Konvencija 102 - Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti

NN 1/2002 (21.1.2002.), Konvencija 102 - Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

10

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine-Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje Konvenciju o najnižim standardima socijalne sigurnosti.

2. Notifikacijom o sukcesiji preuzeta je obveza primjenjivanja dijelova I, II, III, IV, V, VI, VIII i X, te odgovarajućih odredbi dijelova XI, XII, XIII i XIV Konvencije.

3. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Konvencija 102

Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom trideset i petom zasjedanju 4. lipnja 1952., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi s najnižim standardima socijalne sigurnosti, a što je peta točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije;

usvaja dvadeset i osmog lipnja tisuću devetsto pedeset i druge godine sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti iz 1952.:

I. dio - OpĆe odredbe

Članak 1.

1. U ovoj Konvenciji:

(a) izraz “propisan” znači utvrđen u ili na temelju nacionalnih zakona ili drugih propisa;

(b) izraz “prebivalište” znači uobičajeno prebivalište na teritoriju članice, a izraz “stanovnik” znači osobu koja ima prebi­valište na teritoriju članice;

(c) izraz “supruga” znači suprugu koju uzdržava njezin suprug;

(d) izraz “udovica” znači ženu koju je njezin suprug uzdrža­vao u trenutku njegove smrti;

(e) izraz “dijete” znači dijete mlađe od dobi predviđene za završetak obveznog školovanja ili mlađe od 15 godina, ovisno o tome kako je propisano;

(f) izraz “kvalificirajuće razdoblje” znači razdoblje uplaći­vanja doprinosa ili razdoblje trajanja zaposlenja ili razdoblje prebivanja, ili svaka kombinacija tih razdoblja, ovisno o tome kako je propisano.

2. U člancima 10., 34. i 49. izraz “davanje” znači izravno davanje u obliku njege ili neizravno davanje koje obuhvaća naknadu troškova koje je dotična osoba imala.

Članak 2.

Svaka članica u odnosu na koju je ova Konvencija na snazi

(a) mora primjenjivati:

(i) I. dio;

(ii) najmanje tri dijela od dijelova: II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X., uključujući najmanje jedan dio od dijelova: IV., V., VI., IX. i X.;

(iii) odgovarajuće odredbe XI., XII. i XIII. dijela; i

(iv) XIV. dio; i

(b) mora naznačiti u svojoj ratifikaciji one dijelove od II. do X. dijela u odnosu na koje prihvaća obveze iz ove Konvencije.

Članak 3.

1. Članica čije su gospodarstvo i zdravstvena infrastruktura nedostatno razvijeni može, ako i sve dok nadležne vlasti smatraju to potrebnim, izjavom dodanom svojoj ratifikaciji, iskoristiti mogućnost privremenih izuzetaka predviđenih u sljedećim člancima: 9 (d); 12 (2); 15 (d); 18 (2); 21 (c); 27 (d); 33 (b); 34 (3); 41 (d); 48 (c); 55 (d); i 61 (d).

2. Svaka članica, koja je dala izjavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, mora u svom godišnjem izvješću o primjeni Konvencije, koje se podnosi na temelju članka 22. Statuta Međunarodne organizacije rada, naznačiti u odnosu na svaki izuzetak za čije je korištenje pridržala sebi pravo:

(a) da i dalje postoje razlozi za to; ili

(b) da se odriče svog prava na korištenje mogućnosti izuzetka od navedenog datuma.

Članak 4.

1. Svaka članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može naknadno notificirati glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada prihvaćanje obveza iz Konvencije u pogledu jednog ili više dijelova od II. do X. dijela koji nisu bili navedeni u njezinoj ratifikaciji.

2. Prihvaćanje obveza predviđeno stavkom 1. ovoga članka smatrat će se sastavnim dijelom ratifikacije i imat će snagu ratifikacije od datuma notifikacije.

Članak 5.

Kada je, radi primjene bilo kojeg dijela od dijela II. do dijela X. ove Konvencije koji će biti obuhvaćen ratifikacijom, članica obvezna zaštititi propisane kategorije osoba koje ukupno čine najmanje određeni postotak zaposlenika ili stanovnika, ta članica mora, prije nego preuzme obvezu primjene bilo kojeg takvog dijela, utvrditi da je ispunjen uvjet u pogledu odgovarajućeg postotka.

Članak 6.

U svrhu primjene II., III., IV., V., VIII., (u onoj mjeri u kojoj se odnosi na zdravstvenu zaštitu), IX. ili X. dijela ove Konvencije, članica može uključiti i zaštitu koja se pruža kroz osiguranje koje, iako za zaštićene osobe nije obvezno prema odredbama nacionalnih zakona i drugih propisa,

(a) je pod nadzorom javnih vlasti ili kojim, u skladu s propisanim standardima, zajednički upravljaju poslodavci i radnici;

(b) obuhvaća znatan dio osoba čija zarada nije veća od zarade kvalificiranog manualnog zaposlenika muškarca, i

(c) je u skladu, zajedno s ostalim oblicima zaštite, gdje je to primjereno, s mjerodavnim odredbama ove Konvencije.

II. dio - Zdravstvena zaŠtita

Članak 7.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje, ako njihovo stanje zahtijeva zdravstvenu zaštitu preventivne ili kurativne naravi, u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 8.

Osigurani slučaj obuhvaća svaku bolest bez obzira na njen uzrok, kao i trudnoću i porod i njihove posljedice.

Članak 9.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika, kao i njihove supruge i djecu; ili

(b) propisane kategorije ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika, kao i njihove supruge i djecu; ili

(c) propisane kategorije stanovnika koje čine najmanje 50 posto svih stanovnika; ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji čine najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba, kao i njihove supruge i djecu.

Članak 10.

1. Davanje obuhvaća najmanje:

(a) za bolest,

(i) njegu koju pruža liječnik opće prakse, uključujući kućne posjete;

(ii) njegu koju pruža liječnik specijalist u bolnicama za bolničke i vanbolničke pacijente, i njegu koju pruža liječnik specijalist dostupnu izvan bolnice;

(iii) osnovne farmaceutske proizvode koje prepišu liječnici ili druge stručne osobe; i

(iv) smještaj u bolnicu kad je to potrebno; i

(b) za trudnoću i porod i njihove posljedice,

(i) njegu prije, za vrijeme i nakon poroda koju pružaju liječnici ili kvalificirane primalje; i

(ii) smještaj u bolnicu kad je to potrebno.

2. Od korisnika ili njegovog uzdržavatelja može se zahtijevati da sudjeluje u troškovima zdravstvene zaštite koju korisnik ostvaruje zbog bolesti; pravila o sudjelovanju u troškovima moraju biti takva da ne predstavljaju prevelik teret.

3. Davanje utvrđeno odredbama ovoga članka osigurava se radi očuvanja, vraćanja ili poboljšanja zdravlja zaštićene osobe i njene sposobnosti za rad i zadovoljavanja njenih osobnih potreba.

4. Ustanove ili vladina tijela koja osiguravaju davanje moraju, na odgovarajući način, poticati zaštićene osobe na korištenje općih zdravstvenih službi koje su im na raspolaganje stavile javne vlasti ili druga tijela priznata od strane javnih vlasti.

Članak 11.

Davanje utvrđeno člankom 10. mora se, za osigurani slučaj, osigurati barem zaštićenoj osobi koja je navršila, ili čiji je uzdržavatelj navršio, kvalificirajuće razdoblje koje se smatra potrebnim kako bi se spriječila zlouporaba.

Članak 12.

1. Davanje utvrđeno člankom 10. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja, osim što za bolest može biti ograničeno na 26 tjedana za svaki pojedini slučaj, ali se davanje ne smije obustaviti dok se isplaćuje naknada za bolest, i mora se propisati mogućnost produženja davanja za propisane bolesti za koje je priznato da zahtijevaju dugotrajnu njegu.

2. Kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., trajanje davanja se može ograničiti na 13 tjedana u svakom pojedinom slučaju.

III. dio - Davanje za bolest

Članak 13.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za bolest u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 14.

Osigurani slučaj obuhvaća nesposobnost za rad uslijed bolesti koja ima za posljedicu gubitak zarade, kako je utvrđen nacionalnim zakonima i drugim propisima.

Članak 15.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) propisane kategorije ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika; ili

(c) sve stanovnike čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi granične iznose propisane u skladu s odredbama članka 67; ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba, kao i njihove supruge i djecu.

Članak 16.

1. Kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika ili određene kategorije ekonomski aktivnog stanovništva davanje mora biti u obliku obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66.

2. Kada su zaštićeni svi stanovnici čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi propisane granične iznose, davanje mora biti u obliku obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 67.

Članak 17.

Davanje utvrđeno člankom 16. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem zaštićenoj osobi koja je navršila takvo kvalificirajuće razdoblje koje se smatra potrebnim kako bi se spriječila zlouporaba.

Članak 18.

1. Davanje utvrđeno člankom 16. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja, osim što može biti ograničeno na 26 tjedana za svaki pojedini slučaj bolesti i ne mora se isplatiti za prva tri dana gubitka zarade.

2. Ako je na snazi izjava dana na temelju članka 3., trajanje davanja može biti vremenski ograničeno:

(a) na razdoblje određeno tako da ukupan broj dana za koje se naknada za bolest isplaćuje u toku jedne godine ne bude manji od deseterostrukog prosječnog broja zaštićenih osoba za vrijeme te godine; ili

(b) na 13 tjedana za svaki pojedini slučaj bolesti, u kojem slučaju se ne mora isplatiti za prva tri dana gubitka zarade.

IV. dio - Davanje za nezaposlenost

Članak 19.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za nezaposlenost u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 20.

Osigurani slučaj obuhvaća gubitak zarade, kako je utvrđen nacionalnim zakonima i drugim propisima, zbog nemogućnosti pronalaženja odgovarajućeg zaposlenja za zaštićenu osobu koja je sposobna i raspoloživa za rad.

Članak 21.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) sve stanovnike čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi granične iznose propisane u skladu s odredbama članka 67; ili

(c) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba.

Članak 22.

1. Kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika davanje mora biti u obliku obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66.

2. Kada su zaštićeni svi stanovnici čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi propisane granične iznose, davanje mora biti u obliku obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 67.

Članak 23.

Davanje predviđeno člankom 22. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem zaštićenoj osobi koja je navršila takvo kvalificirajuće razdoblje koje se smatra potrebnim kako bi se spriječila zlouporaba.

Članak 24.

1. Davanje predviđeno člankom 22. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja, osim što može biti ograničeno:

(a) kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika, na 13 tjedana unutar razdoblja od 12 mjeseci, ili

(b) kada su zaštićeni svi stanovnici čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi propisane granične iznose, na 26 tjedana unutar razdoblja od 12 mjeseci.

2. Kada je nacionalnim zakonima ili drugim propisima utvrđeno da se trajanje davanja mijenja prema duljini razdoblja uplaćivanja doprinosa i/ili visini prethodno dobivenih naknada unutar propisanog razdoblja, smatrat će se da su odredbe podstavka (a), stavka 1. zadovoljene ako je prosječno trajanje davanja najmanje 13 tjedana unutar razdoblja od 12 mjeseci.

