant to Article IV, paragraph 57 and paragraph 86 above, the rights and obligations of the inspected State Party shall include:
(a) The right to take measures to protect sensitive installations and locations in accordance with this Protocol;
(b) The obligation, when access in restricted within the inspection area, to make every reasonable effort to satisfy the requirements of the inspection mandate through alternative means. Resolving any questions regarding one or more aspects of the inspection shall not delay or interfere with the conduct of the inspection team of other aspects of the inspection; and
(c) The right to make the final decision regarding any access of the inspection team, taking into account its obligations under this Treaty and the provisions on managed access.
89. Pursuant to Article IV, paragraph 57 (b) and paragraph 88 (a) above, the inspected State Party shall have the right throughout the inspection area to take measures to protect sensitive installations and locations and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection. Such measures may include, inter alia:
(a) Shrouding of sensitive displays, stores, and equipment;
(b) Restricting measurements of radionuclide activity and nuclear radiation to determining the presence or absence of those types and energies of radiation relevant to the purpose of the inspection;
(c) Restricting the taking of or analysing of samples to determining the presence or abscence of radioactive or other products relevant to the purpose of the inspection;
(d) Managing access to buildings and other structures in accordance with paragraphs 90 and 91; and
(e) Declaring restricted-access sites in accordance with paragraphs 92 to 96.
90. Access to buildings and other structures shall be deferred until after the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, except for access to buildings and other structures housing the entrance to a mine, other excavations, or caverns of large volume not otherwise accessible. For such buildings and structures, the inspection team shall have the right only of transit, as directed by the inspected State Party, in order to enter such mines, caverns or other excavations.
91. If, following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that access to buildings and other structures is necessary to fulfil the inspection mandate and that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside, the inspection team shall have the right to gain access to such buildings or other structures. The head of the inspection team shall request access to a specific building or structure indicating the purpose of such access, the specific number of inspectors, as well as the intended activities. The modalities for access shall be subject to negotiation between the inpsection team and the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions, on the access to buildings and other structures.
92. When restricted-access sites are declared pursuant to paragraph 89 (e), each such site shall be no larger than 4 square kilometres. The inpsected State Party has the right do declare up to 50 square kilometres of restricted-access sites. If more than one restricted-access site is declared, each such site shall be separated from any other such site by a minimum distance of 20 metres. Each restricted-access site shall have clearly defined and accessible boundaries.
93. The size, location, and boundaries of restricted-access sites shall be presented to the head of the inspection team no later than the time that the inspection team seeks access to a location that contains all or part of such a site.
94. The inspection team shall have the right to place equipment and take other steps necessary to conduct its inspection up to the boundary of a restricted-access site.
95. The inspection team shall be permitted to observe visually all open places within the restricted-access site from the boundary of the site.
96. The inspection team shall make every reasonable effort to fulfil the inspection mandate outside the declared restricted-access sites prior to requesting access to such sites. If at any time the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside and that access to a restricted-access site is necessary to fulfil the mandate, some members of the inspection team shall be granted access to accomplish specific tasks within the site. The inspected State Party shall have the right to shroud or otherwise protect sensitive equipment, objects and materials not related to the purpose of the inspection. The number of inspectors shall be kept to the minimum necessary to complete the tasks related to the inspection. The modalities for such access shall be subject to negotiation between the inspection team and the inspected State Party.
COLLECTION, HANDLING AND ANALYSIS
OF SAMPLES
97. Subject to paragraphs 86 to 96 and 98 to 100, the inspection team shall have the right to collect and remove relevant samples from the inspection area.
98. Whenever possible, the inspection team shall analyse samples on-site. Representatives of the inspected State Party shall have the right to be present when samples are analysed on-site. Al the request of the inspection team, the inspected State Party shall, in accordance with agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on-site. The inspection team shall have the right to transfer samples for off-site analysis at laboratories designated by the Organization only if it demonstrates that the necessary sample analysis cannot be performed on-site.
99. The inspected State Party shall have the right to retain portions of all samples collected when these samples are analysed and may take duplicate samples.
100. The inspected State Party shall have the right to request that any unused samples or portions thereof be returned.
101. The designated laboratories shall conduct chemical and physical analysis of the samples transferred for off-site analysis. Details of such analysis shall be elaborated in the Operational Manual for On-Site Inspections.
