Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njim povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

NN 15/2001 (28.12.2001.), Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njim povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

HRVATSKI SABOR

137

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3836/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 1.

Potvrđuje se Privremeni sporazum o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001., u izvorniku na hrvatskom, špa­njolskom, danskom, ­njemačkom, grčkom, engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom, finskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Privremenog sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

PRIVREMENI SPORAZUM O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE, S DRUGE STRANE

ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y ASUNTOS COMERCIALES ENTRE LA REPÚBLICA DE CROACIA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA, POR OTRA

INTERIMSAFTALE MELLEM REPUBLIKKEN KROATIEN PĹ DEN ENE SIDE OG DET EUROPĆISKE FĆLLESKAB PĹ DEN ANDEN SIDE OM HANDEL OG HANDELSANLIGGENDER

INTERIMSABKOMMEN ÜBER HANDEL UND HANDELSFRAGEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KROATIEN EINERSEITS UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ANDERERSEITS

ENDIAMESH SYMFWNIA GIA TO EMPOPIO KAI TA EMPOPIKA QEMATA METAEY THS DHMOKPATIAS THS  KPOATIAS, AFENOS, KAI THS EYPWPAĎKHS KOINOTHTAS, AFETEPOY

INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE OTHER PART

ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ET LES MESURES Dž ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, DžUNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DžAUTRE PART

ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITŔ EUROPEA, DALLž ALTRA

INTERIMOVEREENKOMST BETREFFENDE DE HANDEL EN AANVERWANTE ZAKEN TUSSEN DE REPUBLIEK KROATIË, ENERZIJDS, EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, ANDERZIJDS

ACORDO PROVIS”RIO SOBRE O COMÉRCIO E MATÉRIAS CONEXAS ENTRE A REPÚBLICA DA CROÁCIA, POR UM LADO, E A CUMUNIDADE EUROPEIA, POR OUTRO

KROATIAN TASAVALLAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

KAUPASTA JA KAUPAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEISTÄ

INTERIMSAVTAL MELLAN REPUBLIKEN KROATIEN, Ĺ ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Ĺ ANDRA SIDAN, OM HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRĹGOR

 

PRIVREMENI SPORAZUM O
TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM
PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I
EUROPSKE ZAJEDNICE, S DRUGE STRANE

REPUBLIKA HRVATSKA, u da­lj­njem tekstu »Hrvatska«,

s jedne strane, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, u da­lj­njem tekstu »Zajednica«, s druge strane,

Budući:

(1) da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske, s jedne strane, te Europskih zajednica i ­njihovih država članica, s druge strane, potpisan u Luksemburgu, dana 29. listopada 2001. godine.

(2) da se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživa­nju namjerava uspostaviti bliski i trajni odnos teme­ljen na uzajamnosti i obostranom interesu koji bi Hrvatskoj trebao omogućiti formalizira­nje i jača­nje postojeće­ga odnosa s Europskom unijom.

(3) da je potrebno osigurati razvoj trgovinskih veza uspostavom ugovornoga odnosa.

(4) da je u tu svrhu potrebno što brže provesti, pomoću Privremenoga sporazuma, odredbe o trgovini i trgovinskim pita­njima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju.

(5) da su neke od odredaba obuhvaćene Protokolom 6. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju o kopnenom prometu, a koje se odnose na cestovni tranzitni promet, izravno povezane sa slobodnim kreta­njem roba i slijedom toga trebaju biti uk­ljučene u ovaj Privremeni sporazum.

(6) da je potrebno osigurati, do stupa­nja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju i uspostave Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje, a u odsutnosti neke druge ugovorne institucionalne strukture, stvara­nje posebnoga okvira koji će pomoći u provedbi Privremenoga sporazuma,

ODLUČILE SU sklopiti ovaj Sporazum i za to su odredile svoje opunomoćenike:

HRVATSKA:

– Tonino PICULA

ministar va­njskih poslova Republike Hrvatske,

EUROPSKA ZAJEDNICA:

– Louis MICHEL

zamjenik predsjednika Vlade i ministar va­njskih poslova Kra­ljevine Belgije predsjedavajući Vijeća Europske unije

– Christopher PATTEN

član Komisije Europskih zajednica,

KOJI su se, razmijenivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su pravova­ljene,

SPORAZUMJELI O SLJEDEĆEMU:

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 1. (Članak 2. iz SSP-a)

Poštova­nje demokratskih načela i ­ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ­ljudskim pravima i definiranih u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj pove­lji za novu Europu, poštova­nje načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržišnoga gospodarstva, sukladno Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj surad­nji Konferencije o europskoj sigurnosti i surad­nji, čine teme­lj unutar­nje i va­­njske politike stranaka te tvore k­ljučne elemente ovoga Sporazuma.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBA

Članak 2. (Članak 15. iz SSP-a)

1. Zajednica i Hrvatska će tijekom razdob­­lja od najviše šest godina, počevši od stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994. i Svjetske trgovinske organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u da­lj­njem tekstu.

2. U razvrstava­­nju roba u trgovini između stranaka primje­­njivat će se Kombinirana nomenklatura roba.

3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primje­­njivati uzastopna sniže­­nja navedena u ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primje­­njuje erga omnes na dan koji prethodi danu potpisiva­­nja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002. godinu, ovisno o tome koja je niža.

4. Ako nakon potpisiva­­nja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primije­­njeno neko sniže­­nje carine, posebice sniže­­nje koje proizlazi iz pre­govora o carinama u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od koje­ga se primje­­njuju navedena sniže­­nja.

5. Zajednica i Hrvatska priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

ČLANAK 3. (Članak 16. iz SSP-a)

1. Odredbe ovoga poglav­­lja primje­­njivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske navedene u poglav­­ljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o po­­ljoprivredi (Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994).

2. Odredbe članaka 4. i 5. neće se primje­­njivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika iz poglav­­lja 72. Kombinirane nomenklature, kao što je utvrđeno člancima 9. i 10.

3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osniva­­nju Europske zajednice za atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.

ČLANAK 4. (Članak 17. iz SSP-a)

1. Stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograniče­­nja na uvoz u Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

ČLANAK 5. (Članak 18. iz SSP-a)

1. Stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.

2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I., postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:

– stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

3. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku II., postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom:

– stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15 % osnovne carine,

– od 1. siječ­­nja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

4. Danom stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograniče­­nja te mjere s jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.

ČLANAK 6. (Članak 19. iz SSP-a)

Stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će u međusobnoj trgovini ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.

ČLANAK 7. (Članak 20. iz SSP-a)

1. Stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvat­ska će ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

2. Stupa­­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvat­ska će međusobno ukinuti sva količinska ograniče­­nja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.

ČLANAK 8. (Članak 21. iz SSP-a)

Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no što je predviđeno člankom 5., ako to dopusti ­­njezino opće gospodarsko sta­­nje i sta­­nje predmetnoga gospodarskoga sektora.

Privremeni odbor će u tom smislu davati preporuke.

ČLANAK 9. (Članak 22. iz SSP-a)

Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primje­­njivi na tekstilne proizvode koji su u ­­njemu navedeni.

ČLANAK 10. (Članak 23. iz SSP-a)

Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primje­­njivi na proizvode od čelika iz poglav­­lja 72. Kombinirane nomenklature koji su u ­­njemu navedeni.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

ČLANAK 11. (Članak 24. iz SSP-a)

Definicija

1. Odredbe ovoga poglav­­lja primje­­njivat će se na trgovinu po­­ljoprivrednim i rib­­ljim proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili iz Hrvatske.

2. Izraz »po­­ljoprivredni i rib­­lji proizvodi« odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglav­­ljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o po­­ljoprivredi (Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994).

3. Ta definicija uk­ljučuje ribe i rib­lje proizvode koji su navedeni u poglav­lju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 (»pu­njena tjestenina koja sadrži više od 20 % po masi ribe, ­ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskra­ljež­njaka«).

ČLANAK 12. (Članak 25. iz SSP-a)

Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim po­ljoprivrednim proizvodima koji su u ­njemu navedeni.

ČLANAK 13. (Članak 26. iz SSP-a)

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograniče­nja i mjere s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih i rib­ljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograniče­nja i mjere s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih i rib­­ljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

ČLANAK 14. (Članak 27. iz SSP-a)

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglav­ljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primje­­njuje samo na ad valorem dio pristojbe.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primje­njuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom iz Hrvatske na razini 20 % ad volarem carinskih stopa i 20 % posebne pristojbe utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godiš­nje carinske kvote od 9400 tona iskazanih u neto težini trupova i polovica.

3. (a) Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primje­­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a);

(ii) ukinuti carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećavati za količinu koja je naznačena za svaki proizvod u tom Dodatku.

(b) Počevši od prve godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).

(c) Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) postupno ukidati carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(ii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(iii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih po­­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.

4. Trgovinski dogovori koji će se primje­njivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.

ČLANAK 15. (Članak 28. iz SSP-a)

RIBE I RIBLJI PROIZVODI

1. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib­lje proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u ­njemu sadržane.

2. Stupa­njem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib­lje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice, izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (b) podliježu odredbama koje su u ­njemu sadržane.

ČLANAK 16. (Članak 29. iz SSP-a)

Uzimajući u obzir opse­g trgovine po­ljoprivrednim proizvodima, ribama i rib­ljim proizvodima između stranaka, osobitu osjet­ljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te hrvatske po­ljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu po­ljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Hrvatske i pos­ljedice višestranih pre­govora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Zajednica i Hrvatska će unutar Privremenog odbora najkasnije do 1. srp­nja 2006. godne za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti mogućnosti za odobrava­nje da­lj­njih uzajamnih koncesija radi postiza­nja veće liberalizacije trgovine po­ljoprivrednim proizvodima, ribama i rib­ljim proizvodima.

ČLANAK 17. (Članak 30. iz SSP-a)

Odredbe ovoga poglav­lja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi, povlaštenijih mjera jedne ili druge stranke.

ČLANAK 18. (Članak 31. iz SSP-a)

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 25., te s obzirom na osobitu osjet­ljivost tržišta po­ljoprivrednih proizvoda, riba i rib­ljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene teme­ljem članaka 12., 14 .i 15., prouzroči drugoj stranci ozbi­ljan poremećaj na tržištu ili u domaćim re­gulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaže­nja prikladnoga rješe­nja. U očekiva­nju takva rješe­nja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

ČLANAK 19. (Članak 32. iz SSP-a)

Odredbe ovoga poglav­lja primje­njivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.  

ČLANAK 20. (Članak 33. iz SSP-a)

MIROVANJE

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, niti će se one koje se već primje­njuju povisivati.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedena nova količinska ograniče­nja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će se one koje već postoje učiniti restriktivnijima.

3. Ne dovodeći u pita­nje koncesije predviđene člankom 13., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka neće ni na koji način ograničiti provedbu po­ljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao ni poduzima­nje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).

ČLANAK 21. (Članak 34. iz SSP-a)

ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE

1. Stranke će se suzdržati od uvođe­nja i ukinut će, ako postoji, svaku unutar­nju mjeru ili praksu porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo izravno ili neizravno, u odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaće­ga neizravnoga poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni podliježu.

ČLANAK 22. (Članak 35. iz SSP-a)

Odredbe koje se odnose na ukida­nje uvoznih carina primje­njivat će se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

ČLANAK 23. (Članak 36. iz SSP-a)

Carinske unije, podruČja slobodne trgovine i prekograniČni dogovori

1. Ovim se Sporazumom ne isk­ljučuje očuva­nje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se ­njima mije­njaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2. Tijekom prijelaznih razdob­lja, koja su određena člankom 5., ovaj Sporazum neće utjecati na provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kreta­nje roba i koji su ili utvrđeni pograničnim sporazumima prethodno sklop­ljenim između jedne ili više država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, teme­ljem sukcesije, preneseni na Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma koje je Hrvatska zak­ljučila radi promica­nja re­gionalne trgovine.

3. U okviru Privremenog odbora održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim bitnim pita­njima koja se odnose na ­njihove trgovinske politike prema trećim zem­ljama. Posebice u slučaju pristupa­nja neke treće zem­lje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se zajamčilo uzima­nje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u ovom Sporazumu.

ČLANAK 24. (Članak 37. iz SSP-a)

DAMPING

1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994., ona protiv takva postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994. te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.

2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Privremeni odbor bit će obaviješten o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo drugo zadovo­­ljavajuće rješe­­nje u roku od 30 dana od upućiva­­nja toga predmeta Privremenom odboru, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.

ČLANAK 25. (Članak 38. iz SSP-a)

OPĆA ZAŠTITNA KLAUZULA

1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

– ozbi­­ljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice; ili

– ozbi­­ljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbi­­ljno pogorša­­nje gospodarskoga sta­­nja u nekoj re­giji stranke uvoznice,

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom.

2. Zajednica i Hrvatska primijenit će zaštitne mjere u međusobnim odnosima isk­­ljučivo u skladu s odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za otkla­­nja­­nje nastalih teškoća, a obično bi se trebale sastojati od obustav­­lja­­nja da­­lj­­nje­ga sniže­­nja bilo koje primije­­njene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili pove­ćava­­nja carine za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema ­­njihovu ukida­­nju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdob­­lja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu dana. U kraj­­nje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviše tri godine. Ni jedna se zaštitna mjera ne smije primje­­njivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primje­­njivala ista mjera najma­­nje tri godine od isteka te mjere.

3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije ne­go što se poduzmu mjere određene u ­ovom članku, ili u slučajevima na koje se primje­­njuje stavak 4. (b) ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o tome o kome je riječ, što je prije moguće dostaviti Privremenom odboru sve relevantne podatke radi pronalaže­­nja rješe­­nja koje je prihvat­­ljivo za obje stranke.

4. Pri provedbi prethodnih stavaka primje­­njuju se ove odredbe:

(a) Teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatra­­nje Privremenom odboru, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otkla­­nja­­nje tih teškoća.

Ako Privremeni odbor ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otkla­­njaju teškoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovo­­ljavjuće rješe­­nje u roku od 30 dana od upućiva­­nja predmeta Privremenom odboru, stranka uvoznica može usvojiti odgo­varajuće mjere radi otkla­­nja­­nja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najma­­nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelova­­nje onemogućuju prethodno obavješćiva­­nje ili razmatra­­nje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješava­­nje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Zaštitne mjere moraju se odmah prijaviti Privremenom odboru i o ­njima će se provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđiva­­nja vremenskoga rasporeda ­­njihova ukida­­nja, čim okolnosti to dopuste.

6. Ako Zajednica ili Hrvatska podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribav­­lja­­nje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

ČLANAK 26. (Članak 39. iz SSP-a)

KLAUZULA O NESTAŠICI

1. Kad pridržava­­nje odredaba ove glave izazove:

(a) kritičnu nestašicu ili opasnost od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu; ili

(b) reeksport u treću zem­­lju proizvoda na koji stranka izvoznica primje­­njuje količinska izvozna ograniče­­nja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu,

ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom.

2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najma­­nje remete provedbu dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere neće primje­­njivati na način koji bi bio sredstvo proizvo­­ljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenoga ograničava­­nja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti više ne opravdavaju ­­njihovo da­­lj­­nje postoja­­nje.

3. Prije poduzima­­nja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o slučaju, dostaviti Privremenom odboru sve relevantne podatke radi pronalaže­­nja rješe­­nja koje je prihvat­­ljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Privremenog odbora usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okonča­­nja teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućiva­­nja predmeta Privremenom odboru ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.

4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelova­­nje onemogućavaju prethodno obavješćiva­­nje ili razmatra­­nje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o tome o kome je riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješava­­nje situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Sve mjere primije­­njene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Privremenom odboru. O ­­njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu, poglavito radi utvrđiva­­nja vremenskoga rasporeda ­­njihova ukida­­nja, čim okolnosti to dopuste.

ČLANAK 27. (Članak 40. iz SSP-a)

DRŽAVNI MONOPOLI

Hrvatska će postupno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčila da do isteka četvrte godine od stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma više ne postoji diskriminacija između držav­­ljana država članica Europske unije i držav­­ljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Privremeni odbor bit će obaviješten o mjerama koje su usvojene radi ostvariva­­nja toga ci­­lja.

ČLANAK 28. (Članak 41. iz SSP-a)

Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene ovim Sporazumom.

ČLANAK 29. (Članak 42. iz SSP-a)

DOPUŠTENA OGRANIČENJA

Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograniče­nja uvoza, izvoza ili provoza roba, opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdrav­lja i života ­ljudi, životi­nja ili bi­ljaka; zaštite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograniče­nja neće biti sredstvo proizvo­ljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničava­nja trgovine između stranaka.

ČLANAK 30. (Članak 43. iz SSP-a)

Obje stranke suglasne su da će surađivati na sma­njiva­nju mogućnosti prijevara u primjeni trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 18., 25. i 37. te Protokola 4., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno poveća­nje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćiva­nje upravne surad­nje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaže­nja odgovarajuće­ga rješe­nja. Do pronalaže­nja takva rješe­nja stranka u pita­nju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najma­nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

ČLANAK 31. (Članak 44. iz SSP-a)

Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

ČLANAK 32. (Članak 58. stavak (1) iz SSP-a)

Cestovni tranzitni promet

Cestovni tranzitni promet re­guliran je odredbama Protokola 6.

POGLAVLJE III.

PLAĆANJA, TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

ČLANAK 33. (Članak 59. iz SSP-a)

Stranke se obvezuju odobravati sva plaća­nja i transfere na tekući račun bilance plaća­nja između Zajednice i Hrvatske u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda.

ČLANAK 34. (Članak 66. iz SSP-a)

1. Stranke će nastojati, gdje je god to moguće, izbjeći nameta­nje restriktivnih mjera, uk­ljučujući mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaća­nja. Stranka koja usvoji takve mjere dostavit će, što je prije moguće, drugoj stranci raspored ­njihova ukida­nja.

2. Kada se jedna ili više država članica Europske unije ili Hrvatska nalaze u ozbi­ljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaća­nja ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, mogu u skladu s uvjetima utvrđenim u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije usvojiti restriktivne mjere, uk­ljučujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga traja­nja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaća­nja. Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, o tome će smjesta obavijestiti drugu stranku.

3. Restriktivne se mjere neće primje­njivati na transfere koji se odnose na ulaga­nja, posebice ne na povrat uloženoga ili ponovno uloženoga iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz ­njih proizlaze.

ČLANAK 35. (Članak 70. iz SSP-a)

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

1. S­­ljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Hrvatske:

(i) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruže­­nja poduzetnika i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je ci­­lj ili učinak sprečava­­nje, ograničava­­nje ili narušava­­nje tržišnoga natjeca­­nja;

(ii) zlouporaba vladajuće­ga položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili Hrvatske u cjelini, ili u ­­njihovim značajnim dijelovima;

(iii) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušava­­njem tržišnoga natjeca­­nja dava­­njem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.

2. Svako postupa­­nje suprotno ovomu članku ocje­­njivat će se na teme­­lju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjeca­­nju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osniva­­nju Europske zajednice i instrumenata za tumače­­nje koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Stranke će osigurati da operativno neovisnomu javnomu tijelu budu povjerene ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (i) i (ii) ovoga članka glede privatnih i javnih poduzetnika i poduzetnika kojima su dodije­­ljena posebna prava.

4. Hrvatska će osnovati operativno neovisno tijelo kojemu će povjeriti ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (iii) ovoga članka u roku od godine dana od dana stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma. To će tijelo, inter alia, biti ovlašteno odobravati programe državne potpore i pojedinačne potpore u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i naređivati povrat državne potpore koja je nezakonito dodije­­ljena.

5. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, tako što će, inter alia, drugoj stranci dostav­­ljati redoviti godiš­­nji izvještaj ili drugi odgovarajući dokument, slijedeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pre­gledu državnih potpora Zajednice. Na zahtjev jedne od stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim sluča­jevima javne potpore.

6. Hrvatska će izraditi sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostav­­ljeni prije osniva­­nja tijela iz stavka 4. i takve će programe pomoći uskladiti s kriterijima iz stavka 2. u razdob­­lju ne dužem od četiri godine od stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma.

7. (a) Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) stranke pri­hvaćaju da će se prve četiri godine nakon stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna potpora koju dodje­­ljuje Hrvatska ocje­­njivati, uzimajući u obzir či­­njenicu da se Hrvatska smatra područjem koje je istovjetno područjima Zajednice koja su opisana u članku 87. (3) (a) Ugovora o osniva­­nju Europske zajednice.

(b) Unutar tri godine od stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će Komisiji Europskih zajednica dostaviti svoje iznose BDP po glavi stanovnika koji su usklađeni na razini NUTS-a II. Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom će zajedno ocijeniti podobnost hrvatskih re­gija i na teme­­lju toga maksimalni iznos potpora kako bi se izradila karta re­gionalnih potpora na osnovi odgovarajućih smjernica Zajednice.

8. Glede proizvoda iz poglav­­lja II, glave II:

– stavak 1. (iii) neće se primje­­njivati;

– svako postupa­­nje suprotno stavku 1. (i) ocje­­njivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na teme­­lju članaka 36. i 37. Ugovora o osniva­­nju Europske zajednice i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

9. Ako jedna od stranaka smatra da je određeno postupa­­nje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Privremenog odbora ili trideset radnih dana nakon što se obratila za konzultacije.