3. Davanje se ne mora isplaćivati u razdoblju čekanja od prvih sedam dana za svaki pojedinačni slučaj gubitka zarade, s time da se razdoblje nezaposlenosti prije i nakon privremenog zaposlenja koje je trajalo kraće od propisanog razdoblja računa kao dio istog slučaja gubitka zarade.

4. Za sezonske radnike trajanje davanja i razdoblje čekanja mogu se prilagoditi uvjetima njihovog zaposlenja.

V. dio - Davanje za starost

Članak 25.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za starost u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 26.

1. Osigurani slučaj obuhvaća starost iznad propisane dobi.

2. Najviša propisana dob mora biti 65 godina starosti ili neka viša životna dob koju je utvrdila nadležna vlast uzevši u obzir radnu sposobnost starijih osoba u dotičnoj zemlji.

3. Nacionalnim zakonima ili drugim propisima može se propisati da se davanje osobi koja bi inače imala pravo na njega, može obustaviti ako ona obavlja bilo koju od propisanih plaćenih djelatnosti, ili da se davanje, ako je zasnovano na plaćanju doprinosa, može smanjiti ako zarada korisnika prelazi propisani iznos, i, ako se ne zasniva na plaćanju doprinosa, da se davanje može smanjiti ako zarada korisnika ili njegovo imovno stanje ili zbroj zarade i imovnog stanja prelazi propisani iznos.

Članak 27.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) propisane kategorije ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika; ili

(c) sve stanovnike čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi granične iznose propisane u skladu s odredbama članka 67; ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji čine najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba.

Članak 28.

Davanje mora imati oblik obročne isplate obračunate:

(a) kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika ili određene kategorije ekonomski aktivnog stanovništva, u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66.

(b) kada su zaštićeni svi stanovnici čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi propisane granične iznose, u skladu s odredbama članka 67.

Članak 29.

1. Davanje utvrđeno člankom 28. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi koja je prije nastanka osiguranog slučaja navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje koje može biti 30 godina uplaćivanja doprinosa ili 20 godina prebivanja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene sve ekonomski aktivne osobe, zaštićenoj osobi koja je navršila propisano kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa i za koju je, dok je radila, uplaćen propisani prosječni godišnji broj doprinosa.

2. Ako je davanje iz stavka 1. ovoga članka uvjetovano naj­kraćim razdobljem uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, umanje­no davanje mora se osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi koja je prije nastanka osiguranog slučaja navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od 15 godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene sve ekonomski aktivne osobe, zaštićenoj osobi koja je navršila propisano kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa i za koju je, dok je bila sposobna za rad, uplaćena polovica propisanog prosječnog godišnjeg broja doprinosa u skladu s podstavkom (b), stavka 1. ovoga članka.

3. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se ispunjenim kada je davanje, obračunato u skladu s odredbama XI. dijela, ali deset postotnih bodova niže nego što je prikazano u Tablici priloženoj uz taj dio za određenog standardnog korisnika, osigurano barem zaštićenoj osobi koja je navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od deset godina uplaćivanja doprinosa ili pet godina prebivanja.

4. Postotak naznačen u Tablici priloženoj uz XI. dio može se razmjerno smanjivati ako je kvalificirajuće razdoblje za davanje koje odgovara umanjenom postotku duže od deset godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, ali kraće od 30 godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; ako je kvalificirajuće razdoblje dulje od 15 godina, umanjeno davanje se isplaćuje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

5. Ako je davanje utvrđeno stavcima 1., 3. ili 4. ovoga članka uvjetovano najkraćim razdobljem uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, umanjeno davanje isplatit će se, u skladu s propisanim uvjetima, zaštićenoj osobi koja, isključivo zbog svoje poodmakle životne dobi u trenutku stupanja na snagu ovog dijela, nije ispunila uvjete predviđene stavkom 2. ovoga članka, osim ako je davanje u skladu s odredbama stavaka 1., 3. ili 4. takvoj osobi osigurano u životnoj dobi koja je viša od uobičajene dobi.

Članak 30.

Davanja utvrđena člancima 28. i 29. isplaćuju se za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja.

VI. dio - Davanje za ozljedu na radu

Članak 31.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za ozljedu na radu u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 32.

Osigurani slučajevi, ako je to posljedica ozljede na radu ili propisane profesionalne bolesti, obuhvaćaju:

(a) bolest;

(b) nesposobnost za rad nastalu kao posljedica takvog stanja koje sa sobom povlači gubitak zarade, kako je utvrđen nacionalnim zakonima i drugim propisima;

(c) potpuni ili djelomični gubitak sposobnosti za zarađivanje iznad propisanog stupnja, kada je vjerojatno da će biti trajan, ili odgovarajuće smanjenje tjelesne sposobnosti;

(d) gubitak uzdržavanja udovice ili djeteta nastao kao posljedica smrti uzdržavatelja; udovici se pravo na davanje može uvjetovati pretpostavkom, u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima, njezine nesposobnosti da se sama uzdržava.

Članak 33.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika, i, za davanje za smrt uzdržavatelja, također njihove supruge i djecu; ili

(b) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji čine najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba, i, za davanje za smrt uzdržavatelja, također njihove supruge i djecu.

Članak 34.

1. Za bolest, davanje obuhvaća zdravstvenu zaštitu na način utvrđen stavcima 2. i 3. ovoga članka.

2. Zdravstvena zaštita obuhvaća:

(a) njegu koju pružaju liječnik opće prakse i liječnik specijalist za bolničke i vanbolničke pacijente, uključujući kućne posjete;

(b) zaštitu zubi;

(c) bolničarsku njegu u kući ili bolnici ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi;

(d) smještaj u bolnicama, domovima za oporavak, sanatorijima ili drugim zdravstvenim ustanovama;

(e) opskrbu stomatološkim, farmaceutskim i drugim medicinskim ili kirurškim materijalom, uključujući proteze, njihovo održavanje, i naočale; i

(f) njegu koju pružaju osobe neke druge struke, zakonski priznate kao srodne medicinskoj struci, pod nadzorom liječnika ili stomatologa.

3. Kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., zdravstvena zaštita obuhvaća najmanje:

(a) njegu koju pružaju liječnik opće prakse, uključujući kućne posjete;

(b) specijalističku zaštitu u bolnici za bolničke i vanbolničke pacijente, i onu specijalističku zaštitu koja se može ostvariti izvan bolnice;

(c) osnovne farmaceutske proizvode koje propiše liječnik ili druga stručna osoba; i

(d) smještaj u bolnici ako je potrebno.

4. Zdravstvena zaštita koja se pruža u skladu s prethodnim stavcima osigurava se radi očuvanja, vraćanja ili poboljšanja zdravlja zaštićene osobe i njene sposobnosti za rad i zadovoljavanja njenih osobnih potreba.

Članak 35.

1. Ustanove ili vladina tijela koja osiguravaju pružanje zdravstvene zaštite moraju, gdje je to prikladno, surađivati s općim službama za profesionalnu rehabilitaciju radi ponovnog osposobljavanja invalidnih osoba za odgovarajući posao.

2. Nacionalnim zakonima ili drugim propisima takve ustanove ili tijela mogu se ovlastiti da osiguraju sve što je potrebno za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih osoba.

Članak 36.

1. U slučaju nesposobnosti za rad, potpunog gubitka sposobnosti zarađivanja za koji je vjerojatno da će biti trajan ili odgovarajućeg gubitka tjelesne sposobnosti, ili smrti uzdržavatelja, davanje mora imati oblik obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66.

2. U slučaju djelomičnog gubitka sposobnosti zarađivanja za koji je vjerojatno da će biti trajan ili odgovarajućeg gubitka tjelesne sposobnosti, davanje, ako je dospjelo, mora imati oblik obročne isplate koja predstavlja odgovarajući razmjerni dio one predviđene za potpuni gubitak sposobnosti zarađivanja ili odgovarajući gubitak tjelesne sposobnosti.

3. Obročna isplata može se zamijeniti jednokratnom isplatom paušalnog iznosa -

(a) kada je stupanj nesposobnosti neznatan; ili

(b) kada je nadležna vlast ocijenila da će paušalni iznos biti pravilno upotrijebljen.

Članak 37.

Davanje utvrđeno člancima 34. i 36. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem zaštićenoj osobi koja je bila zaposlena na teritoriju članice u vrijeme nesreće, ako je ozljeda posljedica nesreće, ili u vrijeme obolijevanja ako je ozljeda posljedica bolesti, a za obročne isplate za smrt uzdržavatelja, udovici i djeci te osobe.

Članak 38.

Davanje utvrđeno člancima 34. i 36. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja, osim što se u slučaju nesposobnosti za rad davanje ne mora isplaćivati za prva tri dana u svakom pojedinom slučaju gubitka zarade.

VII. dio - Obiteljsko davanje

Članak 39.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati obiteljsko davanje u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 40.

Osigurani slučaj obuhvaća odgovornost za uzdržavanje djece kako je to propisano.

Članak 41.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) propisane kategorije ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika, ili

(c) sve stanovnike čiji prihodi za vrijeme osiguranog slučaja ne prelaze propisane granične iznose; ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba.

Članak 42.

Davanje mora imati oblik:

(a) obročne isplate koja se isplaćuje svakoj zaštićenoj osobi koja je navršila propisano kvalificirajuće razdoblje; ili

(b) osiguranja djeci ili za djecu hrane, odjeće, stana, odmora ili pomoći u kući; ili

(c) kombinacije davanja utvrđenih podstavcima (a) i (b) ovoga članka.

Članak 43.

Davanje utvrđeno člankom 42. mora se osigurati barem zaštićenoj osobi koja je tijekom propisanog razdoblja navršila kvalificirajuće razdoblje koje može biti tri mjeseca uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja ili jedna godina prebivanja, ovisno o tome kako je propisano.

Članak 44.

Ukupna vrijednost davanja odobrenih zaštićenim osobama sukladno članku 42. mora biti tolika da predstavlja:

(a) 3 posto plaće prosječnog odraslog nekvalificiranog zaposlenika muškarca utvrđenog u skladu s pravilima iz članka 66., pomnožene s ukupnim brojem djece zaštićenih osoba; ili

(b) 1,5 posto te plaće, pomnožene ukupnim brojem djece svih stanovnika.

Članak 45.

Ako davanje ima oblik obročne isplate, mora se isplaćivati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja.

VIII. dio - Davanje za majčinstvo

Članak 46.

Svaka članica za koju je ovaj dio ove Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za majčinstvo u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 47.

Osigurani slučaj obuhvaća trudnoću i porođaj i njihove posljedice, i gubitak zarade koji iz toga proizlazi, kako je utvrđen nacionalnim zakonima ili drugim propisima.

Članak 48.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) sve žene u propisanim kategorijama zaposlenika, koje kategorije čine najmanje 50 posto svih zaposlenika, i, za zdravstveno davanje za majčinstvo, također supruge muškaraca u tim kategorijama; ili

(b) sve žene u propisanim kategorijama ekonomski aktivnog stanovništva, koje kategorije čine najmanje 20 posto svih stanovnika, i, za zdravstveno davanje za majčinstvo, također supruge muškaraca u tim kategorijama.

(e) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., sve žene u propisanim kategorijama zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba, i, za zdravstveno davanje za majčinstvo, također supruge muškaraca u tim kategorijama.