102. The Director-General shall have the primary responsibility for the security, integrity and preservation of samples and for ensuring that the confidentiality of samples transferred for off-site analysis is protected. The Director-General shall do so in accordance with procedures contained in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Director-General shall, in any case:
(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling, transport and analysis of samples;
(b) Certify the laboratories designated to perform different types of analysis;
(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these designated laboratories and of mobile analytical equipment and procedures;
(d) Monitor quality control and overall standards in relation to the certification of these laboratories and in relation to mobile equipment and procedures; and
(e) Select from among the designated laboratories those which shall perform analytical or other functions in relation to specific investigations.
103. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analysed in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.
104. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory analysis of samples relevant to the purpose of the inspection. Pursuant to Article IV, paragraph 63, the Direcitor-General shall transmit any such results promptly to the inspected State Party for comments and thereafter to the Executive Council and to all other States Parties and shall include detailed information concerning the equipment and methodology employed by the designated laboratories.
CONDUCT OF INSPECTIONS IN AREAS BEYOND THE JURISDICTION OR CONTROL OF ANY STATE
105. In case of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State, the Director-General shall consult with the appropriate States Parties and agree on any transit or basing points to facilitate a speedy arrival of the inspection team in the inspection area.
106. The States Parties on whose territory transit or basing points are located shall, as far as possible, assist in facilitating the inspection, including transporting the inspection team, its baggage and equipment to the inspection area, as well as providing the relevant amenities specified in paragraph 11. The Organization shall reimburse assisting States Parties for all costs incurred.
107. Subject to the approval of the Executive Council, the Director-General may negotiate standing arrangements with States Parties to facilitate assistance in the event of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State.
108. In cases where ane or more States Parties have conducted an investigation of an ambiguous event in an area beyond the jurisdiction or control of any State before a request is made for an on-site inspection in that area, any results of such investigation may be taken into account by the Executive Council in its deliberations pursuant to Article IV.
POST-INSPECTION PROCEDURES
109. Upon conclusion of the inspection, the inspection team shall meet with the representative of the inspected State Party to review the preliminary findings of the inspection team and to clarify any ambiguities. The inspection team shall provide the representative of the inspected State Party with its preliminary findings in written form according to a standardized format, together with a list of any samples and other material taken from the inspection area pursuant to paragraph 98. The document shall be signed by the head of the inspection team. In order to indicate that he or she has taken notice of the contents of the document, the representative of the inspected State Party shall countersign the document. The meeting shall be completed no later than 24 hours after the conclusion of the inspection.
DEPARTURE
110. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection team and the observer shall leve, as soon as possible, the territory of the inspected State Party. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, equipment and baggage to the point to the point of exit. Unless agreed otherwise by the inspected State Party and the inspection team, the point of exit used shall be the same as the point of entry.
Part III CONFIDENCE-BUILDING MEASURES
1. Pursuant to Article IV, paragraph 68, each State Party shall, on a voluntary basis, provide the Technical Secretariat with notification of any chemical explosion using 300 tonnes or greater of TNT-equivalent blasting material detonated as s single explosion anywhere on its territory, or at any place under its jurisdiction or control. If possible, such notification shall be provided in advance. Such notification shall include details on location, time, quantity and type of explosive used, as well as on the configuration and intended purpose of the blast.
2. Each State Party shall, on a voluntary basis, as soon as possible after the entry into force of this Treaty provide to the Technical Secretariat, and at annual intervals thereafter update, information related to its national use of all other chemical explosions greater than 300 tonnes TNT-equivalent. In particular, the State Party shall seek to advise:
(a) The geographic locations of sites where the explosions originate;
(b) The nature of activities producing them and the general profile and frequency of such explosions;
(c) Any other relevant detail, if available; and
to assist the Technical Secretariat in clarifying the origins of any such event detected by the International Monitoring System.
3. A State Party may, on a voluntary and mutually acceptable basis, invite representatives of the Technical Secretariat or of the other States Parties to visit sites within its territory referred to in paragraphs 1 and 2.
4. For the purpose of calibrating the International Monitoring System, States Parties may liaise with the Technical Secretariat to carry out chemical calibration explosions or to provide relevant information on chemical explosions planned for other purposes.

