Objava o stupanju na snagu Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Mediteranu i susjednom atlantskom području (Accobams)

NN 10/2001 (27.9.2001.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Mediteranu i susjednom atlantskom području (Accobams)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

92

Na teme­­­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­­­nju i izvršava­­­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo va­­­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Mediteranu i susjednom atlantskom području (Accobams), usvojen u Monaku 24. studenog 1996., objav­­­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2000., stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lip­­­nja 2001..

Klasa: 018-05/98-03/68
Urbroj: 521-05-03-04/04-01-09
Zagreb, 20. srp­­­nja 2001.

Ministar
va­­­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.