Članak 49.

1. U slučaju trudnoće i poroda i njihovih posljedica, zdravstveno davanje za majčinstvo obuhvaća zdravstvenu zaštitu utvrđenu stavcima 2. i 3. ovoga članka.

2. Zdravstvena zaštita obuhvaća najmanje:

(a) njegu prije, za vrijeme i nakon poroda koju pruža liječnik ili kvalificirana primalja; i

(b) smještaj u bolnicu kad je to potrebno.

3. Zdravstvena zaštita utvrđena stavkom 2. ovoga članka osigurava se radi očuvanja, vraćanja ili poboljšanja zdravlja zaštićene žene i njene sposobnosti za rad i zadovoljavanja njenih osobnih potreba.

4. Ustanove ili vladina tijela koja osiguravaju zdravstveno davanje za majčinstvo moraju, na odgovarajući način, poticati zaštićene žene na korištenje općih zdravstvenih službi koje su im na raspolaganje stavile javne vlasti ili druga tijela priznata od strane javnih vlasti.

Članak 50.

U slučaju gubitka zarade koji je nastao zbog trudnoće i poroda i njihovih posljedica, davanje mora imati oblik obročne isplate obračunate u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66. Iznos obročne isplate može se mijenjati tijekom trajanja osiguranog slučaja, uz uvjet da je prosječni iznos u skladu s uvjetima utvrđenim navedenim odredbama.

Članak 51.

Davanje utvrđeno člancima 49. i 50. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem ženi u zaštićenim kategorijama koja je navršila takvo kvalificirajuće razdoblje koje se smatra potrebnim za sprječavanje zlouporabe, a davanje utvrđeno člankom 49. mora se osigurati i supruzi muškarca u zaštićenim kategorijama, ako je taj muškarac navršio takvo kvalificirajuće razdoblje.

Članak 52.

Davanje utvrđeno člancima 49. i 50. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja, osim što se obročna isplata može ograničiti na 12 tjedana ukoliko nacionalnim zakonima ili drugim propisima nije uvjetovano ili odobreno dulje razdoblje odsutnosti s posla, u kojem slučaju se ne može ograničiti na razdoblje kraće od tog duljeg razdoblja.

X. dio - Davanje za invalidnost

Članak 53.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje za invalidnost u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 54.

Osigurani slučaj obuhvaća nesposobnost za obavljanje bilo koje plaćene djelatnosti u propisanom opsegu, za koju nesposobnost je vjerojatno da će biti trajna ili koja traje i nakon prestanka korištenja prava na davanje za bolest.

Članak 55.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) propisane kategorije zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) propisane kategorije ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika; ili

(c) sve stanovnike čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi granične iznose propisane u skladu s odredbama članka 67; ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., propisane kategorije zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba.

Članak 56.

Davanje mora imati oblik obročne isplate obračunate na sljedeći način:

(a) kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika ili određene kategorije ekonomski aktivnog stanovništva u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66.

(b) kada su zaštićeni svi stanovnici čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi propisane granične iznose u skladu s odredbama članka 67.

Članak 57.

1. Davanje utvrđeno člankom 56. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi koja je prije nastanka osiguranog slučaja navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje koje može biti 15 godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja ili 10 godina prebivanja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene sve ekonomski aktivne osobe, zaštićenoj osobi koja je navršila kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa u trajanju od tri godine i za koju je, dok je bila sposobna za rad, uplaćen propisani prosječni godišnji broj doprinosa.

2. Ako je davanje iz stavka 1. ovoga članka uvjetovano najkraćim razdobljem uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, umanjeno davanje mora se osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi koja je prije nastanka osiguranog slučaja navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od pet godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene sve ekonomski aktivne osobe, zaštićenoj osobi koja je navršila kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa u trajanju od tri godine i za koju je, dok je bila sposobna za rad, uplaćena polovica prosječnog godišnjeg broja doprinosa propisanog u skladu s odredbom podstavka (b), stavka 1. ovoga članka.

3. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se ispunjenim kada je davanje, obračunato u skladu s uvjetima iz XI. dijela ali deset postotnih bodova niže nego što je prikazano u Tablici priloženoj uz taj dio za određenog standardnog korisnika, osigurano barem zaštićenoj osobi koja je navršila, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od pet godina uplaćivanja doprinosa, zaposlenja ili prebivanja.

4. Postotak naznačen u Tablici priloženoj uz XI. dio može se razmjerno smanjivati ako je kvalificirajuće razdoblje za mirovinu koja odgovara umanjenom postotku duže od pet godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, ali kraće od 15 godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; umanjeno davanje isplaćuje se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Članak 58.

Davanje utvrđeno člancima 56. i 57. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja ili do stjecanja prava na neko od davanja za starost.

X. dio – Davanje Članovima obitelji kada umre uzdrŽavatelj

Članak 59.

Svaka članica za koju je ovaj dio Konvencije na snazi mora zaštićenim osobama osigurati davanje kada umre njihov uzdržavatelj u skladu s odredbama članaka ovoga dijela.

Članak 60.

1. Osigurani slučaj obuhvaća gubitak sredstava za uzdrža­vanje udovice ili djeteta nastao kao posljedica smrti uzdržavatelja; udovici se pravo na davanje može uvjetovati pretpostavkom, u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima, njezine nesposobnosti da se sama uzdržava.

2. Nacionalnim zakonima ili drugim propisima može se propisati da se davanje osobi koja bi inače imala pravo na njega, može obustaviti ako ona obavlja bilo koju od propisanih plaćenih djelatnosti, ili da se davanje, ako je zasnovano na plaćanju doprinosa, može smanjiti ako zarada korisnika prelazi propisani iznos, i, ako se ne zasniva na plaćanju doprinosa, da se davanje može smanjiti ako zarada korisnika ili njegovo imovno stanje ili zbroj zarade i imovnog stanja prelazi propisani iznos.

Članak 61.

Krug zaštićenih osoba obuhvaća:

(a) supruge i djecu uzdržavatelja u propisanim kategorijama zaposlenika koje čine najmanje 50 posto svih zaposlenika; ili

(b) supruge i djecu uzdržavatelja u propisanim kategorijama ekonomski aktivnog stanovništva koje čine najmanje 20 posto svih stanovnika; ili

(c) sve udovice stanovnike i djecu stanovnike koji su izgubili svog uzdržavatelja i čije imovinsko stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi granične iznose propisane u skladu s odredbama članka 67., ili

(d) kad je na snazi izjava dana na temelju članka 3., supruge i djecu uzdržavatelja u propisanim kategorijama zaposlenika koji predstavljaju najmanje 50 posto svih zaposlenika u industrijskim poduzećima koja zapošljavaju 20 ili više osoba.

Članak 62.

Davanje mora imati oblik obročne isplate obračunate na sljedeći način:

(a) kada su zaštićene određene kategorije zaposlenika ili određene kategorije ekonomski aktivnog stanovništva, u skladu s odredbama članka 65. ili članka 66;

(b) kada su zaštićene svi stanovnici čija primanja za vrijeme osiguranog slučaja ne prelaze propisane granične iznose, u skladu s odredbama članka 67.

Članak 63.

1. Davanje utvrđeno člankom 62. mora se, u osiguranom slučaju, osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi čiji je uzdržavatelj navršio, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje koje može biti 15 godina uplaćivanja doprinosa ili 10 godina prebivanja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene supruge i djeca svih ekonomski aktivnih osoba, zaštićenoj osobi čiji je uzdržavatelj navršio kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa u trajanju od tri godine i za čijeg je uzdržavatelja, dok je bio sposoban za rad, uplaćen propisani prosječni godišnji broj doprinosa.

2. Ako je davanje iz stavka 1. ovoga članka uvjetovano najkraćim razdobljem uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, umanjeno davanje mora se osigurati barem:

(a) zaštićenoj osobi čiji je uzdržavatelj navršio, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od pet godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; ili

(b) kada su, u načelu, zaštićene supruge i djeca svih ekonomski aktivnih osoba, zaštićenoj osobi čiji je uzdržavatelj navršio kvalificirajuće razdoblje uplaćivanja doprinosa u trajanju od tri godine i za čijeg je uzdržavatelja, dok je bio sposoban za rad, uplaćena polovica prosječnog godišnjeg broja doprinosa propisanog u skladu s podstavkom (b), stavka 1.ovoga članka.

3. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se ispunjenima kada je davanje, obračunato u skladu s uvjetima iz XI. dijela ali deset postotnih bodova niže nego što je prikazano u Tablici priloženoj uz taj dio koja se odnosi na standardnog korisnika, osigurano barem zaštićenoj osobi čiji je uzdržavatelja navršio, u skladu s propisanim pravilima, kvalificirajuće razdoblje od pet godina uplaćivanja doprinosa, zaposlenja ili prebivanja.

4. Postotak naznačen u Tablici priloženoj uz XI. dio može se razmjerno smanjivati ako je kvalificirajuće razdoblje za davanje koje odgovara umanjenom postotku duže od pet godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja, ali kraće od 15 godina uplaćivanja doprinosa ili zaposlenja; umanjeno davanje isplaćuje se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

5. Udovici bez djece, pod pretpostavkom da je nesposobna uzdržavati se sama, može se propisati najkraće trajanje braka kao uvjet za stjecanje prava na davanje za smrt uzdržavatelja .

Članak 64.

Davanje utvrđeno člancima 62. i 63. mora se osigurati za sve vrijeme trajanja osiguranog slučaja.

XI. dio - Standardi za obraČunavanje obroČnih isplata

Članak 65.

1. U slučaju obročne isplate na koju se primjenjuje ovaj članak, iznos davanja, uvećan za iznos svih obiteljskih potpora koje se isplaćuju za vrijeme trajanja osiguranog slučaja, mora, za taj osigurani slučaj za standardnog korisnika navedenog u Tablici priloženoj uz ovaj dio, biti barem jednak iznosu koji odgovara postotku, navedenom u toj Tablici, ukupne prethodne zarade korisnika ili njegovog uzdržavatelja i iznosa svih obiteljskih potpora koje se isplaćuju zaštićenoj osobi sa istim obiteljskim obvezama kao standardni korisnik.

2. Prethodna zarada korisnika ili njegovog uzdržavatelja obra­čunava se u skladu s propisanim pravilima, i, kada su zaštićene osobe ili njihovi uzdržavatelji prema svojoj zaradi razvrstani u razrede, njihova prethodna zarada može se obračunati prema osnovnim zaradama razreda kojem su pripadali.

3. Može se propisati gornja granica iznosa davanja ili zarade koja se uzima u obzir za obračunavanje davanja, uz uvjet da je ta gornja granica utvrđena na takav način da se u slučaju kad je prethodna zarada korisnika ili njegovog uzdržavatelja jednaka plaći kvalificiranog manualnog zaposlenika muškarca ili niža od nje primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka.

4. Prethodna zarada korisnika ili njegovog uzdržavatelja, plaća kvalificiranog manualnog zaposlenika muškarca i sve obiteljske potpore moraju se obračunavati za isto vremensko razdoblje.

