Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog te

NN 2/2002 (6.2.2002.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog te

HRVATSKI SABOR

 

16

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora o surad­nji između Vlade Republike Hrvatske i vlade Republike Indije u borbi protiv međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, koji je donio hrvatski sabor na sjednici 17. siječ­nja 2002.

Broj: 01-081-02-238/2
Zagreb, 24. siječnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o surad­nji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv me­đunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i orga­niziranog kriminala potpisan u New Delhiju, 4. svib­nja 2001. u izvorniku na hrvatskom, hindu i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o surad­nji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije u borbi protiv među­na­rodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indije (u da­lj­njem tekstu: »ugovorne stranke«),

izražavajući svoju spremnost za jača­njem i pobo­ljša­njem već postojećih prijate­ljskih odnosa i odnosa surad­nje između dviju država,

izražavajući svoju zabrinutost zbog opasnosti od šire­nja međunarodnoga organiziranog kriminala, međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i međunarodnog terorizma,

poštujući međunarodne ugovore i zakonodavstvo obiju država i bez utjecaja na ­njihove prethodne obveze uteme­ljene na dvostranim i mnogostranim ugovorima s trećim državama sporazumjele su se o s­ljedećem

Članak 1.

Ugovorne stranke će surađivati i uzajamno pružati pomoć na s­ljedećim područjima:

1. borba protiv međunarodnog terorizma,

2. borba protiv nedopuštenih djelatnosti vezanih za oružje, uk­ljučujući biološko, kemijsko i radiološko oružje, stre­ljivo, eks­plozive, nuklearni materijal i radioaktivne tvari,

3. borba protiv krivotvore­nja svih vrsta identifikacijskih isprava,

4. borba protiv nezakonitih migracija, nezakonitog kreta­nja ­ljudi i trgovine ­ljudima,

5. borba protiv nedopuštene proizvod­nje, uporabe i prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

6. borba protiv organiziranog kriminala,

7. borba protiv krijumčare­nja kulturnog nas­ljeđa, dragog kame­nja i ruda kao i drugih vrijednih predmeta,

8. borba protiv međunarodnih nezakonitih gospodarskih djelat­nosti i pra­nja novca uk­ljučujući le­galizaciju dobiti od kriminalnih djelatnosti,

9. borba protiv krivotvore­nja novčanica, kreditnih kartica i drugih financijskih instrumenata,

10. borba protiv financijskih i poreznih prijevara,

11. borba protiv urote u jednoj zem­lji radi či­nje­nja bilo koje­ga teškoga kaznenog djela u drugoj zem­lji uk­ljučujući pritok financijskih sredstava kriminalnim organizacijama i terorističkim skupinama.

Članak 2.

Surad­nja ugovornih stranaka na područjima spomenutih u članku 1. ovog Ugovora vršit će se:

1. razmjenom podataka i iskustava na područjima od zajed­ničkog interesa,

2. razmjenom informacija i iskustva na po­lju forenzičnih znanosti te drugih tehnika i metoda koje se rabe u krimi­nalističkim istragama,

3. razmjenom podataka, zna­nja i iskustava na području granične kontrole kao i materijalne i tehničke potpore službi kontrole putovnica radi otkriva­nja krivotvorenih putnih isprava u svrhu sprječava­nja nezakonitog ulaska i nedopuštene migracije,

4. razmjenom podataka važnih za sprječava­nje organiziranog kriminala uopće,

5. razmjenom brošura, publikacija i rezultata znanstvenih istraživa­nja na područjima obuhvaćena ovim Ugovorom,

6. razmjenom podataka, iskustva i pomoći o novim meto­da­ma upotrijeb­ljenim za proizvod­nju opojnih droga i psihotropnih tvari, o njihovom međunarodnom krijumčare­nju, prikriva­nju i distribuciji, kao i o metodama borbe protiv toga, koje su spome­nute u stavku 5. članku 1., u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., izmije­njenom Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencijom o psihotropnim supstancama iz 1971. i Konvencijom Ujedi­njenih naroda protiv nedozvo­ljenog prometa opojnim drogama i psihotropnim supstancama iz 1988.

