Konvencija 16 - Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru

NN 3/2002 (22.2.2002.), Konvencija 16 - Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

31

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje Konvenciju o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Convention No. 16

Convention concerning the Compulsory Medical Examination of Children and Young Persons Employed at Sea

The General Conference of the International Labour Organi­sation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the compulsory medical examination of children and young persons employed at sea, which is included in the eighth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2

The employment of any child or young person under eighteen years of age on any vessel, other than vessels upon which only members of the same family are employed, shall be conditional on the production of a medical certificate attesting fitness for such work, signed by a doctor who shall be approved by the competent authority.

Article 3

The continued employment at sea of any such child or young person shall be subject to the repetition of such medical examination at intervals of not more than one year, and the production, after each such examination, of a further medical certificate attesting fitness for such work. Should a medical certificate expire in the course of a voyage, it shall remain in force until the end of the said voyage.

Article 4

In urgent cases, the competent authority may allow a young person below the age of eighteen years to embark without having undergone the examination provided for in Articles 2 and 3 of this Convention, always provided that such an examination shall be undergone at the first port at which the vessel calls.

Article 5

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6

1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.

2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.

3. Thereafter, the Convention shall come into force for any member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 7

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8

Subject to the provisions of Article 6, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 9

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 10

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

 

Konvencija 16

Konvencija o obveznom lijeČniČkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sa­stavši se na trećem zasjedanju 25. listopada 1921., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi s obveznim liječničkim pregledom djece i mladih osoba zaposlenih na moru, a što je osma točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije;

usvaja sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o liječničkom pregledu mladih osoba (more) iz 1921. na ratifikaciju članicama Međunarodne organizacije rada u skladu s odredbama Statuta Međunarodne organizacije rada:

Članak 1.

U svrhu ove Konvencije izraz »brod« uključuje sve brodove i brodice bez obzira na vrstu koji obavljaju pomorsku plovidbu, bilo da su u javnom ili privatnom vlasništvu; on isključuje ratne brodove.

Članak 2.

Zapošljavanje svakog djeteta ili osobe mlađe od 18 godina na bilo kojem brodu, osim brodova na kojima su zaposleni samo članovi iste obitelji, mora se uvjetovati podnošenjem liječničkog uvjerenja koje potvrđuje sposobnost za takav rad, a kojeg je potpisao liječnik ovlašten od strane nadležne vlasti.

Članak 3.

Neprekidno zaposlenje svakog takvog djeteta ili mlade osobe na moru podliježe ponavljanju takvih liječničkih pregleda u vremenskim razmacima ne dužim od jedne godine, te podnošenju, nakon svakog takvog pregleda, novog liječničkog uvjerenja koje potvrđuje sposobnost za takav rad. Ako liječničko uvjerenje istekne tijekom putovanja, ono će ostati na snazi do kraja tog putovanja.

Članak 4.

U hitnim slučajevima nadležna vlast može dopustiti osobi mlađoj od osamnaest godina da se ukrca bez da se podvrgla pregledu predviđenom člancima 2. i 3. ove Konvencije, pod uvjetom da se takav pregled obavi u prvoj luci u koju brod pristane.

Članak 5.

Službene ratifikacije ove Konvencije, pod uvjetima utvrđenim Statutom Međunarodne organizacije rada, priopćavaju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 6.

1. Ova Konvencija stupa na snagu onog datuma kada su kod glavnog ravnatelja registrirane ratifikacije dviju članica Među­narodne organizacije rada.

2. Ona obvezuje samo one članice čije su ratifikacije registrirane u Međunarodnom uredu rada.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu onog datuma kada je njena ratifikacija registrirana u Međunarodnom uredu rada.

Članak 7.

Čim ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada budu registrirane u Međunarodnom uredu rada, glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada to notificira svim članicama Međunarodne organizacije rada. On im također notificira registraciju svih ratifikacija koje mu naknadno priopće članice Organizacije.

Članak 8.

Uzimajući u obzir odredbe članka 6., svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se primjenjivati odredbe članaka 1., 2., 3. i 4. najkasnije od 1. siječnja 1924. i poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala provedbu tih odredaba.

Članak 9.

Svaka članica Međunarodne organizacije rada koja je ratificirala ovu Konvenciju obvezuje se primjenjivati je na svoje kolonije, posjede i protektorate u skladu s odredbama članka 35. Statuta Međunarodne organizacije rada.

Članak 10.

Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može je otkazati nakon isteka roka od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu izjavom koju dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Takav otkaz proizvodi pravni učinak godinu dana nakon datuma kada je registriran u Međunarodnom uredu rada.

Članak 11.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Među­narodnog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene cjelovite ili djelomične revizije na dnevni red konferencije.

Članak 12.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

 

Klasa: 910-01/02-01/23
Urbroj: 524-01-02-05
Zagreb, 31. siječnja 2002.                         

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.