5. Za ostale korisnike davanja moraju biti primjerena u odnosu na davanja za standardnog korisnika.

6. U svrhu ovog članka, kvalificirani manualni zaposlenik muškarac je:

(a) monter ili tokar u proizvodnji strojeva, s izuzetkom električnih strojeva; ili

(b) osoba koja se smatra tipičnim kvalificiranim zaposlenikom utvrđenim prema odredbi sljedećeg stavka; ili

(c) osoba čija je zarada jednaka ili veća od zarade 75 posto svih zaštićenih osoba, s time da se ta zarada utvrđuje godišnje ili za kraća razdoblja, ovisno o tome kako je propisano; ili

(d) osoba čija zarada iznosi 125 posto prosječne zarade svih zaštićenih osoba.

7. U svrhu podstavka (b) prethodnoga stavka, osoba koja se smatra tipičnim kvalificiranim zaposlenikom je osoba zaposlena u glavnoj skupini gospodarskih djelatnosti sa najvećim brojem zaposlenih ekonomski aktivnih muškaraca zaštićenih u dotičnom osiguranom slučaju ili uzdržavatelja zaštićenih osoba u grani koja obuhvaća najveći broj takvih osoba ili uzdržavatelja; u tu svrhu se koristi međunarodna standardna klasifikacija svih gospodarskih djelatnosti po industrijama koju je usvojilo Gospodarsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda na svom sedmom zasjedanju 27. kolovoza 1948., koja je sadržana u Dodatku 1. ove Konvencije, ili ta klasifikacija onakova kako bude izmjenjena bilo kada.

8. Ako se iznos davanja razlikuje za različita područja, kvalificirani zaposlenik muškarac može se utvrditi za svako područje u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka.

9. Plaća kvalificiranog manuelnog zaposlenika muškarca određuje se na temelju iznosa plaća za redovno radno vrijeme utvrđenih kolektivnim ugovorima, odnosno, kada je to primjenjivo, utvrđenih nacionalnim zakonima ili drugim propisima ili na temelju istih, ili običajima, uključujući i potpore za porast troškova života ako ih ima; kada se ti iznosi razlikuju za različita područja, a ne primjenjuje se stavak 8. ovoga članka, u obzir se uzima srednji iznos.

10. Iznosi tekućih obročnih isplata za starost, ozljedu na radu (osim u slučaju nesposobnosti za rad), invalidnost i smrt uzdržavatelja moraju se uskladiti nakon bitnih promjena opće razine zarade koje nastanu zbog bitnih promjena troškova života.

Članak 66.

1. U slučaju obročne isplate na koje se primjenjuje ovaj članak, iznos davanja, uvećan za iznos svih obiteljskih potpora koje se isplaćuju za vrijeme trajanja osiguranog slučaja, mora, za taj osigurani slučaj za standardnog korisnika navedenog u Tablici priloženoj uz ovaj dio, biti barem jednak iznosu koji odgovara postotku, navedenom u toj Tablici, ukupne plaće prosječnog odraslog nekvalificiranog zaposlenika muškarca i iznosa svih obiteljskih potpora koje se isplaćuju zaštićenoj osobi sa istim obiteljskim obvezama kao standardni korisnik.

2. Plaća prosječnog odraslog nekvalificiranog zaposlenika muškarca, davanje i sve obiteljske potpore obračunavaju se za isto vremensko razdoblje.

3. Za ostale korisnike davanja moraju biti primjerena u odnosu na davanja za standardnog korisnika.

4. U svrhu ovog članka, prosječni odrasli nekvalificirani zaposlenik muškarac je:

(a) osoba koja se smatra tipičnim nekvalificiranim zaposlenikom u proizvodnji strojeva, s izuzetkom električnih strojeva; ili

(b) osoba koja se smatra tipičnim nekvalificiranim zaposlenikom utvrđenim prema odredbama sljedećeg stavka.

5. U svrhu podstavka (b) prethodnoga stavka osoba koja se smatra tipičnim nekvalificiranim zaposlenikom je osoba zaposlena u glavnoj skupini gospodarskih djelatnosti sa najvećim brojem zaposlenih ekonomski aktivnih muškaraca zaštićenih u dotičnom osiguranom slučaju, ili uzdržavatelja zaštićenih osoba u grani koja obuhvaća najveći broj takvih osoba ili uzdržavatelja; u tu svrhu se koristi međunarodna standardna klasifikacija svih gospodarskih djelatnosti po industrijama koju je usvojilo Gospodarsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda na svom sedmom zasjedanju 27. kolovoza 1948., a koja je sadržana u Dodatku 1. ove Konvencije, ili ta klasifikacija onakova kako bude izmjenjena bilo kada.

6. Ako se iznos davanja razlikuje za različita područja, prosječni odrasli nekvalificirani zaposlenik muškarac može se utvrditi za svako područje u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka.

7. Plaća prosječnog odraslog nekvalificiranog zaposlenika muškarca određuje se na temelju iznosa plaća za redovno radno vrijeme utvrđenih kolektivnim ugovorima, odnosno, kada je to primjenjivo, utvrđenih nacionalnim zakonima ili drugim propisima ili na temelju istih, ili običajima, uključujući i potpore za porast troškova života ako ih ima; kada se ti iznosi razlikuju za različita područja, a ne primjenjuje se stavak 6. ovoga članka, u obzir se uzima srednji iznos.

8. Iznosi tekućih obročnih isplata za starost, ozljedu na radu (osim u slučaju nesposobnosti za rad), invalidnost i smrt uzdržavatelja moraju se uskladiti nakon bitnih promjena opće razine zarade koje nastanu zbog bitnih promjena troškova života.

Članak 67.

U slučaju obročne isplate na koje se primjenjuje ovaj članak:

(a) iznos davanja utvrđuje se prema propisanoj skali ili prema skali koju je utvrdila nadležna javna vlast u skladu s propisanim pravilima;

(b) taj iznos može se smanjiti jedino u onoj mjeri u kojoj imovno stanje obitelji korisnika prelazi propisane osnovne iznose ili osnovne iznose utvrđene od strane nadležne javne vlasti u skladu s propisanim pravilima;

(c) ukupan iznos davanja i imovnog stanja, po odbitku osnovnih iznosa predviđenih podstavkom (b) ovoga članka, mora biti dostatan da osigura obitelji korisnika zdrave i dostojne životne uvjete, i ne smije biti manji od odgovarajućeg davanja obračunatog u skladu s odredbama članka 66.;

(d) odredba podstavka (c) ovoga članka smatrat će se ispunjenom ako ukupni iznos davanja isplaćen temeljem odgovarajućeg dijela premašuje za najmanje 30 posto ukupni iznos davanja koja bi se primala primjenom odredaba članka 66. i odredaba:

(i) članka 15.(b) za III. dio;

(ii) članka 27.(b) za V. dio;

(iii) članka 55.(b) za IX. dio;

(iv) članka 61.(b) za X. dio.

Tablica uz XI. dio - ObroČne isplate standardnim korisnicima

Dio Osigurani slučaj Standardni korisnik   Posto-                                                    tak

III.   Bolest            Muškarac sa ženom i dvoje djece    45

IV.   Nezaposlenost Muškarac sa ženom i dvoje djece   45

V.    Starost           Muškarac sa ženom u dobi za

                              odlazak u mirovinu                40

         Ozljeda na radu:                                                  

         Nesposobnost za

VI.   rad                Muškarac sa ženom i dvoje djece    50

         Invalidnost     Muškarac sa ženom i dvoje djece    50

         Smrt uzdržava-

         telja               Udovica s dvoje djece          40

VIII.                     Majčinstvo                        Žena      45

IX.   Invalidnost     Muškarac sa ženom i dvoje djece    40

X.    Smrt uzdržava-

         telja               Udovica s dvoje djece          40

XII. dio - Jednakost postupanja prema stranim drŽavljanima

Članak 68.

1. Stanovnici koji su strani državljani imaju ista prava kao i stanovnici državljani. Međutim, mogu se propisati posebna pravila vezana za strance i državljane rođene izvan teritorija članice u odnosu na davanja ili dijelove davanja koji se isplaćuju u cijelosti ili pretežno iz javnih fondova i u odnosu na prijelazne sustave.

2. U sustavima socijalne sigurnosti koji se temelje na uplaćivanju doprinosa i koji osiguravaju zaštitu za zaposlenika, zaštićene osobe koje su državljani neke druge članice koja je prihvatila obveze iz odgovarajućeg dijela ove Konvencije imaju, u odnosu na taj dio, jednaka prava kao državljani dotične članice. Međutim, primjena ovog članka se može uvjetovati postojanjem dvostranog ili višestranog ugovora kojim se osigurava reciprocitet.

XIII. dio – ZajedniČke odredbe

Članak 69.

Davanje na koje bi zaštićena osoba imala pravo u skladu s bilo kojim dijelom od II. do X. dijela ove Konvencije može se obustaviti u opsegu u kojem je propisano:

(a) za vrijeme dok se ta osoba ne nalazi na području članice;

(b) za vrijeme dok se ta osoba uzdržava iz javnih fondova, ili o trošku određene ustanove ili službe socijalne sigurnosti, uz uvjet da se dio davanja osigura osobama koje korisnik uzdržava;

(c) za vrijeme dok ta osoba prima neko drugo novčano davanje iz socijalne sigurnosti osim obiteljskog davanja i tijekom bilo kojeg razdoblja u kojem ta osoba prima odštetu za osigurani slučaj od treće strane, uz uvjet da dio davanja koji je obustavljen nije veći od drugog davanja ili odšete koju prima od treće strane;

(d) kada je ta osoba podnijela lažan zahtjev;

(e) kada je osigurani slučaj nastao kao posljedica kaznenog djela kojeg je počinila ta osoba;

(f) kada je ta osoba namjerno prouzročila nastanak osiguranog slučaja;

(g) u odgovarajućim slučajevima, kada ta osoba ne iskoristi zdravstvene i rehabilitacijske usluge koje su joj na raspolaganju, ili ako se ne pridržava pravila propisanih za provjeravanje nastanka i trajanja osiguranog slučaja ili pravila koja propisuju ponašanje korisnika;

(h) u slučaju davanja za nezaposlenost, kada se ta osoba ne koristi uslugama službi za zapošljavanje koje su joj na raspolaganju;

(i) u slučaju davanja za nezaposlenost, ako je ta osoba izgubila postao zbog obustave rada radi radnog spora ili ako je svojevoljno napustila posao bez opravdanog razloga;

(j) u slučaju davanja kada umre uzdržavatelj, za vrijeme dok udovica živi u vanbračnoj zajednici.

Članak 70.

1. Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe u slučaju odbijanja zahtjeva za ostvarivanje prava na davanje ili pravo prigovora na kvalitetu i visinu davanja.

2. Ako je za primjenu ove Konvencije upravljanje zdravstvenom zaštitom povjereno nekom vladinom tijelu koje je odgovorno zakonodavcu, pravo žalbe predviđeno stavkom 1. ovoga članka može se zamijeniti pravom na prigovor zbog odbijanja zdravstvene zaštite ili zbog kvalitete pružene njege koji mora ispitati nadležna vlast.

3. Kada o zahtjevu rješava poseban sud nadležan za pitanja socijalne sigurnosti u kojem su zastupljene zaštićene osobe, nije potrebno osigurati pravo žalbe.

Članak 71.

