uma o trgovinskim i s njima Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremenog sporaz povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

NN 15/2001 (28.12.2001.), uma o trgovinskim i s njima Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremenog sporaz povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

HRVATSKI SABOR

138

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, do­no­sim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

 

Proglašavam Zakon o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3837/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak utvrđiva­nja stajališta Republike Hrvatske koja ­njezini predstavnici zastupaju u Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenom odboru prilikom donoše­nja odluka i preporuka kao i postupak provođe­nja odluka i preporuka Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenog odbora u Republici Hrvatskoj.

Ovim se Zakonom posebno uređuje nadzor Hrvatskog sabora nad provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica i Privremenog sporazuma o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, kao i nadzor Hrvatskoga sabora nad postupkom sklapa­nja dvostranih ugovora o re­gionalnoj surad­nji.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona:

Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje je tijelo koje se uspostav­lja i djeluje prema odredbama članka 110. – 113. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica.

Odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje je tijelo koje se uspostav­lja i djeluje prema odredbama članka 114. – 115. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica.

Parlamentarnu odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje je tijelo koje se uspostav­lja i djeluje prema odredbama članka 116. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica.

Privremeni odbor je tijelo koje se uspostav­lja i djeluje prema odredbama članka 38. – 42. Privremenog sporazuma o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice.

Dvostrani ugovor o re­gionalnoj surad­nji je međunarodni ugovor koji se sklapa prema odredbama članka 12. i 14. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica.

Članak 3.

Stajališta Republike Hrvatske koja ­njezini predstavnici u Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenom odboru zastupaju prilikom donoše­nja odluka i preporuka utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske (osnova za postupa­nje). Prijedlog stajališta izrađuje tijelo državne uprave u čiji djelokrug ulazi pita­nje koje je predmet odlučiva­nja u Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenom odboru te ga upućuje Ministarstvu za europske inte­gracije, Ministarstvu va­njskih poslova i Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske na mišljenje.

Članak 4.

Prije donoše­nja odluke iz članka 3. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske dostav­lja prijedlog odluke kao i prijedlog stajališta Hrvatskom saboru radi donoše­nja zak­ljučaka.

Članak 5.

Odluke i preporuke Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenog odbora objav­ljuje se u »Narodnim novinama«, a provode se sukladno članku 6. ovoga Zakona.

Članak 6.

Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenog odbora čijim se sadržajem mije­nja ili dopu­njuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica, odnosno Privremeni sporazum o trgovinskim i s ­njima povezanim pita­njima između Republike Hrvatske i Europske zajednice provode se sukladno postupku potvrđiva­nja međunarodnih ugovora.

Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenog odbora koje zahtijevaju donoše­nje novih ili izmjenu postojećih zakona provode se sukladno postupku za donoše­nje zakona.

Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i Privremenog odbora, osim onih navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka, provode se putem odluke, zak­ljučaka i drugih akata Vlade Republike Hrvatske.

Članak 7.

Odredbe članka 3.–6. ovoga Zakona primje­njuju se i na odluke Odbora za stabilizaciju i pridruživa­nje kad je Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje na ­nje­ga prenijelo neke svoje ovlasti.

Članak 8.

Tijekom pre­govora za sklapa­nje dvostranih ugovora o re­gionalnoj surad­nji Vlada Republike Hrvatske podnosi izvješća Hrvatskom saboru.

Prije potpisiva­nja dvostranog ugovora o re­gionalnoj surad­nji Vlada Republike Hrvatske dostav­lja prijedlog tog ugovora Hrvat­skom saboru radi donoše­nja zak­ljučaka.

Članak 9.

Predstavnici Hrvatskoga sabora u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživa­nje razmje­njuju gledišta i o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hr­vat­ske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica te pri tome zastupaju stajališta utvrđena na način propisan ovim Zakonom.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/01-01/07
Zagreb, 5. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.