Ništa iz ovoga članka nije u suprotnosti i ne može na bilo koji način utjecati na protudampinške ili kompenzacijske mjere koje bilo koja stranka poduzima u skladu s odgovarajućim člancima Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, ili s odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

ČLANAK 36. (Članak 71. iz SSP-a)

INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO

1. Prema odredbama ovoga članka i Dodatka VI. stranke potvrđuju važnost koju pridaju osigura­­nju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Hrvatska će poduzeti nužne mjere kako bi najkasnije tri godine od stupa­­nja na snagu ovoga Sporazuma zajamčila razinu zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koja je slična zaštiti koja postoji u Zajednici, uk­­ljučujući učinkovita sredstva za provedbu tih prava.

3. Privremeni odbor može odlučiti obvezati Hrvatsku na pristupa­­nje određenim višestranim ugovorima u tom području.

4. Ako se pojave problemi u području intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, morat će se hitno priopćiti Privremenom odboru, na zahtjev bilo koje od stranaka, radi postiza­­nja obostrano zadovo­­ljavajućih rješe­­nja.

ČLANAK 37. (Članak 89. iz SSP-a)

CARINE

Međusobna pomoć upravnih carinskih tijela stranaka odvijat će se u skladu s odredbama Protokola 5.

GLAVA IV.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 38.

Ovime se uspostav­lja Privremeni odbor koji će nadzirati primjenu i provedbu ovoga Sporazuma. Odbor održava sastanke u redovitim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju.

ČLANAK 39.

1. Privremeni je odbor ovlašten donositi odluke u dose­gu ovoga Sporazuma i u slučajevima koji su utvrđeni u ovom Sporazumu. Donesene odluke obvezuju stranke, koje su dužne poduzimati potrebne mjere za njihovu provedbu. Privremeni odbor može izraditi i preporuke koje smatra pože­ljnima radi postiza­nja zajedničkih ci­ljeva i nesmetanoga funkcionira­nja ovoga Sporazuma. Odbor sastav­lja odluke i preporuke na teme­lju dogovora stranaka.

2. Privremeni odbor usvaja vlastita pravila postupka.

ČLANAK 40.

1. Privremeni se odbor sastoji od predstavnika Zajednice s jedne strane i od predstavnika Hrvatske s druge strane. Članovi Privremenog odbora mogu biti zastup­ljeni na način koji je utvrđen u ­nje­govim pravilima postupka.

2. Stranke će se izmje­njivati u predsjeda­nju Privremenim odborom u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u pravilima postupka.

3. Privremeni odbor djeluje na teme­lju zajedničkoga dogovora stranaka.

ČLANAK 41.

Privremeni odbor može osnivati pododbore.

ČLANAK 42. (Članak 113. iz SSP-a)

Svaka stranka uputit će Privremenom odboru bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumače­­nje ovoga Sporazuma. Privremeni odbor može riješiti spor obvezujućom odlukom.

ČLANAK 43. (Članak 117. iz SSP-a)

Svaka stranka obvezuje se unutar dose­ga ovoga Sporazuma osigurati da fizičke i pravne osobe druge stranke imaju pristup bez diskriminacije u odnosu na vlastite držav­­ljane nadležnim sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite svojih osobnih i imovinskih prava.

ČLANAK 44. (Članak 118. iz SSP-a)

Ni jedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkriva­­nje informacija suprotno ­­njezinim bitnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se odnose na proizvod­­nju ili trgovinu oružjem, stre­­ljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživa­­nje, razvoj ili proiz­vod­­nju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjeca­­nja u odnosu na proizvode koji nisu namije­­njeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbi­­ljnih unutar­­njih poremećaja koji utječu na očuva­­nje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbi­­ljne međunarodne napetosti koja predstav­­lja ratnu prijet­­nju, ili radi ispu­­njava­­nja obveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna sigurnost.

ČLANAK 45. (Članak 119. iz SSP-a)

1. Na područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i bez utjecaja na posebne odredbe koje on sadrži:

– rješe­­nja koje Hrvatska primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, ­­njihovih držav­­ljana ili trgovačkih društava;

– rješe­­nja koje Zajednica primijeni u odnosu na Hrvatsku ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između hrvatskih držav­­ljana ili trgovačkih društava.

2. Odredbe stavka 1. ne dovode u pita­­nje pravo stranaka da primijene relevantne odredbe svoga poreznoga zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu svoga prebivališta.

ČLANAK 46. (Članak 120. iz SSP-a)

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere koje su potrebne za ispu­­njava­­nje svojih obveza prema ovomu Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ci­­ljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2. Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovoga Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u slučajevima od osobite žurnosti, dostavit će Privremenom odboru sve relevantne informacije koje su potrebne za teme­ljito ispitiva­nje situacije radi pronalaže­nja rješe­nja koje je prihvat­ljivo strankama.

3. Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najma­nje narušavaju provedbu ovoga Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavještava Privremeni odbor i one će biti predmetom konzultacija unutar Privremenog odbora, ako to druga stranka zatraži.

ČLANAK 47. (Članak 121. iz SSP-a)

Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati preko odgovarajućih kanala na zahtjev bilo koje od stranaka radi rasprav­lja­nja bilo koje­ga pita­nja koje koje se tiče tumače­nja ili provedbe ovoga Sporazuma i drugih relevantnih oblika odnosa između stranaka.

Odredbe ovoga članka ni na koji način ne utječu i ne dovode u pita­nje članke 18., 25., 26. i 30.

ČLANAK 48. (Članak 123. iz SSP-a)

Protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i Dodaci I. do VI. čine sastavni dio ovoga Sporazuma.

ČLANAK 49. (Članak 124. iz SSP-a)

Ovaj Sporazum će se primje­njivati do stupa­nja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju potpisanoga u Luksemburgu, dana 29. listopada 2001. godine.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje šest mjeseci od dana takve obavijesti.

ČLANAK 50. (Članak 126. iz SSP-a)

Ovaj se Sporazum primje­njuje, s jedne strane, na teritoriju Hrvatske, te na teritorijima na kojima se primje­njuje Ugovor o osniva­nju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim u tom ugovoru, s druge strane.

ČLANAK 51. (Članak 127. iz SSP-a)

Glavni tajnik Vijeća Europske unije bit će depozitar ovoga Sporazuma.

ČLANAK 52. (članak 128. iz SSP-a)

Sporazum je sastav­ljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

ČLANAK 53. (Članak 129. iz SSP-a)

1. Stranke će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okonča­nju postupaka koji su navedeni u prvom stavku. U slučaju da se postupak iz stavka 1. ne okonča na vrijeme kako bi Sporazum stupio na snagu 1. siječ­nja 2002. godine, ovaj će se ugovor od toga datuma primje­njivati privremeno.

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfćdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

¢Egine sto Louxembonrgo, stiV eikosi ennea Oktwbriou duo ciliadeV ena.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addiž ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

 

Za Republiku Hrvatsku

Tonino PICULA

Por la Comunidad Europea

For Det Europćiske Fćllesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Gia thv Eurwpaikh Koinothta

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunit- europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pĺ Europeiska gemenskapens vägnar

Louis MICHEL

Christopher PATTEN

 

POPIS DODATAKA

Dodatak I.    Hrvatske carinske koncesije za industrijske pro­izvode iz Zajednice navedene u članku 5., stavak (2)

Dodatak II.    Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku 5., stavak (3)

Dodatak III.    Definicija proizvoda od mlade govedine (baby beef) navedenih u članku 14., stavak (2)

Dodatak IV. (a)    Hrvatske carinske koncesije za po­ljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupa­nja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (i)

Dodatak IV. (b)    Hrvatske carinske koncesije za po­ljoprivedne proizvode (Nulta stopa carine unutar kvote od stupa­nja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (ii)

Dodatak IV. (c)    Hrvatske carinske koncesije za po­ljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene ko­li­čine nakon jedne godine od stupa­nja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (b) (i)

Dodatak IV. (d)    Hrvatske carinske koncesije za po­ljoprivredne pro­izvode (Postupno ukida­nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (i)

Dodatak IV. (e)    Hrvatske carinske koncesije za po­ljoprivredne proizvode (Postupno snižava­nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države za neograničene količine) na koje se odnosi članak 14., stavak (3) (c) (ii)

Dodatak IV. (f)    Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota)  navedene u članku 14., stavak (3) (c) (iii)

Dodatak V. (a)    Proizvodi navedeni u članku 15., stavak (1)

Dodatak V. (b)    Proizvodi navedeni u članku 15., stavak (2)

Dodatak VI.    Pravo intelektualnoga, industrijskoga i trgo­vačkoga vlasništva navedeno u članku 36.

 

DODATAK I.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE
navedene u članku 5., stavak (2)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupa­nja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

 

HS 6+     Opis

25.01      Sol (uk­ljučujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čist natrijev klorid, otop­ljen ili neotop­ljen u vodi ili s dodanim tvarima protiv gruda­nja ili tvarima za pobo­ljša­nje sipkosti; morska voda

2501.001         - - - sol za jelo i prehrambenu industriju

2501.002         - - - sol za ostalu industriju

2501.009         - - ostalo

25.15         Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kame­nje za spomenike, građevine i drugo, prividne specifične mase 2,5 ili veće i alabaster, uk­ljučujući i grubo klesan ili pi­ljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.1         Mramor i travertin

2515.11  - - sirovi i grubo klesan

2515.12  - - pi­ljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.20  - ekozin i drugo vapnenačko kame­nje za spomenike, građevine i dr.; alabaster

27.10         Naftna u­lja i u­lja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih u­lja ili u­lja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda;

2710.001         - motorni benzin i ostala laka u­lja

2710.0014         - - - - specijalni benzin (ekstrakcijski i dr.)

2710.0015         - - - - specijalni teški benzin (white spirit)

2710.0017         - - - - gorivo za mlazne motore benzinskog tipa

2710.002         - - - petrolej (kerozin) i ostala sred­nja u­lja:

2710.0021         - - - - petrolej za motore (kerozin)

2710.0022         - - - - gorivo za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa

2710.0023         - - - - alfa i normalni olefini (mješavine), normalni parafini (C10–C13)

2710.003         - - - teška u­lja, osim otpadnih i za da­lj­nju preradu

2710.0033         - - - - niskosumporno lako, sred­nje, teško i ekstra teško loživo u­lje

2710.0034         - - - - ostalo lako, sred­nje i ekstra teško loživo u­lje

2710.0035         - - - - bazna u­lja

2710.0039         - - - - ostala teška u­lja i proizvodi na osnovi tih u­lja

27.11         Naftni plinovi i ostali plinoviti ug­ljikovodici

2711.1    - ukap­ljeni (tekući)

2711.12  - - propan

2711.13  - - butan

2711.19  - ostalo

2711.191         - - - mješavine propana i butana

2711.199         - - - ostalo

2711.29  - - ostalo

27.12         Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ug­ljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

2712.10  - vazelin

2712.20  - parafin koji po masi, sadrži ma­nje od 0,75% u­lja

27.13         Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz u­lja, od bitumenskih minerala

2713.20  - naftni bitumen

27.15         Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cut­back«)

2715.009         - - - ostalo

2803.00  Ug­ljik (ug­ljena čađa i ostali oblici ug­ljika, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni)

2803.001         - - - čađa

28.06         Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

2806.10  - klorovodik (klorovodična kiselina)

2806.101         - - - pro analisi

2808.00         Dušična kiselina, sulfonitrične kiseline:

2808.002         - - - ostala dušična kiselina

28.14         Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:

28014.20         - amonijak u vodenoj otopini

2814.201         - - - pro analisi

28.15         Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijevi ili kalijevi peroksidi:

2815.11  Kruti:

2815.111         - - - u granulama ili zrncima pro analisi

2815.20  - kalijev hidroksid (kaustična potaša)

2815.201         - - - u granulama ili zrncima pro analisi

29.02         Ciklični ug­ljikovodici

2902.4    - ksileni

2902.41  -o-ksileni

2902.411         - - - pro analisi

2902.42  - m-ksilen

2902.421         - - - pro analisi

2902.43  - p-ksilen

2902.431         - - - pro analisi

2902.44  - izomeri kiselina u mješavini

2902.441         - - - pro analisi

29.05         Aciklički alkoholi i ­njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2905.1    - zasićeni jednohidroksilni alkoholi

2905.11  - metanol (metilakohol)

2905.111         - - - pro analisi

2905.12         propan-1-ol (propilakohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)

2905.121         - - - pro analisi

29.14         Ketoni i kinoni, sa ili bez drugih kisikovih funkcija i ­njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2914.1    - aciklički ketoni bez drugih kisikovih funkcija

2914.11  - aceton

2914.111         - - - pro analisi

29.15         Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i ­njihove anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline, ­njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2915.3    - esteri octene kiseline

2915.311         - - - pro analisi

29.33         Heterociklički spojevi s jednim ili više dušikovih heteroatoma

2933.6    - spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani)

2933.691         - - - atrazin

30.02         Ljudska krv, životi­njska krv priprem­ljena za uporabu u terapeutske, profilaktične ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizma (osim kvasca) i slični proizvodi

3002.30  - cjepiva za veterinarsku uporabu

30.03         Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05. ili 30.06.) koji se sastoji od dvaju ili više sastojaka i koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu priprem­ljeni za odmjerene doze niti su u obliku ili pakira­nju za maloprodaju

3003.90  - ostali

3003.909         - - - ostalo

30.04         Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, priprem­ljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakira­njima za malopodaju

3004.10  - koji sadrže peniciline ili ­njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i ­njihove derivate

3004.101         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.20  - koji sadrže ostale antibiotike

3004.201         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.3    - koji sadrže homogene ili duge proizvode iz tar. broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike

3004.31  - koji sadrže inzulin

3004.311         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.32  - koji sadrže adrenokortikalne hormone

3004.321         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.39  - - ostali

3004.391         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.40  - - koji sadrže alkaloide ili ­njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar. broja 29.37 niti antibiotike

3004.401         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.50  - ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar. broja 29.36

3004.501         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.90  - ostalo

3004.902         - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.909         - - - ostalo

30.06         Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 uz ovo poglav­lje

3006.50  - kutije i slogovi za prvu pomoć

32.07         Priprem­ljeni pigmenti, priprem­ljena sredstva za zamućiva­nje i priprema­nje boje, staklasti emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati, koji se upotreb­ljavaju u industriji keramike, emajlira­nja i stakla, frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ­ljuskica

3207.10  - priprem­ljeni pigmenti, priprem­ljena sredstva za zamućiva­nje, priprem­ljene boje i slični preparati

3207.20  - staklasti emajli i glazure, presvlake i slični preparati

3207.30  - tekući keramički lakovi i slični preparati

3207.40  - frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ­ljuskica

32.08         Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otop­ljenih u nevodenom mediju; otopine definirane napomenom 4 uz ovo poglav­lje

3208.10  - na osnovi poliestera

3208.20  - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

32.09         Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otop­ljenih u vodi:

3209.10  - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

3209.90  - ostalo

32.14         Staklarski kitovi, kitovi za cijep­lje­nje, smolni cementi, mase za brtv­lje­nje i drugi kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutar­njih zidova, podova, stropova i slično;

3214.10  - staklarski kitovi, kitovi za cijep­lje­nje, smolni cementi, mase za brtv­lje­nje, drugi kitovi i ličilačka punila

3214.90  - ostalo

32.15         tiskarske boje, tuševi i crnila za pisa­nje ili crta­nje i ostala crnila, uk­ljučujući nekoncentrirane ili u krutom sta­nju

3215.1    - tiskarske boje

3215.11  - - crna

3215.19  - - ostale

33.04         Proizvodi za u­ljepšava­nje i šminka­nje i proizvodi za ­nje­gu kože (osim lijekova), uk­ljučujući i preparate za zaštitu od sunca ili za pojačava­nje pigmentacije pri sunča­nju ili za tam­nje­nje kože, preparati za manikir i pedikir

3304.99  - ostalo

3304.999         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

33.07         Preparati za brija­nje, uk­ljučujući i one koji se upotreb­ljavaju prije i nakon brija­nja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupa­nje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuk­ljučeni na drugom mjestu; priprem­ljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uk­ljučujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.90  - ostalo

3307.909         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

34.05         Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za čišće­nje i slični preparati (uk­ljučujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tkanina, celularne plastike ili celularne gume, impre­gnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 34.04

3405.10  - politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu

3405.20  - politure, laštila i slični preparati za održava­nje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405.30  - politure i slični preparati za karoserije, osim politura za kovine

3405.40  - paste, praškovi i ostali preparati za čišće­nje

3405.90  - ostalo

3406.00         Svijeće, svjećice i sl.

3605.00         Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 36.04

37.01         Fotografske ploče i ravni filmovi, osjet­ljivi na svjetlost, neosvijet­ljeni, bilo od koje­g materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjet­ljivi na svjetlost, neosvijet­ljeni, u kasetama ili bez kaseta

3701.10  - za rendgensko snima­nje

3814.00         Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva priprem­ljena za skida­nje premaznih sredstava ili lakova

3820.00         Preparati protiv smrzava­nja i priprem­ljene tekućine za odleđiva­nje

39.05         Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u primarnim oblicima:

3905.1    - poluvinilacetat

3905.12  - - u vodenoj disperziji

3905.19  - - ostali

39.19         Samo­ljep­ljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uk­ljučujući i one u smocima

3919.90  - ostalo

39.20         Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10  - od polimera etilena

3920.101         - - - folija deb­ljine do 12 mikrona u kolutima širine od 50 do 99 mm

39.23         Proizvodi za transport i pakira­nje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3923.2    - vreće i vrećice (uk­ljučujući stožaste)

3923.21  - - od polimera etilena

3923.29  - - od ostalih plastičnih masa

3923.40  - kalemovi, kopsovi, cjevčice i slične podloge

3923.90  - ostalo

3923.901         - - - bačve i cisterne

3923.909         - - - ostalo

39.24         Stolno posuđe, kuhi­njsko posuđe i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3924.10  - stolno i kuhi­njsko posuđe i pribor

3924.90  - ostalo

39.25         Građevinski proizvodi za ugrad­nju, od plastičnih masa, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu

3925.10  - spremnici, cisterne, kace i slične posude, obujma iznad 300 l

3925.20  - vrata, prozori i okviri za ­njih, pragovi za vrata

3925.30  - kapci, rolete (uk­ljučujući venecijanske rolete) i slični proizvodi i ­njihovi dijelovi

3925.90  - ostalo

40.09      Cijevi i crijeva od gume, od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume, s priborom ili bez pribora (npr. spojnice, ko­ljena, prirubnice)

4009.10  - nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.20  - pojačani ili kombinirani samo s kovinom, bez pribora

4009.40  - pojačani ili kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.50  - s priborom

4009.509         - - - ostali

42.02         Kovčezi, škri­nje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, frutrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške i za pišto­lje te slični spremnici; putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, duhanske vrećice, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za dragu­ljarske predmete, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanvlakna ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučenim tim materijalima ili papirom

4202.1         kovčezi, škri­nje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe i slični spremnici

4202.11  - - s va­njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.12  - - s va­njskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202.19  - - ostalo

4202.2    - ručne torbe, s remenom za rame ili bez remena za rame uk­ljučujući i one bez ručnih drški

4202.21  - - s va­njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.22  - - s va­njskom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala

4202.29  - - ostalo

4202.3    - proizvodi koji se obično nose u ­džepu ili ručnoj torbi

4202.31  - - s va­njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.32  - - s va­njskom površinom od plastične mase ili od teks­til­nih materijala

4202.39  - - ostali

4202.9    - ostalo

4202.91  - - s va­njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.92  - - s va­njskom površinom od plastične mase ili od tekstil­nih materijala

4202.99  - - ostalo

43.02      Štav­ljena ili obrađena krzna (uk­ljučujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke), nesastav­ljene ili sastav­ljene (s dodanim ili bez dodanog drugog materijala), osim onih koji se razvrstavaju u tar. broj 43.03

4302.1    - cijela krzna, sa ili bez glava, repova, šapa ili nožica, nesastav­ljen

4302.11  - - od nerca

4302.12  - - od pitomog ili div­lje­g zeca

4302.13  - - od ovih vrsta ja­njadi: astrahanske, ja­njadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične ja­njadi, indijske, kineske, mongolske i tibetske ja­njadi, cijela, sa ili bez glava, repova ili nožica

4302.19  - - ostala

4302.20  - glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastav­ljeni

4302.30  - cijela krzna i ­njihovi dijelovi ili odsječci, sastav­ljeni

4304.00         Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

4304.009         - - - proizvodi od umjetnog krzna

44.06         Drveni že­ljeznički i tramvajski pragovi

4406.10  - neimpre­gnirani

4406.101         - - - hrastovi

4406.102         - - - bukovi

4406.109         - - - ostali

4406.90  - ostali

4406.901         - - - hrastovi

4406.902         - - - bukovi

4406.909         - - - ostali

44.18         Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za građevinarstvo, uk­ljučujući ploče sa saćem, sastav­ljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru

4418.10  - prozori, vrataprozori i okviri

4418.20  - vrata, dovratnici i pragovi

4418.30  - parketne ploče

48.05      Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije da­lje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglav­lje

4805.10  - polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)

