Konvencija 45 - Konvencija o zapošljavanju žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta

NN 1/2002 (21.1.2002.), Konvencija 45 - Konvencija o zapošljavanju žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

9

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/95), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje Konvenciju o zapošljavanju žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Konvencija 45

Konvencija o zapoŠljavanju Žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na devetnaestom zasjedanju 4. lipnja 1935., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi sa zapošljavanjem žena na poslovima pod zemljom u rudnicima svih vrsta, a što je druga točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije;

usvaja dvadeset prvog lipnja tisuću devetsto trideset i pete godine sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o radu pod zemljom (žene) iz 1935.:

Članak 1.

U svrhu ove Konvencije izraz “rudnik” uključuje svako poduzeće, bilo javno ili privatno, za vađenje bilo koje tvari ispod površine zemlje.

Članak 2.

Niti jednu ženu, bez obzira na njenu dob, se ne smije zaposliti na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u bilo kojem rudniku.

Članak 3.

Nacionalnim zakonima ili drugim propisima se iz zabrane mogu isključiti:

(a) žene na rukovodećim položajima koje ne obavljaju fizički rad;

(b) žene zaposlene u zdravstvenim i socijalnim službama;

(c) žene koje u tijeku svog školovanja provedu razdoblje obuke u podzemnim dijelovima rudnika; i

(d) sve druge žene koje povremeno ulaze u podzemne dijelove rudnika u svrhu obavljanja poslova koji nisu fizički.

Članak 4.

Formalne ratifikacije ove Konvencije će se priopćiti glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 5.

1. Ova Konvencija obvezuje samo one članice Međunarodne organizacije rada čije su ratifikacije registrirane kod glavnog ravnatelja.

2. Ona stupa na snagu dvanaest mjeseci od datuma kada su kod glavnog ravnatelja registrirane ratifikacije dviju članica.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu dvanaest mjeseci nakon datuma registracije njene ratifikacije.

Članak 6.

Čim ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada budu registrirane u Međunarodnom uredu rada, glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada će to notificirati svim članicama Međunarodne organizacije rada. On će im također notificirati registraciju svih ratifikacija koje mu naknadno priopće članice Organizacije.

Članak 7.

1. Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može je otkazati nakon isteka roka od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, izjavom koju dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Takav otkaz proizvodi pravni učinak godinu dana nakon datuma kad je registriran.

2. Svaka članica koja je ratificirala ovu Konvenciju, i koja u roku od godine dana nakon proteka roka od deset godina iz prethodnog stavka ne otkaže Konvenciju prema odredbi ovoga članka, bit će obvezana za naredno razdoblje od deset godina, a nakon toga može otkazati Konvenciju po isteku svakog novog razdoblja od deset godina prema uvjetima predviđenim u ovome članku.

Članak 8.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene cjelovite ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

Članak 9.

1. Ako Konferencija usvoji novu konvenciju koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomično tada, osim ako nova Konvencija ne bi odredila drukčije:

(a) ratifikacija nove revidirajuće konvencije od strane članice ipso iure bi značila trenutno otkazivanje ove Konvencije, bez obzira na odredbu članka 7., ako, i kada bi nova revidirajuća konvencija stupila na snagu.

(b) od datuma kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu, ova Konvencija prestaje biti otvorena za ratifikaciju članicama.

2. Ova Konvencija u svakom slučaju ostaje na snazi u sadašnjem obliku i sadržaju za one članice koje su je ratificirale, a koje nisu ratificirale novu revidirajuću konvenciju.

Članak 10.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

 

Convention No. 45

Convention concerning the Employment of Women on Underground Work in Mines of all Kinds

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Nineteenth Session on 4 June 1935, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the employment of women on underground work in mines of all kinds, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-five, the following Convention, which may be cited as the Underground Work (Women) Convention, 1935:

Article 1

For the purpose of this Convention, the term mine includes any undertaking, whether public or private, for the extraction of any substance from under the surface of the earth.

Article 2

No female, whatever her age, shall be employed on underground work in any mine.

Article 3

National laws or regulations may exempt from the above prohibition:

(a) females holding positions of management who do not perform manual work;

(b) females employed in health and welfare services;

(c) females who, in the course of their studies, spend a period of training in the underground parts of a mine; and

(d) any other females who may occasionally have to enter the underground parts of a mine for the purpose of a non-manual occupation.

Article 4

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for Registration.

Article 5

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 6

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 7

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an Act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

2. Each member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 8

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides,

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 7 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising convention into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising convention.

Article 10

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

 

Klasa: 910-01/01-01/234
Urbroj: 524-02/3-01-6
Zagreb, 3. prosinca 2001.

 

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.