Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike i Bosne i Hercegovine

NN 2/2002 (6.2.2002.), Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike i Bosne i Hercegovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

19

Na teme­lju članka 32. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječ­nja 2002. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PRIMJENU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Objav­ljuje se Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Bosne i Herce­govine (»Narodne novine – međunarodni ugovori«, broj 3/2001), potpisan u Zagrebu, 4. listopada 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Herce­govine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovi članka 29. Ugovora o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Bosne i Herce­govine od 4. listopada 2000. godine (u dalj­njem tekstu: Ugovor), nadležna tijela za primjenu Ugovora sporazumjela su se o s­ljedećem:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ODREĐIVANJE POJMOVA

U Administrativnom sporazumu o provedbi Ugovora o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Bosne i Herce­govine (u da­lj­njem tekstu: Sporazum), izrazi iz članka 1. Ugovora upotreb­ljavaju se u istom znače­nju kao i u navedenom članku.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

Tijela za vezu, prema članku 29. Ugovora jesu:

u Republici Hrvatskoj:

Za zdravstveno osigura­nje i zdravstvenu zaštitu:

Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje

Za mirovinsko i invalidsko osigura­nje (osigura­nje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti):

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje

Za dava­nja u slučaju nezaposlenosti:

Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje

u Bosni i Herce­govini:

Za zdravstveno osigura­nje i zdravstvenu zaštitu:

       a) u Fedraciji BiH:  Zavod zdravstvenog osigura­nja i

                                                reosigura­nja Federacije Bosne i

                                                Herce­govine

       b) u Republici Srpskoj:       Fond zdravstvenog osigura­nja

                                                Republike Srpske

Za mirovinsko i invalidsko osigura­nje (osigura­nje za slučaj

nesreće na poslu i profesionalne bolesti):

      a) u Federaciji BiH: Društveni fond penzijskog i invalid-

                                                skog osigura­nja Bosne i Hercego-

                                                vine – Sarajevo

                                                Zavod mirovinskog i invalidskog

                                                osigura­nja Mostar

b) u Republici Srpskoj:  Javni fond za penzijsko i invalidsko

                                                osigura­nje Republike Srpske

Za osigura­nje za slučaj nezaposlenosti:

      a) u Federaciji BiH: Federalni zavod za zapoš­ljava­nje

      b) u Republici Srpskoj:        Republički zavod za zapoš­ljava­nje.

Članak 3.

ZADAĆA TIJELA ZA VEZU

(1) Tijela za vezu dužna su obav­ljati zadatke utvrđene Ugovorom i ovim Sporazumom. Pri provedbi Ugovora tijela za vezu međusobno surađuju.

(2) Tijela za vezu mogu se izravno obraćati nadležnim tijelima, nosite­ljima i osobama na koje se Ugovor primje­njuje.

(3) Tijela za vezu obvezna su dogovorno utvrditi sadržaj i oblik tiskanica potrebnih za provedbu Ugovora i primjenu ovog Sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA PRAVNIH PROPISA

Članak 4.

UPUĆIVANJE ZAPOSLENIKA NA TERITORIJ DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE

(1) U slučajevima iz članka 8. i 9. Ugovora ili u slučajevima izbora prema članku 10. Ugovora, nadležni nosite­lj države ugovornice, čiji će se pravni propisi primje­njivati, dužan je na zahtjev zaposlenika i ­nje­gova poslodavca izdati potvrdu da će se na ­nje­ga primje­njivati pravni propisi države iz koje je upućen.

(2) Potvrdu iz stavka 1. izdaje:

– pri primjeni hrvatskih pravnih propisa:

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

– pri primjeni bosansko-herce­govačkih pravnih propisa:

     a) u Federaciji BiH: organizacijska jedinica nadležnog

                                    kantonalnog zavoda zdravstvenog

                                    osigura­nja

     b) u Republici Srpskoj:        nadležna organizacijska jedinica

                                    Fonda zdravstvenog osigura­nja

                                    Republike Srpske.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

POGLAVLJE 1.

