Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

NN 12/2001 (14.11.2001.), Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

HRVATSKI SABOR

114

 

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3285/2

Zagreb, 23. listopada 2001.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v.r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 

Članak 1.

 

Potvrđuje se Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač usvojena u Pekingu 3. prosinca 1999., u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, ruskom i španjolskom jeziku.

 

Članak 2.

 

Tekst Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

IZMJENA MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Članak 1.: IZMJENA

A. Članak 2. stavak 5.

U stavku 5. članka 2. Protokola riječi: »člancima 2A. do 2E« zamje­­njuju se s: »člancima 2A. do 2F«.

B. Članak 2. stavci 8.(a) i 11.

U stavcima 8.(a) i 11. članka 2. Protokola riječi: »člancima 2A. do 2H« zamje­­njuju se s: »člancima 2A. do 2I«.

C. Članak 2F. stavak 8.

S­­ljedeći stavak treba dodati iza stavka 7. članka 2F. Protokola:

Svaka stranka koja proizvodi jednu ili više tih tvari treba osigurati da u razdob­­lju od dvanaest mjeeci, počevši od 1. siječ­­nja 2004., te u svakom sljedećem dvanaestomjesečnom razdob­­lju, izračunata razina ­­njezine proizvod­­nje kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C godiš­­nje ne prekorači prosjek:

iznosa ­­njezine izračunate razine potroš­­nje u 1989. godini kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C te dva zarez osam posto ­­njezine izračunate razine potroš­­nje u 1989. godini kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka A,

iznosa ­­njezine izračunate razine proizvod­­nje u 1989. godini kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C te dva zarez osam posto ­­njezine izračunate razine proizvod­­nje u 1989. godini kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka A.

Međutim, da bi se udovo­­ljilo osnovnim domaćim potrebama stranaka iz stavka 1. članka 5., izračunata razina ­­njihove proizvod­­nje smije prekoračiti tu granicu do petnaest posto od izračunate razine ­­njihove proizvod­­nje kontroliranih tvari u Skupini I. Dodatka C, kako je gore određeno.

D. Članak 2I.

S­­ljedeći članak treba umetnuti iza članka 2H. Protokola:

Članak 2I.: BROMOKLOROMETAN

Svaka stranka treba osigurati da u razdob­­lju od dvanaest mjeseci, počevši od 1. siječ­­nja 2002., te u svakom s­­ljedećem razdob­­lju od dvanaest mjeseci, izračunata razina ­­njezine potroš­­nje i proizvod­­nje kontrolirane tvari iz Skupine III. Dodatka C ne prekorači nulu. Ovaj se stavak primje­­njuje uvijek, osim ako stranke odluče da se odobri razina proizvod­­nje ili potroš­­nje koja je potrebna da bi se udovo­­ljilo primjenama za koje su se sporazumjele da su osnovne.

E. Članak 3.

U članku 3. Protokola riječi: »članka 2., 2A. do 2H« zamje­­njuju se s: »članka 2., 2A. do 2I«.

F. Članak 4. stavci 1. quin. i 1. sex.

S­­ljedeće stavke treba dodati članku 4. Protokola nakon stavka 1. qua:

1. quin. Od 1. siječ­­nja 2004. svaka stranka treba zabraniti uvoz kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C iz država koje nisu stranke ovoga Protokola.

1. sex. U roku od jedne godine od datuma stupa­­nja ovoga stavka na snagu, svaka stranka treba zabraniti uvoz kontroliranih tvari iz Skupine III. Dodatka C iz država koje nisu stranke ovoga Protokola.

G. Članak 4. stavci 2. quin. i 2. sex.

S­­ljedeće stavke treba dodati članku 4. Protokola nakon stavka 2. qua:

2. quin. Počevši od 1. siječ­­nja 2004. svaka stranka treba zabraniti izvoz kontroliranih tvari iz Skupine I. Dodatka C u države koje nisu stranke ovoga Protokola.

2. sex. U roku od jedne godine od datuma stupa­­nja ovog stavka na snagu, svaka stranka treba zabraniti izvoz kontroliranih tvari iz Skupine III. Dodatka C u države koje nisu stranke ovoga Protokola:

H. Članak 4. stavci 5. do 7.

U stavcima 5. do 7. članka 4. Protokola riječi: »Dodatka A i B, Skupine II. Dodatka C i Dodatka E« zamje­­njuju se s: »Dodatka A, B, C i E«.

I. Članak 4. stavak 8.

U stavku 8. članka 4. Protokola riječi: »člancima 2A. do 2E., člancima 2G. i 2H« zamje­­njuju se s: »člancima 2A. do 2I«.

J. Članak 5. stavak 4.

U stavku 4. članka 5. Protokola riječi: »članaka 2A. do 2H« zamje­­njuju se s: »članaka 2A. do 2I«.

K. Članak 5. stavci 5. i 6.

U stavcima 5. i 6. članka 5. Protokola riječi: »članaka 2A. do 2E« zamje­­njuju se s: »članaka 2A. do 2E. i članka 2I«.