48.11      Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od celuloznih vlakana, premazani, impre­gnirani, prekriveni, površinski obojeni, urešeni ili tiskani, u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz tar. br. 48.03, 48.09 ili 48.10

4811.2    - papir i karton premazani ­ljepilom

4811.29  - - ostalo

4811.299         - - - ostalo

48.14      Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne vitrofanije za prozore

4814.10  - papir sa zrnatom površinom (»Ingrain«)

4814.20  - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, koja ima zrnaste, re­ljefne, bojene, tiskane ili drukčije ukrašene površine

4814.30  - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem prekrivenim materijalom za pletarstvo, međusobno spojenim ili nespojenim u paralelne niti ili tkane

4814.90  - ostalo

48.17         Poštanske omotnice (koverte), pisma-omotnice (pisma koverte) dopisnice i karte za dopisiva­nje, bez slike, od papira ili kartona, slogovi za dopisiva­nje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakira­njima, od papira ili kartona

4817.10  - poštanske omotnice (koverte)

4817.20  - pisma-omotnice (pisma koverte), dopisnice i karte za dopisiva­nje (bez slike)

4817.30  - slogovi za dopisiva­nje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakira­njima, od papira ili kartona

48.19         Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakira­nje, od papira, kartona, celulozne vate i listova ili trka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, re­gistratori i slični proizvodi, koji se upotreb­ljavaju u uredima, trgovinama ili slično

4819.10  - kutije od valovitog papira ili kartona

4819.20  - složive kutije od nevalovitog papira ili kartona

4819.209         - - - ostale

4819.30  - vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom

4819.40  - ostale vreće i vrećice, uk­ljučujući tu­ljke

4819.50  - ostali spremnici za pakira­nje, uk­ljučujući omote za gramofonske ploče

4819.501         - - - kutije va­ljkastog oblika izrađene od više vrsta materijala (»kombi doze«)

4819.60  - kartonažni proizvodi od papira ili kartona (re­gistratori i slični proizvodi), koji se upotreb­ljavaju u uredima, trgovinama i slično

48.20      Re­gistri, k­njigovodstvene k­njige, podsjetnici, k­njige za naru­džbe, priznanične k­njige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi, bi­lježnice, pod­metači za pisa­nje kombinirani s upojnim papirom, korice za slobodne listove (osim običnih k­njigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košu­ljice i fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, slogovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili kartonski proizvodi za pisa­nje, albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za k­njige, od papira ili kartona

4820.10  - re­gistri, k­njigovodstvene k­njige, podsjetnici, k­njige za naru­džbe, priznanične k­njige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi

4820.20  - bi­lježnice

4820.30  - korice za slobodne listove (osim običnih k­njigo­vezačkih korica za uvez k­njiga), mape, košu­ljice i fascikli za spise

4820.40  - poslovni obrasci u više primjeraka i slogovi s umetkom karbon-papira

4820.50  - albumi za uzorke ili kolekcije

4820.90  - ostalo

4820.901         - - - obrasci

4820.909         - - - ostalo

48.21         Etikete, papirne ili kartonske, svih vrsta, tiskane i netiskane

4821.10  - tiskane

4821.90  - ostale

48.23      Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike, drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana

4823.1    - papir premazan ­ljepilom, u kolutima ili vrpcama

4823.11  - - samo­ljepivi

4823.19  - - ostali

4823.40  - role, listovi i diskovi, tiskani za re­gistrirajuće aparate

4823.5    - ostali papiri i karton, za tiska­nje, pisa­nje ili druge grafičke svrhe

4823.51  - - tiskani, re­ljefni ili bušeni

4823.59  - - ostalo

4823.60  - papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, ta­njuri, šalice i slično

4823.70  - lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase

4823.90  - ostalo

4823.909         - - - ostalo

64.02         Ostala obuća s potplatima i licem (gor­njištem), od kaučuka, gume ili plastične mase

6402.1    - športska obuća

6402.19  - - ostalo

6402.20  - obuća s licem od traka ili reme­nja spojenih s potplatom ukiva­njem čepova

6402.30  - ostala obuća s kapicom od kovine

6402.9    - ostala obuća

6402.91  - - koja pokriva gleža­nj

6402.99  - - ostalo

64.03         Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem (gor­njištem) od kože

6403.1    - športska obuća

6403.19  - - ostalo

6403.20  - obuća s potplatima od kože i licem (gor­njištem) od kožnih remenova koji idu preko rista i oko palca

6403.30  - obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez kapice od kovine

6403.40  - ostala obuća s kapicom od kovine

6403.5    - ostala obuća s potplatima od kože

6403.51  - - koja pokriva gleža­nj

6403.59  - - ostala

6403.9    - ostala obuća

6403.91  - - koja pokriva gleža­nj

6403.99  - - ostala

64.05         Ostala obuća

6405.10  - s licem od kože ili umjetne kože

6405.20  - s licem od tekstilnih materijala

6504.00  Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili izrađeni sastav­lja­njem vrpci bilo od koje­g materijala, uk­ljučujući i podstav­ljene ili ukrašene

65.05      Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih metražnih materijala (osim vrpci), uk­ljučujući podstav­ljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo koje­g materijala, uk­ljučujući podstav­ljene ili ukrašene.

6505.10  - mreže za kosu

6505.90  - ostalo

65.06         Ostala pokrivala glave, uk­ljučujući podstav­ljena ili ukrašena

6506.10  - zaštitna pokrivala (kacige, š­ljemovi i slično)

6506.9    - ostala

6506.91  - - od kaučuka, gume ili plastične mase

6506.92  - - krznena

6506.99  - - od ostalih materijala

6507.00         Vrpce za unutar­nje opšiva­nje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i podbradnici, za pokrivala glave

66.01         Kišobrani i suncobrani (uk­ljučujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

6601.10  - vrtni i slični kišobrani-suncobrani

6601.9    - ostalo

6601.91  - - teleskopski

6601.99  - - ostalo

6602.00         Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično

66.03         Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01 i 66.02

6603.10  - drške

6603.20  - okviri za kišobrane, uk­ljučujući montirane okvire na šipkama (štapovima)

6603.90  - ostalo

68.02         Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škri­ljevca) i proizvodi od ­njih, osim proizvoda iz tar. broja 68.01;  kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uk­ljučujući i od škri­ljevca), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, ­ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uk­ljučujući od škri­ljevca)

6802.2    - ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od ­nje­ga, jednostavno sječen ili rezan pilom, s ravnom glatkom površinom

6802.21  - - mramor, travertin i alabaster

6802.22  - - ostali vapnenački kamen

6802.29  - - ostali kamen

6802.9    - ostalo

6802.91  - - mramor, travertin i alabaster

6802.92  - - ostali vapnenački kamen

6802.99  -- ostali kamen

68.04         Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od prirodnog kamena, od aglomeriranoga prirodnog ili umjetnog abrazivnog materijala, ili od keramike s dijelovima ili bez dijelova od drugih materijala

6804.2    - ostalo

6804.22  - - od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike

6804.30  - brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:

6804.309         - - - od umjetnih materijala

68.05         Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila, papira, kartona ili drugih materijala, uključujući isječene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene

6805.10  - na podlozi od tekstilnih tkanina

6805.20  - na podlozi od papira ili kartona

6805.30  - na podlozi od ostalih materijala

68.06      Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične mineralne vune, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali, mješavine i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnih brojeva 68.11, 68.12 ili iz poglavlja 69

6806.10  - vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom stanju, listovima, pločama i smocima

68.07         Proizvodi do bitumena ili od sličnih materijala (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena)

6807.10  - u smocima

6807.90  - ostalo

6807.909         - - - ostalo

6808.00         Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, piljevine ili drugih otpadaka, od drveta, aglomerirani cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima

68.09         Proizvodi od sadre ili mješavine na osnovi sadre

6809.1    - daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni

6809.11  - - prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom

6809.19  - - ostalo

6809.90  -  ostali proizvodi

68.12         Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (npr. pređa, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća, brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz tar. broja 68.11 i 68.13

6812.10  - prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta s magnezijevim karbonatom

6812.20  - pređa

6812.30  - užad i konopi, pleteni ili nepleteni

6812.40  - tkani ili pleteni materijali

6812.50  - odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za glavu

6812.60  - papir, karton i pust

6812.70  - brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili smotaka

6812.90  - ostalo

6812.909         - - - ostalo

68.13      Tarni materijal i proizvodi od tarnog materijala (npr. ploče, valjci, vrpce, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, uključujući i kombinirane s tekstilom ili drugim materijalima

6813.10  - obloge i ploče za kočnice

6813.109         - - - ostale

6813.90  - ostalo

6813.909         - - - ostalo

69.04         Keramičke i zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6904.10  - zidarske opeke:

6904.101         - - - pune, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.102         - - - giter, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.103         - - - blok, dimenzija 290 x 190 x 190

6904.104         - - - blok, dimenzija 250 x 190 x 190

6904.105         - - - blok, dimenzija 250 x 250 x 140

6904.109         - - - ostale

6904.90  - ostalo

6904.901         - - - stropne ispune dimenzija 250 x 380 x 140

6904.902         - - - stropne ispune dimenzija 390 x 100 x 160

6904.903         - - - pločice za gredice dimenzija 250 x 120 x 40

6904.909         - - - ostalo

69.05         Crijep, dijelovi dimnjaka, ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo

6905.10  - crijep

6905.101         - - - tlačni, dimenzija 350 x 200

6905.102         - - - tlačni, valoviti, dimenzija 340 x 200

6905.103         - - - biber, dimenzija 380 x 180

6905.104         - - - žljebnjaci dimenzija 375 x 200

6905.109         - - - ostali

6905.90  - ostalo

69.10         Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički

6910.10  - porculanski

6910.90  - ostalo

70.05         Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno

7005.30  - armirano staklo

70.17         Stakleni proizvodi za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduirani ili negraduirani, kalibrirani ili nekalibrirani

7017.10  - od taljenog kremena, ili drugog taljenog silicijeva dioksida

7017.109         - - - ostali

7017.20  - od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije do 5 x 106-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0oC i 300oC

7017.90  - ostalo

73.06         Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika

7306.20  - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7306.202         - - - proizvodne  cijevi  vanjskog  promjera manjeg od 3 1/2"

7306.209         - - - ostale

7306.50  - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika

7306.509         - - - ostale

7306.90  - ostalo

73.08         Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični, limovi, šipke, profili i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

7308.10  - mostovi i sekcije mostova

7308.20  - tornjevi i rešetkasti stupovi

7308.40  - oprema za skele, oplate, potpornje i potpornje za jamska okna

7308.409         - - - ostalo

7309.00         Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za  bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali  neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7309.001         - - - kontejneri za prijevoz robe

7309.009         - - - ostalo

7311.00         Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, željezni ili čelični

7311.009         - - - ostali

73.12         Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kabeli, pletene vrpce, grljci i slično električno neizolirani

7312.10  - upredena žica, užad i kabeli

7312.109         - - - ostalo

7312.1099         - - - - ostalo

7312.90  - ostalo

7312.909         - - - ostalo

7313.00         Bodljikava žica od željeza ili čelika: usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica koju se rabi za ograđivanje, željezna ili čelična

73.14         Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični

7314.4    - ostale rešetke, mreže i ograde od žice

7314.41  - - prevučene cinkom

7314.42  - - prevučene plastičnom masom

7314.49  - - ostale

73.15      Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7315.1    - zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi

7315.11  - - valjkasti lanci

7315.12  - - ostali lanci

7315.19  - - dijelovi

7315.20  - lanci protiv klizanja

7315.8    - ostali lanci

7315.81  - - lanci od karika s prečkama

7315.82  - - ostali, zavareni člankasti

7315.89  - - ostali

7315.90  - ostali dijelovi

7316.00  Sidra (kotve), čaklje ili njihovi dijelovi, željezni ili čelični

73.17      Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice, zašiljeni čavli (osim onih iz tarifnog broja 83.05) i slični predmeti, željezni ili čelični, sa glavom ili bez glave od drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom:

7317.001         - - - za željezničke kolosijeke

7317.002         - - - teks

73.18      Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični

7318.1    - proizvodi s navojem

7318.11  - - vijci za pragove

7318.12  - - ostali vijci za drvo

7318.13  - - vijci s kukom i vijci s prstenom

7318.14  - - samourezni vijci

7318.19  - - ostalo

7318.2    - proizvodi bez navoja

7318.21  - - elastične podloške i druge sigurnosne podloške

7318.23  - - zakovice

7318.24  - - klinovi i rascjepke

7318.29  - - ostalo

73.21      Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati; neelektrični i njihovi dijelovi: željezni ili čelični

7321.11  - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.13  - - na kruta goriva

73.23         Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo i njihovi dijelovi, željezni ili čelični; željezna ili čelična vuna; željezne ili čelične spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.10  - željezna ili čelična vuna; spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.9    - ostalo

7323.93  - - od nehrđajućeg čelika

7323.931         - - - posuđe

7323.939         - - - ostalo

73.26      Ostali proizvodi, željezni ili čelični

7326.1    - otkivci i otpresci, dalje neobrađeni

7326.19  - - ostali

7326.20  - proizvodi od žice

7326.209         - - - ostali

7326.90  - ostali

7326.909         - - - ostalo

76.10         Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata i ograde); limovi, šipke profili, cijevi i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

7610.10  vrata, prozori i okviri za njih te pragovi za vrata

7610.109         - - - ostalo

7610.90  - ostalo:

7610.901         - - - pripremljeni elementi za konstrukcije

7610.909         - - - ostalo

7611.00         Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih (tekućih) plinova), obujma većeg od 300 l, sa ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7611.001         - - - s oblogom ili toplinskom izolacijom

7611.009         - - - ostalo

76.14         Upredena žica, užad, pletene vrpce i slično, od aluminija, električno neizolirani

7614.10  - s čeličnom jezgrom

7614.90  - ostalo

8304.00         Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tar. broja 94.03

83.09         Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči) kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje od običnih kovina

8309.90  - ostalo

8309.902         - - - plombe neobrađene

8309.903         - - - plombe, obrađene

8309.909         - - - ostalo

84.02         Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu

8402.1    - kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:

8402.11  - - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare preko 45 t/h

8402.111         - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.112         - - - ostali, kapaciteti do 300 t/h

8402.119         - - - ostali, kapaciteti preko 300 t/h

8402.12  - - vodocijevni kotlovi ds proizvodnjom pare do 45 t/h

8402.121         - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.129         - - - ostali

8402.19  - - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibrid­ne kotlove

8402.191         - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.192         - - - plamenocijevni kotlovi

8402.193         - - - vrelouljni kotlovi

8402.199         - - - ostali

8402.20  - kotlovi za pregrijanu vodu

8402.201         - - - loženi usitnjenim drvom

8402.209         - - - ostali

8402.90  - dijelovi

84.03         Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.90  - dijelovi

84.04         Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova) kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.90  - dijelovi

84.06         Turbine na vodenu i drugu paru

8406.90  - dijelovi

84.16         Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uk­ljučujući meha­ničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke ukla­njače pepela i slične uređaje

8416.20  - ostali plamenici za ložišta, uk­ljučujući kombinirane plamenike

8416.209         - - - ostali

84.18      Hlad­njaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvod­nju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisa­ljke; osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15

8418.2    - hlad­njaci za kućanstvo

8418.21  - - kompresijski

8418.22  - - apsorpcijski, električni

8418.29  - - ostali

8418.50  - ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo, za hlađe­nje i zamrzava­nje

84.19         Strojevi, uređaji i labolatorijska oprema (pail električno grijana), za obradu materijala postupcima što počivaju na promjeni temperature kao što je grija­nje, kuha­nje, prže­nje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, pare­nje, suše­nje, isparava­nje, kondenzacija ili hla­đe­nje, osim strojeva ili uređaja za kućanstvo neelek­trična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.1         neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.111         - - - za kućanstvo

8419.119         - - - ostala

8419.191         - - - za kućanstvo

8419.199         - - - ostala

8419.40  - uređaji za destilaciju ili rektifikaciju

8419.401         - - - rektifikacijske kolone za proizvod­nju kisika

8419.409         - - - ostali

8419.8    - ostali strojevi, uređaji i oprema

8419.81  - - za pripremu toplih napitaka ili za kuha­nje ili grija­nje hrane

8419.819         - - - ostali

8419.89  - - ostali

8419.899         - - - ostali

8419.8999         - - - - ostali

84.20         Kalandri i drugi strojevi za va­lja­nje, osim za kovine ili staklo, te va­ljci za ­njih

8420.10  - kalandri i ostali strojevi za va­lja­nje

8420.101         - - - za glača­nje rub­lja

8420.1011         - - - - za kućanstvo

84.21         Centrifuge, uk­ljučujući centrifuge za suše­nje; uređaji za filtrira­nje i pročišćava­nje tekućina ili plinova

8421.1    - centrifuge, uk­ljučujući centrifuge za suše­nja

8421.121         - - - za kućanstvo

8421.2    - uređaji za filtrira­nje i pročišćava­nje tekućina

8421.29  - - ostali

8421.299         - - - ostali

8421.3    - uređaji za filtrira­nje i pročišćava­nje plinova

8421.31  - - filteri za usisni zrak za motore s unutar­njim izgara­njem

8421.319         - - - ostali

8421.39  - - ostali

8421.399         - - - ostali

8421.9    - dijelovi:

8421.91  - - centrifuga, uk­ljučujući i centrifuge za suše­nje

8421.919         - - - ostalo

8421.99  - - ostali

84.23      Vage (osim vaga osjet­ljivosti do 5 centigrama) uk­ljučujući i strojeve za broje­nje i kontrolu koje rade na osnovi vaga­nja mase; utezi za vage svih vrsta

8423.30  - vage za konstantnu masu i vage za ispušta­nje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uk­ljučujući odmjerne (dozirne) vage

8423.8    - ostale

8423.81  - - najveće­g kapaciteta vaga­nja do 30 kg

8423.82  - - kapaciteta vaga­nja preko 30 do 5000 kg

8423.829         - - - ostalo

8423.89  - - ostale

8423.891         - - - mosne (že­ljezničke i kolske)

8423.899         - - - ostale

84.24         Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbaciva­nje, štrca­nje i raspršiva­nje tekućina ili praha; aparati za gaše­nje požara, pa i s pu­nje­njem; pišto­lji za štrca­nje i slični uređaji; strojevi za izbaciva­nje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva­nje mlaza

8424.10  - aparati za gaše­nje požara, napu­njeni ili nenapu­njeni

8424.109         - - - ostali

8424.8    - ostali uređaji

8424.81  - - za po­ljoprivredu ili hortikulturu

8424.819         - - - ostali

84.27         Viličari; ostala kolica s uređajima za diza­nje ili rukova­nje

8427.20  - ostali samokretni

8427.209         - - - ostali

8427.90  - ostala

84.28      Ostali strojevi i uređaji za diza­nje, rukova­nje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice, (transporteri i žičare)

8428.20  - pneumatski elevatori i prijenosnice (transporteri)

8428.209         - - - ostali

8428.3    - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.39  - - ostali

8428.399         - - - ostali

84.32         Strojevi za pripremu i kultivira­nje zem­lje u po­ljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; va­ljci za trav­njake i športske terene

8432.10  - plugovi

8432.2    - brane, ta­njurače, kultivatori, p­ljevilice i kopačice

8432.21  - - ta­njurače

8432.29  - - ostalo

8432.30  - strojevi za sija­nje, sađe­nje i presađiva­nje

8432.301         - - - sadilice šumskih sadnica

8432.309         - - - ostali

8432.40  - razmetlice staj­njaka i kemijskog gnojiva

8432.80  - ostali strojevi

84.33         Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu po­ljoprivrednih proizvoda uk­ljučujući preše za balira­nje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišće­nje ili sortira­nje jaja, voća ili drugih po­ljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tb 84.37

8433.1    - kosilice trave za trav­njake, parkove i športske terene

8433.11  - - motorne, s reznim uređajem što se vrti vodoravno

8433.19  - - ostale

8433.20  - ostale kosilice, uk­ljučujući polužne kosilice za prik­ljučiva­nje na traktor

84.38         Strojevi i uređaji što nisu spomenuti niti uk­ljučeni u drugim tarifnim brojevima ovog poglav­lja, za industrijsku pripremu ili proizvod­nju hrane ili pića, osim strojeva za dobiva­nje (ekstrakciju) ili pripremu životi­njskih ili stabil­nih bi­ljnih masti i u­lja

8438.50  - strojevi za preradu mesa

8438.60  - strojevi za preradu voća, oraha i povrća

84.52         Strojevi za šiva­nje, osim strojeva za prošiva­nje k­njiga iz tar. broja 84.40; pokućstvo, posto­lja i poklopci posebno priprav­ljeni za strojeve za šiva­nje; igle za strojeve za šiva­nje

8452.10  - strojevi za šiva­nje za kućanstvo

84.57         Obradni centri za strojnu obradu, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer-strojevi sa više stanica, za obradu kovina

8457.20  - strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)

8457.30  - transfer – strojevi s više stanica

84.58         Tokarilice za obradu kovina skida­njem čestica (uk­ljučujući centre za tokare­nje)

8458.1    - horizontalne tokarilice:

8458.19  - - ostale

84.59      Alatni strojevi za obradu kovina odvaja­njem čestica (uk­ljučujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za buše­nje; razvrstava­nje, gloda­nje, ureziva­nje i nareziva­nje navoja, osim tokarilica (uk­ljučujući centre za tokare­nje) iz tar. broja 84.58

