Uredba o provedbi Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI Regionalnog centra

NN 13/2001 (7.12.2001.), Uredba o provedbi Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI Regionalnog centra

HRVATSKI SABOR

119

Na teme­lju članka 35. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96) i članka 29. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2001. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI UGOVORA O SURADNJI U SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKOGRANIČNOG KRIMINALA I POVELJE O ORGANIZACIJI I DJELOVANJU INICIJATIVE ZA SURADNJU U JUGOISTOČNOJ EUROPI – SECI REGIONALNOG CENTRA (SECI CENTRA) ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Članak 1.

Provedbu Ugovora o surad­nji u sprječava­nju i suzbija­nju pre­ko­­graničnog kriminala i Pove­lje o organizaciji i djelova­nju inicijative za surad­nju u jugoistočnoj Europi (u da­lj­njem tekstu: SECI Ugovor), – SECI Re­gionalnog centra za suzbija­nje preko­gra­nič­nog kriminala (u da­lj­njem tekstu SECI Centar) osiguravaju Ministarstvo unutar­njih poslova i Ministarstvo financija – Carinska uprava.

Članak 2.

Ministarstvo unutar­njih poslova i Ministarstvo financija – Carinska uprava, u provedbi SECI Ugovora:

a) podržavaju djelatnosti hrvatskih djelatnika za vezu prema SECI Centru radi sprječava­nja, otkriva­nja, istraživa­nja i borbe protiv prekograničnog kriminala;

b) zaprimaju zahtjeve za pomoć od tijela koja su nadležna za sprječava­nje i borbu protiv kriminala u Republici Hrvatskoj ili od strane hrvatskih djelatnika za vezu;

c) prate istrage koje obav­ljaju tijela policije i carine ili druge nadležne strukture, osiguravajući operativno i kvalitetno rješava­nje zahtjeva za pruža­nje pomoći;

d) prate i pohra­njuju u internoj evidenciji zahtjeve za pruža­nje pomoći kao i podatke koji se prikupe tijekom obav­lja­nja istraga;

e) osiguravaju povjer­ljivosti informacija i zaštitu osobnih podataka, kojima se uprav­lja u skladu sa zakonskim odredbama;

f) surađuju s drugim ministarstvima i tijelima – Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Poreznom upravom, Uredom za sprječava­nje pra­nja novca, Hrvatskom izvješ­tajnom službom, Službom za zaštitu ustavnog poretka te ostalim nadležnim ustanovama.

DJELATNICI ZA VEZU

Članak 3.

(1) Djelatnika za vezu iz Ministarstva unutar­njih poslova imenuje ministar unutar­njih poslova, na prijedlog pomoćnika ministra – ravnate­lja policije.

Djelatnika za vezu iz Ministarstva financija – Carinske uprave imenuje ministar financija, na prijedlog ravnate­lja Carinske uprave.

Može se imenovati zajednički djelatnik za vezu.

(2) Djelatnici za vezu imenuju se na vrijeme od najma­nje dvije a najviše pet godina o čemu se obavještava Tajništvo SECI Centra, putem Ministarstva va­njskih poslova.

(3) Nakon prestanka rada u SECI Centru, djelatnici za vezu imaju pravo povratka na radno mjesto sa koje­g su upućeni na rad u SECI Centar ili na radno mjesto koje odgovara ­njihovoj stručnoj spremi.

(4) Poslove jedinstvene točke prvog kontakta, u smislu članka 8. stavka 1. SECI Ugovora, obav­ljat će Odjel za međunarodnu policijsku surad­nju Ministarstva unutar­njih poslova.

Članak 4.

Djelatnici za vezu imaju pravo na plaću, dodatke na plaću i naknade troškova, u skladu s ovom Uredbom.

Osnovna plaća djelatnika za vezu na radu u SECI Centru iznosi 2.000,00 USD.

Plaća se obračunava u USD.

Plaća se obračunava od dana stupa­nja na rad u SECI Centar.

1. DODACI NA PLAĆU

Članak 5.

Dodaci koji se utvrđuju na osnovnu plaću su:

1. dodaci na bračnog druga;

2. dodatak na dijete.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se u USD.

1.1. Dodatak na bračnog druga

Članak 6.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo na dodatak za nezaposlenog bračnog druga koji s ­njim živi u državi primate­ljici.

Dodatak na bračnog druga iznosi 10% na osnovnu plaću.

Pravo na dodatak utvrđuje se prije dolaska bračnog druga u državu primate­ljicu, na osnovu pisanog zahtjeva djelatnika za vezu.

Ako je bračni drug odsutan iz države primate­ljice duže od šezdeset dana u godini, gubi pravo na utvrđeni dodatak od dana ispu­nje­nja uvjeta izbiva­nja iz države primate­ljice.

1.2. Dodatak na dijete

Članak 7.

Dodatak na dijete pripada djelatniku za vezu u SECI Centru ako dijete boravi u državi primate­ljici:

– za svako dijete do napu­njene petnaeste godine starosti u iznosu od 90 USD

– za svako dijete starije od petnaeste godine starosti u iznosu od 135 USD.