1. Troškovi davanja koja se osiguravaju temeljem ove Konvencije, kao i troškovi upravljanja vezani za ta davanja pokrivaju se zajednički iz doprinosa za osiguranje ili iz poreza, ili na oba načina, tako da osobe slabog imovinskog stanja ne budu suviše opterećene i uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u članici i ekonomsku situaciju kategorija zaštićenih osoba.

2. Ukupan iznos doprinosa za osiguranje koje uplaćuju zaštićeni zaposlenici ne smije biti veći od 50 posto ukupnih financijskih sredstava namjenjenih zaštiti zaposlenika i njihovih supruga i djece. Radi utvrđivanja da li je ovaj uvjet ispunjen, sva davanja, osim obiteljskog davanja, koje dotična članica osigurava u skladu s odredbama ove Konvencije mogu se uzeti u obzir zajedno, uključujući, ako se ono osigurava posebno, i davanje za ozljedu na radu.

3. Dotična članica mora preuzeti opću odgovornost za pravovremeno osiguravanje davanja u skladu s ovom Konvencijom, i mora poduzeti sve potrebne mjere u tu svrhu; ona mora osigurati, gdje je to primjereno, periodično provedbu potrebnih aktuarskih istraživanja i proračuna koji se odnose na financijsku ravnotežu, a uvijek, prije svake promjene vezane za davanja, provedbu onih koji se odnose na stopu doprinosa za osiguranje ili poreze namijenjene za pokriće troškova dotičnih osiguranih slučajeva.

Članak 72.

1. Ako upravljanje nije povjereno vladinom tijelu koje je odgovorno zakonodavcu, predstavnici zaštićenih osoba moraju sudjelovati u upravljanju ili moraju imati, pod propisanim uvjetima, savjetodavnu ulogu u upravljanju; nacionalnim zakonima i drugim propisima može se jednako tako utvrditi sudjelovanje predstavnika poslodavaca i javne vlasti.

2. Članica mora preuzeti opću odgovornost za pravilno upravljanje ustanovama i službama koje primjenjuju ovu Konvenciju.

XIV. dio – MjeŠovite odredbe

Članak 73.

Ova Konvencija se ne primjenjuje na:

(a) osigurane slučajeve koji su nastali prije nego što je za dotičnu članicu stupio na snagu odgovarajući dio ove Konvencije;

(b) davanja u osiguranim slučajevima koji su nastali nakon što je za dotičnu članicu stupio na snagu odgovarajući dio ove Konvencije, u onom opsegu u kojem su prava na takva davanja ostvarena u razdobljima koja prethode datumu stupanja na snagu.

Članak 74.

Ne smatra se da ova Konvencija revidira bilo koju postojeću Konvenciju.

Članak 75.

Ako to predviđa bilo koja konvencija koju Konferencija naknadno usvoji, a koja bi se odnosila na jedno ili više pitanja uređenih ovom Konvencijom, one odredbe ove Konvencije koje budu naznačene u naknadnoj konvenciji prestat će se primjenjivati na članicu koja je ratificirala tu konvenciju od datuma kada navedena konvencija stupi na snagu u odnosu na tu članicu.

Članak 76.

1. Svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju uvrstit će u godišnje izvješće o primjeni ove Konvencije koje se podnosi na temelju članka 22. Statuta Međunarodne organizacije rada -

(a) potpune podatke o zakonima i drugim propisima kojima se osigurava primjena odredaba ove Konvencije; i

(b) dokaze o ispunjavanju statističkih uvjeta koji su, s obzirom na način njihovog prikazivanja što je moguće više u skladu s prijedlozima Upravnog vijeća Međunarodnog ureda rada danih radi postizanja veće jedinstvenosti takvog prikazivanja, a koji uvjeti su predviđeni -

(i) člancima 9. (a), (b) ili (c): 15. (a), (b) ili (d); 21. (a) ili (c); 27. (a), (b) ili (d); 33.(a) ili (b); 41. (a), (b) ili (d); 48. (a), (b) ili (c); 55. (a), (b) ili (d); 61. (a), (b) ili (d), u odnosu na broj zaštićenih osoba;

(ii) člancima 44., 65., 66. ili 67., u odnosu na iznose davanja;

(iii) podstavkom (a), stavka 2. članka 18., u odnosu na trajanje davanja za bolest;

(iv) stavkom 2., članka 24., u odnosu na trajanje davanja za nezaposlenost; i

(v) stavkom 2. članka 70., u odnosu na udio financijskih sredstava koja potječu od doprinosa za osiguranje zaštićenih zaposlenika.

2. Svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju dostavit će glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada u odgovarajućim vremenskim razmacima, ako to zatraži Upravno vijeće, izvješće o stanju u njenom zakonodavstvu i praksi u odnosu na bilo koji dio od II. do X. dijela Konvencije koji nije naznačen u njenoj ratifikaciji ili u nekoj naknadnoj notifikaciji dostavljenoj u skladu sa člankom 4.

Članak 77.

1. Ova Konvencija se ne primjenjuje na pomorce i ribare koji love na moru; zaštitu pomoraca i ribara koji love na moru Međunarodna konferencija rada osigurala je Konvencijom o socijalnoj sigurnosti pomoraca iz 1946. i Konvencijom o mirovinama pomoraca iz 1946.

2. Prilikom izračunavanja postotka zaštićenih zaposlenika ili stanovnika u skladu s bilo kojim od II. do X. dijela koji je ratificiran, članica može izuzeti pomorce i ribare iz broja zaposlenika, ekonomski aktivnog stanovništva ili stanovnika.

XV. dio - ZavrŠne odredbe

Članak 78.

Formalne ratifikacije ove Konvencije priopćavaju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 79.

1. Ova Konvencija obvezuje samo one članice Međunarodne organizacije rada čije su ratifikacije registrirane kod glavnog ravnatelja.

2. Ona stupa na snagu dvanaest mjeseci od datuma kada su kod glavnog ravnatelja registrirane ratifikacije dviju članica.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu dvanaest mjeseci nakon datuma registracije njene ratifikacije.

Članak 80.

1. U izjavama dostavljenim glavnom ravnatelju Međuna­rodnog ureda rada na temelju stavka 2. članka 35. Statuta Međunarodne organizacije rada moraju biti naznačeni -

(a) teritoriji u odnosu na koje se dotična članica obvezuje da će se odredbe Konvencije ili bilo kojeg od njezinih dijelova primjenjivati bez izmjene;

(b) teritoriji u odnosu na koje se obvezuje da će se odredbe ove Konvencije ili bilo kojeg od njezinih dijelova primjenjivati s izmjenama, kao i pojedinosti o tim izmjenama;

(c)teritoriji u odnosu na koje je ova Konvencija neprimjenjiva, te u tim slučajevima razloge zbog kojih je neprimjenjiva;

(d) teritoriji u odnosu na koje ona daje rezervu na svoju odluku do daljnjeg razmatranja stanja.

2. Obveze predviđene stavkom 1., podstavcima (a) i (b) ovoga članka smatraju se sastavnim dijelom ratifikacije i imaju snagu ratifikacije.

3. Svaka članica može u bilo koje doba, naknadnom izjavom, povući u cijelosti ili djelomično svaku rezervu koju je stavila u izvornoj izjavi u skladu sa stavkom 1., podstavcima (b), (c) i (d) ovoga članka.

4. Svaka članica može tijekom razdoblja u kojem je ovu Konvenciju moguće otkazati na temelju članka 82., dostaviti glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada izjavu kojom mijenja u bilo kojem pogledu bilo koju prijašnju izjavu i u kojoj se opisuje sadašnje stanje u odnosu na one teritorije koje je navela.

Članak 81.

1. U izjavama dostavljenim glavnom ravnatelju Međuna­rodnog ureda rada u skladu sa stavcima 4. ili 5. članka 35. Statuta Međunarodne organizacije rada naznačit će se hoće li se odredbe ove Konvencije ili njezinih dijelova prihvaćenih izjavom na dotični teritorij primjenjivati bez izmjene ili s izmjenama; kad se u izjavi navodi da će se Konvencija ili neki njezini dijelovi primjenjivati s izmjenama, moraju se navesti i pojedinosti o takvim izmjenama.

2. Zainteresirana članica, članice ili međunarodno tijelo mogu se u svako doba jednom naknadnom izjavom u cijelosti ili djelomično odreći prava na izmjenu navedenu u bilo kojoj prethodnoj izjavi.

3. Zainteresirana članica, članice ili međunarodno tijelo mogu tijekom razdoblja u kojem je ovu Konvenciju moguće otkazati na temelju članka 82., dostaviti glavnom ravnatelju Među­narodnog ureda rada izjavu kojom mijenjaju bilo koju prijašnju izjavu i u kojoj se opisuje sadašnje stanje u odnosu na primjenu ove Konvencije.

Članak 82.

1. Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može, nakon proteka razdoblja od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, otkazati Konvenciju ili jedan ili više od njezinih dijelova od II. do X. dijela, aktom kojeg dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Ovakav otkaz proizvodi pravni učinak godinu dana nakon datuma kad je registriran.

2. Svaka članica koja je ratificirala ovu Konvenciju, i koja u roku od godine dana nakon proteka razdoblja od deset godina iz prethodnog stavka ne otkaže Konvenciju prema odredbi ovoga članka, bit će obvezana za još jedno razdoblje od deset godina, a nakon toga može otkazati Konvenciju ili bilo koji od njezinih dijelova od II. do X. dijela po proteku svakog novog razdoblja od deset godina prema uvjetima predviđenim u ovome članku.

Članak 83.

1. Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada notificira svim članicama Međunarodne organizacije rada registraciju svih ratifikacija ili otkaza što su mu priopćile članice Organizacije.

2. Notificirajući članicama Organizacije registraciju druge dostavljene mu ratifikacije koja je potrebna da ova Konvencija stupi na snagu, glavni ravnatelj mora upozoriti članice Organizacije na datum kada Konvencija stupa na snagu.

Članak 84.

Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada priopćuje glavnom tajniku Ujedinjenih naroda radi registracije u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda potpune podatke o svim ratifikacijama, izjavama i aktima o otkazivanju što ih je registrirao u skladu s odredbama prethodnih članaka.

Članak 85.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međuna­rodnog ureda rada podnijet će Općoj Konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene potpune ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

Članak 86.

1. Ako Konferencija usvoji novu konvenciju koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomično i ako nova konvencija ne bi odredila drukčije:

(a) ratifikacija nove revidirajuće konvencije od strane članice ipso iure značila bi otkazivanje ove Konvencije bez obzira na odredbu članka 82., ako, i kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu;

(b) od datuma kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu ova Konvencija prestaje biti otvorena za ratifikaciju članicama.

2. Ova Konvencija u svakom slučaju ostaje na snazi u sadašnjem obliku i sadržaju za one članice koje su je ratificirale, a koje nisu ratificirale novu revidirajuću konvenciju.

 

Članak 87.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

DODATAK 1.

MEĐUNARODNA STANDARDNA KLASIFIKACIJA SVIH GOSPODARSKIH DJELATNOSTI (Revidirana do 1968.)