L. Članak 5. stavak 8. ter (a)

S­­ljedeću rečenicu treba dodati na kraju podstavka 8. ter (a) članka 5. Protokola:

Počevši od 1. siječ­­nja 2016. svaka stranka iz stavka 1. ovog članka treba udovo­­ljiti kontrolnim mjerama utvrđenim u stavku 8. članka 2F., te kao osnovu za udovo­­ljava­­nje tim kontrolnim mjerama treba primje­­njivati prosjek ­­njezinih izračunatih razina proizvod­­nje i potroš­­nje u 2015. godini;

M. Članak 6.

U članku 6. Protokola riječi: »člancima 2A. do 2H« zamje­­njuju se s: »člancima 2A. do 2I«.

N. Članak 7. stavak 2.

U stavku 2. članka 7. Protokola riječi: »Dodatka B i C« zamje­­njuju se s: »Dodatka B i Skupina I. i II. Dodatka C«

O. Članak 7. stavak 3.

S­­ljedeću rečenicu treba dodati iza prve rečenice stavka 3. članka 7. Protokola:

Svaka stranka treba Tajništvu dostaviti statističke podatke o godiš­­njoj količini kontrolirane tvari navedene u Dodatku E koja se koristi za primjenu u karanteni i prije otpreme.

P. Članak 10.

U stavku 1. članka 10. Protokola riječi: »članaka 2A. do 2E« zamje­­njuju se s »članka 2A. do 2E. i članka 2I«.

Q Članak 17.

U članku 17. Protokola riječi: »člancima 2A. do 2H« zamje­njuju se s: »člancima »2A. do 2I«.

R. Dodatak C

S­ljedeću skupinu treba dodati Dodatku C Protokola:

Skupina     Tvar Broj izomera            Faktora ošteće­nja

                                                               ozona

Skupina III.

CH2BrCl bromoklorometan                   1                 0,12

Članak 2.: VEZA S IZMJENOM IZ 1997. GODINE

Niti jedna država ni re­gionalna organizacija gospodarske inte­gracije ne smije položiti ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobre­nju ili pristupu ovoj Izmjeni ako prethodno, ili istovremeno, nije položila takvu ispravu za Izmjenu usvojenu na Devetom sastanku stranaka u Montrealu, 17. rujna 1997. godine.

Članak 3.: STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Izmjena stupa na snagu 1. siječ­nja 2001. godine pod uvjetom da su države ili re­gionalne organizacije gospodarske inte­gracije, koje su stranke Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, položile najma­nje dvadeset isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju Izmjene. U slučaju da do tog datuma ovaj uvjet nije ispu­njen, Izmjena će stupiti na snagu devedesetoga dana od dana ispu­nje­nja uvjeta.

2. Za potrebe stavka 1., niti jedna takva isprava, koju položi neka re­gionalna organizacija gospodarske inte­gracije, neće se računati kao dodatna u odnosu na one koje su položile države članice takve organizacije.

3. Nakon stupa­nja na snagu ove Izmjene, kako je utvrđeno u stavku 1., ona će za svaku drugu stranku Protokola stupiti na snagu devedesetoga dana od dana polaga­nja ­njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju.

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Article 1: Amendment

A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words: Articles 2E to 2E there shall be substituted: Articles 2A to 2F

B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2H there shall be substituted: Articles 2a to 2I

C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:

Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above.

D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:

Article 2I: BROMOCHLOROMETHANE

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group III of Annex C does not exeeed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words: Articles 2, »2A to 2H there shall be substituted: Articles 2, 2A to 2I

F. Article 4, paragraphs 1 quin, and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:

1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances in Group 1 of Annex C from any State not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not party to this Protocol.

G. Article 4, paragraphs 2 quin, and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:

2 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the controlled substances in Group 1 of Annex C to any State not party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party to this Protocol.

H. Article 4. paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E there shall be substituted: Annexes A, B, C and E

I. Article 4. paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H there shall be substituted: Articles 2A to 2I

J. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2H there shall be subsituted: Articles 2A to 2I

K. Article 5, paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2E there shall be subsituted: Articles 2A to 2E and Article 2I

L. Article 5, paragraph 8 (ter) (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:

As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 of Article 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2H there shall be substituted: Articles 2A to 2I

N. Article 7, paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words: Annexes B and C there shall be substituted: Annex B and Groups I and II of Annex C

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.

P. Article 10

In paragraph I of Article 10 of the Protocol, for the words: Articles 2A to 2E there shall be substituted: Articles 2A to 2E and Article 2I

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol for the words: Articles 2A to 2H there shall be substituted: Articles 2A to 2I

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

Group  Substance Number of  Ozone-Depleting

                                                  Isomers                Potential

Group III

CH2BrCl bromochloromethane                        1                         0.12

Article 2: RELATIONSHIP TO THE 1997 AMENDMENT

No State or re­gional economic inte­gration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneosly, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.

Article 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or re­gional economic inte­gration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a re­gional economic inte­gration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

 

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 4.

Dozvole za uvoz, odnosno izvoz tvari koje su pod režimom nadzora, prema Montrealskom protokolu o tvarima koje oštećuju ozonski omotač i ovom Zakonu izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donoše­nje propisa o provedbi ovoga Zakona.

Članak 6.

Na dan donoše­nja ovoga Zakona izmjene Protokola iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nisu na snazi, te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/01-01/05
Zagreb, 17. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.