Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja

NN 2/2001 (2.2.2001.), Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

8
Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Međunarodna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja, sklopljena u Nairobiju 9. lipnja 1977., objavljena u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" 10/2000, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. siječnja 2001.

Klasa: 018-05/99-01/160
Urbroj: 521-03-05-04/11-01-06
Zagreb, 5. siječnja 2000.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.