Popis glavnih grana, grana i glavnih skupina

Gra- Glavna

  na skupina      

Glavna grana 1. - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

11                 Poljoprivreda i lov

         111       Poljoprivreda i stočarstvo

         112       Poljoprivredne usluge

         113       Lov, stupičarenje i razmnožavanje divljači

12                 Šumarstvo i sječa drva

         121       Šumarstvo

         122       Sječa drva

13     130       Ribolov

Glavna grana 2.- Rudarstvo i vađenje kamena

21     210       Vađenje ugljena

22     220       Proizvodnja sirove nafte i prirodnog plina

23     230       Vađenje metalnih ruda

29     290       Vađenje drugih ruda

Glavna grana 3. - Proizvodnja

31                 Proizvodnja hrane, pića i duhana

         311-312  Proizvodnja hrane

         313       Proizvodnja pića

         314       Proizvodnja duhana

32                 Tekstilna industrija, proizvodnja odjeće i kože

         321       Proizvodnja tekstila

         322       Proizvodnja odjevnih predmeta, osim obuće

         323       Proizvodnja kože i proizvoda od kože, umjetne

                     kože i krzna, osim obuće i odjevnih predmeta

         324       Proizvodnja obuće, osim vulkanizirane, gumene

                     ili plastične obuće izrađene po kalupu

33                 Proizvodnja drva, proizvoda od drva,                                          uključujući namještaj

         331       Proizvodnja drva, proizvoda od drva i pluta,

                     osim namještaja

         332       Proizvodnja namještaja, ugradbenog pokućstva,

                     osim ako su izrađeni uglavnom od metala

34                 Proizvodnja papira i proizvoda od papira,

                     tiskarstvo i izdavaštvo

         341       Proizvodnja papira i proizvoda od papira

         342       Tiskarstvo, izdavaštvo i srodne industrijske

                     grane

35                 Proizvodnja kemikalija, te kemijskih, naftnih,                                ugljenih, gumenih i plastičnih proizvoda

         351       Proizvodnja industrijskih kemikalija

         352       Proizvodnja drugih kemijskih proizvoda

         353       Rafinerije nafte

         354       Proizvodnja raznih proizvoda od nafte i ugljena

         355       Proizvodnja gumenih proizvoda

         356       Proizvodnja plastičnih proizvoda koji nisu ni                                 gdje drugdje razvrstani

36                 Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda,

                     osim proizvoda od nafte i ugljena

         361       Proizvodnja lončarskog, porculanskog i

                     keramičkog posuđa

         362       Proizvodnja stakla i staklenih proizvoda

         369       Proizvodnja drugih nemetalnih mineralnih

                     proizvoda

37                 Bazična metalna industrija

         371       Bazična industrija željeza i čelika

         372       Bazična industrija obojenih metala

38                 Proizvodnja obrađenih metalnih proizvoda,

                     strojeva i opreme

         381       Proizvodnja obrađenih metalnih proizvoda,                                   osim strojeva i opreme

         382       Proizvodnja strojeva, osim električnih strojeva

         383       Proizvodnja električnih strojeva, sprava, uređaja

                     i materijala

         384       Proizvodnja transportne opreme

         385       Proizvodnja profesionalne (medinsko-kirurške),

                     znanstvene, mjerne i kontrolne opreme koja nije

                     nigdje drugdje razvrstana, kao i fotografske i

                     optičke opreme

39     390       Druge proizvodne industrije

Glavna grana 4. - Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

41     410       Opskrba električnom energijom, plinom i parom

42     420       Vodoopskrbna postrojenja i javna vodoopskrba

Glavna grana 5. - Građevinarstvo

50     500       Građevinarstvo

Glavna grana 6. - Trgovina na veliko i malo, restorani i hoteli

61     610       Trgovina na veliko

62     620       Trgovina na malo

63                 Restorani i hoteli

         631       Restorani, kavane i druga mjesta na kojima se

                     poslužuje hrana i piće

         632       Hoteli, pansioni, kampovi i drugi smještaj

Glavna grana 7. - Prijevoz, skladištenje i veze

71                 Prijevoz i skladištenje

         711       Kopneni prijevoz

         712       Vodeni prijevoz

         713       Zračni prijevoz

         719       Prijevozu srodne usluge

72     720       Veze

Glavna grana 8. - Financijske djelatnosti, osiguranje, nekretnine i poslovne usluge

81     810       Financijske ustanove

82     820       Osiguranje

83                 Nekretnine i poslovne usluge

         831       Nekretnine

         832       Poslovne usluge, osim iznajmljivanja i davanja

                     na leasing strojeva i opreme

         833       Iznajmljivanje i davanje na leasing strojeva i

                     opreme

Glavna grana 9. - Društvene i socijalne službe, te osobne usluge

91     910       Javna uprava i obrana

92     920       Sanitarne i slične službe

93                 Socijalne i srodne društvene službe

         931       Obrazovne službe

         932       Istraživački i znanstveni instituti

         933       Medicinske, stomatološke, druge zdravstvene i

                     veterinarske službe

         934       Ustanove socijalne skrbi

         935       Poslovne, stručne udruge, te radničke udruge

         936       Druge socijalne i srodne društvene službe

94                 Rekreacijske i kulturne djelatnosti

         941       Kinematografi i druge zabavne usluge

         942       Knjižnice, muzeji, botanički i zoološki vrtovi,                                te druge kulturne djelatnosti koje nisu nigdje

                     drugdje razvrstane

         949       Zabavne i rekreacijske djelatnosti koje nisu

                     nigdje drugdje razvrstane

95                 Osobne i kućanske usluge

         951       Usluge servisiranja koje nisu nigdje drugdje

                     razvrstane

         950       Praonice, usluge pranja rublja, te poduzeća za

                     čišćenje i bojanje

         953       Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

         959       Razne osobne usluge

96     960       Međunarodna i druga izvanteritorijalna tijela

Grana 0. - Nedovoljno opisane djelatnosti

0       000       Nedovoljno opisane djelatnosti

 

Convention No. 102

Convention concerning Minimum Standards of Social Security

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-fifth Session on 4 June 1952, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to minimum standards of social security, which are included in the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-two, the following Convention, which may be cited as the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952:

Part I. General Provisions

Article 1

1. In this Convention:

(a) the term “prescribed” means determined by or in virtue of national laws or regulations;

(b) the term “residence” means ordinary residence in the territory of the Member and the term resident means a person ordinarily resident in the territory of the Member;

(c) the term “wife” means a wife who is maintained by her husband;

(d) the term “widow” means a woman who was maintained by her husband at the time of his death;

(e) the term “child” means a child under school-leaving age or under 15 years of age, as may be prescribed;

(f) the term “qualifying period” means a period of contribution, or a period of employment, or a period of residence, or any combination thereof, as may be prescribed.

2. In Articles 10, 34 and 49 the term benefit means either direct benefit in the form of care or indirect benefit consisting of a reimbursement of the expenses borne by the person concerned.

Article 2

Each Member for which this Convention is in force:

(a) shall comply with:

(i) Part I;

(ii) at least three of Parts II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X, including at least one of Parts IV, V, VI, IX and X;

(iii) the relevant provisions of Parts XI, XII and XIII; and

(iv) Part XIV; and

(b) shall specify in its ratification in respect of which of Parts II to X it accepts the obligations of the Convention.

Article 3

1. A Member whose economy and medical facilities are insufficiently developed may, if and for so long as the competent authority considers necessary, avail itself, by a declaration appended to its ratification, of the temporary exceptions provided for in the following Articles: 9 (d) ; 12 (2); 15 (d); 18 (2); 21 (c); 27 (d) ; 33 (b); 34 (3); 41 (d); 48 (c); 55 (d); and 61 (d).

2. Each Member which has made a declaration under paragraph 1 of this Article shall include in the annual report upon the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation a statement, in respect of each exception of which it avails itself:

(a) that its reason for doing so subsists; or

(b) that it renounces its right to avail itself of the exception in question as from a stated date.

   Article 4

1. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of one or more of Parts II to X not already specified in its ratification.

2. The undertakings referred to in paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and to have the force of ratification as from the date of notification.

Article 5

Where, for the purpose of compliance with any of the Parts II to X of this Convention which are to be covered by its ratification, a Member is required to protect prescribed classes of persons constituting not less than a specified percentage of employees or residents, the Member shall satisfy itself, before undertaking to comply with any such Part, that the relevant percentage is attained.

Article 6

For the purpose of compliance with Parts II, III, IV, V, VIII (in so far as it relates to medical care), IX or X of this Convention, a Member may take account of protection effected by means of insurance which, although not made compulsory by national laws or regulations for the persons to be protected:

(a) is supervised by the public authorities or administered, in accordance with prescribed standards, by joint operation of employers and workers;

(b) covers a substantial part of the persons whose earnings do not exceed those of the skilled manual male employee; and

(c) complies, in conjunction with other forms of protection, where appropriate, with the relevant provisions of the Convention.

Part II. Medical Care

Article 7

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of benefit in respect of a condition requiring medical care of a preventive or curative nature in accordance with the following Articles of this Part.

Article 8

The contingencies covered shall include any morbid condition, whatever its cause, and pregnancy and confinement and their consequences.

Article 9

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees, and also their wives and children; or

(b) prescribed classes of economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents, and also their wives and children; or

(c) prescribed classes of residents, constituting not less than 50 per cent. of all residents; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more, and also their wives and children.

Article 10

1. The benefit shall include at least:

(a) in case of a morbid condition:

(i) general practitioner care, including domiciliary visiting;

(ii) specialist care at hospitals for in-patients and out-patients, and such specialist care as may be available outside hospitals;

(iii) the essential pharmaceutical supplies as prescribed by medical or other qualified practitioners; and

(iv) hospitalisation where necessary; and

(b) in case of pregnancy and confinement and their consequences:

(i) pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and

(ii) hospitalisation where necessary.

2. The beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the medical care the beneficiary receives in respect of a morbid condition; the rules concerning such cost-sharing shall be so designed as to avoid hardship.

3. The benefit provided in accordance with this Article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.

4. The institutions or Government departments administering the benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the persons protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 11

The benefit specified in Article 10 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed, or whose breadwinner has completed, such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 12

1. The benefit specified in Article 10 shall be granted throughout the contingency covered, except that, in case of a morbid condition, its duration may be limited to 26 weeks in each case, but benefit shall not be suspended while a sickness benefit continues to be paid, and provision shall be made to enable the limit to be extended for prescribed diseases recognised as entailing prolonged care.

2. Where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the duration of the benefit may be limited to 13 weeks in each case.

Part III. Sickness Benefit

Article 13

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of sickness benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 14

The contingency covered shall include incapacity for work resulting from a morbid condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations.

Article 15

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 16

1. Where classes of employees or classes of the economically active population are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 17

The benefit specified in Article 16 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 18

1. The benefit specified in Article 16 shall be granted throughout the contingency, except that the benefit may be limited to 26 weeks in each case of sickness, in which event it need not be paid for the first three days of suspension of earnings.

2. Where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the duration of the benefit may be limited:

(a) to such period that the total number of days for which the sickness benefit is granted in any year is not less than ten times the average number of persons protected in that year; or

(b) to 13 weeks in each case of sickness, in which event it need not be paid for the first three days of suspension of earnings.

Part IV. Unemployment Benefit

Article 19

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of unemployment benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 20

The contingency covered shall include suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, due to inability to obtain suitable employment in the case of a person protected who is capable of, and available for, work.

