Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti

NN 10/2001 (27.9.2001.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

89

Na teme­­lju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapa­­nju i izvršava­­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I ZNANOSTI

Članak 1.

Objav­­ljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o surad­­nji u području kulture, prosvjete i znanosti, potpisan u Zagrebu, 6. lip­­nja 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom i češkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I ZNANOSTI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u da­­lj­­njem tekstu: ugovorne stranke)

– u že­­lji za jača­­njem i razvija­­njem prijate­­ljskih odnosa između dviju država i ­­njihovih naroda;

– vođene že­­ljom razvijati uzajamno korisnu surad­­nju između dviju država u području kulture, prosvjete i znanosti;

– uvjerene da će ta surad­­nja pridonijeti bo­­ljem međusobnom upoznava­­nju i razumijeva­­nju, a time i jača­­nju svekolikih odnosa između dviju država;

– odlučne primje­­njivati načela Helsinškog završnog akta iz 1975. godine i Pariške pove­­lje za novu Europu iz 1990. godine

ugovorile su s­­ljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke će na načelu ravnopravnosti, reciprociteta i uzajamne koristi razvijati surad­­nju u području kulture, prosvjete i znanosti i s tim poticati neposredne odnose između kulturnih, prosvjetnih i znanstvenih ustanova dviju država.

Ugovorne stranke osobito će podržati uzajamnu surad­­nju u okviru višestranih programa, projekata i inicijativa i unutar međunarodnih organizacija.

Članak 2.

Surad­­nja prema ovom Sporazumu odvijat će se u skladu s unutar­­njim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

Članak 3.

Na području razvija­­nja kulturne surad­­nje ugovorne stranke će poticati:

a) promica­­nje k­­njiževnosti druge ugovorne stranke posredstvom djela na izvornim jezicima i u prijevodu,

b) razmjenu k­­njiga, dokumentacije i drugih publikacija iz područja kulture i umjetnosti između zainteresiranih partnera,

c) održava­­nje izložbi, koncerata i drugih umjetničkih priredbi koje organiziraju ustanove kulture, kao što su muzeji, galerije, kazališta, k­­njižnice, glazbene ustanove i drugi koji se bave tim djelatnostima,

d) razmjenu informacija i iskustava iz područja kazališne djelatnosti, k­­njiževnosti, filma, muzejske djelatnosti, likovnih umjetnosti, arhivske djelatnosti, očuva­­nja arhitektonskog i kulturnog nas­­lijeđa itd., kao i neposredne odnose između struč­­njaka u navedenim područjima,

e) surad­­nju u području zaštite i očuva­­nja kulturne baštine,

f) surad­­nju u području sprječava­­nja nezakonitog uvoza ili izvoza kulturnih dobara.

Članak 4.

Na području obrazova­­nja ugovorne stranke osobito će poticati:

a) neposrednu surad­­nju škola svih stup­­njeva,

b) razmjenu informacija, te pedagoške i metodičke literature i drugih obrazovnih materijala,

c) osniva­­nje lektorata za hrvatski jezik i k­­njiževnost u Češkoj Republici i lektorata za češki jezik i k­­njiževnost u Repub­lici Hrvatskoj,

d) razmjenu studenata visokih škola,

e) razmjenu visokoškolskih nastavnika i znanstvenih djelatnika,

f) razmjenu osoba u svrhu ­­njihovog sudjelova­­nja na ­­ljetnim školama.

Članak 5.

Ugovorne stranke će razmotriti mogućnost sklapa­­nja Ugovora o uzajamnom priznava­­nju istovrijednosti dokumenata o obrazova­­nju i dokumenata o znanstvenim zva­­njima i titulama, koji se izdaju u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici.

Ugovorne stranke će u tu svrhu razmje­­njivati informacije o obrazovnim sustavima, kao i druge informacije za koje će se tijekom ovog procesa utvrditi da su potrebne.

Članak 6.

Ugovorne stranke će olakšavati i poticati surad­­nju na području znanosti i istraživačkog rada, i to prvenstveno:

a) izravnu surad­­nju znanstvenih ustanova, znanstvenih odjela i visokih učilišta,

b) surad­­nju na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima,

c) razmjenu znanstvenih i tehnoloških informacija i materijala,

d) organizira­­nje zajedničkih seminara i drugih akcija koje omogućuju razmjenu znanstvenih spoznaja i informacija.

Surad­­nja u području znanosti i tehnologije može biti re­gulirana posebnim sporazumom.

Članak 7.

Ugovorne stranke poticat će surad­­nju između mladeži, te u području sporta, a osobito:

a) surad­­nju mladeži i ­­njihovih organizacija,

b) surad­­nju između sportskih organizacija,

c) sudjelova­­nje sportaša na međunarodnim sportskim natje­ca­­njima koja se organiziraju na području druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Ugovorne stranke će, u skladu sa svojim unutar­­njim zakonodavstvom, osiguravati pripadnicima hrvatske i češke nacionalne ma­­njine uvjete za očuva­­nje ­­njihovog kulturnog i povijesnog nas­­lijeđa, te za razvitak ­­njihove vlastite kulture i ­­njezinih različitih aspekata, uk­­ljučujući jezik, k­­njiževnost i religiju, kao i uvjete za sudjelova­­nje u nastavi na materi­­njem jeziku.

Članak 9.

U svrhu izvršava­­nja ovog Sporazuma nadležna ministarstva i tijela ugovornih stranaka mogu za određeno vremensko razdob­­lje, prema uzajamnom dogovoru, sklapati programe ili protokole o surad­­nji u području kulture, prosvjete i znanosti, koji će utvrđivati konkretne akcije i određivati oblike i uvjete te surad­­nje.

Članak 10.

Ovaj Sporazum ne isk­­ljučuje mogućnost i drugih oblika surad­­nje koji su u skladu sa ci­­ljevima i svrhom ovog Sporazuma.

Članak 11.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum u pisanom obliku diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje istjekom šest mjeseci od dana uruče­­nja obavijesti o otkazu drugoj ugovornoj stranci.

Prestanak ovog Sporazuma neće utjecati na obveze nastale teme­­ljem Sporazuma, a koje još nisu ispu­­njene.

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze koje su ugovorne stranke preuzele u okviru drugih važećih međunarodnih sporazuma.

Članak 12.

Danom stupa­­nja na snagu ovog Sporazuma, u odnosima između Republike Hrvatske i Češke Republike prestaje važiti Sporazum o surad­­nji u području kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Republike, potpisan u Beogradu, 29. siječ­­nja 1957. godine.

Članak 13.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom uruče­­nja zad­­nje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispu­­njeni uvjeti propisani nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka za ­­nje­govo stupa­­nje na snagu.

Sastav­­ljeno u Zagrebu dana 6. lip­­nja 2001. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i češkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU                                                                 ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                                         ČEŠKE REPUBLIKE

Ivica Račan, v. r.                                                        Miloš Zeman, v. r.

predsjednik Vlade                                                        predsjednik Vlade

Republike Hrvatske                                                      Češke Republike

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donoše­­nja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o ­­nje­govom stupa­­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stav­ka 3. Zakona o sklapa­­nju i izvršava­­nju međunarodnih ugovora, nakon ­­nje­govog stupa­­nja na snagu.

Klasa: 605-01/98-01/15
Urbroj: 5030104-01-1
Zagreb, 30. kolovoza 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.