Dodatak 2 PROTOKOLU
POPIS KARAKTERISTIČNIH PARAMETARA ZA SELEKCIJU STANDARDNIH POJAVA PRI MEĐUNARODNOM CENTRU PODATAKA
1. Kriteriji kojima će se služiti Međunarodni centar podataka pri praćenju standardnih pojava temeljit će se na parametrima za karakterizaciju standardnih pojava utvrđenih tijekom kombinirane obrade podataka dobivenih uz pomoć raznovrsnih tehnologija u sastavu Međunarodnoga promatračkog sustava. Pri selekciji standardnih pojava primjenjivat će se kako globalni tako i dodatni kriteriji selekcije kako bi se uzele u obzir regionalne varijacije tamo gdje je to primjenjivo.
2. Glede pojava koje se otkriju seizmološkim uređajima u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava mogu se, uz ostalo, primjenjivati i ovi parametri:
- lokacija pojave,
- dubina pojave,
- omjer magnitude površinskih valova i podzemnih valova,
- spektralni omjeri faza,
- spektralna nazupčenost,
- početni pomak P-vala,
- žarišni mehanizam,
- relativna pobuda seizmičkih faza,
- komparativne mjere u odnosu na ostale pojave ili skupine pojava i regionalne diskriminante gdje je to primjenjivo.
3. Glede pojava koje se otkriju hidroakustičkim uređajima u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava, mogu se, uz ostalo, primjenjivati ovi parametri:
- sadržaj signalne frekvencije, uključujući i kutnu frekven ciju, energija širokog pojasa, i srednje vrijednosti središnje frekvencije te širina pojasa,
- trajanje signala u ovisnosti o frekvenciji,
- spektralni omjer i
- indikatori signala prouzročenih pulsiranjem mjehurića i kašnjenja pulsiranja mjehurića
4. Glede pojava koje se otkriju infrazvučnim uređajima u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava mogu se, uz ostalo, primjenjivati sljedeći parametri:
- sadržaj signalne frekvencije i disperzija,
- trajanje signala i
- vršna amplituda.
5. Glede pojava koje se otkriju uređajima za mjerenje radionuklida u sklopu Međunarodnoga promatračkog sustava mogu se, uz ostalo, primjenjivati sljedeći parametri:
- koncentracija pozadinskih prirodnih i umjetnih radionuklida,
- koncentracija specifičnih produkata fisije i aktivacije izvan redovnih promatranja; i
- međusobni odnosi specifičnih produkata fisije i aktivacije.

Annex 2 TO THE PROTOCOL
LIST OF CHARACTERIZATION PARAMETERS FOR INTERNATIONAL DATA CENTRE STANDARD EVENT SCREENING
1. The International Data Centre standard event screening criteria shall be based on the standard event characterization parameters determined during the combined processing of data from all the monitoring technologies in the International Monitoring System. Standard event screening shall make use of both global and supplementary screening criteria to take account of regional variations where applicable.
2. For events detected by the International Monitoring System seismic component, the following parameters, inter alia, may be used:
- location of the event;
- depth of the event;
- ratio of the magnitude of surface waves to body waves;
- signal frequency content;
- spectral ratios of phases;
- spectral scalloping;
- first motion of the P-wave;
- focal mechanism;
- relative excitation of seismic phases;
- comparative measures to other events and groups of events; and
- regional discriminants where applicable.
3. For events detected by the International Monitoring System hydroacoustic component, the following parameters, inter alia, may be used:
- signal frequency content including corner frequency, wide-band energy, and mean centre frequency and bandwidth;
- frequency-dependent duration of signals;
- spectral ratio, and
- indications of bubble-pulse signals and bubble-pulse delay. For events detected by the International Monitoring System infrasound component, the following parameters, inter alia, may be used:
- signal frequency content and dispersion;
- signal duration, and
- peak amplitude.
5. For events detected by the International Monitoring System radionuclide component, the following parameters, inter alia, may be used:
- concentration of background natural and man-made radionuclides;
- concentration of specific fission and activation products outside normal observations; and
– ratios of one specific fission and activation product to another.

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa nadležni su Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i tehnologije i Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Za provedbu članka 3. Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa Vlada Republike Hrvatske će osnovati Nacionalno povjerenstvo. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog povjerenstva uredit će se njegov djelokrug, ustroj, sjedište i način financiranja.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 542-01/00-01/02
Zagreb, 8. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.