Objava o stupanju na snagu Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća

NN 10/2001 (27.9.2001.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

90

Na teme­­­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­­­nju i izvršava­­­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo va­­­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća, sklop­­­ljena u Helsinkiju 17. ožujka 1992., objav­­­ljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/1999., stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. trav­­­nja 2000.

Klasa: 018-05/98-03/08
Urbroj: 521-05-03-04/04-01-16
Zagreb, 20. srp­­­nja 2001.

Ministar
va­­­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.