Article 21

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or

(c) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 22

1. Where classes of employees are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 23

The benefit specified in Article 22 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 24

1. The benefit specified in Article 22 shall be granted throughout the contingency, except that its duration may be limited:

(a) where classes of employees are protected, to 13 weeks within a period of 12 months, or

(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, to 26 weeks within a period of 12 months.

2. Where national laws or regulations provide that the duration of the benefit shall vary with the length of the contribution period and/or the benefit previously received within a prescribed period, the provisions of subparagraph (a) of paragraph 1 shall be deemed to be fulfilled if the average duration of benefit is at least 13 weeks within a period of 12 months.

3. The benefit need not be paid for a waiting period of the first seven days in each case of suspension of earnings, counting days of unemployment before and after temporary employment lasting not more than a prescribed period as part of the same case of suspension of earnings.

4. In the case of seasonal workers the duration of the benefit and the waiting period may be adapted to their conditions of employment.

Part V. Old-Age Benefit

Article 25

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of old-age benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 26

1. The contingency covered shall be survival beyond a prescribed age.

2. The prescribed age shall be not more than 65 years or such higher age as may be fixed by the competent authority with due regard to the working ability of elderly persons in the country concerned.

3. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount and, if non-contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 27

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 28

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 29

1. The benefit specified in Article 28 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 30 years of contribution or employment, or 20 years of residence; or

(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:

(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of 15 years of contribution or employment; or

(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that Part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, ten years of contribution or employment, or five years of residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds ten years of contribution or employment but is less than 30 years of contribution or employment; if such qualifying period exceeds 15 years, a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.

5. Where the benefit referred to in paragraphs 1, 3 or 4 of this Article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be payable under prescribed conditions to a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this Part come into force, has not satisfied the conditions prescribed in accordance with paragraph 2 of this Article, unless a benefit in conformity with the provisions of paragraphs 1, 3 or 4 of this Article is secured to such person at an age higher than the normal age.

Article 30

The benefits specified in Articles 28 and 29 shall be granted throughout the contingency.

Part VI. Employment Injury Benefit

Article 31

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of employment injury benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 32

The contingencies covered shall include the following where due to accident or a prescribed disease resulting from employment:

(a) a morbid condition;

(b) incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations;

(c) total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be permanent, or corresponding loss of faculty; and

(d) the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

Article 33

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children; or

(b) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children.

Article 34

1. In respect of a morbid condition, the benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.

2. The medical care shall comprise:

(a) general practitioner and specialist in-patient care and out-patient care, including domiciliary visiting;

(b) dental care;

(c) nursing care at home or in hospital or other medical institutions;

(d) maintenance in hospitals, convalescent homes, sanatoria or other medical institutions;

(e) dental, pharmaceutical and other medical or surgical supplies, including prosthetic appliances, kept in repair, and eyeglasses; and

(f) the care furnished by members of such other professions as may at any time be legally recognised as allied to the medical profession, under the supervision of a medical or dental practitioner.

3. Where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the medical care shall include at least:

(a) general practitioner care, including domiciliary visiting;

(b) specialist care at hospitals for in-patients and out-patients, and such specialist care as may be available outside hospitals;

(c) the essential pharmaceutical supplies as prescribed by a medical or other qualified practitioner; and

(d) hospitalisation where necessary.

4. The medical care provided in accordance with the preceding paragraphs shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.

Article 35

1. The institutions or Government departments administering the medical care shall co-operate, wherever appropriate, with the general vocational rehabilitation services, with a view to the re-establishment of handicapped persons in suitable work.

2. National laws or regulations may authorise such institutions or departments to ensure provision for the vocational rehabilitation of handicapped persons.

Article 36

1. In respect of incapacity for work, total loss of earning capacity likely to be permanent or corresponding loss of faculty, or the death of the breadwinner, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. In case of partial loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, the benefit, where payable, shall be a periodical payment representing a suitable proportion of that specified for total loss of earning capacity or corresponding loss of faculty.

3. The periodical payment may be commuted for a lump sum:

(a) where the degree of incapacity is slight; or

(b) where the competent authority is satisfied that the lump sum will be properly utilised.

Article 37

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who was employed in the territory of the Member at the time of the accident if the injury is due to accident or at the time of contracting the disease if the injury is due to a disease and, for periodical payments in respect of death of the breadwinner, to the widow and children of such person.

Article 38

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall be granted throughout the contingency, except that, in respect of incapacity for work, the benefit need not be paid for the first three days in each case of suspension of earnings.

Part VII. Family Benefit

Article 39

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of family benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 40

The contingency covered shall be responsibility for the maintenance of children as prescribed.

Article 41

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 42

The benefit shall be:

(a) a periodical payment granted to any person protected having completed the prescribed qualifying period; or

(b) the provision to or in respect of children, of food, clothing, housing, holidays or domestic help; or

(c) a combination of (a) and (b).

Article 43

The benefit specified in Article 42 shall be secured at least to a person protected who, within a prescribed period, has completed a qualifying period which may be three months of contribution or employment, or one year of residence, as may be prescribed.

Article 44

The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 to the persons protected shall be such as to represent:

(a) 3 per cent. of the wage of an ordinary adult male labourer, as determined in accordance with the rules laid down in Article 66, multiplied by the total number of children of persons protected; or

(b) 1.5 per cent. of the said wage, multiplied by the total number of children of all residents.

Article 45

Where the benefit consists of a periodical payment, it shall be granted throughout the contingency.

Part VIII. Maternity Benefit

Article 46

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of maternity benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 47

The contingencies covered shall include pregnancy and confinement and their consequences, and suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, resulting therefrom.

Article 48

The persons protected shall comprise:

(a) all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or

(b) all women in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent. of all residents, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or

(c) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes.

Article 49

1. In respect of pregnancy and confinement and their consequences, the maternity medical benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.

2. The medical care shall include at least:

(a) pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and

(b) hospitalisation where necessary.

3. The medical care specified in paragraph 2 of this Article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the woman protected and her ability to work and to attend to her personal needs.

4. The institutions or Government departments administering the maternity medical benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the women protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 50

In respect of suspension of earnings resulting from pregnancy and from confinement and their consequences, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66. The amount of the periodical payment may vary in the course of the contingency, subject to the average rate thereof complying with these requirements.

Article 51

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall, in a contingency covered, be secured at least to a woman in the classes protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse, and the benefit specified in Article 49 shall also be secured to the wife of a man in the classes protected where the latter has completed such qualifying period.

Article 52

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall be granted throughout the contingency, except that the periodical payment may be limited to 12 weeks, unless a longer period of abstention from work is required or authorised by national laws or regulations, in which event it may not be limited to a period less than such longer period.

Part IX. Invalidity Benefit

Article 53

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of invalidity benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 54

The contingency covered shall include inability to engage in any gainful activity, to an extent prescribed, which inability is likely to be permanent or persists after the exhaustion of sickness benefit.

Article 55

The persons protected shall comprise:

(a) prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent. of all residents; or

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 56

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 57

1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or

(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:

(a) to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or

(b) where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that Part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the pension corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced pension shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.

Article 58

The benefit specified in Articles 56 and 57 shall be granted throughout the contingency or until an old-age benefit becomes payable.

Part X. Survivorsž Benefit

Article 59

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected the provision of survivorsž benefit in accordance with the following Articles of this Part.

Article 60

1. The contingency covered shall include the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

2. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount, and, if noncontributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 61

The persons protected shall comprise:

(a) the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees; or

(b) the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent. of all residents; or

(c) all resident widows and resident children who have lost their breadwinner and whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; or

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in force, the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent. of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

Article 62

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

(a) where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 63

1. The benefit specified in Article 62 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or

(b) where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:

(a) to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or

(b) where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that Part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this Article.

5. In order that a childless widow presumed to be incapable of self-support may be entitled to a survivoržs benefit, a minimum duration of the marriage may be required.

Article 64

The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be granted throughout the contingency.

Part XI. Standards to be Complied with by Periodical Payments

Article 65

1. In the case of a periodical payment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, at least the percentage indicated therein of the total of the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.

2. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner shall be calculated according to prescribed rules, and, where the persons protected or their breadwinners are arranged in classes according to their earnings, their previous earnings may be calculated from the basic earnings of the classes to which they belonged.

3. A maximum limit may be prescribed for the rate of the benefit or for the earnings taken into account for the calculation of the benefit, provided that the maximum limit is fixed in such a way that the provisions of paragraph 1 of this Article are complied with where the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner are equal to or lower than the wage of a skilled manual male employee.

4. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner, the wage of the skilled manual male employee, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.

5. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.

6. For the purpose of this Article, a skilled manual male employee shall be:

(a) a fitter or turner in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or

(b) a person deemed typical of skilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph; or

(c) a person whose earnings are such as to be equal to or greater than the earnings of 75 per cent. of all the persons protected, such earnings to be determined on the basis of annual or shorter periods as may be prescribed; or

(d) a person whose earnings are equal to 125 per cent. of the average earnings of all the persons protected.

7. The person deemed typical of skilled labour for the purposes of subparagraph (b) of the preceding paragraph shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27 August 1948, and reproduced in the Annex to this Convention, or such classification as at any time amended, shall be used.

8. Where the rate of benefit varies by region, the skilled manual male employee may be determined for each region in accordance with paragraphs 6 and 7 of this Article.

9. The wage of the skilled manual male employee shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 8 of this Article is not applied, the median rate shall be taken.

10. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 66

1. In the case of a periodical payment to which this Article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this Part, at least the percentage indicated therein of the total of the wage of an ordinary adult male labourer and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.

2. The wage of the ordinary adult male labourer, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.

3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.

4. For the purpose of this Article, the ordinary adult male labourer shall be:

(a) a person deemed typical of unskilled labour in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or

(b) a person deemed typical of unskilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph.

5. The person deemed typical of unskilled labour for the purpose of subparagraph (b) of the preceding paragraph shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27 August 1948, and reproduced in the Annex to this Convention, or such classification as at any time amended, shall be used.

6. Where the rate of benefit varies by region, the ordinary adult male labourer may be determined for each region in accordance with paragraphs 4 and 5 of this Article.

7. The wage of the ordinary adult male labourer shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 6 of this Article is not applied, the median rate shall be taken.

8. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 67

In the case of a periodical payment to which this Article applies:

(a) the rate of the benefit shall be determined according to a prescribed scale or a scale fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;

(b) such rate may be reduced only to the extent by which the other means of the family of the beneficiary exceed prescribed substantial amounts or substantial amounts fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;

(c) the total of the benefit and any other means, after deduction of the substantial amounts referred to in subparagraph (b), shall be sufficient to maintain the family of the beneficiary in health and decency, and shall be not less than the corresponding benefit calculated in accordance with the requirements of Article 66;

(d) the provisions of subparagraph (c) shall be deemed to be satisfied if the total amount of benefits paid under the Part concerned exceeds by at least 30 per cent. the total amount of benefits which would be obtained by applying the provisions of Article 66 and the provisions of:

(i) Article 15 (b) for Part III;

(ii) Article 27 (b) for Part V;

(iii) Article 55 (b) for Part IX;

(iv) Article 61 (b) for Part X.