Članak 3.

Kako bi pobo­ljšale učinkovitost surad­nje, ugovorne stranke će održavati sastanke struč­njaka u okviru svoje nadležnosti, kada su obje suglasne da je nužno žurna i posebna pita­nja, kao što su masovni tijek nezakonitih migranata, sustavno krijumčare­nje opojnih droga, oružja te drugi oblici organiziranog kriminala. Kako bi se postigao ci­lj spomenut u članku 1., ugovorne stranke također će proširiti međusobnu podršku i surad­nju na teme­lju zahtjeva u svezi istrage i suđe­nja na sudu.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka može odbiti zahtjev za surad­njom sukladno ovom Ugovoru, u cijelosti ili djelomice, ako bi to ugrozilo ­njenu nacionalnu sigurnost, sigurnost, javni red ili bilo koji drugi teme­ljni interes ili ako je to u suprotnosti s nacionalnim zakonodavstvom te o tome izvijestiti drugu stranu.

2. Za provedbu ovog Ugovora mjerodavno je nacionalno zakonodavstvo svake ugovorne stranke.

3. Niti jedna ugovorna stranka ne može objaviti ili proslijediti trećoj državi bilo koji povjer­ljiv podatak dobiven od druge ugovorne stranke, osim u slučaju kad za to dobije suglasnost druge ugovorne stranke.

Članak 5.

Tijela nadležna za provedbu ovog Ugovora su:

– za Republiku Hrvatsku:

Ured za međunarodne odnose Ministarstva unutar­njih poslova,

– za Republiku Indiju:

a) Ministarstvo unutar­njih poslova,

b) Ured za kontrolu narkotika u Ministarstvu financija za pita­nja u svezi s borbom protiv protuzakonite trgovine opojnim drogama.

Članak 6.

Ugovorne stranke međusobno će komunicirati diplomatskim putem u svezi s razmjenom informacija glede novih putnih isprava, pečata i vrsta ulaznih viza u ci­lju sprječava­nja uporabe krivotvorenih putnih isprava.

Članak 7.

1. Ugovorne stranke osnovat će Zajednički odbor za usklađiva­nje provedbe ovog Ugovora koji će se sastojati od predstavnika Ministarstva unutar­njih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutar­njih poslova Republike Indije i drugih struč­njaka povezanih s primjenom ovog Ugovora.

2. Zajednički odbor sastajat će se naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Indiji kad god to bude potrebno nakon međusobnih konzultacija.

Članak 8.

Ovaj Ugovor neće utjecati na prava i obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koje su potpisale ugovorne stranke.

Članak 9.

1. Svaka ugovorna stranka snosit će troškove koji se pojave na njezinom državnom području kao rezultat ove surad­nje.

2. Ugovorne stranke komunicirat će međusobno na engleskom jeziku radi praktičnosti.

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka pos­ljed­nje obavijesti u pisanom obliku diplomatskim putem kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispu­njeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za ­nje­govo stupa­nje na snagu.

2. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor na način da o tome pisano, diplomatskim putem izvijesti drugu ugovornu stranku. Otkaz stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

U potvrdu toga, nižepotpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada potpisali su ovaj Ugovor.

Sastav­ljeno u New Delhiju, dana 4. svib­nja 2001. u dva izvornika, na hrvatskom, hindu i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaga­nja u tumače­nju, bit će mjerodavan engleski tekst.

Za Vladu Republike Hrvatske                                       Za Vladu Republike Indije

Tonino Picula, v. r.                                                      jaswant Singh, v. r.

ministar va­njskih poslova                                               ministar va­njskih poslova i

                                                                                    obrane

Članak 3.

Provedba ovog Zakona u djelokrugu je Ministarstva unutar­njih poslova Republike Hrvatske.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi te će se podaci o ­nje­govu stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/01-01/11
Zagreb, 17. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.