8459.2    - ostali strojevi za buše­nje svrdlom

8459.29  - ostali

8459.299         - - - ostali

8459.6    - ostale glodalice

8459.61  - - numerički uprav­ljane

8459.619         - - - ostale

8459.69  - - ostale

8459.699         - - - ostale

84.60      Alatni strojevi za skida­nje srha, oštre­nje, bruše­nje, vlačno glača­nje (hona­nje), glača­nje brusnom prašinom (lepa­nje), polira­nje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za polira­nje, osim za ozub­ljiva­nje reza­njem ili bruše­njem ili za dovršava­nje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2    ostali strojevi za bruše­nje kod kojih se pozicionira­nje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najma­nje 0,01 mm

8460.29  - - ostali

8460.292         - - - za ko­ljenasta vratila

8460.3    - strojevi za oštre­nje

8460.39  - - ostali

84.61      Alatni strojevi za bla­nja­nje, dub­lje­nje, provlače­nje, ozub­ljiva­nje, bruše­nje i dovršava­nje zupčanika, reza­nje pilom, odsijeca­nje i drugi alatni strojevi za obradu odvaja­njem čestica kovina ili kermeta što nisu spomenuti niti uk­ljučeni drugdje

8461.50  - strojne pile i ostali strojevi za odsijeca­nje

84.81         Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uk­ljučujući ventile za sma­nje­nje pritiska i termostatski uprav­lja­nje ventilima

8481.10  - ventili za sma­nje­nje pritiska

8481.109         - - - ostali

8481.30  - nepovratni ventili

8481.309         - - - ostali

8481.40  - sigurnosni ventili

8481.409         - - - ostali

8481.80  - ostali uređaji

8481.801         - - - re­gulacijski ventili s elektromehaničkim i pneumat­skim pogonom

8481.806         - - - armature za jednocijevno i dvocijevno centralno grija­nje nazivnog otvora od 3/8" do 3/4"

85.01         Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agre­gata)

8501.3    - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.31  - - snage do 750 W

8501.319         - - - ostali

8501.33  - - snage preko 75 kW do 375 kW

8501.339         - - - ostali

8501.40  - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.409         - - - ostali

8501.4099         - - - - ostali

8501.5    - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51  - snage do 750 W

8501.519         - - - ostali

8501.5199         - - - - ostali

8501.52  - snage preko 750W do 75kW

8501.529         - - - ostali

8501.5299         - - - - ostali

85.02         Električni generatorski agre­gati i rotacijski konvertori (pretvarači):

8502.1    - generatorski agre­gati s klipnim motorima s unutar­njim izgara­njem na pa­lje­nje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8502.11  - - snage do 75 kVA:

8502.119         - - - ostali

8502.12  - - snage preko 75 do 375 kVA:

8502.129         - - - ostali

8502.13  - - snage preko 375 kVA

8502.139         - - - ostali

8502.20  - generatorski agre­gati s klipnim motorima s unutar­njim izgara­njem na pa­lje­nje pomoću svjećice

8502.209         - - - ostali

8502.3    - ostali generatorski agre­gati

8502.39  - - ostali

8502.391         - - - istosmjerne struje

8502.3919         - - - - ostali

8502.399         - - - izmjenične struje

8502.3999         - - - - ostali

8502.40  - električni rotacijski konvertori (pretvarači)

8502.409         - - - ostali

85.04         Električni transformatori, statički konvertori (npr. Isprav­ljači) i industrijski svici

8504.10  - balasti za žaru­lje i cijevi s izbija­njem

8504.109         - - - ostali

8504.3    - ostali transformatori

8504.34  - - snage preko 500 kVA

8504.349         - - - ostali

8504.40  - statički konvertori (pretvarači)

8504.409         - - - ostali

85.05         Elektromagneti, permanentni magneti i proizvodi pred­viđeni da postanu permanentni magneti poslije mag­netizira­nja, stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojke i kočnice; elektromagnetne glave za diza­nje

8505.20  - elektromagnetne spojke i kočnice

85.30         Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, uprav­lja­nje i kontrolu prometa na že­ljezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutar­njim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 86.08)

8530.10  - oprema za že­ljezničke i tramvajske pruge

8530.80  - ostala oprema

85.39         Električne žaru­lje s nitima i električne žaru­lje s izbija­njem, uk­ljučujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaru­ljama, ultra­ljubičaste i infracrvene žaru­lje, lučne žaru­lje

8539.2    - ostale žaru­lje s nitima, isk­ljučujući ultra­ljubičaste i infracrvene žaru­lje

8539.29  - - ostale

85.44         Izolirana žica (uk­ljučujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uk­ljučujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani elekt. vodiči, s konektorima ili bez konektora, kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.1    - žica za namote:

8544.111         - - - promjera do 2,50 mm

8544.20  - koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

86.01         Tračničke lokomotive napajane iz va­njskog izvora elektriciteta ili iz električnog akumulatora

8601.10  - napajane iz va­njskog izvora elektriciteta

8601.102         - - - za normalni kolosijek

8601.109         - - - ostale

86.02         Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi

8602.10  - dizelske električne lokomotive

8602.90  - ostalo:

8602.901         - - - dizelske mehaničke, u »S« izvedbi

8602.902         - - - dizelske hidraulične

8602.909         - - - ostalo

86.03         Samokretni že­ljeznički i tramvajski putnički i teretni vagoni, osim onih iz tar. br. 86.04

8603.10  - napajani iz va­njskog izvora elektriciteta

8603.101         - - - tramvajska motorna kola, putnička

8603.102         - - - motorni vlakovi, putnički

8603.103         - - - motorni vagoni, putnički

8603.109         - - - ostali

8603.90  - ostali:

8603.901         - - - motorni vlakovi, putnički

8603.902         - - - motorni vagoni, putnički

8603.909         - - - ostali

8605.00         Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali željeznički i tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim onih iz tar. br. 86.04):

8605.001         - - - sanitetski

8605.002         - - - željeznički vagoni: putnički, poštanski, prtljažni i službeni

8605.009         - - - ostali

86.06         Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:

8606.10  - vagoni cisterne i slični

8606.20  - vagoni s izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606.10

8606.30  - samoistovarni vagoni, osim onih iz podbrojeva 8606.10 i 8606.20

8606.9    - ostali:

8606.91  - - s krovom i zatvoreni:

8606.911         - - - za prijevoz žive ribe

8606.919         - - - ostali

8606.92  - - otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60 cm

8606.99  - - ostali:

8606.991         - - - tramvajski vagoni

8606.999         - - - ostali

86.07         Dijelovi tračničkih vozila:

8607.1    - okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:

8607.11  - - pogonska okretna postolja

8607.12  - - ostala okretna postolja

8607.30  - vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i njihovi dijelovi

8609.00         Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno zasnovani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.009         - - - ostali

87.01         Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.20  - cestovni tegljači (»šleperi«) za poluprikolice:

8701.202         - - - rabljeni, snage motora do 300 kW

8701.204         - - - rabljeni, snage veće od 300 kW

87.02         Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući vozača

8702.10  - s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski):

8702.101         - - - autobusi, novi

8702.102         - - - autobusi, rabljeni

8702.90  - ostala:

8702.901         - - - ostali autobusi, novi

8702.902         - - - ostali autobusi, rabljeni

8702.903         - - - trolejbusi

8702.909         - - - ostala

87.03         Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br. 87/02) uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa »karavan«, »kombi« itd. i trkaće automobile

8703.2    - ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s rotacijskim klipnim motorima

8703.21  - - obujma cilindra do 1000 cmł:

8703.212         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.219         - - - ostala, rabljena

8703.22  - - obujma cilindra preko 1000 do 1500 cmł:

8703.222         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.229         - - - ostala, rabljena

8703.23  - - obujma cilindra preko 1500 do 3000 cmł:

8703.232         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.235         - - - terenska vozila, rabljena

8703.239         - - - ostala, rabljena

8703.24  - - obujma cilindra preko 3000 cmł:

8703.242         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.245         - - - terenska vozila, rabljena

8703.249         - - - ostala, rabljena

8703.3    - ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

8703.31  - - obujma cilindra do 1500 cmł:

8703.312         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.319         - - - ostala, rabljena

8703.32  - - obujma cilindra preko 1500 do 2500 cmł:

8703.322         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.325         - - - terenska vozila, rabljena

8703.329         - - - ostala, rabljena

8703.33  - - obujma cilindra preko 2500 cmł:

8703.332         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.335         - - - terenska vozila, rabljena

8703.339         - - - ostala, rabljena

8703.90  - ostala

8703.902         - - - osobni automobili, rabljeni

8703.909         - - - ostala, rabljena

87.04         Motorna vozila za prijevoz robe

8704.2    - ostala, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim):

8704.23  - - bruto mase preko 20 t

8704.231         - - - cisterne

8706.00  Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8706.002         - - - za traktore

87.07         Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8707.10  - za vozila iz tar. broja 87.03

8707.90  - ostale:

8707.901         - - - za autobuse i trolejbuse

8707.902         - - - zatvoreni aluminijski sanduci za kamione

8707.909         - - - ostale

87.08         Dijelovi i pribori za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8708.10  - branici i njihovi dijelovi

8708.2    - ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući i kabine):

8708.291         - - - aluminijske stranice kamionskih sanduka

8708.3    - kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi:

8708.39  - - ostale

8708.9    - ostali dijelovi i pribor:

8708.92  - - ispušni lonci i ispušne cijevi

8708.93  - - spojke i njihovi dijelovi

8708.99  - - ostali:

8708.991         - - - zglobovi, spone i vodilice mosta osim homo­kine­tičkih zglobova s kardanskim križem

8708.992         - - - ostali dijelovi i pribor. obrađeni

8708.999         - - - ostali dijelovi i pribor, neobrađeni

87.11         Motocikl (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

8711.10  - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra do 50 cmł

8711.20  s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 50 od 250 cmł

8711.201         - - - novi

8711.209         - - - rabljeni

8711.30  s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 250 do 500 cmł

8711.301         - - - novi

8711.309         - - - rabljeni

8711.40  s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 500 do 800 cmł

8711.401         - - - novi

8711.409         - - - rabljeni

8711.50  s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 800 cmł

8711.509         - - - rabljeni

8711.90  - ostalo

8711.901         - - - bočne prikolice

8711.909         - - - ostalo

87.14         Dijelovi i pribor vozila iz tar. brojeva 87.11 do 87.13

8714.1    - za motocikle (uključujući i mopede):

8714.11  - - sjedala

8714.9    -ostali

8714.92  - - naplaci i žbice kotača

8714.93  - - glavine (osim glavina s kočnicom) i slobodni lanča­nici

8714.94  - - kočnice, uključujući glavine s kočnicom i njihovi dijelovi

8714.95  - - sjedala

87.16         Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna, njihovi dijelovi

8716.20  - samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe

8716.209         - - - ostale

8716.3    - ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe

8716.31  - - prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne:

8716.311         - - - za ukapljene plinove

8716.40  - ostale prikolice i poluprikolice

8716.80  - ostala vozila

89.03      Jahte i ostala plovila za šport ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui

8903.10  - na napuhavanje

8903.9    - ostalo

8903.92  - - motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim motorom

8903.99  - - ostalo

94.01         Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02) uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9401.30  - okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine

9401.90  - dijelovi:

9401.902         - - - od kovina, osim amortizera

9401.903         - - - amortizeri

9401.904         - - - od plastičnih masa

94.04         Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.10  - nosači madraca

9404.2    - madraci:

9404.21  - - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.29  - - od ostalih materijala

9404.30  - vreće za spavanje

9404.90  - ostalo

9406.00         Montažne zgrade

9406.001         - - - od plastičnih masa

9406.002         - - - od cementa, betona ili umjetnog kamena

9406.004         - - - od čelika

9406.005         - - - od drva

9406.009         - - - ostale

9602.00         Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, parafina, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine koju se razvrstava u tar. br. 35.03) i proizvodi od nestvrdnute želatine

9602.001         - - - kapsule od želatine za farmaceutske svrhe

9602.002         - - - biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi od tih materijala

9602.009         - - - ostalo

96.06         Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

9606.10  - kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način i njihovi dijelovi

9606.2    - dugmad:

9606.21  - - od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.22  - - od običnih kovina, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.29  - - ostala

9606.30  - dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad

96.07         Patentni zatvarači i njihovi dijelovi

9607.1    - patentni zatvarači:

9607.11  - - sa zupcima od običnih kovina

9607.19  - - ostali

9607.20  - dijelovi

96.08         Kemijske olovke, flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje, patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uklju­čujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 96.09

9608.10  - kemijske olovke

9608.20  - flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala:

9608.209         - - - ostali

9608.3    - naliv pera i slična pera na punjenje:

9608.31  - - za crtanje tušem

9608.39  - - ostalo

9608.40  - patent-olovke

9608.50  - slogovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva

9608.60  - ulošci za kemijske olovke

9608.9    - ostalo:

9608.91  - - pera i njihovi vrhovi:

9608.911         - - - pera za pisanje. zlatna

9608.912         - - - ostala pera za pisanje

9608.913         - - - pera za crtanje – redis

9608.919         - - - vrhovi pera

9608.99  - - ostalo:

9608.992         - - - ulošci za flomastere

9608.999         - - - ostalo

96.09         Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 96.08), pisaljke, mine za olovke, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede:

9609.10  - olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u čvrstom omo­taču

9609.20  - mine za olovke, crne ili u boji

9609.90  - ostalo

DODATAK II.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE
ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ
ZAJEDNICE navedene u članku 5., stavak (3)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupa­nja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 70% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnov­ne carine,

– 1. siječ­nja 2004. godine carine će se sniziti na 40% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2005. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2006. godine carine će se sniziti na 15% osnovne carine,

– 1. siječ­nja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

HS 6+     Opis

25.22         Vapno, ne­gašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. broj 28.25

2522.10  - ne­gašeno vapno

2522.20  - gašeno vapno

2522.30  - hidraulično vapno

25.23         Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uk­ljučujući obojene i u obliku klinkera

2523.10  - cement u obliku klinkera

2523.109         - - - ostali

2523.2    - portland cement

2523.29  - - ostali

2523.292         - - - portland cement s dodacima

2523.294         - - - sulfatno otporni cement

2523.295         - - - cement s niskom toplinom hidratacije

2523.296         - - - metalurški cement i cement za visoke peći

2523.299         - - - ostali

2523.30  - aluminatni cement

2523.301         - - - aluminatni cement sa sadržajem do 50% Al203

2523.90  - ostali hidraulični cementi

2710.00         Naftna u­lja i u­lja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih u­lja ili u­lja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

2710.001         - - - motorni benzin i ostala laka u­lja

2710.0012         - - - - bezolovni motorni benzin

2710.0013         - - - - ostali motorni benzini

2710.0019         - - - - ostala laka u­lja i proizvodi na osnovi tih u­lja

2710.002         - - - petrolej (kerozin) i ostala sred­nja u­lja

2710.0024         - - - - ostali petroleji

2710.0029         - - - - ostala sred­nja u­lja i proizvodi na osnovi tih u­lja

2710.003         - - - teška u­lja, osim otpadnih i za da­lj­nju preradu:

2710.0031         - - - - plinska dizel goriva

2710.0032         - - - - ekstra lako i lako specijalno loživo u­lje

2710.009         - - - ostala

2710.0099         - - - - otpadna u­lja

2807.00         Sumporna kiselina; oleum

2807.001         - - - sumporna kiselina pro analisi

2808.00         Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline

2808.001         - - - dušična kiselina pro analisi

31.02         Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

3102.90  - ostale, uk­ljučujući i mješavine koje nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

31.05         Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglav­lja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakira­njima do 10 kg bruto mase

3105.10  - proizvodi iz ovog poglav­lja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakira­njima do 10 kg bruto mase

32.06         Ostale tvari za boje­nje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovo poglav­lje, osim onih iz tar. br. 32.03, 32.04 ili 32.05; anorganski proizvodi koji se upotreb­ljavaju kao luminofori, kemijski određeni ili neodređeni

3206.20  - pigmenti i preparati na osnovi spojeva kroma

3206.201         - - - kromno zelenilo

3206.202         - - - cinkovo žutilo (cinkov kromat)

3206.209         - - - ostalo

3206.4    - ostale tvari za boje­nje i ostali preparati

3206.49  - - ostalo

3206.492         - - - koncentrirane disperzije pigmenata

3206.494         - - - na osnovi čađe

33.04         Proizvodi za u­ljepšava­nje i šminka­nje i proizvodi za ­nje­gu kože (osim lijekova), uk­ljučujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačava­nje pigmentacije pri sunča­nju ili za tam­nje­nje kože; preparati za manikir i pedikir

3304.10  - proizvodi za šminka­nje usana

3304.109         - - - pripremljeni za prodaju na malo

3304.20  - proizvodi za šminka­nje očiju

3304.209         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3304.30  - preparati za manikir i pedikir

3304.309         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

33.05         Preparati za kosu

3305.10  - šamponi

3305.109         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3305.20  - preparati za trajno kovrča­nje i isprav­lja­nje:

3305.209         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3305.30  - lakovi za kosu:

3305.309         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3305.90  - ostalo

3305.909         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

33.06         Preparati za higijenu usta i zubi, uk­ljučujući paste i praškove za pričvršćiva­nje umjetnog zubala; konac za čišće­nje zubi (zubna svila), u pakira­njima za prodaju na malo

3306.10  - sredstva za ­nje­gu zubi

3306.109         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3306.90  - ostalo

3306.909         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

33.07         Preparati za brija­nje, uk­ljučujući i one koji se upotreb­ljavaju prije i nakon brija­nja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupa­nje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuk­ljučeni na drugom mjestu; priprem­ljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uk­ljučujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.10  - preparati za brija­nje, uk­ljučujući one što se upotreb­ljavaju prije ili nakon brija­nja

3307.109         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3307.20  - dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znoje­nja

3307.209         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3307.30  - parfimirane soli i ostali preparati za kupa­nje

3307.309         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

3307.4    - preparati za parfimira­nje ili dezodorira­nje prostorija, uk­ljučujući mirisne preparate za vjerske obrede

3307.49  - - ostalo

3307.499         - - - priprem­ljeni za prodaju na malo

34.02         Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pra­nje (uk­ljučujući pomoćne preparate za pra­nje) i preparati za čišće­nje, s dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 34.01

3402.1    - organska površinski aktivna sredstva, priprem­ljena i nepriprem­ljena za prodaju na malo

3402.11  - - anionska

3402.111         - - - alkil aril sulfonati

3402.112         - - - poliglikol eter lauril alkohol sulfat

3402.20  - preparati priprem­ljeni za prodaju na malo

3402.201         - - - u prahu, za pra­nje

3402.209         - - - ostalo

3402.90  - ostalo

3402.901         - - - u prahu, za pra­nje

38.08         Insekticidi, rodenficidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klija­nja, sredstva za re­gulira­nje rasta bi­ljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, priprem­ljeni u oblicima ili pakira­njima za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fiti­lji, svijeće i papiri za ubija­nje muha)

3808.20  - fungicidi

3808.209         - - - ostali fungicidi, osim za zaštitu bi­lja

39.17         Cijevi, crijeva i pribor za ­njih (npr. spojnice, ko­ljena, prirubnice), od plastičnih masa

3917.2    - cijevi i crijeva, kruti

3917.21  - - od polimera etilena

3917.211         - - - za podmorski vodovod

3917.219         - - - ostale

3917.2199         - - - - ostale

3917.22  - - od polimera propilena

3917.229         - - - ostale

3917.23  - - od polimera vinilklorida

3917.239         - - - ostale

3917.29  - - od ostalih plastičnih masa

3917.299         - - - ostale

3917.31  - - fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti tlak od 27,6 MPa ili veći

3917.319         - - - ostale

3917.32  - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, bez pribora

3917.329         - - - ostale

3917.33  - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, s priborom

3917.339         - - - ostale

3917.39  - - ostale

3917.399         - - - ostale

3917.40  - pribor

3917.409         - - - ostali

39.18      Podni pokrivači od plastičnih masa, uk­ljučujući i nesamo­ljep­ljive i samoljepljive, u smocima ili u obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani napomenom 9 uz ovo poglav­lje

3918.10  - od polimera vinilklorida

3918.90  - od ostalih plastičnih masa

39.19         Samo­ljep­ljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uk­ljučujući i one u smocima

3919.10  - u smocima širine do 20 cm

3919.101         - - - od polipropilena

3919.102         - - - od polivinilklorida

3919.103         - - - od polietilena

3919.109         - - - ostalo

39.20         Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10  - od polimera etilena

3920.109         - - - ostalo

3920.30  - od polimera stirena

3920.4    - od polimera vinilklorida

3920.42  - - savit­ljivi

40.12         Protektirane ili upotreb­ljavane va­njske pneumatske gu­me; pune gume i gume sa zračnim komorama, izmje­njivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume

4012.10  - protektirane gume

4012.109         - - - ostale

4012.20  - upotreb­ljavane pneumatske va­njske gume

4012.209         - - - ostale

4012.90  - ostalo

4012.909         - - - ostalo

44.09      Drvo (uk­ljučujući dužice i frize za parket, nesastav­lje­ne), profilirano (s perom i utorom, žlijeb­ljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini bilo koje­g ruba ili lica, uk­ljučujući bla­njano, brušeno ili zupčasto spojeno

