Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać-Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela

NN 4/2001 (30.3.2001.), Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać-Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

31

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O NAČINU KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE BIHAĆ-KNIN I OBAVLJANJU NADZORA OD STRANE DRŽAVNIH GRANIČNIH TIJELA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela, sklopljen u Martin Brodu 26. siječnja 2001. godine, u dva izvornika, svaki na službenim jezicima ugovornih strana.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE i HERCEGOVINE O NAČINU KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE BIHAĆ - KNIN I OBAVLJANJU NADZORA OD STRANE DRŽAVNIH GRANIČNIH TIJELA

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu "ugovorne stranke") na temelju članka 3. stavka 5. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

DEFINIRANJE PRIJELAZA PRUGE PREKO DRŽAVNE GRANICE

Željeznička pruga Bihać - Knin na dijelu od km 83+002 do km 155+842 prelazi državnu granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sedam puta.
Mjesta u kojima željeznička pruga prelazi državnu granicu utvrđena su na temelju uzdužnog profila pruge Bosanski Novi/Novi Grad - Knin izrađenog po ŽTP-u Sarajevo - Sektor za razvoj i investicije, u studenom 1991. godine i granične crte kako ju je na topografskim kartama 1 : 25 000 odredilo Međudržavno diplomatsko povjerenstvo za identifikaciju, označavanje i održavanje državne granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Stvarne točke na kojima željeznička pruga prelazi državnu granicu bit će određene nakon obilježavanja granične crte na terenu.

Članak 2.

VLASNIČKI ODNOSI

Odredbe ovog Sporazuma ne diraju u vlasničke odnose ugovornih stranaka glede dijelova pruge i postrojenja koji se nalaze na njihovom državnom području.

Članak 3.

ORGANIZACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Člankom 3. stavkom 5. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa određena je "razdjelna točka" željezničke pruge Bihać - Knin u km 119+444 bez obzira na to što se pojedini dijelovi odnosno pruge nalaze na području države druge ugovorne stranke.
Temeljem stavka 1. ovog članka u nadležnosti željezničke uprave Republike Hrvatske bit će dio pruge od km 119+444 do km 155+842, a u nadležnosti željezničkih poduzeća iz Bosne i Hercegovine dio pruge od km 83+002 do km 119+444.
Nadležna željeznička uprava, odnosno željezničko poduzeće, će svaka na pripadajućem dijelu pruge organizirati promet vlastitim osobljem i sredstvima, održavati prugu i pružna postrojenja kao i otklanjati smetnje i oštećenja na njima izazvane elementarnim nepogodama i izvanrednim događajima. Na ovim dijelovima pruge vrijedit će propisi države nadležne željezničke uprave, odnosno željezničkog poduzeća.
Nadležna inspekcija za sigurnost željezničkog prometa Republike Hrvatske vršit će inspekcijski nadzor nad dijelom pruge od km 119+444 do km 155+842 na temelju unutarnjih propisa Republike Hrvatske, a nadležna inspekcija za sigurnost željezničkog prometa Bosne i Hercegovine od km 83+002 do km 119+444 na temelju unutarnjih propisa Bosne i Hercegovine.
Na dijelovima pruge iz stavka 2. ovog članka nadležna željeznička uprava, odnosno željezničko poduzeće ima pravo ubirati prihode od prijevoza putnika i robe.

Članak 4.

ZAPOSJEDANJE KOLODVORA I STAJALIŠTA TE PREGLED I ODRŽAVANJE PRUGE NA PODRUČJU DRŽAVE DRUGE UGOVORNE STRANKE

Ugovorne stranke su suglasne da željeznička uprava, odnosno željezničko poduzeće, u sadašnjim uvjetima na dijelovima pruge koji se nalaze na području države druge ugovone stranke neće otvarati i zaposjedati kolodvore i stajališta, već će te dijelove pruge urediti kao "otvorenu prugu" bez redovnog stajanja svih vrsta vlakova.
Pregled i održavanje dijelova pruge i postrojenja koja se nalaze na području države druge ugovorne stranke vršit će službeno osoblje željezničke uprave, odnosno željezničkog poduzeća, koja na njoj organizira promet u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma, uz prethodnu najavu nadležnim graničnim tijelima države na čijem području se pruga nalazi.
Osoblje koje prelazi na područje države druge ugovorne stranke radi pregleda i održavanja pruge mora posjedovati službenu iskaznicu, odnosno mora biti uvršteno na Popis iz članka 10. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa.
Na službeno osoblje, koje obavlja službu u skladu s ovim Sporazumom, primjenjuju se pravni propisi u skladu s odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa, a na putnike na navedenom dijelu pruge, pravni propisi države na čijem se teritoriju pruga nalazi.

Članak 5.

POSTUPAK U SLUČAJU NEPREDVIĐENOG STAJANJA VLAKA NA PODRUČJU DRŽAVE DRUGE UGOVORNE STRANKE

U slučaju nepredviđenog stajanja vlaka na dijelovima pruge koji se nalaze na području države druge ugovorne stranke, željezničko osoblje će vlak osigurati i nadzirati te o tome izvijestiti nadležna granična tijela dotične države te postupiti po njihovim uputama.

Članak 6.

GRANIČNA KONTROLA

Granična kontrola na dijelovima pruge iz članka 3. stavka 2. ovog Sporazuma obavljat će se u zajedničkom graničnom kolodvoru Martin Brod.
U skladu s time, vlakovi, odnosno putnici i stvari bit će pod nadležnosti državnih graničnih tijela Republike Hrvatske od kolodvora Martin Brod do km 155+842, a od km 83+002 do kolodvora Martin Brod pod nadležnosti državnih graničnih tijela Bosne i Hercegovine.
Do donošenja posebnog Sporazuma o obavljanju granične kontrole u zajedničkom graničnom kolodvoru, graničnu kontrolu na dijelovima pruge iz članka 3. stavka 2. ovog Sporazuma obavljat će nadležna državna granična tijela na svom državnom području u željezničkim graničnim kolodvorima Ličko Dugo Polje i Martin Brod.

Članak 7.

SURADNJA ŽELJEZNIČKIH PODUZEĆA

Željeznička uprava Republike Hrvatske i željeznička poduzeća Bosne i Hercegovine mogu, po potrebi, sklapati posebne ugovore radi provođenja ovog Sporazuma.

Članak 8.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti, upućene diplomatskim putem, kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovog Sporazuma na snagu.
Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum, u svako doba, pisanom obaviješću upućenom diplomatskim putem, najmanje 30 dana unaprijed.
Sastavljeno u Martin Brodu, 26. siječnja 2001. godine, u dva izvornika, svaki na službenim jezicima ugovornih stranaka, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA BOSNU I HERCEGOVINU
mr. sc. Alojz Tušek, v. r. Tihomir Gligorović, v. r.
ministar pomorstva, prometa ministar civilnih poslova
i veza i komunikacija

Članak 3.

Provedba međunarodnog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 341-01/00-01/08
Urbroj: 5030114-01-6
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.