Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe

NN 5/2001 (27.4.2001.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe

HRVATSKI SABOR

41
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRANSFERU OSUĐENIH OSOBA VIJEĆA EUROPE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. travnja 2001.

Broj: 01-081-01-1135/2
Zagreb, 11. travnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRANSFERU OSUĐENIH OSOBA VIJEĆA EUROPE

Članak 1.

U Zakonu o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 14/94.) članak 3. mijenja se i glasi:
"Republika Hrvatska na temelju članka 3. stavka 3. Konvencije izjavljuje da će u izvršenju inozemnih sankcija na svom teritoriju provoditi postupak sukladno odredbama članka 9. stavka 1.b i članka 11. Konvencije.
Međutim, nije isključena primjena postupka utvrđenog u članku 9. stavku 1.a odnosno članku 10. stavku 1. ili članku 10. stavku 2. Konvencije, u slučajevima kada druga ugovorna stranka nije voljna primijeniti postupak utvrđen u članku 9. stavku 1.b i članku 11. Konvencije i kada interesi transfera to zahtijevaju. U tom slučaju bit će neophodno preuzeti sankciju putem sudske odluke sukladno odredbi članka 10. stavka 1. ili članka 10. stavka 2. Konvencije, ovisno o uvjetima transfera, i nastaviti s izvršenjem kazne izrečene u državi presuđenja.
U primjeni postupka utvrđenog u članku 10. stavku 1. ili članku 10. stavku 2. Konvencije sukladno uvjetima transfera koje postavlja država presuđenja, Republika Hrvatska može se obvezati da neće bez suglasnosti države presuđenja primjenjivati svoja prava predviđena člankom 12. Konvencije."

Članak 2.

Iza članka 3. ovoga Zakona dodaje se članak 3.a koji glasi:

"Članak 3.a

Za provedbu ovoga Zakona nadležni su Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo unutarnjih poslova."

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona izmjena izjave Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona ne proizvodi pravni učinak, te će se podatak o datumu od kojeg će izjava proizvoditi pravni učinak objaviti naknadno.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/01-01/05
Zagreb, 6. travnja 2001.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.