4409.20  - ne crnogorično

4409.202         - - - od ostalog drveta

4409.203         - - - bukov parket

4409.204         - - - parket od ostale bjelogorice

4409.209         - - - ostalo

48.05      Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije da­lje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglav­lje:

4805.2    - višeslojni papir i karton

4805.29  - - ostalo

4805.291         - - - testliner – smeđi

4805.299         - - - ostalo

4805.30  - sulfitni omotni papir

4805.60  - ostali papir i karton, mase do 150 g/m˛

4805.601         - - - fluting od starog papira

4805.609         - - - ostalo:

4805.6091         - - - - šrenc

4805.6099         - - - - ostalo

4805.70  - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m˛, a ma­nje od 225 g/m˛

48.08      Papir i karton, valoviti (sa zalijep­ljenim ravnim površinskim listovima ili bez ­njih), naborani (krep, plisirani), re­ljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broja 48.03:

4808.10  - valoviti papir i karton, uk­ljučujući bušeni

64.01         Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gor­njištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s ­njim šiva­njem, zakiva­njem zakovicama ili čavlima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima

6401.10  - obuća s kapicom od kovine

6401.9    - ostala obuća

6401.91  - - koja pokriva ko­ljena

6401.92  - - koja pokriva gleža­nj, ali ne i ko­ljena

6401.99  - - ostalo

64.05         Ostala obuća

6405.90  - ostala

68.10         Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, armirani ili nearmirani

6810.1    - crijep, ploče, opeke ili slični proizvodi

6810.11  - - blokovi i opeke, građevni

6810.19  - - ostalo

6810.9    - ostali proizvodi

6810.91  - - montažni elementi, građevni

6810.99  - - ostalo

68.11         Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično

6811.10  - valovite ploče

6811.20  - ostale ploče, crijep, pločice i slični proizvodi

6811.30  - cijevi i pribor za cijevi

6811.90  - ostali proizvodi

69.08         Glazirane keramičke pločice za popločava­nje i oblaga­nje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge

6908.10  - pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili drugih oblika, kod kojih se stranica s najvećom površinom može uklopiti u kvadrat čija je dužina stranice ma­nja od 7 cm

70.03         Lijevano ili va­ljano staklo, u obliku listova, ploča ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajuće­g sloja, ali drukčije neobrađeno

7003.1    - nearmirani listovi ili ploče

7003.12  - -  bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju ili sa nereflektirajućim slojem

7003.19  - - ostalo

7003.199         - - - ostalo

7003.20  - armirani listovi i ploče

7003.30  - profili

70.07         Sigurnosno staklo, od ka­ljenoga ili slojevitog stakla

7007.1    - ka­ljeno sigurnosno staklo

7007.11  - - veličine i oblika prikladnog za ugrad­nju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.19  - - ostalo

7007.2    - slojevito sigurnosno staklo

7007.21  - - veličine i oblika prikladnog za ugrad­nju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.219         - - - ostalo

7007.29  - - ostalo

70.10         Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakira­nje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni

7010.10  - ampule

7010.20  - stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7010.9    - ostalo, sadržaja

7010.91  - - više od 1 1

7010.92  - - više od 0,33 l, ali ne više od 1 l

73.02         Dijelovi za izgrad­nju že­ljezničkih i tramvajskih kolosijeka od že­ljeza ili čelika; tračnice, tračnice vodilice i ozub­ljene tračnice, skretnički jezičci, srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani za postav­lja­nje, spaja­nje i pričvršćiva­nje tračnica

7302.40  - vezice i podložne ploče

7302.90  - ostalo

73.04      Cijevi i šup­lji profili, bešavni, od že­ljeza (osim od lijevanog že­ljeza) ili čelika

7304.10  - cijevi za naftovode i plinovode

7304.2    - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) i šipke za buše­nje, što ih se rabi pri buše­nju za pridobiva­nje nafte ili plina

7304.29  - - ostale

7304.292         - - - zaštitne cijevi od ostalih čelika, va­njskog promjera ma­nje­g od 16

7304.295         - - - proizvodne cijevi ostale, od ostalih čelika

7304.299         - - - ostale

7304.3    - ostale, kružnog poprečnog presjeka, od že­ljeza ili nele­giranog čelika

7304.31  - - hladno vučene ili hladno va­ljane

7304.319         - - - ostale

7304.3199         - - - - ostale

7304.39  - - ostale

7304.399         - - - ostale

73.06         Ostale cijevi i šup­lji profili (na pr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način) od že­ljeza ili čelika

7306.10  - cijevi za naftovode ili plinovode

7306.20  - zaštitne cijevi (»casing«) i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri buše­nju za pridobiva­nje nafte ili plina

7306.201         - - - zaštitne cijevi va­njskog promjera ma­nje od 16

7306.30  - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od že­ljeza ili nele­giranog čelika

7306.309         - - - ostale

7306.60  - ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka

7306.601         - - - od že­ljeza i nele­giranog čelika kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka najveće­g opse­ga 280 mm

7306.6019         - - - - ostale

73.10         Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukap­ljenih plinova), že­ljezni ili čelični, obujma do 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neoprem­ljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7310.10  - obujma 50 l i više

7310.2    - obujma ma­nje od 50 l

7310.21  - - limenke koje će se zatvoriti lem­lje­njem ili pertlira­njem

7310.29  - - ostalo

7310.299         - - - ostalo

73.14         Tkanine (uk­ljučujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od že­ljezne ili čelične žice, rešetke dobivene prosijeca­njem i razvlače­njem komada lima ili vrpce, že­ljezni ili čelični

7314.20  - rešetke, mreže i ograde zavarene na mjestima križa­nja od žice najma­nje dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili veće­g i veličine oko 100 cm˛ ili veće­g

73.21      Peći za grija­nje prostorija, šted­njaci (uk­ljučujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grija­nje), rešetkasta og­njišta, rošti­lji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održava­nje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i ­njihovi dijelovi, že­ljezni ili čelični

7321.1    - aparati za kuha­nje i grijala za održava­nje topline hrane

7321.12  - - na tekuća goriva

7321.8    - ostali aparati

7321.81  - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.82  - - na tekuća goriva

7321.83  - - na kruta goriva

7321.90  - dijelovi

73.22      Že­ljezni ili čelični neelektrično grijani radijatori za centralno grija­nje i ­njihovi dijelovi, že­ljezni ili čelični neelektrično grijani generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uk­ljučujući razdjelnike što mogu raspodjeljivati i svježi ili kondicioniran zrak) s ugrađenim motornim ventilatorom, i ­njihovi dijelovi

7322.1    - radijatori i ­njihovi dijelovi

7322.11  - - od lijevanog že­ljeza

7322.19  - - ostali

7322.90  - ostalo

7322.909         - - - ostalo

76.04      Šipke i profili od aluminija

7604.10  - od nele­giranog aluminija

7604.2    - od slitina aluminija

7604.21  - - šup­lji profil

7604.211         - - - površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, plastificirani, kaširani)

7604.219         - - - ostali

7604.29  - - ostalo

76.05      Žica od aluminija

76.05.1   - od nele­giranog aluminija

7605.11  - - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm

7605.119         - - - ostala

7605.19  - - ostala

76.06         Ploče, limovi i vrpce od aluminija deb­ljine preko 0,20 mm

7606.1    - pravokutni (uk­ljučujući kvadratne)

7606.11  - - od nele­giranog aluminija

7606.119         - - - ostalo

7606.12  - - od slitina aluminija

7606.122         - - - lim površinski obrađen (lakiran, obojen, plastificiran, kaširan)

7606.129         - - - ostali

7606.9    - ostalo

7606.91  - - od nele­giranog aluminija

7606.92  - - od slitina aluminija

76.07         Aluminijske folije (uk­ljučujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), deb­ljine koja ne prelazi 0,20 mm (ne računajući podlogu)

7607.1    - bez podloge

7607.19  - - ostale

7607.199         - - - ostale

7607.20  - s podlogom

7607.209         - - - ostalo

76.08         Aluminijske cijevi

7608.10  - od nele­giranog aluminija

7608.109         - - - ostale

7608.20  - od slitina aluminija

7608.209         - - - ostale

7609.00         Pribor za cijevi, od aluminija (na pr. spojnice, ko­ljena, kolčaci)

76.16      Ostali proizvodi od aluminija

7616.9    - ostali

7616.99  - - ostali

7616.991         - - - radijatori

7616.999         - - - ostali

82.15      Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za servira­nje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac; štipa­ljke za šećer i sličan kuhi­njski i stolni pribor

8215.10  - slogovi što sadrže najma­nje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom

8215.20  - ostali slogovi

8215.9    - ostalo

8215.91  - - prevučeni plemenitom kovinom

8215.99  - - ostalo

83.09         Čepovi (uk­ljučujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakira­nje, od običnih kovina

8309.10  - krunski čepovi

8309.90  - ostalo

8309.901         - - - čepovi s navojem

83.11      Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili ispu­njeni talite­ljima, koji se rabe za meko lem­lje­nje, tvrdo lem­lje­nje, zavariva­nje ili nanoše­nje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha običnih kovina, za metalizaciju štrca­njem

8311.10  - obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavariva­nje

8311.20  - žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno zavariva­nje

8311.30  - obložene šipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lem­lje­nje, tvrdo lem­lje­nje i zavariva­nje plamenom

8311.90  - ostalo, uk­ljučujući dijelove

84.03         Kotlovi za centralno grija­nje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.10  - kotlovi

8403.101         - - - na plin ili na plin i druga goriva

84.03.102         - - - na tekuća goriva

8403.103         - - - na kruta goriva

8403.109         - - - ostali

84.04         Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (na pr. predgrijači napojne vode, pre­grijači uređaji za ukla­nja­nje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.10  - pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 84.02 i 84.03

8404.101         - - - za kotlove iz tar. broja 84.02

8404.109         - - - za kotlove iz tar. broja 84.03

8404.20  - kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

84.06         Turbine na vodenu i drugu paru

8406.10  - turbine za pogon plovila

8406.101         - - - kondenzacijske, od najma­nje 6.000 kW

8406.109         - - - ostale

8406.8    - ostale turbine

8406.81  - - snage veće od 40 MW:

8406.811         - - - za pogon električnih generatora snage 200.000 kW i više u termoelektranama i toplanama

8406.819         - - - ostale

8406.82  - - snage ma­nje od 40 MW

8406.821         - - - kondenzacijske, od najma­nje 6.000 kW

8406.829         - - - ostale

84.08      Klipni motori s unutar­njim izgara­njem na pa­lje­nje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

8408.10  - pogonski motori za plovila

8408.102         - - - snage veće od 150 kW ali ne veće od 400 kW

8408.109         - - - ostali

84.13      Sisa­ljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina

8413.11  - - sisa­ljke za gorivo ili mazivo koje se upotreb­ljavaju na benzinskim postajama ili u garažama

8413.30  - sisa­ljke za gorivo, podmaziva­nje i rashladne medije klipnih motora s unutar­njim izgara­njem

8413.309         - - - ostale

8413.60  - ostale sisaljke za potiskivanje, s rotacijskim kretanjem

8413.601         - - - helikoidalne monosisa­ljke za agresivne kemijske materijale

8413.602         - - - zupčaste sisa­ljke za dozira­nje polimerizata za ispreda­nje umjetnih i sintetskih vlakana, za agresivne materijale

8413.603         - - - zupčaste sisa­ljke za hidrauliku

8413.6039         - - - - ostale

8413.604         - - - vijčaste sisa­ljke

8413.6049         - - - - ostale

8413.605         - - - krilne sisa­ljke

8413.6059         - - - - ostale

8413.609         - - - ostale

8413.6099         - - - - ostale

8413.70  - ostale centrifugalne sisa­ljke

8413.701         - - - višestepene sisa­ljke za ispira­nje naftnih i plinskih bušotina

84.14         Zračne ili vakuumske sisa­ljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilatorom pa i s filterima

8414.20  - zračne sisa­ljke na ručni ili nožni pogon

8414.209         - - - ostale

84.16         Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uk­ljučujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke ukla­njače pepela i slične uređaje

8416.10  - plamenici za ložišta na tekuće gorivo

8416.101         - - - kapaciteta do 2 kg/h

8416.102         - - - kapaciteta preko 300 kg/h

8416.109         - - - ostali

8416.20  - ostali plamenici za ložišta, uk­ljučujući kombinirane plamenike

8416.201         - - - kapaciteta do 84 MJ/h

8416.202         - - - za kruta goriva

8416.30  - automatska ložišta uk­ljučujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke ukla­njače pepela i slične uređaje

8416.301         - - - mehanički odstra­njivači pepela

8416.309         - - - ostalo

8416.90  - dijelovi

84.24         Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbaciva­nje, štrca­nje i za raspršiva­nje tekućina ili praha; aparati za gaše­nje požara, pa i s pu­nje­njem; pišto­lji za štrca­nje i slični uređaji; strojevi za izbaciva­nje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva­nje mlaza:

8424.20  - pišto­lji za prska­nje i slični uređaji

8424.30  - strojevi za izbaciva­nje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva­nje mlaza

8424.8    - ostali uređaji

8424.81  - - za po­ljoprivredu ili hortikulturu

8424.811         - - - vinogradarske prskalice

8424.813         - - - ostali zaprašivači – atomizeri do 400 l

84.26         Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne, i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni prenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice)

8426.1    - mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi, portalni prenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

8426.11  - - mosne dizalice na nepomičnim stupovima

8426.111         - - - za talionice

8426.119         - - - ostale

8426.20  - tora­njske okretne dizalice

8426.209         - - - ostale

8426.9    - ostali strojevi i uređaji

8426.91  - - udešeni za ugrad­nju na cestovna vozila

8426.99  - - ostali

8426.999         - - - ostali

84.28      Ostali strojevi i uređaji za diza­nje, rukova­nje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i žičare)

8428.10  - dizala i vedrični (skip) elevatori

8428.103         - - - ostala osobna i teretna dizala za stambene, poslovne i industrijske zgrade i bolnice

8428.3    - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.33  - - ostali s vrpcom

8428.339         - - - ostali

8428.40  - pokretne stube i pokretne staze

8428.90  - ostali strojevi i uređaji

8428.901         - - - uređaji za rukova­nje u industriji cigle i crijepa

8428.909         - - - ostalo

8428.9099         - - - - ostalo

84.29         Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, rav­njači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabija­nje i cestovni va­ljci

8429.5    - jaružala (gliboderi) i utovarivači

8429.51  - - utovarivači sa čeono postav­ljenom žlicom

8429.512         - - - s motorom snage do 184 kW, s kotačima

84.33         Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu po­ljoprivrednih proizvoda uk­ljučujući preše za balira­nje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišće­nje ili sortira­nje jaja, voća ili drugih po­ljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 84.37

8433.5    - ostali strojevi i uređaji za berbu i žetvu po­ljoprivrednih proizvoda, strojevi i uređaji za vršidbu (odvaja­nje zrna od bi­ljke)

8433.51  - - kombajni za žetvu i vršidbu (za žetvu uz odvaja­nje zrna od bi­ljke)

8433.511         - - - za žito i kukuruz

8433.5112         - - - - snage motora veće od 45 do 167 kW

84.58         Tokarilice za obradu kovina skida­njem čestica (uk­ljučujući centre za tokare­nje)

8458.1    - horizontalne tokarilice

8458.11  - - numerički uprav­ljane

84.59      Alatni strojevi za obradu kovina odvaja­njem čestica (uk­ljučujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za buše­nje, razvrtava­nje, gloda­nje, ureziva­nje i nareziva­nje navoja, osim tokarilica (uk­ljučujući centre za tokare­nje) iz tar. broja 84.58

8459.10  - strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459.5    - konzolne glodalice

8459.51  - - numerički uprav­ljane

84.60      Alatni strojevi za skida­nje srha, oštre­nje, bruše­nje, vlačno glača­nje (hona­nje), glača­nje brusnom prašinom (lepa­nje), polira­nje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za polira­nje, ozub­ljiva­nje reza­njem ili bruše­njem ili za dovršava­nje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2    - ostali strojevi za bruše­nje kod kojih se pozicionira­nje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najma­nje 0,01 mm

8460.29  - - ostali

8460.291         - - - za dijelove va­ljnih ležaja

84.81         Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uk­ljučujući ventile za sma­nje­nje pritiska i termostatsko uprav­lja­nje ventilima

8481.10  - ventili za sma­nje­nje pritiska

8481.101         - - - re­gulatori pritiska za plinske boce

8481.30  - nepovratni ventili

8481.301         - - - usisne košare s ventilom

8481.40  - sigurnosni ventili

8481.401         - - - nazivnog otvora od 15 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.80  - ostali uređaji

8481.802         - - - zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od promjera 25 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.803         - - - zaporni ventili nazivnog otvora od promjera 8 do 400 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zaporni ventili nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa; zaporni ventili za plinske boce

8481.804         - - - kuglaste slavine nazivnog otvora od promjera 8 do 700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa

8481.805         - - - podzemni i nadzemni hidranti, ventili za kućne prik­ljučke pa i s ogrlicama, odzračno-dozračni ventili

85.01         Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agre­gata)

8501.3    - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.32  - - snage preko 750 W do 75 kW

8501.329         - - - ostali

8501.34  - -  snage preko 375 kW

8501.349         - - - ostali

8501.40  - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.4099         - - - - ostali

8401.5    - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51  - - snage do 750 W

8501.511         - - - elektromotori s reduktorom za otvara­nje i zatvara­nje vratiju

8501.53  - - snage preko 75 kW

8501.539         - - - ostali

8501.6    - generatori izmjenične struje

8501.61  - - snage do 75 kVA

8501.619         - - - ostali

8501.62  - - snage preko 75 do 375 kVA

8501.629         - - - ostali

8501.63  - - snage preko 375 do 750 kVA

8501.639         - - - ostali

8501.64  - - snage preko 750 kVA

85.04         Električni transformatori, statički konvertori (npr. isprav­ljači) i indukcijski svici

8504.2    - transformatori s tekućim dielektrikom

8504.21  - - snage do 650 kVA

8504.211         - - - mjerni

8504.219         - - - ostali

8504.22  - -  snage preko 650 kVA do 10.000 kVA

8504.23  - - snage preko 10.000 kVA

8504.3    - ostali transformatori

8504.32  - - snage preko 1 kVA do 16 kVA

8504.329         - - - ostali

8504.33  - - snage preko 16 kVA do 500 kVA

8504.331         - - - za električne peći za ta­lje­nje ruda kovina, snage preko 20 kVA

8504.339         - - - ostali

8504.3399         - - - - ostali

8504.34  - - snage preko 500 kVA

8504.341         - - - za električne peći za ta­lje­nje rude

8504.50  - ostali indukcijski svici

8504.509         - - - ostali

85.16         Električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala; električni aparati za grija­nje prostora i električni uređaji za grija­nje tla; elektrotoplinski aparati za uređiva­nje kose (npr. aparati za suše­nje kose, aparati za kovrča­nje kose) i aparati za suše­nje ruku; električna glačala; ostali elektroplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grija­nje, osim onih iz tar. broja 85.45

8516.10  - električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala

8516.2    - električni aparati za grija­nje prostorija i električni aparati za grija­nje tla

8516.29  - - ostali

8516.80  - električni otpornici za grija­nje

8516.809         - - - ostali

85.25         Odaši­ljači za radiotelefoniju, radiotele­grafiju, radiodifuziju ili televiziju, uk­ljučujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snima­nje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)

8525.10  - odaši­ljači

8525.101         - - - za emitira­nje radio programa

85.35         Električni aparati za uklapa­nje ili isklapa­nje ili zaštitu ili spaja­nje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i razdjelne kutije), za napone preko 1000 V

8535.2    - automatski prekidači strujnih krugova

8535.21  - - za napon niži od 72,5 kV

8535.29  - - ostali

8535.30  - rastav­ljači i prekidači

8535.301         - - - rastav­ljači

8535.309         - - - prekidači

85.36         Električni aparati za uklapa­nje ili isklapa­nje ili zaštitu ili spaja­nje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i utičnice, grla za žaru­lje i razdjelne kutije), za napone do 1000 V

8536.10  - osigurači

8536.20  - automatski prekidači strujnih krugova

8536.30  - ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova

8536.4    - releji

8536.49  - - ostali

8536.50  - ostale sklopke

8536.509         - - - ostale

8536.6    - grla za žaru­lje, utikači i utičnice

8536.69  - - ostalo

8536.699         - - - ostalo

85.37         Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, oprem­ljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36 za električno uprav­lja­nje ili razdiobu električne struje, uk­ljučujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglav­lja 90 i aparatima za numeričko uprav­lja­nje, osim komutacijskih aparata iz tar. br. 85.17

8537.10  - za napon do 1000 V

8537.20  - za napon preko 1000 V

85.38         Dijelovi prikladni za uporabu isk­ljučivo ili uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37

8538.10  - ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge za proizvode iz tar. broja 85.37, neoprem­ljeni svojim aparatima

85.39         Električne žaru­lje s nitima i električne žaru­lje s izbija­njem, uk­ljučujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaru­ljama, ultra­ljubičaste i infracrvene žaru­lje; lučne žaru­lje