BOLEST I MAJČINSTVO

Članak 5.

(1) Radi primjene članka 11. Ugovora, podnosite­lj zahtjeva je obvezan priložiti potvrdu nadležnog nosite­lja o razdob­lju osigura­nja, priznatom prema pravnim propisima druge države ugovornice. Takvu potvrdu, na zahtjev podnosite­lja, izdaje:

u Hrvatskoj:

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

u Bosni i Herce­govini:

      a) u Federaciji BiH: organizacijska jedinica nadležnog

                                    kantonalnog zavoda zdravstvenog

                                    osigura­nja

      b) u Republici Srpskoj:        nadležna organizacijska jedinica

                                    Fonda zdravstvenog osigura­nja Re-

                                    publike Srpske.

(2) Ako podnosite­lj zahtjeva ne priloži potvrdu, nadležni nositelj osigura­nja prve države ugovornice može zatražiti potvrdu izravno od nadležnog nosite­lja druge države ugovornice iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

(1) Radi primjene članaka 12. do 16. Ugovora, podnosite­lj zahtjeva je obvezan nosite­lju mjesta boravka ili prebivališta priložiti potvrdu nadležnog nosite­lja o pravu na dava­nje u naravi. Ako podnosite­lj zahtjeva ne priloži potvrdu, nadležni nosite­lj može, na zahtjev nosite­lja mjesta boravka ili prebivališta koji pruža dava­nja u naravi, naknadno izdati tu potvrdu.

(2) Nosite­lj  mjesta boravka ili prebivališta je obvezan osiguraniku, osiguranom prema pravnim propisima druge države ugovornice, osigurati zdravstvenu zaštitu kao da se radi o vlastitom osiguraniku, a u slučaju utvrđene nesposobnosti za rad treba neodgodivo izvijestiti nadležnog nosite­lja osigura­nja.

(3) Ako je odobreno bolničko liječe­nje nosite­lj mjesta boravka ili prebivališta je obvezan, kada za to sazna, odmah izvijestiti nadležnog nosite­lja o datumu primitka osobe u bolnicu, predviđenom traja­nju liječe­nja, odnosno o danu otpušta­nja iz bolnice.

(4) Kao dava­nja u naravi veće vrijednosti, prema članku 12. stavku 4. i članku 24. Ugovora, smatraju se ona dava­nja u naravi kojima vrijednost prelazi svotu od 300 DM, izraženo u domaćoj valuti, ako se tijela za vezu drugačije ne dogovore.

Članak 7.

OBAVIJEST O VISINI TROŠKOVA

U slučaju da je osoba sama snosila troškove dava­nja u naravi, nosite­lj mjesta boravka ili prebivališta je obvezan, nadležnom nosite­lju, na ­nje­gov zahtjev, dostaviti obavijest o tome koliko bi pružena dava­nja u naravi iznosila za ­nje­govog osiguranika.

Članak 8.

ODOBRENJE NOVČANIH DAVANJA

Nadležni nosite­lj isplaćuje novčana dava­nja izravno korisnicima, ako ta dava­nja nisu sastavni dio paušalnog plaća­nja.

Članak 9.

PRUŽANJE DAVANJA U NARAVI UMIROVLJENICIMA

Radi primjene članka 14. stavka 1. Ugovora, nadležni nosite­lj osigura­nja je obvezan nosite­lju mjesta prebivalitša ili boravka dostaviti potvrdu o postoja­nju prava na dava­nje.

POGLAVLJE 2.

STAROST, INVALIDNOST I SMRT (MIROVINE)

Članak 10.

OBRADA ZAHTJEVA ZA DAVANJE

(1) Nadležni nosite­lji su obvezni međusobno se, neodgodivo izvijestiti o svakom zahtjevu za dava­nje na koji se odnosi odje­ljak III., poglav­lje 2., u svezi s člankom 35. Ugovora.