Za djecu stariju od petnaest godina dodatak se utvrđuje na osnovi potvrde o redovnom sred­njem školova­nju, a traje do završetka sred­njoškolskog obrazova­nja.

2. NAKNADE TROŠKOVA

Članak 8.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo na:

1. naknadu selidbenih i putnih troškova;

2. naknadu troškova stanova­nja.

Naknade iz odredbe stavka 1. ovog članka obračunavaju se u kunama, a isplaćuju se USD, prema sred­njem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka troškova.

2.1. Naknada selidbenih i putnih troškova

Članak 9.

Pri upućiva­nju na rad u SECI Centar djelatnik za vezu ima pravo na naknadu selidbenih i putnih troškova za sebe i za članove uže obite­lji.

1. Kao putni troškovi priznaju se:

– troškovi prijevoza zrakoplovom u ekonomskom razredu ili že­ljezničkog prijevoza u prvom razredu, po potrebi sa spavaćim kolima;

– troškovi vlastitim prijevozom u visini že­ljezničke karte prvog razreda;

– dnevnica, ako je vrijeme putova­nja duže od 12 godina, odnosno pola dnevnice, ako je duže od osam sati.

2. Kao selidbeni troškovi priznaju se:

– troškovi pakira­nja do 1.444,00 kuna za djelatnika za vezu bez obite­lji i 2.166,00 kuna za djelatnika za vezu s obite­lji;

– troškovi prijevoza do uzletišta, stanice ili luke;

– vozarina.

3. Kao vozarina priznaje se:

– prijevoz zrakoplovom do 300 kg za djelatnika za vezu bez obite­lji ili 450 kg za djelatnika za vezu s obite­lji;

– cestovni ili že­ljeznički prijevoz do 20 mł;

– brodski prijevoz – kontejner 20 ft.

Tajnik Ministarstva financija odnosno Ministarstva unutar­njih poslova donosi odluku o odobre­nju naknade selidbenih i putnih troškova.

Članak 10.

Djelatnik za vezu u SECI Centru, koji je jednostrano odlučio prekinuti rad u SECI Centru prije isteka dvije godine od početka rada u SECI Centru, sam snosi putne i selidbene troškove pri povratku.

Djelatnik za vezu koji je vraćen sa rada u SECI Centru radi provođe­nja disciplinskog postupka, dužan je pri povratku vratiti sve putne i selidbene troškove ako se u disciplinskom postupku utvrdi da je kriv za povredu službene dužnosti.

2.2. Naknada troškova stanova­nja

Članak 11.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo stanovati u namještenom stanu odgovarajuće veličine, zavisno o broju članova uže obite­lji.

Djelatnik za vezu ima pravo na najam stambenog prostora, i to:

– djelatnik za vezu – samac – jednosobni stan;

– djelatnik za vezu s jednim članom obite­lji – dvosobni stan;

– djelatnik za vezu s dva ili tri člana obite­lji – trosobni stan;

– djelatnik za vezu s četiri ili više od četiri člana obite­lji – najma­nje trosobni stan.

Članak 12.

Djelatnik za vezu ima pravo na naknadu troškova u visini od 85% od cijene najma stana.

Troškove vode, struje, plina, telefona, zakupa garaže i ostale troškove vezane za korište­nje stana, snosi djelatnik za vezu u punom iznosu.

U slučaju da se prilikom sklapa­nja ugovora o najmu stana mora položiti depozit za najamninu, djelatniku za vezu će se odobriti ugovorena sredstva, s obvezom ­njihovog povrata raskidom ugovora ili istekom ugovorenog roka.

Članak 13.

Djelatnik za vezu po nastupu na rad u SECI Centar, a do use­lje­nja u stan, ima pravo na naknadu troškova smještaja u hotelu B kate­gorije najduže mjesec dana.

Pravo na naknadu iz ovog članka odnosi se samo na djelatnika za vezu, a ne i na članove ­nje­gove obite­lji.

Članak 14.

Naknade u slučaju smrti djelatnika za vezu

U slučaju smrti djelatnika za vezu ili člana uže obite­lji koji s ­njim borave u državi primate­ljici, članu uže obite­lji odnosno djelatniku za vezu, pripada naknada troškova u visini pos­ljed­nje plaće djelatnika za vezu.

Članovi uže obite­lji koji s ­njim borave u državi primate­ljici, a dolaze u Republiku Hrvatsku na pogreb djelatnika za vezu, imaju pravo naknade troškova putova­nja.

3. AKONTACIJA

Članak 15.

Djelatnik za vezu ima pravo na akontaciju u iznosu od dvije mjesečne devizne plaće pri upućiva­nju na rad u inozemstvo.

Povrat akontacije mora se izvršiti u roku od šest mjeseci od dana upućiva­nja na rad u SECI Centar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Za izvršava­nje ove Uredbe nadležni su, u okviru svog djelokruga, Ministarstvo financija – Carinska uprava, te Ministarstvo unutar­njih poslova.

Članak 17.

Sredstva potrebna za provedbu ove Uredbe, osiguraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/99-01/34
Urbroj: 5030118-01-1
Zagreb, 15. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.