8539.2    - ostale žaru­lje s nitima, isk­ljučujući ultra­ljubičaste i infracrvene žaru­lje

8539.22  - - ostale, snage do 200 W i za napone preko 100 V

8539.3    - žaru­lje s izbija­njem, osim ultra­ljubičastih žaru­lja

8539.32  - - živine ili žaru­lje s natrijevom parom; žaru­lje s halidom

8539.39  - - ostale

85.44         Izolirana žica (uk­ljučujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uk­ljučujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.4    - ostali električni vodiči, za napon do 80 V

8544.41  - - s konektorima

8544.419         - - - ostali

8544.49  - - ostali

8544.491         - - - izolirani papirom

8544.4919         - - - ostali

8544.492         - - - izolirani plastičnim masama

8544.4929         - - - - ostali

8544.499         - - - izolirani ostalim materijalima

8544.4999         - - - - ostali

8544.5    - ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do 1000 V

8544.51  - - s konektorima

8544.519         - - - - ostali

8544.59  - - ostali

8544.591         - - - izolirani papirom

8544.592         - - - izolirani plastičnim masama

8544.593         - - - izolirani gumom

8544.599         - - - izolirani ostalim materijalima

8544.60  - ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V

8544.602         - - - ostali izolirani plastičnim masama

8544.603         - - - ostali izolirani gumom

8544.604         - - - ostali izolirani papirom

8544.609         - - - ostali, izolirani ostalim materijalima

85.45      Ug­ljene elektrode, ug­ljene četkice, ug­ljen za žaru­lje, ug­ljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ug­ljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe

8545.20  - četkice

85.48         Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglav­lju

8548.10  - otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori

8548.109         - - - ostali

87.01         Traktori, cestovni te­g­ljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broj 87.09)

8701.10  - traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski

8701.101         - - - snage motora do 10 kW

8701.102         - - - snage motora veće od 10 kW

8701.90  - ostali

8701.901         - - - po­ljoprivredni, snage motora do 50 kW

8701.902         - - - po­ljoprivredni, snage motora veće od 50 kW do 110 kW

8701.9021         - - - - stariji od 5 godina

8701.9029         - - - - ostali

87.09         Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za diza­nje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim uda­ljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima že­ljezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8709.1    - vozila

8709.11  - - električna

90.17         Instrumenti i aparati za crta­nje, obi­lježava­nje ili matematičko računa­nje (npr. aparati za crta­nje, pantografi, kutomjeri, pribor za crta­nje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjere­nje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglav­lju

9017.30  - mikrometarska mjerila, pomična k­ljunasta mjerila s nonijem i kalibarska mjerila

9017.302         - - - pomična k­ljunasta mjerila s nonijem

90.28         Mjerila potroš­nje ili proizvod­nje plina, tekućine ili elektriciteta, uk­ljučujući mjerila za ­njihovo baždare­nje

9028.20  - mjerila tekućine

9028.201         - - - za gorivo

9028.202         - - - vodomjeri

9028.209         - - - ostali

9028.30  - električna brojila (strujomjeri)

9028.309         - - - ostala

94.01         Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 94.02), uk­ljučujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i ­njihovi dijelovi

9401.40  - sjedala, osim vrtnih sjedala ili opreme za kampira­nje, koja se mogu pretvoriti u ležaje

9401.50  - sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala

9401.6    - ostala sjedala, s drvenim okvirima

9401.61  - - tapecirana

9401.611         - - - od savijenog drva

9401.619         - - - ostala

9401.69  - - ostala

9401.691         - - - od savijenog drva

9401.699         - - - ostala

9401.7    - ostala sjedala, s kovinskim okvirima

9401.71  - - tapecirana

9401.79  - - ostala

9401.80  - ostala sjedala

9401.90  - dijelovi

9401.901         - - - od drva

9401.909         - - - od ostalih materijala

94.03         Ostalo pokućstvo i ­nje­govi dijelovi

9403.10  - uredsko pokućstvo od kovina

9403.20  - ostalo pokućstvo od kovina

9403.209         - - - ostalo

9403.30  - uredsko pokućstvo od drva

9403.40  - kuhi­njsko pokućstvo od drva

9403.50  - pokućstvo za spavaće sobe od drva

9403.60  -  ostalo pokućstvo od drva

9403.70  - pokućstvo od plastičnih masa

9403.709         - - - ostalo

9403.80  - pokućstvo od ostalih materijala, uk­ljučujući trsku, pruće, bambus i slične materijale

9403.90  - dijelovi

9403.901         - - - od drva

9403.902         - - - od kovina

9403.903         - - - od plastičnih masa

9403.909         - - - od ostalih materijala

DODATAK III.

DEFINICIJA PROIZVODA OD MLADE GOVEDINE (BABY-BEEF) navedenih u članku 14., stavak (2)

Bez obzira na pravila za tumače­nje Kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je preferencijalni režim, u kontekstu ovoga Dodatka, određen opse­gom oznaka KN. Tamo gdje su naznačene oznake ex KN, preferencijalni će se režim utvrditi zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajuće­ga opisa.

  KN oznaka Taric Opis

               pot-

           podjela

                      Živa goveda:

                      - Ostala:

                      - - Domaće pasmine:

                      - - - čija težina premašuje 300 kg:

                      - - - - junice (ženska goveda koja nisu imala telad):

  ex 0102 90 51 - - - - - za kla­nje:

                  10 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali koja ne premašuje 470 kg1

  ex 0102 90 59 - - - - - Ostala:

                  11 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali

                  21 koja ne premašuje 470 kg1

                  31

                  91

                      - - - - Ostala:

  ex 0102 90 71 - - - - - za kla­nje:

                  10 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

  ex 0102 90 79 - - - - - Ostala:

                  21 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg

                  91 ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

                     Meso goveda, svježe ili hlađeno:

  ex 0201 10 00 - trupovi i polovice:

                  91 - trupovi težine od 180 kg ili više, ali koja ne premašuje 300 kg, i polovice težine od 90 kg ili više, ali koja ne premašuje 150 kg, niskog stu­pnja okoštava­nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

                      - ostalo komadi s kostima:

  ex 0201 20 20 - - »kompenzirane« četvrtine:

                  91 - žkompenziranež četvrtine  težine od 90 kg ili više, ali čija težina ne pre­mašuje 150 kg, niskog stup­nja oko­štava­nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

  ex 0201 20 30 - - neodvojene  ili  odvojene  pred­nje če­tvrtine:

                  91 - odvojene pred­nje četvrtine, težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg, niskog stup­nja okoštava­nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

  ex 0201 20 50 - - neodvojene  ili  odvojene  straž­nje četvrtine:

                  91 - odvojene straž­nje četvrtine težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg ili više, koja ne premašuje 68 kg), niskog stup­nja okoštava­nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetlo­ružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

DODATAK IV. (a)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (i)

Hrvatska

tarifna        Opis

oznaka

01051912         - - - pačići, za tov

01051922         - - - guščići, za tov

0105193 - - - biserke

0106007 - - - pčelinje zajednice i matice

020500         Konjsko i magareće meso ili meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

040700   Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana:

04070059         - - - ptičja jaja, ostala

041000   Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

050400         Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih) cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

0604       Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:

0801         Kokosov orah, brazilski orah i indijski (cashew) orah, svježi ili osušeni, oljušteni ili neoljušteni:

080300         Banane, uključujući rajsku smokvu, svježe ili suhe

080410   - datulje

080430   - ananas

080530   - - limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia)

080540   - - limunika (grape fruit)

080590   - ostali

080620   - suho

080720   - papaje

081400   Kore agruma, dinja i lubenica, svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

09011     - kava, nepržena:

0902       Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani:

0904       Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

090500         Vanilija

0906       Cimet i cvijet cimetova drveta:

090700         Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

0908         Muškatni orah, macis i kardamon:

0909         Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandera, kima i kumina; bobice kleke:

0910         Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, lovor u listu, kari (carry) i ostali začini:

100110   - tvrda pšenica:

1002001 - - - raž, sjemenska

1003001 - - - ječam, sjemenski

1004001 - - - zob, sjemenska

100510   - kukuruz, sjemenski

1006       Riža:

100700   Sirak u zrnu

1008         Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:

1106         Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tar. br. 07.13, od sagoa, korijenja ili gomolja iz tar. broja 07.14 ili od proizvoda iz poglavlja 8:

1108         Škrob; inulin:

110900         Pšenični gluten, osušeni ili neosušeni

1210         Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili mljeveni ili u obliku peleta; lupulin:

1211       Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se poglavito upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili u slične svrhe:

121210   - rogači, uključujući i sjeme

121230   - koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve i šljive

121299   - - ostalo

121300         Slama i pljeva od žitarica, sirove, nepripremljene, uključujući sječene, mljevene ili prešane ili u obliku peleta

1214         Broskva, stočna repa, korjenjače za hranidbu stoke, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, grahorka, stočni kelj, lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i oblik peleta:

1301         Šelak; prirodne gume, smole, gumesmole (na primjer, balzami):

1302       Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agaragar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

1501001 - - - tehnička svinjska mast (nepogodna za ljudsku prehranu)

1501003 - - - tehnička mast peradi

1501004 - - - jestiva mast peradi

1501009 - - - ostalo

150200   Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03:

150300         Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleoulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni

1504       Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

151610   - životinjske masti i ulja i njihove frakcije

17021     - laktoza i laktozni sirup:

170260   - ostala fruktoza i fruktozni sirup s udjelom više od 50% u masti fruktoze u suhom stanju

170310   - melase od šećerne trske

200320   - tartufi

200911   - - smrznuti sok od naranče

2009191 - - - koncentrirani sok od naranče

2009201 - - - koncentrirani sok od grape-fruita

2009301 - - - koncentrirani sok od ostalih agruma

2009401 - - koncentrirani sok od ananasa

2009701 - - - koncentrirani sok od jabuka

2009801 - - - koncentrat soka od rajčice

2009802 - - - koncentrat soka od ostalog voća i povrća

2009901 - - koncentrirane mješavine sokova

2301         Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci.

230210   - kukuruzni

230220   - rižini

230240   - ostalih žitarica

230310   - ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci:

230500         Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

230670   - od klica kukuruza

230700         Vinski talog; vinski kamen (stpriješ), sirovi

2308       Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

230910   - hrane za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo    

DODATAK IV. (b)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja
na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (ii)

                    

 

Hrvatska      Carinska  Godišnje

    tarifna         Opis   kvota povećanje

   oznaka        (tone) kvote (tone)

     0204       Ovčje ili kozje meso, svježe,
         rashlađeno ili smrznuto     100  5

     0207       Meso peradi i jestivi otpaci
                    peradi iz tar. broja 01.05,
                    svježi, rashlađeni ili smrznuti.     550 30

  0805 10     - - naranče        25.000    1.250

  0809 10     - - marelice:      1.000       50

  0810 10     - - jagode:         200 10

1002 009    - - - raž, ostala    500 100

1206 009    - - - sjeme suncokreta, ostalo          100  5

     1507       Sojino ulje i njegove frakcije,
         rafinirani ili nerafinirani, ali
           kemijski nemodificirani:  200       10

  2004 90     - ostalo povrće i mješavine
                    povrća      100        5

2009 80 9   - - - ostali sok     300 15

 

DODATAK IV. (c)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (b) (i)

Hrvatska

tarifna              Opis

oznaka

0206            Drugi klaonični proizvodi od goveđega, svinjskoga, ovčjega, kozjega, konjskoga i magarećeg mesa ili od mesa mula i mazgi, pogodni za ljudsku prehranu, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

0208            Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

04070069    - - - guščja jaja, ostala

0407009      - - - ostala jaja

0714            Manioka, arorut, salep, čičoka, slatki krumpir i slično korijenje i gomolji s visokim udjelom škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta.

0802            Ostali orašasti plodovi, svježi, suhi, oljušteni ili neoljušteni.

0811            Voće uključujući orašaste plodove, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila.

0812            Voće uključujući orašaste plodove, privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladno za neposrednu prehranu.

0813            Voće, suho, osim onoga koje se razvrstava u tar. br. 08.01 od 08.06; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja.

1209            Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu.

160300            Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili od drugih vodenih beskralježnjaka.

200310        - gljive

200560        - šparoge

200791        - - od agruma

200819        - - ostalo, uključujući mješavine

200820        - ananas

200830        - agrumi

200880        - jagode

2008991      - - - banane i kokosov orah

230320        - rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera

230330        otpaci iz pivovara i destilana

230400        Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani.

230640        - od sjemena uljane repice

DODATAK IV. (d)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno ukida­nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (i)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene i ukinute prema ovom rasporedu:

– od stupa­nja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 20% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2006. godine ukinut će se preostale carine.

Hrvatska      Carinska    Godiš­nje

    tarifna         Opis   kvota poveća­nje

   oznaka        (tone) kvote (tone)

  0103 9       ostale žive svi­nje   500  25

  0210          Meso, jestivi mesni i drugi
    klaonični proizvodi, so­ljeni, u
    salamuri, sušeni ili dim­ljeni;
                    jestivo brašno i prah od mesa
                    ili od drugih klaoničnih
    proizvoda  300 15

  0401  Mlijeko i vrh­nje,
    nekoncentrirani i bez dodatnog
                    šećera ili drugih sladila    3 000              150

  0402  Mlijeko i vrh­nje, koncentrirani
                    ili s dodanim šećerom ili
                    drugim tvarima za zaslađiva­nje 14 000  700

  0405 10     - maslac         200 10

  0702  Rajčica, svježa ili rashlađena   7 500  375

  0703 20     - -  češ­njak:            1 000  50

  0805 20     - mandarine (uk­ljučujući
    tangirske i satsumas
    mandarine); hibridi agruma
    (klementina, vilking i sl.) 2 400  120

  0806 10     svježe grožđe         8 000  400

  1509  Maslinovo u­lje (dobiveno   
    mehaničkim postupkom) i
                    nje­gove frakcije, rafinirani ili
    nerafinirani, ili kemijski
    nemodificirani 350  20

  1602 41  Priprem­ljeni ili konzervirani
  do 1602  proizvodi od svi­njskog mesa 300 15
  49

  1701          Šećer od šećerne trske i
                    šećerne repe i kemijski čista
    saharoza, u krutom sta­nju.      5 700              285

  2002          Rajčice priprem­ljene ili
    konzervirane na drugi način
                    osim u octu ili octenoj kiselini         4 800  240

  2009 199   - sok od naranče, ostali 1 800              90

 

DODATAK IV. (e)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižava­nje carina koje su utvrđene
po načelu najpovlaštenije države za
neograničene količine) navedene u
članku 14., stavak (3) (c) (ii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupa­nja na snagu Sporazuma svaka će carina biti snižena na 90% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska

tarifna              Opis

oznaka

0104            Ovce i koze, žive

01015            Domaća perad živa (kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke)

010512        - - purići

010592        - - kokoši vrste Gallus domesticus mase do 2.000 g

0105922      - - - ostale

0209            Svi­njska slanina i salo očišćeni od mesa i salo peradi, netop­ljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, so­ljeni, u salamuri, sušeni ili dim­ljeni

0404            Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, što nisu spomenuti niti uk­ljučeni na drugom mjestu

040700        Jaja peradi i ptičja jaja, u ­ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana

0407004      - - - purja jaja

0601            Lukovice, gomo­lji, gomo­ljasto korije­nje, izdanci korijena, reznice i podanci za sad­nju, u ve­getaciji ili u cvatu; bi­ljka i korijen cikorije, osim korijena iz tar. broja 12.12

0602            Ostale žive bi­ljke (uk­ljučujući ­njihovo korije­nje), reznice, plemke i cijepovi; miceliji g­ljiva

0603            Rezano cvijeće i cvjetni pupo­ljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrašava­nje, svježi, sušeni, bojeni, bije­ljeni, impre­gnirani ili drukčije priprem­ljeni

0708            Mahunasto povrće u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0710            Povrće (uk­ljučujući i blanširano), smrznuto

0711            Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzervira­nje), ali u sta­nju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712            Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili m­ljeveno, ali da­lje nepriprem­ljeno

0713            Sušeno mahunasto povrće u zrnu, o­ljušteno ili neo­ljušteno ili lom­ljeno

0901            Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ­ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

09012          - kava, pržena

100300        Ječam

1003002      - - - pivarski

100400        Zob

1004009      - - - ostala

1005            Kukuruz

100590        - ostali

1104            Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. o­ljuštene, va­ljane, u ljuskicama, perlirane, obrezane ili g­nječene), osim riže iz tar. broja 10.06; klice žitarica, cijele, va­ljane, u ­ljuskicama ili m­ljevene

1105            Brašno, krupica, prah, ­ljuskice, granule i pelete od krumpira

170230        - glukoza (dekstroza) i glukozni sirup bez udjela fruktoze ili s udjelom fruktoze ma­nje od 20% po masi u suhom sta­nju

170240        - glukoza i glukozni sirup s udjelom 20% do 50% fruktoze po masi u suhom sta­nju

2005            Ostalo povrće, priprem­ljeno ili konzervirano na drugi način osim u – octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06

200540        - grašak (Pisum sativum)

200551        - - grah u zrnu

2008            Voće, uk­ljučujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi bi­ljaka, drukčije priprem­ljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uk­ljučeni na drugom mjestu

200850        - marelice

200870        - breskve

2009            Voćni sokovi (uk­ljučujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

200940        - sok od ananasa

2009409      - - - ostali

200960        - sok od grožđa (uk­ljučujući mošt od grožđa)

2206            Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute ili obuhvaćene na drugom mjestu

2302            Posije (meki­nje) i ostali ostaci dobiveni prosijava­njem, m­ljeve­njem ili drugom obradom žitarica i mahunarki (le­guminoza), nepeletirani i peletirani

230230        - pšenični

2306            U­ljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom bi­ljnih masti ili u­lja, osim onih iz tar. br. 23.04 i 23.05, nem­ljeveni, m­ljeveni ili peletirani

230690        - ostalo

2309            Proizvodi koji se upotreb­ljavaju za hranidbu životi­nja

230990        - ostalo

 

DODATAK IV. (f)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižava­nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (iii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupa­nja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 90% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječ­nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska      Carinska    Godiš­nje

    tarifna         Opis   kvota poveća­nje

   oznaka        (tone) kvote (tone)

0102 90       Ostala živa govedina    200 10

0202 Goveđe meso, smrznuto      3 000 150

0203            Svi­njsko meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto      7 300 365

0406            Sir i skuta             2 000 100

0701 Krumpir, svjež ili rashlađen       12 000                600

070310        - crveni luk i ­ljutika 10 000         500
070390        - poriluk i ostale vrste luka     

0807 1         - di­nje (uk­ljučujući i lubenice)       5 500 275

080810        - svježe jabuke 5 400 300

1101 Brašno od pšenice ili suražice     900 45

1103 Prekrupa, krupica i pelete od
žitarica         7 800 390

1107            Slad, prženi ili neprženi 15 000         750

1601 00 Kobasice i slični proizvodi,
                      od mesa, od drugih klaoničkih
jestivih proizvoda ili od krvi;
složeni prehrambeni proizvodi
                      na osnovi tih proizvoda     1 800 90

1602 10 do Ostali priprem­ljeni ili
1602 39 konzervirani proizvodi od mesa
1602 50 do  (osim svi­njskog mesa), od
1602 90       drugih klaoničkih     500 30
proizvoda ili od krvi:

2401 Duhan sirovi ili neprerađeni;
duhanski otpaci 200              10

DODATAK V. (a)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 15., STAVAK (1)

Uvoz u Europsku zajednicu s­ljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom do­lje navedenih koncesija:

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina      s­ljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      0301 91 10      Pastrva (Salmo trutta,      Kvota: 30 t      Kvota: 30 t      Kvota: 30 t uz 0%.

      0301 91 90      Oncorhynchus mykiss,      uz 0%.      uz 0%.

      0302 11 10      Oncorhynchus clarki,                                 Preko kvote:

      0302 11 90      Oncorhynchus aguabonita,      Preko      Preko      70% od MFN

      0303 21 10      Oncorhynchus gilae,      kvote:      kvote:      carine

      0303 21 90      Oncorhynchus apache i      90% od      80 % od

      0304 10 11      Oncorhynchus chrysogaster):      MFN      MFN

      ex0304 10 19      živa; svježa ili rashlađena,      carine      carine

      ex0304 10 91      smrznuta; sušena, so­ljena ili u

      0304 20 11      salamuri; dim­ljena; fileti i ostalo

      ex0304 20 19      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica

      ex0304 90 10      i pelete, pogodni za ­ljudsku

      ex0305 10 00      prehranu

      ex0305 30 90

      0305 49 45

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina                sljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      0301 93 00      Šaran: živi; svjež ili rashlađen,      Kvota:      Kvota:      Kvota: 210 t uz %.