(2) Nadležni nosite­lji su obvezni međusobno priopćavati i druge či­njenice koje su bitne za stjeca­nje prava i utvrđiva­nje visine dava­nja, po potrebi uz prilaga­nje liječničkog miš­lje­nja, pridržavajući se odredaba članaka 17. do 22. Ugovora.

(3) Potvrđiva­nje podataka u utvrđenim tiskanicama zamje­njuje dostavu dokumentacije između nadležnih nosite­lja obiju država.

(4) Pri primjeni članka 17. stavka 3. Ugovora, nadležni nosite­lji država ugovornica dostav­ljaju i podatke o razdob­ljima osigura­nja, navršenim u trećim državama, ako s ­njima raspolažu.

(5) Nadležni nosite­lji su obvezni, nakon završenog postupka, izvijestiti jedni druge o ishodu istog.

Članak 11.

ISPLATA MIROVINA

Nadležni nosite­lji, mirovine i druga novčana dava­nja, isplaćuju izravno korisnicima, osim u slučajevima kada je Ugovorom drugačije utvrđeno.

POGLAVLJE 3.

NESREĆA NA POSLU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 12.

ODOBRENJE DAVANJA U NARAVI

U slučajevima iz članka 24. Ugovora, jednako se primje­njuju članci 6. i 7. ovoga Sporazuma.

Članak 13.

ODOBRENJE DAVANJA U NOVCU

Nadležni nosite­lj isplaćuje dava­nja u novcu iz članka 26. Ugovora izravno korisnicima prava.

POGLAVLJE 4.

NEZAPOSLENOST

Članak 14.

POSTUPAK

U slučajevima iz članka 28. Ugovora, podnosite­lj zahtjeva je obvezan nadležnom nosite­lju prve države ugovornice, dostaviti potvrdu nadležnog nosite­lja druge države ugovornice iz koje se vidi razdob­lje osigura­nja navršeno prema pravnim propisima druge države ugovornice, kao i razdob­lja u kojima je ta osoba primala naknadu za slučaj nezaposlenosti od druge države ugovornice. Ako podnosite­lj zahtjeva ne dostavi takvu potvrdu, tijelo za vezu prve države ugovornice može zatražiti izdava­nje i sla­nje takve potvrde od tijela za vezu druge države ugovornice.

Članak 15.

Nadležni nosite­lj isplaćuje dav­anja u novcu iz članka 28. Ugovora izravno korisnicima prava.

POGLAVLJE 5.

Članak 16.

RAZMJENA PODATAKA

Tijela za vezu država ugovornica za svaku kalendarsku godinu razmje­njuju podatke o isplatama dava­nja korisnicima, ostvarenim na teme­lju Ugovora. Podaci sadržavaju vrste dava­nja, broj korisnika i ukupan iznos isplaćenih dava­nja.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 17.

NAKNADA TROŠKOVA

(1) Nadležni nosite­lj naknađuje troškove dava­nja u naravi nosite­lju mjesta boravka ili prebivališta tromjesečno, ako se tijela za vezu ne dogovore drugačije.

(2) Nadležni nosite­lj je obvezan naknaditi neprijeporne troškove nosite­lju mjesta boravka ili prebivališta osigura­nika u roku od 60 dana od zaprima­nja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom.

Sastav­ljen u Zagrebu, dana 4. listopada 2000. godine u dva izvornika, na hrvatskom jeziku, te na službenim jezicima Bosne i Herce­govine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Sporazum su potpisali:

                                           Za nadležna tijela                           Za nadležna tijela

                                           Republike Hrvatske                                   Bosne i Herce­govine

                                           Davorko Vidović, v. r.                             Tihomir Gligorić, v. r.

                                           ministar rada i socijalne                              ministar civilnih poslova

skrbi                                                    i komunikacija

III.

Provedba Administrativnog sporazuma  iz točke I. ove Odluke u djelokrugu je Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva zdravstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/97-01/02
Urbroj: 5030108-02-1
Zagreb, 24. siječ­nja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.