Part XII. Equality of Treatment of Non-National Residents

Article 68

1. Non-national residents shall have the same rights as national residents: Provided that special rules concerning non-nationals and nationals born outside the territory of the Member may be prescribed in respect of benefits or portions of benefits which are payable wholly or mainly out of public funds and in respect of transitional schemes.

2. Under contributory social security schemes which protect employees, the persons protected who are nationals of another Member which has accepted the obligations of the relevant Part of the Convention shall have, under that Part, the same rights as nationals of the Member concerned: Provided that the application of this paragraph may be made subject to the existence of a bilateral or multilateral agreement providing for reciprocity.

Part XIII. Common Provisions

Article 69

A benefit to which a person protected would otherwise be entitled in compliance with any of Parts II to X of this Convention may be suspended to such extent as may be prescribed:

(a) as long as the person concerned is absent from the territory of the Member;

(b) as long as the person concerned is maintained at public expense, or at the expense of a social security institution or service, subject to any portion of the benefit in excess of the value of such maintenance being granted to the dependants of the beneficiary;

(c) as long as the person concerned is in receipt of another social security cash benefit, other than a family benefit, and during any period in respect of which he is indemnified for the contingency by a third party, subject to the part of the benefit which is suspended not exceeding the other benefit or the indemnity by a third party;

(d) where the person concerned has made a fraudulent claim;

(e) where the contingency has been caused by a criminal offence committed by the person concerned;

(f) where the contingency has been caused by the wilful misconduct of the person concerned;

(g) in appropriate cases, where the person concerned neglects to make use of the medical or rehabilitation services placed at his disposal or fails to comply with rules prescribed for verifying the occurrence or continuance of the contingency or for the conduct of beneficiaries;

(h) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has failed to make use of the employment services placed at his disposal;

(i) in the case of unemployment benefit, where the person concerned has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute, or has left it voluntarily without just cause; and

(j) in the case of survivorsž benefit, as long as the widow is living with a man as his wife.

Article 70

1. Every claimant shall have a right of appeal in case of refusal of the benefit or complaint as to its quality or quantity.

2. Where in the application of this Convention a Government department responsible to a legislature is entrusted with the administration of medical care, the right of appeal provided for in paragraph 1 of this Article may be replaced by a right to have a complaint concerning the refusal of medical care or the quality of the care received investigated by the appropriate authority.

3. Where a claim is settled by a special tribunal established to deal with social security questions and on which the persons protected are represented, no right of appeal shall be required.

Article 71

1. The cost of the benefits provided in compliance with this Convention and the cost of the administration of such benefits shall be borne collectively by way of insurance contributions or taxation or both in a manner which avoids hardship to persons of small means and takes into account the economic situation of the Member and of the classes of persons protected.

2. The total of the insurance contributions borne by the employees protected shall not exceed 50 per cent. of the total of the financial resources allocated to the protection of employees and their wives and children. For the purpose of ascertaining whether this condition is fulfilled, all the benefits provided by the Member in compliance with this Convention, except family benefit and, if provided by a special branch, employment injury benefit, may be taken together.

3. The Member shall accept general responsibility for the due provision of the benefits provided in compliance with this Convention, and shall take all measures required for this purpose; it shall ensure, where appropriate, that the necessary actuarial studies and calculations concerning financial equilibrium are made periodically and, in any event, prior to any change in benefits, the rate of insurance contributions, or the taxes allocated to covering the contingencies in question.

Article 72

1. Where the administration is not entrusted to an institution regulated by the public authorities or to a Government department responsible to a legislature, representatives of the persons protected shall participate in the management, or be associated therewith in a consultative capacity, under prescribed conditions; national laws or regulations may likewise decide as to the participation of representatives of employers and of the public authorities.

2. The Member shall accept general responsibility for the proper administration of the institutions and services concerned in the application of the Convention.

Part XIV. Miscellaneous Provisions

Article 73

This Convention shall not apply to:

(a) contingencies which occurred before the coming into force of the relevant Part of the Convention for the Member concerned;

(b) benefits in contingencies occurring after the coming into force of the relevant Part of the Convention for the Member concerned in so far as the rights to such benefits are derived from periods preceding that date.

Article 74

This Convention shall not be regarded as revising any existing Convention.

  Article 75

If any Convention which may be adopted subsequently by the Conference concerning any subject or subjects dealt with in this Convention so provides, such provisions of this Convention as may be specified in the said Convention shall cease to apply to any Member having ratified the said Convention as from the date at which the said Convention comes into force for that Member.

Article 76

1. Each Member which ratifies this Convention shall include in the annual report upon the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:

(a) full information concerning the laws and regulations by which effect is given to the provisions of the Convention; and

(b) evidence, conforming in its presentation as closely as is practicable with any suggestions for greater uniformity of presentation made by the Governing Body of the International Labour Office, of compliance with the statistical conditions specified in:

(i) Articles 9 (a), (b), (c) or (d); 15 (a), (b) or (d); 21 (a) or (c); 27 (a), (b) or (d); 33 (a) or (b); 41 (a), (b) or (d); 48 (a), (b) or (c); 55 (a (a), (b) or (d); 61 (a), (b) or (d) , as regards the number of persons protected;

(ii) Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefit;

(iii) subparagraph (a) of paragraph 2 of Article 18, as regards duration of sickness benefit;

(iv) paragraph 2 of Article 24, as regards duration of unemployment benefit; and

(v) paragraph 2 of Article 71, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected.

2. Each Member which ratifies this Convention shall report to the Director-General of the International Labour Office at appropriate intervals, as requested by the Governing Body, on the position of its law and practice in regard to any of Parts II to X of the Convention not specified in its ratification or in a notification made subsequently in virtue of Article 4.

Article 77

1. This Convention does not apply to seamen or seafishermen; provision for the protection of seamen and seafishermen has been made by the International Labour Conference in the Social Security (Seafarers) Convention, 1946, and the Seafarersž Pensions Convention, 1946.

2. A Member may exclude seamen and seafishermen from the number of employees, of the economically active population or of residents, when calculating the percentage of employees or residents protected in compliance with any of Parts II to X covered by its ratification.

Part XV. Final Provisions

Article 78

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 79

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 80

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate:

a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;

b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;

c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;

d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 82, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 81

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.

2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 82, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 82

1. A Member which has ratified this Convention may, after the expiration of the ten years from the date on which the Convention first comes into force, denounce the Convention or any one or more of Parts II to X thereof by an Act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation should not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention or any one of Parts II to X thereof at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 83

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 84

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 85

At such times as may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 86

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 82 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 87

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

ANNEX 1.

INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (Revised up to 1968)

LIST OF MAJOR DIVISIONS, DIVISIONS AND MAJOR GROUPS

Divi- Major

sion   group

Major Division 1. Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing

11                 Agriculture and Hunting

         111       Agriculture and livestock production

         112       Agricultural services

         113       Hunting, trapping and game propagation

12                 Forestry and logging

         121       Forestry

         122       Logging

13     130       Fishing

Major Division 2. Mining and Quarrying

21     210          Coal Mining

23     230          Metal Ore Mining

29     290          Other Mining

Major Division 3. - Manufacturing

31                 Manufacture of Food, Beverages and Tobacco

         311-312  Food manufacturing

         313       Beverage industries

         314       Tobacco manufacturers

32                 Textile, Wearing Apparel and Leather

                     Industries

         321       Manufacture of textiles

         322       Manufacture of wearing apparel, except

                     footwear

         323       Manufacture of leather and products of

                     leather, leather substitutes and fur,

                     except footwear and wearing apparel

         324       Manufacture of footwear, except

                     vulcanised or moulded rubber or plastic

                     footwear

33                 Manufacture of Wood and Wood Products,

                     Including Furniture

         331       Manufacture of wood and wood and cork

                     products, except furniture

332               Manufacture of furniture and fixtures,

                     except primarily of metal

34                 Manufacture of Paper and Paper Products,

                     Printing and Publishing

         341       Manufacture of paper and paper products

         342       Printing, publishing and allied industries

35                 Manufacture of Chemicals and Chemical,

                     Petroleum, Coal, Rubber and Plastic

                     Products

         351       Manufacture of industrial chemicals

         352       Manufacture of other chemical products

         353       Petroleum refineries

         354       Manufacture of miscellaneous products of

                     petroleum and coal

         355       Manufacture of rubber products

         356       Manufacture of plastic products not

                     elsewhere classified

36                 Manufacture of Non-Metallic Mineral

                     Products, except Products of Petroleum

                     and Coal

         361       Manufacture of pottery, china and

                     earthenware

         362       Manufacture of glass and glass products

         369       Manufacture of other non-metallic mineral

                      products

37                 Basic Metal Industries

         371       Iron and steel basic industries

         372       Non-ferrous metal basic industries

38                 Manufacture of Fabricated Metal Products,

                     Machinery and Equipment

         381       Manufacture of fabricated metal products,

                     except machinery and equipment

         382       Manufacture of machinery except electrical

         383       Manufacture of electrical machinery

                     apparatus, appliances and supplies

         384       Manufacture of transport equipment

         385       Manufacture of professional and scientific

                     and measuring and controlling equipment

                     not elsewhere classified, and of

                     photographic and optical goods

39     390       Other Manufacturing Industries

Major Division 4. Electricity, Gas and Water

41     410       Electricity, Gas and Steam

42     420       Water Works and Supply

Major Division 5. Construction

50     500       Construction

Major Division 6. Wholesale and Retail Trade and Restaurants and Hotels

61     610       Wholesale Trade

62     620       Retail Trade

63                 Restaurants and Hotels

         631       Restaurants, cafés and other eating and

                     drinking places

         632       Hotels, rooming houses, camps and other

                     lodging places

Major Division 7. Transport, Storage and Communication

71                 Transport and Storage

         711       Land transport

         712       Water transport

         713       Air transport

         719       Services allied to transport

72     720       Communication

Major Division 8. Financing, Insurance, Real Estate and Business Services

81     810       Financial Institutions

82     820       Insurance

83                 Real Estate and Business Services

         831       Real estate

         832       Business services except machinery and

                     equipment rental and leasing

         833       Machinery and equipment rental and leasing

Major Division 9. Community, Social and Personal Services

91     910       Public Administration and Defence

92     920       Sanitary and Similar Services

93                 Social and Related Community Services

         931       Education services

         932       Research and scientific institutes

         933       Medical, dental, other health and

                     veterinary services

         934       Welfare institutions

         935       Business, professional and labour

         939       Other social and related community services

94                 Recreational and Cultural Services

         941       Motion picture and other entertainment

                     services

         942       Libraries, museums, botanical and

                     zoological gardens, and other cultural

                     services not elsewhere classified

         949       Amusement and recreational services not

                     elsewhere classified

95                 Personal and Household Services

         951          Repair services not elsewhere classified

         952       Laundries, laundry services, and cleaning

                     and dyeing plants

         953       Domestic services

         959       Miscellaneous personal services

96     960       International and Other Extra-Territorial

                     Bodies

Major Division 0. Activities Not Adequately Defined

0       000       Activities not adequately defined

* The classification originally appended (1952) is not reproduced. It has been superseded by the version revised in 1968.

 

Klasa: 910-01/01-01/234
Urbroj: 524-02/3-01-7
Zagreb, 03. prosinca 2001.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.