      0302 69 11      smrznuti; sušen, so­ljen ili u      210 t uz      210 t uz

      0303 79 11      salamuri, dim­ljen; fileti i ostalo      0%.      0%.      Preko kvote:

      ex0304 10 19      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica              70% od MFN

      ex0304 10 91      i pelete, pogodni za ­ljudsku      Preko      Preko      carine

      ex0304 20 19      prehranu      kvote:      kvote:

      ex0304 90 10           90% od      80% od

      ex0305 10 00           MFN      MFN

      ex0305 30 90           carine      carine

      ex0305 49 80

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

                                     

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina      sljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      ex0301 99 90      Orada (Dentex dentex i Pagellus      Kvota: 35 t      Kvota: 35 t      Kvota: 35 t

      0302 69 61      spp.): živa; svježa ili rashlađena,      uz 0%.      uz 0%.               uz 0%.

      0303 79 71      smrznuta; sušena, so­ljena ili u

      ex0304 10 38      salamuri, dim­ljena; fileti i ostalo      Preko      Preko      Preko

      ex0304 10 98      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica      kvote:      kvote:      kvote:

      ex0304 20 95      i pelete, pogodni za ­ljudsku      80% od      55% od      30% od

      ex0304 90 97      prehranu      MFN      MFN      MFN

      ex0305 10 00           carine      carine      carine

      ex0305 30 90

      ex0305 49 80

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

 

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka      Opis      godina      godina      sljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      ex0301 99 90      Lubin (Dicentrarchus labrax):      Kvota:      Kvota:      Kvota:

      0302 69 94      živa; svježa ili rashlađena,      550 t uz      550 t uz      550 t uz

      ex0303 77 00      smrznuta; sušena, so­ljena ili u      0%.      0%.      0%.

      ex0304 10 38      salamuri, dim­ljena; fileti i ostalo

      ex0304 10 98      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica      Preko      Preko      Preko

      ex0304 20 95      i pelete, pogodni za ­ljudsku      kvote:      kvote:      kvote:

      ex0304 90 97      prehranu      80% od      55% od      30% od

      ex0305 10 00           MFN      MFN      MFN

      ex0305 30 90           carine      carine      carine

      ex0305 49 80

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

 

      KN oznaka      Opis      Godiš­nja      Preferencijalna

                                      kvota      carina

      1604 13 11      Priprem­ljene ili      180 tona      6%

      1604 13 19      konzervirane srdele i

      ex 1604 20 50      papaline

      1604 16 00      Priprem­ljeni ili      40 tona      12,5%

      1604 20 40      konzervirani inćuni

Za količine koje prelaze kvotu u cijelosti će se primje­njivati carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim priprem­ljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:                                                                     

                                                                      Četvrta i

      Godina       Prva godina Druga godina      Treća godina   s­ljedeće godine

      (carina %)      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      Carina 80% od MFN 70% od MFN      60% od MFN      50% od MFN

 

DODATAK V. (b)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 15., STAVAK (2)

Uvoz u Hrvatsku s­ljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom do­lje navedenih koncesija:

                                      Prva      Druga      Treća i s­ljedeće

      KN oznaka              Opis      godina      godina      godine (carina %)

                                      (carina %)      (carina %)

      0301 91 10      Pastrva (Salmo trutta,      Kvota: 25 t      Kvota: 25 t      Kvota: 25 t uz 0%.

      0301 91 90      Oncorhynchus mykiss,      uz 0%.      uz 0%.

      0302 11 10      Oncorhynchus clarki,      Preko      Preko      Preko kvote: 70%

      0302 11 90      Oncorhynchus aguabonita,      kvote:      kvote:      od MFN carine

      0303 21 10      Onchorynchus gilae,      90% od      80% od

      0303 21 90      Oncorhynchus apache i      MFN      MFN

      0304 10 11      Onchorhynchus chrysogaster):      carine      carine

      ex0304 10 19      živa; svježa ili rashlađena,                   

      ex0304 10 91      smrznuta; sušena, so­ljena ili u

      0304 20 11      salamuri, dim­ljena; fileti i ostalo

      ex0304 20 19      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica

      ex0304 90 10      i pelete, pogodni za ­ljudsku

      ex0305 10 00      prehranu

      ex0305 30 90

      0305 49 45

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina      s­ljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      0301 93 00      Šaran: živi; svjež ili rashlađen,      Kvota: 30 t      Kvota: 30 t      Kvota: 30 t uz 0%.

      0302 69 11      smrznuti; sušen, so­ljen ili u      uz 0%.      uz 0%.

      0303 79 11      salamuri, dim­ljen; fileti i ostalo      Preko      Preko      Preko kvote: 70%

      ex0304 10 19      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica      kvote:      kvote:       od MFN carine

      ex0304 10 91      i pelete, pogodni za ­ljudsku      90% od      80% od

      ex0304 20 19      prehranu      MFN      MFN

      ex0304 90 10           carine      carine

      ex0305 10 00                                    

      ex0305 30 90

      ex0305 49 80

      ex0305 59 90

      ex0305 69 90

 

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina                s­ljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      ex0301 99 90      Orada (Dentex dentex i Pagellus      Kvota: 35 t      Kvota: 35 t      Kvota 35 t uz 0%

      0302 69 61      spp.): živa; svježa ili rashlađena,      uz 0%      uz  0%

      0303 79 71      smrznuta; sušena, so­ljena ili u      Preko      Preko      Preko kvote: 30%

      ex0304 10 38      salamuri, dim­ljena; fileti i ostalo      kvote:       kvote      od MFN carine

      ex0304 10 98      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica      80% od      55% od

      ex0304 20 95      i pelete, pogodni za ­ljudsku      MFN      MFN

      ex0304 90 97      prehranu      carine      carine

      ex0305 10 00                                    

      ex0305 30 90          

      ex0305 49 80          

      ex0305 59 90          

      ex0305 69 90

 

                                      Prva      Druga      Treća i

      KN oznaka              Opis      godina      godina                s­ljedeće godine

                                      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      ex0301 99 90      Lubin (Dicentrarchus labrax):      Kvota:      Kvota: 60      Kvota 60 t uz 0%

      0302 69 94      živa; svježa ili rashlađena,                    t uz  0%

      ex0303 77 00      smrznuta; sušena, so­ljena ili u      60 t uz                     Preko kvote: 30%

      ex0304 10 38      salamuri, dim­ljena; fileti i ostalo      0%      Preko      od MFN carine

      ex0304 10 98      rib­lje meso; rib­lje brašno, krupica        kvote:

      ex0304 20 95      i pelete, pogodni za ­ljudsku       55% od

      ex0304 90 97      prehranu      Preko      MFN

      ex0305 10 00           kvote:       carine

      ex0305 30 90           80% od

      ex0305 49 80           MFN

      ex0305 59 90           carine

      ex0305 69 90

 

      KN oznaka          Opis      Godi{­nja kvota      Preferencijalna carina

      1604 13 11      Priprem­ljene ili      70 tona      12,5%

      1604 13 19      konzervirane srdele i

      ex 1604 20 50      papaline

      1604 16 00      Priprem­ljeni ili      25 tona      10,5%

      1604 20 40      konzervirani in}uni

Za koli~ine koje prelaze kvotu u cijelosti }e se primje­njivati carine koje su utvr|ene po na~elu najpovla{tenije dr`ave.

     

Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim priprem­ljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:                                                                     

                                                                      Četvrta i

      Godina       Prva godina Druga godina      Treća godina   s­ljedeće godine

      (carina %)      (carina %)      (carina %)      (carina %)

      Carina 80% od MFN 70% od MFN      60% od MFN      50% od MFN

 

DODATAK VI.

PRAVO INTELEKTUALNOGA, INDUSTRIJSKOGA I TRGOVAČKOGA VLASNIŠTVA
navedeno u članku 16.

1. Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama koje proizlaze iz ovih višestranih ugovora:

– Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.);

– Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (Stockholmski akt iz 1967., izmije­njen i dopu­njen 1979.);

– Madridskoga sporazuma o međunarodnoj re­gistraciji žigova (Stockholmski akt 1967., izmije­njen i dopu­njen 1979.);

– Ugovora o surad­nji na području patenata (Washington, 1970., izmije­njen i dopu­njen 1979., te izmije­njen 1984.);

– Konvencije za zaštitu proizvođača fonograma od neovlaštenog umnožava­nja ­njihovih fonograma (Ženeva, 1971.)

– Bernske konvencije za zaštitu k­njiževnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.);

– Nicanskoga sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe re­gistracije žigova (Ženeva, 1977., izmije­njen i dopu­njen 1979.);

– Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);

– Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.).

2. Od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva (TRIPS), stranke će odobriti trgovačkim društvima i držav­ljanima druge stranke u pogledu priznava­nja i zaštite intelektualnoga industrijskoga i trgovačkoga vlasništva tretman ne ma­nje povo­ljan od tretmana koji pružaju bilo kojoj trećoj zem­lji teme­ljem dvostranih sporazuma.

POPIS PROTOKOLA

Protokol 1.    O tekstilnim i odjevnim proizvodima

Protokol 2.    O proizvodima od čelika

Protokol 3.    O trgovini prerađenim po­ljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske

Protokol 4.         Definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i načini upravne surad­nje

Protokol 5.    O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pita­njima

Protokol 6.    O cestovnom tranzitnom prometu

PROTOKOL 1.

O TEKSTILNIM I ODJEVNIM
PROIZVODIMA

Članak 1.

Ovaj se Protokol primje­njuje na tekstilne i odjevne proizvode (u da­lj­njem tekstu »tekstilni proizvodi«) koji su navedeni u odsjeku XI (poglav­lje 50.–63.) Kombinirane nomenklature Zajednice.

Članak 2.

1. Tekstilni proizvodi iz odsjeka XI (poglav­lje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Hrvatske, kako je određeno u Protokolu 4. ovoga Sporazuma, ulazit će u Zajednicu bez plaća­nja carina danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Carine koje se primje­njuju na izravan uvoz u Hrvatsku tekstilnih proizvoda iz odsjeka XI. (poglav­lje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Zajednice, kako je određeno Protokolom 4. ovoga Sporazuma, bit će ukinute danom stupa­nja na snagu Sporazuma, osim proizvoda koji su navedeni u Dodacima I. i II. ovoga Protokola, za koje će carinske stope biti postupno snižene, kako je u ­njima navedeno.

3. U skladu s ovim Protokolom odredbe Sporazuma, a posebno članaka 6. i 7. Sporazuma, primje­njivat će se na trgovinu tekstilnim proizvodima između stranaka.

Članak 3.

Sustav dvostruke kontrole i ostala povezana pita­nja glede izvoza tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske u Zajednicu, kao i proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Hrvatsku, određeni su Sporazumom između Europske zajednice i Republike Hrvatske o trgovini tekstilnim proizvodima, koji je parafiran 8. studenoga 2000. godine i koji se privremeno primje­njuje od 1. siječ­nja 2001. godine.

Članak 4.

Od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma neće se uvoditi nova količinska ograniče­nja ni mjere s jednakim učinkom, osim onih mjera koje su predviđene gore navedenim Sporazumom i ­nje­govim protokolima.

DODATAK I.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– od stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine.

– 1. siječnja 2004. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+              Opis

51.11            Tkanine od vlačene vune ili vlačene fine životinjske dlake:

5111.20       - ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

52.07            Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:

5207.10       - koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:

5207.101     - - - nemercerizirana

5207.109     - - - mercerizirana

52.08            Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m˛

5208.3         - obojene:

5208.31       - - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.32       - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.39       - - ostale tkanine

5208.5         - tiskane:

5208.51       - - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.52       - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.53       - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uklju­čujući lomljeni keper

52.09            Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m˛:

5209.2         - bijeljene:

5209.22       - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uklju­čujući lomljeni keper

5209.29       - - ostale tkanine

5209.3         - obojene:

5209.39       - - ostale tkanine

5209.4         - od pređe različitih boja:

5209.49       - - ostale tkanine

5209.5         - tiskane:

5209.59       - - ostale tkanine

52.10            Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m˛

5210.2         - bijeljene:

5210.29       - - ostale tkanine

5210.3         - obojene:

5210.39       - - ostale tkanine

5210.5         - tiskane:

5210.59       - - ostale tkanine

54.02           Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo, uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402.3         - teksturirana pređa

5402.33       - - od poliestara:

5402.339     - - - finoće veće od 50 teksta po jednoj niti

55.14            Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana u mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m˛

5514.1         - nebijeljene ili bijeljene:

5514.12       - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uklju­ču­jući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.2         - obojene:

5514.21       - - od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju

5514.22       - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključu­jući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.29       - - ostale tkanine

55.15           Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:

5515.1         - od polieterskih vlakana, rezanih:

5515.11       - - u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona

5515.12       - - u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

5515.13       - - u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom

5515.19       - - ostale

55.16            Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:

5516.1         - koje po masi, sadrže 85% ili više  umjetnih vlakana, rezanih:

5516.11       - - nebijeljene ili bijeljene

5516.12       - - obojene

5516.13       - - od pređe različitih boja

5516.2         - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima:

5516.21       - - nebijeljene ili bijeljene

5516.22       - - obojene

5516.23       - - od pređe različitih boja

5516.24       - - tiskane

5516.3         - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom:

5516.31       - - nebijeljene ili bijeljene

5516.32       - - obojene

5516.33       - - od pređe različitih boja

5516.34       - - tiskane

56.01           Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstil­na vlakna duljine od 5 mm (flok), prah i nopne od tekstilnog materijala:

5601.2         - vata; ostali proizvodi od vate:

5601.21       - - od pamuka:

5601.211     - - - vata

5601.219     - - - proizvodi od vate

56.03            Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

5603.1         - od sintetskih i umjetnih filamenata:

5603.13       - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.14       - - mase veće od 150 g/m˛

5603.9         - ostalo:

5603.93       - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.94       - - mase veće od 150 g/m˛

57.01           Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:

5701.90       - od ostalih tekstilnih materijala

57.03           Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni tafting postupkom, dovršeni ili nedovršeni:

5703.20       - od najlona ili ostalih poliamida

5703.30       - od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala

5703.90       - od ostalih tekstilnih materijala

5705.00       Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni

58.03           Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:

5803.10       - od pamuka

58.07            Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u određene oblike ili veličine, nevezeni:

5807.90       - ostali

59.03            Tekstilne tkanine impregnirane, premazne, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02:

5903.10       - polivinilkloridom

5903.20       - poliuretanom

5903.90       - ostale

59.06            Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:

5906.10       - ljepljive vrpce širine do 20 cm

5906.9         - ostalo:

5906.91       - - pletene ili kačkane

5906.99       - - ostale

5909.00       Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:

5909.001     - - - vatrogasna crijeva i cijevi

5909.009     - - - ostalo

61.03            Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6103.1         - odijela:

6103.11       - - vunena ili od fine životinjske dlake

6103.12       - - od sintetskih vlakana

6103.19       - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.2         - kompleti:

6103.21       - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.22       - - pamučni

6103.23       - - od sintetskih vlakana

6103.29       - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.3         - jakne i sakoi:

6103.31       - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.32       - - pamučni

6103.33       - - od sintetskih vlakana

6103.39       - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.4         - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6103.41       - - vuneni ili od fine životnjske dlake

6103.42       - - pamučni

6103.43       - - od sintetskih vlakana

6103.49       - - od ostalih tekstilnih materijala

63.01           Deke i slični pokrivači:

6301.20       - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake

6301.30       - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka

6301.40       - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana

6301.90       - ostale deke i slični pokrivači

63.02            Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje;

6302.10       - posteljno rublje, pleteno ili kačkano

6302.2         - ostalo posteljno rublje, tiskano:

6302.21       - - pamučno

6302.22       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6302.29       - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.3         - ostalo posteljno rublje:

6302.31       - - pamučno:

6302.319     - - - ostalo

6302.39       - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.40       - stolno rublje, pleteno ili kačkano

6302.5         - ostalo stolno rublje:

6302.51       - - pamučno

6302.59       - - od ostalih tekstilnih materijala

DODATAK II.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 65% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnov­ne cijene,

– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 35% osnov­ne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 20% osnov­ne carine,

– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+              Opis

51.09           Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljene za prodaju na malo:

5109.10       - koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake

5109.90       - ostala

61.04            Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke  hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6104.3         - jakne i sakoi:

6104.32       - - pamučni

6104.33       - - od sintetskih vlakana

6104.39       - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.4         - haljine:

6104.41       - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.42       - - pamučne

6104.43       - - od sintetskih vlakana

6104.44       - - od umjetnih vlakana

6104.49       - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.5         - suknje i suknje-hlače:

6104.51       - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.52       - - pamučne

6104.53       - - od sintetskih vlakana

6104.59       - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.6         - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6104.62       - - pamučne

6104.63       - - od sintetskih vlakana

6104.69       - - od ostalih tekstilnih materijala

61.05            Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:

6105.10       - pamučne

6105.20       - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6105.90       - od ostalih tekstilnih materijala

61.06           Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:

6106.10       - pamučne

6106.20       - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6106.90       - od ostalih tekstilnih materijala

61.07           Gaće, spavaćice, pi­džame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6107.1         - gaće:

6107.11       - - pamučne

6107.12       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.19       - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.2         - spavaćice i pi­džame:

6107.21       - - pamučne

6107.22       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.29       - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.9         - ostalo:

6107.91       - - pamučno

6107.92       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.99       - - od ostalih tekstilnih materijala

61.08            Kombinei, podsuk­nje, gaćice, spavaćice, pi­džame, jutar­nje ha­ljine, kupaći ogrtači, kućne ha­ljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6108.2         - gaćice:

6108.21       - - pamučne

6108.22       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.29       - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.3         - spavaćice i pi­džame:

6108.31       - - pamučne

6108.32       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.39       - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.9         - ostalo:

6108.91       - - pamučno

6108.92       - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.99       - - od ostalih tekstilnih materijala

61.09            Potkošu­lje i majice, pletene ili kačkane:

6109.10       - pamučne

6109.90       - od ostalih tekstilnih materijala

61.10            Džemperi sa zakopčava­njem ili bez zakopčava­nja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:

6110.10       - vuneni ili od fine životi­njske dlake

6110.20       - pamučni

6110.30       - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6110.90       - od ostalih tekstilnih materijala

62.03            Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:

6203.1         - odijela:

6203.11       - - vunena ili od fine životi­njske dlake

6203.12       - - od sintetskih vlakana:

6203.129     - - - ostala

6203.19       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.192     - - - pamučna, ostala

6203.199     - - - ostala

6203.2         - kompleti:

6203.21       - - vuneni ili od fine životi­njske dlake

6203.22       - - pamučni:

6203.229     - - - ostali

6203.23       - - od sintetskih vlakana:

6203.239     - - - ostali

6203.29       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.299     - - - ostali

6203.3         - jakne i sakoi:

6203.32       - - pamučni:

6203.329     - - - ostali

6203.33       - - od sintetskih vlakana:

6203.339     - - - ostali

6203.39       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.399     - - - ostali

6203.4         - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6203.42       - - pamučni:

6203.429     - - - ostali

6203.43       - - od sintetskih vlakana:

6203.439     - - - ostali

6203.49       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.499     - - - ostali

62.04            Kostimi, kompleti, jakne, ha­ljine, suk­nje, suk­nje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:

6204.1         - kostimi:

6204.12       - - pamučni

6204.13       - - od sintetskih vlakana

6204.19       - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.2         - kompleti:

6204.22       - - pamučni:

6204.229     - - - ostali

6204.23       - - od sintetskih vlakana:

6204.239     - - - ostali

6204.29       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.299     - - - ostali

6203.3         - jakne i sakoi:

6204.32       - - pamučne:

6204.329     - - - ostale

6204.33       - - od sintetskih vlakana:

6204.339     - - - ostale

6204.39       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.399     - - - ostale

6204.4         - ha­ljine:

6204.42       - - pamučne

6204.43       - - od sintetskih vlakana

6204.44       - - od umjetnih vlakana

6204.49       - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.5         - suk­nje i suk­nje-hlače:

6204.52       - - pamučne

6204.53       - - od sintetskih vlakana

6204.59       - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.6         - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6204.61       - - vunene ili od fine životi­njske dlake

6204.62       - - pamučne

6204.629     - - - ostale

6204.63       - - od sintetskih vlakana:

6204.639     - - - ostale

6204.69       - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.699     - - - ostale

62.05           Košu­lje za muškarce i dječake:

6205.10       - vunene ili od fine životi­njske dlake

6205.20       - pamučne

6205.30       - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6205.90       - od ostalih tekstilnih materijala

62.06           Bluze, košu­lje i košu­lje-bluze, za žene i djevojčice:

6206.30       - pamučne

6206.40       - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6206.90       - od ostalih tekstilnih materijala

6309.00       Rab­ljena odjeća i drugi rab­ljeni tekstilni proizvodi

PROTOKOL 2.

O PROIZVODIMA OD ČELIKA

Članak 1.

Ovaj će se Protokol primje­­­njivati na proizvode navedene u poglav­­­lju 72. Zajedničke carinske tarife. Također će se primje­­­njivati na ostale gotove proizvode od čelika iz gore navedenoga poglav­­­lja, koji bi u budućnosti mogli biti hrvatskoga podrijetla.

Članak 2.

Carine na uvoz koje se primje­­­njuju u Zajednici za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske ukinut će se danom stupa­­­nja na snagu Sporazuma.

Članak 3.

1. Carine na uvoz koje se primje­­­njuju u Hrvatskoj za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, osim proizvoda koji su navedeni u Dodatku I., ukinut će se od stupa­­­nja na snagu Sporazuma.

2. Carine koje se u Hrvatskoj primje­­­njuju na uvoz proizvoda od čelika, koji su navedeni u Dodatku I., postupno će se ukinuti prema ovom rasporedu:

– danom stupa­­­nja na snagu Sporazuma carina će se sniziti na 65% osnovne carine,

– 1. siječ­­­nja 2003. godine carina će se sniziti na 50% osnovne carine,

– 1. siječ­­­nja 2004. godine carina će se sniziti na 35% osnovne carine,

– 1. siječ­­­nja 2005. godine carina će se sniziti na 20% osnovne carine,

– 1. siječ­­­nja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

Članak 4.

1. Količinska ograniče­­­nja uvoza u Zajednicu proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupa­­­nja na snagu Sporazuma.

2. Količinska ograniče­­­nja uvoza u Hrvatsku proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupa­­­nja na snagu Sporazuma.

Članak 5.

1. U pogledu pravila koja su određena člankom 35. Sporazuma stranke potvrđuju potrebu i hitnost da svaka stranka odmah otpočne rješavati bilo koje strukturalne slabosti svoga sektora čelika kako bi osigurala globalnu konkurentnost svoje industrije. Hrvatska će stoga u roku od dvije godine pokrenuti potrebne programe restrukturira­­­nja i prilagodbe svoje industrije čelika da bi postigla održivost toga sektora pod normalnim tržišnim uvjetima. Na traže­­­nje Zajednica će Hrvatskoj pružiti odgovarajuće tehničke savjete kako bi se postigao taj ci­­­lj.

2. Nastavno na pravila koja su određena člankom 70. ovoga Sporazuma, svi postupci protivni odredbama ovog članka procijenit će se na osnovi posebnih kriterija proizašlih iz primjene pravila o državnim potporama Zajednice, uk­­­ljučujući sekundarno zakonodavstvo, kao i bilo koja posebna pravila o kontroli državne potpore koja se primje­­­njuje u sektoru čelika po isteku Ugovora Europske zajednice za ug­­­ljen i čelik.

3. Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) članka 35. Sporazuma u odnosu na proizvode od čelika Zajednica potvrđuje da tijekom pet godina od stupa­­­nja na snagu Sporazuma Hrvatska može iznimno odobriti državnu potporu za restrukturira­­­nje pod uvjetom:

– da to na kraju razdob­­­lja restrukturira­­­nja vodi održivosti tvrtki koje bi od toga imale koristi pod normalnim tržišnim uvjetima;

– da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za ponovnu uspostavu održivosti, te da se postupno sma­­­njuju;

– da je program restrukturira­­­nja povezan s globalnom racionalizacijom i sma­­­njiva­­­njem kapaciteta u Hrvatskoj.

4. Svaka će stranka osigurati punu transparentnost pri uvođe­­­nju potrebnoga restrukturira­­­nja i programa pretvorbe potpunom i neprekidnom razmjenom informacija s drugom strankom, uk­­­ljučujući deta­­­lje plana restrukturira­­­nja, te iznos, intenzitet i svrhu bilo koje državne potpore koja je dodije­­­ljena teme­­­ljem stavka 2. i 3. ovoga članka.

5. Privremeni odbor nadzirat će primjenu gore navedenih uvjeta iz stavaka 1.–4.

6. Ako jedna od stranaka određenu praksu druge stranke smatra nekompatibilnom s uvjetima iz ovoga članka i ako ta praksa nanosi ili prijeti nanoše­­­njem štete interesima prve stranke ili materijalne štete ­­­njezinoj domaćoj industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija s Kontaktnom skupinom iz članka 7. ili trideset radnih dana po upućiva­­­nju na takve konzultacije.

Članak 6.

Odredbe članaka 6., 7. i 8. Sporazuma primje­­­njivat će se na trgovinu proizvodima od čelika među strankama.

Članak 7.

Stranke su sporazumne da se radi praće­­­nja i pre­gledava­­­nja pravilne primjene ovoga Protokola osnuje Kontaktna skupina u skladu sa člankom 41. Sporazuma.

DODATAK I

HS 6+              Opis

72.13           Toplo va­­­ljana žica u kolutima, od že­­­ljeza ili nele­giranog čelika u nepravilno namotanim kolutovima:

7213.10       - s udub­­­lje­­­njima, rebrima, ž­­­ljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu va­­­lja­­­nja

7213.101     - - - promjera od 8 do uk­­­ljučujući 14 mm

7213.109     - - - ostala

7213.9         - ostala

7213.91       - - kružnog poprečnog presjeka, promjera ma­­­nje­g od 14 mm

7213.912     - - - ostala promjera 8 mm ili veće­g

72.14           Šipke od že­­­ljeza ili nele­giranog čelika, samo kovane, toplo va­­­ljane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uk­­­ljučujući one što su usukane poslije va­­­lja­­­nja:

7214.20       - s udub­­­lje­­­njima, rebrima, ž­­­ljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u pocesu va­­­lja­­­nja ili usukane poslije va­­­lja­­­nja:

7214.201     - - - promjera od 8 do uk­­­ljučujući 25 mm

7214.9         - ostale

7214.99       - - ostale

7214.991     - - - okrugle promjera od 8 do uk­­­ljučujući 25 mm

72.17           Hladno dobivena žica, od že­­­ljeza ili nele­giranog
čelika:

7217.10       - neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana

7217.109     - - - ostala

PROTOKOL 3.

O TRGOVINI PRERAĐENIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I HRVATSKE

Članak 1.

1. Zajednica i Hrvatska primje­­­njuju carine na prerađene po­­­ljoprivredne proizvode koji su navedeni u Dodatku I. i Dodatku II., sukladno uvjetima koji su u ­­­njima navedeni bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili nisu.

2. Privremeni odbor odlučit će o:

– prošire­­­nju popisa prerađenih po­­­ljoprivrednih proizvoda unutar ovoga Protokola,

– izmjenama carina navedenih u Dodacima I. i II.,

– poveća­­­nju ili ukida­­­nju carinskih kvota.

3. Privremeni odbor može zamijeniti carine koje su utvrđene ovim Protokolom sustavom uspostav­­­ljenim na teme­­­lju tržišnih cijena u Zajednici i Hrvatskoj po­­­ljoprivrednih proizvoda koji se stvarno upotreb­­­ljavaju u proizvod­­­nji prerađenih po­­­ljoprivrednih proizvoda koji su predmet ovoga Protokola.

Članak 2.

Carine koje se primje­­­njuju sukladno članku 1. mogu se sniziti odlukom Privremeni odbor:

– kada se u trgovini između Zajednice i Hrvatske snize carine koje se primje­­­njuju na osnovne proizvode, ili

– kao odgovor na sniže­­­nje koje je rezultat obostranih koncesija u svezi s prerađenim po­­­ljoprivrednim proizvodima.

Članak 3.

Zajednica i Hrvatska obavijestit će jedna drugu o upravnim rješe­­­njima koja su usvojena za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Takva bi rješe­­­nja trebala osigurati jednak tretman za sve zainteresirane stranke i trebala bi biti, koliko je to moguće, jednostavna i fleksibilna.

DODATAK I.

Carine koje se primje­­­­njuju na uvoz u Zajednicu robe podrijetlom iz Hrvatske

Na uvoz u Zajednicu prerađenih po­­­­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, navedenih u nastavku, primje­­­­njivat će se nulta stopa carine.

KN oznaka      Opis

  (1)                     (2)

0403      Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrh­­­­nje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakise­­­­ljeno mlijeko i vrh­­­­nje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa:

0403 10             - Jogurt:

0403 10 51 do   - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 10 99

0403 90             - Ostali:

0403 90 71 do   - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili

0403 90 99      kakaom

0405      Maslac i druge masti i u­­­­lja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:

0405 20             - Mliječni namazi:

0405 20 10        - - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali ma­­­­nje od 60%

0405 20 30        - - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelaze 75%

0509 00      Prirodne spužve životi­­­­njskog podrijetla

0509 00 90        - Ostale

0710      Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00        - Slatki kukuruz

0711      Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzervira­­­­nje), ali u sta­­­­nju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90             - Ostalo povrće; mješavine povrća:

                          - - Povrće

0711 90 30        - - - Slatki kukuruz

1302                  Bi­­­­ljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od bi­­­­ljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

                          - bi­­­­ljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00        - - slatkog korijena

1302 13 00        - - hme­­­­lja

1302 20             - pektinske tvari, pektinati i pektati:

1302 20 10        - - suhe

1302 20 90        - - Ostale

1505      Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uk­­­­ljučujući lanolin:

1505 10 00        - masti od vune, sirove

1516      Masti i u­­­­lja životi­­­­njskog ili bi­­­­ljnog podrijetla i ­­­­njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali da­­­­lje nepriprem­­­­ljeni:

1516 20             - bi­­­­ljne masti i u­­­­lja i ­­­­njihove frakcije:

1516 20 10        - - hidrogenirano ricinusovo u­­­­lje

1517      Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili u­­­­lja životi­­­­njskog ili bi­­­­ljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili u­­­­lja iz ovog Poglav­­­­lja, osim jestivih masti ili u­­­­lja i ­­­­njihovih frakcija iz tar. broja 15.16:

1517 10             - Margarin, isk­­­­ljučujući tekući margarin:

1517 10 10        - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mli­ječne masti po masi

1517 90             - Ostalo:

1517 90 10        - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mli­ječne masti po masi

                          - - Ostalo

1517 90 93        - - - jestive mješavine ili preparati za oslobađa­­­­nje pli­jesni

1518 00      Životi­­­­njske ili bi­­­­ljne masti i u­­­­lja i ­­­­njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, uk­­­­ljučujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i preparati od životi­­­­njskih i bi­­­­ljnih masti i u­­­­lja ili od frakcija raz­ličitih masti ili u­­­­lja iz ovog Poglav­­­­lja što nisu spomenuti niti uk­­­­ljučeni na drugom mjestu

1518 00 10        - Linoksin

                          - Ostalo:

1518 00 91        - - Životi­­­­njske ili bi­­­­ljne masti i u­­­­lja i ­­­­njihove frak­cije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, osim navedenih u tarifnoj glavi 1516

                          - - Ostale:

1518 00 95        - - - nejestive mješavine ili pripravci dobiveni od životi­­­­nja ili bi­­­­ljnih i životi­­­­njskih masti i u­­­­lja i ­­­­njihove frakcije

1518 00 99        - - - Ostalo

1521                  Bi­­­­ljni voskovi (osim triglicerida), pčeli­­­­nji vosak, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1521 90             - Ostalo:

                          - - pčeli­­­­nji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili ne, obojani ili neobojani

1521 90 99        - - - Ostalo

1522 00             De­gras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova životi­­­­njskog ili bi­­­­ljnog podrijetla

1522 00 10        - De­gras

1702      Ostali šećeri, uk­­­­ljučujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom sta­­­­nju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za boje­­­­nje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel:

1702 50 00        - Kemijski čista fruktoza

1702 90             - Ostalo, uk­­­­ljučujući invertni šećer

1702 90 10        - - Kemijski čista maltoza

1704      Proizvodi od šećera (uk­­­­ljučujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803      Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00      Kakao maslac, mast i u­­­­lje od kakaa

1805 00 00      Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806      Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

1901      Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa ma­­­­njim od 40% po masi izračunato na teme­­­­lju odmašćene težine kakaa; nespomenuti na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po masi izračunato na teme­­­­lju odmašćene težine kakaa, nespomenuti na drugom mjestu

1902      Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili pu­­­­njena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije priprem­­­­ljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, laza­­­­nje, ­­­­njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus), priprem­­­­ljeni ili nepriprem­­­­ljeni:

                          - Nekuhana tjestenina, nepu­­­­njena i nepriprem­­­­ljena:

1902 11 00        - - S dodatkom jaja

1902 19             - - Ostala

1902 20             - Pu­­­­njena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije priprem­­­­ljena:

                          - - Ostala:

1902 20 91        - - - Kuhana

1902 20 99        - - - Ostala

1902 30             - Ostala tjestenina

1902 40             - Couscous

1903 00 00      Tapioka i nadomjestak tapioke priprem­­­­ljene od škroba, u obliku ­­­­ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima

1904      Prehrambeni proizvodi dobiveni bubre­­­­njem ili prže­­­­njem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. corn flakes); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahu­­­­ljicama ili drukčije priprem­­­­ljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije priprem­­­­ljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:

1905      Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001      Povrće, voće, uk­­­­ljučujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi bi­­­­ljaka, priprem­­­­ljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90             - Ostali:

2001 90 30        - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40        - - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bi­­­­ljaka koji sadrže 5% ili više škroba

2001 90 60        - - Palmine jezgre

2004      Ostalo povrće, priprem­­­­ljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2004 10             - Krumpir

                          - - Ostali

2004 10 91        - - - U obliku brašna ili pahu­­­­ljica

2004 90             - Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10        - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005      Ostalo povrće, priprem­­­­ljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2005 20             - Krumpiri

2005 20 10        - - - U obliku brašna ili pahuljica

2005 80 00        - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008      Voće, uk­­­­ljučujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi bi­­­­ljaka, drukčije priprem­­­­ljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uk­­­­ljučeni na drugom mjestu:

                          - orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uk­­­­ljučujući mješavine tog voća:

2008 11             - - Kikiriki

2008 11 10        - - - Kikiriki maslac

                          - Ostalo, uk­­­­ljučujući mješavine osim onih iz tarifnog broja  2008 19:

2008 91 00        - - Palmine jezgre

2008 99             - - Ostalo

                          - - - bez dodatka alkohola:

                          - - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85        - - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91        - - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bi­­­­lja, sa sadržajem škroba po masi od 5% ili više

2101      Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102      Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); priprem­­­­ljeni prašci za peciva:

2102 10             - Aktivni kvasci

2102 20             - Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:

                          - - Neaktivni kvasci:

2102 20 11        - - - u pločicama, kockama ili sličnim oblicima, ili u pakira­­­­njima koja ne prelaze 1 kg neto

2102 20 19        - - - Ostalo

2102 30 00        - Priprem­­­­ljeni prašci za pecivo

2103      Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i priprem­­­­ljena gorušica (senf):

2103 10 00        - umak od soje

2103 20 00        - »ketchup« i ostali umaci od rajčica

2103 30             - brašno i krupica od gorušice i priprem­­­­ljena gorušica (senf)

2103 30 90        - - priprem­­­­ljena gorušica

2103 90             - - Ostalo

2103 90 90        - - Ostalo

2104      Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00      Sladoled i ­­­­njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa

2106      Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uk­­­­ljučeni na drugom mjestu:

2106 10             - koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelan­če­vi­naste tvari

2106 90             - Ostalo

2106 90 10        - - Fondi od sira

2106 90 20        - - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na teme­­­­lju mirisnih tvari, za proizvod­­­­nju pića

                          - - Ostalo:

2106 90 92        - - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, koji sadrže po masi ma­­­­nje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

2106 90 98        - - - Ostalo

2202      Voda, uk­­­­ljučujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađiva­­­­nje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 20.09

2203 00      Pivo od slada

2205      Vermut i ostala vina od svježe­g grožđa, aromatizirani bi­­­­ljem ili tvarima za aromatizaciju

2207      Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

2208      Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti ma­­­­nje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 40             - Rum i tafia

2208 90             - Ostalo:

2208 90 91 do   - - nedenaturirani etilni alkohol snage po volumenu

2208 90 99        ma­­­­nje od 80%

2402      Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana:

2403      Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski estrakt i sokovi

2905      Aciklički alkoholi i ­­­­njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo derivati:

                          - Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00        - - Manitol

2905 44             - - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00        - - Glicerol

3301      Eterična u­­­­lja (bez terpena ili s terpenima), uk­­­­lju­čujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih u­­­­lja u mastima, neeteričnim u­­­­ljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih u­­­­lja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih u­­­­lja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih u­­­­lja:

3301 90             - Ostalo:

3301 90 21        - - - Od slatkog korijena i hme­­­­lja

3302      Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uk­­­­ljučujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotreb­­­­ljavaju kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari koji se upotreb­­­­ljavaju u proizvod­­­­nji pića

3302 10             - za uporabu u industriji hrane ili pića

                          - - za uporabu u industriji pića:

                          - - - proizvodi koji sadrže sve aromatske tvari karakteristične za pića:

3302 10 10        - - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5%

                          - - - -  Ostalo:

3302 10 21        - - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, koji sadrže po masi ma­­­­nje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

3302 10 29        - - - - - Ostalo

3501      Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ­­­­ljepilo:

3501 10             - Kazein

3501 10 50        - - za upotrebu u industriji, osim u industriji hrane i pića

3501 10 90        - - Ostalo

3501 90             - Ostalo:

3501 90 90        - - Ostalo

3505      Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ­­­­ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10             - Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10        - - Dekstrini

                          - - Drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90        - - - Ostalo

3505 20             - Ljepila

3809      Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzava­­­­nje boje­­­­nja i fiksira­­­­nje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagriza­­­­nje), koja se upotreb­­­­ljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uk­­­­ljučeni na drugom mjestu:

3809 10             - na osnovi škrobnih tvari

3823      Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u­­­­lja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

                          - Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u­­­­lja od rafinacije

3823 11 00        - - stearinska kiselina

3823 12 00        - - oleinska kiselina

3823 13 00        - - masne kiseline tal u­­­­lja

3823 19             - - Ostalo

3823 70 00        - industrijski masni alkoholi

3824      Priprem­­­­ljena vezivna sredstva za ­­­­ljevačke kalupe ili ­­­­ljevačke jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uk­­­­ljučujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

3824 60             - Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44

 

DODATAK II.

Tablica 1.: Robe podrijetlom iz Zajednice za koje će Hrvatska ukinuti carine (odmah ili postupno)

KN oznaka      Opis Stopa carine (% od MFN carine)

                                                              2002                               2003                               2004                               2005                               2006                               2007

    (1)                   (2)                           (3)                           (4)                           (5)                           (6)                           (7)                           (8)

0501 00 00                               Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci
                               od ljudske kose                               0

0502                               Čekinje pitome ili divlje svinje, dlaka jazavca i ostala dlaka
                               i otpaci                               0

0503 00 00                               Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima
                               ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge                               0

0505                               Kože i ostali ptičji dijelovi, s perjem i paperjem, perje i dijelovi
                               perja (s odsječenim vrhovima ili ne), očišćeno, dezinficirano i
                               pripremljeno za konzerviranje, ali dalje neobrađeno, prah i otpaci
                               od perja ili dijelovi perja                               0

0506                               Kosti i srž rogova, sirovi, odmašćeni, jednostavno pripremljeni
                               (ali neisječeni u oblike), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani;
                               prah i otpaci tih proizvoda                               0

0507                               Bjelokost, kornjačevina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
                               parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, sirovi ili jednostavno
                               pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda                               0

0508 00 00                               Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali
                               drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša,
                               kosti sipe, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni u
                               oblike; prah i otpaci tih proizvoda                               0

0509 00                               Prirodne spužve životinjskog podrijetla                               0

0510 00 00                               Ambra siva, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuči sušene ili
                               nesušene; žlijezde i ostale životinjske tvari, svježe, rashlađene ili
                               smrznute ili drukčije privremeno konzervirane, koje se
                               upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda                               0

0710                               Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00                               - Slatki kukuruz                               0

0711                               Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom,
                               u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za
                               konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

071190                               - Ostalo povrće, mješavine povrća:

                               - - povrće

0711 90 30                               - - - Slatki kukuruz                               0

0903 00 00                                Maté                               0

1212                               Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa, šećerna trska, svježi,
                               rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući mljevene; koštice i jezgre
                               iz koštica voća i ostale vrste biljnih proizvoda (uključujući
                               neprženu cikoriju sorte Cichorium intybus sativum), za ljudsku
                               prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1212 20 00                               - morske alge i ostale alge                               0

1302                               Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati;
                               agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda,
                               modificirani ili nemodificirani:

                               - biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00                               - - slatkog korijena                               0

1302 13 00                               - - hmelja                               0

1302 14 00                               - - buhača ili biljnog korijena koje sadrži rotenon                               0

1302 19                               - - Ostalo:

1302 19 30                               - - - mješavine biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili
                               prehrambenih proizvoda                               0

                               - - - Ostalo

1302 19 91                               - - - -Medicinski                               0

1302 20                               - pektinske tvari, pektinati i pektati                               0

                               - sluzi i zgušćivači, modificirani ili nemodificirani, dobiveni iz
                               biljnih proizvoda:

1302 31 00                               - - Agar-agar                               0

1302 32                               - - sluzi i zgušćivači ekstrahirani iz rogača, sjemena rogača ili

                               sjemena šećerne repe:

1302 32 10                               - - - iz rogača ili sjemena rogača                               0

1401                               Biljni materijali koji se uglavnom rabe za pletarstvo (npr. bambus,
                               španjolska trska, trska, rogoz, vrbovo pruće, liko, slama žitarica,
                               očišćena, bijeljena ili bojana i lipova kora)                               0

1402                               Biljni materijali koji se uglavnom rabe kao materijal za punjenje
                               i tapetiranje (npr. kapok, biljna dlaka i morska trava), uključujući
                               i one što su pripremljene u obliku slojeva, s podlogom ili bez
                               podloge od drugih materijala                               0

1403                               Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i
                               četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i
                               snopova                               0

1404                               Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom
                               mjestu                               0

1505                               Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući
                               lanolin                               0

1506 00 00                               Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili